Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14

1.390 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Recht
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14

  1. 1. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬57,‫ת"א‬47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il ‫‏‬‫‏‬8‫‏‬‫ביולי‬‫‏‬4102‫‏‬ ‫לכבוד‬‫‏‬ ‫ח"כ‏ניסן‏סלומיאנסקי‬‫‏‬ ‫יו"ר‏ועדת‏הכספים‬‫‏‬ ‫הכנסת‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ,‫שלום‏רב‬‫‏‬ :‫הנדון‬‫הצעת‬‫חוק‬)‫מוטבת‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫לרכישת‬ ‫בעסקה‬ ‫במס‬ ‫(הטבה‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫מס‬ ‫‏‬ 0.‫הריני‏לפנות‏אליך‏בשם‏‬‫שורה‏ארוכה‏של‏‬‫גופים‏ו‬‫ארגונים‬‫‏‬‫הפועלים‏‬‫ל‬‫קידום‏הזכות‏לדיור‏לכלל‏‬ ‫האוכלוסייה‏ללא‏הפליה,‏ובין‏היתר‏גופים‏שעניינם‏שמירה‏על‏הזכות‏לשוויון‏של‏האוכלוס‬‫י‬‫יה‏‬ ‫‏האוכלוס‬ ‫‏של‬ ,‫החרדית‬‫י‬‫‏ב‬ ‫‏העוסקים‬ ‫‏וארגונים‬ ,‫‏עולים‬ ‫‏של‬ ,‫‏הערבית‬ ‫יה‬‫‏ב‬ ,‫‏האזרח‬ ‫זכויות‬‫צדק‏‬ ‫חברת‬‫י‏ו‬‫ב‬‫צדק‏חלוקתי.‏‬‫‏‬‫‏‬ 4.‫ל‬ ‫מתנגדים‬ ‫אנו‬‫הצעת‬‫בנוסח‬ ‫החוק‬‫ה‬‫ב‬ ‫שקיימת‬ ‫ההפליה‬ ‫לאור‬ ,‫הנוכחי‬‫ה‬‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬‫לאומי‬ ‫שירות‬‫/אזרחי‬‫כ‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ,‫תבוטל‬ ‫זו‬ ‫הפליה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אולם‬ .‫את‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫י‬‫הצעת‬ ‫החוק‬‫כול‬‫ה‬‫המדינה‬ ‫משאבי‬ ‫בחלוקת‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫לאור‬ ‫אחרות‬ ‫לחלופות‬ ‫ביחס‬‫.‏‬ ‫הבחנה‬‫בצבא‬ ‫שירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫או‬‫/אזרחי‬‫העניין‬ ‫בנסיבות‬–‫פסולה‬ ‫הפליה‬ 3.‫הצעת‏החוק‬‫‏‬‫מבקשת‬‫‏‬‫להבחין‏בין‬‫‏‬‫"רוכש‏זכאי"‏לבין‬‫‏‬‫"רוכש‏‬‫מוטב‬‫",‏כאשר‏ההבחנה‏מבוססת‏על‏‬ ‫‏זכאי‏‬‫‏יהיה‬,‫‏השירות‬‫‏בדרשות‬‫‏שעומד‬,‫‏מוטב‬‫‏רוכש‬.‫‏הלאומי/אזרחי‬‫‏בשירות‬‫‏או‬‫‏בצבא‬‫השירות‬ ‫למע"מ‏בשיעור‏‬1%‫‏‬‫על‏דירות‏חדשות‏מקבלן‏הנמכרות‏בשיעור‏של‏עד‏‬0,011,111‫‏‬‫₪,‏‬‫בעוד‏‬‫‏‬‫שמי‏‬ ‫שלא‏עומד‏בדר‬‫י‬"‫שות‏השירות‏יהיה‏זכאי‏להטבת‏המע‬‫מ‏רק‏על‏דירות‏הנמכרות‏בשיעור‏של‏עד‏‬ 051,111‫‏‬‫‏‬ .₪‫‏‬ ‫‏מעל‬ ‫‏ששיעורן‬ ‫‏דירות‬ ‫‏שעל‬ ‫‏היא‬ ‫‏הדבר‬ ‫משמעות‬051,111‫‏‬‫‏‬ ₪‫‏ל‬ ‫ועד‬-0,011,111‫‏‬‫₪,‏‬ ‫מהווה‏השירות‏הצבאי‏או‏השירות‏הלאומי‬‫/אזרחי‬‫‏‬‫סף‬ ‫תנאי‬‫‏‬.‫לקבלת‏ההטבה‬
  2. 2. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 4 2..‫הבחנה‏זו‏מהווה‏הפליה‏פסולה‏הפוגעת‏בזכות‏לשוויון‏באופן‏בלתי‏מידתי‬ 5.‫‏ה‬‫מהשיח‬‫תקשורתי‬‫‏‬‫‏‬‫‏של‬‫וההצהרות‬‫‏האוצר‬‫שר‬‫‏‬‫‏מושכלות‏‬‫‏כמה‬‫‏נשכחו‬‫‏כי‬‫‏עולה‬‫‏התקשורת‬‫בכלי‬ ‫‏עולה‬ ‫‏החמורות‬ ‫‏ההתבטאויות‬ ‫‏מן‬ .‫‏הדמוקרטית‬ ‫‏השיטה‬ ‫‏של‬ ‫יסוד‬,‫‏‬‫‏‬ ‫‏אזרחים‬ ‫‏ישנם‬ ‫כי‬"‫טובים‬"‫‏‬ ‫יותר‏ו‬"‫טובים‬"‫‏‬‫פחות,‏וכי‏ממשלה‏רשאית‏לתגמל‏את‏האזרחים‏הטובים‬‫‏‬‫בעיניה‏‬‫על‏חשבון‏כלל‏‬ ‫‏ל‬,‫‏המדינה‬‫‏משאבי‬‫‏כי‬‫‏ונדגיש‬‫‏נשוב‬.