Fesad 961002

A

موانع توسعه با تمرکز بر موضوع فساد

‫موانع‬‫توسعه‬‫موضوع‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫فساد‬
1.‫مقدمه‬
‫می‬ ‫شنیده‬ ‫گاه‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫شود‬:‫شود‬
‫می‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫شوند‬ ‫تحمل‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫مثبتی‬ ‫آثار‬ ‫توانند‬.
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫فساد‬.
‫هزینه‬‫است‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫های‬.
‫موجود‬ ‫محدود‬ ‫منابع‬‫مقام‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫اعمال‬ ‫صرف‬ ‫نباید‬ ‫را‬‫کرد‬ ‫نظارتی‬ ‫های‬.
‫استدالل‬ ‫این‬ ‫برعکس‬ ‫درست‬ ‫اما‬‫از‬ ‫حاکی‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫شواهد‬ ،‫ها‬‫است‬ ‫آن‬‫و‬)‫(تجربی‬ ‫آمپریک‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬
‫می‬ ‫نشان‬:‫که‬ ‫چرا‬ ،‫نیست‬ ‫درست‬ ‫دیدگاهی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫هزینه‬‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫فساد‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫است‬‫است‬ ‫روبرو‬ ‫فساد‬ ‫مانع‬ ‫با‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬.
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫فساد‬ ‫کنترل‬‫؛‬‫از‬ ‫فارغ‬‫نوع‬‫و‬‫درجه‬‫فساد‬ ‫شیوع‬ ‫ی‬.
‫استراتژی‬‫می‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫با‬ ‫باید‬‫محرکه‬ ‫با‬ ،‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫جلوگیر‬ ‫کند؛‬ ‫برخورد‬ ‫ها‬
‫مانع‬‫اصالحات‬ ‫به‬ ‫و‬ )‫(پیشگیری‬ ‫باشد‬ ‫شونده‬‫اقتصادی‬‫بپردازد‬ ‫نهادی‬ ‫و‬.
2.‫مبارزه‬ ‫نهادهای‬‫کننده‬‫و‬‫پژوهشگر‬
‫محققان‬‫مختلف‬ ‫زوایای‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫موضوع‬‫جمله‬ ‫از‬ .‫کنند‬‫جهانی‬ ‫بانک‬،IMF،OECD‫و‬
NGO‫مثل‬ ‫ها‬Transparency International‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫را‬ ‫موضوع‬.‫کنند‬
‫می‬ ‫اینها‬‫کوشند‬‫که‬‫را‬ ‫مالی‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫به‬‫کیفری‬ ‫جرم‬‫همه‬ ‫در‬‫کشورها‬ ‫ی‬.‫کنند‬ ‫بدل‬
‫نهادها‬ ‫این‬‫چالش‬‫به‬ ‫را‬ ‫جرایم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫طور‬‫می‬.‫دهند‬
‫بگوییم‬ ‫است‬ ‫درست‬‫که‬‫پررنگ‬‫مسائل‬ ‫این‬ ‫شدن‬‫و‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫به‬ ‫تروریسم‬ ‫مالی‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫پولشویی‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬
‫به‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫اهمیت‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫خاطر‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫ویژه‬11‫سپتامبر‬‫توسعه‬.‫است‬ ‫یافته‬‫وگرنه‬‫توسعه‬ ‫نوع‬‫ی‬‫سوئیس‬‫پناهگاه‬ ،‫های‬
‫مالیاتی‬tax haven،‫امارات‬‫و‬‫هنگ‬‫کنگ‬‫نمی‬ ‫برخورد‬ ‫جرائمی‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بیانگر‬‫پولشویی‬ ‫و‬ ،‫شده‬
‫شده‬ ‫رایج‬ ‫امری‬‫بود‬.
3.‫تعاریف‬
‫منافع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫فساد‬‫شخصی‬‫؛‬... ‫و‬ ‫اخاذی‬ ،‫رشوه‬ ‫شامل‬ ‫این‬
‫می‬‫درگیرند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ،‫شود‬.‫می‬ ‫عمومی‬ ‫مقام‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫قانون‬ ‫خالف‬ ‫کار‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫انجام‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫تواند‬
‫تقلب‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دهد‬‫و‬‫اختالس‬.
‫می‬ ‫خصوصی‬ ‫اشخاص‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫باید‬ ،‫رشوه‬ ‫شرح‬ ‫در‬‫بروکرات‬ ‫یا‬ ‫سیاستمدار‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫ها‬«‫خری‬‫داری‬».‫کنند‬
‫می‬ ‫گفته‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫شود‬،‫خصولتی‬ ،‫عمومی‬ ‫نهادهای‬ ‫شامل‬‫جا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ،‫ها‬Public Funds‫هست‬‫(مثل‬‫شرکت‬‫های‬
‫بازنشستگی‬ ،‫عام‬ ‫سهامی‬... ،‫ها‬‫می‬‫تئوری‬ ،‫نظری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫شود‬Agency‫می‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫موضوع‬.‫دهد‬
‫حوزه‬‫ها‬:‫فساد‬ ‫ی‬
‫دولتی‬ ‫قراردادهای‬
:‫دولتی‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫پولی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫مزایای‬ ‫تخصیص‬،‫یارانه‬ /‫سوبسیدها‬ ،‫مالیاتی‬ ‫فرار‬‫بیمه‬ ‫و‬ ‫بازنشستگی‬ ،‫ها‬‫ی‬
‫بیکاری‬... ،
‫غیرنقدی‬ ‫منافع‬ ‫یا‬
‫در‬ ‫سهم‬ ،‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫پزشکی‬ ‫خدمات‬ ‫دسترس‬ ،‫ممتاز‬ ‫مدارس‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫بنگاه‬‫خصوصی‬ ‫های‬‫شده‬.
‫دولتی‬ ‫درآمدهای‬:‫عوارض‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫رشوه‬
‫صرفه‬‫مقررات‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬:‫مصوبه‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫برای‬ ‫رشوه‬‫دولتی‬ ‫های‬
‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قضایی‬ ‫فرایند‬ ‫نتایج‬ ‫بر‬ ‫تأثیرگذاری‬‫گذاری‬
4.‫شیوع‬
‫می‬ ‫فرق‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کشوری‬ ‫از‬ ‫گستره‬‫کند‬.
‫می‬ ‫که‬ ‫کشورهایی‬ ‫از‬‫کشوره‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نادر‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫فساد‬ ‫گفت‬ ‫شود‬‫که‬ ‫ایی‬‫فساد‬ ‫آنها‬ ‫در‬‫منظم‬ ‫و‬ ‫سیستماتیک‬ ‫جریان‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫نیست‬ ‫رشوه‬ ‫فرهنگ‬‫بلکه‬ ،‫است‬ ‫زرنگی‬.
‫است‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫مبارزه‬ ،‫باشد‬ ‫نادر‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ ‫اگر‬.
‫نظام‬ ‫جریان‬ ‫وقتی‬‫می‬ ‫سیستماتیک‬ ‫و‬ ‫مند‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫تنبیه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫احتمال‬ ،‫شود‬‫یابد‬.
‫انگیزه‬‫فساد‬ ‫های‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بیشتر‬‫شود‬.
‫هزینه‬ ‫جریان‬ ‫این‬‫می‬ ‫را‬ ‫طیف‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫فساد‬ ‫به‬ ‫آلودگی‬ ‫ها‬‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فساد‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ :‫سازد‬،‫آن‬ ‫تا‬‫فراگیر‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫جا‬
‫است‬.
‫آن‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫سیستماتیک‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫جا‬
‫نرم‬ ،‫مقررات‬ ،‫نهادها‬‫های‬(norms)‫می‬ ‫همراه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫رفتاری‬‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫روز‬.‫شود‬
‫این‬ ‫در‬‫بروکرات‬ ‫دیگر‬ ‫جا‬‫نماینده‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نمایندگی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫را‬ ‫ها‬‫دارند‬(‫از‬Princple‫ها‬)‫غارتگری‬ ‫درس‬
‫می‬‫گیرند‬‫؛‬‫عرصه‬ ‫در‬.‫سیاست‬ ‫ی‬
‫خالصه‬‫این‬‫که‬‫است‬ ‫نهادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫بنیادین‬ ‫بیماری‬ ‫عالمت‬ ‫فساد‬‫؛‬‫برخورد‬ ‫بیماری‬ ‫دالیل‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫برای‬
.‫کرد‬
5.‫هزینه‬‫فساد‬ ‫اقتصادی‬ ‫ی‬
‫آن‬ ‫برخالف‬‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫چه‬،‫شد‬ ‫گفته‬‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫است‬ ‫گسترده‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫و‬‫می‬ ‫فرق‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کشور‬،‫کند‬‫اما‬‫کاهش‬ ‫امکان‬‫آن‬
‫وجود‬‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫بوتسوانا‬ ‫و‬ ‫شیلی‬ ‫مثل‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫دارد‬‫شده‬‫التین‬ ‫امریکای‬ ‫ی‬‫هم‬
‫فساد‬.‫است‬ ‫کمتر‬
‫هزینه‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫معامالتی‬ ‫های‬‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫برد‬.
‫می‬ ‫منجر‬ ‫غیرکارآمد‬ ‫اقتصادی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫غالبا‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ً‫ا‬‫قطع‬ .‫شود‬‫وری‬‫را‬‫پایین‬‫می‬‫آورد‬.
