đề Thi thử đại học môn sử 2013

A
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề.
(Đề gồm 01 trang)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2,0 điểm)
So sánh chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng thời
kỳ 1930-1931 với 1936- 1939? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?
Câu II (2,0 điểm)
Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương, sách
lược như thế nào để đối phó với quân Pháp trong thời gian trước 06/03/1946 và từ
06/03/1946 đến trước 19/12/1946?
Câu III (3điểm).
Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ
chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Những quan điểm về chiến
lược giải phóng dân tộc được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị trong những năm 1920 –
1925 là gì?
PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm)
Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu: Câu IV. a hoặc Câu IV. b.
Câu IV. a.(3điểm) Theo chương trình chuẩn
Trình bày và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai
siêu cường Liên Xô và Mĩ; giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa
trong những năm 70 và 80 của thế kỷ XX? Vì sao hai nước Mĩ và Liên Xô lại
tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”?
Câu IV. b.(3điểm) Theo chương trình nâng cao
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến
năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng
Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
2
....…………………Hết…………………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C
Câu Nội dung Điểm
I
2điểm
a) So sánh:
- Xác định kẻ thù:
+ 1930-1931 thực dân Pháp + PK tay sai
+ 1936-1939: Bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai
- Nhiệm vụ cách mạng:
+ 1930-1931: chống TD Pháp giành độc lập dân tộc, chống phong kiến
giành ruộng đất cho dân cày.
+ 1936-1939: Chống bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai, chống
phát xít, chống chiến tranh đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ.
- Khảu hiệu cách mạng:
+ 1930-1931: Độc lập dân tộc, người cày có ruộng
+ 1936-1939: Tự do, cơm áo, hòa bình
- Tập hợp lực lương:
+ 1930- 1931: Chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương.
+ 1936- 1939: Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi
thành Mặt trận dân chủ Đông Dương.
- Hình thức và phương pháp đấu tranh:
+ 1930- 1931: bí mật, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh
vũ trang
+ 1936- 1939: Kết hợp bí mật với công khai, hợp pháp với nửa hợp pháp,
chủ yếu đấu tranh chính trị.
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
b) Giải thích: Do hoàn cảnh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối cảnh lịch sử
1936-1939 khác 1930-1931)
0,5
II
2điểm
* Chủ trương: Phân hóa cô lập kẻ thù, tránh cùng một lúc phải đối phó
với nhiều kẻ thù trong khi lực lương cách mạng còn yếu…
* Chủ trương sách lược đối với Pháp:
a) Trước 6/3/1946: Đánh thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ (dẫn chứng)
b) Từ 6/3/1946- trước19/12/1949: Hòa hoãn với Pháp
- 6/3/1946: HCM ký với Pháp hiệp định Sơ bộ 6/3 (nd, ý nghĩa)
0,25
0,25
0,75
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
3
- Chính phủ Việt Nam đàm phán với Pháp tại Đà Lạt, Phông-ten-nơ-blô…
- 14/9/1946: HCM ký với Pháp tạm ước 14/9 nhân nhượng thêm cho Pháp
một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa…
=> Ý nghĩa: sách lược khôn khéo nhờ đó ta đã loại bớt được 1 kẻ thù, có
thời gian hòa bình củng cố chính quyền, xd lực lượng chuẩn bị cho cuộc
kháng chiến sau này.
0,25
0,25
0,25
III
3điểm
* Vì: Sau khi tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, NAQ tích cực
hoạt động nhằm truyền bá CN Mác- Lê nin về trong nước. Những hoạt
động của người từ 1920-1925 là cơ sở giải thích tại sao NAQ trược tiếp
chuẩn bị....
* Chuẩn bị về tư tưởng chính trị:
- Năm 7/1920 đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc...