‫האזרחים‬‫‏שיי‬‫‏לא‬,‫‏המדינה‬‫‏אוצר‬‫רבות‬‫כים‬‫‏‬‫‏או‏‬‫‏זו‬‫לממשלה‬ ‫‏לאזרחי‏המדינה,‏והשלטון‬‫אחרת‏או‏לפוליטיקאי‏זה‏או‏אחר.‏אוצר‏המדינה‏שייך‬,‫‏כל‏שלטון‬,‫‏‬ ‫‏האזרחים‬‫‏כלל‬‫‏עבור‬‫‏בנאמנות‬‫‏בו‬‫מחזיק‬‫‏שלא‬‫‏ואלו‬‫‏עבורו‬‫‏שהצביעו‬‫‏אלו‬,‫‏‬‫‏‬‫ועליו‬‫ל‬‫‏בשוויון‏‬‫פעול‬ ‫בחלוקת‏משאבי‏המדינה‬.‫‏‬ 0.‫‏ה‬‫‏אוצר‬‫‏חלוקת‬‫‏כי‬‫‏מחייבת‬‫‏זו‬‫חובה‬‫‏שאינם‏‬,‫‏ושוויוניים‬ ‫‏ענייניים‬‫‏פרמטרים‬ ‫‏על‬‫‏תתבסס‬‫מדינה‬ ‫מבחינים‏בין‏אדם‏לאדם‏על‏בסיס‏שיקולים‏פוליטיים,‏לא‏ענייניים‏או‏שרירותיים.‏‬ 7.‫בהצעת‬‫‏‬‫‏הסבר‏מדוע‏השירות‏הצבאי‏הינו‏פרמטר‏ענייני‏להטבה‬‫החוק‏אין‬,‫‏‬‫שגם‏‬‫ע‬‫ל‬-‫פי‏‬‫ההסבר‏‬ ‫‏‬‫‏בה‬‫שנכלל‬‫‏המחירים‬‫‏האמרת‬,‫‏הדיור‬‫‏מצוקת‬‫‏עם‬‫‏להתמודד‬‫מיועדת‬‫‏‬‫‏לטווח‏‬‫‏פתרון‬‫‏לתת‬‫והצורך‬ ‫‏ב‬.‫‏הראשונה‬‫‏דירתו‬‫‏את‬‫‏לרכוש‬‫‏שרוצה‬‫‏למי‬‫קצר‬‫‏להצעת‬‫‏ההסבר‬‫דברי‬‫‏‬‫‏אחד‏‬‫‏נתון‬‫‏ולו‬‫‏אין‬‫החוק‬ ‫‏יו‬ ‫‏גבוהה‬ ‫‏היא‬ ‫‏המשרתים‬ ‫‏של‬ ‫‏הדיור‬ ‫‏שמצוקת‬ ‫‏כך‬ ‫‏על‬ ‫המצביע‬‫‏הלא‏‬ ‫‏של‬ ‫‏הדיור‬ ‫‏ממצוקת‬ ‫תר‬ ‫משרתים,‏באופן‏היוצר‏שוני‏רלוונטי‏להטבת‏המע"מ.‏‬ 8.‫אכן,‏‬‫יש‏ממש‏בטענה‬,‫‏‬‫כי‏השירות‏הצבאי‏‬‫יוצר‏פער‏כלכלי‏מסוים‏בין‏המשרת‏לבין‏הלא‏משרת,‏‬ ‫שיכול‏לפתוח‏פער‏מסוים‏על‏המשרת‏ברכישת‏השכלה,‏וצבירת‏הכנסה‏ורכוש‬‫,‏וכי‏ראוי‏לתגמל‏‬ ‫את‏המשרתים‏על‏שנות‏השירות‬.‫‏‬‫אולם‏מדובר‏בפער‏בנקודת‏הפתיחה‏ולא‏בפער‏פרמננטי.‏לצורך‏‬ ‫‏התשנ‬ ,‫‏משוחררים‬ ‫‏חיילים‬ ‫‏קליטת‬ ‫‏חוק‬ ‫‏את‬ ‫‏חוקקה‬ ‫‏הכנסת‬ ‫כך‬‫"ד‬-0002‫‏חייל‏‬ ‫‏לכל‬ ‫‏כי‬ ‫‏שקובע‬ , ‫‏כפיקדון,‏‬ ‫‏נוסף‬ ‫‏סכום‬ ‫‏עבורו‬ ‫‏ויופקד‬ ‫‏השחרור‬ ‫‏מיום‬ ‫‏חודש‬ ‫‏בתוך‬ ‫‏שחרור‬ ‫‏מענק‬ ‫‏יינתן‬ ‫משוחרר‬ ‫‏הפיקדון‏‬‫‏של‬‫‏הניצול‬‫‏תקופת‬.‫‏עסק‬‫‏פתיחת‬‫‏או‬,‫‏גבוהים‬‫‏לימודים‬‫‏כמו‬‫‏ייעודיים‬‫‏לצרכים‬‫המיועד‬ ‫הינה‏‬5‫‏‬‫שנים‏מיום‏השחרור.‏‬ 0.‫מכאן‏שגם‏חוק‏חיילים‏משוחררים‏מבטא‏את‏התפיסה‏‬‫כי‏סגירת‏הפער‏היא‏ראויה‏ככל‏שהיא‏‬ ‫מתבטאת‏בהטבה‏הסמוכה‏לשחרור,‏בתוך‏‬5‫‏‬‫שנים‏מיום‏השחרור.‏‬‫‏‬ 01.‫אנו‏מודעים‏לכך‏ש‬‫בעניין‏‬‫בשארה‬‫‏‬‫פסק‏בג"ץ‏שניתן‏‬‫בנסיבות‏מסוימות‏‬‫להתחשב‏בשירות‏הצבאי‏‬ ‫לצורך‏הטבה‏בדיור‏(משכנתא‏מסובסדת)‏‬‫גם‏מעבר‏להטבות‏המנויות‏בחוק‏חיילים‏משוחררים.‏‬ ‫‏‬ ‫‏עמד‬ ‫בג"ץ‬‫‏‬ ‫‏הנחה‬ ‫‏שישנה‬ ‫‏כך‬ ‫על‬‫‏הלא‏‬ ‫‏לעומת‬ ‫‏למשרת‬ ‫‏כלכלית‬ ‫‏נחיתות‬ ‫‏יוצר‬ ‫‏הצבאי‬ ‫שהשירות‬ ‫משרת,‏אך‏שצריך‏לבחון‏את‏‬‫כל‏מקרה‏לגופו‏על‏בסיס‬‫‏‬‫נסיבותיו‏‬(‫בג"ץ‏‬00050/15‫‏‬‫שר‬ '‫נ‬ ‫בשארה‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬‫‏‬‫(מיום‏‬03.04.10.))‫‏‬ 00.‫‏שירת‬ ‫‏שלא‬ ‫‏למי‬ ‫‏ששרת‬ ‫‏מי‬ ‫‏בין‬ ‫‏הבחנה‬ ‫‏המצדיקים‬ ‫‏המקרים‬ ‫‏מסוג‬ ‫‏שאינו‬ ‫‏בוודאי‬ ‫‏דנן‬ ‫המקרה‬.‫‏‬ ‫בהצעת‬‫‏‬‫החוק‏אין‏כל‏תשתית‏עובדתית‏‬‫לכך‏‬‫שההבחנה‏מושא‏הצעת‏החוק‏‬‫נועדה‏לגשר‏על‏פער‏‬ ‫שנוצר‏בשירות‏‬.‫ולא‏בכדי‬‫‏‬‫מדובר‏בהטבה‏שניתנת‏‬‫שנים‏רבות‏לאחר‏השירות‬1 ‫.‏‬ 1 ‫לגבי‏זוגות‏ורווקים‏בלי‏ילדים,‏החוק‏במפורש‏מגדיר‏את‏מועד‏ההטבה‏ל‬‫כ‬-05‫‏‬‫שנה‏לאחר‏השירות‏הצבאי,‏לאחר‏גיל‏‬ 35‫.‏לגבי‏זוגות‏עם‏ילד,‏מטבע‏הדברים,‏מדובר‏בזוגות‏בסוף‏שנות‏העשרים‏לכל‏המוקדם,‏שנים‏לאחר‏השירות.‏יש‏לזכור‏‬
