Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kwartalnik Rownowaga nr 1

2.030 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kwartalnik Psychiatryczny Równowaga nr 1

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kwartalnik Rownowaga nr 1

  1. 1. Gazeta bezpłatna Nr 1 Luty 2009 r.Trzeba pielęgnować swój umysł Gościem honorowym i wykładowcą paź-dziernikowej konferencji w Bełchatowie,pt. Nowoczesne metody leczenia zaburzeń ”psychicznych”, był profesor Jerzy Vetulaniz Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. W jednym z dwóch wykładów profesor skupiłsię na problemach walki z depresją. – Co piątakobieta i co siódmy mężczyzna przechodzi w ży-ciu przynajmniej jeden epizod depresyjny – przy-pomniał. Do objawów tej choroby należą utrzy-mujące się dłużej niż dwa tygodnie obniżenienastroju, utrata zainteresowań, brak energii, pe-symizm, poczucie winy, a nawet myśli samobój-cze. W około 15 procentach przypadków, nie le-czona depresja kończy się samobójstwem cho-rego. – Choroba ta odbiera radość i chęć do ży-cia, dlatego jej objawów lekceważyć nie można-przestrzegał uczony. Profesor Jerzy Vetulani: – Nauka sprzyja rozwojowi mózgu.Pracowity narząd część energii na generowanie sygnałów ner- ko zagrożeń uszkodzeniami, nieprawidłowo- Podczas wykładu Jerzy Vetulani zwrócił ta- wowych – podkreślił. Zużywa m.in. 20 pro- ścią w rozwoju i funkcjonowaniu. W wynikukże uwagę na znaczenie plastyczności mó- cent całego zapotrzebowania organizmu zmian plastycznych w mózgu, neurony koryzgu, która decyduje o jego zdolność do doko- na tlen. Złożoność mózgu człowieka, w któ- mózgowej mogą wzrastać. Procesy te możnanywania zmian adaptacyjnych, np. tworzenia rym współdziałają ze sobą miliardy neuronów stymulować, skłaniając neurony do aktywno-nowych dróg przepływu informacji w korze i komórek glejowatych, czyni zeń nadzwyczaj ści – choćby przez dostarczanie człowiekowimózgowej. – Mózg jest najbardziej pracowi- sprawne narzędzie do przystosowania się nowych wrażeń.tym narządem człowieka i zużywa znaczną w świecie. Niesie jednak również wielkie ryzy- Cd. na stronie 2Tydzień walki z depresją w Bełchatowie i Piotrkowie! Od 2001 roku, 23 lutego ob- o własne zdrowie psychiczne, terapeutycznym. doznania zmysłowe, magicznechodzony jest w naszym kraju a ponad 40 proc. obawia się cho- Wśród różnych grup ryzyka, na- myślenie, mogą zapowiadać bar-jako Ogólnopolski Dzień Walki rych i nie chciałoby z nimi praco- ukowcy zwracają szczególną uwa- dzo poważne problemy.z Depresją. Specjaliści szacują, wać. gę na młodzież (18- 30 lat to wiek W naszym województwie leczo-że liczba chorych psychicznie W naszym kraju pokutują wciąż największego ryzyka wystąpienia nych w poradniach zdrowia psy-w Polsce zbliża się do 2 milio- stare schematy myślenia o zdrowiu schizofrenii). – Banalna, zdawałoby chicznego jest ponad 69 tysięcynów. Ponad 900 tysięcy to mło- psychicznym. Niewiele osób zdaje się, młodzieńcza depresja, niesie chorych.dzież do 18 roku życia. sobie sprawę, że każdy z nas, poważne ryzyko rozwoju psycho- Specjalistów psychiatrów jest Lekarze psychiatrzy ostrze- na różnych etapach życia wykazu- zy. Dorośli zbyt często