- 12/1925 NAQ tham dự Đại hội Đảng XH Pháp tại Tua .......
- Năm 1921 NAQ lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo Người cùng khổ....
- 6/1923 sang Liên xô dự Hội nghị nông dân quốc tế....
- Những hoạt động của NAQ trong thời gian này chủ yếu trên mặt trận tư
tưởng chính trị nhằm truyền bá CN Mác-Lê nin về nước.
* Chuẩn bị về tổ chức:
- 11/1924 NAQ về Quảng Châu (TQ) để trực tiếp đào tạo cán bộ xây dựng
tổ chức cách mạng...
- 6/1925 thành lập Hội VN cách mạng thanh niên là sự chuẩn bị về tổ chức
để tiến đến thành lập ĐCS Việt Nam. Vì thông qua Hội VNCMTN để
truyền bá Cn Mác-Lê nin vào VN và chính tổ chức này trong quá trình
phân hóa dẫn đến sự thành lập ĐCSVN.
* Những quan điểm về chiến lược:
- CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải gắn liền với giải phóng giai cấp,
độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
- CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa là 1 bộ phận của CM vô sản thế giới,
có quan hệ với CM vô sản chính quốc.
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
IV.a
3điểm
- Đầu thập niên 70, xu hướng hoà hoãn Đông – Tây đã xuất hiện.
- Biểu hiện:
+ 9/11/1972, 2 nước Đức đã lí hiệp định về những cơ sở của quan hệ 2
nước...
+ Từ đầu nnhững năm 70, 2 siêu cường Xô – Mĩ đã tiến hành những cuộc
gặp gỡ cấp cao..
- Tháng 8 - 1975, Mĩ và Canađa cùng với 33 nước châu Âu kí Định ước
Henxinki, nhằm đảm bảo an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các nước.
Định ước đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước
0.25
0.25
0.25
0.5
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
4
TBCN và XHCN ở châu Âu, tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên
quan đến hòa bình, an ninh châu lục…
- Từ năm 1985, các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa nguyên thủ hai nước Xô -
Mĩ diễn ra hàng năm với các văn kiện hợp tác mà trọng tâm là thỏa thuận
về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu và cắt giảm vũ khí chiến lược.
- Tháng 12 - 1989, M.Goócbachốp và G.Busơ (cha) đã chính thức cùng
tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh
- Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra khả năng giải quyết các tranh chấp,
xung đột… trên thế giới theo những chiều hướng mới : Vấn đề
Ápganixtan, Campuchia, Namibia…
- Sự kiện Liên bang Xô viết tan rã 25 - 12 - 1991, đánh dấu sự tan vỡ của
một cực, một cường quốc thì Chiến tranh lạnh mới thực sự kết thúc, trật
tự hai cực không còn nữa.
- Nguyên nhân chiến tranh lạnh chấm dứt:
+ Chiến tranh đã lám uy yêu sức mạnh của Liên Xô và Mĩ.
+ Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm, thách thức
Mĩ.
+ Liên Xô càng lâm vào khủng hoảng trì trệ.
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
IV.b
3điểm
* Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào...
- 23/8/1945 Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền....
- 12/10/1945 Chính phủ Lào tuyên bố độc lập.....
- 3/1945 Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào.....
- 1946-1954 Phối hợp với VN, CPC tiến hành kháng chiến chống Pháp...
- 7/1954 Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản
của Lào.....
* Mối quan hệ:
- 11/3/1951, Liên minh Việt – Miên – Lào thành lập....
- Từ 8/4/1953 – 18/5/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng
Lào giải phóng Sầm Nưa.....
- Trong chiến dịch Đông – Xuân 1953 – 1954 Liên quân Việt – Lào mở
nhiều chiến dịch tấn công địch làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava. Cụ
thể:
- Đầu tháng 12/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Trung Lào giải
phóng Thà Khet....
- Cuối 1/1954 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng
Phongxalì...
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
5
- Trong chiến dịch ĐBP do bị án ngữ con đường Tây Bắc nên khi bị tấn
công nên địch không thể rút chạy....
- Thắng lợi trong chiến dịch ĐBP buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ.....
0.25
0.25
Hết