‫سرمایه‬ ‫جلوی‬‫خارجی‬ ‫بلندمدت‬ ‫گذاری‬‫داخلی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫گیرد‬
‫اشتباه‬ ‫جهت‬ ‫استعدادها‬ ‫به‬‫را‬‫می‬ ‫نشان‬‫فعالیت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫بروند‬ ‫رانتی‬ ‫های‬.
‫حاشیه‬ ‫ایران‬‫ها‬‫می‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫گسترش‬.‫شود‬‫حوزه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫استعدادها‬‫می‬ ‫کار‬ ‫هایی‬‫کند‬‫؟‬
‫اولویت‬‫می‬ ‫منحرف‬ ‫را‬ ‫بخشی‬ ‫های‬‫کند‬‫و‬‫می‬ ‫نادرست‬ ‫جهت‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬‫گیرد‬.
‫حوزه‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫این‬‫می‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫ی‬‫نیست‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫بینم‬،‫سیاسی‬ ‫تخصیص‬ ‫بحث‬ ‫بلکه‬ً‫ال‬‫مث‬ .‫است‬‫عدم‬
‫وجود‬‫شده‬ ‫باعث‬ ‫حزب‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سطح‬ ‫در‬‫ملی‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نباشد‬‫حوزه‬‫ان‬ ‫ی‬‫تخابیه‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫نماینده‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫نماینده‬ ‫هر‬‫کند‬
‫بنگاه‬‫منطقه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ،‫ببرد‬ ‫خود‬ ‫ی‬.‫منطقه‬ ‫های‬
‫(پروژه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫غلط‬ ‫انتخاب‬‫درست‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫دفاعی‬ ‫ی‬)‫بهداشتی‬ ‫کلینک‬ ‫کردن‬.
‫دارایی‬ ‫غلط‬ ‫خرید‬‫ها‬‫چندنرخی‬ ‫نظام‬
‫بازار‬
‫ظرفیت‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫های‬
‫توسعه‬)‫رسمی‬ ‫بخش‬ ‫(خارج‬ ‫غیررسمی‬ ‫بخش‬ ‫ی‬.‫نمی‬‫شود‬‫آن‬ ‫روی‬‫قانون‬‫کرد‬ ‫مقررات‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫؛‬‫با‬
‫مجموعه‬‫خودش‬ ‫مسائل‬ ‫ی‬.
‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫قدرت‬ ‫تضعیف‬.
‫نفت‬ ‫به‬ ‫تکیه‬
‫چون‬‫مالیات‬‫نمی‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫شود‬،‫مالیات‬ ‫درست‬‫نمی‬ ‫گرفته‬‫شود‬‫و‬‫عده‬ ‫روی‬ ‫مالیات‬‫از‬ ‫کمتری‬ ‫ی‬
‫مالیات‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫دهندگان‬.‫یابد‬
‫ایران‬‫مؤدیان‬‫بزرگ‬‫مالیات‬‫نمی‬‫دهند‬ً‫ا‬‫صرف‬ ‫و‬‫کوچک‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫شوند‬.tax‫کوچک‬ ‫از‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬
‫کوچک‬‫می‬ ‫اخذ‬ ‫ناعادالنه‬ ‫صنوف‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫می‬ ‫تضعیف‬ ‫را‬ ‫جینی‬ ‫ضریب‬ ‫فساد‬ .‫شود‬‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫بحث‬‫می‬ ‫جدی‬ ‫توزیع‬ ‫های‬.‫شود‬
‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫دولت‬ ‫قدرت‬ ‫درآمدها‬ ‫کاهش‬‫عمومی‬ ‫کاالهای‬ ‫ی‬‫و‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫قانون‬ ‫اعمال‬ ‫جمله‬ ‫از‬.‫دهد‬
‫چرخه‬‫فساد‬ ‫افزایش‬ :‫دائمی‬ ‫و‬ ‫معیوب‬ ‫ی‬‫می‬ ‫منتهی‬‫به‬ ‫شود‬‫بیشتر‬ ‫زیرزمینی‬ ‫اقتصاد‬.
‫است‬ ‫ناعادله‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬.
‫می‬ ‫کشور‬ / ‫نظام‬ /‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشروعیت‬ ‫فساد‬‫گیرد‬.
‫می‬ ‫مطالعات‬‫رابطه‬ :‫گوید‬‫کسب‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫رشوه‬ ‫بین‬ ‫مثبتی‬ ‫ی‬‫صرف‬ ‫مقامات‬ ‫با‬ ‫وکارها‬
‫می‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫کنند‬
‫می‬‫آن‬ ‫بینیم‬‫می‬ ‫تجویز‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫کمی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫قطعا‬ ،‫کردند‬‫کردند‬،‫چون‬‫فساد‬‫ای‬ ‫به‬‫رواب‬ ‫ن‬‫غیرتولی‬ ‫ط‬‫دی‬
‫می‬‫این‬ .‫انجامد‬‫و‬ ‫سنگین‬ ‫مقررات‬ ‫که‬‫اذیت‬‫کنند‬‫ه‬‫می‬‫شود‬،‫وقتی‬‫ناکارآمد‬ ‫قضایی‬ ‫نظام‬‫باشد‬‫بهان‬ ‫نباید‬ ،‫ه‬‫تحمل‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫ف‬‫ساد‬
.‫باشد‬
‫می‬‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بینیم‬‫که‬«‫گریس‬‫روان‬ ‫چرب‬‫کننده‬‫ا‬ ‫شده‬ ‫مصلحتی‬ ‫و‬ ‫مازاد‬ ‫مقررات‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ،‫شود‬ ‫دنده‬ ‫ی‬‫ست‬»‫ا‬ ‫و‬‫در‬ ‫ین‬
‫ایران‬ ‫مورد‬.‫است‬ ‫صادق‬ ً‫ال‬‫کام‬
‫برعکس‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫استدالل‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬‫کردند‬‫فسا‬ ‫برعکس‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫کمی‬ ‫که‬‫د‬‫زمان‬‫و‬ ‫ُش‬‫ک‬
‫کندکننده‬‫ی‬‫است‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬.
‫خستگی‬ ‫از‬ ‫مردم‬‫گاهی‬‫حرف‬ ‫این‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫زنند‬‫نمی‬ ‫فساد‬ ‫بدون‬ ‫که‬‫شود‬‫لجا‬ ‫تورم‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫مثل‬ ،‫م‬‫می‬ ‫گسیخته‬‫خواهند‬
‫بگیرند‬ ‫باال‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬.
‫می‬ ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫در‬‫هسته‬ ‫باید‬‫کدهای‬ ‫که‬ ‫مقرراتی‬ .‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫اهداف‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫قدرتمندی‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫الزم‬‫محیط‬ ،‫کند‬‫کنترل‬ ‫را‬ ‫زیست‬‫می‬‫بانک‬ ‫احتیاطی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫تئوری‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫سازد‬
‫روغن‬ ‫و‬ ‫گریسکاری‬‫بی‬ ‫کاری‬‫بانک‬ ‫(مثال‬ ‫است‬ ‫مفهوم‬‫جبران‬ ‫اجتماعی‬ ‫صدمات‬ ‫که‬ ‫چرا‬ )‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ناپذیر‬‫می‬ ‫وارد‬.‫کند‬
‫می‬ ‫رشوه‬‫انحصاری‬ ‫حقوق‬ ‫تواند‬‫بخرد‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫ضدرقابت‬ ‫یعنی‬ ‫؛‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اقتصادی‬ ‫آثار‬‫دانیم‬.
‫سابقه‬ ‫کمونیستی‬ ‫کشورهای‬‫داشته‬ ‫انحصاری‬ ‫موقعیت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫گریسکاری‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫بلندی‬ ‫ی‬.‫اند‬
‫طرح‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫مبهم‬ ‫وامدهی‬ ‫رفتار‬ ‫باالخره‬‫نظام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نامناسب‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫بانکی‬ ‫های‬‫ناقص‬ ‫های‬
‫شاهد‬ ‫مالی‬‫بوده‬ ‫آن‬‫ای‬‫م‬.‫بحران‬‫خاور‬ ،‫ایران‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬‫بل‬ ،‫آلبانی‬ ،‫دور‬... ،‫غارستان‬. ...‫عدم‬ ‫این‬‫تعادل‬‫بحران‬ ‫ها‬‫به‬
.‫است‬ ‫آورده‬ ‫همراه‬
‫منا‬ ‫و‬ ‫فساد‬‫ف‬‫ع‬‫جاافتاده‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫اقتصادها‬ ‫بعضی‬ ‫کند‬ ‫رشد‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬.
‫خارجی‬ ‫نقش‬‫ها‬‫توسعه‬ ‫در‬‫فساد‬ ‫ی‬.‫آ‬‫ی‬‫خارجی‬ ‫ا‬‫نیستند؟‬ ‫مقصر‬ ‫ها‬‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫عربستان‬ ‫در‬ ‫مثال‬.
