Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

SHIZOFRENIJA.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Depresija
Depresija
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 50 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

SHIZOFRENIJA.pptx

 1. 1. SHIZOFRENIJA (SCH)
 2. 2. Definicija • Shizofrenija se karakteriše poremećajima: • mišljenja, opažanja i afekata koji su neprikladni ili otupljeni i • poremećajima ponašanja. • Jasnoća svijesti i intelektualni kapaciteti se obično održavaju iako odredjeni kognitivni deficiti mogu evoulirati tokom vremena. • Najvažniji psihopatološki fenomeni uključuju: • Eho misli • Nametanje i emitovanje misli • Sumanutost percepcije i sumanutost kontrole • Uticaj ili pasivnost • Halucinacije u vidu glasova koji komentarišu ili raspravljaju o pacijentu u trećem licu • Poremećaje mišljenja i negativne simptome.
 3. 3. Shizofrenija • Shizofrenija počinje u mladosti (uglavnom oko 16 do 25 godine) i u velikoj meri ometa privatni i profesionalni život obolelog jer osujećuje ostvarivanje ciljeva mladalačkog i odraslog doba. • Shizofrenija se definiše kao: -grupa karakterističnih pozitivnih i negativnih simptoma -deterioracijom u socijalnim ili interpersonalnim relacijama -kontinuiranim znacima poremećaja koji traju najmanje poslednjih šest meseci
 4. 4. Shizofrenija • Shizofrenija je jedan od najtežih psihijatrijskih poremećaja.Spada u grupu neafektivnih psihoza. • Nasleđuje se poligenski, a doprinose i različiti spoljašnji faktori, a simptomi i klinička slika posledica su poremećaja biohemijskih procesa u mozgu. • Shizofrenija pogađa i porodicu ali i društvo (dugotrajno lečenje, česte hospitalizacije, odsustvovanje sa posla i invalidnost). • Među populacijom starosti od 15 do 44 godine, shizofrenija je jedan od deset glavnih uzroka invaliditeta.
 5. 5. Epidemiologija − Oko 1% svjetske populacije boluje od shizofrenije (prevalenca). Tokom života, rizik za obolijevanje iznosi oko 1%. − Rizik za prvu epizodu shizofrenog poremećaja imaju 2-4 osobe na 10.000 stanovnika u jednoj kalendarskoj godini (incidenca), bez obzira na kontinent, rasu, vjeru ili geografske odrednice. − Tokom godine prosječno se pojavi oko 2 miliona novih slučajeva poremećaja u cijelom svijetu. − Shizofrenija se javlja diskretno češće kod muškaraca (1,1:1), kod kojih i počinje 3-4 godine ranije. − Tipičan početak poremećaja je kraj druge decenije i treća decenija života. Kod polovine oboljelih bolest počinje prije 25. godine. − Smatra se da urbano okruženje i industrijalizacija nose viši rizik za poremećaj.
 6. 6. Shizofrenija kao neurorazvojni poremećaj • Istraživanja upućuju da je shizofrenija kasna posledica ranih oštećenja mozga zbog kojih dolazi do: • abnormalnog neurorazvoja i sledstvenih disfunkcija (smanjene aktivnosti nervnih faktora rasta), • abnormalne migracije neurona, • poremećaja tokom mijelinizacije, • iregularnog pruninga (orezivanja) sinapsi itd... i najvećim delom uslovljene su genetskim poremećajem, ali mogu biti i stečene intrauterino ili perinatalno. • Uspostavljaju se neodgovarajuće veze između preostalih neurona (diskonektivitet). Usled oštećenja sinapsi, između pojedinih neurona dolazi do pogrešnog prenošenja informacija i grešaka u njihovoj obradi.
 7. 7. Shizofrenija kao neurorazvojni poremećaj • Halucinacije nastaju kada se unutrašnjim sadržajima pogrešno pripiše spoljašnje poreklo; • Sumanutosti nastaju kada se pogrešno povežu postojeće informacije i utisci; • Kada je ometen pravilan monitoring govora i misli, pojavljuje se dezorganizovano mišljenje i govor; nerazumevanje sopstvenih postupaka izaziva socijalno nesnalaženje, pojačana agresivnost, povlačenje i ostale poremećaje ponašanja, sve do katatonog stupora ili pomame; • Teškoće u izvršavanju (zaustavljanju ili pokretanju) izvesnih aktivnosti mogu dovesti do negativnih simptoma: anhedonije i abulije, što se može uporediti sa blokadom personalnog računara ukoliko se istovremeno otvori preveliki broj "prozora".