  3. 3. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 3 04.‫‏‬‫בקבוצת‬‫ה‬‫גיל‬‫‏‬,‫‏להטבה‬‫הרלוונטית‬‫‏‬‫‏‬‫‏רק‬‫לא‬‫שלא‬‫‏‬‫‏יש‏‬‫‏אלא‬,‫‏המשרתים‬‫‏לרעת‬‫‏פער‬‫‏להראות‬‫ניתן‬ ‫בסיס‏איתן‏להניח‬,‫‏‬‫כי‏המשרתים‏נמצאים‬‫‏‬‫במצב‏כלכלי‏טוב‏יותר‏מהלא‏משרתים,‏‬‫כלומר‏‬–‫‏‬‫לא‏‬ ‫‏נסגר‬ ‫‏שהפער‬ ‫רק‬‫‏‬.‫‏המשרתים‬ ‫‏לטובת‬ ‫‏פער‬ ‫‏נוצר‬ ‫‏גם‬ ‫אלא‬2 ‫‏‬‫‏כאשר‏‬ ‫‏במיוחד‬ ‫‏בולט‬ ‫‏הזה‬ ‫הדבר‬ ‫‏‬‫‏מהחוק‬‫‏שייפגעו‬‫‏העיקריות‬‫האוכלוסיות‬–‫‏‬‫‏והערבים‬‫החרדים‬‫‏‬-‫‏‬‫הנן‬‫‏‬‫‏‬‫‏קבוצות‬‫שתי‬‫באוכלוסייה‏‬ ‫ש‬‫‏נמו‬ ‫‏בהכנסה‬ ‫‏שמאופיינות‬ ‫‏קבוצות‬ ‫‏והן‬ ,‫‏מוחשית‬ ‫‏דיור‬ ‫‏ממצוקת‬ ‫סובלות‬‫‏בשוק‏‬ ‫‏הפליה‬ ,‫כה‬ ‫העבודה‬‫‏‬‫והדיור‬‫,‏והדרה‏ממוקדי‏השפעה.‏קשה‏לטעון‏ברצינות,‏שהחרדים‏והערבים‏שלא‏שירתו‏‬ ‫בצבא‬‫‏‬‫נמצאים‏במצב‏‬‫כלכלי‏‬‫משופר‏לעומת‏הרוב‏הדומיננטי‏שמשרת,‏בגלל‏שלא‏שירתו.‏‬ 03.‫‏כלשהו‬ ‫‏כלכלי‬ ‫‏פער‬ ‫‏על‬ ‫‏שמצביעה‬ ‫‏עובדתית‬ ‫‏תשתית‬ ‫‏הייתה‬ ‫‏אם‬ ‫‏גם‬ ,‫‏כך‬ ‫‏או‬ ‫כך‬‫‏‬‫‏הרלוונטי‏‬ ‫בגיל‬ "‫‏המע‬‫להטבת‬‫מ‬‫‏ש‬‫‏הרי‬,‫‏‬‫‏קבע‬‫בג"ץ‬‫‏‬‫בעניין‬‫בשארה‬‫‏‬,‫‏‬‫‏הקריטריון‬‫כי‬‫‏יכול‏‬‫‏אינו‬‫‏הצבאי‬‫‏השירות‬‫של‬ ‫להוות‬‫‏‬‫‏ובפער‏‬,‫‏יותר‬ ‫‏עמוק‬ ‫‏סבסוד‬‫‏שנותן‬‫‏תנאי‬‫‏רק‬‫‏אלא‬‫‏מסובסדת‬‫‏משכנתא‬‫‏לקבלת‬‫‏סף‬‫תנאי‬ ‫מידתי‏ו‬‫לא‏משמעותי‏ממי‏שלא‏משרת.‏‬‫בענייננו‬‫‏‬‫מדובר‏בתנאי‏סף‬‫.‏ההצעה‏לאפשר‏גם‏למי‏‬‫ש‬‫לא‏‬ ‫‏זו‬‫‏דירות‬‫‏על‬‫‏ההטבה‬‫‏את‬‫‏לקבל‬‫משרת‬‫‏יותר‬‫לות‬‫‏‬‫‏‬)‫‏יועלה‬‫‏שלהן‬‫‏המחירים‬‫‏טווח‬‫‏אם‬‫(אפילו‬‫אינה‬‫‏‬ ‫‏העובדה‬ ‫‏את‬ ‫משנה‬,‫‏‬‫‏מהו‬ ‫‏השירות‬ ‫‏עדיין‬ ‫‏מהדירות‬ ‫‏חלק‬ ‫‏עבור‬ ‫כי‬‫‏להלכת‏‬ ‫‏בניגוד‬ ,‫‏סף‬ ‫‏תנאי‬ ‫וה‬ .‫בשארה‬‫‏‏‬ ‫למשרתים‬ ‫משרתים‬ ‫בין‬ ‫פסולה‬ ‫הבחנה‬ 02.‫‏להפליה‏של‏מי‏שאינו‏משרת,‏‬‫בנוסף‬‫‏החוק‏‬‫תזכיר‬‫‏הבחנה‏פסולה‬‫יוצר‬‫‏‬‫‏משרתים‏למשרתים‏‬‫בין‬ ‫בקבלת‏ההטבה‏‬‫ובגובה‏ההטבה‏וזאת‏על‏בסיס‏היכולת‏הכלכלית‏שלהם.‏מי‏שאין‏לו‏אמצעים‏‬ ‫לרכוש‏דירה‏ראשונה‏מקבלן‏מופלה‏לעומת‏מי‏ששרת‏והוא‏בעל‏אמצעים.‏בנוסף,‏ההטבה‏הולכת‏‬ ‫וג‬‫ד‬‫לה‏ככל‏שיש‏לך‏אמצעים‏גבוהים‏יותר‏לרכוש‏דירה‏יקרה‏יותר‏או‏במיקום‏טוב‏יותר.‏מכאן‏‬ ‫שהחוק‏מפלה‏לא‏רק‏את‏מי‏שלא‏שי‬‫רת‏אלא‏גם‏חלק‏מהמשרתים‬‫‏‬‫על‏בסיס‏מצב‬‫ם‬‫‏‬‫ה‬‫כלכלי‬. ‫‏‏‬‫פגיעה‬‫לשוויון‬ ‫החוקתית‬ ‫בזכות‬ 05.‫ההפליה‏בין‏מי‏ששרת‏לבין‏מי‏שלא‏שירת‏עולה‏כאן‏לכדי‏פגיעה‏חוקתית‏בזכות‏לשוויון,‏ולכן‏גם‏‬ ‫עיגונה‏בחקיקה‏ראשית‏אינה‏מחסנת‏אותה.‏‬ 00.‫ראשית,‏מדובר‏בהפליה‏שמסמנת‏‬‫ומענישה‬‫‏‬‫כלכלית‏‬‫קבוצות‏מיעוט‬,‫‏‬‫שאינן‏נטמעות‬‫‏‬‫במוסדות‏של‏‬ ‫הרוב.‏הכוונה‏כמובן‏היא‏‬‫בעיקר‏‬‫ל‬‫חרדים‬,‫,‏כמיעוט‏דתי‬‫‏‬‫ו‬‫ל‬‫ערבים,‏‬‫כמיעוט‏לאומי.‏קבוצות‏אלו‬‫‏‬ ‫היו‏ועודן‏פטורות‏משירות‏בצבא‏ואשר‏שיעור‏השתתפותן‏בשירות‏הלאומי‏נמוך‏ביותר.