Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Acik ve uzaktan_ogretim_yonetimi

 1. DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU Zeynep yorulmaz / 19310401042
 2. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIM YÖNETIMINE GIRIŞ Ülkemizde açık ve uzaktan öğretim 1924 yılında John Dewey’in sunduğu ‘öğretmen eğitim raporu’ ile gündeme gelmiş ve 1927 yılında bir kavram olarak kabul edilmiştir. Ancak fiili olarak ilk uygulama, 1956 yılında Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde yapılan bir çalışma ile banka personeline yönelik mektupla öğretim yoluyla hizmet içi eğitim şeklinde yapılmıştır. Ülkemizde uzun yıllar açık ve uzaktan öğretim mektupla sağlanmıştır. Şuan ise iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile internet tabanlı bilgisayar ve mobil cihazlar ile yürütülmektedir.
 3. Açık öğretim, uzaktan öğretim ve e-öğrenme farkı kavramlardır. • Açık Öğretim: Geniş kitlelere internet destekli yaygın eğitim imkanı sunan uygulamalardır. • Uzaktan Öğretim: Örgün eğitimin programlarının uzaktan öğretim yoluyla sunulması ve öğrencilerin sınavlar ya da uygulama dersleri gibi farklı nedenlerle kampüse gelmelerini gerektiren uygulamalardır. • E-öğrenme: Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim faaliyetlerinin internet ve bilgisayar ağları üzerinden yapılıp, gerçekleştirildiği uygulamalardır.
 4. Son yıllarda Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders(KAÇD) olarak ifade edilen, insanların eğitim ihtiyacını karşılayan birçok kitlesel uzaktan öğretim platformu gelişmiştir. Eğitimlerin büyük çoğunluğu ücretsiz olsa da ücretli olanlar da vardır. Açık ve uzaktan öğretimi tanımlayan dört temel boyut; 1. Kurumsal bir yapıya sahip olma 2. Eğitmen ve öğrencinin farklı mekanlarda olması 3. İletişim teknolojileri tabanlı etkileşim 4. Veri, ses ve görüntü paylaşımı(öğrenme deneyimi)
 5. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIM YÖNTEMI Açık ve uzaktan öğretim örgütlerinin, bir sistem yaklaşımı ile sanal boyut göz ardı edilmeden yönetim yapısı oluşturulmalıdır. • Yönetim: Örgütü belirlenen amaçlara ulaştırmak ve varlığını sürdürmesi için insan ve madde kaynaklarını uygulama, işlerin yapılmasını sağlama, örgüt çalışmalarını izleme, denetleme ve geliştirme olarak tanımlanabilir. Yönetim olgusu açık ve uzaktan öğretim kurumları için çok büyük önem taşır.
 6. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIM KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN ROLLER 1. Yönetici 2. Öğretici/kolaylaştırıcı 3. Öğretim tasarımcısı 4. Eğitimci 5. Lider/Değişim ajanı 6. Teknoloji uzmanı 7. Grafik tasarımcısı 8. Medya yayıncısı/editörü 9. Teknisyen 10. Destek personeli 11. Kütüphaneci 12. Değerlendirme uzmanı 13. Site kolaylaştırıcı
 7. Kurumlarda çalışan personel sayısına ve bireylerin yeterliliklerine bağlı olarak bu rollerden birkaçı bir kişide toplanabilir. Bu rollerden en önemlisi de şüphesiz yöneticiye aittir. Yöneticinin farklı alanlarda görevleri vardır. Bunlar; • Uzaktan çalışma, iletişim ve kayıt amacıyla kullanılacak çeşitli ders araç-gereçlerini kullanabilmesi, sahip olması. • Ders materyallerini öğrenciye sunabilmeli, dağıtabilmeli ve ulaştırabilmeli. • Öğrenci ve öğretmen arasında çift yönlü etkileşim olabilmeli. • Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması. • Ders değerlendirme hizmetinin sağlanması.