 8. 8. Genetički faktori • Poligenske teorije - ukoliko postoje poremećaji na većem broju gena, dolazi do manifestacije bolesti. • Multifaktorijalni model - za pojavu bolesti potrebna (poli)genska osnova i specifična intereakcija gena sa okruženjem, a bolest će nastati kao interakcija nasleđenog i stečenog. • Shizofrenija se posmatra kao poligenska bolest (više gena) multifaktorijalne etiologije (interakcija naslednih sa sredinskim faktorima). • Sredinski riziko faktori - stresori tokom odrastanja ili aktuelno (rascepljena ili izvitoperena komunikacija u porodici, komunikacija preko "duplih poruka" i sl.), marihuana i ostale psihoaktivne supstance, urbano okruženje, kulturološki, rasno ili verski drugačije okruženje, komplikacije trudnoće i porođaja, rođenje u zimskim mesecima itd.
 9. 9. Genetički faktori • Rizik za pojavu bolesti u odnosu na srodstvo je: 2% za treći stepen srodstva koji deli oko 12,5% genetskog materijala; • 6% za drugi stepen srodstva koji deli oko 25% genetskog materijala; • 9% za prvi stepen srodstva jer deli se 50% genetskog materijala. • Ukoliko su oba roditelja obolela ili se radi o monozigotnim blizancima, postoji 100% genetskog materijala i šanse za bolest su 50%. • Tsuang i saradnicima (2001)
 10. 10. Biohemijske hipoteze shizofrenije • Disfunkcija dopaminergičkog sistema ključna je u patogenezi shizofrenije, i podtipovi dopaminskih receptora klasifikovani u D1 i D2 "familije". • Hiperdopaminergija u ventralnom strijatumu (struktura od posebnog značaja je nukleus accumbens) glavni je uzrok psihotičnosti! • Na dopaminergički disbalans verovatno utiču drugi sistemi neurotransmisije sa kojima je dopaminergički u interakciji: • glutamatergički, • serotonergički i • GABA-ergički sistem. • Modulatorni uticaji ostvaruju se preko D2 familije receptora (D2/3/4 receptori), NMDA (N-metil-D-aspartat) i 5-HT2 receptora.
 11. 11. Biohemijski faktori • Disfunkcija dopaminergičkog sistema ključna je u patogenezi shizofrenije, i podtipovi dopaminskih receptora klasifikovani u D1 i D2 "familije". • Hiperdopaminergija u ventralnom strijatumu (struktura od posebnog značaja je nukleus accumbens) glavni je uzrok psihotičnosti! • Na dopaminergički disbalans verovatno utiču drugi sistemi neurotransmisije sa kojima je dopaminergički u interakciji: • glutamatergički, • serotonergički i • GABA-ergički sistem. • Modulatorni uticaji ostvaruju se preko D2 familije receptora (D2/3/4 receptori), NMDA (N-metil-D-aspartat) i 5-HT2 receptora.
 12. 12. Biohemijski faktori • Sva tri sistema neurotransmisije i neuromodulacije međusobno su povezana preko ekstrapiramidnog kortiko- supkotrikalnog kruga: • prefrontalni korteks-strijatum-talamus-prefrontalni korteks. • Procesiranje informacija ovim krugom kompleksno je modulisano glutamatergičkim projekcijama iz korteksa, kao i serotonergičkim i dopaminergičkim projekcijama iz limbičkog sistema i moždanog stabla. • Disregulacija navedenih modulatornih uticaja, bilo da se radi o oštećenju neuronskih veza i/ili poremećaju gustine i/ili osetljivosti odgovarajućih receptorskih sistema, mogla bi doprineti pojavi i održavanju simptoma shizofrenije.
 13. 13. Psihosocijalni faktori • U etiopatogenestkim razmatranjima shizofrenije biološke teorije imaju primat i shizofrenija se posmatra kao bolest mozga, ali ne treba izgubiti iz vida da i uticaji okoline imaju određeni značaj.
 14. 14. Psihodinamske teorije • Frojd - u ranim fazama razvoja investicije libida preokreću se od spoljašnjih objekata prema egu i rezultuju povišenom zaokupljenošću samim sobom i spoljašnji svet postaje prazan i bez smisla, pa se ovaj nedostatak nadoknađuje predstavama subjektivne realnosti koje su osnova kasnijih distorzija. • Salivan - bolest proističe iz vrlo ranih interpersonalnih trauma za koje je u prvom redu odgovorna visoko anksiozna majka. • Federn - kod shizofrenih osoba postoji nesposobnost diferencijacije selfa i objekta. • Melani Klajn - u "paranoidno-shizoidnoj poziciji" dete rukovodi agresivnim impulsima tako što cepanjem ("splitting"-om) deli predstavu sebe i reprezent figure majke na dobar i loš deo.
