Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu

Zuzana Mészárosová
Zuzana MészárosováTeacher at Business Academy um Obchodná akadémia
Kvalita eTwinningového
projektu – kľúč k úspechu
Dr. Zuzana Mészárosová meszarosovaz@nextra.sk
eTwinning , vzdelávací festival 17. – 19.2.2022, Žilina
Čo ovplyvňuje kvalitu eTwinningového
projektu?
• Answer Garden: https://answergarden.ch/2351033
• TS: https://twinspace.etwinning.net/224824/pages/page/2097050
eTwinning
• Ideálny kontext pre školskú kolaboráciu v Európe
• 17 rokov fungovania eTwinningu – posun v kvalite projektov
• V manažmente – škola – učiteľ/ kolegovia/partneri/žiak/partneri
• Vo formách komunikácie učiteľov/žiakov, spolupráce/kolaborácie
• V používaní prostriedov IKT
• Prepojenie a synergia s inými projektami – Erasmus+, iné medzinárodné
projekty – Scientix, Europeana, EPAS, Euroscola, ...
• V možnostiach profesionálneho rozvoja učiteľa a spolupráce učiteľov
eTwinning na národnej a medzinárodnej úrovni
• V možnostiach šírenia výsledkov
• V uznaní kvality a hodnoty projektov školy – ŠKOLA ETWINNING
e T w i n n i n g
KVALITNÝ ETWINNINGOVÝ PROJEKT
• Spokojný učiteľ
• Spokojný študent
• Dosiahnuté výsledky – kompetencie žiaka
• Spokojní partneri
• Kvalitné výstupy projektu
• FUN 
KVALITA ETWINNINGOVÉHO PROJEKTU
• JEDNODUCHÝ
• S.M.A.R.T. ciele projektu
• Manažment projektu
• Spoľahliví partneri, Spoľahlivosť vzťahu – učiteľ – žiak
• Komplexnosť:
• Bezpečnosť
• Dobré plánovanie projektu
• Kolaborácia / Tvorivosť
• Dosiahnutie kompetencií žiaka
• Hodnotenie
• Šírenie
• Udržateľnosť
INDIKÁTORY KVALITY ETWINNINGOVÉHO
PROJEKTU
• (1) Pedagogická inovácia
• (2) Integrácia do osnov, časovo-tematických plánov
• (3) Spolupráca partnerských škôl
• (4) Využívanie moderných technológií
• (5) Výsledky, prínos a dokumentácia
PEDAGOGICKÁ INOVÁCIA
• S.M.A.R.T. ciele projektu(konkrétne, merateľné,
dosiahnuteľné, relevantné, časovo ohraničené)
• projekt je z hľadiska témy originálny
• využíva rôzne pedagogické metódy a prístupy
• Rozhodnutia robia spoločne učitelia a študenti a záverečné
výstupy tvoria študenti.
• Očakávané záverečné výstupy sú veľmi štruktúrované
a vytvorené študentmi s pomocou učiteľa.
• Žiaci sú tí, ktorí preberajú vedenie
• Žiaci komunikujú so svojimi partnermi a spoločne pracujú
použitím rôznych metód, ako je zhromažďovanie
informácií, riešenie problémov, výskum, porovnávanie
• Žiaci zastávajú rôzne úlohy, ako umelci, novinári, technici,
vedci, herci, atď.
• Uplatnený jasný proces hodnotenia
INTEGRÁCIA DO UČEBNÝCH OSNOV
• Projekt je zakotvený v školskom vzdelávacom programe a
učebných osnovách (jedného/ viacerých predmetov)
• Väčšina projektovej práce sa realizuje počas vyučovania
• Začlenenie do vzdelávacieho programu je v projekte zreteľné
• Projektová práca umožňuje študentom rozvíjať si zručnosti a
kompetencie
• Učiteľ vysvetlil a zdokumentoval projektový pedagogický
rámec
• Práca v projekte a činnosti obsahujú ciele a obsah učebných
osnov. Je to jasne a dôkladne charakterizované v pláne
projektu.
• Ciele a činnosti projektu predpokladajú rozvoj zručností a
kompetencií (napríklad jednu z viacerých kompetencií z
Európskeho rámca).
• Multidisciplinárny prístup
SPOLUPRÁCA PARTNERSKÝCH ŠKÔL
• Spolupráca predstavuje viac než len komunikáciu
• Partnerské školy spoločne pracujú na realizácii spoločných činností
• Partneri nie sú len prijímateľmi informácií
• Stratégie na koordináciu medzi učiteľmi - Je dohodnutý podrobný
pracovný plán (napr. vo forme kalendára s rozdelením úloh), ktorý
je k dispozícii v spoločnom priestore. Existujú dôkazy, že učiteľ
aktívne používa tento plán na vývoj projektu. Úlohy a povinnosti
každého učiteľa sú jasne stanovené a je možné ich sledovať
v projektovej práci- sú určené deadliny.
• Stratégie na online spoluprácu medzi študentmi - Väčšina
výstupov je výsledkom príspevkov skupín alebo študentov z
rôznych škôl. Výstupy jednej školy sú integrované do práce inej
školy, alebo sa použijú ako prostriedok na dokončenie úloh
partnera.
• Výsledkom činností spolupráce hlavne v medzinárodných
skupinách je hmotný výsledok
SPOLUPRÁCA PARTNERSKÝCH ŠKÔL
VYUŽÍVANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ
• Technológie sa používajú tak, aby pomohli partnerom
dosiahnuť ich pedagogické ciele a ukazujú zodpovedné
používanie technológií
• Nástroje pomáhajú partnerom lepšie medzi sebou
spolupracovať, podporujú interakciu medzi projektovými
partnermi, ako aj tvorbu obsahu.
•Integrácia IKT nástrojov ponúka možnosti na rozvoj
digitálnych zručností, ako aj kompetencií digitálneho občana.
•Zohľadňujú sa všetky otázky týkajúce sa súkromia
a bezpečnosti a partneri používajú materiály a zdroje
nepodliehajúce autorským právam.
• Spravovanie priestoru TwinSpace – nielen učiteľ ale i žiaci.
• GDPR, autorské právo a e-bezpečnosť, fotografie žiakov
ošetrené povolením rodičov
Výsledky, prínos a dokumentácia
• Viditeľné výsledky zabezpečujú:
• aby boli výsledky projektu prezentované na internete
• aby sa študenti zapájali do priestoru TwinSpace
• aby boli všetky kroky projektu zdokumentované, vrátane
plánovania – charakteristiky činností - vyhodnotenia –
spätnej väzby
• aby ste vyhodnotili a zverejnili vplyv, ktorý mal projekt na
študentov a učiteľov zapojených do jeho realizácie.
• Je k dispozícii hodnotenie projektu pre učiteľov a
študentov. Nevyhnutnosť etapového/ priebežného
hodnotenia celého projektu.
• Šírenie v triede, škole, rodičia, učitelia, médiá, blogy,
stránky, DOD, ...
PRÍKLAD EVALVÁCIE A ŠÍRENIA PROJEKTU
Kľúčové kompetencie a eTwinning
• eTwinning napomáha rozvíjať si kľúčové kompetencie.
• Vybaviť žiakov kľúčovými kompetenciami - vedomosťami, zručnosťami a postojmi, ktoré
umožňujú aplikovať vedomosti v rýchlo sa meniacom reálnom svete 21. storočia, je
výzva, ktorej čelia školy na celom svete.
• 1. komunikácia v materinskom jazyku,
• 2. komunikácia v cudzích jazykoch,
• 3. matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky,
• 4. digitálna kompetencia (sebaisté a kritické využívanie technológie informačnej
spoločnosti)
• 5. kompetencia naučiť sa učiť,
• 6. spoločenské a občianske kompetencie,
• 7. iniciatívnosť a podnikavosť,
• 8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie
Príklad kolaboratívneho projektu
• Climate change is a political choice
• https://twinspace.etwinning.net/93164/home
PRÁCA V SKUPINÁCH
• V pracovných skupinách nahliadnite do
projektu "Journey 2 Medi@ Liter@cy" a
ohodnoťte projekt z hľadiska indikátora
kvality Vašej skupiny:
• https://twinspace.etwinning.net/224824/pa
ges/page/2097050
• Prístup k projektu :
• https://twinspace.etwinning.net/127840/p
ages/page/1645503
• alebo QR kódom:
TIPY NA DOSIAHNUTIE KVALITY PROJEKTU
• Plánujte spolu s partnermi a svojimi žiakmi
• Zapojte limitovaný počet partnerov, neodporúča sa mať veľké množstvo partnerov
• Rovnomerne si rozložte úlohy s partnermi, tiež žiakmi - nerobte všetko sám
• Pracujte modernými prístupmi, metódami a formami, s použitím pestrých
nástrojov Web 2.O- interných i externých
• Zamerajte sa na kolaboratívne projektové aktivity v medzinárodných tímoch
• Pracujte na limitovanom množstve projektov, aby ste mali kvalitné výstupy
projektu
• Zapojte do plánovania a kolaborácie, uverejňovania výsledkov práce na projekte,
hodnotenia – priebežné, i záverečné a diseminácie svojich žiakov
• Nabádajte študentov, aby sa navzájom vyjadrovali k svojej práci
• Pracujte na kvalitných výstupoch projektu spoločne s partnermi
• Zapojte do projektu svojich kolegov zo svojej školy, zabezpečíte tým projektu
multidisciplinárny charakter
• Zabezpečte komplexnosť a bezpečnosť projektu
• Nebojte sa nových výziev!
Veľa úspešných projektov eTwinning :)
meszarosovaz@nextra.sk
1 von 19

Recomendados

Podolanova e twinning von
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinningIndicia
232 views15 Folien
ITexperience 2013 von
ITexperience 2013ITexperience 2013
ITexperience 2013Michal Maxian
322 views10 Folien
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningJana Fugová
216 views7 Folien
E Twinning PrezentáCia von
E Twinning PrezentáCiaE Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCiaguest4d57a5
370 views14 Folien
Elearning kurz prez 2017 von
Elearning kurz prez 2017Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017Zuzana Mészárosová
620 views13 Folien
E twinning prezent. von
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.Elementary school
35 views16 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu

ETW-Zaverecna prezentacia von
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaMiroslavLuk1
137 views25 Folien
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie von
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIndicia
1.3K views33 Folien
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningJana Fugová
152 views7 Folien
Prezent von
PrezentPrezent
PrezentProject Etwinning
45 views23 Folien
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxtefniaurov
17 views19 Folien
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxtefniaurov
31 views19 Folien

Similar a Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu(20)

ETW-Zaverecna prezentacia von MiroslavLuk1
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentacia
MiroslavLuk1137 views
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie von Indicia
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Indicia1.3K views
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von Jana Fugová
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Jana Fugová152 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov17 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov31 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov6 views
Prachova ikt na-hudobnej_vychove von Indicia
Prachova ikt na-hudobnej_vychovePrachova ikt na-hudobnej_vychove
Prachova ikt na-hudobnej_vychove
Indicia548 views
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD von Oli Guttenova
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDGuttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Oli Guttenova1K views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov34 views
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1) von hrobonka
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
hrobonka116 views
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 von Jana Fugová
Vzor zaverecnej prezentacie_2014Vzor zaverecnej prezentacie_2014
Vzor zaverecnej prezentacie_2014
Jana Fugová94 views
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n... von Indicia
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Indicia70 views
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať von Indicia
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používaťNemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať
Indicia169 views
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite von Tom Paulus
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalitePreventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
Tom Paulus993 views
Kluvancova - Ako vyuzivam ikt von Indicia
Kluvancova - Ako vyuzivam ikt Kluvancova - Ako vyuzivam ikt
Kluvancova - Ako vyuzivam ikt
Indicia584 views

Más de Zuzana Mészárosová

Results fo pre-survey of Keeping the Memory @live.pptx von
Results fo pre-survey of Keeping the Memory @live.pptxResults fo pre-survey of Keeping the Memory @live.pptx
Results fo pre-survey of Keeping the Memory @live.pptxZuzana Mészárosová
18 views5 Folien
Rising voices by a Green team.pdf von
Rising voices by a Green team.pdfRising voices by a Green team.pdf
Rising voices by a Green team.pdfZuzana Mészárosová
19 views3 Folien
jOURNEY OF FREELANDIA TO DEMOCRACY -Ebook Cover.pdf von
jOURNEY OF FREELANDIA TO DEMOCRACY -Ebook Cover.pdfjOURNEY OF FREELANDIA TO DEMOCRACY -Ebook Cover.pdf
jOURNEY OF FREELANDIA TO DEMOCRACY -Ebook Cover.pdfZuzana Mészárosová
49 views12 Folien
Journey of Romania to Democracy.pptx von
Journey of Romania to Democracy.pptxJourney of Romania to Democracy.pptx
Journey of Romania to Democracy.pptxZuzana Mészárosová
37 views12 Folien
SWOT analysis.pptx von
SWOT analysis.pptxSWOT analysis.pptx
SWOT analysis.pptxZuzana Mészárosová
68 views1 Folie
RESULTS OF THE EVALUATION QUESTIONNAIRE.pptx von
RESULTS OF THE EVALUATION QUESTIONNAIRE.pptxRESULTS OF THE EVALUATION QUESTIONNAIRE.pptx
RESULTS OF THE EVALUATION QUESTIONNAIRE.pptxZuzana Mészárosová
52 views13 Folien

Más de Zuzana Mészárosová(20)

METHODOLOGY_FOR_CREATING_A_GOOD_ETWINNING_PROJECT_Zuzana_Mészárosová.pptx von Zuzana Mészárosová
METHODOLOGY_FOR_CREATING_A_GOOD_ETWINNING_PROJECT_Zuzana_Mészárosová.pptxMETHODOLOGY_FOR_CREATING_A_GOOD_ETWINNING_PROJECT_Zuzana_Mészárosová.pptx
METHODOLOGY_FOR_CREATING_A_GOOD_ETWINNING_PROJECT_Zuzana_Mészárosová.pptx
How to begin my first eTwinning project - a good project example.pptx von Zuzana Mészárosová
How to begin my first eTwinning project - a good project example.pptxHow to begin my first eTwinning project - a good project example.pptx
How to begin my first eTwinning project - a good project example.pptx

Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu

 • 1. Kvalita eTwinningového projektu – kľúč k úspechu Dr. Zuzana Mészárosová meszarosovaz@nextra.sk eTwinning , vzdelávací festival 17. – 19.2.2022, Žilina
 • 2. Čo ovplyvňuje kvalitu eTwinningového projektu? • Answer Garden: https://answergarden.ch/2351033 • TS: https://twinspace.etwinning.net/224824/pages/page/2097050
 • 3. eTwinning • Ideálny kontext pre školskú kolaboráciu v Európe • 17 rokov fungovania eTwinningu – posun v kvalite projektov • V manažmente – škola – učiteľ/ kolegovia/partneri/žiak/partneri • Vo formách komunikácie učiteľov/žiakov, spolupráce/kolaborácie • V používaní prostriedov IKT • Prepojenie a synergia s inými projektami – Erasmus+, iné medzinárodné projekty – Scientix, Europeana, EPAS, Euroscola, ... • V možnostiach profesionálneho rozvoja učiteľa a spolupráce učiteľov eTwinning na národnej a medzinárodnej úrovni • V možnostiach šírenia výsledkov • V uznaní kvality a hodnoty projektov školy – ŠKOLA ETWINNING
 • 4. e T w i n n i n g
 • 5. KVALITNÝ ETWINNINGOVÝ PROJEKT • Spokojný učiteľ • Spokojný študent • Dosiahnuté výsledky – kompetencie žiaka • Spokojní partneri • Kvalitné výstupy projektu • FUN 
 • 6. KVALITA ETWINNINGOVÉHO PROJEKTU • JEDNODUCHÝ • S.M.A.R.T. ciele projektu • Manažment projektu • Spoľahliví partneri, Spoľahlivosť vzťahu – učiteľ – žiak • Komplexnosť: • Bezpečnosť • Dobré plánovanie projektu • Kolaborácia / Tvorivosť • Dosiahnutie kompetencií žiaka • Hodnotenie • Šírenie • Udržateľnosť
 • 7. INDIKÁTORY KVALITY ETWINNINGOVÉHO PROJEKTU • (1) Pedagogická inovácia • (2) Integrácia do osnov, časovo-tematických plánov • (3) Spolupráca partnerských škôl • (4) Využívanie moderných technológií • (5) Výsledky, prínos a dokumentácia
 • 8. PEDAGOGICKÁ INOVÁCIA • S.M.A.R.T. ciele projektu(konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo ohraničené) • projekt je z hľadiska témy originálny • využíva rôzne pedagogické metódy a prístupy • Rozhodnutia robia spoločne učitelia a študenti a záverečné výstupy tvoria študenti. • Očakávané záverečné výstupy sú veľmi štruktúrované a vytvorené študentmi s pomocou učiteľa. • Žiaci sú tí, ktorí preberajú vedenie • Žiaci komunikujú so svojimi partnermi a spoločne pracujú použitím rôznych metód, ako je zhromažďovanie informácií, riešenie problémov, výskum, porovnávanie • Žiaci zastávajú rôzne úlohy, ako umelci, novinári, technici, vedci, herci, atď. • Uplatnený jasný proces hodnotenia
 • 9. INTEGRÁCIA DO UČEBNÝCH OSNOV • Projekt je zakotvený v školskom vzdelávacom programe a učebných osnovách (jedného/ viacerých predmetov) • Väčšina projektovej práce sa realizuje počas vyučovania • Začlenenie do vzdelávacieho programu je v projekte zreteľné • Projektová práca umožňuje študentom rozvíjať si zručnosti a kompetencie • Učiteľ vysvetlil a zdokumentoval projektový pedagogický rámec • Práca v projekte a činnosti obsahujú ciele a obsah učebných osnov. Je to jasne a dôkladne charakterizované v pláne projektu. • Ciele a činnosti projektu predpokladajú rozvoj zručností a kompetencií (napríklad jednu z viacerých kompetencií z Európskeho rámca). • Multidisciplinárny prístup
 • 10. SPOLUPRÁCA PARTNERSKÝCH ŠKÔL • Spolupráca predstavuje viac než len komunikáciu • Partnerské školy spoločne pracujú na realizácii spoločných činností • Partneri nie sú len prijímateľmi informácií • Stratégie na koordináciu medzi učiteľmi - Je dohodnutý podrobný pracovný plán (napr. vo forme kalendára s rozdelením úloh), ktorý je k dispozícii v spoločnom priestore. Existujú dôkazy, že učiteľ aktívne používa tento plán na vývoj projektu. Úlohy a povinnosti každého učiteľa sú jasne stanovené a je možné ich sledovať v projektovej práci- sú určené deadliny. • Stratégie na online spoluprácu medzi študentmi - Väčšina výstupov je výsledkom príspevkov skupín alebo študentov z rôznych škôl. Výstupy jednej školy sú integrované do práce inej školy, alebo sa použijú ako prostriedok na dokončenie úloh partnera. • Výsledkom činností spolupráce hlavne v medzinárodných skupinách je hmotný výsledok
 • 12. VYUŽÍVANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ • Technológie sa používajú tak, aby pomohli partnerom dosiahnuť ich pedagogické ciele a ukazujú zodpovedné používanie technológií • Nástroje pomáhajú partnerom lepšie medzi sebou spolupracovať, podporujú interakciu medzi projektovými partnermi, ako aj tvorbu obsahu. •Integrácia IKT nástrojov ponúka možnosti na rozvoj digitálnych zručností, ako aj kompetencií digitálneho občana. •Zohľadňujú sa všetky otázky týkajúce sa súkromia a bezpečnosti a partneri používajú materiály a zdroje nepodliehajúce autorským právam. • Spravovanie priestoru TwinSpace – nielen učiteľ ale i žiaci. • GDPR, autorské právo a e-bezpečnosť, fotografie žiakov ošetrené povolením rodičov
 • 13. Výsledky, prínos a dokumentácia • Viditeľné výsledky zabezpečujú: • aby boli výsledky projektu prezentované na internete • aby sa študenti zapájali do priestoru TwinSpace • aby boli všetky kroky projektu zdokumentované, vrátane plánovania – charakteristiky činností - vyhodnotenia – spätnej väzby • aby ste vyhodnotili a zverejnili vplyv, ktorý mal projekt na študentov a učiteľov zapojených do jeho realizácie. • Je k dispozícii hodnotenie projektu pre učiteľov a študentov. Nevyhnutnosť etapového/ priebežného hodnotenia celého projektu. • Šírenie v triede, škole, rodičia, učitelia, médiá, blogy, stránky, DOD, ...
 • 14. PRÍKLAD EVALVÁCIE A ŠÍRENIA PROJEKTU
 • 15. Kľúčové kompetencie a eTwinning • eTwinning napomáha rozvíjať si kľúčové kompetencie. • Vybaviť žiakov kľúčovými kompetenciami - vedomosťami, zručnosťami a postojmi, ktoré umožňujú aplikovať vedomosti v rýchlo sa meniacom reálnom svete 21. storočia, je výzva, ktorej čelia školy na celom svete. • 1. komunikácia v materinskom jazyku, • 2. komunikácia v cudzích jazykoch, • 3. matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, • 4. digitálna kompetencia (sebaisté a kritické využívanie technológie informačnej spoločnosti) • 5. kompetencia naučiť sa učiť, • 6. spoločenské a občianske kompetencie, • 7. iniciatívnosť a podnikavosť, • 8. kultúrne povedomie a vyjadrovanie
 • 16. Príklad kolaboratívneho projektu • Climate change is a political choice • https://twinspace.etwinning.net/93164/home
 • 17. PRÁCA V SKUPINÁCH • V pracovných skupinách nahliadnite do projektu "Journey 2 Medi@ Liter@cy" a ohodnoťte projekt z hľadiska indikátora kvality Vašej skupiny: • https://twinspace.etwinning.net/224824/pa ges/page/2097050 • Prístup k projektu : • https://twinspace.etwinning.net/127840/p ages/page/1645503 • alebo QR kódom:
 • 18. TIPY NA DOSIAHNUTIE KVALITY PROJEKTU • Plánujte spolu s partnermi a svojimi žiakmi • Zapojte limitovaný počet partnerov, neodporúča sa mať veľké množstvo partnerov • Rovnomerne si rozložte úlohy s partnermi, tiež žiakmi - nerobte všetko sám • Pracujte modernými prístupmi, metódami a formami, s použitím pestrých nástrojov Web 2.O- interných i externých • Zamerajte sa na kolaboratívne projektové aktivity v medzinárodných tímoch • Pracujte na limitovanom množstve projektov, aby ste mali kvalitné výstupy projektu • Zapojte do plánovania a kolaborácie, uverejňovania výsledkov práce na projekte, hodnotenia – priebežné, i záverečné a diseminácie svojich žiakov • Nabádajte študentov, aby sa navzájom vyjadrovali k svojej práci • Pracujte na kvalitných výstupoch projektu spoločne s partnermi • Zapojte do projektu svojich kolegov zo svojej školy, zabezpečíte tým projektu multidisciplinárny charakter • Zabezpečte komplexnosť a bezpečnosť projektu • Nebojte sa nových výziev!
 • 19. Veľa úspešných projektov eTwinning :) meszarosovaz@nextra.sk