6.‫پیچیده‬ ‫دالیل‬‫سوم‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫ی‬
‫این‬‫استدالل‬‫که‬‫خاصی‬ ‫مردم‬‫هستند‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬.‫است‬ ‫نادرست‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫مثال‬‫ایرانی‬ ‫شود‬‫فساد‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬
‫کرده‬ ‫عادت‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫فساد‬ ‫اما‬ .‫اند‬‫دهد‬‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شرایط‬ ‫چون‬‫مناسب‬.‫است‬‫فساد‬ ‫که‬ ‫نرود‬ ‫یادمان‬‫اقتصادی‬ ‫جواب‬
‫اروپایی‬ ‫وگرنه‬ ،‫نداده‬‫مشغول‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬‫شدند؛‬‫آن‬‫ا‬ ‫ها‬.‫درگیراند‬ ‫هم‬ ‫مروز‬
‫انگیزه‬‫ی‬‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫فساد‬‫باالست‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬.
،‫دولت‬ ‫کارکنان‬ ‫پایین‬ ‫دستمزد‬ ،‫فقر‬
‫در‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫انقالب‬‫حقوق‬
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫بسیار‬ ‫دولت‬ ‫کارکنان‬
،‫(بیمه‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫نظام‬‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ )‫قدرتمند‬ ‫کار‬ ‫بازار‬.
‫فرصت‬ ‫بلکه‬ ،‫باالست‬ ‫نیازها‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫است‬ ‫گسترده‬ ‫فساد‬ ‫در‬ ‫درگیری‬ ‫های‬
‫رانت‬‫و‬‫کنترل‬ ‫بسیار‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫انحصار‬‫شده‬‫هم‬‫قانون‬ ‫فراوانی‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫باالست‬‫می‬ ‫گذاری‬.‫آورد‬
‫دارایی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫رانت‬‫دولتی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬.
‫مقامات‬ ‫زیاد‬ ‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫سطح‬‫مسئوالن‬ ‫و‬‫؛‬‫شهرداری‬ ‫مثال‬M‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫یعنی‬ ،‫کاربری‬ ‫ی‬‫ها‬mix‫یا‬M
‫قابل‬ ‫و‬ ‫است‬.‫شهروند‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫بین‬ ‫مذاکره‬
‫نظام‬ ‫ضعف‬‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫قوانین‬ ‫مند‬:
‫ضعیف‬ ‫قوانین‬‫و‬‫قوانین‬ ‫دائمی‬ ‫تغییر‬
‫مسئولیت‬‫شفافیت‬ ،‫پذیری‬‫و‬‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫بسیار‬ ‫گزارشگری‬‫این‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بازنشستگی‬ ‫صنعت‬ ‫مثال‬ ‫؛‬‫صنعت‬
‫سرمایه‬ ‫طبعا‬ ،‫داشت‬ ‫بیشتر‬ ‫گزارشگری‬‫گذاری‬‫بهتر‬ ‫های‬‫ی‬‫می‬‫کرد‬.
‫آزادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫رقابت‬‫است‬ ‫محدود‬ ‫مدنی‬ ‫های‬.
‫اخالق‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ی‬‫دولت‬ ‫در‬‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫ها‬‫؛‬‫متن‬ ‫خواندن‬‫دولت‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬‫نمی‬ ‫کفایت‬‫کند‬.
‫ریسک‬‫های‬‫باال‬
‫بیماری‬
‫تصادف‬
‫بیکاری‬
.
.
.
‫می‬ ‫کار‬ ‫اخالق‬ ‫ترویج‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نهادهایی‬،‫کنند‬‫می‬ ‫درآمد‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫و‬،‫گیرند‬‫نمی‬ ‫عمل‬ ‫درست‬‫کنند‬.
﴿‫نمونه‬‫ایران‬ ‫بارز‬ ‫ی‬.﴾
‫سازمان‬‫نظارتی‬ ‫های‬‫و‬‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ضعف‬.
‫بررسی‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫نیروهای‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫کننده‬‫؛‬‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫وقتی‬‫اتحاد‬،‫دارند‬‫و‬‫می‬ ‫منتفع‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫سخت‬ ،‫شوند‬
‫می‬‫کرد‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫شود‬،‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫موضوع‬ ‫تعقیب‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬.
‫فساد‬ ‫وقتی‬.‫است‬ ‫سبک‬ ‫تنبیهات‬ ،‫است‬ ‫سیستماتیک‬
‫می‬ ‫تنبیه‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ،‫کنید‬‫کن‬‫ن‬‫د‬‫می‬ ‫دائما‬ .‫گویند‬‫درشت‬ ‫دانه‬‫ها‬‫و‬‫بزرگ‬‫ول‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫کرده‬‫اید‬،‫کوچک‬‫را‬ ‫ها‬‫چسبید‬‫ه‬.‫اید‬
‫دارد‬ ‫فرد‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫کمی‬ ‫اثر‬ ‫دولتی‬ ‫کار‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬.
‫دولتی‬ ‫کار‬‫ندارد‬ ‫سرقفلی‬.
‫مثال‬‫های‬‫دفترخانه‬ ‫سرقفلی‬‫آن‬‫می‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫سرقفلی‬ ‫که‬ ‫شدند‬ ‫زیاد‬ ‫قدر‬.‫کنند‬
‫کارگزاری‬‫می‬‫گویند‬1۰۰‫پیش‬ ‫مجوز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫کارگزاری‬‫فساد‬ ‫تر‬
‫می‬.‫آورد‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫و‬
‫نفت‬﴿‫کشور‬ ‫خاص‬﴾‫یعنی‬‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫ثروت‬‫حو‬ ‫خود‬‫زه‬‫گسترده‬ ‫فساد‬ ‫ی‬‫می‬ ‫ای‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫شود‬‫ک‬‫فساد‬ ‫انون‬
.‫است‬
‫جمعیت‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫زیاد‬‫جمعیت‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬‫می‬‫دست‬ ‫تواند‬‫مایه‬‫در‬ ،‫باشد‬ ‫فساد‬ ‫ی‬‫بحرین‬ ‫و‬ ‫امارات‬‫کم‬ ‫جمعیت‬
‫دست‬‫می‬ ‫مایه‬.‫شود‬
7.‫اراده‬ ‫ایجاد‬‫سیاسی‬ ‫ی‬
‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫خ‬‫سرچشمه‬ ‫ت‬‫و‬ ‫سیاستمداران‬ ‫قدرت‬ ‫ی‬‫این‬‫که‬‫منافعی‬ ‫چه‬‫را‬‫آن‬‫ها‬‫می‬ ‫نمایندگی‬‫حل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ،‫کنند‬
‫مسئله‬‫ی‬‫دارد‬ ‫فساد‬.‫جامعه‬ ،‫خیرخواهان‬ ‫دکتر‬ ‫کار‬‫شناسان‬،‫سیاستمداران‬‫و‬‫سیاسی‬ ‫عالمان‬‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
‫بپردازند‬.
،‫فراگیر‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫اصالح‬ ‫تصمیمگیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫طلب‬/‫تحول‬‫می‬ ‫یافت‬ ‫خواه‬‫طرفداران‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫اصالح‬ ‫از‬ ‫آنان‬‫می‬ ‫استقبال‬ ‫عام‬ ‫منافع‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫ات‬.‫کنند‬
‫روزنه‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫زمانی‬ ‫امید‬ ‫های‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫خوبی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫دولتی‬ ،‫کند‬‫رده‬ ،‫کند‬‫رهبری‬ ‫های‬‫کننده‬‫ی‬‫جامعه‬‫تغییر‬
‫می‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بحرانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫کنند‬‫شود‬.
‫داریم‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫امروز‬،‫بحران‬ ‫چون‬‫هایی‬‫ایران‬ ‫در‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫بروز‬.
‫نبود‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫ضعیت‬ ‫و‬ ‫این‬‫اراده‬ ‫بشود‬ ‫شاید‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫آهسته‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫داد‬ ‫سوق‬ ‫اصالحات‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫ی‬‫و‬ ‫تر‬
‫مسیر‬ ‫کندتر‬.‫پیمود‬ ‫خواهند‬ ‫را‬
‫آگاهی‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫تشویق‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫رسانی‬‫جامعه‬‫تالش‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫مدنی‬ ‫ی‬‫ها‬‫و‬‫فساد‬ ‫علیه‬ ‫مبارزات‬.‫است‬ ‫مهم‬
‫تعیین‬ ‫قطعا‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫کمک‬‫نیست‬ ‫کننده‬‫اما‬ ،‫می‬‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬.
‫بدگمانی‬ ،‫ایران‬ ‫امروز‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫ها‬‫آن‬‫نمی‬ ‫خارج‬ ‫طرف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گسترده‬ ‫چنان‬‫حتی‬ ،‫رفت‬ ‫شود‬‫خیریه‬ ‫از‬ ‫کمک‬‫خارجی‬ ‫های‬
‫نمی‬ ‫هم‬‫گرفت‬ ‫شود‬.‫تجارب‬ ‫از‬ ‫اما‬‫و‬‫نوشته‬‫ها‬‫تئوری‬ ‫ی‬‫ک‬‫می‬ ‫آنها‬‫شود‬‫کرد‬ ‫استفاده‬.‫مناسب‬ ‫اطمینان‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫قطعا‬‫می‬ ‫تر‬‫شد‬
‫کمک‬.‫گرفت‬ ‫بیشتری‬
‫د‬ ‫نمونه‬‫عرصه‬ ‫ر‬‫ورزش‬ ‫ی‬.