 15. 15. Porodični faktori • Poremećena porodična komunikacija. • Teorija o "double bind" – dvostruko vezanoj komunikaciji ističe da postoji rascep između verbalnog i ponašajnog u poruci koju šalju roditelji (pre svega majka) zbog čega dete nije u stanju da oceni na koji stimulus da odgovori, ne razlikuje ono što ljudi stvarno žele da kažu i nije u stanju da izrazi ono što samo stvarno želi. • Rascepljena ("marital schizm") i izvitoperena ("marital skew") - dominantna, hladna i/ili prezaštićujuća i/ili ona koja stalno igra ulogu žrtve, pri čemu svaki od obrazaca ponašanja majke zapravo ometa razvoj, sazrevanje i osamostaljivanje deteta. Ličnost oca karakteriše nesigurnost, neadekvatnost, sklonost povlačenju, iz čega proizilazi utisak o slabosti i ugroženosti.
 16. 16. Porodični faktori • Emocionalno izražavanje • ("EE-expressed emotions"). • Više studija potvrdilo je da kriticizam, svađe u porodici, hostilnost, grubost i uopšte svaka vrsta hirovitih emocionalnih izliva negativno utiču na stanje obolelog od shizofrenije i štete kvalitetu uspostavljene remisije. • Usklađeni odnosi i emocionalna ravnoteža u porodičnom okruženju su deo ambijenta koji pogoduje ublažavanju simptoma i doprinosi boljoj prognozi.
 17. 17. Socijalni uticaji • Po nekim teorijama, industralizacija i urbanizacija pogoduju nastanku shizofrenije, ali se smatra da one najpre utiču na vreme pojavljivanja bolesti i težinu simptoma (modulišu). • Iako pacijenti češće nisu u braku i imaju oskudne socijalne kontakte, smatra se da oni koji su pre bolesti pokazivali veću društvenost ili zasnovali porodice, i po nastupanju bolesti zadržavaju svoj životni stil. • Uticaj stresora na pojavu epizode bolesti je nesumnjiv, mada nije patognomoničan i predstavlja samo jedan u nizu elemenata koji prouzrokuju manifestaciju shizofrene bolesti.
 18. 18. Premorbidna ličnost kod SCH − Psihološke premorbidne crte ličnosti kod shizofrenih bolesnika odgovaraju introvertnom tipu ličnosti, kog karakteriše: o sklonost ka povećanoj introspekciji (samoposmatranju) o siromaštvo i izbjegavanje socijalnih kontakata o izrazita senzibilnost o timidnost i bojažljivost o hladnoća u kontaktu sa ljudima o sklonost maštanju i sanjarenjima − Ove osobe mogu akademski napredovati, ali je njihovo socijalno prilagođavanje insuficijentno i ulažu veliki trud da bi valjano funkcionisali. Često su ekscentrični još od djetinjstva.
 19. 19. Klinička slika • Poremećaj većine psihičkih funkcija (mišljenja, afektiviteta, opažanja, volje, nagona, svesti) ali nema specifičnog kliničkog znaka ili simptoma koji je patognomoničan za ovo oboljenje i svaki od znakova i simptoma ponaosob mogu se videti i u drugim psihijatrijskim ili neurološkim poremećajima. • Kod obolelih od shizofrenije (u pitanju su istraživanja metodom faktorske analize) postoje tri glavne dimenzije psihopatologije: • Pozitivni sindrom (produkcija psihopatoloških fenomena, dobar odgovor na terapiju), • Dezorganizacija (formalno oštećenje mišljenja i kontrole ponašanja) i • Negativni sindrom (gašenje pojedinih psihičkih funkcija, loš terapijski odgovor).
 20. 20. Pozitivni sindrom (psihotična dimenzija, psihoza u užem smislu) • Pozitivni sindrom nastaje usled poremećene obrade informacija i poremećenog doživljaja stvarnosti, a sastoji se od halucinacija i sumanutih ideja. • U shizofreniji, halucinacije su najčešće: • Slušne i pojavljuju se kao glasovi, buka i sl. Glasovi koje oboleli čuje dolaze od jedne ili više osoba, komentarišu bolesnika ili mu se direktno obraćaju (često u formi naredbe) i uglavnom imaju neprijatan karakter. • Vizuelne halucinacije-redje (svetlucanje, različiti predmeti, ljudi, životinje), • Olfaktivne i gustativne (obično udružen osećaj neprijatnog mirisa i ukusa), • Taktilne halucinacije.