bagatelizują zaledwie 142. Brakuje namgają, że nadchodzi pandemia je objawy zaburzeń psychicznych. zmiany zachowań młodzieży, przy- wszystkiego – funduszy, lekarzy,(czyli epidemia światowa) no- Nieadekwatne do sytuacji reakcje pisując je wiekowi i burzy hormo- środków medycznych, terapeutów.wej ery – bezpośrednio związa- takie jak gniew, lęk czy nadmierne nalnej. Tymczasem zaburzony Ale najważniejsze – brakuje wiedzyna z globalizacją i zmianami cy- pobudzenie – jeśli występują zbyt ogląd rzeczywistości, niezwykłe powszechnej na temat choroby.wilizacyjnymi. Nie jest chorobą często – mogą być objawem cho-zakaźną, ale zaniedbana, rozpo- roby. Podobnie, tak często lekce- Odpowiadając na te problemy, Klinika Psychiatrycznawszechnia się tak lawinowo, że ważone przez Polaków, stany na- i Terapii Uzależnień Wolmed organizuje w dniachżadne służby sanitarne ani po- wracającej depresji. 23 – 28 lutego bezpłatne porady specjalistów psychiatrii.rządkowe nie będą w stanie jej Podstawowym problemem w na- Na wszystkich zainteresowanych lekarze czekają w Po-sprostać. szym kraju jest brak wczesnej dia- radniach Zdrowia Psychicznego Wolmed w Bełchatowie 23 procent badanych Polaków gnostyki i profilaktyki rozwoju psy- ul. Opalowa 9, tel. 044 633 78 99 i w Piotrkowie Trybu-(CBOS 2005) twierdzi, że nie inte- chozy. Wielu zaburzeniom, nawet nalskim przy Al. 3 Maja 32, tel. 044 649 96 12 oraz w Du-resuje ich problem zdrowia psy- takim jak schizofrenia można za- biu 1A, tel. 044 635 63 03chicznego. 45 procent niepokoi się pobiec odpowiednim działaniem
  2. 2. 2 DBAJ O CIAŁO NR 1 LUTY 2009 R.Cd. Trzeba pielęgnowaćswój umysł Zdrowie, uroda i relaks Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bełchatowa i okolic do odwiedzenia nowo otwarte- go ośrodka SPA przy Klinice Wolmed w Dubiu (patrz – mapka dojazdowa)Dokończenie ze str. 1Młodość mieszka w głowie Fitness i zabiegi lecznicze Terapia i relaksacja – Gdyby mózg nie był plastyczny – podkreślił Zabiegi z użyciem masaży wodnych w ob- Goście SPA znajdą także wiele zabiegów re-J.Vetulani – niemożliwe byłyby zmiany naszych szernej wannie jacuzzi, najnowocześniejszych laksacyjnych, sprzyjających wyciszeniu, ukoje-zachowań i nasz rozwój. O tę plastyczność trzeba urządzeń rehabilitacyjnych (m.in. łóżko do ma- niu nerwów i odzyskaniu równowagi duchowej.dbać, bo tak jak długo nasze mózgi ją utrzymują, sażu z kamieniami nefrytowymi) i dobroczynne- Proponujemy m.in. aromaterapię, fototerapiętak długo my – mimo wieku – jesteśmy młodzi. go działania sauny fińskiej, pomogą naszym i muzykoterapię oraz odprężające masaże, usu- Dopiero w latach 90. podjęto skuteczne bada- gościom nie tylko w odzyskaniu równowagi wające napięcie mięśniowe.nia nad tworzeniem się nowych neuronów z ko- psychicznej, ale również poprawią kondycjęmórek progenitorowych, zwłaszcza w strukturach i oczyszczą ciało z toksyn. Kondycję i sylwetkę Pielęgnacja i urodazwiązanych z funkcjami poznawczymi – w hipo- można dodatkowo poprawić korzystając z ma- Wszystkie proponowane zabiegi mają za za-kampie i korze mózgowej. Okazało się, że tworze- saży leczniczych. W nowoczesnej sali ćwiczeń, danie poprawę nastroju, kondycji