‏‬‫האפקט‬‫‏‬ ‫של‏החוק‏על‏קבוצות‏אלו‏‬‫הוא‏אפקט‏מפלה‏מוב‬‫הק‏ולכן‏מדובר‏ב‬‫הפליה‏תוצאתית‏ברורה,‏‬‫שהיא‏‬ ‫‏‬ :‫‏פסולות‬ ‫‏עילות‬ ‫‏בסיס‬ ‫‏ועל‬ ‫‏קבוצתית‬ ‫‏השתייכות‬ ‫‏מחמת‬ ‫הפליה‬‫לאום‬‫‏‬‫ודת‬‫‏עבור‏‬ ‫‏מסמן‬ ‫‏החוק‬ . ‫קבוצות‏אלו‏שהן‏אינן‏שוות‏זכויות‬.‫‏‬ ‫‏ה‬ ‫‏האוכלוסייה‬ ‫‏בקרב‬ ‫כי‬‫‏‬ ‫‏גיל‬ ‫‏עד‬ ,‫יהודית‬40‫‏‬05%‫‏‬‫‏ו‬ ‫מהגברים‬-20%‫‏‬‫‏עולה‏‬ ‫‏הנישואין‬ ‫‏גיל‬ .‫‏ורווקות‬ ‫‏רווקים‬ ‫‏הם‬ ‫מהנשים‬ ‫בהדרגה.‏גיל‏הנישואין‏הממוצע‏בישראל‏לגברים‏בשנת‏‬4100‫‏‬‫עמד‏על‏‬47.7‫‏‬(48.0‫‏‬‫בקרב‏האוכלוסייה‏היהודית).‏בהתאמה‏‬ –‫‏‬.‫הגיל‏בו‏נולד‏לבני‏זוג‏ילדם‏הראשון‏עולה‏בהדרגה‬ 2 ‫‏והיו‬‫‏החשיבות‬ ‫‏לאור‬ ‫וזאת‬‫‏בצבא‏‬ ‫‏לעיתים‬ ‫‏המתאפשרת‬ ‫‏ההתמקצעות‬ ,‫‏העבודה‬ ‫‏בשוק‬ ‫‏הצבאי‬ ‫‏לשירות‬ ‫‏המתלווה‬ ‫קרה‬ ‫במקצועות‏מבוקשים,‏הע‬‫וב‬‫דה‏כי‏ישנם‏מעסיקים‏המחפשים‏אצל‏מועמדים‏רקע‏צבאי‏או‏ביטחוני‏או‏נותנים‏לרקע‏זה‏‬ ‫‏השירות‬‫‏בתקופת‬‫‏שנוצרת‬‫‏התומכת‬‫‏החברתית‬‫‏הרשת‬,‫‏לעבודה‬‫‏בקבלה‬‫יתרון‬‫‏‬‫‏דוו‬‫‏נפוץ‬‫‏השירות‬‫‏שאי‬‫והעובדה‬‫‏בקרב‏‬‫קא‬ ‫קבוצות‏מיעוט‏חלשות‏מבחינה‏פוליטית‏וכלכלית‏ובקרב‏מי‏שמלכתחילה‏מגיע‏מרקע‏של‏מצוקה‏כלכלית‬‫.‏‬
  4. 4. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 2 07.‫‏לציין‬ ‫יש‬,‫‏‬‫‏‬ ‫‏לא‬ ‫‏כאן‬ ‫‏ההפליה‬ ‫כי‬‫‏‬ .‫‏יוצר‬ ‫‏שהחוק‬ ‫‏המפלה‬ ‫‏באפקט‬ ‫‏רק‬ ‫ניכרת‬‫‏כוונה‬ ‫‏כאן‬ ‫יש‬‫‏‬‫גלויה‏‬ ‫להפלות‏את‏אותן‏קבוצות,‏שני‬‫תן‏לה‏ביטוי‏פומבי‬‫.‏כך,‏למשל,‏שר‏האוצר‏מסר‏באירוע‏פומבי‬‫,‏‬ ,‫‏ההפליה‬‫‏על‬‫‏הביקורת‬‫בעניין‬‫‏‬‫‏‬‫‏הוא‬‫כי‬"‫‏ציוני‬‫‏שהוא‬‫‏מתנצל‬‫לא‬"‫‏נועד‏‬‫‏החוק‬‫‏כי‬‫‏שמבהיר‬‫‏באופן‬, ‫‏החרדים‏‬ ‫‏את‬ ‫‏ולהדיר‬ ,‫‏המיינסטרים‬ ,‫‏הרוב‬ ‫‏שהן‬ ,‫‏באוכלוסייה‬ ‫‏הציוניות‬ ‫‏הקבוצות‬ ‫‏עם‬ ‫להטיב‬ ‫והערבים‬‫‏‬‫‏‬ ‫‏נאמרו‬ ‫(הדברים‬‫ב‬‫‏לעסקי‬ ‫‏בוועידה‬ ‫נאום‬‫‏"כלכליסט‬ ‫‏של‬ ‫‏ובינוניים‬ ‫‏קטנים‬ ‫ם‬"‫‏‬‫ביום‏‬ 00.5.02‫‏‬‫וצוט‬‫ט‬)‫ו‏בכלי‏התקשורת‬‫.‏‬ 08.‫‏עולים‏‬ ,‫‏מוגבלות‬ ‫‏עם‬ ‫‏אנשים‬ ‫‏של‬ ‫‏נוספות‬ ‫‏בקבוצות‬ ‫‏לפגיעה‬ ‫‏תביא‬ ‫‏החוק‬ ‫‏הצעת‬ ‫‏קבלת‬ ,‫בנוסף‬ ‫שהגיעו‏לאחר‏גיל‏הגיוס,‏מי‏ששוחרר‏על‏רקע‏סוציאלי‏ובעיות‏משפחתיות.‏‬ ‫בשוויון‬ ‫מידתית‬ ‫לא‬ ‫פגיעה‬ 00.‫מאחר‏שיש‏כאן‏הבחנה‏פ‬‫סולה‏על‏בסיס‏שיקול‏לא‏ענייני‏ולא‏רלוונטי‏לחוק‏שמיועד‏לתת‏פתרון‏‬ ‫‏ל‬ ‫דיור‬‫ציבור‬‫‏‬‫‏‬ ,‫‏ראשונה‬ ‫‏דירה‬ ‫‏לרכוש‬ ‫שמעוניין‬‫‏בתכליות‏‬ ‫‏הפגיעה‬ ‫‏את‬ ‫‏להצדיק‬ ‫‏ניסיון‬ ‫נעשה‬ ‫‏נכתב‬ ‫‏החוק‬ ‫‏הצעת‬ ‫‏בתזכיר‬ .‫‏הדיור‬ ‫‏למצוקת‬ ‫‏נוגעות‬ ‫‏שאינן‬ ,‫‏לחוק‬ ‫חיצוניות‬,‫‏‬‫‏‬ ‫כי‬‫‏הטבה‏‬ ‫"מתן‬ ‫מוגדלת‏לאוכלוסייה‏תורמת‏זו‏הוא‏חלק‏מהכ‬‫רת‏התודה‏והגמול‏של‏המדינה‏כלפי‏אוכלוסייה‏‬ ‫שביצעה‏שירות‏לטובת‏הכלל‏תוך‏נשיאה‏בנטל‏אישי‏וכלכלי.‏מתן‏ההטבה‏כאמור‏הוא‏נדבך‏נוסף‏‬ ‫‏הלאומי‬ ‫‏השירות‬ ‫‏במסגרת‬ ‫‏או‬ ‫‏בצבא‬ ‫‏שירות‬ ‫‏לביצוע‬ ‫‏המדינה‬ ‫‏אזרחי‬ ‫בעידוד‬-‫‏‬‫אזרחי‬‫‏מכאן‏‬ ." ‫שהפגיעה‏בשוויון‏מוצדקת‏בתזכיר‏בכך‏שהיא‏נועדה‏להגשים‏שתי‏ת‬‫כליות‏‬–‫‏‬‫הוקרת‏תודה‏למי‏‬ .‫ששירת‏ועידוד‏האזרחים‏לבצע‏שירות‏בצבא‏או‏בשירות‏הלאומי‬ 41.