 8. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIMDE SINIF YÖNETIMI Sınıf yönetimi, öğretim sürecinde yapılan tüm etkinliklerdir. Sınıf yönetimi çalışmaları sadece yüz yüze ortamlarda değil, çevrimiçi öğrenme ortamlarında da olmalıdır. Sınıf yönetimi çalışmaları öğretimin gerçekleştiği ortama göre, sınıf yönetiminde farklılıklar olabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda açık ve uzaktan öğretim uygulamalarında sınıf yönetiminin ortamın özelliklerine uygun olarak planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca yüz yüze ve sanal sınıflarda oluşturulan sınıf yönetimi elbette farklı bileşenler olacaktır.
 9. BİLEŞENLER YÜZ YÜZE SINIFLAR SANAL SINIFLAR ARACI UNSURLAR Eğitmen, öğrenci, göz teması, beden dili, görsel ipuçları, yüz ifadeleri(mimikler), el kaldırma, yazı tahtası, tebeşir, ders kitapları. Eğitmen, öğrenci, ses, elektronik posta, yazılı mesaj, doküman tarama, sanal el kaldırma, elektronik beyaz tahta/sunum yapma, yazılım, ders kitapları. KURALLAR Planlanmış müfredat, derste ‘konuşmak yok’ gibi söylemler, öğrencilerin yüzü öğretmene dönük, informal planlama, genel diyalog, fiziksel bulunuşluk(sınıf), okul zamanlar eşzamanlı bulunuşluk. Planlanmış müfredat, konuşma serbestliği, öğrencilerin yüzü bilgisayara dönük, formal planlama, özel ve genel diyalog, mekan serbestliği, eşzamanlı/eşzamansız bulunuş. TOPLULUK Eğitmen, öğrenci, veli, merkezi fiziksel sınıf, merkezi okul çevresi, merkezi örgütsel yapı, merkezi coğrafi çevre. Eğitmen, öğrenci, veli, dağınık sanal sınıf, dağıtık okul çevresi, dağıtık örgütsel yapı, dağıtık sanal çevre.
 10. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIMDE YÖNETICI VE LIDER Yönetici ve liderlerin arasında önemli farklılıklar vardır. Liderler problemlerle baş ederken aceleci olmadıkları ve sorunu tam olarak anlamaya odaklanırlar. Yöneticiler ise problemi bir an önce ortadan kaldırmaya çalıştığını ve sorunun kaynağını tespit etmeden geçici çözüm bulmaya odaklanırlar. Kalıcı çözüm üretilmeyen hiç bir problem çözülemez. Lider, organizasyonun geleceğini, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve amaçlarını yönlendiren vizyon sahibi kişidir. Bir açık ve uzaktan öğretim lideri uzaktan öğretim konusunda bilgi sahibi, tasarımcı, yönetici, lider ve vizyoner olma yeterliliklerin sahiptir.  Ne kadar uğraşılsa da açık ve uzaktan öğretim liderlerinin özellikleri ve yeterlilikleri bir türlü belirlenemiyor. Çünkü gelişen web tabanlı geliştirilen öğrenme yönetim sistemlerine mobil öğrenme ortamları etkilenmiştir.
 11. LIDERLIK YAPMAK VE YÖNETMEK ARASINDAKI FARKLAR FAALİYET LİDERLİK YÖNETİM DÜŞÜNME SÜRECİ İnsana odaklanır. Dışa bakar. Nesneye odaklanır. İçe bakar. HEDEF BELİRLEME Bir vizyon geliştirir. Geleceği oluşturur. Ormanı görür. Planları uygular. Şimdiyi geliştirir. Ağaçları görür. PERSONEL İLİŞKİLERİ Güçlendirir. İş arkadaşlarıdır. Güvenir ve geliştirir. Kontrol eder. Alt-üst ilişkisi vardır. Komuta eder ve düzeltir. İŞLEM Doğru işleri yapar. Değişim yaratır. Astlarına hizmet eder. İşleri doğru yapar. Değişimi yönetir. Üstlerine hizmet eder. YÖNETİM Etkiyi kullanır. Fikir ayrılıklarını kullanır. Kararlı davranır. Otoriteyi kullanır. Fikir ayrılıklarından kaçınır. Sorumlu davranır.