‫بین‬ ‫مقررات‬ ‫آیا‬‫المللی‬،‫ورزش‬ ‫در‬‫کشتی‬ ‫در‬‫و‬‫فوتبال‬،‫به‬‫فدراسیون‬‫ها‬‫کمک‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫قطعا‬ ‫است؟‬ ‫نکرده‬
‫از‬ ‫حمایت‬‫حضور‬‫اصالح‬‫قوی‬ ‫طلبان‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫تر‬‫مدنی‬ ‫ی‬.
‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬FDI‫می‬ ‫رقابت‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫پول‬ ‫و‬‫خارجی‬ .‫کنند‬‫ها‬‫دنبال‬ ‫به‬‫ثبات‬،‫قابل‬
‫پیش‬‫بینی‬‫بودن‬‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬honesty‫می‬ ‫ارزش‬‫و‬ ‫دهند‬‫می‬‫این‬ ‫روی‬ ‫شود‬‫کرد‬ ‫تبلیغ‬ ‫ها‬.
‫گذاشت‬ ‫پیشگیری‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫فشار‬.‫سیاست‬ ‫اصالح‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬‫هاست‬‫؛‬
‫فقط‬‫حضور‬‫پلیس‬.‫نمی‬ ‫کفایت‬ ‫ناظر‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ‫قضایی‬ ‫مقامات‬‫کند‬.
‫ا‬ ‫تغییرات‬ ‫بعضی‬‫فرصت‬ ‫قتصادی‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫های‬‫دهد‬‫مثال‬ ‫؛‬‫ها‬‫׃‬
‫تعرفه‬ ‫کاهش‬‫تجارت‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫؛‬
‫نرخ‬‫و‬ ‫یکسان‬ ‫ارز‬ ‫های‬‫تک‬‫کردن‬ ‫نرخی‬‫بازار‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫؛‬
‫تعیین‬‫نرخ‬‫بازار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بهره‬ ‫های‬‫؛‬
‫یارانه‬ ‫حذف‬‫بنگاه‬ ‫ی‬‫ها‬‫؛‬
‫مقررات‬ ‫کاهش‬‫؛‬
‫کاهش‬‫کسب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫موانع‬‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫وکار؛‬
‫بهبود‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬‫کار‬.
8.‫نتیجه‬‫گیری‬
‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫اصالحات‬ ‫به‬ ‫ناامیدها‬ ‫کمپ‬‫می‬ ‫مسیر‬ ‫شدن‬‫که‬ ‫کشید‬ ‫طول‬ ‫سال‬ ‫صد‬ ‫انگلستان‬ ‫برای‬ .‫گویند‬
‫را‬ ‫فساد‬‫تحت‬.‫بیاورد‬ ‫کنترل‬‫هنگ‬ ‫برای‬ ‫اما‬‫کنگ‬‫کمتر‬ ‫خیلی‬ ‫سنگاپور‬ ‫و‬‫آنها‬ ‫و‬ ،‫کشید‬ ‫طول‬‫شرایط‬ ‫از‬‫بسیار‬‫به‬ ‫فاسد‬
‫قابل‬ ‫بسیار‬ ‫شرایط‬‫قبول‬.‫رسیدند‬
‫موفق‬ ‫موارد‬ ‫ویژگی‬:
‫ملی‬ ‫سازمان‬‫قدرتمند‬ ‫ناظر‬.‫مهم‬ ‫اما‬‫تر‬‫آن؛‬ ‫از‬
‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫نهادی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫اصالحات‬‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اصالحات‬ ‫این‬ .‫׃‬
‫مقررات‬ ‫معقول‬ ‫آزادسازی‬‫؛‬‫دولت‬ ‫کارکنان‬ ‫نظام‬ ‫اصالحات‬‫؛‬‫دستگاه‬ ‫تقویت‬... ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫حسابرسی‬ ‫های‬‫؛‬‫دستگاه‬‫های‬
‫(بانک‬‫اطالعاتی‬ )‫های‬‫؛‬‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫کمپین‬ ‫اعالم‬‫؛‬‫سیاست‬‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫؛‬‫ناظر‬ ‫مقامات‬ ‫ضعف‬
‫و‬‫آن‬ ‫پایین‬ ‫کارایی‬‫ها‬.
‫تکنولوژی‬‫برای‬‫شهرداری‬ ‫در‬ ‫مثال‬‫می‬‫توان‬‫مرکزی‬ ‫کنترل‬‫و‬ ‫کرد‬ ‫مستقر‬‫دامنه‬‫تشخیص‬ ‫ی‬‫صوابدیدها‬ ،‫ها‬‫و‬‫صالحیت‬‫ها‬‫را‬
.‫محدودکرد‬
‫پروانه‬ ‫چون‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫ها‬‫سامانه‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫مرکزی‬ ‫ی‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫مناطق‬ ‫تخلف‬ ،‫شود‬‫یابد؛‬‫اقتصادی‬ ‫آزادسازی‬ ‫اهمیت‬‫و‬ ‫؛‬
‫بودجه‬ ‫و‬ ‫مالیاتی‬ ‫مقررات‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬‫بندی‬.
‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫اصالحات‬ ‫عدم‬‫عدم‬‫اصالح‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫فساد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫عمومی‬ ‫بخش‬.‫روند‬

Recomendados

منافع جمعی، مشارکت شهروندی - انتخابات و دمکراسی von
منافع جمعی، مشارکت شهروندی - انتخابات و دمکراسیمنافع جمعی، مشارکت شهروندی - انتخابات و دمکراسی
منافع جمعی، مشارکت شهروندی - انتخابات و دمکراسیRoozbeh Shahrestani
244 views51 Folien
چرا در ایران کپی رایت رعایت نمی شود von
چرا در ایران کپی رایت رعایت نمی شودچرا در ایران کپی رایت رعایت نمی شود
چرا در ایران کپی رایت رعایت نمی شودMahdi Ghomipour
126 views2 Folien
Agricuture economic von
Agricuture economicAgricuture economic
Agricuture economicMohHussainHemat
39 views88 Folien
اخلاق حرفه ای در مدیریت و تدوین منشور اخلاقی von
اخلاق حرفه ای در مدیریت و تدوین منشور اخلاقیاخلاق حرفه ای در مدیریت و تدوین منشور اخلاقی
اخلاق حرفه ای در مدیریت و تدوین منشور اخلاقیAli Reza Hashemi Nekoo
159 views21 Folien
Donyae eghtesad 980728 von
Donyae eghtesad 980728Donyae eghtesad 980728
Donyae eghtesad 980728Zahra Sarfarazi
247 views10 Folien
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین von
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین sarahekmat2
93 views41 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Fesad 961002

جلیلی چگونه می اندیشد؟ von
جلیلی چگونه می اندیشد؟جلیلی چگونه می اندیشد؟
جلیلی چگونه می اندیشد؟مصطفی محمدی
444 views48 Folien
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول von
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولAidin Azari
155 views14 Folien
Moassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbb von
Moassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbbMoassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbb
Moassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbbabdohnet
67 views5 Folien
مدل الماس پورتر von
مدل الماس پورترمدل الماس پورتر
مدل الماس پورترmehdi mohammadi
1.2K views29 Folien
حاکمیت شرکتی von
حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی Omid Omidvar
221 views40 Folien
تلگرام ناجی کسب و کار نیست von
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیستAli Moghadam
24 views2 Folien

Similar a Fesad 961002(20)

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول von Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اولبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل اول
Aidin Azari155 views
Moassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbb von abdohnet
Moassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbbMoassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbb
Moassesat gheyre mojaz 960418 e05d0bbb
abdohnet67 views
حاکمیت شرکتی von Omid Omidvar
حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی
Omid Omidvar221 views
تلگرام ناجی کسب و کار نیست von Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 views
داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت von Mohammad Baghaei
داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت
داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت
Mohammad Baghaei677 views
الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الحرية والكرامة ثوابت التجربة النق... von Jamaity
 الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الحرية والكرامة ثوابت التجربة النق... الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الحرية والكرامة ثوابت التجربة النق...
الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة الحرية والكرامة ثوابت التجربة النق...