i urody. Po-nie się nowych neuronów rzeczywiście następuje. pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów, wiązanie zadowolenia z własnego wygląduProces ten oraz rozrost wypustek i zwiększenie odbywają się zajęcia modelujące sylwetkę. i stanu psychicznego, podkreśla nowoczesnaliczby połączeń, sprzyjają poprawie funkcji po- psychiatria. Dlatego dopełnieniem terapii SPAznawczych. Biomasaż jest możliwość kompleksowej pielęgnacji całe- Wśród czynników, które zmniejszają plastycz- Odbywa się na najnowocześniejszym, lecz- go ciała. Nasi goście mają możliwość skorzy-ność neuronów i prowadzą do ich wymierania, Je- niczym materacu Ceragem Master i jest połą- stania z porad i zabiegów, przy użyciu najnow-rzy Vetulani wymienia stres, prowadzący z cza- czeniem medycyny konwencjonalnej z techni- szych preparatów kosmetycznych – nawilżają-sem do depresji, uszkodzenia spowodowane kami Wschodu. Wykorzystuje się w nim ele- cych, odżywczych i odmładzających skórę.przez wolne rodniki i bezczynność neuronalną. menty masażu klasycznego, przy jednocze- W wielu schorzeniach psychicznych, głównieGwałtowny wzrost śmiertelności wśród mężczyzn snym oddziaływaniu na punkty biologicznie ak- w depresjach, nerwicach i uzależnieniach, takiew wieku 66-68 lat, naukowcy przypisują w dużej tywne. W ten sposób stymulowane są okolice holistyczne, całościowe podejście do zdrowiamierze właśnie skutkom zaniechania wysiłku inte- przykręgosłupowe i kości krzyżowej, z jedno- człowieka, daje zaskakująco dobre rezultaty.lektualnego i zubożenia środowiska, w którym czesnym pobudzaniem Mapa dojazdowa do Kliniki Wolmed Pabianiceprzebywa się po przejściu na emeryturę. punktów akupresury. Łask 14 Bodźce te stają się źró- 12 ZduńskaWnuk i dziadek dłem impulsów nerwo- Sieradz 480 Wola 485 Zelów wych, które docierają Widawa Drużbice do wszystkich narzą- 483 dów, zwiększając, lub Kluki zmniejszając napięcie, DUBIE Bełchatów poprawiając ukrwienie, Szczerców 8 Rusiec odżywienie i dotlenienie tkanek. Biomasaż akty- Wieluń wizuje system odporno- 483 486 ściowy organizmu, zno- Radomsko Pajęczno 42 si ból, reguluje czynno- ści fizjologiczne organi- zmu, poprawiając jego 97-420 Szczerców, Dubie 1A koło Bełchatowa, woj. Łódzkie funkcjonowanie. tel. (044) 635 63 03, (044) 631 92 51Więzy pokoleniowe wzmacniają plastycz-ność mózgu – Najważniejszy jest ten okres dzieciństwa, któ-ry poprzedza okres krytyczny, gdy plastyczność Czy woda pomaga w leczen Pytamy Joannę Wysogląd-Wolniak, specjalistkę psychiatrii, dyrektorkę Poradni Zdrowia Psycneuronalna jest największa. Jeżeli w tym okresiebrakuje odpowiednich stymulacji, połączenia roz- – Objawem zaburzeń depresyjnych są odczu- śle powiązane. Silny organizm łatwiej radzi so-winą się nieprawidłowo i później nie będą w sta- cia przejmującego smutku, beznadziejności, bie z przeciwnościami losu, depresją, uzale-nie przetwarzać danych bodźców. Relacje bezradności i braku wiary we własne siły. Cho- żnieniami czy innymi problemami psychiczny-z dziećmi, czytanie, opowiadanie i zabawa mają ry poddaje się biernie swojej niemocy i pozwa- mi.decydujące znaczenie dla późniejszego rozwoju. la otoczeniu na całkowite