 12. Yapılan bir çalışmanın sonucuna göre yeni BT(bilişim teknoloji) liderlerinin, geniş teknolojik ilerleme ve ileri teknoloji araçları dünyasında, aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir; • Vizyon • Doğruluk • Güven • Bencil olmama • Sadakat • Yaratıcılık • Açık fikirlilik • Dayanıklılık • İletişim yeteneği • Dinleme yeteneği • Risk alma • Yenilikçi olma • Görünürlük • Meraklılık • Önsezi • Eylem oryantasyonu • Samimiyet • Azimlilik • Ağ kurabilme
 13. SANAL LIDERLIK • Sanal işgücü, küreselleşen dünyada bir örgütün yerine getirmesi gereken görevleri yürüten çalışanların farklı konumlarda, bölgelerde hatta ülkelerde olabilmesine olanak sağlamaktadır. (sanal ekip + sanal organizasyon) • Sanal işgücünde görev alan liderlere e-lider denmektedir. E-liderlik, tutum, duygu, düşünce, davranış ve performans ile bireyler ve gruplarda değişiklik meydana getirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler aracılığıyla gerçekleşen sosyal bir etki süreci olarak tanımlanmaktadır.
 14. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIM IÇIN DÖNÜŞÜM • Öğrenme ve öğretme olgusunun çağın gereksinimlerini karşılayabilmesi için dönüşüm gereklidir. Açık ve uzaktan öğretimde de e-öğrenme dönüşümün merkezindedir. • Açık ve uzaktan öğretim organizasyonunun başarılı olması için sekiz adım belirlenmiştir; 1. Dönüşümün kaçınılmaz olduğu belirtilmelidir. 2. Etkili bir planlama grubu oluşturulmalıdır. 3. Bir vizyon oluşturulmalıdır.
 15. 4. Vizyon çevreye yayılmalıdır. 5. Vizyon doğrultusunda hareket edenler desteklenmelidir. 6. Kısa vadeli kazançlar oluşturulmalı ve bunun için planlar yapılmalıdır. 7. Daha fazla değişim meydana getirmek için başarılı açık ve uzaktan öğretim faaliyetleri bir araya getirilmeli ve birleştirilmelidir. 8. Açık ve uzaktan öğretimdeki başarılar bir araya getirilmelidir. Bu adıma çok geç varılmamalıdır.
 16. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIMDE ÖRGÜT YAPILARI Örgüt: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insan topluluğu. • Açık ve uzaktan öğretimini oluşturan 3 temel bileşen vardır; öğrenenler, öğrenme çevresi ve öğretim materyali. Başarıya ulaşmak için, bu bileşenlerin etkin olarak kullanılması, planlanması, yönetimi ve geliştirilmesine bağlıdır. • Açık ve uzaktan öğretim kurumları yapısından dolayı ikiye ayrılmaktadır; bağımsız ve karışık yapılı kurumlar. Bu ayrım temelde öğrenme araç-gereçleri ve öğrenme arasında sağlanan bağlantı yapılarıyla ilgilidir. Bunların dışında bir de ‘Küresel Yapılı Açık ve Uzaktan Öğretim Örgütleri’ vardır.
 17. 1. Bağımsız yapılı açık ve uzaktan öğretim örgütleri a) Özel ve Devlet Uzaktan Öğretim Kurumları ya da Fakülteleri b) Uzaktan Öğretim Üniversiteleri veya Açık Üniversiteler 2. Karışık yapılı açık ve uzaktan öğretim örgütleri a) Açık ve Uzaktan Öğretim Hizmeti Veren Fakülteler b) Konsültasyon Modeli c) Entegre Olan Sistemler 3. Küresel yapılı açık ve uzaktan öğretim örgütleri a) Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD-MOOC) Sistemleri
 18. KAYNAKÇA •Tekinarslan, E. ve Gürer, M.D. (2020), Açık ve Uzaktan Öğrenme, Çankaya/ANKARA (syf 146-166 arası)
 19. SLİDESHARE ÖDEV ADRESİM • https://www2.slideshare.net/ZeynepYorulmaz2
Anzeige