Recomendados

đề Thi thử đại học môn sử von
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sửadminseo
824 views5 Folien
De thi thu mon su co dap an 2013 von
De thi thu mon su co dap an 2013De thi thu mon su co dap an 2013
De thi thu mon su co dap an 2013adminseo
401 views4 Folien
Tai lieu luyen thi mon su de thi dh mon su khoi c - nam 2008 von
Tai lieu luyen thi mon su  de thi dh mon su khoi c - nam 2008Tai lieu luyen thi mon su  de thi dh mon su khoi c - nam 2008
Tai lieu luyen thi mon su de thi dh mon su khoi c - nam 2008Trungtâmluyệnthi Qsc
414 views4 Folien
Trac nghiem duong loi dang cs von
Trac nghiem duong loi dang csTrac nghiem duong loi dang cs
Trac nghiem duong loi dang csTú Nhi Lê
15.7K views22 Folien
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-lich-su-truong-thpt-bac-yen-thanh von
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-lich-su-truong-thpt-bac-yen-thanhDe thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-lich-su-truong-thpt-bac-yen-thanh
De thi-thu-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-lich-su-truong-thpt-bac-yen-thanhonthitot .com
406 views6 Folien
Lich su the gioi 12 von
Lich su the gioi 12Lich su the gioi 12
Lich su the gioi 12Hoa Phượng
1.7K views44 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san von
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-sanfeudmtk
21.1K views259 Folien
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014 von
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014webdethi
1K views2 Folien
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN 250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN alexandreminho
120.7K views31 Folien
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016. von
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.Linh Nguyễn
219 views1 Folie
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam von
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt NamTrắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Namvietlod.com
14.5K views69 Folien
Cuuduong von
CuuduongCuuduong
CuuduongHieuLe521641
121 views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san von feudmtk
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
feudmtk21.1K views
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014 von webdethi
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
webdethi1K views
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von alexandreminho
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN 250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
alexandreminho120.7K views
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016. von Linh Nguyễn
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.
Linh Nguyễn219 views
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam von vietlod.com
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt NamTrắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
vietlod.com14.5K views
Bai 02 dlcm 2017 - tin chi von Linh Quang
Bai 02 dlcm  2017 - tin chiBai 02 dlcm  2017 - tin chi
Bai 02 dlcm 2017 - tin chi
Linh Quang35 views
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử PDF von Maloda
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử PDFÔn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử PDF
Ôn luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử PDF
Maloda36.5K views
Đường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơi von demon_2chit
Đường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơiĐường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơi
Đường lối cách mạng của ĐCS VN - Trắc nghiệm + Trò chơi
demon_2chit15.1K views
Dc on tap_lich_su_dang von autumnlovehn
Dc on tap_lich_su_dangDc on tap_lich_su_dang
Dc on tap_lich_su_dang
autumnlovehn1.2K views
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ... von nataliej4
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
GIÁO ÁN Bài Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ...
nataliej41K views
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von alexandreminho
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
alexandreminho269.1K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-treDe thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-lan-2-nam-2015-truong-thpt-chuyen-ben-tre
onthitot .com571 views
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ von Lee Ein
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của ĐCâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Lee Ein39.6K views
đề Cương sử von sirhungns
đề Cương sửđề Cương sử
đề Cương sử
sirhungns745 views
Trắc nghiệm dcsvn von misssusu
Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvn
misssusu6.7K views
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no... von nataliej4
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...
Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp để bảo vệ chính quyền cách mạng no...
nataliej487 views
Duong loi dang von Tú Nhi Lê
Duong loi dangDuong loi dang
Duong loi dang
Tú Nhi Lê14.9K views