Jamaity295 views
entrepreneurship supportive organization -annual report von Houman Ehrami
entrepreneurship supportive organization -annual reportentrepreneurship supportive organization -annual report
entrepreneurship supportive organization -annual report
Houman Ehrami106 views
Shahrdari 991108- von abdohnet
Shahrdari 991108-Shahrdari 991108-
Shahrdari 991108-
abdohnet90 views
دانشگاه تهران von abdohnet
دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه تهران
abdohnet81 views
Forsat sarmaye gozari 980401, final von Zahra Sarfarazi
Forsat sarmaye gozari 980401, finalForsat sarmaye gozari 980401, final
Forsat sarmaye gozari 980401, final
Zahra Sarfarazi179 views
بازیگری برای توسعه von abdohnet
بازیگری برای توسعهبازیگری برای توسعه
بازیگری برای توسعه
abdohnet53 views
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود von Mojtaba Abbasian Ardakani
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودتجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... von Dr. Farideh Mashayekh
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
اساسات اقتصاد خرد فصل اول چاپ آخر von Mujtaba Nezamyar
اساسات اقتصاد خرد  فصل اول چاپ آخراساسات اقتصاد خرد  فصل اول چاپ آخر
اساسات اقتصاد خرد فصل اول چاپ آخر
Mujtaba Nezamyar4.6K views
شهر تبریز به مثابه موتور محرکه توسعه von abdohnet
شهر تبریز به مثابه موتور محرکه توسعهشهر تبریز به مثابه موتور محرکه توسعه
شهر تبریز به مثابه موتور محرکه توسعه
abdohnet134 views

Más de abdohnet

mostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdf von
mostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdfmostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdf
mostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdfabdohnet
33 views2 Folien
کج رفتاری.pdf von
کج رفتاری.pdfکج رفتاری.pdf
کج رفتاری.pdfabdohnet
44 views3 Folien
کتاب فانوس جادویی زمان.pdf von
کتاب فانوس جادویی زمان.pdfکتاب فانوس جادویی زمان.pdf
کتاب فانوس جادویی زمان.pdfabdohnet
138 views3 Folien
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf von
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfتوسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfabdohnet
33 views2 Folien
کتاب ذهن و بازار.pdf von
کتاب ذهن و بازار.pdfکتاب ذهن و بازار.pdf
کتاب ذهن و بازار.pdfabdohnet
17 views2 Folien
sandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptx von
sandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptxsandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptx
sandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptxabdohnet
79 views36 Folien

Más de abdohnet(20)

mostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdf von abdohnet
mostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdfmostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdf
mostafa ali madd, 13910315 - 14010317.pdf
abdohnet33 views
کج رفتاری.pdf von abdohnet
کج رفتاری.pdfکج رفتاری.pdf
کج رفتاری.pdf
abdohnet44 views
کتاب فانوس جادویی زمان.pdf von abdohnet
کتاب فانوس جادویی زمان.pdfکتاب فانوس جادویی زمان.pdf
کتاب فانوس جادویی زمان.pdf
abdohnet138 views
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf von abdohnet
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfتوسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
abdohnet33 views
کتاب ذهن و بازار.pdf von abdohnet
کتاب ذهن و بازار.pdfکتاب ذهن و بازار.pdf
کتاب ذهن و بازار.pdf
abdohnet17 views
sandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptx von abdohnet
sandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptxsandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptx
sandogh zamin , sakhteman, REITs- 14010220.pptx
abdohnet79 views
chekideh.pdf von abdohnet
chekideh.pdfchekideh.pdf
chekideh.pdf
abdohnet57 views
MIZGERD-.pdf von abdohnet
MIZGERD-.pdfMIZGERD-.pdf
MIZGERD-.pdf
abdohnet46 views
First session sharif-final von abdohnet
First session sharif-finalFirst session sharif-final
First session sharif-final
abdohnet587 views
Toc sharif -1400.11.10 von abdohnet
Toc  sharif -1400.11.10Toc  sharif -1400.11.10
Toc sharif -1400.11.10
abdohnet160 views
Hesabdaran von abdohnet
HesabdaranHesabdaran
Hesabdaran
abdohnet176 views
Abzarha , nahadhay mali, allameh 14000819 von abdohnet
Abzarha , nahadhay mali, allameh  14000819Abzarha , nahadhay mali, allameh  14000819
Abzarha , nahadhay mali, allameh 14000819
abdohnet210 views
Tamin mali , tehran uni, 1400.08.09 von abdohnet
Tamin mali , tehran uni, 1400.08.09Tamin mali , tehran uni, 1400.08.09
Tamin mali , tehran uni, 1400.08.09
abdohnet206 views
Allameh uni 140008003 von abdohnet
Allameh uni 140008003Allameh uni 140008003
Allameh uni 140008003
abdohnet187 views
International organizations working to control risk 14000726 von abdohnet
International organizations working to control risk 14000726International organizations working to control risk 14000726
International organizations working to control risk 14000726
abdohnet83 views
Dr khajenasiri von abdohnet
Dr khajenasiriDr khajenasiri
Dr khajenasiri
abdohnet72 views
Dr khajenasiri von abdohnet
Dr khajenasiriDr khajenasiri
Dr khajenasiri
abdohnet30 views
Dr khajenasiri von abdohnet
Dr khajenasiriDr khajenasiri
Dr khajenasiri
abdohnet64 views
Mba. tehran university von abdohnet
Mba. tehran universityMba. tehran university
Mba. tehran university
abdohnet173 views

Fesad 961002

 • 1. ‫موانع‬‫توسعه‬‫موضوع‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫فساد‬ 1.‫مقدمه‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫گاه‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫شود‬:‫شود‬ ‫می‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫شوند‬ ‫تحمل‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫مثبتی‬ ‫آثار‬ ‫توانند‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫فساد‬. ‫هزینه‬‫است‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫های‬. ‫موجود‬ ‫محدود‬ ‫منابع‬‫مقام‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫اعمال‬ ‫صرف‬ ‫نباید‬ ‫را‬‫کرد‬ ‫نظارتی‬ ‫های‬. ‫استدالل‬ ‫این‬ ‫برعکس‬ ‫درست‬ ‫اما‬‫از‬ ‫حاکی‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫شواهد‬ ،‫ها‬‫است‬ ‫آن‬‫و‬)‫(تجربی‬ ‫آمپریک‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫می‬ ‫نشان‬:‫که‬ ‫چرا‬ ،‫نیست‬ ‫درست‬ ‫دیدگاهی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫هزینه‬‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫فساد‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫است‬‫است‬ ‫روبرو‬ ‫فساد‬ ‫مانع‬ ‫با‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬. ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫فساد‬ ‫کنترل‬‫؛‬‫از‬ ‫فارغ‬‫نوع‬‫و‬‫درجه‬‫فساد‬ ‫شیوع‬ ‫ی‬. ‫استراتژی‬‫می‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫های‬‫ریشه‬ ‫با‬ ‫باید‬‫محرکه‬ ‫با‬ ،‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫جلوگیر‬ ‫کند؛‬ ‫برخورد‬ ‫ها‬ ‫مانع‬‫اصالحات‬ ‫به‬ ‫و‬ )‫(پیشگیری‬ ‫باشد‬ ‫شونده‬‫اقتصادی‬‫بپردازد‬ ‫نهادی‬ ‫و‬. 2.‫مبارزه‬ ‫نهادهای‬‫کننده‬‫و‬‫پژوهشگر‬ ‫محققان‬‫مختلف‬ ‫زوایای‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫موضوع‬‫جمله‬ ‫از‬ .‫کنند‬‫جهانی‬ ‫بانک‬،IMF،OECD‫و‬ NGO‫مثل‬ ‫ها‬Transparency International‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫را‬ ‫موضوع‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫اینها‬‫کوشند‬‫که‬‫را‬ ‫مالی‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫به‬‫کیفری‬ ‫جرم‬‫همه‬ ‫در‬‫کشورها‬ ‫ی‬.‫کنند‬ ‫بدل‬ ‫نهادها‬ ‫این‬‫چالش‬‫به‬ ‫را‬ ‫جرایم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫طور‬‫می‬.‫دهند‬ ‫بگوییم‬ ‫است‬ ‫درست‬‫که‬‫پررنگ‬‫مسائل‬ ‫این‬ ‫شدن‬‫و‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫به‬ ‫تروریسم‬ ‫مالی‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫پولشویی‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫اهمیت‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫خاطر‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫ویژه‬11‫سپتامبر‬‫توسعه‬.‫است‬ ‫یافته‬‫وگرنه‬‫توسعه‬ ‫نوع‬‫ی‬‫سوئیس‬‫پناهگاه‬ ،‫های‬
 • 2. ‫مالیاتی‬tax haven،‫امارات‬‫و‬‫هنگ‬‫کنگ‬‫نمی‬ ‫برخورد‬ ‫جرائمی‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بیانگر‬‫پولشویی‬ ‫و‬ ،‫شده‬ ‫شده‬ ‫رایج‬ ‫امری‬‫بود‬. 3.‫تعاریف‬ ‫منافع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫دولتی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫فساد‬‫شخصی‬‫؛‬... ‫و‬ ‫اخاذی‬ ،‫رشوه‬ ‫شامل‬ ‫این‬ ‫می‬‫درگیرند‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ،‫شود‬.‫می‬ ‫عمومی‬ ‫مقام‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫قانون‬ ‫خالف‬ ‫کار‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫انجام‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫تقلب‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دهد‬‫و‬‫اختالس‬. ‫می‬ ‫خصوصی‬ ‫اشخاص‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫باید‬ ،‫رشوه‬ ‫شرح‬ ‫در‬‫بروکرات‬ ‫یا‬ ‫سیاستمدار‬ ‫از‬ ‫توانند‬‫ها‬«‫خری‬‫داری‬».‫کنند‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫شود‬،‫خصولتی‬ ،‫عمومی‬ ‫نهادهای‬ ‫شامل‬‫جا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ،‫ها‬Public Funds‫هست‬‫(مثل‬‫شرکت‬‫های‬ ‫بازنشستگی‬ ،‫عام‬ ‫سهامی‬... ،‫ها‬‫می‬‫تئوری‬ ،‫نظری‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫شود‬Agency‫می‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫موضوع‬.‫دهد‬ ‫حوزه‬‫ها‬:‫فساد‬ ‫ی‬ ‫دولتی‬ ‫قراردادهای‬ :‫دولتی‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫پولی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫مزایای‬ ‫تخصیص‬،‫یارانه‬ /‫سوبسیدها‬ ،‫مالیاتی‬ ‫فرار‬‫بیمه‬ ‫و‬ ‫بازنشستگی‬ ،‫ها‬‫ی‬ ‫بیکاری‬... ، ‫غیرنقدی‬ ‫منافع‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫سهم‬ ،‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫پزشکی‬ ‫خدمات‬ ‫دسترس‬ ،‫ممتاز‬ ‫مدارس‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بنگاه‬‫خصوصی‬ ‫های‬‫شده‬. ‫دولتی‬ ‫درآمدهای‬:‫عوارض‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫رشوه‬ ‫صرفه‬‫مقررات‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬:‫مصوبه‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫برای‬ ‫رشوه‬‫دولتی‬ ‫های‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قضایی‬ ‫فرایند‬ ‫نتایج‬ ‫بر‬ ‫تأثیرگذاری‬‫گذاری‬ 4.‫شیوع‬ ‫می‬ ‫فرق‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کشوری‬ ‫از‬ ‫گستره‬‫کند‬.
 • 3. ‫می‬ ‫که‬ ‫کشورهایی‬ ‫از‬‫کشوره‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نادر‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫فساد‬ ‫گفت‬ ‫شود‬‫که‬ ‫ایی‬‫فساد‬ ‫آنها‬ ‫در‬‫منظم‬ ‫و‬ ‫سیستماتیک‬ ‫جریان‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نیست‬ ‫رشوه‬ ‫فرهنگ‬‫بلکه‬ ،‫است‬ ‫زرنگی‬. ‫است‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫مبارزه‬ ،‫باشد‬ ‫نادر‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ ‫اگر‬. ‫نظام‬ ‫جریان‬ ‫وقتی‬‫می‬ ‫سیستماتیک‬ ‫و‬ ‫مند‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫تنبیه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫احتمال‬ ،‫شود‬‫یابد‬. ‫انگیزه‬‫فساد‬ ‫های‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بیشتر‬‫شود‬. ‫هزینه‬ ‫جریان‬ ‫این‬‫می‬ ‫را‬ ‫طیف‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫فساد‬ ‫به‬ ‫آلودگی‬ ‫ها‬‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فساد‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ :‫سازد‬،‫آن‬ ‫تا‬‫فراگیر‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫جا‬ ‫است‬. ‫آن‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫سیستماتیک‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫جا‬ ‫نرم‬ ،‫مقررات‬ ،‫نهادها‬‫های‬(norms)‫می‬ ‫همراه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫رفتاری‬‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫روز‬.‫شود‬ ‫این‬ ‫در‬‫بروکرات‬ ‫دیگر‬ ‫جا‬‫نماینده‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نمایندگی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫را‬ ‫ها‬‫دارند‬(‫از‬Princple‫ها‬)‫غارتگری‬ ‫درس‬ ‫می‬‫گیرند‬‫؛‬‫عرصه‬ ‫در‬.‫سیاست‬ ‫ی‬ ‫خالصه‬‫این‬‫که‬‫است‬ ‫نهادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫بنیادین‬ ‫بیماری‬ ‫عالمت‬ ‫فساد‬‫؛‬‫برخورد‬ ‫بیماری‬ ‫دالیل‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ 5.‫هزینه‬‫فساد‬ ‫اقتصادی‬ ‫ی‬ ‫آن‬ ‫برخالف‬‫مقدمه‬ ‫در‬ ‫چه‬،‫شد‬ ‫گفته‬‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫است‬ ‫گسترده‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫و‬‫می‬ ‫فرق‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کشور‬،‫کند‬‫اما‬‫کاهش‬ ‫امکان‬‫آن‬ ‫وجود‬‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫بعضی‬ ‫از‬ ‫بوتسوانا‬ ‫و‬ ‫شیلی‬ ‫مثل‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫دارد‬‫شده‬‫التین‬ ‫امریکای‬ ‫ی‬‫هم‬ ‫فساد‬.‫است‬ ‫کمتر‬ ‫هزینه‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫معامالتی‬ ‫های‬‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫برد‬.
 • 4. ‫می‬ ‫منجر‬ ‫غیرکارآمد‬ ‫اقتصادی‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫غالبا‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ً‫ا‬‫قطع‬ .‫شود‬‫وری‬‫را‬‫پایین‬‫می‬‫آورد‬. ‫سرمایه‬ ‫جلوی‬‫خارجی‬ ‫بلندمدت‬ ‫گذاری‬‫داخلی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫گیرد‬ ‫اشتباه‬ ‫جهت‬ ‫استعدادها‬ ‫به‬‫را‬‫می‬ ‫نشان‬‫فعالیت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫بروند‬ ‫رانتی‬ ‫های‬. ‫حاشیه‬ ‫ایران‬‫ها‬‫می‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫گسترش‬.‫شود‬‫حوزه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫استعدادها‬‫می‬ ‫کار‬ ‫هایی‬‫کند‬‫؟‬ ‫اولویت‬‫می‬ ‫منحرف‬ ‫را‬ ‫بخشی‬ ‫های‬‫کند‬‫و‬‫می‬ ‫نادرست‬ ‫جهت‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬‫گیرد‬. ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫این‬‫می‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫ی‬‫نیست‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫بینم‬،‫سیاسی‬ ‫تخصیص‬ ‫بحث‬ ‫بلکه‬ً‫ال‬‫مث‬ .‫است‬‫عدم‬ ‫وجود‬‫شده‬ ‫باعث‬ ‫حزب‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سطح‬ ‫در‬‫ملی‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نباشد‬‫حوزه‬‫ان‬ ‫ی‬‫تخابیه‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫نماینده‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫نماینده‬ ‫هر‬‫کند‬ ‫بنگاه‬‫منطقه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ،‫ببرد‬ ‫خود‬ ‫ی‬.‫منطقه‬ ‫های‬ ‫(پروژه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫غلط‬ ‫انتخاب‬‫درست‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫دفاعی‬ ‫ی‬)‫بهداشتی‬ ‫کلینک‬ ‫کردن‬. ‫دارایی‬ ‫غلط‬ ‫خرید‬‫ها‬‫چندنرخی‬ ‫نظام‬ ‫بازار‬ ‫ظرفیت‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫توسعه‬)‫رسمی‬ ‫بخش‬ ‫(خارج‬ ‫غیررسمی‬ ‫بخش‬ ‫ی‬.‫نمی‬‫شود‬‫آن‬ ‫روی‬‫قانون‬‫کرد‬ ‫مقررات‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫گذاری‬‫؛‬‫با‬ ‫مجموعه‬‫خودش‬ ‫مسائل‬ ‫ی‬. ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫قدرت‬ ‫تضعیف‬. ‫نفت‬ ‫به‬ ‫تکیه‬ ‫چون‬‫مالیات‬‫نمی‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫شود‬،‫مالیات‬ ‫درست‬‫نمی‬ ‫گرفته‬‫شود‬‫و‬‫عده‬ ‫روی‬ ‫مالیات‬‫از‬ ‫کمتری‬ ‫ی‬ ‫مالیات‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫دهندگان‬.‫یابد‬ ‫ایران‬‫مؤدیان‬‫بزرگ‬‫مالیات‬‫نمی‬‫دهند‬ً‫ا‬‫صرف‬ ‫و‬‫کوچک‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬‫شوند‬.tax‫کوچک‬ ‫از‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬ ‫کوچک‬‫می‬ ‫اخذ‬ ‫ناعادالنه‬ ‫صنوف‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫می‬ ‫تضعیف‬ ‫را‬ ‫جینی‬ ‫ضریب‬ ‫فساد‬ .‫شود‬‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بحث‬‫می‬ ‫جدی‬ ‫توزیع‬ ‫های‬.‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫دولت‬ ‫قدرت‬ ‫درآمدها‬ ‫کاهش‬‫عمومی‬ ‫کاالهای‬ ‫ی‬‫و‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫قانون‬ ‫اعمال‬ ‫جمله‬ ‫از‬.‫دهد‬ ‫چرخه‬‫فساد‬ ‫افزایش‬ :‫دائمی‬ ‫و‬ ‫معیوب‬ ‫ی‬‫می‬ ‫منتهی‬‫به‬ ‫شود‬‫بیشتر‬ ‫زیرزمینی‬ ‫اقتصاد‬. ‫است‬ ‫ناعادله‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬. ‫می‬ ‫کشور‬ / ‫نظام‬ /‫حاکمیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مشروعیت‬ ‫فساد‬‫گیرد‬.
 • 5. ‫می‬ ‫مطالعات‬‫رابطه‬ :‫گوید‬‫کسب‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫رشوه‬ ‫بین‬ ‫مثبتی‬ ‫ی‬‫صرف‬ ‫مقامات‬ ‫با‬ ‫وکارها‬ ‫می‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ،‫کنند‬ ‫می‬‫آن‬ ‫بینیم‬‫می‬ ‫تجویز‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫کمی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫قطعا‬ ،‫کردند‬‫کردند‬،‫چون‬‫فساد‬‫ای‬ ‫به‬‫رواب‬ ‫ن‬‫غیرتولی‬ ‫ط‬‫دی‬ ‫می‬‫این‬ .‫انجامد‬‫و‬ ‫سنگین‬ ‫مقررات‬ ‫که‬‫اذیت‬‫کنند‬‫ه‬‫می‬‫شود‬،‫وقتی‬‫ناکارآمد‬ ‫قضایی‬ ‫نظام‬‫باشد‬‫بهان‬ ‫نباید‬ ،‫ه‬‫تحمل‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫ف‬‫ساد‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بینیم‬‫که‬«‫گریس‬‫روان‬ ‫چرب‬‫کننده‬‫ا‬ ‫شده‬ ‫مصلحتی‬ ‫و‬ ‫مازاد‬ ‫مقررات‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ،‫شود‬ ‫دنده‬ ‫ی‬‫ست‬»‫ا‬ ‫و‬‫در‬ ‫ین‬ ‫ایران‬ ‫مورد‬.‫است‬ ‫صادق‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫برعکس‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫استدالل‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬‫کردند‬‫فسا‬ ‫برعکس‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫کمی‬ ‫که‬‫د‬‫زمان‬‫و‬ ‫ُش‬‫ک‬ ‫کندکننده‬‫ی‬‫است‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬. ‫خستگی‬ ‫از‬ ‫مردم‬‫گاهی‬‫حرف‬ ‫این‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫زنند‬‫نمی‬ ‫فساد‬ ‫بدون‬ ‫که‬‫شود‬‫لجا‬ ‫تورم‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫مثل‬ ،‫م‬‫می‬ ‫گسیخته‬‫خواهند‬ ‫بگیرند‬ ‫باال‬ ‫رشد‬ ‫نرخ‬. ‫می‬ ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫در‬‫هسته‬ ‫باید‬‫کدهای‬ ‫که‬ ‫مقرراتی‬ .‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫اهداف‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫قدرتمندی‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫الزم‬‫محیط‬ ،‫کند‬‫کنترل‬ ‫را‬ ‫زیست‬‫می‬‫بانک‬ ‫احتیاطی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫تئوری‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫سازد‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫گریسکاری‬‫بی‬ ‫کاری‬‫بانک‬ ‫(مثال‬ ‫است‬ ‫مفهوم‬‫جبران‬ ‫اجتماعی‬ ‫صدمات‬ ‫که‬ ‫چرا‬ )‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ناپذیر‬‫می‬ ‫وارد‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫رشوه‬‫انحصاری‬ ‫حقوق‬ ‫تواند‬‫بخرد‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫ضدرقابت‬ ‫یعنی‬ ‫؛‬‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اقتصادی‬ ‫آثار‬‫دانیم‬. ‫سابقه‬ ‫کمونیستی‬ ‫کشورهای‬‫داشته‬ ‫انحصاری‬ ‫موقعیت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫گریسکاری‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫بلندی‬ ‫ی‬.‫اند‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫مبهم‬ ‫وامدهی‬ ‫رفتار‬ ‫باالخره‬‫نظام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نامناسب‬ ‫مالی‬ ‫های‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫بانکی‬ ‫های‬‫ناقص‬ ‫های‬ ‫شاهد‬ ‫مالی‬‫بوده‬ ‫آن‬‫ای‬‫م‬.‫بحران‬‫خاور‬ ،‫ایران‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬‫بل‬ ،‫آلبانی‬ ،‫دور‬... ،‫غارستان‬. ...‫عدم‬ ‫این‬‫تعادل‬‫بحران‬ ‫ها‬‫به‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫همراه‬ ‫منا‬ ‫و‬ ‫فساد‬‫ف‬‫ع‬‫جاافتاده‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫اقتصادها‬ ‫بعضی‬ ‫کند‬ ‫رشد‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬. ‫خارجی‬ ‫نقش‬‫ها‬‫توسعه‬ ‫در‬‫فساد‬ ‫ی‬.‫آ‬‫ی‬‫خارجی‬ ‫ا‬‫نیستند؟‬ ‫مقصر‬ ‫ها‬‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫عربستان‬ ‫در‬ ‫مثال‬. 6.‫پیچیده‬ ‫دالیل‬‫سوم‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫ی‬
 • 6. ‫این‬‫استدالل‬‫که‬‫خاصی‬ ‫مردم‬‫هستند‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬.‫است‬ ‫نادرست‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫مثال‬‫ایرانی‬ ‫شود‬‫فساد‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫کرده‬ ‫عادت‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫فساد‬ ‫اما‬ .‫اند‬‫دهد‬‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شرایط‬ ‫چون‬‫مناسب‬.‫است‬‫فساد‬ ‫که‬ ‫نرود‬ ‫یادمان‬‫اقتصادی‬ ‫جواب‬ ‫اروپایی‬ ‫وگرنه‬ ،‫نداده‬‫مشغول‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬‫شدند؛‬‫آن‬‫ا‬ ‫ها‬.‫درگیراند‬ ‫هم‬ ‫مروز‬ ‫انگیزه‬‫ی‬‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫فساد‬‫باالست‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬. ،‫دولت‬ ‫کارکنان‬ ‫پایین‬ ‫دستمزد‬ ،‫فقر‬ ‫در‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫انقالب‬‫حقوق‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫بسیار‬ ‫دولت‬ ‫کارکنان‬ ،‫(بیمه‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫نظام‬‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ )‫قدرتمند‬ ‫کار‬ ‫بازار‬. ‫فرصت‬ ‫بلکه‬ ،‫باالست‬ ‫نیازها‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫است‬ ‫گسترده‬ ‫فساد‬ ‫در‬ ‫درگیری‬ ‫های‬ ‫رانت‬‫و‬‫کنترل‬ ‫بسیار‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫انحصار‬‫شده‬‫هم‬‫قانون‬ ‫فراوانی‬ ‫فساد‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫باالست‬‫می‬ ‫گذاری‬.‫آورد‬ ‫دارایی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫رانت‬‫دولتی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬. ‫مقامات‬ ‫زیاد‬ ‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫سطح‬‫مسئوالن‬ ‫و‬‫؛‬‫شهرداری‬ ‫مثال‬M‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫یعنی‬ ،‫کاربری‬ ‫ی‬‫ها‬mix‫یا‬M ‫قابل‬ ‫و‬ ‫است‬.‫شهروند‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫بین‬ ‫مذاکره‬ ‫نظام‬ ‫ضعف‬‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫قوانین‬ ‫مند‬: ‫ضعیف‬ ‫قوانین‬‫و‬‫قوانین‬ ‫دائمی‬ ‫تغییر‬ ‫مسئولیت‬‫شفافیت‬ ،‫پذیری‬‫و‬‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫بسیار‬ ‫گزارشگری‬‫این‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بازنشستگی‬ ‫صنعت‬ ‫مثال‬ ‫؛‬‫صنعت‬ ‫سرمایه‬ ‫طبعا‬ ،‫داشت‬ ‫بیشتر‬ ‫گزارشگری‬‫گذاری‬‫بهتر‬ ‫های‬‫ی‬‫می‬‫کرد‬. ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫رقابت‬‫است‬ ‫محدود‬ ‫مدنی‬ ‫های‬. ‫اخالق‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ی‬‫دولت‬ ‫در‬‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫ها‬‫؛‬‫متن‬ ‫خواندن‬‫دولت‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬‫نمی‬ ‫کفایت‬‫کند‬. ‫ریسک‬‫های‬‫باال‬ ‫بیماری‬ ‫تصادف‬ ‫بیکاری‬ . . .
 • 7. ‫می‬ ‫کار‬ ‫اخالق‬ ‫ترویج‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نهادهایی‬،‫کنند‬‫می‬ ‫درآمد‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫و‬،‫گیرند‬‫نمی‬ ‫عمل‬ ‫درست‬‫کنند‬. ﴿‫نمونه‬‫ایران‬ ‫بارز‬ ‫ی‬.﴾ ‫سازمان‬‫نظارتی‬ ‫های‬‫و‬‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ضعف‬. ‫بررسی‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫نیروهای‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫کننده‬‫؛‬‫فساد‬ ‫و‬ ‫رشوه‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫وقتی‬‫اتحاد‬،‫دارند‬‫و‬‫می‬ ‫منتفع‬ ‫دو‬ ‫هر‬‫سخت‬ ،‫شوند‬ ‫می‬‫کرد‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫شود‬،‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫موضوع‬ ‫تعقیب‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬. ‫فساد‬ ‫وقتی‬.‫است‬ ‫سبک‬ ‫تنبیهات‬ ،‫است‬ ‫سیستماتیک‬ ‫می‬ ‫تنبیه‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ،‫کنید‬‫کن‬‫ن‬‫د‬‫می‬ ‫دائما‬ .‫گویند‬‫درشت‬ ‫دانه‬‫ها‬‫و‬‫بزرگ‬‫ول‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کرده‬‫اید‬،‫کوچک‬‫را‬ ‫ها‬‫چسبید‬‫ه‬.‫اید‬ ‫دارد‬ ‫فرد‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫کمی‬ ‫اثر‬ ‫دولتی‬ ‫کار‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬. ‫دولتی‬ ‫کار‬‫ندارد‬ ‫سرقفلی‬. ‫مثال‬‫های‬‫دفترخانه‬ ‫سرقفلی‬‫آن‬‫می‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫سرقفلی‬ ‫که‬ ‫شدند‬ ‫زیاد‬ ‫قدر‬.‫کنند‬ ‫کارگزاری‬‫می‬‫گویند‬1۰۰‫پیش‬ ‫مجوز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫کارگزاری‬‫فساد‬ ‫تر‬ ‫می‬.‫آورد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫نفت‬﴿‫کشور‬ ‫خاص‬﴾‫یعنی‬‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫ثروت‬‫حو‬ ‫خود‬‫زه‬‫گسترده‬ ‫فساد‬ ‫ی‬‫می‬ ‫ای‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫آورد‬‫شود‬‫ک‬‫فساد‬ ‫انون‬ .‫است‬ ‫جمعیت‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫زیاد‬‫جمعیت‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬‫می‬‫دست‬ ‫تواند‬‫مایه‬‫در‬ ،‫باشد‬ ‫فساد‬ ‫ی‬‫بحرین‬ ‫و‬ ‫امارات‬‫کم‬ ‫جمعیت‬ ‫دست‬‫می‬ ‫مایه‬.‫شود‬ 7.‫اراده‬ ‫ایجاد‬‫سیاسی‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫خ‬‫سرچشمه‬ ‫ت‬‫و‬ ‫سیاستمداران‬ ‫قدرت‬ ‫ی‬‫این‬‫که‬‫منافعی‬ ‫چه‬‫را‬‫آن‬‫ها‬‫می‬ ‫نمایندگی‬‫حل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ،‫کنند‬ ‫مسئله‬‫ی‬‫دارد‬ ‫فساد‬.‫جامعه‬ ،‫خیرخواهان‬ ‫دکتر‬ ‫کار‬‫شناسان‬،‫سیاستمداران‬‫و‬‫سیاسی‬ ‫عالمان‬‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بپردازند‬. ،‫فراگیر‬ ‫فساد‬ ‫با‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫اصالح‬ ‫تصمیمگیران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫طلب‬/‫تحول‬‫می‬ ‫یافت‬ ‫خواه‬‫طرفداران‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫اصالح‬ ‫از‬ ‫آنان‬‫می‬ ‫استقبال‬ ‫عام‬ ‫منافع‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫ات‬.‫کنند‬
 • 8. ‫روزنه‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫زمانی‬ ‫امید‬ ‫های‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫خوبی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫دولتی‬ ،‫کند‬‫رده‬ ،‫کند‬‫رهبری‬ ‫های‬‫کننده‬‫ی‬‫جامعه‬‫تغییر‬ ‫می‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بحرانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫کنند‬‫شود‬. ‫داریم‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫امروز‬،‫بحران‬ ‫چون‬‫هایی‬‫ایران‬ ‫در‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫بروز‬. ‫نبود‬ ‫در‬ ‫حتی‬‫ضعیت‬ ‫و‬ ‫این‬‫اراده‬ ‫بشود‬ ‫شاید‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫آهسته‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ،‫داد‬ ‫سوق‬ ‫اصالحات‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫ی‬‫و‬ ‫تر‬ ‫مسیر‬ ‫کندتر‬.‫پیمود‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫آگاهی‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫تشویق‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫رسانی‬‫جامعه‬‫تالش‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫مدنی‬ ‫ی‬‫ها‬‫و‬‫فساد‬ ‫علیه‬ ‫مبارزات‬.‫است‬ ‫مهم‬ ‫تعیین‬ ‫قطعا‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫کمک‬‫نیست‬ ‫کننده‬‫اما‬ ،‫می‬‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬. ‫بدگمانی‬ ،‫ایران‬ ‫امروز‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫ها‬‫آن‬‫نمی‬ ‫خارج‬ ‫طرف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گسترده‬ ‫چنان‬‫حتی‬ ،‫رفت‬ ‫شود‬‫خیریه‬ ‫از‬ ‫کمک‬‫خارجی‬ ‫های‬ ‫نمی‬ ‫هم‬‫گرفت‬ ‫شود‬.‫تجارب‬ ‫از‬ ‫اما‬‫و‬‫نوشته‬‫ها‬‫تئوری‬ ‫ی‬‫ک‬‫می‬ ‫آنها‬‫شود‬‫کرد‬ ‫استفاده‬.‫مناسب‬ ‫اطمینان‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫قطعا‬‫می‬ ‫تر‬‫شد‬ ‫کمک‬.‫گرفت‬ ‫بیشتری‬ ‫د‬ ‫نمونه‬‫عرصه‬ ‫ر‬‫ورزش‬ ‫ی‬. ‫بین‬ ‫مقررات‬ ‫آیا‬‫المللی‬،‫ورزش‬ ‫در‬‫کشتی‬ ‫در‬‫و‬‫فوتبال‬،‫به‬‫فدراسیون‬‫ها‬‫کمک‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫قطعا‬ ‫است؟‬ ‫نکرده‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫حضور‬‫اصالح‬‫قوی‬ ‫طلبان‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫تر‬‫مدنی‬ ‫ی‬. ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬FDI‫می‬ ‫رقابت‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫پول‬ ‫و‬‫خارجی‬ .‫کنند‬‫ها‬‫دنبال‬ ‫به‬‫ثبات‬،‫قابل‬ ‫پیش‬‫بینی‬‫بودن‬‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬honesty‫می‬ ‫ارزش‬‫و‬ ‫دهند‬‫می‬‫این‬ ‫روی‬ ‫شود‬‫کرد‬ ‫تبلیغ‬ ‫ها‬. ‫گذاشت‬ ‫پیشگیری‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫فشار‬.‫سیاست‬ ‫اصالح‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬‫هاست‬‫؛‬ ‫فقط‬‫حضور‬‫پلیس‬.‫نمی‬ ‫کفایت‬ ‫ناظر‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ‫قضایی‬ ‫مقامات‬‫کند‬. ‫ا‬ ‫تغییرات‬ ‫بعضی‬‫فرصت‬ ‫قتصادی‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫های‬‫دهد‬‫مثال‬ ‫؛‬‫ها‬‫׃‬ ‫تعرفه‬ ‫کاهش‬‫تجارت‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫؛‬ ‫نرخ‬‫و‬ ‫یکسان‬ ‫ارز‬ ‫های‬‫تک‬‫کردن‬ ‫نرخی‬‫بازار‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫؛‬ ‫تعیین‬‫نرخ‬‫بازار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بهره‬ ‫های‬‫؛‬ ‫یارانه‬ ‫حذف‬‫بنگاه‬ ‫ی‬‫ها‬‫؛‬ ‫مقررات‬ ‫کاهش‬‫؛‬ ‫کاهش‬‫کسب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫موانع‬‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫وکار؛‬
 • 9. ‫بهبود‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬‫کار‬. 8.‫نتیجه‬‫گیری‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫اصالحات‬ ‫به‬ ‫ناامیدها‬ ‫کمپ‬‫می‬ ‫مسیر‬ ‫شدن‬‫که‬ ‫کشید‬ ‫طول‬ ‫سال‬ ‫صد‬ ‫انگلستان‬ ‫برای‬ .‫گویند‬ ‫را‬ ‫فساد‬‫تحت‬.‫بیاورد‬ ‫کنترل‬‫هنگ‬ ‫برای‬ ‫اما‬‫کنگ‬‫کمتر‬ ‫خیلی‬ ‫سنگاپور‬ ‫و‬‫آنها‬ ‫و‬ ،‫کشید‬ ‫طول‬‫شرایط‬ ‫از‬‫بسیار‬‫به‬ ‫فاسد‬ ‫قابل‬ ‫بسیار‬ ‫شرایط‬‫قبول‬.‫رسیدند‬ ‫موفق‬ ‫موارد‬ ‫ویژگی‬: ‫ملی‬ ‫سازمان‬‫قدرتمند‬ ‫ناظر‬.‫مهم‬ ‫اما‬‫تر‬‫آن؛‬ ‫از‬ ‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫نهادی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫اصالحات‬‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اصالحات‬ ‫این‬ .‫׃‬ ‫مقررات‬ ‫معقول‬ ‫آزادسازی‬‫؛‬‫دولت‬ ‫کارکنان‬ ‫نظام‬ ‫اصالحات‬‫؛‬‫دستگاه‬ ‫تقویت‬... ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫حسابرسی‬ ‫های‬‫؛‬‫دستگاه‬‫های‬ ‫(بانک‬‫اطالعاتی‬ )‫های‬‫؛‬‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫کمپین‬ ‫اعالم‬‫؛‬‫سیاست‬‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫؛‬‫ناظر‬ ‫مقامات‬ ‫ضعف‬ ‫و‬‫آن‬ ‫پایین‬ ‫کارایی‬‫ها‬. ‫تکنولوژی‬‫برای‬‫شهرداری‬ ‫در‬ ‫مثال‬‫می‬‫توان‬‫مرکزی‬ ‫کنترل‬‫و‬ ‫کرد‬ ‫مستقر‬‫دامنه‬‫تشخیص‬ ‫ی‬‫صوابدیدها‬ ،‫ها‬‫و‬‫صالحیت‬‫ها‬‫را‬ .‫محدودکرد‬ ‫پروانه‬ ‫چون‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫ها‬‫سامانه‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫مرکزی‬ ‫ی‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫مناطق‬ ‫تخلف‬ ،‫شود‬‫یابد؛‬‫اقتصادی‬ ‫آزادسازی‬ ‫اهمیت‬‫و‬ ‫؛‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫مالیاتی‬ ‫مقررات‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬‫بندی‬. ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫اصالحات‬ ‫عدم‬‫عدم‬‫اصالح‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫فساد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫عمومی‬ ‫بخش‬.‫روند‬