przejęcie kontroli W wielu badaniach naukowych potwierdzono,Nie zastąpi tego nawet najlepsza sytuacja mate- nad własnym życiem. Ograniczanie aktywności że osoby pozbawione aktywności, na przykładrialna, w pogoni za którą rodzice ograniczają kon- – zarówno fizycznej jak i towarzyskiej prowadzi przebywające w szpitalach czy domach opiekitakt z dzieckiem. Równie ważne jest aktywizowa- do stopniowego spadku energii życiowej. Nasi- społecznej, znacznie trudniej wychodzą z de-nie fizyczne i intelektualne osób starszych. Te lenie objawów depresji u wielu pacjentów na- presji. Izolacja od codziennych spraw, takich jakdwie funkcje można połączyć, zwłaszcza w do- stępuje wskutek braku obowiązków zawodo- praca, sprawunki, sprawy rodzinne czy urzędo-brej, wspierającej się rodzinie, która powinna być wych i nadmiernej troski o spokój chorego. we może tylko pogłębić apatię.naturalnym, wzbogaconym środowiskiem, sprzy- W leczeniu dolegliwości psychicznych niezwy- Wszelka aktywność fizyczna, w tym basen,jającym rozwojowi mózgu i dobrego samopoczu- kle istotne jest wzmacnianie całego organizmu. fitnes czy SPA – mogą okazać się znakomitymcia jej członków. Kondycja psychiczna i fizyczna są ze sobą ści- wzmocnieniem terapii. W ośrodkach wodnych
  3. 3. NR 1 LUTY 2009 R. SŁAWY W BEŁCHATOWIE 3 Nowoczesne metody leczenia DZIĘKUJEMY! Orga nizatorzy Konferencji serdecznie dziękują za patronat, wsparcie merytorycz- zaburzeń psychicznych ne i finansowe wiceministrowi Ministerstwa Zdrowia panu Adamowi Frontczakowi, po- słom na Sejm RP – panom Stanisławowi Wi- taszczykowi i Włodzimierzowi Kuli, Staro- ście Bełchatowskiemu, panu Jarosławowi Bruździe, Prezydentowi miasta Bełchatów, panu Markowi Chrzanowskiemu, dyrektorce Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, pani Annie Mroczek oraz firmom sponsorującym – KRKA i Autotraper. Następny dzień rozpoczął się wykładem profe- sor Jolanty Rabe-Jabłońskiej – z Kliniki Zabu- rzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi. Pani profesor mówiła o objawach i leczeniu dużej depresji. Doktor Bartosz Gruszczyński przed- stawił własne badania wśród poborowych i żoł- nierzy, dotyczące autodestrukcji pośredniej. Po zakończeniu pierwszej części wykładów, uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do Kli- niki WOLMED, która w tym samym czasie obchodziła pięciolecie swojego powstania. Z tej okazji Joanna Wysogląd-Wolniak, w imieniu Nasz zespół organizuje nie tylko konferencje, ale także bezpłatne dyżury pomocy kierownictwa ośrodka, wręczyła pracownikom psychologicznej. dyplomy uznania i podziękowania za dotychcza- Pod takim tytułem odbyła się I ogólnopol- kowski – kierownik II Katedry Chorób Układu sową pracę. W nowych salach ośrodka SPA, ze- ska konferencja naukowa, zorganizowana Nerwowego Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM brani wysłuchali kolejnych wykładów prof. Jerze- przez klinikę Wolmed i fundację Rozwój- w Łodzi mówił o doświadczeniach w diagnozo- go Vetulaniego, prof. Lucyny Golińskiej i doktora -Lepsza Przyszłość, w październiku ub. ro- waniu zaburzeń psychicznych w praktyce am- Bogusława Habrata. Drugi dzień spotkania za- ku. Uczestniczyli w niej lekarze i specjaliści bulatoryjnej. Profesor Jerzy Vetulani – kierow- kończył się obiadem serwowanym przez kuchnię z całego kraju, a także najwybitniejsi przed- nik Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii ośrodka Wolmed, która słynie w kraju i za jego stawiciele polskiej psychiatrii i psychologii. PAN w Krakowie prezentował obecnym m.in. granicami z doskonałych, staropolskich przy- najnowsze, biologiczne metody walki z depre- smaków. Ozdobą stołów był pięknie przybrany, Cykl wykładów otworzyła profesor Iwona sją. Przedstawiciele firmy farmaceutycznej pieczony prosiak, wędzone szynki, swojskie kieł- Kłoszewska z Kliniki Psychiatrii Wieku Pode- KRKA Polska, która była także sponsorem kon- basy i kaszanki oraz ciasta własnego wypieku. szłego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pa- ferencji, zaprezentowali poszerzoną informację Listy gratulacyjne do organizatorów i uczest- ni profesor mówiła o leczeniu depresji psycho- o najnowszych lekach pomocnych w leczeniu ników konferencji przesłali posłowie z naszego tycznej i perspektywach rozwoju tej dziedziny. schizofrenii. Atrakcją spotkania były pokazy sa- regionu. Starosta Bełchatowa, który sprawował Doktor Bogusław Habrat, kierownik zespołu mochodów terenowych firmy Autotraper Sport patronat honorowy, zapowiedział poparcie dla leczenia i profilaktyki uzależnień Instytutu Psy- Service i rajd wokół kopalni Bełchatów. inicjatywy przekształcenia konferencji w cy- chiatrii i Neurologii w Warszawie, przedstawił Wyśmienita kolacja, losowanie nagród ufun- kliczną, coroczną imprezę, wpisaną w kalen- wyniki badań swojego zespołu nad leczeniem dowanych przez firmę Auto Traper, tańce i dys- darz najważniejszych, naukowych wydarzeń re- uzależnień od barbiturantów oraz perspektywy kusje panelowe, zakończyły pierwszy dzień gionu. rozwoju leczenia AZA. Profesor Antoni Flor- konferencji.niu depresji?chicznego i Terapii Uzaleznień. zmysłów – poprzez temperaturę, ko- lor, zapach i dźwięki. Ma działanie relaksujące i kojące nerwy. W czasie takiego relaksu uwalniają się hormo- spotykam wiele starszych pań i panów, którzy ny odpowiedzialne za poczucie do- czerpią radość i energię z zabawy w życiodajnej brego nastroju i zadowolenia. Pa- substancji. cjenci naszej kliniki nadzwyczaj Woda odgrywa szczególną rolę w leczeniu chętnie korzystają z zabiegów SPA schorzeń psychicznych. Nawet zwykłe, co- i muszę przyznać, że terapia popar- dzienne prysznice pomagają odzyskać siły, ła- ta taką aktywnością przynosi znako- godzą bóle, likwidują uczucie chronicznego mite efekty. Proszę więc nie złorze- zmęczenia. W naszym ośrodku, w wannach czyć na swojego psychologa czy SPA, wykonuje się łagodne ćwiczenia uspraw- psychiatrę, gdy w przypadku nad- niające. W wodzie ciało wydaje się lekkie, miernego przygnębienia, zaleca ko- a gimnastyka o wiele łatwiejsza. Można korzy- rzystanie z dobrodziejstwa wody, stać tylko z masaży, które likwidują stan napię- ponieważ sugeruje on najnowsze cia, poprawiają ukrwienie i przemieszczanie lim- metody leczenia dolegliwości psy- fy. Kąpiel lecznicza działa bowiem na wiele chicznych. Pani doktor prezentuje saunę w klinice Wolmed.