Similar a đề Thi thử đại học môn sử 2013

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013 von
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Hương Lan Hoàng
533 views3 Folien
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su von
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-suDe tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-sumcbooksjsc
163 views4 Folien
Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014 von
Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014
Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014Hoa Phượng
350 views39 Folien
Tiểu luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề giải phóng dân tộc von
Tiểu luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề giải phóng dân tộcTiểu luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề giải phóng dân tộc
Tiểu luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề giải phóng dân tộcDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
613 views21 Folien
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ von
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệđề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệonthitot .com
492 views7 Folien
Câu 1 von
Câu 1Câu 1
Câu 1nymi
1.3K views23 Folien

Similar a đề Thi thử đại học môn sử 2013(20)

Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013 von Hương Lan Hoàng
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Hương Lan Hoàng533 views
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su von mcbooksjsc
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-suDe tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su
De tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su
mcbooksjsc163 views
Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014 von Hoa Phượng
Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014
Tài liệu ôn thi tn thpt lịch sử 2014
Hoa Phượng350 views
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ von onthitot .com
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệđề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
đề Thi thử môn sử chuyên nguyễn huệ
onthitot .com492 views
Câu 1 von nymi
Câu 1Câu 1
Câu 1
nymi1.3K views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
mcbooksjsc5K views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-iDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an-i
mcbooksjsc4.8K views
15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf von HoaNguynTh48
15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf
15-cau-hoi-on-tap-mon-lich-su-dang191.pdf
HoaNguynTh4813 views
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx von GipHong12
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptxmau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
mau-slide-powerpoint-danh-cho-mon-lich-su_105839.pptx
GipHong1257 views
De thi thu dh 2013 khoi c su von adminseo
De thi thu dh 2013 khoi c  suDe thi thu dh 2013 khoi c  su
De thi thu dh 2013 khoi c su
adminseo1.3K views
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển von Ho Quang Thanh
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triểnLuận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển
Ho Quang Thanh35.3K views
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12 von Hoa Phượng
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lớp 12
Hoa Phượng1.2K views
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019 von giaoduc0123
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia môn Lịch Sử năm 2019
giaoduc0123104 views
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013 von Hương Lan Hoàng
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2013
Hương Lan Hoàng21.1K views
địNh huong 2 minh von Thuthu Cao
địNh huong 2 minhđịNh huong 2 minh
địNh huong 2 minh
Thuthu Cao857 views
De thi thu mon su khoi c 2013 von adminseo
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo1.4K views
De thi thu mon su nam 2013 von adminseo
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
adminseo1K views

Más de adminseo

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013 von
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013adminseo
600 views8 Folien
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013 von
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013adminseo
358 views8 Folien
De thi thu dai hoc mon hoa von
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaadminseo
336 views8 Folien
De thi thu sinh hoc von
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocadminseo
191 views10 Folien
Sinh 2 von
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2adminseo
441 views8 Folien
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet von
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tietadminseo
1.7K views6 Folien

Más de adminseo(20)

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013 von adminseo
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
adminseo600 views
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013 von adminseo
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
adminseo358 views
De thi thu dai hoc mon hoa von adminseo
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
adminseo336 views
De thi thu sinh hoc von adminseo
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
adminseo191 views
Sinh 2 von adminseo
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
adminseo441 views
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet von adminseo
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
adminseo1.7K views
đề Thi thử đại học môn sử 3 von adminseo
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
adminseo698 views
đề Thi thử đại học môn sử 2 von adminseo
đề Thi thử đại học môn sử  2đề Thi thử đại học môn sử  2
đề Thi thử đại học môn sử 2
adminseo582 views
De thi thu mon ly co dap an 2013 von adminseo
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
adminseo2.6K views
De thi thu mon su khoi c 2013 von adminseo
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo997 views
De thi thu mon hoa co dap an 2013 von adminseo
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
adminseo1.4K views
De thi thu mon sinh co dap an von adminseo
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo1.1K views
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo623 views
De thi thu tieng anh khoi a1 von adminseo
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
adminseo1.1K views
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013 von adminseo
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
adminseo2K views
De thi thu mon van khoi c nam 2013 von adminseo
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
adminseo3.5K views
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an von adminseo
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
adminseo2.4K views
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013 von adminseo
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
adminseo1K views
De thi thu vat ly 2013 von adminseo
De thi thu vat ly 2013De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013
adminseo587 views
De thi thu mon dia nam 2013 von adminseo
De thi thu mon dia nam 2013De thi thu mon dia nam 2013
De thi thu mon dia nam 2013
adminseo348 views