‫לעמדתנו‏תכליות‏אלו‏אינן‏ראויות‏כשהן‏נקשרות‏באופן‏מלאכותי‏לתכניות‏רווחה.‏מטרתה‏של‏‬ ‫‏זכויותיהם‏‬ ‫‏את‬ ‫‏ולממש‬ ,‫‏לכך‬ ‫‏הזקוקים‬ ‫‏התושבים‬ ‫‏של‬ ‫‏רווחתם‬ ‫‏את‬ ‫‏לשפר‬ ‫‏היא‬ ‫‏רווחה‬ ‫תכנית‬ ‫החברתיות‬-‫כלכליות.‏‬‫כדי‏ל‬‫קדם‏תכלית‏זו‏יש‏צורך‏בקריטריונים‏אוניברסאליים‬,‫‏‬‫שנוגעים‏למצב‏‬ ‫כלכלי‬-‫חברתי.‏‬ 40.‫בעבר‏‬‫ניסתה‏המדינה‏לטעון‬,‫‏‬‫‏קצבאות‏ילדים‏בצורה‏דיפרנציאלית,‏כך‏שמי‏‬‫‏לה‏לקצץ‬‫כי‏מותר‬ ‫שלא‏ישרת‏בשירות‏צבאי‏יקבל‏קצבאות‏ילדים‏נמוכות‏יותר.‏בין‏היתר‏נטען‏כי‏זה‏נועד‏לעודד‏‬ ‫את‏השירות‏בצבא.‏ההח‬‫לטה‏עוגנה‏במסגרת‏‬‫סעיף‏‬7(2‫)‏לחוק‏תכנית‏החירום‏הכלכלית‏(תיקוני‏‬ ‫‏‬ ‫‏הכספים‬ ‫‏לשנות‬ ‫‏הכלכלית‬ ‫‏והמדיניות‬ ‫‏התקציב‬ ‫‏יעדי‬ ‫‏להשגת‬ ‫חקיקה‬4114‫‏‬‫ו‬-4113‫‏התשס"ב‬ ,)- 4114‫‏‬ ‫‏סעיף‬ ‫‏הוראת‬ ‫‏תוקנה‬ ‫‏לפיה‬ ‫‏ואשר‬ ,08()‫(א‬0‫‏ו‬ )-(4‫‏משולב],‏‬ ‫‏[נוסח‬ ‫‏הלאומי‬ ‫‏הביטוח‬ ‫‏לחוק‬ ) ‫התשנ"ה‬-0005‫‏‬.‫‏עתירות‬‫‏הוגשו‬‫‏זו‬ ‫‏חקיקה‬ ‫נגד‬‫‏‬‫‏‬‫‏בג"ץ‬‫(ביניהן‬2053/14‫‏‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫כהן‬)‫.‏‬ ‫‏ביניים‬‫‏וצו‬‫‏תנאי‬‫‏על‬‫‏צו‬‫‏הוציא‬‫בג"ץ‬‫‏‬‫‏‬‫‏של‬‫‏מורחב‬‫‏למותב‬‫‏ההחלטה‬‫‏את‬‫‏העביר‬‫ואף‬03‫‏‬‫שופטים‬‫.‏‬ ‫לאחר‏שהתקיים‏דיון‏בנושא,‏‬‫חזרה‏בה‏המדינה‬,‫‏‬‫ותיקנה‏את‏החוק‏באופן‏שמבטל‏את‏ההבחנה‬. 44.‫למרבה‏הצער,‏עשור‏לאחר‏אותו‏מקרה‏שוב‏חוזרת‏המדינה‏ומשתמש‬‫ת‏בטעונים‏דומים‏בהקשר‏‬ ‫‏התחנה‏‬‫‏תהיה‬‫‏מה‬‫‏לתהות‬‫‏ונותר‬,‫‏בדיור‬‫‏סיוע‬‫‏בתכנית‬‫‏מדובר‬‫‏הפעם‬.‫‏הנוכחית‬‫‏החוק‬‫‏הצעת‬‫של‬ ‫הבאה?‏האם‏ייקבע‏שניתן‏לתת‏קדימות‏בתור‏לטיפול‏רפואי‏למי‏שש‬‫י‬‫רת‏בצבא‏כדי‏לעודד‏את‏‬ ‫השירות‏בצבא‏או‏בשירות‏הלאומי‬‫/אזרחי‬? 43.‫לאור‏האמור,‏התכלית‏של‏הוקרת‏המשרתים‏או‏עיד‬‫וד‏הגיוס‏אינה‏יכולה‏להוות‏תכלית‏ראויה‏‬ ‫‏תכנית‬‫של‬‫‏‬‫‏לגיטימיות‏‬‫‏להיות‬‫‏יכולות‬‫‏אלו‬‫‏תכליות‬.‫‏הדיור‬‫‏בתחום‬‫‏רווחה‬‫‏תכנית‬‫‏שהיא‬,‫המע"מ‬
  5. 5. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 5 ‫בפני‏עצמן‏בהקשרים‏אחרים,‏כמו‏למשל‏‬–‫‏‬‫במתן‏‬‫מענקי‏הסתגלות‏עם‏המעבר‏מהשירות‏לחיים‏‬ ‫האזרחיים‬‫.‏‬ 42.‫‏המשרת‬ ‫‏הוקרת‬ ‫‏של‬ ‫‏התכליות‬ ‫‏אם‬ ‫‏גם‬ ‫‏כי‬ ,‫‏נוסיף‬ ‫‏לנדרש‬ ‫מעבר‬‫‏תכליות‏‬ ‫‏הן‬ ‫‏השירות‬ ‫‏ועידוד‬ ‫ים‬ ‫ראויות‏בעיני‏מציעי‏החוק‏גם‏בהקשר‏של‏תכניות‏רווחה,‏הרי‏שממילא‏התכנית‏כושלת‏במבחני‏‬ ‫המידתיות,‏ובמיוחד‏במבחן‏הקשר‏הסיבתי‏בין‏האמצעי‏לתכלית.‏‬ 45.‫‏השירות‏לא‏‬‫‏עצמם‏בעת‬‫‏הנטל‏האישי‏שנטלו‏על‬‫‏המשרתים‏והוקרה‏על‬‫כך,‏המטרה‏של‏תגמול‬ ‫מוגש‬‫מת‬‫‏‬‫‏כלל‏‬ ‫‏על‬ ‫‏אחיד‬ ‫‏באופן‬ ‫‏חלה‬ ‫‏אינה‬ ‫‏שההטבה‬ ‫‏משום‬ ‫‏וזאת‬ ,‫‏המוצעת‬ ‫‏התכנית‬ ‫‏ידי‬ ‫על‬ ‫המשרתים,‏אלא‏תיטיב‏רק‏עם‏מיעוטם‏של‏המשרתים.‏היא‏לא‏תיטיב‏עם‏מי‏ששרת‏אך‏אין‏לו‏‬ ‫את‏ההון‬‫‏‬;‫הראשוני‏לרכוש‏דירה‏וגר‏בשכירות‬‫‏‬‫גם‏מי‏שיש‏לו‏הון‏ראשוני,‏לא‏בהכרח‏ירכוש‏את‏‬ ‫דירתו‏הראשונה‏מקבל‬‫ן‬‫,‏שכן‬‫‏‬‫הרו‬‫ב‏המכריע‏של‏העסקאות‏לרכיש‬‫ת‏דירה‏הן‏בשוק‏הדירות‏מיד‏‬ ‫שנייה‬‫‏‬(75%‫‏‬)‫‏העסקאות‬‫מכלל‬;‫‏ילדים‬‫‏להם‬‫‏אין‬‫‏אך‬‫‏ששרתו‬‫‏מי‬‫‏ישנם‬;‫‏‬‫‏אין‏‬‫‏מגוריהם‬‫‏שבעיר‬‫או‬ ‫פרויקטים‏חדשים‏המציעים‏דירה‏מקבלן‬;‫‏‬‫ו‬‫ישנם‏כאלו‏שכבר‏רכשו‏דירה‬,‫‏‬‫ונאבקים‏עם‏החזרי‏‬ ‫משכנתא‏כבדים‬,‫‏‬‫ולא‏יוכלו‏לממש‏את‏ההטבה.