Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tutoria batxillerat

888 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tutoria batxillerat

 1. 1. BATXILLERAT Tutoria curs 2013-14
 2. 2. Índex  Sobre la pàgina web de l’Infanta  Sobre els estudis de batxillerat.  Sobre les normes del centre.  Sobre el calendari d’activitats i avaluacions.  Sobre el viatge de final d’etapa.  Sobre la tutoria.  Sobre les PAU.
 3. 3. Pàgina web  http://www.iesinfanta.org/postnuke/html/
 4. 4. Estudis Informació sobre el Batxillerat (Edu365)
 5. 5. BatxilleratTítoldeBatxillerat • Estudis Universitaris amb superació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) • Cicles formatius de Grau Superior • Cicles formatius artístics de grau superior (amb la superació prèvia de la prova corresponent) • Món laboral
 6. 6. Modalitats del batxillerat Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat. La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle: – Arts – Ciències i tecnologia – Humanitats i ciències socials
 7. 7. Estructura del batxillerat Els estudis de batxillerat s'estructuren en dos cursos acadèmics: • Part comuna: • matèries comunes i tutoria. • Part diversificada: • matèries pròpies de la modalitat escollida, • matèries optatives • treball de recerca. L'alumnat fa 30 hores lectives setmanals en cada curs
 8. 8. Horari del batxillerat
 9. 9. 2n batxillerat: modalitats
 10. 10. Nocturn  Horari:  es realitzaran 5 classes diàries (de dilluns a divendres) de 50 minuts en una franja horària de:  17,45 de la tarda a les 22,15 del vespre,  esbarjo de 20 minuts (de l9,25 a 19,45)  Algunes matèries podran impartir-se de 16:55 a 17:45 dimecres o divendres.  Organització del batxillerat en règim nocturn  Les matèries de batxillerat s’organitzaran en tres blocs que l’alumnat cursarà al llarg de tres cursos.  L’alumnat haurà de matricular-se d’un bloc complet o, en el cas d’haver cursat els tres blocs, de les matèries soltes que li restin.  A nocturn es suprimeix del currículum la matèria comuna Educació física. El Treball de recerca i la Tutoria es fa fora de l’horari de l’alumnat.  L’optativa d’Estada a l’empresa s’obté presentant una memòria acompanyada d’un contracte laboral d’un mínim de 280 hores.
 11. 11. Les normes de l’Infanta Assistència, puntualitat, convivència
 12. 12. Normes  Horari marc:  8:00h -14:30h dilluns, dijous i divendres.  8:00h – 13:30h i 15:00h – 18:00 dimarts  8:00h – 12:30h dimecres (excepte els dies de treball de recerca: 13:30h)
 13. 13. Normes  Assistència  Control primeres hores matí, tarda i després del pati (avís per correu electrònic o SMS)  Resta d’hores: control del professorat.  15 hores no justificades, es fa el primer apercebiment a la família.  25 hores: segon apercebiment.  35 hores sense justificar: falta molt greu: possible incoació d’expedient disciplinari, que pot com portar la pèrdua d’escolaritat al centre (el que suposa la pèrdua de reserva de plaça per al curs següent.) És possible gestionar la baixa del centre per evitar la pèrdua d’escolaritat.  Quan un alumne ha faltat justificadament ha de presentar el justificant al professor/a corresponent.
 14. 14. Normes  Puntualitat  Els alumnes que arribin tard resten retinguts pel professorat de guàrdia i són registrats en un llistat.  Absències del professorat  L’alumnat de batxillerat podrà sortir al carrer, en cas d’absència del professorat, prèvia conformitat del professorat de guàrdia.
 15. 15. Convivència  Respecte.  Als membres de la comunitat educativa.  A les normes del centre.  A les instal·lacions i el material escolar.  Prohibició durant les hores de classe de portar engegats mòbils, walkmans, etc...  Es permet només al vestíbul d’entrada, al pati i al bar en hores d’esbarjo i menjador.  Prohibició de fumar en tot l’institut.
 16. 16. Normes: drets de l’alumnat (vaga)  En casos de faltes d’assistència per raons de vaga cal: 1. Votar la proposta de vaga a classe. 2. Comunicar a la direcció els motius de la vaga i els resultats de les votacions amb una antelació de almenys 24 hores. 3. Es comunicarà a les famílies a través d’una butlleta que haurà de ser lliurada a prefectura d’estudis abans de l’inici de la vaga. 4. Es considera falta lleu no lliurar la comunicació a les famílies i/o no retornar-la a prefectura d’estudis.
 17. 17. Viatge a Itàlia Abans de setmana santa
 18. 18. Viatge final d’etapa  Entre el 4 i el 10 d’abril (abans de la setmana santa) es realitzarà el viatge de segon de batxillerat a Itàlia.  Abans de la realització del viatge es farà una reunió amb el coordinador, el responsable de l’agència de viatges i el professorat acompanyant.