đề Thi thử đại học môn sử 2013

 • 1. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC: 2012 - 2013 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề. (Đề gồm 01 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2,0 điểm) So sánh chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng thời kỳ 1930-1931 với 1936- 1939? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó? Câu II (2,0 điểm) Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để đối phó với quân Pháp trong thời gian trước 06/03/1946 và từ 06/03/1946 đến trước 19/12/1946? Câu III (3điểm). Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Những quan điểm về chiến lược giải phóng dân tộc được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị trong những năm 1920 – 1925 là gì? PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu: Câu IV. a hoặc Câu IV. b. Câu IV. a.(3điểm) Theo chương trình chuẩn Trình bày và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ; giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong những năm 70 và 80 của thế kỷ XX? Vì sao hai nước Mĩ và Liên Xô lại tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”? Câu IV. b.(3điểm) Theo chương trình nâng cao Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?
 • 2. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2 ....…………………Hết………………… Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung Điểm I 2điểm a) So sánh: - Xác định kẻ thù: + 1930-1931 thực dân Pháp + PK tay sai + 1936-1939: Bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai - Nhiệm vụ cách mạng: + 1930-1931: chống TD Pháp giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. + 1936-1939: Chống bọn phản động Pháp ở thuộc địa và tay sai, chống phát xít, chống chiến tranh đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ. - Khảu hiệu cách mạng: + 1930-1931: Độc lập dân tộc, người cày có ruộng + 1936-1939: Tự do, cơm áo, hòa bình - Tập hợp lực lương: + 1930- 1931: Chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương. + 1936- 1939: Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương. - Hình thức và phương pháp đấu tranh: + 1930- 1931: bí mật, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang + 1936- 1939: Kết hợp bí mật với công khai, hợp pháp với nửa hợp pháp, chủ yếu đấu tranh chính trị. 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 b) Giải thích: Do hoàn cảnh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối cảnh lịch sử 1936-1939 khác 1930-1931) 0,5 II 2điểm * Chủ trương: Phân hóa cô lập kẻ thù, tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù trong khi lực lương cách mạng còn yếu… * Chủ trương sách lược đối với Pháp: a) Trước 6/3/1946: Đánh thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ (dẫn chứng) b) Từ 6/3/1946- trước19/12/1949: Hòa hoãn với Pháp - 6/3/1946: HCM ký với Pháp hiệp định Sơ bộ 6/3 (nd, ý nghĩa) 0,25 0,25 0,75
 • 3. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 3 - Chính phủ Việt Nam đàm phán với Pháp tại Đà Lạt, Phông-ten-nơ-blô… - 14/9/1946: HCM ký với Pháp tạm ước 14/9 nhân nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa… => Ý nghĩa: sách lược khôn khéo nhờ đó ta đã loại bớt được 1 kẻ thù, có thời gian hòa bình củng cố chính quyền, xd lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến sau này. 0,25 0,25 0,25 III 3điểm * Vì: Sau khi tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền bá CN Mác- Lê nin về trong nước. Những hoạt động của người từ 1920-1925 là cơ sở giải thích tại sao NAQ trược tiếp chuẩn bị.... * Chuẩn bị về tư tưởng chính trị: - Năm 7/1920 đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc... - 12/1925 NAQ tham dự Đại hội Đảng XH Pháp tại Tua ....... - Năm 1921 NAQ lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo Người cùng khổ.... - 6/1923 sang Liên xô dự Hội nghị nông dân quốc tế.... - Những hoạt động của NAQ trong thời gian này chủ yếu trên mặt trận tư tưởng chính trị nhằm truyền bá CN Mác-Lê nin về nước. * Chuẩn bị về tổ chức: - 11/1924 NAQ về Quảng Châu (TQ) để trực tiếp đào tạo cán bộ xây dựng tổ chức cách mạng... - 6/1925 thành lập Hội VN cách mạng thanh niên là sự chuẩn bị về tổ chức để tiến đến thành lập ĐCS Việt Nam. Vì thông qua Hội VNCMTN để truyền bá Cn Mác-Lê nin vào VN và chính tổ chức này trong quá trình phân hóa dẫn đến sự thành lập ĐCSVN. * Những quan điểm về chiến lược: - CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. - CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa là 1 bộ phận của CM vô sản thế giới, có quan hệ với CM vô sản chính quốc. 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 IV.a 3điểm - Đầu thập niên 70, xu hướng hoà hoãn Đông – Tây đã xuất hiện. - Biểu hiện: + 9/11/1972, 2 nước Đức đã lí hiệp định về những cơ sở của quan hệ 2 nước... + Từ đầu nnhững năm 70, 2 siêu cường Xô – Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp gỡ cấp cao.. - Tháng 8 - 1975, Mĩ và Canađa cùng với 33 nước châu Âu kí Định ước Henxinki, nhằm đảm bảo an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các nước. Định ước đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước 0.25 0.25 0.25 0.5
 • 4. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 4 TBCN và XHCN ở châu Âu, tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu lục… - Từ năm 1985, các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa nguyên thủ hai nước Xô - Mĩ diễn ra hàng năm với các văn kiện hợp tác mà trọng tâm là thỏa thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu và cắt giảm vũ khí chiến lược. - Tháng 12 - 1989, M.Goócbachốp và G.Busơ (cha) đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh - Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra khả năng giải quyết các tranh chấp, xung đột… trên thế giới theo những chiều hướng mới : Vấn đề Ápganixtan, Campuchia, Namibia… - Sự kiện Liên bang Xô viết tan rã 25 - 12 - 1991, đánh dấu sự tan vỡ của một cực, một cường quốc thì Chiến tranh lạnh mới thực sự kết thúc, trật tự hai cực không còn nữa. - Nguyên nhân chiến tranh lạnh chấm dứt: + Chiến tranh đã lám uy yêu sức mạnh của Liên Xô và Mĩ. + Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ đáng gờm, thách thức Mĩ. + Liên Xô càng lâm vào khủng hoảng trì trệ. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 IV.b 3điểm * Diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào... - 23/8/1945 Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.... - 12/10/1945 Chính phủ Lào tuyên bố độc lập..... - 3/1945 Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào..... - 1946-1954 Phối hợp với VN, CPC tiến hành kháng chiến chống Pháp... - 7/1954 Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Lào..... * Mối quan hệ: - 11/3/1951, Liên minh Việt – Miên – Lào thành lập.... - Từ 8/4/1953 – 18/5/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Sầm Nưa..... - Trong chiến dịch Đông – Xuân 1953 – 1954 Liên quân Việt – Lào mở nhiều chiến dịch tấn công địch làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava. Cụ thể: - Đầu tháng 12/1953 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Trung Lào giải phóng Thà Khet.... - Cuối 1/1954 Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào giải phóng Phongxalì... 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
 • 5. Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 5 - Trong chiến dịch ĐBP do bị án ngữ con đường Tây Bắc nên khi bị tấn công nên địch không thể rút chạy.... - Thắng lợi trong chiến dịch ĐBP buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ..... 0.25 0.25 Hết