‏‬ 40.‫יתר‏על‏‬‫כן,‏ההטבה‏היא‏סלקטיבית,‏שכן‏היא‏תלויה‏במחיר‏הדירה.‏ככל‏שמדובר‏בדירה‏יקרה‏‬ ‫יותר,‏ההטבה‏גדולה‏יותר.‏כך,‏שגם‏מבין‏אלו‏ששירתו‏וינצלו‏את‏ההטבה,‏ההטבה‏תהיה‏שונה‬,‫‏‬ ‫ו‬‫‏‬‫התגמול‬‫‏‬‫אף‬‫‏להשיג‏הון‏ראשוני‏גדול‏‬‫‏ויכול‬‫‏אמצעים‬‫‏לו‏יותר‬‫‏למי‏שיש‬‫יהיה‏גבוה‏יותר‏דווקא‬ ‫יותר‏או‏לגור‏באזור‬‫‏‬,‫מבוקש‏יותר.‏מכאן‬‫‏‬‫שהמסר‏העובר‏הוא‏ש‬‫התגמול‏עבור‏‬‫הנטל‏האישי‏של‏‬ ‫המשרת‬‫‏‬‫"שווה"‏יותר‏ככל‏שאתה‏אמיד‏יותר.‏זהו‏מסר‏פוגעני‏בפני‏עצמו‬‫,‏שבוודאי‏אינו‏‬‫מ‬‫ג‬‫שים‏‬ ‫את‏התכלית‏של‏הוקרת‏‬‫המשרתים‬‫.‏‬ 47.‫‏‬,‫‏ועוד‬‫זאת‬‫‏שלפחות‏‬‫‏רווחת‬‫‏הנחה‬‫‏שישנה‬‫‏אלא‬,‫‏מההטבה‬‫‏ייהנה‬‫‏לא‬‫‏מהמשרתים‬‫‏שחלק‬‫‏רק‬‫לא‬ ‫חלק‏מהט‬‫בת‏המס‏יגולם‏בהעלאת‏המחיר‏הבסיסי‏של‏הדירה,‏וזאת‏לאור‏העובדה‏כי‏הביקוש‏‬ ‫‏הביניים,‏לא‏יוכל‏לקבל‏מענה‏בהיצע,‏שכן‏דירות‏חדשות‏אינן‏‬‫שתיצור‏ההטבה,‏לפחות‏בטווח‬ ‫מוצר‏שניתן‏להגדיל‏את‏ההיצע‏שלו‏בטווח‏זמן‏קצר.‏אם‏ההערכה‏זו‏תתגשם,‏הרי‏שאותם‏אלו‏‬ ‫ששירתו‏ולא‏עומדים‏בקריטרי‬‫ונים,‏או‏שכבר‏רכשו‏דירה‏וירצו‏להחליפה‏לדירה‏חדשה‬,‫‏‬‫ימצאו‏‬ ‫עצמן‏נפגעים‏פעמיים:‏פעם‏אחת,‏כי‏הם‏אינם‏זכאים‏להטבה.‏ופעם‏שניה‏‬–‫‏‬‫כי‏מחיר‏הבסיס‏של‏‬ ‫‏אלא‏‬‫‏שירותם‬‫‏את‬‫‏ויוקיר‬‫‏עניינם‬‫‏את‬‫‏יקדם‬‫‏לא‬‫‏שהחוק‬‫‏רק‬‫‏לא‬,‫‏אלו‬‫‏לגבי‬.‫‏יעלה‬‫‏מקבלן‬‫דירות‬ ‫ממש‏ייפגע‏בהם.‏‬ 48.‫גם‏התכלית‏של‏עידוד‏השיר‬‫ות‏הצבאי‏או‏השירות‏הלאומי‏אינה‏מוגשמת‏על‏ידי‏הצעת‏החוק.‏‬ ‫ראשית,‏הצעת‏החוק‏‬‫רלוונטית‬‫‏‬‫למי‏שהוא‏עשור‏ומעלה‏לאחר‏השחרור‬‫.‏אם‏היא‏תתקבל‏היא‏לא‏‬ ‫תוכל‏לעודד‏את‏אותם‏אנשים‏שלא‏שירתו‏להתגייס.‏מילא‏הייתה‏הצעת‏החוק‏צופה‏פני‏עתיד,‏‬ ‫‏גיו‬‫‏על‬‫‏החלטה‬‫‏בפני‬‫‏עומד‬‫‏שהיום‬‫‏למי‬‫ומתייחסת‬‫‏בין‏‬‫‏לוגי‬‫‏קשר‬‫‏היה‬‫‏לפחות‬,‫‏לאומי‬‫‏לשירות‬‫ס‬ ‫‏שכבר‏‬ ‫‏במי‬ ‫‏כלכלית‬ ‫‏פוגעת‬ ‫‏ובעצם‬ ‫‏רטרואקטיבי‬ ‫‏באופן‬ ‫‏חלה‬ ‫‏שההצעה‬ ‫‏אלא‬ ,‫‏לאמצעי‬ ‫התכלית‬ ‫‏של‏‬ ‫‏התנהגותם‬ ‫‏להכוונת‬ ‫‏כאמצעי‬ ‫‏בו‬ ‫‏ומשתמשת‬ ,‫‏לאחור‬ ‫‏הגלגל‬ ‫‏את‬ ‫‏להחזיר‬ ‫‏יכול‬ ‫‏לא‬ ‫ממילא‬ ‫אחרים.‏‬
  6. 6. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 0 40.‫‏‬ ,‫שנית‬‫‏המ‬ ,‫‏החברה‬ ‫‏ובמוסדות‬ ,‫‏בחברה‬ ‫‏להשתלב‬ ‫‏מהמיעוט‬ ‫‏מצפה‬ ‫‏הרוב‬ ‫אם‬‫‏בצלמו‏‬ ‫עוצבים‬ ‫‏הרוב‬ ‫‏של‬ ‫ובדמותו‬,‫‏‬‫‏חיובי‏‬ ‫‏תמריץ‬ ‫‏להוות‬ ‫‏יכולה‬ ‫‏זה‬ ‫‏מסוג‬ ‫‏כלכלית‬ ‫‏בריונות‬ ‫‏האם‬ ‫‏רב‬ ‫ספק‬ ‫להשתלבות‬‫‏‬.‫כזו‬‫‏‬‫‏‬‫‏כזה‬‫‏ששילוב‬‫‏מבין‬‫‏בראשו‬‫‏שעיניו‬‫‏מי‬‫כל‬‫‏של‬‫‏באווירה‬‫‏רק‬‫‏להתקיים‬‫‏יכול‬‫יהיה‬‫‏‬ ‫קבלה‏של‏המיעוט‏‬‫כשווה‏זכויות‏‬‫ומתן‏תח‬‫ו‬‫שה‏של‏שותפות‏בניהול‏המדינה.‏הצעה‏זו‏עושה‏בדיוק‏‬ ‫ההיפ‬‫ך‏‬–‫‏‬‫היא‏מחזקת‏את‏הפלגנות,‏את‏הוקעת‏האחר‏והשונה‏ומדגישה‏דווקא‏את‏הזיקה‏בין‏‬ ‫‏לא‏‬ ,‫‏המעטה‬ ‫‏בלשון‬ ,‫‏זו‬ ‫‏גישה‬ .