 19. 19. Calendari global Informacions generals
 20. 20. Informacions del curs  Festes de lliure disposició  4 de novembre, 3 de març i 2 de maig  Avaluacions i notes  Primera avaluació: del 16 de setembre al 6 de desembre.  Preavaluació: a partir del 23 d’octubre (sense butlletins de notes).  A partir de l’11 de desembre juntes d’avaluació: butlletí de notes el 20 de desembre.  Segona avaluació: del 9 de desembre al 18 de març.  Lliurament del treball de recerca: 18 de desembre.  Exposició oral del treball de recerca: 22 de gener.  A partir del 26 de març, juntes d’avaluació: butlletí de notes l’11 d’abril.  Tercera avaluació: del 20 de març al 23 de maig.  Assaig PAU: 2 i 3 d’abril (4-10 d’abril: Itàlia)  del 21 al 25 d’abril: recuperació d’assignatures pendents de primer de batxillerat.  del 15 al 23 de maig exàmens finals de 2n de batxillerat.  27 de maig: festa de comiat de segon de batxillerat.  28 de maig, juntes d’avaluació: butlletí de notes 29 de maig.  Possibles reclamacions i resolució: 30 de maig.  Avaluació extraordinària  Finals de juny. Lliurament de notes després de les avaluacions a finals de juny.
 21. 21. Informacions del curs  Festes de lliure disposició  4 de novembre, 3 de març i 2 de maig  Avaluacions i notes  Primera avaluació: del 16 de setembre al 6 de desembre.  Preavaluació: a partir del 23 d’octubre (sense butlletins de notes).  A partir de l’11 de desembre juntes d’avaluació: butlletí de notes el 20 de desembre.  Segona avaluació: del 9 de desembre al 18 de març  A partir del 26 de març, juntes d’avaluació: butlletí de notes l’11 d’abril.  Tercera avaluació: del 20 de març al 23 de maig  Assaig PAU: 2 i 3 d’abril (4-10 d’abril: Itàlia)  del 21 al 25 d’abril: recuperació d’assignatures pendents de primer de batxillerat.  del 15 al 23 de maig exàmens finals de 2n de batxillerat.  28 de maig, juntes d’avaluació: butlletí de notes 29 de maig.  Possibles reclamacions i resolució: 30 de maig.  Avaluació extraordinària  Finals de juny
 22. 22. Criteris de les assignatures  Informació al web:  http://www.iesinfanta.org/postnuke/html/modules/infa nta_informa/dossierBATX.pdf
 23. 23. Equip docent  Anglès:  Català: David Serra  Castellà: Carlos Alcalá  Història d’Espanya: Ernesto Sánchez  Història de la filosofia: Àngels Baldó  Matemàtiques aplicades CS: Ricardo Rodríguez  Economia de l’empresa: Sebastià Palomino  Geografia: Rafael Palomero  Història de l’art: Cristina Sanz  Literatura catalana:
 24. 24. Orientació acadèmica  Al llarg del segon trimestre es duran a terme xerrades informatives per a futurs estudis universitaris o de cicles formatius, a càrrec de 4 universitats i de la visita de 5 exalumnes del centre.  Es visiten les universitats (UAB).  S’informa els alumnes de la preinscripció de les PAU i preuniversitària.
 25. 25. Entrevistes tutoria filoinfanta@gmail.com
 26. 26. Horari d’entrevistes i gestió de tutoria  Dilluns de 10:00h-11:00h  Dimecres de 10:30h-11:30h (gestió)  Dijous de 11:30h- 12:30h
 27. 27. LES PAU Accés a la Universitat
 28. 28. Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles. Matèries modalitat 2n batxillerat Branques de coneixement Anàlisi musical II. Anatomia aplicada. Arts escèniques. Cultura audiovisual. Dibuix artístic II. Dibuix tècnic II. Disseny. Geografia .Grec II. Història de la música i de la dansa. Història de l’art. Llatí II. Llenguatge i pràctica musical. Literatura universal. Tècniques d’expressió graficoplàstica. Volum. Arts i Humanitats. Economia de l’empresa. Geografia. Llatí II. Literatura universal. Matemàtiques aplicades a les ciències socials II. Ciències socials i jurídiques. Biologia. Ciències de la terra i mediambientals. Física. Matemàtiques II. Química. Ciències. Biologia. Ciències de la terra i mediambientals. Física. Matemàtiques II. Química. Ciències de la salut. Ciències de la terra i mediambientals. Dibuix tècnic II. Electrotècnia. Física. Matemàtiques II. Química. Tecnologia industrial II. Enginyeria i Arquitectura.
 29. 29. PAU •Qualificació mitjana del batxillerat (QMB) - 60% •Qualificació nota d’accés PAU (QFG) – 40% (mitjana superior o igual a 4) Nota d’accés: (FG) Fase general (comunes + 1 modalitat) •Les qualificacions de les matèries (M1, M2) de la fase específica es ponderen segons el coeficient de ponderació (a,b) que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir. Fase específica (FE) (màxim 3 matèries de modalitat i puntuen les 2 més altes) •NA= FG + FE (a*M1 + b*M2) •NA entre 5 i 14 Nota d’admisió (NA)
 30. 30. Ponderacions 2014: http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_85655632_1.pdf
 31. 31. Exemple de ponderació (I)
 32. 32. Exemple de ponderació (II)

×