Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Zorgverzekering: hoe zit het?

Veelgestelde vragen en antwoorden over:
- de verplichte basisverzekering
- wanbetalers (zorgverzekering)
- onverzekerden
In 29 slides op de hoogte van de belangrijkste feiten over de verplichte zorgverzekering, wanbetalersregeling en onverzekerden.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Zorgverzekering: hoe zit het?

 1. 1. Zorgverzekering: hüe zit hei? å ZORGVERZEKERINGSL| JN. NL gratis en onpartijdig
 2. 2. Naar verwachting worden per 1 juli 2016 de bedragen neerwaarts bijgesteld.
 3. 3. Wat is Zorgverzekeringslijn. nl? Zorgverzekeringslijnnl is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesubsidieerd project en een onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Doel van Zorgverzekeringslijn is het terugdringen van het aantal wanbetalers en onverzeI<erden. Via het gratis telefoonnummer 0800 64 64 644 en de website www. zorgverzekeringsIijn. nl wordt neutrale en onpartijdige informatie geboden over de algemene verzekeringsplicht, de premieplicht en het voorkomen en oplossen van schulden bij de zorgverzekeraar.
 4. 4. Wat houdt de verzekeringsplicht en acceptatieplicht in? De Zorgverzekeringswet stelt dat iedere inwoner van Nederland verplicht is een zorgverzekering te hebben en premie te betalen. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Zij moeten iedereen onder dezelfde voorwaarden accepteren voor de basisverzekering.
 5. 5. '^": l. lv: I: .: ::. ;*: i~': - tï: -:_: - 'In De zorgverzekering dekt de medisch noodzakelijke zorg uit het wettelijk bepaalde basispakket, zoals huisartsenzorg. De overheid steltjaarlíjks de inhoud van het basispakket vast. Iedereen heeft hiermee toegang tot de meest noodzakelijke gezondheidszorg en het basispakket is bij elke zorgverzeI<eraar nagenoeg hetzelfde.
 6. 6. Wat kost de zorgverzekering? De premie voor de zorgverzekering bestaat uit de nominale premie (zorgpremie) die rechtstreeks aan de zorgverzekeraar moet worden betaald. Daarnaast wordt een inkomensafhankelijke bijdrage betaald, die automatisch op het loon ofde uitkering wordt ingehouden. Kinderen tot l8jaar betalen geen premie voor de zorgverzekering.
 7. 7. Welke soorten zorgverzekeringen zijn er? Er zijn drie verschillende typen zorgverzekeringen, ook wel polissen genoemd: - Naturapolis: geeft recht op verzekerde zorg in natura bij door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverleners. Bij niet- gecontracteerde zorgaanbieders betaal je een deel zelf. - Restitutiepolis: geeft recht op vergoeding van verzekerde zorgkosten. - Combinatiepolis: is een combinatie van een natura- en restitutiepolis. - Budgetpolis: ook wel selectíefpolis genoemd, is een naturapolis met een beperkt aantal gecontracteerde zorgverleners.
 8. 8. Wat valt niet onder het eigen risico? De algemene regel is dat voor alle zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed eerst het wettelijk verplichte eigen risico moet worden aangesproken. Er geldt geen eigen risico voor: - Zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar - Zorg door de huisarts - verloskundige zorg en kraamzorg - Hulpmiddelen in bruikleen voor medische zorg - Zorg door de wijkverpleging - Nacontroles van orgaandonor (nier- of Ievertransplantatie) - Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
 9. 9. Wanneer is overstappen van zorgverzekering mogelijk? Eén keer perjaar kunnen verzeI<erden overstappen van zorgverze- kering. Tegen het einde van het jaar (uiterlijk op 19 november) maken zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremie en de nieuwe polis- voorwaarden voor het volgende kalenderjaar bekend. De nieuwe zorgverzekering moet vóórl februari worden afgesloten. Bij een betalingsachterstand van de zorgpremie is het niet mogelijk om de zorgverzekering op te zeggen.
 10. 10. Waar kunnen verzekerden terecht met een klacht tegen een zorgverzekeraar? Als de zorgverzekeraar een beslissing neemt waar de verzekerde het niet mee eens is, dan moet deze de verzekeraar eerst (schriftelijk) vragen de beslissing te heroverwegen. Volgt daarop geen bevredigend antwoord? Dan kan de verzekerde bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) terecht. Een andere optie is de rechter.
 11. 11. Wanbetalers
 12. 12. Wat gebeurt er als de zorgpremie niet op tijd wordt betaald? Als de zorgpremie zes maanden niet wordt betaald, dan zal de zorgverzekeraar de verzekerde aanmelden bij Zorginstituut Nedenand. Vanaf dat moment moet er elke maand bestuursrechtelijke premie worden betaald aan Zorginstituut Nederland in plaats van een zorgverzekeraar. Deze premie is hoger dan de zorgpremie.
 13. 13. Hoeveel bedraagt de bestuursrechtelijke premie? De premie, die wordt ingehouden op het loon ofde uitkering, bedraagt ê l59,03 (20l6)* per maand. Heeft iemand geen vast inkomen, dan ontvangt hij een acceptgiro van het CJIB. Deze premiebetaling verandert niets aan de schuld, die moet nog steeds bij de zorgverzekeraar worden afgelost.
 14. 14. Wanneer meldt een zorgverzekeraar een verzekerde bij Zorginstituut Nederland af? De zorgverzekeraar meldt de verzekerde af bij Zorginstituut Nederland als de totale schuld is voldaan. Ook meldt de zorgverze- keraar afals er een regeling voor schuldhulpverlening is getroffen of als iemand is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). Indien het schuldsaneringstraject mislukt, dan wordt de aanmel- ding bij Zorginstituut Nederland onmiddelijk weer hervat.
 15. 15. Kan de zorgverzekering worden opgezegd terwijl er een premieachterstand is? Het is niet mogelijk om de zorgverzekering op te zeggen als er een premieachterstand is. De premieschuld moet dus worden voldaan vóór het eind van het lopendejaar alvorens een verzekerde kan overstappen.
 16. 16. Kan de zorgverzekeraar een zorgverzekering beëindigen als er niet wordt betaald? Nee, de meeste zorgverzekeraars hebben zich verplicht om de zorg- verzeI<ering te laten doorlopen. Zij melden hun verzekerden na zes maanden aan bij Zorginstituut Nederland. verzekerden blijven bij hun zorgverzekeraar verzekerd voor zorg uit het basispakket. De zorgverzekeraar zal de aanvullende verzekerin- gen meestal wel beëindigen.
 17. 17. Wat is een stabilisatieovereenkomst? Een overeenkomst die een schuldhulpverlener een schuldenaar kunnen aangaan ter voorbereiding op een minnelijke schuldenregeling. Na het sturen van deze overeenkomst aan de zorgverzekeraar moet de maandelijkse zorgpremie weer aan de zorgverzekeraar worden betaald. De zorgverzekeraar zal de incassomaatregelen opschor- ten. Als er sprake is van aanmelding bij Zorginstituut Nederland, dan zal de aanmelding worden opgeschort. Een stabilisatieovereen- l<omst duurt maximaal acht maanden.
 18. 18. Wat is een incassotraject? Als een verzekerde de premie niet ofte laat betaalt, dan stuurt de zorgverzekeraar een betalingsherinnering. Indien de verzekerde nog niet betaalt, dan volgt een aanmaning. Als deze ook niet wordt betaald, dan draagt de zorgverzekeraar de vordering over aan een incassobureau. De schuld is pas volledig vol- daan als hoofdsom en incassoI<osten zijn betaald.
 19. 19. Wat is een gerechtelijk traject? Als een incassobureau de vordering niet kan innen, gaat deze vordering over naar een gerechtsdeurwaarder. Volgt er nog geen betaling, dan wordt de schuldenaar gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Als de rechter de vordering van de zorgverzekeraar toewijst, dan moet de hoofdsom met de extra kosten worden betaald aan de deurwaarder. Met de deurwaarder kan hiervoor soms een betalingsregeling worden getroffen. Als dit niet lukt, dan kan de deurwaarder beslag leggen op het loon, de uitkering of boedel.
 20. 20. Onverzekerden
 21. 21. Wat houdt de opsporing van onverzekerden in? Zorginstituut Nederland (ZIN) spoort onverzekerden op. De opsporing bestaat uit drie fasen: .- Onverzekerden krijgen een briefvan ZIN met het verzoek om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten. .- Als de onverzekerde binnen drie maanden geen zorgverzekering afsluit, dan legt ZIN een boete op ter hoogte van ê 366.99 (2OI6)* . - Als bij een volgende controle door ZIN blijkt dat nog steeds geen zorgverzekering is afgesloten, volgt weer een boete van ê 366.99 (2OI6)* Na de twee bestuurlijke boetes wordt een onverzekerde ambtshalve verzekerd bij een door ZIN aangewezen zorgverzekeraar.
 22. 22. Wat is 'ambtshalve verzekerd'? Zorginstituut Nederland sluit namens de onverzekerde een zorgverzekering af. De maandelijkse bestuursrechtelijI<e premie van ê122,33(2016)* wordt twaalf maanden ingehouden op het loon of de uitkering. Na 12 maanden stopt ZIN met het innen van de bestuursrechtelijke premie.
 23. 23. Wat gebeurt er met een onverzekerde die medische zorg nodig heeft? Als een onverzekerde medische zorg krijgt of medicíjnen nodig heeft, dan zijn de kosten hiervan voor de onverzeI<erde zelf. Verzekeren met terugwerkende kracht is alleen in bepaalde gevallen mogelijk als de verzekeringsplicht vier maanden, of korter, ervoor is ontstaan.
 24. 24. Hoe zit het met de premieplicht in de periode waarin de onverzekerde niet is aangeschreven door het Zorginstituut Nederland en nog geen zorgverzekering had? De premie voor de zorgverzekering hoeft niet met terugwerkende kracht worden betaald, tenzij minder dan vier maanden zijn verstreken sinds het ontstaan van de verzekeringsplicht.
 25. 25. Zijn pasgeborenen automatisch verzekerd? Nee, binnen vier maanden na geboorte moeten de ouders of verzorgers het kind aanmelden bij een zorgverzekeraar. Het kind krijgt een eigen zorgverzekering. Kinderen tot 18jaar zijn gratis meeverzekerd voor zorg uit het basispakket. Als ouders met hun kind naar het ziekenhuis, tandarts of andere zorgverlener gaan, dan heeft het kind een identiteitsbewijs nodig.
 26. 26. Hoe zit het met de zorgverzekering van onverzekerbare vreemdelingen? OnverzeI<erbare vreemdelingen en uitgeprocedeerde vreemdelingen kunnen geen zorgverzekering afsluiten. De kosten voor medische hulp moeten zij zelf betalen. Als dat niet lukt, kan de zorgverlener soms een bijdrage vragen aan Zorginstituut Nederland.
 27. 27. Hoe zit het met onverzekerde kinderen tot 18jaar? De vier fasen van de opsporing van onverzekerden worden ook gevolgd bij minderjarigen. De ouders ofwettelijke vertegenwoordi- gers van kinderen tot 18jaar worden aangeschreven door Zorginstituut Nederland om een zorgverzekering voor de kinderen afte sluiten. Voor ieder onverzekerd kind legt Zorginstituut Nederland de wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen een boete op als zij geen zorgverzekering afsluiten.
 28. 28. Geldt een zorgverzekering uit het buitenland ook in Nederland? Voor kort verblijfals toerist is een zorgverzekering uit het buiten- land, eventueel aangevuld met een reisverzekering, voldoende. Bij langer verblijf ofwerken in Nederland is een Nederlandse basis- verzekering verplicht en volstaat een buitenlandse verzekering niet. Uitzonderingen hierop worden omschreven in het Besluit uit- breiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.
 29. 29. 0800 64 64 644 Bel voor informatie en advies

×