‫‏בחברה‬ ‫‏והזדמנויות‬ ‫‏זכויות‬ ‫‏שוויון‬ ‫‏לבין‬ ‫‏הרוב‬ ‫‏לערכי‬ ‫הנאמנות‬ ‫תגשים‏את‏התכלית‏של‏עידוד‏‬‫ההתנדבות‏ל‬‫שירות‏הלאומי‬‫/אזרחי‬‫.‏‏‬ 31.‫לאור‏כל‏האמור,‏אנו‏סבורים‏כי‏אין‏מקום‏להבחנה‬‫‏‬‫בין‏רוכש‏זכאי‏לרוכש‏מוטב‏על‏בסיס‏שירות‏‬ .‫בצבא‏או‏בשירות‏הלאומי,‏הבחנה‏זו‏בלתי‏חוקית‏ויש‏לבטלה‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫של‬ ‫שיקולים‬ 30.‫‏‬.‫‏החלוקתי‬‫‏הצדק‬‫‏סוגיית‬‫‏הוא‬‫‏מעמיקה‬‫‏בחינה‬‫‏לעמדתנו‬‫‏המחייב‬‫‏נוסף‬‫נושא‬‫‏‬‫בפרשת‬‫חדש‬ ‫שיח‬‫‏‬ ‫‏מבטא‬‫‏חלוקתי‬‫‏צדק‬‫‏של‬‫‏שהערך‬,‫‏כך‬‫‏על‬‫‏בג"ץ‬‫עמד‬‫‏‬‫‏‬‫‏של‬‫‏צודקת‬‫‏חברתית‬‫חלוקה‬‫‏בית‏‬.‫משאבים‬ ‫המשפט‏עמד‏על‏כך‏שהחובה‏לשקול‏שיקולים‏של‏צדק‏חלוקתי‏היא‏חלק‏בלתי‏נפרד‏‬‫משיקוליה‬‫‏‬ ‫‏מוגבלים‬‫‏משאבים‬‫‏הקצאת‬‫‏על‬‫‏להחליט‬‫‏בסמכותה‬‫‏אשר‬,‫‏מינהלית‬‫‏רשות‬‫של‬‫‏בהקצאת‏‬‫‏לרבות‬, "‫קרקע‏לבניה.‏‬‫‏היא‏מופקדת,‏להביא‏‬‫‏המשאבים‏שעליהם‬‫‏חלוקת‬‫‏הקובעת‏את‏אופן‬‫על‏הרשות‬ ‫בחשבון‏את‏מכלול‏‬‫ההשלכות‏וההקשרים‏שיש‏להחלטתה‏ולתת‏להם‏משקל‏ראוי‏במסגרת‏סדר‏‬ ‫העדיפויות‏שבחרה‏בו"‏(בג"ץ‬‫‏‬422/11‫ע‬‫חדש‬ ‫שיח‬ ‫מותת‬'‫נ‬‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫שר‬‫,‏פ"ד‬(‫נו‬0‫)‏‬ 45‫,‏‬00‫‏‬(4114.))‫‏‏‏‏‏‬ 34.‫‏החלופות‏לסיוע‏בדיור‬‫מבין‬‫,‏‬‫קביעת‬‫‏‬‫מע"מ‏‬‫בשיעור‏‬1%‫‏‬‫‏‬‫‏דירה‏ראשונה‬‫עבור‏רוכשי‬‫‏‬‫מקבלן‬‫הוא‏‬ ‫‏תקצי‬ ‫‏שמעביר‬ ,‫צעד‬‫‏‬ ‫‏יחסי‬ ‫‏באופן‬ ‫‏שהן‬ ‫‏קבוצות‬ ‫‏לטובת‬ ‫‏משמעותי‬ ‫ב‬"‫חזקות‬,"‫‏‬‫‏מסוגלות‏‬ ‫ולכן‬ ‫להעמיד‏הון‏ראשוני‏משמעותי‬,‫‏‬‫המהווה‏תנאי‏‬‫לרכ‬‫י‬‫ש‬‫ת‬‫‏‬‫דירה‬‫‏‬‫חדשה‬‫.‏כמו‏כן‏הוא‏מבחין‏בין‏אלו‏‬ ‫שמסוגלים‏לרכוש‏דירה‬‫‏‬‫יקרה‏יחסית‏מ‬‫‏‬,‫יד‏ראשונה‏מקבלן‬‫‏לרכוש‏‬‫‏עם‏מי‏שמסוגל‬‫ואינו‏מטיב‬ ‫‏שניה‬‫‏מיד‬‫‏יותר‬‫‏זולה‬‫‏דירה‬"‫"רק‬‫‏שג‬‫‏אף‬,‫‏רבים‬‫‏עבור‬‫‏יד‬‫‏בהישג‬‫‏אינן‬‫‏אלו‬‫‏דירות‬‫ם‬.‫‏‬‫הה‬‫‏‬‫טבה‬‫אף‏‬ ‫‏שהדירה‬‫‏ככל‬‫‏יותר‬‫גדלה‬‫‏‬‫‏‬.‫‏יותר‬‫יקרה‬‫‏‬‫‏כי‬,‫‏להוסיף‬‫‏יש‬‫לזאת‬‫‏‬‫ההטבה‬‫‏‬‫ניתנת‬‫‏ברקע‏‬‫‏להתחשב‬‫בלי‬ ‫ה‬‫כלכלי‏של‏הזכאי,‏‬‫וזכאי‏לה‏גם‏מי‬‫‏‬‫שיש‏לו‏הכנסה‏גבוהה‏או‏הון‬‫‏‬‫רב‬‫,‏כל‏עוד‏זו‏דירתו‏הראשונה.‏‬ ‫רוכשים‬ ‫שגם‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬‫מאוד‬ ‫אמידים‬‫מהס‬ ‫ייהנו‬‫סובלים‬ ‫הם‬ ‫שאין‬ ‫למרות‬ ,‫בסוד‬ ‫דיור‬ ‫ממצוקת‬. 33.‫בתזכיר‬‫‏‬‫הצעת‏‬‫החוק‏נאמר‏כי‏עלות‏מימוש‏החוק‏הינה‏‬4.4‫‏‬‫מיליארד‏‬‫₪‏‬‫מדי‏שנה.‏‬‫מאחר‏ומדובר‏‬ ‫על‏הטבה‏פרמננטית,‏אז‏מדובר‏בהפסד‏הכנסות‏של‏‬‫מעל‬03‫מיליארד‬₪‫עשור‬ ‫מדי‬‫.‏‬‫התזכיר‏לא‏‬ ‫מציין‬‫‏‬‫‏‬‫מה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬‫הטבת‬ ‫תינתן‬‫המע‬‫"מ‬‫ו‬‫לה‬ ‫אמור‬ ‫הוא‬ ‫תקציב‬ ‫מאיזה‬?‫ינתן‬‫‏‬‫על‬ ‫בא‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫חש‬‫ב‬‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫באי‬ ‫שלוקה‬ ‫בצעד‬ ‫מדובר‬ ‫הכנסה‬ ‫מעוטות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫ון‬.‫‏‬‫‏כל‏‬,‫‏השוואה‬‫לשם‬ ‫‏‬‫‏וחצי‬‫‏ממיליארד‬‫‏פחות‬‫‏הוא‬‫‏דירה‬‫‏בשכר‬‫‏לסיוע‬‫התקציב‬‫‏‬.₪‫‏‬‫‏הסיוע‬‫תקציבי‬‫‏‬‫‏דירה‬‫בשכר‬‫קוצצו‏‬ ‫‏‬ ‫משנת‬4113‫‏‬‫‏‬ .‫‏לרמתם‬ ‫‏חזרו‬ ‫‏ולא‬ ‫‏דרמטית‬ ‫בצורה‬‫‏לעלייה‏‬ ‫‏בהתאם‬ ‫‏התעדכנו‬ ‫‏לא‬ ‫‏הסיוע‬ ‫סכומי‬ ‫‏ב‬ ‫החדה‬‫‏המחירים‏‬ ‫‏לבין‬ ‫‏הסיוע‬ ‫‏סכומי‬ ‫‏בין‬ ‫‏עניינית‬ ‫‏זיקה‬ ‫‏ואין‬ ,‫‏במדינה‬ ‫‏השכירות‬ ‫מחירי‬