 21. 21. Pozitivni sindrom (psihotična dimenzija, psihoza u užem smislu) • Sumanutosti u shizofreniji odražavaju sadržajni poremećaj mišljenja, najčešće u vidu: • persekucije (bolesnika prate, posmatraju), • uticaja (bolesnik je pod nečijom kontrolom, upravljaju mu mislima, osećanjima ili telom, misli mu se mogu čitati, ubacivati i sl) i • odnosa (bolesnik primećuje u okolini mnoge poruke i znake specijalno usmerene na njega i samo njemu razumljive).
 22. 22. Šnajderijanski simptomi prvog reda • Prema Šnajderu, postoji nekoliko tipova halucinacija i sumanutosti koji ukazuju na shizofreniju (simptomi prvog reda). To su tzv. produktivni (pozitivni) simptomi: • Šnajderijanski (Schneider) simptomi prvog reda • Ozvučenost misli • Slušne halucunacije dijaloga • Glasovi koji komentarišu postupke pacijenta • Cenestetičke halucinacije spoljašnjih uticaja na telo • Oduzimanje misli • Nametanje misli • Doživljaj da drugi znaju misli pacijenta • Sumanuto opažanje • Nametanje ili kontrola osećanja, impulsa i/ili volje
 23. 23. Pozitivni simptomi slabo koreliraju sa funkcionalnim ishodom. (Green, 1996) Negativni simptomi su udruženi sa lošim ishodom i dugotrajnom nesposobnošću. (Buchanan i Gold, 1996) Neurokognitivno funkcionisanje → najbolji prediktor ishoda funkcionalnog statusa u shizofreniji. (Green i sar., 2000) Korelacija psihopatologije sa funkcionalnim ishodom
 24. 24. Dezorganizacija • Dezorganizacija u shizofreniji obuhvata poremećaj mišljenja, govora, ponašanja i afekta. • Poremećaj govora odraz je formalnog poremećaja mišljenja. Dezorganizovan govor siromašan je, oskudnog je sadržaja, odgovori na pitanja nisu direktni već više u stranu i obično u razgovoru dolazi do gubitka logičnog asocijativnog toka (gubitak determinišuće tendence, tangencijalno mišljenje). Osim toga, u komunikaciji sa bolesnikom zapažaju se neologizmi, eholalija, blok misli, perserveracija. • Dezorganizacija ponašanja postoji kako u sferi motorike, tako i u domenu socijalnih interakcija. Poremećaji motorike idu od potpune ukočenosti u katatonom stuporu, do gubitka kontrole u stanju visoke agitacije.
 25. 25. Dezorganizacija • Socijalna deterioracija prati socijalno povlačenje: bolesnici ne vode računa o higijeni, oblačenju, ignorišu zahteve okruženja i postaju zapušteni. Skloni su svađama, vređanjima, neodgovarajućim šalama i komentarima ili seksualnim aktima neprihvatljivim za okolinu. • Treća komponenta dezorganizacije je afektivna neusklađenost: smeh uz tužne verbalne sadržaje, kikotanje bez jasnog povoda, brze i neshvatljive burne afektivne promene i tzv. ideoafektivna disocijacija.
 26. 26. Negativni sindrom-Blojlerovih "5A" • Alogija – bolesnik govori sve manje ili je sadržaj govora prazan a odražava i poremećaj mišljenja • Afektivno siromašenje - siromašno izražavanje emocija: nepromenljivog izraza lica, nedostatka spontanih pokreta, monotonije u govoru (nema modulacija tona i boje glasa), izbegavanja kontakta očima, kao i odsutnog afektivnog odnosa prema okolini (defekt emocionalne rezonance). • Abulija (ili hipobulija) gubitak volje, kod bolesnika uočava se kao nedostatak inicijative, nedostatak izdržljivosti u izvršavanju uobičajenih zadataka, pasivnost, povlačenje iz dotadašnjih aktivnosti. Iako se često može okakterisati kao lenjost, radi se o dubokom poremećaju integracije psihičkog funkcionisanja. • Anhedonija (hipotimija) nedostatak je kapaciteta za osećanje zadovoljstva i karakteriše je osećaj stalne emocionalne praznine. • “Attentional deficit" – deficit pažnje - pada koncentracije ili slabljenja pažnje uopšte.