  4. 4. 4 MÓWIĄ O NAS NR 1 LUTY 2009 R.Esperal nie leczy! Przegląd prasy-przypomina Sławomir Wolniak,ordynator Kliniki Wolmed Esperal – czyli środek zawierający w swoimskładzie główną substancję disulfiram – był do nie-dawna powszechnie stosowany w terapii alkoholi-zmu. Jego skuteczność odwykowa, w różnych krę-gach medycznych, oceniana jest na ok. 5 procent.Należy wziąć pod uwagę wzmacniające działaniarodziny – postawienie bariery, zagrożenie rozwo-dem itp. Bez nich prawdopodobnie esperal skut-kowałby zaledwie w ułamkach procenta – u tychpacjentów, którzy z własnego wyboru decydująo swojej abstynencji i potrafią sami o nią walczyć. Disurfiram nie jest substancją uwalniającąod chemicznego uzależnienia od alkoholu. Specja-liści spierają się nawet, czy nie utrwala uzależnie-nia i nie podnosi progu odporności na tę substan-cję. Związek ten zaburza metabolizm alkoholuw organizmie. Oznacza to, że zatrzymuje trującezwiązki, takie jak aldehyd octowy i nie pozwalaprzetworzyć ich na mniej szkodliwy kwas octowy,łatwiej wydalany z organizmu. Zwiększa lękprzed konsekwencjami spożywania alkoholu – alenie zmniejsza łaknienia używki. Chory popadaw dysonans: większość próbuje kosztować używ-ki, ponosząc konsekwencje zatrucia organizmu.Jak wspomniałem, nieliczni przechodzą taką pró-bę pomyślnie. Podobnie działa antikol stosowanydoustnie. Z praktyki lekarskiej znam wiele rodzin, którepróbują potajemnie stosować takie środki, dodającje do pożywienia bez wiedzy zainteresowanego.Przestrzegam, że może grozić to polineuropatią– poważnym uszkodzeniem nerwów. Zamiast od-zwyczaić chorego od alkoholu, możemy zafundo- Medycyna po godzinachwać mu wózek inwalidzki i dożywotnią opiekę. Humor 1 Prosta zasada terapii lekowej w alkohololizmiepolega na tezie: -Jeśli jakaś substancja wchodzi Przychodzi pacjent do lekarza: 2przez twoje gardło, powinna być zaakceptowana – Panie doktorze, wydaje mi się, że je-przez twoją głowę. stem dzwonkiem. 3 W naszej klinice od dawna zaniechano stoso- – Przepiszę panu tabletki, proszę braćwania esperalu, antikolu czyli zawartego w nich di- dwa razy dziennie, a jakby nie zadziała- 4sulfiranu. Jest to terapia awersyjna. Może wyrzą- ły, to proszę zadzwonić.dzić więcej szkody, niż pożytku. Jest absolutnie *** 5zakazana dla osób cierpiących na cukrzycę, różne Do lekarza psychiatry przychodzi ko-alergie, choroby krążenia i inne. Żaden lekarz nie bieta. – Panie doktorze, z moim mężem 6powinien proponować takiej terapii bez pełnego 1. było na początkuwywiadu o zdrowiu chorego i odpowiednich badań dzieje się coś dziwnego. Jak wypije 2. niezbędna w SPAlaboratoryjnych! kawę, wpada w szał i zjada całą fili- 3. pełen chorych Swoim pacjentom zalecam detoksykację, wzbo- żankę. Zostawia tylko uszko. 4. rodzinny...gaconą w witaminy i krystaloidy, a potem terapię – A to faktycznie dziwne. Uszko jest 5. objawia się smutkiempopartą dużą dawką wiedzy o chorobie alkoholo- przecież najlepsze... 6. wioska koło Bełchatowawej. *** Litery umieszczone w polach kolorowych, czytane Jak podały media, jedyny producent esperalu Lekarz psychiatra pyta asystenta: pionowo utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie prosimyw Polsce wycofał się w ubiegłym roku z jego pro- -Jak się czuje pacjent przyjęty wczo- nadsyłać pod adresem kliniki lub pocztą elektronicz-dukcji. Środek jest dostępny do wyczerpania za- raj? ną: wolmed@online.plpasów. Być może dlatego, niektórzy chirurdzy ofe- -Lepiej, odzyskał przytomność. Wśród uczestników zabawy rozlosowane zosta-rują jeszcze usługi wszywania. Doradzam jednak -I co mówił? ną nagrody – karnety do SPA w klinice oraz zesta-unikanie takich zabiegów. -Że czuje się gorzej. wy kosmetyków do kąpieli. Równowaga NR 1/09 bezpłatny kwartalnik psychiatryczny. Wydawca: WOLMED Klinika psychiatryczna i terapi uzależnień. Adres: 97-420 Szczerców, Dubie1. www.wolmed.pl Redaktor prowadzący Swietłana Napieraj, e-mail swieta.napieraj@wolmed.pl, tel. 506 819 690.

×