  7. 7. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 7 .‫הריאליים‬3 ‫‏‏‬‫סיוע‬ ,‫ציבורי‬ ‫לדיור‬ ‫המיועדים‬ ‫מתקציבים‬ ‫המע"מ‬ ‫ביטול‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ ‫אם‬ ‫שהדבר‬ ‫הרי‬ ,‫לפריפריה‬ ‫או‬ ,‫דירה‬ ‫בשכר‬‫את‬ ‫מדגיש‬‫המהלך‬ ‫של‬ ‫הרגרסיביות‬.‫‏‬ 32.‫למרות‏שהמצב‏הבעייתי‏המתואר‏לעיל‏ידוע‏למ‬‫קבלי‏ההחלטות,‏נהדפ‬‫ות‬‫‏‬‫דרישות‏חוזרות‏ונשנות‏‬ ‫לשפר‏את‏המצב‏של‏הדיור‏הציבורי‏ושל‏‬‫סכומי‏‬‫הסיוע‏בשכר‏הדירה‏למשפחות‏הנזקקות‏ביותר,‏‬ ‫וזאת‏בטענה‏של‏היעדר‏תקציבים.‏‬ 35.‫ישנה‬‫דרישה‬ ‫כיום‬‫מינימליסטית‬‫לתקציב‬ ‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬‫נוסף‬‫של‬1.40‫מיליארד‬ ₪‫בשנה‬‫לסיוע‬‫ב‬,‫דיור‬‫לצמצם‬ ‫כדי‬‫במעט‬‫הדיור‬ ‫מצוקת‬ ‫את‬‫עם‬ ‫המתמודדים‬ ‫אלו‬ ‫של‬ ‫החריפה‬ ,‫עוני‬‫לכך‬ ‫תקציב‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫בתקשורת‬ ‫ונטען‬.‫‏‬,‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫הכוונה‬‫עתק‬ ‫סכומי‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫להשקיע‬ ‫לרכו‬ ‫לה‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ,‫יחסית‬ ‫ומבוססת‬ ,‫יחסית‬ ‫קטנה‬ ‫לקבוצה‬ ‫מע"מ‬ ‫בהטבת‬‫ראשונה‬ ‫דירה‬ ‫ש‬ ‫המדינה‬ ‫אוצר‬ ‫בחלוקת‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫חזקה‬ ‫טענה‬ ‫מעוררת‬ ,‫מקבלן‬‫.‏‬ 30.‫טענת‏אי‬-‫הצדק‏החלוקתי‏מתחדדת‏לאור‏עמדתם‏המקצועית‏של‏כלכלנים‏רבים,‏‬‫לרבות‏נגידת‏‬ ‫בנק‏ישראל,‏‬‫לפיהם‏ההטבה‏לא‏‬‫אפקטיבית‏ו‬‫לא‏‬‫תועיל‏בסופו‏של‏דבר‏לקהל‏היעד‏אלא‏תתבטא‏‬ ‫בעליית‏מחירי‏הבסיס‏של‏הדירות.‏‬ ‫‏‬ ‫אנו‬ ,‫לסיכום‬‫בנוסח‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬‫ה‬‫הנוכחי‬‫הצעת‬‫חוקי‬ ‫אינה‬ ‫החוק‬‫ת‬‫היות‬ ‫בשל‬‫ה‬‫ה‬ ‫וכי‬ ,‫מפלה‬‫י‬‫א‬ ‫מחייב‬‫ת‬‫של‬ ‫ובחינה‬ ,‫המדינה‬ ‫משאבי‬ ‫בחלוקת‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫של‬ ‫מההיבט‬ ‫גם‬ ‫חוזרת‬ ‫בחינה‬ .‫אחרות‬ ‫חלופות‬ ‫מול‬ ‫ההשקעה‬ ,‫בכבוד‏רב‬‫‏‬ ‫‏‬‫‏‬ ‫גיל‏גן‬-‫מור,‏עו"ד‬‫‏‬ ‫האגודה‏לזכויות‏האזרח‏בישראל‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫העתק‬‫ים‬: ‫חברי‏ועדת‏הכספים‬‫‏‬ 3 ‫לפי‏מדד‏המחירים‏לצרכן‏של‏הלמ"ס,‏בסוף‏שנת‏‬4103‫‏‬‫היה‏שכר‏הדירה‏הממוצע‏בארץ‏לדירת‏‬3‫‏‬‫חדרים‏‬3,103‫‏‬‫₪.‏‬‫שכר‏‬ ‫הדירה‏הממוצע‏לדירה‏בת‏‬3‫‏‬‫חדרים‏בתל‬-‫אביב‏היה‏‬2,850‫‏‬‫₪,‏‬‫בירוש‬‫לים‏‬–‫‏‬3,250‫,‏בגוש‏דן‏‬–‫‏‬3,370‫,‏בשרון‏‬–‫‏‬3,302‫‏‬‫וגם‏‬ ‫בצפון‏ובדרום‏מחירי‏השכירות‏הממוצעים‏עברו‏את‏ה‬-4111‫‏‬‫₪‏‬‫לחודש.‏לעומת‏זאת‏הסיוע‏בשכר‏דירה‏ל‬-021,111‫‏‬ ‫משפחות‏הוא‏במרבית‏המקרים‏נמוך‏מאלף‏‬.₪

×