 27. 27. Negativni sindrom • Primarni negativni sindrom je odraz patogenetskog jezgra shizofrenije i može dominirati kliničkom slikom • Sekundarni negativni sindrom nastaje u daljem toku bolesti i posledica je različitih faktora: • socijalnog odbacivanja usled bolesti i neadekvatnosti; • akinezije i motorne retardacije ekstrapiramidnog tipa (medikamentoznog porekla); • depresivnosti (postpsihotične ili lekovima indukovane) • i/ili slabljenja socijalne stimulacije (npr. tokom hospitalizacije).
 28. 28. Pozitivni i Negativni Simptomi Negativni Pozitivni Alogija Halucinacije Afektivno siromašenje Sumanutosti Abulija Bizarno ponašanje Anhedonija Poremećaji mišljenja po formi Attentional deficit – deficit pažnje Andreasen N.C., Roy M.-A., Flaum M.: Positive and negative symptoms. In: Schizophrenia, Hirsch S.R. and Weinberger D.R., eds., Blackwell Science, pp. 28-45, 1995
 29. 29. Ostali simptomi • Impuslivnost, agresivnost, suicidalnost i homicidalnost. • SCH slabi moć kontrole impulsa, otežava testiranje realnosti. • Postoji mogućnost da se usled udovoljavanja zahtevima imperativnih halucinacija dogode pokušaji samoubistva ili ubistva. Rizik za nastup violentnog ponašanja nose bolesnici sa idejama persekucije, pojavljivanjem epizoda agresivnosti i nasilničkog ponašanja prethodno, kao i sa neurološkim deficitom. • Oko 10-15% osoba sa shizofrenijom pokuša suicid. • Životni rizik za izvršenje suicida u shizofreniji je oko 5% • Razlog za suicidalnost može biti depresija u shizofreniji, doživljaj unutrašnje praznine ili bežanje od nepodnošljivih uticaja imaginarnih sila i uticaja.
 30. 30. Međunarodna klasifikacija (MKB-10) F20 Shizofrenija (Schizophrenia) F20.0 Paranoidna shizofrenija (Schizophrenia paranoides) F20.1 Hebefrena shizofrenija (Hebephrenia) F20.2 Katatona shizofrenija (Schizophrenia catatonica) F20.3 Nediferencirana shizofrenija F20.4 Post-shizofrena depresija F20.5 Rezidualna shizofrenija F20.6 Jednostavna shizofrenija (Schizophrenia simplex) F20.8 Druga shizofrenija F20.9 Nespecifikovana shizofrenija
 31. 31. F20.0 Paranoidna shizofrenija − Paranoidna shizofrenija se karakteriše sumanutim idejama (najčešće tipa persekucije, uticaja ili odnosa), često praćenih halucinacijama (dominantni simptomi pozitivnog sindroma). − Ukoliko postoje dezorganizovan govor i ponašanje ili zaravnjen afekt, oni nijesu upadljivi u kliničkoj slici. − U poređenju sa hebefreno-dezorganizovanom formom bolesti, paranoidna shizofrenija počinje kasnije, u kasnim dvadesetim ili na početku tridesetih godina života (kada je obično porodična i socijalna pozicija izgrađena i stabilizovana što je od velike pomoći u očuvanju preostalih kapaciteta bolesnika). − Uz to, afektivno osiromašenje je blaže, a ukupno ponašanje primjerenije.
 32. 32. F 20.1 Hebefrena shizofrenija − Hebefrena shizofrenija se karakteriše nepredvidljivim (dezorganizovanim) ponašanjem i nepovezanim govorom kojem se teško nazire smisao (bolesnik često "priča sam sa sobom“). Počinje prije 25. godine života. − Socijalna adaptacija praktično ne postoji, bolesnik se osamljuje, zapušta ličnu higijenu i brigu o sebi itd. − Emocionalna kontrola je slaba; česte su neshvatljive i burne afektivne reakcije; mimika i gestikulacija su besmisleni i neprimjereni situaciji i osjećanjima (negativan sindrom). − Oblik bolesti je progresivan, prognoza je loša, a remisije nikada nema do premorbidnog nivoa.
 33. 33. F20.2 Katatona shizofrenija − Katatona shizofrenija je sve rjeđi oblik bolesti u zemljama zapadne civilizacije. Kliničkom slikom dominiraju psihomotorni fenomeni: o stupor, o negativizam, o rigidnost, o agitacija ili o besmisleno poziranje. − Mogu se očekivati i nagle izmjene ponašanja (od hiperaktivnosti (katatona pomama) do stupora i obrnuto), mutizam, stereotipije, manirizmi i čuveni fenomen „voštane savitljivosti“. Epizode nasilnog ponašanja česte su u kliničkoj slici. − Tok je povoljan, a remisije uglavnom zadovoljavajuće.
 34. 34. F20.3 Nediferencirana shizofrenija − Kod nediferencirane shizofrenije postoje obilježja više tipova bolesti, ali bez jasne dominacije dijagnostičkih karakteristika za jedan oblik.
 35. 35. F20.4 Postshizofrena depresija − Depresivna epizoda, koja se može prolongirati, a nastaje kao posljedica shizofrene bolesti. Neki shizofreni simptomi, ili „pozitivni“ ili „negativni“, moraju i dalje biti prisutni, ali oni ne dominiraju kliničkom slikom. − Ova depresivna stanja su povezana sa povećanim rizikom od samoubistva.
 36. 36. F 20.5 Rezidualna shizofrenija − Rezidualna shizofrenija je hronična faza u razvoju bolesti, a karakterišu je dugotrajni promjenljivi negativni simptomi: o psihomotorna usporenost, o tupost afekta, o pasivnost ili gubitak volje, o osiromašenje govora ili govor sa oskudnim sadržajem, o odsustvo neverbalne komunikacije, o izbjegavanje kontakta očima, o zanemarivanje svog izgleda i o pad ukupne funkcionalnosti.
 37. 37. F 20.6 Jednostavna Shizofrenija − Jednostavna shizofrenija je relativno rijetka forma bolesti sa podmuklim, ali progredijentnim razvojem čudnog ponašanja, nesposobnosti prilagođavanja okolini i padom funkcionalnosti. − Sumanute ideje i halucinacije se ne pojavljuju, a u kliničkoj slici jedva da ima produktivnih psihotičnih fenomena. − Negativni fenomeni, kao što su afektivno osiromašenje, gubitak volje i interesovanja, pad profesionalnih i socijalnih kapaciteta i slično, javljaju se bez prethodnih jasnih psihotičnih simptoma.
 38. 38. Tok i prognoza − Bolest započinje dvojako: (1a) prodromalnom fazom ili (1b) akutno, a nastavlja se (2) akutnom epizodom, i zatim prelazi u (3) rezidualnu (hroničnu) fazu, u kojoj je moguća kompletna ili djelimična remisija. − Prognoza bolesti je dobra u oko 40% slučajeva, izrazito nepovoljna u drugih 40%, dok preostalih 20% ima umjereno progresivan tok.
 39. 39. Karakteristike pojedinih faza SCH FAZA TIPIČNI SIMPTOMI Prodromalna Lagani početak koji traje mjesecima ili godinama uz pojavu nespecifičnih simptoma. Diskretne promene ponašanja kod oboljelog uočavaju se u vidu socijalnog povlačenja, teškoća u radu, afektivnih promjena, gubitka volje ili pojavljivanja neobičnih ideja i interesovanja. Akutna Javljaju se specifični simptomi: halucinacije i sumanutosti, dezorganizovan govor i ponašanje. Rezidualna (Hronična) Simptomi iz akutne faze se povlače. Kod bolesnika su evidentni pad profesionalnih kapaciteta, negativni simptomi ili rjeđi i manje upadljivi pozitivni simptomi. Simptomi akutne faze mogu se pojaviti tokom ove faze, kada se radi o akutnoj egzacerbaciji.
 40. 40. Komorbiditet shizofrenije − Shizofrenija je često udružena sa brojnim drugim psihičkim poremećajima kao i somatskim oboljenjima. − Od psihičkih poremećaja najčešći je komorbiditet sa anksioznošću, depresijom, poremećajima ličnosti i zloupotrebom psihoaktivnih supstanci (što se po nekim istraživanjima javlja u više od 50% slučajeva shizofrenije).
 41. 41. Diferencijalna dijagnoza A. Nepsihijatrijski poremećaji o epilepsija (posebno sa žarištem u temporalnom režnju); o tumori CNS-a, cerebrovaskularni poremećaji, trauma (posebno frontalno, ili u nivou limbičkih struktura); o ostalo: AIDS, akutna intermitentna porfirija, deficit B12, trovanje ugljen monoksidom, Jakob-Krojcfeldova bolest, trovanje teškim metalima, herpes–encefalitis, homocistinurija, Hantingtonova bolest, neurosifilis, pelagra, normotenzivni hidrocefalus, sistemski lupus, sindrom Vernike-Korsakova, Vilsonova bolest; o zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS): amfetamina, halucinogena, kokaina, alkohola, alkaloida beladone. − Uvijek treba imati u vidu činjenicu da mnoge bolesti mogu da se manifestuju psihotičnim fenomenima, koje treba pratiti uz detaljno ispitivanje somatskog stanja bolesnika.
 42. 42. Diferencijalna dijagnoza B. Psihijatrijski poremećaji o akutni prolazni psihotični poremećaj (traje do mjesec dana, poslije čega se bolesnik vraća na premorbidni nivo funkcionalnosti); o sumanute psihoze (sumanutosti bez ostalih simptoma shizofrenije ili poremećaja raspoloženja); o afektivni poremećaji (ukoliko su promjene raspoloženja u shizofreniji kratke, ograničene na izvjestan period i prolazne, može se isključiti dijagnoza afektivnog poremećaja); o shizoidni ili granični poremećaji ličnosti (na prvi pogled mogu da zavaraju, ali se uočava da su simptomi daleko blaži, oskudniji i da ne postoji jasno vrijeme početka već se radi o fenomenologiji koja je praktično dio same ličnosti); o opsesivno-kompulzivni elementi (mogu se vidjeti i tokom početne faze shizofrenije, a tokom daljeg praćenja kao i na osnovu odgovora na terapiju, razriješava se diferencijalno- dijagnostička dilema).
 43. 43. Terapija Shizofrenije • Akutni psihotični shizofreni pacijenti reaguju na uobičajenu antipsihotičnu terapiju. • Prema sadašnjim konsenzusima koristimo u prvoj liniji terapije novije atipične antipsihotike, jer se njihova upotreba ne komplikuje pojavom neželjenih ekstrapiramidalnih efekata ili su oni mnogo manji nego kod klasičnih antipsihotika. konvencionalni antipsihotici (klasični neuroleptici) chlorpromazine, chlorprotixene, clopenthixole, levopromazine, periciazine, thioridazine droperidole, flupentixol, fluphenazine, fluspirilene, haloperidol, melperone, oxyprothepine, penfluridol, perphenazine, pimozide, prochlorperazine, trifluoperazine atipični antipsihotici amisulpiride, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, sertindole, sulpiride,aripiprazol
 44. 44. Terapija Shizofrenije • Preporuka za lečenje prve epizode shizofrene psihoze je hospitalizacija. Razlozi bolničkog tretmana bolesti su: • dijagnostika, • uspostavljanje terapijskog protokola, • sigurnost bolesnika preplavljenog suicidalnom i homicidalnom sumanutom ideacijom, • kontrola besmislenog i dezorganizovanog ponašanja, • sprovođenje optimalnog higijenskog režima, • stvaranje odnosa poverenja i saradnje sa medicinskim osobljem itd.
 45. 45. Terapija Shizofrenije • Hospitalizacija traje 4-6 nedelja, a zatim se boravi u dnevnoj bolnici ili se zakazuju dispanzerske kontrole. • Često ili dugotrajno lečenje u ustanovama azilarnog tipa treba izbegavati kad god je to moguće jer takav tip lečenja vodi daljem osiromašenju, hronifikaciji i razvoju hospitalizma. • Osim u toku prve epizode, hospitalizacija bolesnika sa shizofrenijom opravdana je i u sledećim okolnostima: • ukoliko je bolesnik suicidalan, • ukoliko nasilno i nekontolisano ponašanje dovode u rizik bolesnika ili okolinu, • ukoliko bolesnik odbija da vodi računa o terapiji, nezi i ishrani, • ukoliko su izraženi neželjeni efekti lekova.
 46. 46. Terapija Shizofrenije • Antipsihotici su osnovni lekovi u shizofreniji. U daljim fazama lečenja tj. rehabilitacije uz stabilan medikamentozni tretman (terapija održavanja) preporučuje se odgovarajuća psihoterapijska i socioterapijska intervencija. • Svoj glavni efekat antipsihotici ostvaruju putem blokade postsinaptičkih D2 receptora u mezolimbičkoj dopaminergičkoj projekciji, a pojedinačno se razlikuju po uticajima na druge sisteme transmisije: serotonergički, noradrenergički, holinergički, histaminski što određuje njihove kliničke profile i neželjena dejstva.
 47. 47. Terapija akutne faze • U akutnoj fazi, za lečenje prema smernicama Ministarstva zdravlja Crne Gore preporučuje se risperidon (do 6 mg dnevno), haloperidol ili flufenazin (7-10 mg dnevno) ili ostali antipsihotici II generacije. • Ovi antipsihotici daju se u dve ili tri dnevne doze u obliku tableta, solucije ili intramuskularnih injekcija. • Izrazito uznemirenim pacijentima preporučljivo je davati haloperidol na dva sata, s tim da doza tokom dana ne prelazi 20-30 mg i to samo nekoliko dana (ili ekvivalentne doze ostalih antipsihotika). Uz antipsihotike, u fazi visoke agitacije preporučuju se i benzodiazepini, posebno intramuskularna primena lorazepama na 6-8 sati.
 48. 48. Terapija održavanja • Bolesnici koji su dobro odgovorili na tretman u akutnoj fazi nastavljaju lečenje u vidu terapije održavanja radi dalje kontrole bolesti. • S obzirom na rezultate mnogih studija praćenja efekata ukidanja neuroleptičke terapije nakon izvesnog vremena od uspostavljanja remisije, nema sumnje da se učestalost recidiva povećava po prekidu dejstva antipsihotika. • Za terapiju održavanja preporučuju se doze koje su niže od primenjenih u fazi akutizacije bolesti (redukcija do jedne trećine), a trajanje se određuje prema dužini bolesti i broju epizoda: • • Prve epizoda bolesti – 1 godina; • Druga epizoda bolesti – 3 godine; • Treća i naredne epizode – doživotna terapija održavanja
 49. 49. Terapija održavanja • Za terapiju održavanja pogodni su, osim oralnih, i depo- preparati jer imaju jednostavniji metabolički put, stabilniju koncentraciju u krvi, obezbeđuju bolju komplijansu i mesečni kontakt sa terapeutom. • Doza od 25 mg intramuskularnog flufenazin-dekanoata obezbeđuje efekte dnevne peroralne doze od 5 mg, doza od 100 mg haloperidol-dekanoata efekte 5 mg tbl. haloperidola dnevno, dok 25 mg dugodelujućeg preparata risperidona obezbeđuje efekte 3,5 do 4 mg risperidona na dan.
 50. 50. SHIZOAFEKTIVNI POREMEĆAJ (F25) − Shizoafektivni poremećaj podrazumijeva istovremeno postojanje simptoma shizofrenije i simptoma poremećaja raspoloženja. − Prevalenca shizoafektivnog poremećaja nije veća od 1%, sa napomenom da je poremećaj češći kod žena. − Tok je epizodičan, često sa potpunim oporavkom između epizoda. Prisutni su simptomi poput halucinacija i sumanutih ideja, a zatim slijede drastične promjene raspoloženja. − U odnosu na afekt, dva su tipa shizoafektivnog poremećaja: (1) manični i (2) depresivni. − Uz simptome akutne shizofrene epizode: a) manični tip karakteriše uzbuđenost, povišeno samopoštovanje, grandiozne ideje, ali i agresivni ispadi b) depresivni tip karakteriše gubitak energije, usporenost, osjećanje krivice, beznadežnost i suicidalne misli − Liječenje shizoafektivnog poremećaja prvenstveno je farmakološko. Osim antipsihotika, savjetuje se uvođenje stabilizatora raspoloženja i, eventualno, antidepresiva (u slučaju izraženih i dugotrajnih depresivnih epizoda). Terapija održavanja je neophodna. Principi psihoedukacije, psihoterapije i socioterapije isti su kao za shizofreniju.

Hinweis der Redaktion

 • Na problemu tretmana shizofrenije ogleda se odnos društvene sredine prema hroničnom mentalnom poremećaju (psihozi) i psihijatrijskom pacijentu kao subjektu.
 • Diskutuje se da li u etioptogenezi shizofrenije udela ima i neurodegeneracija, da li se radi o bolesti neuroplastičnosti ili možda o neurotoksičnosti.
 • Iako se očekivalo da će biti pronađen gen za shizofreniju, danas su monogenske teorije potisnute
 • Iako se za halucinacije misli da su glavno obeležje shizofrenije, treba imati u vidu da se one javljaju i u drugim psihijatrijskim poremećajima, na primer u afektivnim poremećajima i organskom moždanom psihosindromu različite etiologije.
 • Osoba smatra da su njene najintimnije misli, osećanja kao i postupci poznati drugima, pa razvija sumanuta objašnjenja u smislu da joj prirodne ili natprirodne sile utiču na misli i postupke, obično na veoma neobičan način. Česte su megalomanske ideje (posebno u prvoj epizodi), religiozne sumanutosti, cenestetičke sumanutosti (pojedini autori radije govore o cenestetičkim halucinacijama), kao i sumanutosti sa seksualnim sadržajem.
 • .

×