دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین

abbas ahmadi
abbas ahmadiict at Postbank um abbas ahmadi
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
‫آنالین‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ونقش‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫کنندگان‬ ‫تهیه‬:‫سروستانی‬ ‫نوروز‬ ‫معصومه‬,‫احمدی‬ ‫عباس‬,‫ثابت‬ ‫مجتبی‬,‫حیدری‬ ‫محمدحسین‬,‫جهاد‬ ‫مصطفی‬,‫حبیب‬
‫کرمی‬ ‫هللا‬
‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬ ‫استادجناب‬
‫سروستان‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجویان‬
‫چیست؟‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬
‫مردم‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫گسترش‬ ،‫امروزه‬
‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫موج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫آنالین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬.‫به‬
‫فروشی‬ ‫خرده‬ ،‫آنالین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬
‫یا‬ ‫الکترونیک‬E-Tailing‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬.‫با‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬
‫توان‬ ‫می‬ ،‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫را‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫تعریف‬
‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫نوع‬ ‫هر‬
،‫واسط‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫توسط‬ ،‫نهایی‬
‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫مستقل‬(،‫پوشاک‬ ،‫خوراکی‬
‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ،‫بادوام‬ ،‫تندمصرف‬…)‫و‬
‫عرضه‬ ‫کانال‬(‫یا‬ ‫انفرادی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫یا‬ ‫دیجیتال‬
‫یافته‬ ‫سازمان‬)‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬.
‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫تاریخچه‬
1929-1920.‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬.
‫دهه‬1930.‫ها‬ ‫سوپرمارکت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬.‫ظهور‬
‫بنزین‬ ‫پمپ‬ ‫های‬ ‫جایگاه‬.‫مراکز‬ ‫نخستین‬ ‫افتتاح‬
‫مدرن‬ ‫خرید‬.
‫دهه‬1940.‫جنگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫احیای‬.
‫دهه‬1950.‫سرویس‬ ‫سلف‬ ‫استورهای‬ ‫دراگ‬ ‫رشد‬.
‫دهه‬1960.‫ابربازارها‬ ‫نخستین‬ ‫افتتاح‬
(‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سوپرمارکت‬.)‫نخستین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫د‬ ُ‫بارک‬ ‫اسکنر‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬.
‫دهه‬1970.‫خانگی‬ ‫فروش‬ ‫مراکز‬ ‫توسعه‬.
‫دهه‬1980.‫در‬ ‫ها‬ ‫اکتساب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ادغام‬ ‫دوره‬ ‫آغاز‬
‫فروشی‬ ‫خرده‬.
‫دهه‬1990.‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫شدن‬ ‫جهانی‬.‫آغاز‬
‫الکترونیکی‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬.‫الکترونیکی‬ ‫فروش‬
‫کاالها‬ ،‫فروشان‬‫خرده‬ ،‫بازرگانی‬ ‫در‬
‫از‬ ‫زیاد‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬
‫خرند‬‫می‬ ‫سازندگان‬(‫از‬ ‫یا‬ ً‫مستقیما‬
‫فروش‬‫عمده‬ ‫طریق‬)‫مقادیر‬ ‫سپس‬ ‫و‬
‫نهایی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کمتر‬
‫فروشد‬‫می‬.‫اغلب‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫مؤسسات‬
‫خوانده‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫مغازه‬
‫شوند‬‫می‬.‫انتهای‬ ‫در‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬
‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫تأمین‬ ‫زنجیره‬.
‫فرایند‬ ‫به‬ ‫سازنده‬ ‫بازاریابان‬
‫الزم‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬
‫نگرند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫کلی‬ ‫راهبرد‬.
‫به‬ ‫فروش‬‫خرده‬ ‫عنوان‬ ‫همچنین‬
‫کننده‬‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ٔ
‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬
‫بکار‬ ‫نیز‬ ‫رساند‬‫می‬ ‫خدمت‬ ‫افراد‬ ‫از‬
‫خدمات‬ ‫همچون‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬
‫برق‬ ‫مثل‬ ‫المنفعه‬‫عام‬.‫بسیاری‬
‫خرده‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ازکسب‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫می‬ ‫فروشی‬
‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫در‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫نقش‬
‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬.‫در‬ ‫اتوماسیون‬ ‫از‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫تمرکز‬
‫دهه‬1960‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫امروز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫تلفیق‬ ‫به‬.‫سرمایه‬ ‫اعظم‬ ‫بخش‬ ،‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫خالل‬ ‫در‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تلفیق‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬.‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬
‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫ساختن‬ ‫مرتبط‬ ،‫عرضه‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تلفیق‬
‫باشد‬ ‫الکترونیکی‬.
‫اینترنت‬ ‫تأثیر‬
‫جزء‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حضور‬ ‫شاهد‬ ‫آینده‬ ‫اقتصاد‬«‫قدیم‬ ‫اقتصاد‬»‫جزء‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬«‫نوین‬ ‫اقتصاد‬»‫واقع‬ ‫در‬ ‫بلکه‬
‫هستند‬ ‫آنها‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬.‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫این‬–‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫گستره‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫ویژه‬ ‫به‬–
‫رقبا‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ،‫عرضه‬ ‫زنجیره‬ ،‫مشتریان‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫احیا‬ ‫تمرکز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫قدیم‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫قبال‬ ‫در‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫استفاده‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬.‫زند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫نوآوری‬ ،‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬.
‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬
۱-‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خودتان‬
۲-‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫جلو‬ ‫روبه‬ ‫برنامه‬
۳-‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬
۴-‫کنید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬
۵-‫کنید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫مــــالی‬ ‫سوابق‬
۶-‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقدینگی‬
۷-‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫مدیریت‬ ‫روشهای‬
۸-‫دهید‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ممتاز‬ ‫ذهنیت‬ ‫و‬ ‫تصویر‬
۹-‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دارائیهای‬
۱۰-‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫سود‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫طبیعت‬ ‫کامل‬ ‫درک‬ ‫برای‬
۱۱-‫بگیرید‬ ‫درس‬ ‫ها‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫از‬
۱۲-‫بخواهید‬ ‫کمک‬ ‫نیاز‬ ‫درهنگام‬
‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمریکایی‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫شرکت‬
‫مواد‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫فروشگاههای‬ ‫شبکه‬ ‫بزرگترین‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫هایپرمارکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوپرمارکت‬ ،‫غذایی‬
‫است‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬.‫مارت‬ ‫وال‬۱۱‫با‬ ‫شعبه‬ ‫هزار‬۶۹
‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برند‬۲۷‫جهان‬ ‫کشور‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬.‫از‬ ‫بیش‬ ‫مارت‬ ‫وال‬ ‫کارکنان‬ ‫شمار‬
۲٫۲‫است‬ ‫شده‬ ‫برآورد‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬.‫میزان‬
‫مالی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مارت‬ ‫وال‬ ‫درآمدهای‬۲۰۱۳‫با‬ ‫برابر‬
۴۷۶٫۲۹‫است‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.‫بازار‬ ‫ارزش‬
‫با‬ ‫برابر‬ ‫نیز‬ ‫بزرگ‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫این‬۲۴۳٫۷۹
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.
‫است‬ ‫جهان‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫این‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫شرکت‬۱۹۱۹‫انگلیس‬ ‫کشور‬ ‫لندن‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫و‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬.‫تمرکز‬ ‫اساس‬
‫کاالهای‬ ‫انواع‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بر‬ ‫تسکو‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مصرفی‬.‫تسکو‬۵۰۰‫هزار‬
‫خود‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫کارمند‬
‫دارد‬.‫مالی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫منتشره‬ ‫اطالعات‬ ‫براساس‬
۲۰۱۳‫با‬ ‫برابر‬ ‫تسکو‬ ‫درآمدهای‬ ‫میزان‬۱۰۰٫۰۹
‫است‬ ‫بوده‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.‫خرده‬ ‫این‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬
‫با‬ ‫برابر‬ ‫نیز‬ ‫فروش‬۲۴٫۲۰‫ارزیابی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬
‫شود‬ ‫می‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫با‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬:
o‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫برای‬"‫مجازی‬ ‫فروشگاه‬"‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬
‫دریک‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ،‫آنالین‬ ‫کاتالوگ‬ ‫با‬ ‫هایی‬"‫مجازی‬ ‫بازار‬"‫جمع‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫آوری‬.
o‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دموگرافیک‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
‫سایت‬ ‫وب‬
o‫الکترونیک‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬(EDI)‫معامله‬ ،‫تبادل‬ ‫با‬ ‫معامله‬ ‫به‬
‫اطالعات‬
o‫برای‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫فکس‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬
‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫اندازمشتریان‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬(‫با‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬
‫ها‬ ‫خبرنامه‬)
o‫معامله‬‫معامله‬ ‫به‬‫وخرید‬ ‫فروش‬
‫چیست؟‬ ‫الکترونیک‬
‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬ ‫معادل‬ ،‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫مفهوم‬‫آسان‬ ‫و‬ ‫سهل‬
‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫توزیع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬
‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مشتری‬24‫و‬ ‫ساعته‬7‫باشد‬‫می‬ ‫هفته‬ ‫روز‬.
‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دولتها‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫شیوه‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫تسهیالت‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جدید‬
‫برای‬ ‫تر‬‫گسترده‬ ‫فرصتهای‬ ‫وارائه‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ ‫اصالح‬ ،‫دولتی‬ ‫خدمات‬
‫کند‬‫می‬ ‫اعطا‬ ‫را‬ ‫ساالر‬ ‫مردم‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬.
‫دولت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیوار‬ ‫بدون‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ارقامی‬ ‫دولت‬ ‫یک‬ ،‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫بدون‬
‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫مشارکت‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫بالواسطه‬
‫گردد‬‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬.
‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫دولت‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شکل‬ ‫یک‬
‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫بالفصل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬
‫دهد‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫اجتماعی‬.
‫دولت‬ ‫امور‬ ‫تسهیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معادل‬ ،‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫مشتریان‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫سه‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬
‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬
‫شهروندان‬
‫اقتصادی‬ ‫بنگاههای‬
‫دولتی‬ ‫موسسات‬
‫ای‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫ویکپارچه‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫طبقاتی‬ ‫شکاف‬ ‫رفع‬
‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫آموزش‬ ‫امکان‬
‫مردم‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫میان‬ ‫روابط‬ ‫بازسازی‬
‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬
‫مشارکتی‬ ‫حکومت‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫گسترش‬ ‫موانع‬
‫فرهنگی‬ ‫عوامل‬
‫اداری‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫عوامل‬
‫منابع‬ ‫کمبود‬
‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬
‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫گام‬ ‫اولین‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫است‬ ‫آن‬ ‫تعریف‬.‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬
‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫یافتن‬ ‫دست‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬.‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫های‬‫ظرفیت‬
‫دارد‬ ‫دولت‬ ‫درون‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ،‫شهروندان‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫بین‬ ‫الکترونیک‬.‫با‬ ‫حکومتی‬ ‫هر‬
‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫نفوذ‬ ‫قلمرو‬ ،‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬
‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫گسترش‬ ‫و‬.
‫شود‬ ‫اقدام‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬.‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬
‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫رویه‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫عملی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫که‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫و‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫گام‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫هدایت‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫حمایت‬.
‫باشد؛‬ ‫ذیل‬ ‫مراحل‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫باید‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬
‫ساختار‬ ‫تعریف‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫عناصر‬ ‫و‬ ‫اجزا‬ ‫و‬
‫کاربران‬ ‫و‬ ‫مخاطبان‬ ‫تعیین‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫از‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اندازی‬ ‫چشم‬ ‫ترسیم‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
‫باشد‬
‫باشند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫عملیاتی‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬
‫مطلوب‬ ‫تحقق‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫تعیین‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫ای‬‫شیوه‬ ‫تعریف‬
‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫کند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬.
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
‫گیری‬ ‫نتیجه‬:
‫خدم‬ ‫ِیه‬‫ا‬‫ار‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫روزافزون‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫خود‬ ‫ات‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫همگام‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬.‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫سنتی‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫و‬ ‫اند‬
‫اند‬ ‫داده‬ ‫آنالین‬ ‫مشاغل‬ ‫به‬ ‫را‬.‫رشدی‬ ‫رو‬ ‫روند‬ ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫مثبت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بطوری‬‫به‬ ‫را‬
‫میبینیم‬ ‫خود‬ ‫چشم‬.‫و‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫افراد‬...‫ر‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارزش‬ ‫با‬‫نیاز‬ ‫فع‬
‫میکنند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫احتیاجات‬ ‫تمام‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫ها‬.‫ی‬ ‫و‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫ا‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫صرفه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫مویابل‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬.
1 von 15

Recomendados

Banking in 2020 von
Banking in 2020Banking in 2020
Banking in 2020Chakameh Mortezania
20 views1 Folie
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی von
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی Sadegh Pourzadeh
1.2K views64 Folien
ترندهای مهم استارتاپی 2018 von
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018aliaalistartup
7 views6 Folien
تجارت الکنرونیک von
تجارت الکنرونیکتجارت الکنرونیک
تجارت الکنرونیکFellowship at Vodafone FutureLab
458 views24 Folien
Mobile And Business von
Mobile And BusinessMobile And Business
Mobile And Businessmohandess
319 views14 Folien
خلاصه كتاب مديريت بازاريابی von
خلاصه كتاب مديريت بازاريابی خلاصه كتاب مديريت بازاريابی
خلاصه كتاب مديريت بازاريابی Amir Shakeri
1.2K views37 Folien

Más contenido relacionado

Similar a دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین

Digital Banking - Open banking von
Digital Banking - Open bankingDigital Banking - Open banking
Digital Banking - Open bankingChakameh Mortezania
623 views62 Folien
Karafarini3 von
Karafarini3Karafarini3
Karafarini3karafarini_tehran
617 views31 Folien
Eloctronic IT von
Eloctronic ITEloctronic IT
Eloctronic ITSoheil Akbarzade
635 views14 Folien
Internet engineering von
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineeringamirhosseinshahed
34 views22 Folien
Change management in retail von
Change management in retailChange management in retail
Change management in retailAli reza Ashtiani
95 views21 Folien
Fasle6 von
Fasle6Fasle6
Fasle6guestbcab66
1K views30 Folien

Similar a دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین(20)

مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی von Dr. Farideh Mashayekh
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید von Mohammad Karimi
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانیدکسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید
کسب و کار برقی در یوتیوب و نکاتی که باید بدانید
Mohammad Karimi42 views
Marketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدمات von Hossein Sheinimeydan
Marketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدماتMarketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدمات
Marketing invisible itemsبازاریابی کالای نامریی - بازاریابی خدمات
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Erfan Taherkhani
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Erfan Taherkhani139 views
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Ali Rahmanpour
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Ali Rahmanpour156 views
آینده بانکداری دیجیتال von Ahad Zare Ravasan
آینده بانکداری دیجیتالآینده بانکداری دیجیتال
آینده بانکداری دیجیتال
Ahad Zare Ravasan117 views
داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت von Mohammad Baghaei
داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت
داروخانه های فرانچایز یا زنجیره ایی تهدید یا فرصت
Mohammad Baghaei677 views

دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین

 • 2. ‫آنالین‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ونقش‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫کنندگان‬ ‫تهیه‬:‫سروستانی‬ ‫نوروز‬ ‫معصومه‬,‫احمدی‬ ‫عباس‬,‫ثابت‬ ‫مجتبی‬,‫حیدری‬ ‫محمدحسین‬,‫جهاد‬ ‫مصطفی‬,‫حبیب‬ ‫کرمی‬ ‫هللا‬ ‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬ ‫استادجناب‬ ‫سروستان‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجویان‬
 • 3. ‫چیست؟‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫مردم‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫گسترش‬ ،‫امروزه‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫موج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫آنالین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬.‫به‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ،‫آنالین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫یا‬ ‫الکترونیک‬E-Tailing‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬.‫با‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ ‫را‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫تعریف‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫فروش‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ،‫واسط‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫توسط‬ ،‫نهایی‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫مستقل‬(،‫پوشاک‬ ،‫خوراکی‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ،‫بادوام‬ ،‫تندمصرف‬…)‫و‬ ‫عرضه‬ ‫کانال‬(‫یا‬ ‫انفرادی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫یا‬ ‫دیجیتال‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬)‫شود‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬.
 • 4. ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫تاریخچه‬ 1929-1920.‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬. ‫دهه‬1930.‫ها‬ ‫سوپرمارکت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬.‫ظهور‬ ‫بنزین‬ ‫پمپ‬ ‫های‬ ‫جایگاه‬.‫مراکز‬ ‫نخستین‬ ‫افتتاح‬ ‫مدرن‬ ‫خرید‬. ‫دهه‬1940.‫جنگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫احیای‬. ‫دهه‬1950.‫سرویس‬ ‫سلف‬ ‫استورهای‬ ‫دراگ‬ ‫رشد‬. ‫دهه‬1960.‫ابربازارها‬ ‫نخستین‬ ‫افتتاح‬ (‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سوپرمارکت‬.)‫نخستین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫د‬ ُ‫بارک‬ ‫اسکنر‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬. ‫دهه‬1970.‫خانگی‬ ‫فروش‬ ‫مراکز‬ ‫توسعه‬. ‫دهه‬1980.‫در‬ ‫ها‬ ‫اکتساب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ادغام‬ ‫دوره‬ ‫آغاز‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬. ‫دهه‬1990.‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫شدن‬ ‫جهانی‬.‫آغاز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬.‫الکترونیکی‬ ‫فروش‬
 • 5. ‫کاالها‬ ،‫فروشان‬‫خرده‬ ،‫بازرگانی‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫مقادیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫خرند‬‫می‬ ‫سازندگان‬(‫از‬ ‫یا‬ ً‫مستقیما‬ ‫فروش‬‫عمده‬ ‫طریق‬)‫مقادیر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کمتر‬ ‫فروشد‬‫می‬.‫اغلب‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫مؤسسات‬ ‫خوانده‬ ‫فروشگاه‬ ‫یا‬ ‫مغازه‬ ‫شوند‬‫می‬.‫انتهای‬ ‫در‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫تأمین‬ ‫زنجیره‬. ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫سازنده‬ ‫بازاریابان‬ ‫الزم‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫نگرند‬‫می‬ ‫توزیع‬ ‫کلی‬ ‫راهبرد‬. ‫به‬ ‫فروش‬‫خرده‬ ‫عنوان‬ ‫همچنین‬ ‫کننده‬‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ٔ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫بکار‬ ‫نیز‬ ‫رساند‬‫می‬ ‫خدمت‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫همچون‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫برق‬ ‫مثل‬ ‫المنفعه‬‫عام‬.‫بسیاری‬ ‫خرده‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ازکسب‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫می‬ ‫فروشی‬
 • 6. ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫در‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫نقش‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬.‫در‬ ‫اتوماسیون‬ ‫از‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫تمرکز‬ ‫دهه‬1960‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫امروز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫تسهیل‬ ‫و‬ ‫تلفیق‬ ‫به‬.‫سرمایه‬ ‫اعظم‬ ‫بخش‬ ،‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫خالل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تلفیق‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬.‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫و‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫ساختن‬ ‫مرتبط‬ ،‫عرضه‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تلفیق‬ ‫باشد‬ ‫الکترونیکی‬. ‫اینترنت‬ ‫تأثیر‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حضور‬ ‫شاهد‬ ‫آینده‬ ‫اقتصاد‬«‫قدیم‬ ‫اقتصاد‬»‫جزء‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬«‫نوین‬ ‫اقتصاد‬»‫واقع‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫هستند‬ ‫آنها‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬.‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫این‬–‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫گستره‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫ویژه‬ ‫به‬– ‫رقبا‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ،‫عرضه‬ ‫زنجیره‬ ،‫مشتریان‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫احیا‬ ‫تمرکز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫قدیم‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫استفاده‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬.‫زند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫نوآوری‬ ،‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬. ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ۱-‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ۲-‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫جلو‬ ‫روبه‬ ‫برنامه‬ ۳-‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ۴-‫کنید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ۵-‫کنید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫مــــالی‬ ‫سوابق‬ ۶-‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقدینگی‬ ۷-‫ببرید‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫مدیریت‬ ‫روشهای‬ ۸-‫دهید‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ممتاز‬ ‫ذهنیت‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ۹-‫کنید‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دارائیهای‬ ۱۰-‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫سود‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫طبیعت‬ ‫کامل‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ۱۱-‫بگیرید‬ ‫درس‬ ‫ها‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫از‬ ۱۲-‫بخواهید‬ ‫کمک‬ ‫نیاز‬ ‫درهنگام‬
 • 7. ‫دارای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمریکایی‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫شرکت‬ ‫مواد‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫فروشگاههای‬ ‫شبکه‬ ‫بزرگترین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫هایپرمارکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوپرمارکت‬ ،‫غذایی‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬.‫مارت‬ ‫وال‬۱۱‫با‬ ‫شعبه‬ ‫هزار‬۶۹ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برند‬۲۷‫جهان‬ ‫کشور‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬.‫از‬ ‫بیش‬ ‫مارت‬ ‫وال‬ ‫کارکنان‬ ‫شمار‬ ۲٫۲‫است‬ ‫شده‬ ‫برآورد‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬.‫میزان‬ ‫مالی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مارت‬ ‫وال‬ ‫درآمدهای‬۲۰۱۳‫با‬ ‫برابر‬ ۴۷۶٫۲۹‫است‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫نیز‬ ‫بزرگ‬ ‫فروش‬ ‫خرده‬ ‫این‬۲۴۳٫۷۹ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.
 • 8. ‫است‬ ‫جهان‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫این‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫شرکت‬۱۹۱۹‫انگلیس‬ ‫کشور‬ ‫لندن‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬.‫تمرکز‬ ‫اساس‬ ‫کاالهای‬ ‫انواع‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بر‬ ‫تسکو‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مصرفی‬.‫تسکو‬۵۰۰‫هزار‬ ‫خود‬ ‫استخدام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫کارمند‬ ‫دارد‬.‫مالی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫منتشره‬ ‫اطالعات‬ ‫براساس‬ ۲۰۱۳‫با‬ ‫برابر‬ ‫تسکو‬ ‫درآمدهای‬ ‫میزان‬۱۰۰٫۰۹ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬.‫خرده‬ ‫این‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫نیز‬ ‫فروش‬۲۴٫۲۰‫ارزیابی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫شود‬ ‫می‬
 • 9. ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫با‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬: o‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫برای‬"‫مجازی‬ ‫فروشگاه‬"‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫دریک‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ،‫آنالین‬ ‫کاتالوگ‬ ‫با‬ ‫هایی‬"‫مجازی‬ ‫بازار‬"‫جمع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آوری‬. o‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دموگرافیک‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ o‫الکترونیک‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬(EDI)‫معامله‬ ،‫تبادل‬ ‫با‬ ‫معامله‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ o‫برای‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫فکس‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫اندازمشتریان‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬(‫با‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫خبرنامه‬) o‫معامله‬‫معامله‬ ‫به‬‫وخرید‬ ‫فروش‬
 • 10. ‫چیست؟‬ ‫الکترونیک‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬ ‫معادل‬ ،‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫مفهوم‬‫آسان‬ ‫و‬ ‫سهل‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫توزیع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫مشتری‬24‫و‬ ‫ساعته‬7‫باشد‬‫می‬ ‫هفته‬ ‫روز‬. ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دولتها‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫شیوه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫تسهیالت‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جدید‬ ‫برای‬ ‫تر‬‫گسترده‬ ‫فرصتهای‬ ‫وارائه‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ ‫اصالح‬ ،‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اعطا‬ ‫را‬ ‫ساالر‬ ‫مردم‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬. ‫دولت‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دیوار‬ ‫بدون‬ ‫دیجیتالی‬ ‫ارقامی‬ ‫دولت‬ ‫یک‬ ،‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫بدون‬ ‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫مشارکت‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫بالواسطه‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬. ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫دولت‬ ‫پاسخگویی‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ ‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫بالفصل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫اجتماعی‬. ‫دولت‬ ‫امور‬ ‫تسهیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معادل‬ ،‫الکترونیک‬ ‫دولت‬
 • 11. ‫مشتریان‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫سه‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫شهروندان‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاههای‬ ‫دولتی‬ ‫موسسات‬ ‫ای‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫ویکپارچه‬ ‫الکترونیک‬ ‫دولتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫طبقاتی‬ ‫شکاف‬ ‫رفع‬ ‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫آموزش‬ ‫امکان‬ ‫مردم‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫میان‬ ‫روابط‬ ‫بازسازی‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ‫مشارکتی‬ ‫حکومت‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
 • 12. ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫گسترش‬ ‫موانع‬ ‫فرهنگی‬ ‫عوامل‬ ‫اداری‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫عوامل‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬
 • 13. ‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫گام‬ ‫اولین‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫است‬ ‫آن‬ ‫تعریف‬.‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬ ‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫یافتن‬ ‫دست‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬.‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫های‬‫ظرفیت‬ ‫دارد‬ ‫دولت‬ ‫درون‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ،‫شهروندان‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫بین‬ ‫الکترونیک‬.‫با‬ ‫حکومتی‬ ‫هر‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫نفوذ‬ ‫قلمرو‬ ،‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫گسترش‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫اقدام‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬.‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫لحاظ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫رویه‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬ ‫عملی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫که‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫و‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫گام‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫هدایت‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫حمایت‬. ‫باشد؛‬ ‫ذیل‬ ‫مراحل‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫باید‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫ساختار‬ ‫تعریف‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫عناصر‬ ‫و‬ ‫اجزا‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫مخاطبان‬ ‫تعیین‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اندازی‬ ‫چشم‬ ‫ترسیم‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫باشد‬ ‫باشند‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫عملیاتی‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬ ‫مطلوب‬ ‫تحقق‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫تعیین‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫ای‬‫شیوه‬ ‫تعریف‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫سازمانی‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫کند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬.
 • 15. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬: ‫خدم‬ ‫ِیه‬‫ا‬‫ار‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫روزافزون‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫خود‬ ‫ات‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫همگام‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬.‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫سنتی‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫آنالین‬ ‫مشاغل‬ ‫به‬ ‫را‬.‫رشدی‬ ‫رو‬ ‫روند‬ ‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بخواهیم‬ ‫مثبت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بطوری‬‫به‬ ‫را‬ ‫میبینیم‬ ‫خود‬ ‫چشم‬.‫و‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫افراد‬...‫ر‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارزش‬ ‫با‬‫نیاز‬ ‫فع‬ ‫میکنند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫احتیاجات‬ ‫تمام‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫ها‬.‫ی‬ ‫و‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کارهای‬ ‫صرفه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫مویابل‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬.