نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک

abbas ahmadi
abbas ahmadiict at Postbank um abbas ahmadi
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬
‫گردآورندگان‬:
‫سروستانی‬ ‫نوروز‬ ‫معصومه‬
‫احمدی‬ ‫عباس‬
‫سروستانی‬ ‫ثابت‬ ‫مجتبی‬
‫حیدری‬ ‫محمدحسین‬
‫جهاد‬ ‫مصطفی‬
‫کرمی‬ ‫اله‬ ‫حبیب‬
‫سروستان‬ ‫واحد‬ ‫بازرگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجویان‬
‫سروستان‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ ‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬
‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موردبحث‬ ‫موضوعات‬:
1-‫اجت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫گرایش‬ ‫وعلل‬ ‫وتاریخچه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مفهوم‬‫ماعی‬
2-‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مزایای‬,‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬,‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وانواع‬ ‫موبایلی‬
3-‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫وانواع‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫مفاهیم‬
4-‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬
5-‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫رونق‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬
6-‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
7-‫الکترونیک‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫برخی‬
9-‫آینده‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ونقش‬ ‫اهمیت‬
Social Network ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬
‫چیست؟‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬
‫ک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫گروههایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اجتماعیست‬ ‫ساختاری‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ه‬
‫اند‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ ‫وابستگی‬ ‫از‬.‫آنالین‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وشناسایی‬ ‫ساختمان‬ ‫روی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫سرویس‬
‫گذا‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫وفعالیت‬ ‫عالیق‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬‫پیمایش‬ ‫به‬ ‫اشتیاق‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫وبا‬ ‫رند‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ‫دارند‬ ‫دیگران‬ ‫وفعالیتهای‬ ‫عالیق‬ ‫در‬.‫وتبادل‬ ‫دوستیابی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬
‫با‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ‫گرفتند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اعضا‬ ‫بین‬ ‫وعقاید‬ ‫نظرات‬‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫داده‬ ‫واشتراک‬ ‫تجارت‬ ‫هدف‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬.‫مح‬ ‫به‬ ‫وتبدیل‬ ‫شده‬ ‫ترکیب‬ ‫ودوستانه‬ ‫تجاری‬ ‫محیط‬ ‫دو‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫البته‬‫های‬ ‫یط‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ترکیبی‬.
‫تاریخچه‬:
.‫نیستند‬ ‫جدیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬.‫وبرای‬ ‫نشستند‬ ‫می‬ ‫آتش‬ ‫گرد‬ ‫که‬ ‫هاپیش‬ ‫قرن‬ ‫از‬ ‫انسانها‬
‫اندازه‬ ‫به‬ ‫قدمتی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بودندپس‬ ‫اجتماعی‬ ‫تشکیل‬ ‫حال‬ ‫گفتنددر‬ ‫می‬ ‫داستان‬ ‫یکدیگر‬
‫دارند‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫برروی‬ ‫انسان‬.‫که‬ ‫است‬ ‫اصطالحی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وساختاریافته‬ ‫علمی‬ ‫مطالعات‬
‫بارازسال‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬1954‫توسط‬‫بارنز‬ ‫جان‬‫انسان‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬
‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬‫شد‬ ‫کردابداع‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬.‫های‬ ‫گروه‬ ‫درمورد‬ ‫اوتحقیقی‬
‫ا‬‫از‬ ‫دربخشی‬ ‫جتماعی‬‫برای‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫دادواصطالح‬ ‫می‬ ‫نروژانجام‬
‫وخصوصا‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫وتحلیل‬ ‫انسانها‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫توصیف‬
‫برد‬ ‫بکار‬ ‫آنها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
‫خواهی‬ ‫وهیجان‬‫نوجویی‬
‫اجتماعی‬‫اضطراب‬
‫انی‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬
‫دیگران‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ایجادا‬
‫تنهایی‬‫عین‬‫ر‬‫د‬
‫چیست؟‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬ ‫علل‬
‫محیطی‬ ‫ایجاد‬
‫انتخاب‬ ‫برای‬
‫وتجا‬ ‫دوستان‬‫ت‬‫ر‬
‫مقدمه‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬
‫اجتماعی‬
‫ایگان‬‫ر‬ ‫تبلیغات‬
‫ای‬‫لحظه‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬
‫اطالعات‬
‫عالیق‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬
‫انتشار‬‫باالی‬ ‫سرعت‬
‫اخبار‬
‫جهانی‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬
‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫ا‬ ‫فیزیکی‬ ‫غیر‬ ‫حضور‬ ‫یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫وگره‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬‫مجازی‬ ‫محل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فراد‬
‫است‬.
‫وبد‬ ‫رودررو‬ ‫گروهها‬ ‫یا‬ ‫وسازمانها‬ ‫افراد‬ ‫ارتباط‬ ‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫درشبکه‬‫به‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫واسطه‬ ‫ون‬
‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫اینترنت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزاری‬.‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ ‫اینروزها‬
‫انسانی‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫وغیر‬ ‫مجازی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫واقع‬‫هستیم‬.‫شبکه‬ ‫ظهور‬ ‫با‬ ‫همزمان‬
‫اجتما‬ ‫ومهندسی‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ‫مثل‬ ‫جدیدی‬ ‫اصطالحات‬ ‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫می‬ ‫گوش‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫عی‬
‫خورند‬.
‫موبایلی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫بس‬ ‫موبایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫وفراگیرتر‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫یار‬
‫است‬.‫شبک‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫اجرای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫ه‬
‫ر‬ ‫تری‬ ‫وسریع‬ ‫بهتر‬ ‫موفقیت‬ ‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫محبوبیت‬ ‫آنها‬ ‫موبایل‬ ‫اپلیکیشن‬‫همراه‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫دراغلب‬ ‫ا‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.‫اینستگرام‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫موبایل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ترین‬ ‫موفق‬ ‫نمونه‬ ‫از‬‫یک‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫اشاره‬
‫مطر‬ ‫برندهای‬ ‫فعایت‬ ‫شاهد‬ ‫روزها‬ ‫واین‬ ‫است‬ ‫موبایلی‬ ‫کامال‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫دراین‬ ‫کشور‬ ‫ح‬
‫هستیم‬ ‫اجتماعی‬.‫باال‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫اینستگرام‬ ‫اجتماعی‬ ‫درشبکه‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫موفقیت‬‫که‬ ‫ست‬
‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫شاخه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫اینستگرام‬ ‫بازاریابی‬‫است‬ ‫گردیده‬ ‫اجتماعی‬.
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫انواع‬
‫های‬ ‫محیط‬
‫های‬ ‫محیط‬
‫های‬ ‫محیط‬
1
2
3
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫مفاهیم‬
1-‫انجام‬ ‫وب‬ ‫وفناوری‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫وفرایند‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬‫گویند‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دادتجارت‬.
2-‫طریق‬ ‫از‬ ‫داردکه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫معامالت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫واژه‬‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫ارتباطی‬ ‫شبکه‬
3-‫الکترونیکی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫مبادالت‬ ‫انجام‬ ‫یعنی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
4-‫هاست‬ ‫داده‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مبادله‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬
5-‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫اینت‬ ‫بویژه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ارتباطی‬ ‫ی‬‫رنت‬
‫است‬
‫مقدمه‬
‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫انواع‬
‫الکترونیک‬
‫سیار‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬
‫ای‬‫منطقه‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫اتحادی‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬
‫خاص‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬
‫هکرها‬
‫اینترنتی‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬
‫کنید‬‫آغاز‬ ‫ا‬‫ر‬‫کار‬ ‫خودتان‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫بانشان‬
‫ند‬‫ر‬‫تاثیرگذا‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬‫ر‬‫د‬‫که‬‫باشید‬ ‫افرادی‬‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬ ‫دنبال‬‫به‬
‫بدهید‬ ‫توسعه‬ ‫ا‬‫ر‬‫تخصصتان‬
‫ید‬‫ر‬‫بگذا‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫مطالبتان‬‫ید‬‫ر‬‫بگذا‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مطالبتان‬
‫کنید‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫انه‬‫و‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫اصلی‬‫خدمات‬‫یا‬‫محصوالت‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫کنید‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫های‬‫شبکه‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫رونق‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬
‫اینترنت‬ ‫ظهور‬ ‫با‬,‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جهان‬ ‫کارآمددرتمام‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫است‬ ‫گفته‬ ‫رار‬.‫تجارت‬
‫الکترونیک‬‫ب‬ ‫خالصه‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫برد‬ ‫نام‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجارت‬ ‫عنوان‬‫می‬ ‫ه‬
‫شود‬,‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زایی‬ ‫واشتغال‬ ‫کارآفرینی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اهرمی‬ ‫بعنوان‬.‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬ ‫درقالب‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬,‫برای‬
‫استفاده‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫ساز‬ ‫دست‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬‫کنند‬ ‫می‬.‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تجارت‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫حرفه‬
‫ندارد‬ ‫واکادمیک‬ ‫ای‬.‫شده‬ ‫دور‬ ‫ها‬ ‫وموسسه‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬ ‫افراد‬ ‫کلیه‬ ‫لذا‬‫اند‬,‫این‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
‫کنند‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫طریق‬.‫فروشگاهها‬,‫موسسات‬,‫یک‬ ‫نقاط‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫مستقر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫سازمانها‬‫کشو‬‫ر‬
‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫ودر‬ ‫رامعرفی‬ ‫خود‬ ‫ومحصوالت‬ ‫خدمات‬.‫وبسایت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هزینه‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ ‫فروشگاههای‬ ‫برای‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫فروشگاهی‬,‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫وتولید‬ ‫پشتیبانی‬.‫ت‬ ‫بنابراین‬‫جارت‬
‫بصرفه‬ ‫ومقرون‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫راهکار‬ ‫وکارها‬ ‫کسب‬ ‫اینگونه‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ای‬.
‫ش‬ ‫موثردر‬ ‫وحضور‬ ‫معرفی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کوچک‬ ‫وکارهای‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫بکه‬,‫نیاز‬
‫مردم‬ ‫از‬ ‫قشربیشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دارند‬,‫خود‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تجارت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫انواع‬
‫کنند‬ ‫اضافه‬.‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬,‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫وخدمات‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫فردی‬
‫اجتماعی‬,‫کند‬ ‫جذب‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ ‫توانسته‬,‫افراد‬ ‫بیشتراین‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫برای‬
‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫وجذب‬,‫کند‬ ‫تاسیس‬ ‫وبسایت‬ ‫مانند‬ ‫معتبر‬ ‫پایگاهی‬ ‫داردتا‬ ‫نیاز‬.‫اج‬ ‫تجارت‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬‫در‬ ‫تماعی‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫شکلی‬,‫برای‬ ‫ویترینی‬ ‫ویا‬ ‫بزرگ‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫شروعی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫تبلیغات‬.
‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجارت‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وتعامالتی‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬,‫موفقیت‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تجارت‬.‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬ ‫همین‬ ‫براساس‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫می‬ ‫باعث‬‫شود‬
‫مص‬ ‫به‬ ‫وعالقه‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫وصاحبان‬ ‫مشتری‬ ‫میان‬ ‫مشارکت‬ ‫سطح‬‫تبع‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫رف‬‫افزایش‬ ‫آن‬
‫یابد‬.‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬,‫اس‬ ‫مردم‬ ‫وافکار‬ ‫باورها‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫بسیارسریعتر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییرات‬ ‫روند‬‫ت‬.‫اع‬ ‫جلب‬‫تماد‬
‫است‬ ‫بر‬ ‫وهزینه‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬.
1-‫سه‬ ‫تا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫برابر‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بصورت‬ ‫فروش‬
2-‫سازمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫میلیونها‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬
3-‫محتوا‬ ‫جذب‬ ‫استراتژی‬ ‫طراحی‬
4-‫وگروهها‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬
5-‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫گذارترین‬ ‫تاثیر‬ ‫شناسایی‬
6-‫مخاطبان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫وانتقاد‬ ‫تحلیل‬ ‫ارائه‬ ‫تسهیل‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
7-‫آنان‬ ‫حضور‬ ‫وچگونگی‬ ‫رقبا‬ ‫اقدامات‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬
8-‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫بر‬ ‫گذارن‬ ‫تاثیر‬ ‫شناسایی‬
9-‫شرکت‬ ‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬
10-‫تحقیقات‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
11-‫نوین‬ ‫محتواهای‬ ‫وانتشار‬ ‫خلق‬ ‫توانایی‬
12-‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫ایجاد‬
13-‫مناسب‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫هدفمند‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫ایجاد‬
14-‫بازار‬ ‫وتهدیدات‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫سریعتر‬ ‫شناسایی‬
15-‫بازار‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫حضور‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫سریع‬ ‫گزارش‬
16-‫مخاطبان‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫فعاالنه‬ ‫شرکت‬
‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫برخی‬
•FACEBOOK:‫با‬‫بیش‬‫از‬1/59‫میلیارد‬‫کاربر‬,‫بزرگترین‬‫ترکیب‬‫جمعیتی‬‫را‬‫درمیان‬‫همه‬‫ی‬‫شبکه‬‫های‬
‫اجتماعی‬‫تشکیل‬‫داده‬‫است‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تبلیغات‬FACE BOOK,‫خریداران‬‫فعلی‬‫مان‬‫را‬‫با‬‫بیش‬‫از‬
‫دومیلیون‬‫مشتری‬‫بالقوه‬‫با‬‫ویژگی‬‫های‬‫مشترک‬‫پیوند‬‫می‬‫زنیم‬.‫سپس‬‫می‬‫توانیم‬‫با‬‫اجازه‬‫ی‬‫کاربر‬,‫به‬‫نام‬
‫ورایانه‬‫شان‬‫نیز‬‫دسترسی‬‫پیداکنیم‬.
•TWITTER:‫ارزش‬TWITTER‫دراین‬‫قابلیت‬‫است‬‫که‬‫مطالبتان‬‫به‬‫سرعت‬,‫مثل‬‫ویروس‬,‫منتشر‬‫می‬
‫شوند‬.‫هر‬‫چه‬‫آدمهای‬‫بیشتری‬‫مطالبتان‬‫رابه‬‫اشتراک‬‫بگذارند‬,‫یعنی‬‫محتوایتان‬‫را‬RETWEET‫کنند‬,‫به‬
‫دنبال‬‫کنندگان‬‫بیشتری‬‫دست‬‫خواهید‬‫یافت‬.‫آخرین‬‫اخبار‬,‫مطالب‬‫روز‬,‫ومقاله‬‫هایی‬‫را‬‫که‬‫در‬‫اختیار‬‫داریم‬
,‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫بزرگ‬‫به‬‫اشتراک‬‫می‬‫گذاریم‬.‫هش‬‫تگ‬‫ها‬‫تغییربزرگی‬‫در‬‫حرکت‬‫وانتشار‬‫مطالب‬‫تان‬
‫بوجود‬‫آورده‬‫اند‬,‫بنابراین‬‫به‬‫روند‬‫روز‬‫دقت‬‫کنید‬‫وهش‬‫تگ‬‫های‬‫مرتبط‬‫با‬‫مطالب‬‫روز‬‫ایجاد‬‫کنید‬.
•LINKEDIN:‫بنگاه‬ ‫به‬ ‫بنگاه‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫اگر‬(B2B)‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬,‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تمرکزتان‬ ‫باید‬
‫کنید‬ ‫بیشتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬.‫ب‬ ‫صنعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫متخصصان‬ ‫به‬ ‫اتصال‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬
‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫به‬ ‫لینکدین‬,‫شما‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫زیرا‬
‫صنعت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬,‫پیداکنید‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫وغیره‬ ‫شغلی‬ ‫عنوان‬.‫لین‬‫کدین‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫مانند‬,‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫رابطه‬ ‫ایجاد‬
‫دهد‬ ‫می‬.‫رو‬ ‫ازاین‬,‫استف‬ ‫فروشندگی‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫لینکدین‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پیش‬‫اده‬
‫کنید‬,‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫باید‬.‫لینکدین‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫کسب‬ ‫برای‬
‫وکارها‬,‫است‬ ‫لینکدین‬ ‫گروههای‬.
•INSTAGRAM:‫خاص‬ ‫رویدادهای‬ ‫در‬ ‫عکسها‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫جهت‬ ‫محبوب‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫ازاین‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بازرگانی‬ ‫ونمایشگاههای‬.‫باشیم‬ ‫رویدادی‬ ‫میزبان‬ ‫گاه‬ ‫هر‬,‫طرق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫مختلف‬.‫خاص‬ ‫رویداد‬ ‫آن‬ ‫تگ‬ ‫هش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬,‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عکسهایی‬,‫در‬
‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫اینستوگرام‬.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬,‫وطرح‬ ‫جوایز‬
‫گیریم‬ ‫نظرمی‬ ‫در‬ ‫تشویقی‬ ‫های‬.
•PINTEREST:‫العاده‬ ‫وفوق‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وقتی‬ ‫تنها‬ ‫پینترست‬ ‫از‬‫ب‬ ‫ای‬‫رای‬
‫دارید‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬.‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫بصری‬ ‫جذابیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬,‫آن‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫عکسهای‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫پخش‬ ‫جا‬ ‫درهمه‬.‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫کاربرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عکسهایتان‬ ‫اگر‬"‫پین‬"‫د‬ ‫کنیدکه‬‫نبال‬
‫دا‬ ‫ببیننده‬ ‫میلیونها‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بالقوه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫زیادی‬ ‫کنندگان‬‫باشد‬ ‫شته‬.‫میت‬ ‫مثال‬‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫وانید‬
‫جدیدتان‬ ‫کتاب‬,‫کتاب‬ ‫مولفان‬ ‫قولهای‬ ‫نقل‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫نوشته‬ ‫عکس‬ ‫یا‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫از‬ ‫عکسهایی‬‫پ‬ ‫رادر‬‫ینترست‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آمازون‬ ‫لینک‬ ‫افزودن‬ ‫بگذاریدوهمچنین‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬‫ک‬ ‫فروش‬ ‫باالرفتن‬ ‫به‬‫کمک‬ ‫تابتان‬
‫کند‬.
•YOUTUPE:‫به‬ ‫ومتعلق‬ ‫دنیا‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتور‬ ‫دومین‬GOOGLE‫است‬.‫بنابراین‬,‫مورد‬ ‫در‬ ‫وقتی‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬.‫ج‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬‫ستجوها‬,‫معموال‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫گاه‬ ‫وب‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫ویدئوها‬.‫جانب‬ ‫از‬ ‫یوتیوب‬ ‫مالکیت‬ ‫اخذ‬ ‫با‬‫گوگل‬
,‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫دیگر‬GOOGL HANGOUTS‫ویدئویی‬ ‫های‬ ‫مصاحبه‬ ‫صنایع‬ ‫ومدیران‬ ‫نویسندگان‬ ‫با‬
‫دهیم‬ ‫ترتیب‬.‫خودما‬ ‫نام‬ ‫وتحت‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مصاحبه‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫هم‬‫یوت‬ ‫در‬ ‫ن‬‫یوب‬
‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بتوانند‬ ‫نیز‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬.
•YELP:‫مثل‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬YELP‫است‬ ‫ضروری‬ ‫بسیار‬ ‫امروزی‬ ‫وکارهای‬ ‫کسب‬ ‫برای‬.‫هیچ‬ ‫اگر‬
‫ب‬ ‫نداشته‬ ‫دریلپ‬ ‫وانتقادات‬ ‫نظرات‬ ‫وایجاد‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فعالی‬ ‫استراتژی‬‫اشید‬,‫بزودی‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫مشتریانتان‬.‫تواناییت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫بد‬ ‫انتقاد‬ ‫یا‬ ‫نظر‬ ‫یک‬‫این‬ ‫در‬ ‫ان‬
‫بزند‬ ‫آسیب‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬.‫کنند‬ ‫رانقد‬ ‫وکارتان‬ ‫کسب‬ ‫بخواهید‬ ‫ازآنها‬ ‫خودتان‬;‫کار‬ ‫بااین‬
‫در‬ ‫بد‬ ‫وانتقادات‬ ‫نظرات‬ ‫شدن‬ ‫برجسته‬ ‫میتوانیداز‬YELP‫کنید‬ ‫جلوگیری‬.
‫آینده‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬
‫تجارت‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هنوز‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫تاجران‬ ‫اکثر‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬‫نشان‬ ‫تفاوتی‬ ‫بی‬ ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬
‫ا‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫قلمرو‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫آینده‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫میدهند‬‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫آمارها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫طبق‬ ‫ست‬
‫میک‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫میانگین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫حداقل‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬ ‫فرصت‬ ‫زمان‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫ند‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجناس‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫آنالین‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مالکین‬‫داشته‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫نمایش‬ ‫اشخاص‬ ‫این‬
‫باشند‬.‫این‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دوستان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬
‫بکند‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫خرید‬ ‫توصیه‬.‫دو‬ ‫پیشنهادی‬ ‫اقالم‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫آمار‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ستان‬
‫میکنند‬ ‫توجه‬ ‫بسیار‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬.
‫د‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫کسب‬ ‫درباره‬ ‫مسائل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫اطالع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫رک‬
‫شبکه‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫صحیح‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫است‬ ‫ها‬.‫در‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫ظاهر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫کرده‬ ‫الگوبرداری‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫و‬ ‫باشد‬
‫هستند‬ ‫شما‬ ‫خود‬.‫نکنید‬ ‫معرفی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬
‫نمایید‬ ‫هدایت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫جزئیات‬.
‫سرگرم‬ ‫ابزاری‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫صفحه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬‫شون‬ ‫عالقمند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬‫د‬.
‫سای‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫مطرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نکردید‬ ‫مطرح‬ ‫خود‬ ‫ت‬.
‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫محصوالت‬ ‫طرفداران‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫شناخت‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫کمک‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫صحیح‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫عالیق‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پس‬ ‫میکند‬‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫خوبی‬.‫از‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫بحث‬ ‫برای‬‫معرفی‬ ‫به‬ ‫هوشمندانه‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫پس‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬‫های‬ ‫ویژگی‬
‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬.
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
1 von 27

Más contenido relacionado

Similar a نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک (20)

تجارت الکنرونیکتجارت الکنرونیک
تجارت الکنرونیک
Fellowship at Vodafone FutureLab458 views
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
Dr. Farideh Mashayekh6 views
chapter 1 (1).pdfchapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
mohamadrezakiani4 views
Nm.social networkNm.social network
Nm.social network
neginmiri794 views
Marketing and advertisingMarketing and advertising
Marketing and advertising
royaghafarinia2050799 views
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriat
Lampesht262 views
ثروت افرینان.ثروت افرینان.
ثروت افرینان.
کسب و کار شما44 views
Digital marketing12Digital marketing12
Digital marketing12
Alireza Mojahedi46 views
A story of a successful startupA story of a successful startup
A story of a successful startup
Maryam Seyedjavadi606 views

نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک

 • 2. ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬
 • 3. ‫گردآورندگان‬: ‫سروستانی‬ ‫نوروز‬ ‫معصومه‬ ‫احمدی‬ ‫عباس‬ ‫سروستانی‬ ‫ثابت‬ ‫مجتبی‬ ‫حیدری‬ ‫محمدحسین‬ ‫جهاد‬ ‫مصطفی‬ ‫کرمی‬ ‫اله‬ ‫حبیب‬ ‫سروستان‬ ‫واحد‬ ‫بازرگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجویان‬ ‫سروستان‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ ‫جمشیدی‬ ‫دکتر‬
 • 4. ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موردبحث‬ ‫موضوعات‬: 1-‫اجت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫گرایش‬ ‫وعلل‬ ‫وتاریخچه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مفهوم‬‫ماعی‬ 2-‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مزایای‬,‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬,‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وانواع‬ ‫موبایلی‬ 3-‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫وانواع‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫مفاهیم‬ 4-‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ 5-‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫رونق‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬ 6-‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 7-‫الکترونیک‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ 9-‫آینده‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ونقش‬ ‫اهمیت‬
 • 6. ‫چیست؟‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫ک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫گروههایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اجتماعیست‬ ‫ساختاری‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ه‬ ‫اند‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ ‫وابستگی‬ ‫از‬.‫آنالین‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وشناسایی‬ ‫ساختمان‬ ‫روی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫سرویس‬ ‫گذا‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫وفعالیت‬ ‫عالیق‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬‫پیمایش‬ ‫به‬ ‫اشتیاق‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫وبا‬ ‫رند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ‫دارند‬ ‫دیگران‬ ‫وفعالیتهای‬ ‫عالیق‬ ‫در‬.‫وتبادل‬ ‫دوستیابی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ‫گرفتند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اعضا‬ ‫بین‬ ‫وعقاید‬ ‫نظرات‬‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫داده‬ ‫واشتراک‬ ‫تجارت‬ ‫هدف‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬.‫مح‬ ‫به‬ ‫وتبدیل‬ ‫شده‬ ‫ترکیب‬ ‫ودوستانه‬ ‫تجاری‬ ‫محیط‬ ‫دو‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫البته‬‫های‬ ‫یط‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ترکیبی‬.
 • 7. ‫تاریخچه‬: .‫نیستند‬ ‫جدیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬.‫وبرای‬ ‫نشستند‬ ‫می‬ ‫آتش‬ ‫گرد‬ ‫که‬ ‫هاپیش‬ ‫قرن‬ ‫از‬ ‫انسانها‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫قدمتی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بودندپس‬ ‫اجتماعی‬ ‫تشکیل‬ ‫حال‬ ‫گفتنددر‬ ‫می‬ ‫داستان‬ ‫یکدیگر‬ ‫دارند‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫برروی‬ ‫انسان‬.‫که‬ ‫است‬ ‫اصطالحی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫وساختاریافته‬ ‫علمی‬ ‫مطالعات‬ ‫بارازسال‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬1954‫توسط‬‫بارنز‬ ‫جان‬‫انسان‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬‫شد‬ ‫کردابداع‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬.‫های‬ ‫گروه‬ ‫درمورد‬ ‫اوتحقیقی‬ ‫ا‬‫از‬ ‫دربخشی‬ ‫جتماعی‬‫برای‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫دادواصطالح‬ ‫می‬ ‫نروژانجام‬ ‫وخصوصا‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫وتحلیل‬ ‫انسانها‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫توصیف‬ ‫برد‬ ‫بکار‬ ‫آنها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
 • 8. ‫خواهی‬ ‫وهیجان‬‫نوجویی‬ ‫اجتماعی‬‫اضطراب‬ ‫انی‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ایجادا‬ ‫تنهایی‬‫عین‬‫ر‬‫د‬ ‫چیست؟‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬ ‫علل‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫وتجا‬ ‫دوستان‬‫ت‬‫ر‬
 • 9. ‫مقدمه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬ ‫اجتماعی‬ ‫ایگان‬‫ر‬ ‫تبلیغات‬ ‫ای‬‫لحظه‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫اطالعات‬ ‫عالیق‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫انتشار‬‫باالی‬ ‫سرعت‬ ‫اخبار‬ ‫جهانی‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬
 • 10. ‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ا‬ ‫فیزیکی‬ ‫غیر‬ ‫حضور‬ ‫یا‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫وگره‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬‫مجازی‬ ‫محل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فراد‬ ‫است‬. ‫وبد‬ ‫رودررو‬ ‫گروهها‬ ‫یا‬ ‫وسازمانها‬ ‫افراد‬ ‫ارتباط‬ ‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫درشبکه‬‫به‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫واسطه‬ ‫ون‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫اینترنت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ابزاری‬.‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ ‫اینروزها‬ ‫انسانی‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫لمس‬ ‫قابل‬ ‫وغیر‬ ‫مجازی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫واقع‬‫هستیم‬.‫شبکه‬ ‫ظهور‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫اجتما‬ ‫ومهندسی‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ‫مثل‬ ‫جدیدی‬ ‫اصطالحات‬ ‫مجازی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫می‬ ‫گوش‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫عی‬ ‫خورند‬.
 • 11. ‫موبایلی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بس‬ ‫موبایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روزها‬ ‫این‬‫وفراگیرتر‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫یار‬ ‫است‬.‫شبک‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫اجرای‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫تری‬ ‫وسریع‬ ‫بهتر‬ ‫موفقیت‬ ‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫محبوبیت‬ ‫آنها‬ ‫موبایل‬ ‫اپلیکیشن‬‫همراه‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫دراغلب‬ ‫ا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬.‫اینستگرام‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫موبایل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ترین‬ ‫موفق‬ ‫نمونه‬ ‫از‬‫یک‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫مطر‬ ‫برندهای‬ ‫فعایت‬ ‫شاهد‬ ‫روزها‬ ‫واین‬ ‫است‬ ‫موبایلی‬ ‫کامال‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫دراین‬ ‫کشور‬ ‫ح‬ ‫هستیم‬ ‫اجتماعی‬.‫باال‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫اینستگرام‬ ‫اجتماعی‬ ‫درشبکه‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫موفقیت‬‫که‬ ‫ست‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫شاخه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫خود‬ ‫اینستگرام‬ ‫بازاریابی‬‫است‬ ‫گردیده‬ ‫اجتماعی‬.
 • 12. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫انواع‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫های‬ ‫محیط‬ 1 2 3
 • 13. ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫مفاهیم‬ 1-‫انجام‬ ‫وب‬ ‫وفناوری‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫وفرایند‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬‫گویند‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دادتجارت‬. 2-‫طریق‬ ‫از‬ ‫داردکه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫معامالت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫واژه‬‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫ارتباطی‬ ‫شبکه‬ 3-‫الکترونیکی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫مبادالت‬ ‫انجام‬ ‫یعنی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ 4-‫هاست‬ ‫داده‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مبادله‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ 5-‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیتهای‬ ‫کلیه‬ ‫انجام‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫اینت‬ ‫بویژه‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ارتباطی‬ ‫ی‬‫رنت‬ ‫است‬
 • 14. ‫مقدمه‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫انواع‬ ‫الکترونیک‬ ‫سیار‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫ای‬‫منطقه‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫اتحادی‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫خاص‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬ ‫هکرها‬ ‫اینترنتی‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬
 • 15. ‫کنید‬‫آغاز‬ ‫ا‬‫ر‬‫کار‬ ‫خودتان‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫بانشان‬ ‫ند‬‫ر‬‫تاثیرگذا‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬‫ر‬‫د‬‫که‬‫باشید‬ ‫افرادی‬‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬ ‫دنبال‬‫به‬ ‫بدهید‬ ‫توسعه‬ ‫ا‬‫ر‬‫تخصصتان‬ ‫ید‬‫ر‬‫بگذا‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫مطالبتان‬‫ید‬‫ر‬‫بگذا‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مطالبتان‬ ‫کنید‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫انه‬‫و‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫اصلی‬‫خدمات‬‫یا‬‫محصوالت‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫های‬‫شبکه‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬
 • 16. ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫رونق‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬ ‫اینترنت‬ ‫ظهور‬ ‫با‬,‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جهان‬ ‫کارآمددرتمام‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬‫است‬ ‫گفته‬ ‫رار‬.‫تجارت‬ ‫الکترونیک‬‫ب‬ ‫خالصه‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫برد‬ ‫نام‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجارت‬ ‫عنوان‬‫می‬ ‫ه‬ ‫شود‬,‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زایی‬ ‫واشتغال‬ ‫کارآفرینی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اهرمی‬ ‫بعنوان‬.‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬ ‫درقالب‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬,‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫ساز‬ ‫دست‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬‫کنند‬ ‫می‬.‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تجارت‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫حرفه‬ ‫ندارد‬ ‫واکادمیک‬ ‫ای‬.‫شده‬ ‫دور‬ ‫ها‬ ‫وموسسه‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬ ‫افراد‬ ‫کلیه‬ ‫لذا‬‫اند‬,‫این‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫طریق‬.‫فروشگاهها‬,‫موسسات‬,‫یک‬ ‫نقاط‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫مستقر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫سازمانها‬‫کشو‬‫ر‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫ودر‬ ‫رامعرفی‬ ‫خود‬ ‫ومحصوالت‬ ‫خدمات‬.‫وبسایت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هزینه‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ ‫فروشگاههای‬ ‫برای‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫فروشگاهی‬,‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫وتولید‬ ‫پشتیبانی‬.‫ت‬ ‫بنابراین‬‫جارت‬ ‫بصرفه‬ ‫ومقرون‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫راهکار‬ ‫وکارها‬ ‫کسب‬ ‫اینگونه‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫ای‬.
 • 17. ‫ش‬ ‫موثردر‬ ‫وحضور‬ ‫معرفی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کوچک‬ ‫وکارهای‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫بکه‬,‫نیاز‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫قشربیشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دارند‬,‫خود‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تجارت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫انواع‬ ‫کنند‬ ‫اضافه‬.‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬,‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫وخدمات‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫اجتماعی‬,‫کند‬ ‫جذب‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ ‫توانسته‬,‫افراد‬ ‫بیشتراین‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫وجذب‬,‫کند‬ ‫تاسیس‬ ‫وبسایت‬ ‫مانند‬ ‫معتبر‬ ‫پایگاهی‬ ‫داردتا‬ ‫نیاز‬.‫اج‬ ‫تجارت‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬‫در‬ ‫تماعی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫شکلی‬,‫برای‬ ‫ویترینی‬ ‫ویا‬ ‫بزرگ‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫شروعی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫تبلیغات‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجارت‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وتعامالتی‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬,‫موفقیت‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تجارت‬.‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫پایه‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬ ‫همین‬ ‫براساس‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫می‬ ‫باعث‬‫شود‬ ‫مص‬ ‫به‬ ‫وعالقه‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫وصاحبان‬ ‫مشتری‬ ‫میان‬ ‫مشارکت‬ ‫سطح‬‫تبع‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫رف‬‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫یابد‬.‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬,‫اس‬ ‫مردم‬ ‫وافکار‬ ‫باورها‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫بسیارسریعتر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییرات‬ ‫روند‬‫ت‬.‫اع‬ ‫جلب‬‫تماد‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫وهزینه‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬.
 • 18. 1-‫سه‬ ‫تا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫افزایش‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫برابر‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫بصورت‬ ‫فروش‬ 2-‫سازمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫میلیونها‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ 3-‫محتوا‬ ‫جذب‬ ‫استراتژی‬ ‫طراحی‬ 4-‫وگروهها‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬ 5-‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫گذارترین‬ ‫تاثیر‬ ‫شناسایی‬ 6-‫مخاطبان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫وانتقاد‬ ‫تحلیل‬ ‫ارائه‬ ‫تسهیل‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 19. 7-‫آنان‬ ‫حضور‬ ‫وچگونگی‬ ‫رقبا‬ ‫اقدامات‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬ 8-‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫بر‬ ‫گذارن‬ ‫تاثیر‬ ‫شناسایی‬ 9-‫شرکت‬ ‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬ 10-‫تحقیقات‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ 11-‫نوین‬ ‫محتواهای‬ ‫وانتشار‬ ‫خلق‬ ‫توانایی‬ 12-‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫ایجاد‬ 13-‫مناسب‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫هدفمند‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫ایجاد‬ 14-‫بازار‬ ‫وتهدیدات‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫سریعتر‬ ‫شناسایی‬ 15-‫بازار‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫حضور‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫سریع‬ ‫گزارش‬ 16-‫مخاطبان‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫فعاالنه‬ ‫شرکت‬
 • 20. ‫الکترونیکی‬ ‫تجارت‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫برخی‬
 • 21. •FACEBOOK:‫با‬‫بیش‬‫از‬1/59‫میلیارد‬‫کاربر‬,‫بزرگترین‬‫ترکیب‬‫جمعیتی‬‫را‬‫درمیان‬‫همه‬‫ی‬‫شبکه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫تشکیل‬‫داده‬‫است‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تبلیغات‬FACE BOOK,‫خریداران‬‫فعلی‬‫مان‬‫را‬‫با‬‫بیش‬‫از‬ ‫دومیلیون‬‫مشتری‬‫بالقوه‬‫با‬‫ویژگی‬‫های‬‫مشترک‬‫پیوند‬‫می‬‫زنیم‬.‫سپس‬‫می‬‫توانیم‬‫با‬‫اجازه‬‫ی‬‫کاربر‬,‫به‬‫نام‬ ‫ورایانه‬‫شان‬‫نیز‬‫دسترسی‬‫پیداکنیم‬. •TWITTER:‫ارزش‬TWITTER‫دراین‬‫قابلیت‬‫است‬‫که‬‫مطالبتان‬‫به‬‫سرعت‬,‫مثل‬‫ویروس‬,‫منتشر‬‫می‬ ‫شوند‬.‫هر‬‫چه‬‫آدمهای‬‫بیشتری‬‫مطالبتان‬‫رابه‬‫اشتراک‬‫بگذارند‬,‫یعنی‬‫محتوایتان‬‫را‬RETWEET‫کنند‬,‫به‬ ‫دنبال‬‫کنندگان‬‫بیشتری‬‫دست‬‫خواهید‬‫یافت‬.‫آخرین‬‫اخبار‬,‫مطالب‬‫روز‬,‫ومقاله‬‫هایی‬‫را‬‫که‬‫در‬‫اختیار‬‫داریم‬ ,‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫بزرگ‬‫به‬‫اشتراک‬‫می‬‫گذاریم‬.‫هش‬‫تگ‬‫ها‬‫تغییربزرگی‬‫در‬‫حرکت‬‫وانتشار‬‫مطالب‬‫تان‬ ‫بوجود‬‫آورده‬‫اند‬,‫بنابراین‬‫به‬‫روند‬‫روز‬‫دقت‬‫کنید‬‫وهش‬‫تگ‬‫های‬‫مرتبط‬‫با‬‫مطالب‬‫روز‬‫ایجاد‬‫کنید‬.
 • 22. •LINKEDIN:‫بنگاه‬ ‫به‬ ‫بنگاه‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫اگر‬(B2B)‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬,‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تمرکزتان‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫بیشتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬.‫ب‬ ‫صنعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫متخصصان‬ ‫به‬ ‫اتصال‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫به‬ ‫لینکدین‬,‫شما‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫صنعت‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬,‫پیداکنید‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫وغیره‬ ‫شغلی‬ ‫عنوان‬.‫لین‬‫کدین‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫مانند‬,‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫رابطه‬ ‫ایجاد‬ ‫دهد‬ ‫می‬.‫رو‬ ‫ازاین‬,‫استف‬ ‫فروشندگی‬ ‫فنون‬ ‫از‬ ‫لینکدین‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫پیش‬‫اده‬ ‫کنید‬,‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫باید‬.‫لینکدین‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫کسب‬ ‫برای‬ ‫وکارها‬,‫است‬ ‫لینکدین‬ ‫گروههای‬.
 • 23. •INSTAGRAM:‫خاص‬ ‫رویدادهای‬ ‫در‬ ‫عکسها‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫جهت‬ ‫محبوب‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫ازاین‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بازرگانی‬ ‫ونمایشگاههای‬.‫باشیم‬ ‫رویدادی‬ ‫میزبان‬ ‫گاه‬ ‫هر‬,‫طرق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫مختلف‬.‫خاص‬ ‫رویداد‬ ‫آن‬ ‫تگ‬ ‫هش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬,‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫جا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عکسهایی‬,‫در‬ ‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫اینستوگرام‬.‫اند‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬,‫وطرح‬ ‫جوایز‬ ‫گیریم‬ ‫نظرمی‬ ‫در‬ ‫تشویقی‬ ‫های‬. •PINTEREST:‫العاده‬ ‫وفوق‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وقتی‬ ‫تنها‬ ‫پینترست‬ ‫از‬‫ب‬ ‫ای‬‫رای‬ ‫دارید‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬.‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫بصری‬ ‫جذابیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬,‫آن‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫عکسهای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پخش‬ ‫جا‬ ‫درهمه‬.‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫کاربرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عکسهایتان‬ ‫اگر‬"‫پین‬"‫د‬ ‫کنیدکه‬‫نبال‬ ‫دا‬ ‫ببیننده‬ ‫میلیونها‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بالقوه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫زیادی‬ ‫کنندگان‬‫باشد‬ ‫شته‬.‫میت‬ ‫مثال‬‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫وانید‬ ‫جدیدتان‬ ‫کتاب‬,‫کتاب‬ ‫مولفان‬ ‫قولهای‬ ‫نقل‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫نوشته‬ ‫عکس‬ ‫یا‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫از‬ ‫عکسهایی‬‫پ‬ ‫رادر‬‫ینترست‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آمازون‬ ‫لینک‬ ‫افزودن‬ ‫بگذاریدوهمچنین‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬‫ک‬ ‫فروش‬ ‫باالرفتن‬ ‫به‬‫کمک‬ ‫تابتان‬ ‫کند‬.
 • 24. •YOUTUPE:‫به‬ ‫ومتعلق‬ ‫دنیا‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتور‬ ‫دومین‬GOOGLE‫است‬.‫بنابراین‬,‫مورد‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬.‫ج‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬‫ستجوها‬,‫معموال‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫گاه‬ ‫وب‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫ویدئوها‬.‫جانب‬ ‫از‬ ‫یوتیوب‬ ‫مالکیت‬ ‫اخذ‬ ‫با‬‫گوگل‬ ,‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتوانیم‬ ‫دیگر‬GOOGL HANGOUTS‫ویدئویی‬ ‫های‬ ‫مصاحبه‬ ‫صنایع‬ ‫ومدیران‬ ‫نویسندگان‬ ‫با‬ ‫دهیم‬ ‫ترتیب‬.‫خودما‬ ‫نام‬ ‫وتحت‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مصاحبه‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫هم‬‫یوت‬ ‫در‬ ‫ن‬‫یوب‬ ‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بتوانند‬ ‫نیز‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫قرار‬. •YELP:‫مثل‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬YELP‫است‬ ‫ضروری‬ ‫بسیار‬ ‫امروزی‬ ‫وکارهای‬ ‫کسب‬ ‫برای‬.‫هیچ‬ ‫اگر‬ ‫ب‬ ‫نداشته‬ ‫دریلپ‬ ‫وانتقادات‬ ‫نظرات‬ ‫وایجاد‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فعالی‬ ‫استراتژی‬‫اشید‬,‫بزودی‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫مشتریانتان‬.‫تواناییت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫بد‬ ‫انتقاد‬ ‫یا‬ ‫نظر‬ ‫یک‬‫این‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫بزند‬ ‫آسیب‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬.‫کنند‬ ‫رانقد‬ ‫وکارتان‬ ‫کسب‬ ‫بخواهید‬ ‫ازآنها‬ ‫خودتان‬;‫کار‬ ‫بااین‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫وانتقادات‬ ‫نظرات‬ ‫شدن‬ ‫برجسته‬ ‫میتوانیداز‬YELP‫کنید‬ ‫جلوگیری‬.
 • 25. ‫آینده‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫تجارت‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هنوز‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫تاجران‬ ‫اکثر‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬‫نشان‬ ‫تفاوتی‬ ‫بی‬ ‫امروز‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬ ‫ا‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫قلمرو‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫آینده‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫میدهند‬‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫آمارها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫طبق‬ ‫ست‬ ‫میک‬ ‫استفاده‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫هشت‬ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫میانگین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫حداقل‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬ ‫فرصت‬ ‫زمان‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجناس‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫آنالین‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مالکین‬‫داشته‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫نمایش‬ ‫اشخاص‬ ‫این‬ ‫باشند‬.‫این‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دوستان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بکند‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫خرید‬ ‫توصیه‬.‫دو‬ ‫پیشنهادی‬ ‫اقالم‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫آمار‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ستان‬ ‫میکنند‬ ‫توجه‬ ‫بسیار‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬. ‫د‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫کسب‬ ‫درباره‬ ‫مسائل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫اطالع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫رک‬ ‫شبکه‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫صحیح‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫است‬ ‫ها‬.‫در‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫ظاهر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫الگوبرداری‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫خود‬.‫نکنید‬ ‫معرفی‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫هدایت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫جزئیات‬.
 • 26. ‫سرگرم‬ ‫ابزاری‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫صفحه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬‫شون‬ ‫عالقمند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬‫د‬. ‫سای‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫مطرح‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مسائلی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نکردید‬ ‫مطرح‬ ‫خود‬ ‫ت‬. ‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫محصوالت‬ ‫طرفداران‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫شناخت‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫کمک‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫صحیح‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫عالیق‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫پس‬ ‫میکند‬‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫خوبی‬.‫از‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫بحث‬ ‫برای‬‫معرفی‬ ‫به‬ ‫هوشمندانه‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫پس‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬.