Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju

Zack Chepa
Zack ChepaSelf-Employed

kajian ini merupakan kajian tindakan pendidikan khas dalam meningkatkan kemahiran psikomotor dan pengamatan murid.

BAB 1
PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN
Sistem pendidikan yang terbaik menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap
kanak-kanak tanpa mengira etnik, tempat, atau latar belakang sosioekonomi
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012) selaras dengan definisi Pendidikan Khas
yang merujuk pada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik
untuk mengajar pelajar-pelajar istimewa kerana mereka tidak berupaya untuk
mencapai target yang sepatutnya daripada program sekolah aliran perdana (Mohd Zuri
Ghani dan Aznan Che Ahmad, 2011).
2
Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk
bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Tulisan adalah terjemahan simbol-simbol
bahasa dalam bentuk suku kata atau ayat atau perkataan yang membawa sesuatu
maksud. Menulis pula adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang
tersusun dan melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi
Setiap insan yang dilahirkan ke dunia ini menginginkan dirinya sempurna dari segi
fizikal, mental, emosi dan sosial. Mereka ingin menikmati keindahan alam semulajadi,
ingin meneroka dunia ini dengan bebas tanpa sekatan dan gangguan, ingin membesar
dengan baik dan sempurna serta dapat bergaul mesra dengan keluarga, rakan sebaya
dan masyarakat. Murid istimewa ialah murid yang mempunyai keperluan khas
disebabkan oleh keadaan lahiriah, fikiran dan perasaan mereka yang luar biasa. Murid
ini mempunyai tingkah laku yang tersendiri mengikut jenis keluar biasaan atau
kecacatan yang dialami. Pertumbuhan dan perkembangan golongan pelajar ini tidak
semuanya mengikut normal pertumbuhan perkembangan biasa. Keupayaan
maksimum mereka jauh kurang atau lebih berbanding dengan murid biasa. Jamalia K.
A Mohamed (2005) mengklafikasi murid-murid berkeperluan khas atau murid
istimewa ini kepada rencatan akal, gangguan tingkahlaku, autisma, gangguan
pembelajaran, kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain.
Murid bermasalah pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah
dikenalpasti dan disahkan oleh pakar-pakar professional klinikal sebagai mengalami
kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh
dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak seperti kebolehan kognitif
tingkah laku (perkembangan sosial), penguasaan bahasa lisan (pertuturan) dan
membaca, kemahiran perkembangan dan kemahiran Matematik.
3
Kanak-kanak bermasalah pembelajaran terdiri dari mereka yang mempunyai
masalah neurologikal terutamanya otak hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan
bahasa, pertuturan, penulisan, berfikir, membaca, menulis, mengeja dan sebagainya.
Malaysia mempunyai bilangan penduduk sebanyak 28 juta orang (Varet et. al. 2011)
(dlm. Seow, 2013). Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu, dianggarkan bahawa bilangan orang kurang upaya yang terdapat di
Malaysia ialah 2.8 juta orang. Namun demikian, bilangan orang kurang upaya yang
bendaftar dengan Jabatan Kebajiakan Masyarakat hanya dianggarkan 280 ribu orang
iaitu hanya 10 peratus sahaja daripada jumlah yang sepatutnya. Golongan ini perlu
diberi perhatian sewajarnya agar mereka tidak terasa diabaikan dan dipinggirkan.
Pergaulan dengan masyarakat juga tidak berlangsung dengan baik kerana keterbatasan
yang mereka alami dan kurangnya perhatian khusus untuk mereka dari pelbagai segi
menyebabka mereka semakin jauh kebelakang. Kemahiran yang ditekankan di dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia ialah kemahiran menulis.
Menurut Nathesan (2010), kemahiran menulis merupakan kemahiran yang agak
kompleks dan mencabar. Kemahiran ini juga digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran bagi matapelajaran lain. Oleh itu, murid perlulah menguasai kemahiran
menulis ini. Kemahiran menulis merupakan asas yang terpenting untuk seorang murid
dalam meneroka ilmu di sekola dan persekitaran.
Menurut Ali Mahmood (2007), kemahiran menulis adalah merujuk kepada
keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui
pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman
peribadi yang dialami. Senario ini menyebabkan para guru berusaha menyediakan
strategi-strategi yang berkesan bagi menangani masalah ini demi
4
meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan Bahasa Malaysia, penulisan
khususnya dan memartabatkan Bahasa Malaysia. Peranan tulisan adalah amat penting
bagi kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan cara penulisan
yang betul. Tujuannya, kanak-kanak ini akan mampu menyusun ayat-ayat yang betul
dan boleh difahami oleh pembaca. Selain itu, tujuan kanak-kanak belajar menulis ialah
untuk meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan
tulisan bagi membolehkan mereka mengeja perkataan dengan lebih pantas dan
melahirkan fikiran serta perasaan yang sempurna dalam bentuk tulisan.
Tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam akan menyukarkan guru menyemak
tugasan mereka dan mereka juga sudah tentu tidak mampu untuk membaca semula
tulisan yang ditulis sendiri. Masalah ini menyebabkan tercetusnya idea kajian tindakan
yang dilaksanakan oleh pengkaji. Oleh itu, tujuan kajian tindakan ini dibuat adalah
untuk membantu murid berkeperluan khas menulis dengan cantik, kemas dan teratur.
Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling tinggi dalam senarai
kemahiran berbahasa. Kemahiran ini hanya boleh dikuasai jika seseorang itu
menguasai kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, dan kemahiran membaca.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan berusaha untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada
Tuhan. Perkembangan unsur intelek, ciri kemahiran asas iaitu membaca, menulis,
mengira dan menaakul amat dititikberatkan (Bahagian Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia 2013-2025).
Secara umumnya, menulis merupakan perlakuan menggunakan pen, pensel
atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan.
5
Namun begitu, definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. Definisi menulis
menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan
memakai pena seperti kalam, kapur, pensel dan lain-lain. Di samping itu, menulis juga
bermaksud melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai
huruf, membuat surat atau mengarang.
Masalah menulis merupakan satu isu yang perlu dititikberatkan kerana ianya
boleh membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Isu ini
merupakan masalah yang umum bagi murid sekolah. Masalah kemahiran tulisan
mekanis merupakan satu daripada ciri-ciri yang terdapat pada murid yang bermasalah
pembelajaran (Abdullah bin Yusof, 2006). Kanak-kanak berkeperluan khas sering
terikat dengan masalah Penguasaan Kemahiran Asas iaitu membaca, menulis, mengira
dan menaakul. Menurut Zuhayati Yazid (2010), Kajian Kesihatan dan Morbiditi
Kebangsaan 1996 mendapati 333,000 kanak-kanak atau 43 peratus kanak-kanak
mengalami masalah hiperaktif. Kanak-kanak tersebut merupakan golongan murid
Attention Deficit Hyperactif Disorder (ADHD) yang mengalami ketidakseimbangan
sistem neuro di dalam otak yang menjadikan mereka sukar mengawal diri.
Menerusi pengubahsuaian dalam proses dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang dilaksanakan adalah diharapkan dapat mengembangkan
kemampuan murid ADHD dalam program bermasalah pembelajaran sehingga
mencapai tahap maksimum. Perkembangan ini bermatlamat supaya mereka dapat
menikmati hidup yang setanding dengan murid normal. Namun begitu
pengubahsuaian tersebut perlu mengambil kira kekuatan dan kekurangan yang dimiliki
6
murid ADHD dan perkara ini ada kaitannya dengan aspek gaya pembelajaran mereka
yang berbeza-beza. Bermasalah pembelajaran merangkumi pelbagai ketidakupayaan
yang menyebabkan murid bermasalah pembelajaran yang juga terdiri daripada murid
ADHD adalah lambat berkembang bagi mencapai perkembangan yang normal.
Walaupun dunia pendidikan barat bertelagah tentang kategori murid ADHD yang
tidak dikategori sebagai murid bermasalah pembelajaran, namun terdapat banyak
pendapat menyatakan bahawa murid ADHD turut mengalami masalah dalam
pembelajaran.
Turkington dan Harris (2003), menyatakan kebanyakan murid ADHD
mengalami masalah dalam pembelajaran. Di samping itu, murid ADHD juga
mempamerkan simptom -simptom ketidakupayaan seperti sukar memberi tumpuan
dalam tempoh tertentu, gagal mematuhi arahan, bertindak tanpa berfikir, bergerak
secara keterlaluan dan sukar duduk di satu-satu tempat dalam tempoh yang panjang.
Merujuk kepada ketidakupayaan tersebut yang menjadi halangan kepada pencapaian
objektif pengajaran dan pembelajaran,
Menurut Azizi Yahaya et al. (2006), gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan
atau ADHD merujuk kepada suatu kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika
zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri seperti kurang tumpuan dan terlalu aktif
berbanding dengan keadaan yang biasa diperhatikan pada individu di peringkat
perkembangan yang normal. Murid ini memerlukan kurikulum yang khusus dan
kaedah pengajaran yang sesuai dengan ketidakupayaan mereka. Permasalahan ini
7
pastinya dapat diatasi dengan cara mengenalpasti dan memberi penekanan kepada
gaya pembelajaran murid-murid tersebut. Di samping itu, murid ADHD juga dapat
memahami kecenderungan kekuatan dan kelemahan sendiri dalam gaya pembelajaran
yang diamalkan oleh mereka. Mohd Zuri Ghani dan Aznan Che Ahmad, (2011)
menyatakan kebanyakan murid yang mengalami masalah ADHD lemah dalam
pencapaian akademik. Hal ini ada kaitannya dengan ketidakupayaan yang mereka
alami seperti sukar memberi tumpuan, kurang kawalan diri, kesukaran menjalani
aktiviti peralihan, mudah terangsang dengan tingkahlaku agresif, pelupa dan
mengalami perasaan mudah kecewa. Di samping itu, murid ADHD juga memiliki sifat
yang positif seperti bersifat kata hati, sifat ingin tahu dan mempunyai bakat tertentu.
Langkah mengintegrasikan gaya pembelajaran dalam proses pengajaran dan
pembelajaran murid ADHD dijangkakan dapat membantu mereka menangani masalah
yang dihadapi dan membantu perkembangan tingkah laku pembelajaran seterusnya
meningkatkan prestasi akademik murid. Secara tidak langsung, integrasi atau
kesepaduan gaya pembelajaran menjadi sebagai salah satu langkah psikoterapi yang
berkesan bagi mengurangkan permasalahan murid ADHD. Gaya pembelajaran
terbentuk kerana proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Menurut Mohd
Sharani Ahmad (2004), proses pembelajaran adalah suatu aktiviti yang kompleks
kerana banyak perkara sebenarnya berlaku serentak pada masa yang sama.
Pembelajaran lebih merujuk kepada perubahan tingkah laku (Hergenhahn dan Olson,
2001).Kanak-kanak berkeperluan khas sering dikaitkan dengan permasalahan tingkah
laku. Tahap kefungsian mereka yang rendah mendorong timbulnya permasalahan
tingkah laku dalam kalangan mereka. Pelbagai masalah ditimbulkan sama ada semasa
berada di dalam kelas, di luar kelas mahupun di rumah. Oleh sebab itu, guru
8
Pendidikan Khas dikehendaki menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai bagi mengurangkan masalah tingkah laku dan membaiki
cara penulisan dalam kalangan murid Pendidikan Khas.
Kajian ini dijalankan di Program Pendidikan Khas Integrasi di sebuah sekolah
di Melaka. Masalah tulisan murid yang menimbulkan kerisauan dan kebimbangan
serta pengurusan tingkah laku yang dijalankan adalah bertujuan mengurang dan
membaiki tingkah laku positif semasa pengajaran menulis dilakukan. Tingkah laku
negatif murid suka berjalan di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan
pembelajaran sedang dijalankan, mengganggu murid lain, bercakap di luar topik
semasa guru mengajar dan mengganggu guru semasa pembelajaran berjalan di dalam
bilik darjah. Perubahan ini perlu dilakukan untuk mendidik murid memberikan
tumpuan pada pengajaran menulis yang djalankan. Jika murid tidak menguruskan
tingkah laku mereka dengan baik di dalam bilik darjah, ini akan menjejaskan pelajaran
dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain. Ini
menjelaskan bahawa matlamat program pendidikan khas adalah untuk menyediakan
perkembangan yang optimum kepada murid bermasalah pembelajaran agar mereka
dapat menjalani kehidupan sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan,
boleh merancang, mengurus kehidupan harian, dan boleh menyesuaikan diri dengan
masyarakat. Falsafah ini juga menegaskan peluang mengembangkan intelektual,
afektif dan kemahiran psikomotor, aspek moral, pembentukan personaliti dan
perkembangan estetika serta perkembangan sumber manusia bersesuaian dengan
perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Ini adalah bertepatan dengan
9
matlamat pendidikan khas yang antaranya bertujuan untuk menyuburkan intelek,
emosi, sosial dan jasmani serta kekuatan-kekuatan pelajar bermasalah pembelajaran.
Gaya pembelajaran menjadi cabaran kepada pendidikan murid bermasalah
pembelajaran khususnya murid ADHD mempamerkan kombinasi ketidakupayaan
dalam dua dimensi iaitu fungsi kognitif dan tingkahlaku melibatkan kurang tumpuan,
impulsif dan tingkahlaku hiperaktif. Justeru pengenalpastian gaya pembelajaran murid
ADHD adalah penting bagi memastikan guru memberi pengajaran yang bertepatan
dengan cara, keperluan dan kemampuan mereka belajar. Dengan kata lain,
perancangan dan perlaksanaan strategi pengajaran akan lebih berkesan apabila
mengambil kira gaya pembelajaran murid sebagai langkah memastikan murid ADHD
dapat belajar dalam lingkungan kemampuan mereka dan mewujudkan suasana
pembelajaran yang berkesan dan mengembirakan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan berusaha untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepada Tuhan. Perkembangan minda melalui unsur intelek, ciri
kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul amat dititikberatkan
(Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2006).
Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh
murid bermasalah pembelajaran. Kemahiran menulis juga merupakan kemahiran
kognitif yang kompleks dan mencabar bagi murid yang mengalami masalah menulis.
Kebanyakan murid bermasalah pembelajaran di kelas Pendidikan Khas Masalah
Pembelajaran (PKBP) tidak menguasai kemahiran menulis, sama ada tulisan mekanis
ataupun tulisan mentalis. Masalah kemahiran tulisan mekanis merupakan satu
10
daripada ciri-ciri yang terdapat pada murid yang bermasalah pembelajaran (Abdullah
bin Yusof, 2006).
Kemahiran menulis secara mekanis menekankan kepada aspek tulisan yang
betul, kemas, cantik dan mudah dibaca. Kemahiran ini melibatkan koordinasi otot-otot
tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan. Kemahiran menulis
secara mekanis diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu
di peringkat pra sekolah dan Tahap Satu sekolah rendah iaitu Tahun Satu hingga Tahun
Tiga. Murid-murid pendidikan khas masalah pembelajaran biasanya menunjukkan
penguasaan kemahiran menulis secara mekanis yang sangat lemah. Mereka didapati
sukar menulis huruf-huruf dengan betul dan juga cara menulis huruf
yang salah (Yasmin Hussain, 2013).
Kemahiran menulis secara mentalis pula adalah kemahiran menulis untuk
pelahiran idea, perasaan, memberi maklumat, bercerita dan sebagainya. Kemahiran ini
melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihan-latihan yang berterusan
sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap. Kemahiran menulis secara
mentalis ini hanya diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka
menguasai kemahiran menulis secara mekanis (Kamaruddin Hj. Husin, 2010).
Murid masalah pembelajaran kategori hiperaktif sering mengalami masalah
menulis. Hiperaktif ini adalah istilah yang digunakan untuk kanak-kanak yang
mempunyai tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu tetapi masih
mempunyai tumpuan yang pendek dan lemah. (Jamilah, 2005). Gangguan hiperaktif
dan kurang tumpuan murid ADHD merujuk kepada kecelaruan perkembangan yang
11
berlaku pada zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri kurang tumpuan, keadaan
hiperaktif yang kerap dan teruk berbanding biasa (Azizi Yahaya, 2006). Menyedari
kepentingan kemahiran menulis walaupun dalam kalangan murid pendidikan khas,
pengkaji rasa bertanggungjawab dan berminat untuk membantu seorang murid ADHD
agar dapat menguasai kemahiran menulis huruf dengan betul, kemas dan teratur.
Pengkaji telah melaksanakan ansur maju semasa menjalankan pengajaran dan
pembelajaran dan menggunakan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju untuk mengatasi
masalah menulis murid. Kit Ansur Maju ini dibina sendiri oleh pengkaji untuk
merawat masalah yang dihadapi oleh murid ADHD.
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN
Pendidikan merupakan satu bidang yang melibatkan proses pengajaran dan
pembelajaran. Bidang ini telah menjadi keutamaan dalam peranan seseorang guru
yang merujuk kepada tanggungjawab yang utama iaitu memastikan semua murid
menerima pengajaran yang berkesan seterusnya dapat belajar dengan cemerlang.
Transformasi pendidikan telah membawa banyak perubahan termasuk kesedaran dan
persepsi guru-guru yang semakin menyedari pentingnya mereka mengenal pasti
bagaimana proses pembelajaran dan gaya pembelajaran seseorang murid itu berlaku.
Kesedaran ini wujud daripada aspirasi seseorang guru itu bagi mempertingkatkan
kualiti pengajarannya dan seterusnya meningkatkan kualiti tingkahlaku pembelajaran
seseorang murid dengan lebih baik dan akhirnya dapat mempertingkatkan kualiti
pencapaian murid. Ini bererti antara cabaran utama pendidikan khas khususnya
12
program bermasalah pembelajaran pada masa kini adalah untuk mengenal pasti gaya
pembelajaran murid bermasalah pembelajaran khususnya murid ADHD agar proses
pengajaran dapat disampaikan sepadan dengan gaya pembelajaran murid tersebut.
Bermasalah pembelajaran merangkumi pelbagai ketidakupayaan yang menyebabkan
murid bermasalah pembelajaran yang juga terdiri daripada murid ADHD adalah
lambat berkembang bagi mencapai perkembangan yang normal. Walaupun dunia
pendidikan barat bertelagah tentang kategori murid ADHD yang tidak dikategori
sebagai murid bermasalah pembelajaran, namun terdapat banyak pendapat
menyatakan bahawa murid ADHD turut mengalami masalah dalam pembelajaran.
Pendapat Turkington dan Harris (2003), yang menyatakan kebanyakan murid
ADHD mengalami masalah dalam pembelajaran. Di samping itu, murid ADHD juga
mempamerkan simptom-simptom ketidakupayaan seperti sukar memberi tumpuan
dalam tempoh tertentu, gagal mematuhi arahan, bertindak tanpa berfikir, bergerak
secara keterlaluan dan sukar duduk di satu-satu tempat dalam tempoh yang panjang.
Merujuk kepada ketidakupayaan tersebut yang menjadi halangan kepada pencapaian
objektif pengajaran dan pembelajaran yang kompleks. Menurut Mohd Sharani Ahmad
(2004), proses pembelajaran adalah suatu aktiviti yang kompleks kerana banyak
perkara sebenarnya berlaku serentak pada masa yang sama.
Terdapat tiga kategori murid masalah pembelajaran belajar di dalam bilik
darjah yang dipilih sebagai lokasi kajian. Murid di dalam bilik darjah seramai lima
orang murid yang terdiri dari murid ADHD, lembam dan ketidakupayaan intelektual..
Seorang murid dikesan menghadapi masalah membentuk huruf dengan cara yang betul
13
dan tidak meletakkan huruf di atas garisan. Walaupun perkataan yang ditulis boleh
dibaca namun tulisannya tidak kemas dan tidak teratur.
Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku pengkaji mendapati murid ini
tidak memberi tumpuan dan gelisah. Masri (bukan nama sebenar) suka menarik
perhatian guru untuk memberikan tumpuan padanya. Pengkaji telah meminta bantuan
Pembantu Pengurusan murid mengawal tingkahlaku murid supaya dapat melihat cara
guru menulis dan membentuk huruf di papan putih sebagai panduan semasa
pengajaran di bilik darjah.
Rasional pengkaji memilih Masri kerana murid ini boleh menulis huruf,
mengenal huruf, suku kata KV dan boleh menyalin perkataan di dalam buku dan juga
daripada papan putih walaupun tulisan tidak teratur dan kemas. . Pengkaji ingin
membantu Masri memperkemaskan tulisan dengan cara membentuk huruf arah
pergerakan tangan dengan betul dan meletakkan huruf di atas garisan yang disediakan
dengan menggunakan latihan ansur maju.
Lina Ping Madang (2010), telah menggunakan kaedah latih tubi dalam
membantu peserta memantapkan kemahiran menulis huruf. Beliau telah menerapkan
salah satu prinsip pembelajaran yang diperkenalkan oleh Thorndike (1911) iaitu
hukum latihan. Hukum latihan menegaskan bahawa hubungan rangsangan dan gerak
balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan dan latihan yang banyak.
Rohaty Mohd Majzub dan Shafie Mohd.Nor (2005). menjalankan kajian ke
atas seorang peserta kajian yang mengalami masalah dalam menulis iaitu menulis suku
14
kata dan abjad secara terbalik. Melalui kajian yang dilakukan, beliau telah
menggunakan beberapa kaedah,pendekatan dan teknik yang sesuai bagi mengatasi
masalah itu. Teknik yang digunakan ialah teknik latih tubi secara ansur untuk merawat
permasalahan yang berlaku.
Hukum Latihan Thorndike (Mok Soon Sang, 2008), menyatakan bahawa
pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan latih
tubi, aplikasi serta aktiviti pengukuhan yang berterusan diberikan kepada murid.
Menurut Kamaruddin Hj. Husin (2001), teknik latih tubi merupakan aktiviti
pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Menurut beliau lagi, kaedah
pengulangan ialah proses mengingati sesuatu perkara secara berulang kali ataupun
berterusan. Kaedah pengulangan ini dapat menajamkan ingatan dan menambahkan
kefahaman murid apabila diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Kajian yang dijalankan oleh Norizan Esa (2005), menunjukkan bahawa
mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak menggunakan kaedah
ansur maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur
serta kurang melakukan kesilapan dalam penulisannya.
Kebaikan menggunakan pengajaran secara ansur maju antara lainnya ialah
guru dapat mengajar secara berperingkat dan menegaskan butiran mengajar secara
terperinci bagi setiap peringkat. Guru juga dapat mengenal pasti kesalahan yang
dilakukan pada setiap peringkat dan membetulkannya dengan segera dan guru dapat
memberi tunjuk cara bagi setiap langkah serta menjelaskan kaitan antara setiap
15
peringkat dan langkah. Murid pula dapat mengenalpasti setiap langkah aktiviti dengan
jelas, mengetahui kesilapan yang dilakukan dan dapat melihat pertalian antara satu
langkah dengan langkah yang lain.
1.3 PENYATAAN MASALAH
Pengkaji menengahkan masalah yang dihadapi oleh seorang murid ADHD pendidikan
khas dari kelas Istimewa Tiga. Masalah yang dihadapi oleh murid itu ialah tulisannya
seperti cakar ayam, buruk, tidak kemas, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut
garisan dan saiz antara perkataan tidak sama. Murid tersebut menulis tidak di atas baris
garisan yang terdapat di dalam buku tulis yang disediakan. Tulisan mereka juga sukar
untuk dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering di dapati dalam kalangan
murid ini ialah cara memegang pensel yang tidak betul, kedudukan tangan dan buku
yang tidak betul, saiz antara perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan
yang tidak tepat dan tidak dapat menulis perkataan dengan betul.
Kajian tindakan yang dijalankan adalah bertujuan untuk membantu murid
menulis dengan teratur dan kemas. Cara ansur maju diperkenalkan dengan mengajar
murid mempelajari kemahiran menulis secara beransur-ansur yang bermula dengan
langkah paling asas dan kemudian beralih kepada langkah yang lebih sukar sehingga
mereka menguasai kemahiran menulis. Tiga instrumen seperti Rancangan Pendidikan
Individu (RPI), Kit Ansur Maju, Pemerhatian, dan rakaman gambar telah digunakan
untuk mengumpul data kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan peratus dan
16
graf peningkatan di dalam senarai semak yang dilakukan terhadap peserta kajian.
Pengkaji berpendapat pengajaran secara ansur maju mempunyai kesan dalam
membaiki tulisan murid. Kebanyakan guru Pendidikan Khas berpandangan
pengajaran melalui ansur maju yang dipilih sesuai dalam membaiki tulisan tulisan
murid ini agar menjadi kemas dan teratur. Pengajaran melalui ansur maju menekankan
cara menguasai sesuatu kemahiran itu secara beransur-ansur.dalam tempoh waktu
yang diinginkan oleh pengkaji. Ini merupakan satu cara murid mempelajari sesuatu
kemahiran itu bermula dari langkah yang paling asas kemudian beralih ke aras yang
lebih sukar dan seterusnya sehinggalah mereka dapat menguasainya
Setelah masalah peserta kajian telah dikenalpasti, pengkaji telah memilih untuk
menjalankan tiga tindakan iaitu pemerhatian, penelitian dokumen dan menanda
senarai semak sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
Pemerhatian secara tidak berstruktur yang dilakukan adalah melalui gambar semasa
peserta kajian melaksanakan aktiviti menulis, penelitian dokumen iaitu laporan
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) yang ditulis oleh guru mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan senarai semak masalah tulisan yang ditunjukkan peserta kajian semasa
menulis bersama guru mata pelajaran.
Hasil pemerhatian dan hasil kerja serta penulisan peserta kajian, pengkaji
mendapati peserta kajian telah melakukan beberapa kesilapan iaitu membentuk huruf
bermula dari bawah ke atas, tidak meletakkan huruf di atas garisan dengan betul dan
telah mencampurkan huruf besar dan kecil dalam perkataan. Perkataan yang ditulis
oleh peserta kajian masih boleh dibaca tetapi pengkaji mendapati masalah menulis
17
yang ditunjukkan perlu diatasi kerana peserta kajian telah berusia sebelas tahun, tiada
masalah motor halus dan motor kasar dan boleh mengikuti arahan.
ADHD merujuk kepada kepelbagaian kurang upaya kognitif, psikiatrik,
pendidikan, emosi, dan sosial (Supiah Saad. 2003). Aspek-aspek tersebut adalah
berkaitan dengan sistem neurologi. Secara khususnya menunjukkan bahawa murid
ADHD adalah golongan yang mengalami kecelaruan sistem neurologi. Akibat
daripada kecelaruan tersebut menyebabkan mereka mengalami kurang upaya untuk
memberi tumpuan, mematuhi arahan dan mengawal tingkah laku yang dianggap
keterlaluan yang telah menjadi gangguan kepada aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Oleh yang demikian, tanpa menilai gaya pembelajaran yang digemari
murid ADHD, guru didapati sering berkecenderungan mengawal dan menghadkan
aktiviti pengajarannya kerana terganggu dengan ciri-ciri murid ADHD. Menurut
Saadiah Ahmad (2012), ciri-ciri ADHD pada seseorang murid merupakan antara
faktor yang menyumbang kepada wujudnya masalah akademik dan tingkah laku di
sekolah. Ciri-ciri murid ADHD yang telah dikenalpasti mengganggu aktiviti
pengajaran dan pembelajaran ialah tidak dapat memberi tumpuan kepada aktiviti
pengajaran, bergerak atau merayau-rayau tanpa tujuan di dalam kelas, berusaha
mendominasi perhatian guru, mudah bertindak agresif, sukar mematuhi arahan, dan
sukar menyelesaikan tugasan dengan baik. Pengkaji juga telah melihat laporan
penilaian yang ditulis oleh guru Bahasa Malaysia dalam borang RPI juga menunjukkan
masalah yang sama semasa kemahiran menulis dilaksanakan. Peserta telah
membentuk huruf dengan cara yang salah walaupun guru telah menulis satu persatu
18
huruf di papan putih. Laporan penilaian murid telah direkodkan oleh guru berkenaan
di dalam borang Lampiran RPI/PKBP/3 selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.
Pengkaji juga telah mendapatkan maklumat tingkah laku peserta kajian
daripada guru matapelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan borang soal selidik
tingkah laku. Item-item soalan diperolehi daripada Buku Garis Panduan Pelaksanaan
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) 2009, Lampiran RPI/PKB/2. Tujuan soal
selidik diberi untuk mengenalpasti masalah tingkah laku yang mengganggu
pembelajaran peserta kajian yang menyebabkan berlakunya kesalahan semasa
menulis.
Dapatan daripada soal selidik tingkah laku daripada guru matapelajaran,
pengkaji telah mengenalpasti bahawa peserta kajian memiliki ciri-ciri ADHD seperti
kurang tumpuan, gelisah, berkhayal atau termenung. Pengkaji juga mendapati peserta
kajian akan berwajah murung apabila tidak cukup tidur dan mudah menangis. Peserta
kajian akan mengamuk jika ditegur oleh guru atau kawan-kawan. Emosi yang tidak
stabil menyebabkan peserta kajian tidak dapat memberi tumpuan dan tidak turut serta
dalam aktiviti yang dirancang oleh pengkaji. Namun apabila diberi masa bertenang
dan pengkaji menggunakan bahan bantu belajar yang menarik perhatiannya, pengkaji
mendapati peserta kajian ingin turut serta dalam aktiviti yang
dijalankan pada waktu itu.
19
Gambar 1.1: Lembaran Kerja Peserta Kajian
Gambar 1.1 menunjukkan lembaran kerja peserta kajian. Melalui pemerhatian
pengkaji dari tulisan di atas, peserta kajian melakukan kesalahan menulis di atas
garisan, dan tulisan yang tidak sekata ketinggiannya. Peserta kajian kelihatan seperti
melihat apa yang ditulis oleh guru di papan putih dan berminat pada pengajaran dan
pembelajaran guru tetapi apabila latihan menulis diberikan peserta kajian tidak
membentuk huruf dengan cara yang betul, menulis di atas garisan secara tinggi dan
rendah, menulis huruf dalam jarak yang tidak kemas dan menulis huruf dengan tidak
konsisten. Pengkaji telah meminta peserta kajian menulis semula huruf berkenaan
berulang kali. Pengkaji telah memilih kaedah latih secara tubi secara ansur maju untuk
mengukuhkan pengamatan dan ingatan peserta kajian.
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah
penggunaan bahan bantu belajar yang tidak menarik minat peserta kajian. Apabila
peserta kajian dalam emosi yang tidak baik, penggunaan buku tulis dan pensel tidak
menarik minatnya untuk menulis, akibatnya peserta kajian akan menangis, mengamuk
20
dan menulis sambil lewa. Peserta kajian tidak memberi kerjasama dalam situasi ini
dan hasil tulisannya tidak kemas. Pemilihan bahan bantu belajar yang menarik perlu
diberi perhatian oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran
kepada murid pendidikan khas. Murid ADHD cepat merasa jemu dengan gaya
pembelajaran yang sama pada setiap hari.
Peserta kajian juga sering menjerit di dalam bilik darjah apabila diusik oleh
murid lain. Perkara yang kecil sekalipun seperti memanggil namanya sahaja oleh
murid lain, boleh menyebabkan peserta kajian mengamuk dan menangis. Situasi ini
menyebabkan aktiviti pengajaran guru kerap terganggu dan tumpuan murid itu akan
hilang fokusnya. Inilah di antaranya penyebab cara menulis peserta kajian yang buruk
dan tidak kemas dihasilkan.
Tumpuan peserta kajian yang singkat pada pengajaran guru menjadi penyebab
kepada masalah menulis yang dihadapi. Peserta kajian ADHD yang sukar
memberikan tumpuan pada pengajaran guru. Peserta kajian mudah bosan dengan gaya
pembelajaran yang kurang menarik dan tidak menarik minatnya. Ini menyebabkan
peserta kerap ingin ke bilik air, keluar dari bilik darjah, kerap berjalan dan kerap
mengganggu pembelajaran di dalam bilik darjah.
Penggunaan alat bantu belajar (ABM) dalam pengajaran, membolehkan murid
bukan sahaja boleh melihat pergerakan yang dilakukan tetapi murid juga dapat
membaiki kesalahan yang dilakukan semasa menjalankan aktiviti penulisan. Keadaan
ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bertenaga dan dapat
menarik minat murid untuk belajar (Mohd.Aris, Siti Fatihah dan Asmah,
21
2004). Melihat kepada pentingnya penggunaan bahan bantu belajar, pengkaji telah
membina sebuah Kit Ansur Maju dan diguna oleh peserta kajian untuk membentuk
huruf kecil dan besar, membaiki ruang antara huruf dan menulis di atas garisan dalam
kemahiran menulis. Kit Ansur Maju ini juga dapat mengurangkan masalah tingkah
laku peserta kajian semasa mengikuti aktiviti menulis.
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN
Murid ADHD merupakan kelompok murid bermasalah pembelajaran yang
memerlukan metodologi pengajaran untuk menggalakkan mereka belajar dengan lebih
baik dan ini bergantung pada keupayaan guru mengenal pasti gaya pembelajaran
mereka. Adalah penting memahami bagaimana tingkah laku, kurang tumpuan dan
impulsif mempengaruhi tingkah laku pembelajaran murid ADHD agar guru dapat
memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk menangani permasalahan ini. Murid
diajar dengan pembelajaran yang seronok tanpa memaksa menyebabkan mereka
mudah memperoleh dan memahami maklumat pembelajaran dengan lebih berkesan.
Jika guru memahami bagaimana murid ADHD belajar dengan lebih baik, mereka akan
dapat merekabentuk pengajaran yang lebih bermakna dan menyeronokkan. Kemahiran
menulis perlu dikuasai oleh murid-murid secara berperingkat-peringkat mengikut
kesediaan dan keupayaan mereka. Kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan
kemahiran membaca. Tulisan yang tidak kemas dan teratur sukar untuk dibaca.
Masalah untuk menguasai kemahiran menulis di peringkat tulisan mekanis perlu
diberi perhatian walaupun kepada murid masalah pembelajaran.
22
Semua individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, yang
mempengaruhi pemikiran, sikap dan pendekatan seseorang individu terhadap
pembelajaran dan cara memproses maklumat (Reif, 2007). Menurut Shahabuddin
Hashim dan Rohizani Yaakub (2003), gaya pembelajaran adalah penting untuk dikaji
kerana gaya pembelajaran dimiliki oleh murid secara individu adalah tidak sama..
Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang harus dieksploitasi
sepenuhnya bagi meningkatkan pencapaian semua murid. Kepentingan kajian kepada
murid berpendidikan khas supaya murid menguasai kemahiran menulis huruf dengan
cara yang betul dan boleh menghasilkan tulisan yang kemas dengan menggunakan Kit
Ansur Maju. Disamping itu, pengajaran secara ansur maju juga digunakan kerana
murid ADHD mengalami masalah untuk memberi tumpuan yang lama maka dengan
kaedah itu murid akan diberi masa untuk menyiapkan kerja dan murid tidak merasa
bosan, tetapi sekiranya berjaya menyiapkan kerja yang diberi dengan cepat merupakan
satu kejayaan bagi diri mereka. Pengajaran secara ansur maju dengan menggunakan
Kit Ansur Maju boleh diguna oleh guru-guru mata pelajaran lain dalam pengajaran
dan pembelajaran kerana bahan dalam Kit Ansur Maju boleh ditukar ganti mengikut
keperluan murid.
Hasil daripada kajian amat penting pada Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM). Kajian ini juga boleh dijadikan sebagai penambahbaik kepada pihak
kementerian pendidikan dalam membekalkan bahan bantu mengajar kepada guru dan
bahan bantu belajar yang bersesuaian untuk murid pendidikan khas supaya dapat
dimanfaatkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Perkongsian pintar antara
(KPM) dan pihak-pihak lain dalam mempertingkatkan profesion keguruan seperti
23
latihan dan kursus berfokus mengikut kategori murid masalah pembelajaran agar guru-
guru lebih berilmu dan mahir dalam pedagogi.
Kajian tindakan ini juga amat penting pada Jabatan Pendidikan Melaka, kerana
hasil dari tindakan ini dapat digunakan pada semua sekolah di negeri Melaka untuk
memperbaki masalah tulisan yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan khas terhadap
murid di sekolah masing-masing. Murid pendidikan khas boleh belajar jika kena
dengan caranya dan pengajaran yang dilakukan oleh guru mereka.
Kajian ini juga amat penting pada Jabatan Pendidikan Daerah di negeri
Melaka. Melalui dapatan kajian ini, boleh digunakan pada semua sekolah di daerah
masing-masing untuk membantu masalah murid pendidikan khas dalam aktiviti
penulisan. Bahan Kit Ansur Maju yang dihasilkan ini juga boleh dijadikan panduan
pada semua guru untuk memperbaiki teknik pengajaran masing-masing dan juga pihak
guru boleh melakukan inovasi yang terbaru dengan mengubahsuaikan bahan-bahan
mengikut kreativiti guru-guru masing-masing.
Kajian ini juga amat penting pada sekolah pengkaji kerana dapat membantu
mengurangkan masalah tulisan yang dihadapi oleh murid pendidikan khas. Pengkaji
rasa terpanggil untuk membantu mengurangkan permasalahan yang dihadapi oleh
murid serta guru yang mengajar Bahasa Malaysia dan mata pelajaran yang lain di
sekolah pengkaji. Kit Ansur Maju dapat membantu murid di aliran perdana dan juga
pendidikan khas dalam memperbaiki cara penulisan masing-masing.
24
Kepentingan kajian ini pada guru dan murid adalah dapat membantu mereka
mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat
menggunakan Kit Ansur maju dalam pengajarannya untuk mempelbagaikan teknik
pengajaran menulis dan seterusnya menarik minat murid untuk memberikan perhatian
di dalam bilik arjah. Murid dapat belajar cara yang mudah secara ansur maju
memperbaiki masalah tulisan yang dihadapi oleh mereka.
Bagi ibu bapa pula, kepentingan kajian ini menjadi satu wadah perkongsian
ilmu untuk membantu anak mereka menguruskan tingkah laku dan emosi semasa
menjalani aktiviti harian bersama-sama. Pembelajaran secara ansur maju yang
dijalankan oleh guru di sekolah boleh dipraktikkan di rumah. Ibu bapa perlu bersabar
semasa memberi tunjuk ajar dan gunakan perkataan dan arahan yang mudah difahami
supaya anak ini tidak merasakan diri sebagai beban kepada ibu dan bapa mereka.
Banyak maklumat dan dapatan diperolehi hasil daripada kajian penyelidikan.
Maklumat tersebut boleh dijadikan bahan perkongsian ilmu kepada semua pihak yang
terlibat dalam memastikan hak-hak pendidikan murid kurang upaya diberi sama rata
seperti murid di arus perdana. Murid pendidikan khas juga memerlukan satu bentuk
pengajaran yang bersesuaian dengan tahap kemampuan mereka. Dapatan ini pastinya
amat dinanti untuk diaplikasikan terhadap murid pendidikan khas yang sentiasa
dahagakan ilmu pengetahuan yang terkini dan dapat membantu mereka belajar untuk
menguasai kemahiran yang diajarkan oleh guru.
25
1.5 TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian dihasilkan melalui pernyataan masalah yang telah dikenalpasti oleh
pengkaji dan turut merangkumi pembentukan persoalan kajian. Kajian ini dijalankan
ke atas seorang murid lelaki berumur 11 tahun yang disahkan oleh pegawai perubatan
mengalami masalah pembelajaran kategori Attention Deficit Hyperactif Disorder
(ADHD), yang belajar di sekolah pengkaji. Peserta kajian mengalami masalah
kemahiran menulis mekanis. Dia sering melakukan kesilapan untuk membentuk huruf
dengan cara yang betul, jarak antara huruf dan tidak meletakkan huruf di atas garisan.
Kesilapan itu menjadikan tulisan peserta tidak teratur dan tidak kemas. Kajian ini juga
bertujuan untuk mengubah proses penulisan secara fizikal dan perubahan tingkah laku
Masri. Pengkaji rasa terpanggil untuk membuat kajian tindakan mengatasi masalah
yang dihadapi oleh peserta. Sepanjang tempoh menjalankan kajian ini, pengkaji hanya
memfokuskan terhadap masalah utama iaitu membentuk huruf dengan cara yang betul,
jarak antara huruf, dan menulis di atas garisan.
1.6 OBJEKTIF UMUM
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menulis mekanis murid
seterusnya dapat menulis perkataan di atas garisan dengan teratur dan kemas.
1.7 OBJEKTIF KHUSUS
26
1. Murid boleh membentuk huruf dengan cara yang betul di atas garisan
menggunakan Kit Ansur Maju.
2. Murid boleh menulis ayat pendek dengan jarak antara ruang huruf dengan baik
menggunakan kaedah ansur maju.
3. Penggunaan Kit Ansur Maju boleh membantu guru dalam meningkatkan
kemahiran menulis mekanis murid ADHD.
1.8 PERSOALAN KAJIAN
1. Kit Ansur Maju dapat membantu murid membentuk huruf dengan cara yang
betul di atas garisan.
2 Kaedah ansur maju dapat membantu murid menulis huruf dengan jarak yang
betul antara huruf.
3. Amalan penggunaan Kit Ansur Maju dapat membantu guru meningkatkan
kemahiran menulis mekanis murid ADHD.
1.9 ANALISIS MASALAH
Pengkaji juga telah membina bahan bantu belajar Kit Ansur Maju untuk membantu
peserta kajian menambahbaik bentuk tulisan dengan menggunakan kaedah latih tubi
dan ansur maju. Hasil daripada penggunaan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju
dilihat dapat membantu pengkaji menambahbaik bentuk huruf dan mengatasi masalah
tingkah laku peserta kajian.
27
Setelah membuat pemerhatian terhadap masalah peserta kajian, pengkaji telah
mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan berlakunya tulisan yang buruk, tidak
teratur, tidajk kemas, serta sukar dibaca. Terdapat beberapa perkara yang
menyebabkan berlakunya masalah kemahiran menulis peserta kajian setelah dibuat
kajian oleh pengkaji. Peserta kajian adalah murid ADHD. bertingkahlaku gelisah,
berkhayal dan kurang tumpuan. Peserta kajian kerap melakukan kesalahan semasa
menulis. Masalah tingkahlaku yang sukar di kawal ini telah melambatkan proses
pembelajaran peserta kajian di dalam bilik darjah. Gangguan yang dilakukan semasa
pengajaran guru mengganggu tumpuan peserta kajian dan juga mengganggu murid
lain semasa pembelajaran. Situasi ini membangkitkan emosi kemarahan guru dan
murid lain menyebabkan keadaan bilik darjah menjadi tidak terkawal. Masalah
penulisan yang ketara ini merangkumi masalah ejaan, penggunaan baris yang tidak
betul serta penggunaan ruang pada setiap ayat yang tidak sesuai iaitu jarak antara
setiap ayat amat dekat. Terdapat tiga masalah ketara yang dihadapi oleh peserta iaitu
masalah ejaan dalam setiap aktiviti pada lembaran kerja yang diberikan, didapati satu
daripada dua barisan ayat mempunyai masalah ejaan, dalam penggunaan baris, peserta
kajian tidak tahu bila menggunakan baris yang sepatutnya iaitu menulis di atas garisan
dan akhir sekali masalah ruang dalam penulisan. Ruang pada ayat yang disalin atau
dibina iaitu jarak antara dua perkataan amat dekat dan sukar untuk dibezakan. Ini
menunjukkan tulisan tangan peserta kajian. Hasil pemerhatian daripada lembaran kerja
menunjukkan berapa kelemahan yang diperolehi. Huruf tidak seragam, ruang yang
tidak baik serta mempunyai beberapa kesalahan ejaan dan perkataan yang tidak
lengkap.
28
Pengkaji telah membina bahan bantu belajar Kit Ansur Maju untuk membantu
peserta kajian menambahbaik bentuk tulisan dengan menggunakan ansur maju. Hasil
daripada penggunaan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju diharap dapat membantu
pengkaji menambahbaik bentuk huruf dan mengatasi masalah tingkah laku peserta
kajian. Kit Ansur Maju juga diharapkan dapat membentuk sifat yakin pada diri
terhadap peserta dalam pembelajaran bersama rakan sekelasnya nanti.
Gambar 1.2: Lembaran kerja peserta kajian
Gambar 1.2 menunjukkan latihan yang ditulis oleh peserta kajian dalam
pelajaran yang lepas. Hasil pemerhatian berdasarkan tulisan ayat peserta membuktikan
bahawa peserta menghadapi masalah menulis di atas garisan dan jarak antara huruf
amat rapat. Peserta tidak dapat mengagak jarak antara huruf yang perlu ditulis, begitu
juga cara tulisan peserta di atas garisan. Cara penulisan seperti ini menyebabkan
tulisannya tidak kemas dan sukar dibaca oleh guru.
29
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah
penggunaan bahan bantu mengajar yang tidak menarik minat peserta kajian. Apabila
peserta kajian dalam emosi yang tidak baik, penggunaan buku tulis dan pensel tidak
menarik minatnya untuk menulis. Peserta kajian tidak memberi kerjasama dan hasil
tulisannya tidak kemas. Pemilihan bahan bantu belajar yang tidak menarik minat
peserta kajian perlu diberi perhatian oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran
dan pembelajaran kepada murid pendidikan khas. Murid ADHD cepat merasa jemu
dengan gaya pembelajaran yang sama pada setiap hari.
Peserta kajian juga sering keluar dari bilik darjah untuk ke bilik air. Kekerapan
pergi ke bilik air menyebabkan berlaku gangguan pada peserta kajian dan juga pada
murid lain. Inilah di antaranya penyebab kurang tumpuan pada pengajaran menulis
yang dijalankan oleh guru dan tidak dapat diikuti oleh peserta kajian. Situasi ini
menyebabkan cara menulis peserta kajian yang buruk dan tidak kemas.
Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) dalam pengajaran, membolehkan
murid bukan sahaja boleh melihat kelainan yang dilakukan guru dalam pengajaran
tetapi juga murid dapat membantu membaiki kesalahan yang dilakukan semasa
menjalankan aktiviti tersebut. Keadaan ini akan menjadikan proses
pengajaran dan pembelajaran lebih bertenaga dan dapat menarik minat murid untuk
belajar (Mohd. Aris, Siti Fatihah dan Asmah, 2004). Melihat kepada penting
penggunaan bahan bantu belajar, pengkaji telah membina sebuah Kit Ansur Maju dan
diguna pada peserta kajian untuk membentuk huruf kecil dan besar, jarak antara huruf
dan kesalahan menulis di atas garisan dalam kemahiran menulis. Kit Ansur Maju ini
30
juga dapat mengurangkan masalah tingkah laku peserta kajian semasa mengikuti
aktiviti menulis kerana focus murid dapat dialihkan pada aktiviti yang dijalankan.
1.10 BATASAN KAJIAN
Kajian ini melibatkan seorang peserta kajian di sebuah sekolah di Daerah Melaka
Tengah. Peserta kajian adalah seorang murid lelaki berumur 11 tahun dan murid
berpendidikan khas kategori ADHD. Fokus kajian berkaitan masalah membentuk
huruf dengan cara yang betul, menulis huruf dengan jarak yang sesuai dan menulis
huruf di atas garisan semasa menulis. Pengajaran secara ansur maju digunakan semasa
sesi pengajaran dan pembelajaran bersama penggunaan bahan bantu belajar iaitu Kit
Ansur Maju yang baru dibina dan penggunaannya hanya semasa kajian dilaksanakan
bagi menyelesaikan masalah menulis murid pendidikan khas. Kajian dalam tempoh
masa yang singkat diharapkan penggunaan Kit Ansur Maju dapat membantu
menambah baik kemahiran menulis mekanis dan membantu perubahan tingkah laku
negatif menjadi positif kepada murid pendidikan khas yang lain pada sesi pengajaran
dan pembelajaran yang selanjutnya.
1.11 KESIMPULAN
Pengajaran dan pembelajaran aktiviti menulis berkait rapat dengan perlakuan dan daya
tumpuan murid semasa guru mengajar. Murid ADHD amat sukar dikawal kerana
mereka mudah bosan dengan pembelajaran di bilik darjah yang statik. Murid ADHD
merupakan seorang murid yang bermasalah tingkahlaku dan sukar untuk belajar
31
bersama-sama murid lain. Tumpuan yang kurang pada setiap sesi pembelajaran
menyebabkan murid ini mengalami masalah dalam bentuk penulisan. Kebanyakan
tulisan murid ini sukar dibaca dan bentuk huruf yang salah. Oleh yang demikian, kajian
perlu dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Kajian tindakan akan membuatkan guru
lebih bersedia untuk mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji
menggunakan Kit Ansur Maju dalam meningkatkan kemahiran menulis murid
berdasarkan dapatan untuk memperbaiki tulisannya.
BAB II
TINJAUAN LITERATUR
2.1 PENGENALAN
Menurut Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkn insan yang seimbang dan harmonis dari
32
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdsarkann kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berkrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara. Jabatan Pendidikan Khas, (KPM, 2003)
Bagi memenuhi keperluan individu program pengajaran dan pembelajaran di Program
Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan bahawa
guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran,
masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi
mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Masalah Pembelajaran digubal untuk
membolehkan murid menguasai asas berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi
keperluan diri, berdikari, memperoleh asas pengetahuan, ilmu, kemahiran,
mendapatkan maklumat, nilai dan idea serta bersosial bagi mencapai kehidupan yang
bermakna. Ilmu adalah keajaiban yang mampu merubah manusia dan guru sebagai
pendidik adalah bertanggungjawab dan harus bijak mencanai permainan minda dalam
mendidik murid berkeperluan khas membentuk mereka menjadi manusia. Saban tahun
tranformasi sama ada dari segi kurikulum, kokurikulum dan sahsiah sentiasa dilakukan
demi memastikan pendidikan untuk semua murid berkeperluan khas di sekolah ini
seiring dengan kehendak dan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia agar semua
murid mendapat pendidikan yang sama. Kita sebagai pendidik sememangnya
menyimpan hasrat dalam membantu sistem pendidikan bagi murid-murid kurang
33
upaya bukan sahaja cemerlang dari segi sahsiah tetapi cemerlang dalam segala aspek
agar mereka ini dibentuk dari liabiliti menjadi satu aset yang penting dan berguna
kepada masyarakat dan negara. Mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu
hari nanti. Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan
Malaysia (2006-2010)
Perbezaan kognitif, sosial, emosi, fizikal dan rohani di kalangan kanak-kanak
di dalam sebuah bilik darjah merupakan perkara biasa. Selain daripada pengaruh baka
dan persekitaran, kanak-kanak berkembang pada tahap dan kadar yang berbeza. Oleh
yang demikian di dalam sesebuah kelas akan terdapat murid yang cergas serta
berkebolehan dan ada murid yang menghadapi kesukaran dalam mengikut pengajaran.
Murid mungkin berbeza daripada rakan-rakannya yang lain dari segi kemampuan
mereka menyelesaikan masalah, kebolehan berbincang dan bergaul dengan rakan,
mengawal perasaan atau menjalani kegiatan fizikal.
Namun, kadang kala kita akan berjumpa kanak-kanak yang perbezaanya agak
ketara dan tidak mengikut norma-norma perkembangan seperti kanak-kanak lain.
Perbezaanya ini juga mungkin akan menyebabkan kanak-kanak ini tidak dapat
mengikut pengajaran di dalam bilik darjah seperti rakan-rakannya yang lain dan akhir
terpinggir dan ketinggalan dalam pelajarannya. Kanak-kanak ini menunjukkan ciri-ciri
perkembangan yang berbeza daripada kanak-kanak biasa, misalnya keupayaan
kogintif, fizikal yang terhad, kesukaran berinteraksi dan berkomunikasi. Kanak-kanak
ini mungkin menghadapi masalah tertentu seperti masalah fizikal, masalah
penglihatan, pendengaran, pertuturan, tingkah laku, masalah pembelajaran, terencat
34
akal dan pintar cerdas. Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai kanak-
kanak berkeperluan khas. Satu bentuk pendidikan yang khusus perlu dirancang dan
dilaksanakan untuk kanak-kanak ini. Pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak
ini dinamakan pendidikan khas. Jamilah K.A Mohamed (2005), Pendidikan Khas
untuk Kanak-Kanak Istimewa.
Matlamat Pendidikan Khas di Malaysia ialah untuk memberi kesinambungan
program yang bermutu bagi memenuhi keperluan dan kebolehan khusus kepada
kanak-kanak berkeperluan khas dalam persekitaran (suasana) biasa. Selain daripada
itu, usaha-usaha berkaitan dengan rancangan khas serta tanggungjawab untuk
meningkatkan aspek perkembangan kanak-kanak dan semua usaha berkaitan dengan
keperluan kanak-kanak khas dan tanggungjawabnya adalah berlandaskan kepada
matlamat dan objektif pendidikan biasa yang telah ditentukan oleh Kementerian
Pendidikan dan sistem persekolahan. Jabatan Pendidikan Khas, (KPM 2003)
Memperseimbangkan peluang-peluang pendidikan antara murid istimewa
dengan murid normal dalam pelbagai aspek pembangunan fizikal dan sebagainya.
Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia selalunya tidak menyeronokkan dan
biasanya cepat membosankan murid. Keadaan ini berlaku kerana teknik pengajaran
yang digunakan oleh guru tidak dapat menarik perhatian murid untuk terus mengikuti
serta berminat dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak menggunakan
bahan bantu mengajar bagi menarik minat murid kerana kebiasaannya guru hanya
35
menggunakan teknik konvensional (cara lama) kepada murid. Guru perlu mengubah
cara pengajaran untuk menarik minat murid mengikuti pelajaran yang diajarkan guru.
Falsafah Pendididikan Khas pula mengatakan, Pendidikan Khas di Malaysia
adalah suatu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran,
berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan
hehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat
yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara Kanak-
kanak Pendidikan Khas boleh dididik dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah. Kanak-kanak yang mempunyai masalah
pembelajaran berupaya diididk dan diajar melalui pembelajaran yang diterapkan oleh
guru dalam pelbagai cara yang mampu menarik minat mereka untuk belajar.
Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah
kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat
manfaat dalam pendidikan formal. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di
bawah tanggungjwab Kementerian Pelajaran Malaysia ialah Hiperaktif (Attention
Deficit-Hypeactivity Disorders / ADHD), Sindrom Down, Autisma, Terencat akal
minima, dan Disleksia. Jabatan Pendidikan Khas, (KPM 2003)
Program pengajaran yang dijalankan untuk memenuhi keperluan individu
ADHD pembelajaran yang dijalankan adalah fleksibel. Peraturan-peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, menyatakan guru-guru boleh mengubah suai
kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan
36
aktiviti mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat
pendidikan khas. Sejak penubuhan program pendidikan khas masalah pembelajaran
pada 1988, program ini telah berkembang dengan pesat. Sehingga tahun 2005, data
yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Khas bagi seluruh negara menunjukkan
peningkatan kelas pendidikan masalah pembelajaran
Menurut Siti Hajar Abd Aziz (2009), kemahiran bahasa merangkumi
kemahiran membaca, menulis dan mengira. Secara umumnya terdapat dua jenis
kemahiran menulis yang diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran di
sekolah. Pertamanya adalah kemahiran menulis secara mekanis dan yang kedua adalah
kemahiran menulis secara mentalis.
Kemahiran menulis berfungsi sama penting dengan kemahiran membaca,
justeru itu guru perlu menitikberatkan cara menulis yang betul kepada murid-
muridnya. Selain itu, kemahiran menulis merupakan suatu budaya intelek yang
saling melengkapi antara kemahiran membaca dengan menulis.
2.2 ATTENTION DEFICIT-HYPEACTIVITY DISORDERS (ADHD)
Menurut Roslan (2003), penulisan merupakan satu proses yang kompleks. Oleh sebab
itu, penulisan perlulah dilaksanakan mengikut tahap-tahapnya secara sistematik. Ia
perlu ditekankan daripada tahap asas lagi supaya tidak membebankan murid pada masa
hadapan.
37
Sebelum murid mula diajar menulis guru perlu memastikan yang mereka
mempunyai kesediaan menulis. Oleh itu kanak-kanak perlu didedahkan dengan
pengalaman-pengalaman menggunakan jari seperti menggenggam, meramas,
melorek, mencubit, menggentel dan memegang. Semua aktiviti ini diajar secara tidak
langsung semasa melakukan aktiviti di dalam kelas dengan menggunakan pelbagai alat
permainan dan bahan bantu belajar yang disediakan oleh guru (Tuan Jah Tuan Yusof,
2011).
Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran menurut Kementerian
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan
Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai mereka yang mempunyai masalah dengan
kecerdasan otak yang tidak selari dengan usia sebenar. Mereka yang tergolong dalam
masalah pembelajaran ini terdiri daripada mereka yang menghadapi masalah
pembelajaran spesifik (dyslexia, dyscalculia, dygraphia), kurang upaya intelektual,
lembam, ADHD, sindrom down dan lewat perkembangan global. Meskipun mereka
mempunyai masalah dengan intelektual, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
sama sekali tidak mengetepikan hak menuntut ilmu bagi golongan bekeperluan khas
ini.
Menurut dasar pendidikan khas di Malaysia, murid berkeperluan khas merujuk
kepada murid yang mengalami kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah
pembelajaran. Kategori kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran di bawah
tanggungjawab Kementerian Pelajaran termasuk sindrom down, autisma ringan,
38
ADHD, terencat akal minimum dan masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia.
Antara program yang dirancang di bawah Kementerian Pelajarn Malaysia termasuk
program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan. Program Pendidikan Khas
Integrasi, Program Pendidikan Khas Prasekolah, Program Pendidikan Khas Teknik
dan Vokasional serta Program Pendidikan Inklusif. Abd. Rahim b Talib (2007).
Terdapat pelbagai jenis masalah tulisan yang sering kita lihat. Jenis -
jenis masalah yang sering kita lihat ialah menulis huruf terbalik, kekeliruan antara
huruf besar dan huruf kecil, tidak mengenal huruf dan bunyinya, tidak ada kekemasan
tulisan, menulis huruf dengan tidak mengikut urutan atau bentuk dan sebagainya.
Masalah-masalah ini kian berleluasa di sekolah rendah yang semakin lama semakin
bertambah dalam kalangan murid sekolah rendah Masalah ADHD memberi kesan
kepada pengalaman pendidikan kanak-kanak tersebut kerana ADHD menyebabkan
mereka tidak dapat memahami arahan yang terperinci, mengekalkan tumpuan dalam
tempoh membuat tugasan dan tersalah meletakkan bahan yang diperlukan. Mereka
gagal memberi tumpuan sepenuhnya kepada perincian tugasan, melakukan kesalahan
secara kerap dan tidak gemar kepada tugasan yang melibatkan usaha ketahanan mental
(U.S Department of Education, 2003).
Menurut American Academy of Family Physicians, ADHD yang berlaku di
kalangan kanak-kanak terbahagi kepada tiga kategori iaitu Inatesi (kekurangan
tumpuan perhatian), Implusif (mengikut dorongan hati) dan Hiperaktif (berlaku
terlalu aktif). Sandra (2008), menegskan terdapat dua jenis masalah kanak-kanak
kurang tumpuan iaitu AttentionDeficit Disorder (ADD) atau masalah kurang tumpuan
39
tanpa hiperaktif dan Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) atau masalah
kurang daya tumpuan dengan hiperaktif.
Adi-Japha et al. (2007), mengatakan kajian ke atas kanak-kanak ADHD
mengalami disleksia yang mempunyai masalah mengeja dan menulis. Kajian ini
mendapati kanak-kanak ADHD mempunyai masalah dalam kesalahan ejaan di
samping penambahan, penggantian dan pelenyapan perkataan atau huruf. Kajian oleh
Auclair, Sieroff dan Kocer (2008), tentang seorang kanak-kanak perempuan berumur
lapan tahun mendapati kanak-kanak berkenaan telah mengabaikan ruang semasa
menulis. Kanak-kanak yang mengalami hiperaktif menunjukkan beberapa masalah
dalam tulisan iaitu pembalikan huruf, transposisi huruf, masalah menyalin semula
huruf [m], [n], [w] dan [a], penggantian huruf dan pelenyapan huruf. Bahagian
Pendidikan Guru (2004 ).
Walaupun kanak-kanak ADHD ini mengalami masalah tingkahlaku dan
tumpuan, mereka masih boleh diajar. Salah satu cara adalah dengan menggunakan
pendekatan terapi. Kenyataan ini di perolehi melalui Penyelia Pusat Dalam Komuniti
Kuala Terangganu, Puan Sharifah Anum Syed Abdul Hadi yang menyatakan bahawa
sesi terapi yang digunakan bagi kanak-kanak ADHD ini seperti terapi muzik, terapi
main, dan terapi yang bersesuaian dengan kanak-kanak tersebut. Setiap kali sesi terapi
dilakukan, kanak-kanak ADHD lebih terkawal pergerakan dan akan duduk diam
dengan memberi fokus terhadap pembelajarannya. Guru memainkan peranan yang
penting dalam menguruskan kanak-kanak hiperaktif atau ADHD di sekolah. Guru
40
yang mengajar di kelas pendidikan khas hendaklah sentiasa kreatif dalam tindakan
bagi menarik minat murid ADHD terhadap aktiviti yang dijalankan.
Guru juga perlu mendapatkan semua maklumat mengenai murid melalui ibu
bapa, doktor, pakar psikiatari, hospital dan sebagainya. Segala maklumat
membolehkan guru bertindak untuk membantu murid ADHD menangani situasi yang
dihadapi, merangsangnya terus belajar, mempermudahkan proses pembelajaran dan
menyediakan persekitaran yang kondusif. Guru hendaklah sentiasa memberikan
sokongan motivasi seperti pujian dan ganjaran terhadap kanak-kanak ADHD
sekiranya mereka dapat menyiapkan latihan. Peneguhan positif dapat membantu
kanak-kanak tersebut membina keyakinan diri, mengembangkan kemahiran kognitif
dan sosio emosi. Kanak-kanak ADHD juga suka pada sesi pembelajaran yang
menyeronokkan tanpa mengonggkong keterbatasan pergerakan mereka. Mereka lebih
menghormati guru jika guru tersebut dapat menyelami perasaan dan jiwa mereka
dalam proses pembelajaran dalam bilik darjah.
Yusof Bin Hj. Malie dan Walter Alvin Jiniti (2010), menyatakan bahawa
teknik dalam perubahan tingkah laku dari segi ganjaran dan motivasi serta latihan
menyebut dan menulis memberi kesan yang baik kepada murid dalam menyalin dan
membina ayat yang lengkap dan sempurna. Penggunaan garisan merupakan satu
daripada teknik yang dicadangkan sebagai latihan berterusan kepada murid agar
koordinasi tangan dapat dilakukan iaitu dari segi keseimbangan serta keseragaman
penulisan tersebut. Menulis bukanlah kemahiran yang mudah kepada kanak-kanak.
Jika kaedah mengajar yang betul tidak diamalkan mungkin kanak-kanak akan terus
41
membentuk huruf dengan menggunakan pergerakan yang salah. Menulis juga akan
menjadi aktiviti yang tidak disukai kerana kanak-kanak tidak dapat mengawal alat tulis
dan posisi tangan dan dan badan tidak selesa kepada kanak-kanak. Grave (2001)
menyatakan bahawa murid sekurang-kurangnya mesti menulis setiap hari atau
minimun empat hari dalam seminggu yang mana pada hari-hari menulis sekurang-
kurangnya 30 minit sesi menulis. Guru perlu menilai prestasi murid dengan apa yang
telah ditulis oleh murid dengan menyuruh mereka membaca apa yang telah ditulis.
Dengan ini murid akan lebih memahami dan menilai apa yang ditulis dan apa yang
difahami.
Menurut Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005), menyatakan modifikasi
tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah
laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai.
Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawalan kelas,
pembelajaran yang sihat dan produktif. ADHD atau kurangupayaan hiperaktif dan
kurang tumpuan adalah sejenis keadaan neurologi yang melibatkan masalah tumpuan
dan keaktifan impulsif yang berkembang secara tidak konsisten dengan umur kanak-
kanak. Menumpukan pada pendekatan pendidikan melalui pendekatan tingkahlaku
yang digunakan untuk menstruktur murid serta menggalakkan tingkah laku yang lebih
baik, antara kaedah yang pernah digunakan ialah pendekatan melalui peneguhan
positif, token ekonomi, time-out dan kos tindak balas. Barkley (2001). Dalam kajian
ini pengkaji menumpukan perhatian untuk penambahbaik keupayaan tumpuan kanak-
kanak ADHD melalui kaedah peneguhan. Kajian yang dijalankan oleh Norizan binti
Esa (2005), mendapati bahawa mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-
42
kanak menggunakan kaedah ansur maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis
dengan lebih kemas, teratur serta kurang melakukan kesilapan. Oleh itu, pengkaji
memutuskan untuk menggunakan kaedah ansur maju dalam membaiki tulisan murid
pendidikan khas yang dikategori ADHD agar menjadi lebih kemas, senang dibaca,
tersusun dan menulis di atas garisan yang disediakan.
Kemahiran yang ditekankan guru di dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahasa
Malaysia ialah kemahiran menulis. Menurut Nathesan (2010), kemahiran menulis
merupakan kemahiran yang agak kompleks dan mencabar untuk dikuasai oleh murid
ADHD dalam pembelajarannya.
2.3 KEMAHIRAN MENULIS
Menurut Ali Mahmood (2007), kemahiran menulis adalah merujuk kepada
ketidakupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melaluipe
lbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman
peribadi yang dialami. Senario ini menyebabkan para guru berusaha menyediakan
strategi-strategi yang berkesan bagi menangani masalah ini demi meningkatkan
pencapaian pelajar dalam peperiksaan Bahasa Malaysia, penulisan khususnya dan
memartabatkan Bahasa Malaysia, umumnya.
Menurut Chua Soon Bui (2008), Ujian Penapisan K1A2M pada bulan Januari
2008 memperlihatkan sebanyak 65.5% atau 28,700 murid tahun satu di Sabah tidak
dapat menguasai kemahiran membaca, menulis atau mengira. Manakala Timbalan
43
Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula mendedahkan 60% murid tahap satu
di sekolah rendah seluruh negara masih belum menguasai kemahiran asas iaitu
membaca dan menulis sehingga bulan Februari 2010. Kedua-dua dapatan ini jelas
menunjukkan bahawa wujudnya masalah penguasaan kemahiran menulis dalam
kalangan murid sekolah rendah di Malaysia. Kajian seterusnya memperlihatkan
pentingnya murid sekolah rendah menguasai kemahiran menulis.
Menurut Noorazman Mahat (2012), murid perlu mahir menulis kerana hampir
semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk
tulisan dan ada juga yang memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat.
Ahmad Khair Mohd Nor (2005), menyatakan bahawa dalam pengajaran kemahiran
menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf,
perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca. Ini
bertepatan dengan Faridah Serajul Haq et.al (2001), yang memetik bahawa proses
pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi
menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid.
Dapatan kajian Che Zanariah, Fadzilah (2011), yang menganalisis sikap guru
terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis mendapati bahawa sikap
positif guru penting dalam usaha meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran menulis. Dapatan ini disokong oleh kajian Jeyagobi Dhamoderem (2008),
iaitu guru-guru mengambil berat tentang kemahiran menulis kerana ia merupakan
salah satu aspek wajib dalam mengajar bahasa. Pada pandangan beliau kebanyakan
masalah menulis ini berleluasa dalam kalangan murid sehinggakan mereka tidak
44
mengenal huruf adalah mereka telah terbiar apabila mereka di dapati mengalami
masalah dalam menulis. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah menulis
huruf dalam kalangan murid sekolah rendah..Faktor utama masalah ini berlaku ialah
strategi pengajaran dan pembelajaran adalah tidak berkesan dan ini mempengaruhi
masalah dalam kemahiran menulis murid.
Menurut Lim Chen Yin et.al (2008), mengatakan bahawa cara memegang
pensel juga merupakan salah satu faktor murid menghadapi masalah dalam
kemahiran menulis ini. Teknik pegangan pensel yang salah menyebabkan cara
penulisan huruf tidak dapat dilakukan dengan betul dan tepat semasa menulis. Murid
sukar menulis dengan betul apabila kedudukan pensel yang senget, bengkok dan
condong di atas buku latihan semasa menulis.
Menurut Siti Nazifah binti Mohd Nor (2012,) kaedah nyanyi dan lukis
membantu murid dalam meningkatkan kemahiran mengenal bentuk huruf-huruf
kecil. Beliau telah menggunakan kaedah ini untuk membantu murid untuk menulis
dan menyebut huruf kecil dengan betul. Kajian yang dilaksanakan oleh Ruhaida binti
Mansor (2005), dalam kajiannya, beliau menggunakan kaedah pengajaran
berteraskan pra sekolah bagi membantu murid mengenal huruf abjad. Ini semua
merupakan strategi-strategi yang dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji lain untuk
membantu murid dalam masalah menulis. Ini adalan antara kaedah atau amalan guru
yang telah dibaik pulihkan oleh pengkaji dalam menangani masalah dalam kemahiran
menulis.
45
Menurut Levine (2001), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk
tulisan yang dihasilkan. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang
berharga dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, guru di sekolah memainkan yang
penting untuk membaiki tulisan murid. Guru harus mengajar murid cara menulis
dengan kaedah atau teknik yang betul. Justeru, pengkaji berfikir bagaimana cara untuk
membantu murid tahun satu ini agar dapat menulis dengan teratur dan kemas. Kajian
yang dijalankan oleh Norizan binti Esa (2005), menunjukkan bahawa mengajar
kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak menggunakan kaedah ansur maju
membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur serta kurang
melakukan kesilapan. Oleh itu, pengkaji memutuskan untuk menggunakan kaedah
ansur maju dalam membaiki tulisan murid-murid. Penggunaan pmbelajaran secara
ansur maju diharapkan dapat membantu membaikpulih masalah yang dihadapi murid
di dalam aspek tulisan.
2.3 KESIMPULAN
Pengkaji merasakan perlunya satu tindakan yang boleh membantu peserta kajian
dibuat untuk membaiki cara penulisan yang sukar dibaca oleh guru mata pelajaran.
Melalui kajian-kajian yang lepas di dapati kaedah ansur maju yang dijalankan dapat
membantu peserta yang dikaji memperbaiki cara penulisannya. Tinjauan-tinjauan
yang lepas dapat menyakinkan pengkaji bahawa semua permasalahan yang timbul
ekoran tidak menguasai satu cara penulisan yang baik menyebabkan pserta tidak yakin
dan rendah diri dapat di atasi selepas perlaksanaan kaedah ansur maju nanti.
Berpandukan huraian dan kajian yang lepas, pengkaji berasa yakin bahawa kajian yang
46
hendak dilakukan ini mempuyai bukti yang kukuh bahawa pengajaran secara ansur
maju dapat meningkatkan peguasaan kemahiran tulisan murid pendidikan khas.
Kajian yang berkaitan juga menjadi satu wadah buat pengkaji sebagai landasan untuk
membuat kajian tindakan memperbaiki cara penulisan murid ADHD seterusnya dapat
membantu guru di sekolah berkenaan mengurangkan masalah tulisan dari berlaku.
BAB 111
METODOLOGI
3.1 PENGENALAN
Bab ini membincangkan metodologi kajian yang dirancang dan seterusnya mereka
plan kajian tindakan dalam proses untuk membuat kajian bagi mendapatkan suatu
dapatan yang akan digunakan dalam membuat rumusn atau kesimpulan terhadap
persoalan yang dikaji oleh pengkaji. Maklumat dari kajian yang di jalankan amat
47
membantu dalam membuat keputusan. Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka
kerja untuk menjalankan sesuatu kajian tindakan. Ini merupakan bahagian terpenting
dalam memastikan kajian yang dijalankan menggunakan kaedah, prosedur atau cara
yang betul dalam penulisan kajian nanti.
Bab tiga ini akan membincangkan metodologi kajian yang akan dijalankan
merangkumi aspek dalam kajian tindakan antaranya seperti reka bentuk kajian yang
dilaksanakan, populasi dan sampel kajian, lokasi kajian, insrumen kajian yang dipilh,
proses pengumpulan data dan proses penganalisisan data dalam melaksanakan kajian
ini. Kajian tindakan ini bermatlamat untuk meningkatkan kemahiran menulis peserta
kajian melalui Kit Ansur Maju yang diperkenalkan.
3.2 REKA BENTUK
Kajian tindakan ini dilakukan bertujuan untuk melihat masalah dalam kemahiran
tulisan mekanis murid ADHD. Kajian ini hanya melibatkan seorang murid bernama
Masri (bukan nama sebenar) dari kelas bermasalah pembelajaran Program Pendidikan
Khas Integrasi. Kaedah pemerhatian di buat terhadap hasil penulisan murid seperti
lembaran kerja serta beberapa pemerhatian terhadap tingkah laku Masri yang
hiperaktif. Selain itu, ujian menulis turut diberikan kepada Masri bagi melihat dengan
lebih mendalam masalah kemahiran tulisan mekanis pada diri peserta. Pengkaji akan
melihat keberhasilan dan mekanisma tindakan bagi memperbaiki tulisan tangan sama
ada secara fizikal, ansur maju latihan tulisan dan penggunaan jarak antara huruf.
48
Perubahan tingkah laku yang berlaku selepas mengikuti Kit Ansur Maju akan diberi
ganjaran dan pujian.
Bagi mencapai objektif kajian ini, pengkaji telah merancang beberapa aktiviti
bimbingan untuk Masri (bukan nama sebenar). Pengajaran pemulihan tulisan bagi
murid pendidikan khas adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh.
Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pratulisan,
peringkat mekanis dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pertama iaitu pratulisan
adalah tempoh masa murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat
menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Tempoh masa sepanjang kajian, latihan
otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata dilaksanakan dalam
kalangan murid. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran tulisan yang
dirancang haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang
berbentuk bebas.
Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti
melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terlebih dahulu seperti mengerakkan jari
di atas garisan atau corak yang dilakarkan pada kertas. Tujuannya ialah supaya murid
dapat menguasai gerak tangan yang bebas untuk menulis dengan selesa dan sempurna.
Latihan seperti membentuk bulatan di udara, meja, lantai dan di atas pasir atau rumput
tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh
dilakukan. Latihan ini adalah untuk memberikan gambaran awal pembentukan huruf
kepada peserta.
Di samping itu, peserta kajian juga boleh melakukan latihan pergerakan jari
dengan memainkan jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan
49
sebagainya. Setelah mahir dalam aktiviti-aktiviti tersebut, murid boleh melakukan
latihan-latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan-latihan yang
melibatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah
seperti latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan, latihan
membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke
kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak-corak gabungan antara
bulatan dan garis lurus secara bebas. Dengan sebab ini, maka usaha pengajaran
permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah, walaupun murid tersebut tiada
kesusahan membentuk huruf. Pengkaji akan memulakan latihan menulis secara ansur
maju secara berulang-ulang.
Pengajaran bahasa iaitu, penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid
masih kanak-kanak lagi, seperti pada umur empat tahun setengah. Latihan permulaan
untuk kanak-kanak ini haruslah menggunakan pensel, atau krayon. Berdasarkan kes
Masri, pengkaji akan membantunya menulis dengan betul melalui Kit Ansur Maju.
Oleh kerana Masri adalah murid ADHD, pengkaji perlu memegang tangannya
mengajar memegang pensel semasa hendak menulis. Tindakan dijalankan berdasarkan
analisis yang dibuat oleh pengkaji bahawa murid terbabit boleh berjaya sekiranya ada
kesungguhan untuk belajar. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian.
Maka adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul
menulis bentuk huruf pada permulaan ayat sahaja. Kajian tindakan ini dijalankan ke
atas seorang murid masalah pembelajaran kategori ADHD yang masih belum
menguasai kemahiran menulis mekanis dengan baik.
50
Pengkaji telah memilih Model Stringer (2004), yang mencadangkan prosedur
dan proses kajian tindakan yang perlu dilakukan. Model ini dibincangkan oleh
Othman Lebar (2015). dalam bukunya, Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Melalui
model ini Stringer mencadangkan satu lingkaran yang terdiri daripada lima peringkat
iaitu mereka bentuk, mengambil tindakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan
menyampaikan hasil dalam perlaksanaan kajian tindakan yang dilakukan.
Mereka Bentuk
Mengambil Tindakan Mengumpul Data
Menyampai Hasil Menganalisis Data
Rajah 3.1: Model Stringer
Pengkaji telah membina sebuah Kit Ansur Maju bagi membantu peserta kajian
menambah baik kemahiran menulis mekanis dengan menggunakan kaedah ansur maju
latih tubi. Kajian ini berlaku sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran bermula
Januari 2016 sehingga Mei 2016. Kajian ini juga turut melibatkan guru-guru
pendidikan khas yang mengajar matapelajaran Bahasa Malaysia dan guru mata
pelajaran yang lain di dalam kelas peserta kajian. Guru tersebut turut mengisi
instrument yang membabitkan tingkah laku semasa pemgajaran di dalm bilik darjah.
51
3.3 LOKASI KAJIAN
Kajian penyelidikan ini telah dilaksanakan di Kelas Istimewa Tiga di Program
Pendidikan Khas Integrasi, Sekolah A, di Melaka. Pengkaji memilih sekolah
berkenaan kerana pengkaji adalah guru pendidikan khas di sekolah berkenaan. Ruang
pembelajaran yang disediakan sangat konduksif dan bilangan murid bagi satu bilik
darjah tidak ramai. Di samping itu pengkaji mudah mendapatkan kerjasama daripada
guru-guru kelas dan pembantu pengurusan murid, dan warga sekolah. Ini amat
memudahkan dan melicinkan perjalanan kajian pengkaji terhadap peserta yang hendak
dikaji.
3.4 PESERTA KAJIAN
Kajian ini melibatkan seorang murid lelaki masalah pembelajaran kategori ADHD
yang belajar di kelas Program Pendidikan Khas Integrasi, Sekolah A,di Melaka. Masri
(bukan nama sebenar) berada di Tahap Satu iaitu Tahun Tiga (Kelas Istimewa Tiga)
Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), Melaka.
Menurut laporan perubatan, peserta kajian ini memiliki ciri-ciri ADHD iaitu
kurang tumpuan, gelisah, dan suka bercakap sendirian. Sepanjang tempoh
persekolahan didapati prestasi akademik peserta kajian menunjukkan pencapaian
yang sederhana. Peserta kajian boleh mengeja dan membunyikan suku kata terbuka
52
tetapi masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menulis mekanis. Peserta kajian
suka menonton televisyen dan bermain game melalui perisian komputer.
Masri mempunyai masalah tingkahlaku seperti mengganggu murid-murid lain
ketika belajar dan mengganggu guru yang sedang mengajar. Ketika guru mengajar,
Masri akan bertanya pelbagai soalan yang berkaitan ataupun langsung tidak berkaitan
dengan apa yang sedang diajar oleh guru. Sekiranya guru tidak melayan pertanyaan
Masri, dia akan pergi berdekatan dengan guru dan bertanya sehingga guru memberikan
jawapan yang memuaskan hatinya. Soalan yang sama juga akan diajukan oleh Masri
berkali-kali menyebabkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sentiasa
terganggu. Selain itu, guru-guru yang mengajar Masri juga dapat mengesan bahawa
Masri mempunyai masalah dalam pembelajaran, iaitu lambat memahami apa yang
diajar oleh guru dan cepat lupa perkara yang telah diajar. Masri juga memerlukan
perhatian yang lebih dalam pembelajaran. Masri tidak dapat menumpukan perhatian
dengan baik dalam pembelajaran kerana Masri seorang murid yang hiperaktif.
Tingkahlaku Masri yang terlalu aktif menyebabkan berlakunya gangguan pada
pembelajarannya di dalam bilik darjah dan juga terhadap rakan sekelasnya. Masri juga
kerap keluar bilik darjah untuk ke tandas. Kekerapannya ke tandas menyebabkan guru
mengambil tindakan dendaan terhadapnya dengan melambatkan keluar pada waktu
rehat. Dendaan ini tidak mendatangkan sebarang perubahan pada tingkahlaku Masri.
Kekerapan keluar bilik darjah menyebabkan menjadi factor mengapa murid ini
menghadapi masalah dalam tulisan dan pembelajaran.
53
Jadual 3.1: Maklumat profil peserta kajian.
Bilangan sasaran Seorang murid
Jantina Lelaki
Umur 11 tahun
Masalah Attention Deficit Hyperactif
Disorder(ADHD)
Kelas Istimewa 3
Kelebihan Kenal huruf
Boleh mengeja dan membunyikan suku kata
mudah
Suka bertanya apabila melihat sesuatu benda
yang baru.
Kelemahan Menangis dan mudah marah jika mengantuk
Suka ketawa,bercakap dan bermain
sendirian. Sering ke tandas.
Kurang berkomunikasi dan tidak pandai
berkawan
Prestasi akademik Kenal huruf tetapi belum menguasai
sepenuhnya kemahiran membaca dan menulis
mekanis.
Memahami arahan tetapi perlu ada eye
contact.Tulisan yang sukar dibaca.
Menulis di atas garisan.
Kegemaran Menonton televisyen, bermain game melalui
perisian komputer.
54
Jadual 3.1 menunjukkan maklumat yang didapati pada peserta kajian. Maklumat yang
ditunjukkan menggambarkan kelakuan peserta yang hiperaktif dan sukar dikawal oleh
guru. Kelakuan dan sifat peserta kajian yang tertera menunjukkan masalah
pembelajaran yang dihadapi oleh peserta. Sungguh pun peserta boleh mengenal huruf
tetapi tulisannya yang buruk, sukar dibaca dan menulis tanpa keseragaman
menyebabkan peserta mengalami masalah tulisan yang serius di dalam bilik darjah.
3.5 INSTRUMEN KAJIAN
Terdapat empat jenis instrumen kajian yang digunakan semasa pengumpulan data.
Pengkaji telah menggunakan instrumen kajian melalui Rancangan Pendidikan
Individu(RPI), Kit Ansur Maju (Kit Am), Pemerhatian dan analisa dokumen.
3.5.1 Rancangan Pendidikan Indiividu
Jadual 3.2: Laporan RPI peserta kajian
Objektif Jangka
Pendek
Pendekatan Penilaian/ Tanggungjawab
55
Murid dapat menulis
perkataan mudah dengan
betul.
baju,
ini baju baru
baju baru ini cantik
1.Guru minta murid
menamakan huruf yang
di pamerkan pada kad
huruf. [b], [a], [ j ], [u]
2. Guru menulis huruf
yang telah disebut
dipapan putih satu
persatu.
3. Guru melihat cara
murid menulis di buku
tulis
Murid boleh menyalin semua
perkataan mudah tetapi masih ada
kesilapan semasa membentuk huruf
dan huruf tidak diletakkan pada
garisan dan nama murid perlu
dipanggil supaya memandang guru.
PPM perlu berada disamping murid
untuk menegur dan membimbing
murid
Di laporkan oleh En. Zakaria
(guru BM)
Pengkaji menggunakan instrumen penelitian dokumen iaitu borang RPI/PKBP/3
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) seperti Jadual 3.2. Di dalam borang tersebut
pengkaji perlu menulis objektif jangka pendek kemahiran yang dipilih, pendekatan
yang digunakan dan penilaian selepas latihan diberi. Tujuan laporan adalah untuk
menilai pencapaian murid dan tindakan intervensi yang perlu dilaksanakan oleh
pengkaji kepada murid berkenaan. Melalui rancangan penilaian individu yang dibina
oleh guru, objektif jangka panjang dapat dijangka apabila berakhirnya tempoh yang
dirancangkan oleh guru. Guru menetapkan objektif jangka pendek untuk mengajar
peserta kajian, contohnya guru mahu melihat keberhasilan murid pada akhir
pengajaran guru dalam tempoh yang ditetapkan seperti melihat murid dapat menulis
ayat dengan betul. Guru akan memperkenalkan pendekatan pengajaran yang
dirancang melalui latihan yang ditulis oleh murid selepas latihan secara ansur maju
diperkenalkan. Seterusnya guru akan menilai keberhasilan yang dapat dicapai oleh
murid apabila selesai sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru yang mengajar
56
membuat pemerhatian berkenaan tingkahlaku peserta kajian bersama pengkaji semasa
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian ini
menunjukkan bahawa peserta kajian ini berkelakuan terlalu aktif dan sukar dikawal
oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tingkahlaku
negatif yang ditunjukkan oleh peserta kajian menyebabkan hasil tulisan tidak kemas
dan lambat menyiapkan kerja atau latihan menulis pada hari itu. Semasa pengajaran
dan pembelajaran di dalam bilik darjah, pengkaji mendapati murid ini tidak memberi
tumpuan dan gelisah semasa menulis. Murid ini kerap membuat kesilapan membentuk
huruf dan kerap memadam huruf yang ditulis di dalam buku tulis menyebabkan banyak
aktiviti penulisan yang diberikan tidak dapat disiapkan.
3.5.2 Kit Ansur Maju
Pengkaji juga telah menggunakan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju sebagai
instrumen untuk melihat penguasaan kemahiran menulis mekanis peserta kajian
sebelum diberi intervensi yang sesuai bagi menambahbaik bentuk tulisan. Kit ansur
maju ini dibina sendiri oleh pengkaji untuk memperbaiki pencapaian peserta melalui
penulisan yang kemas, teratur, penggunaan ruang yang betul dan menulis dengan betul
di atas garisan. Pelbagai aktiviti yang dijalankan berdasarkan kit yang dibina oleh
pengkaji. Aktiviti yang diperkenalkan amat menarik minat peserta kajian untuk
menyertai setiap aktiviti yang dilakukan oleh pengkaji. Semasa pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah, pengkaji mendapati murid ini tidak memberi
tumpuan dan gelisah semasa menulis. Keadaan ini membuatkan pengkaji telah
menghasilkan sebuah bahan bantu belajar iaitu Kit Ansur Maju (Kit Am)
57
Gambar 3.1: Bahan Bantu Mengajar Kit Ansur Maju
Gambar 3.1 menunjukkan bahagian kulit hadapan Kit Ansur Maju untuk
digunakan terhadap peserta kajian. Pengkaji menamakannya Buku Latihan Menulis
Kit Am, Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran. Terdapat
maklumat peserta di dalam kit untuk diisi seperti nama murid, kategori murid, dan
tarikh kajian ini bemula dan pencapaian yang akan dicapai oleh murid iaitu menguasai
atau perlu bimbingan pada masa akan datang. Kit ini perlu dilengkapkan oleh
pengkaji pada muka depan Kit yang dibina oleh pengkaji. Kit ini mengandungi
lembaran kerja secara ansur maju yang perlu dijawab oleh peserta kajian dalam
pelbagai bentuk spesifikasi jenisnya seperti plastik laminate, latihan tulisan bentuk
huruf, latihan pra tulisan, latihan menyambung titik, latihan mekanis, latihan menulis
ayat di atas garisan, teknik menampal huruf dari kertas pasir di atas benang yang
dijadikan garisan (didik libur), teknik menekap huruf dan suku kata, Aktiviti menulis
huruf di dalam plastik yang ditebuk menggunakan pen marker, menulis ayat di atas
garisan kertas mudah dipadam dan unsur didik libur yang diterapkan oleh pengkaji
58
untuk menghiburkan peserta kajian. Bahan yang terdapat di dalam Kit Ansur Maju
ialah plastik lut sinar, kertas surih, kad imbasan bersaiz A4, kad huruf, pen white
board dan pemadam. Kit Ansur Maju ini akan digunakan bagi menggantikan buku
tulis dan bertujuan untuk memberi kelainan dalam aktiviti menulis dan juga sebagai
peneguhan positif untuk mengurangkan masalah emosi peserta yang dikaji.
Rajah 3.2 menunjukkan carta alir langkah tindakan yang dilaksanakan. Langkah-
langkah bagi tindakan yang dirancang telah bermula pada bulan Januari 2016 hingga
Mei 2016. Pengkaji telah menggunakan pengajaran secara ansur maju dengan dibantu
oleh pembantu pengurusan murid bagi mengawal tingkahlaku negatif peserta kajian
semasa aktiviti menulis dijalankan. Berikut merupakan langkah-langkah tindakan
menggunakan kit ansur maju semasa aktiviti menulis mekanis dijalankan.
Memperkenalkan bahan (plastik lut sinar, pen white board,dan lembaran kerja kepada
murid dan menunjukkan penggunaannya.
Pengkaji menunjukkan cara menulis huruf diplastik lut sinar dengan teknik menekap dan meniru
semula huruf yang dilihat atas lembaran kerja
Semasa langkah ini, pengkaji akan memastikan murid menulis huruf dengan cara yang
betul dengan ansur maju. Jika berlaku kesilapan murid boleh menggunakan pemadam
kemudian menulis semula.
Sekiranya murid boleh menulis dengan cara yang betul dan kemas, guru akan
memindahkan aktiviti menulis di atas kertas surih. Kaedah ansur maju dilaksanakan.
59
Rajah 3.2: Carta Alir langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan
Hasil daripada mengikuti langkah-langkah tindakan menggunakan Kit Ansur
Maju ini, pengkaji mendapati peserta kajian dapat mengurangkan kesilapan semasa
membentuk huruf dan kekemasan tulisan semasa menulis. Namun pengkaji perlu bijak
menguruskan tingkahlaku gelisah dan mudah bosan peserta kajian dengan memberi
peneguhan yang di minati oleh peserta kajian. Peneguhan positif yang diberi kepada
peserta kajian ialah menekap dan melukis gambar di atas plastik lut sinar dengan
menggunakan pen marker.
Aktiviti dalam gambar 3.2 menunjukkan cara menulis mekanis mengikut
bentuk huruf di atas plastik lut sinar dengan menggunakan pen marker Kaedah latih
tubi dan ansur maju dilaksanakan. Peserta akan diberi latihan secara berulang dengan
dibimbing oleh pengkaji sehingga peserta kajian tersebut dapat menguasai kemahiran
menulis yang diingini. Peserta kajian akan menggunakan pen marker untuk
menyambung titik-titik huruf yang tertera. Peneguhan yang posiitif dan ganjaran
diberikan bagi memberikan galakan kepada peserta. Peserta dibenarkan menulis pada
lembaran kerja sekiranya dapat menulis huruf dengan betul dan mengikut kehendak
pengkaji
Apabila murid dapat menulis huruf dengan betul, murid akan diberi peneguhan positif
sepertipujian, token, cop dan sebagainya. Kemudian murid menyambung aktiviti menulis
perkataan di kad imbasan.
Setelah murid menguasai kemahiran menulis menggunakan Kit Ansur Maju, guru akan
menggunakan buku tulis bergaris satu dan memberi perkataan mudah.
60
Gambar 3.2: Aktiviti menyambung titik
Gambar 3.3 menunjukkan latihan ansur maju menyusun huruf yang dibuat dari kertas
pasir di atas garisan yang disediakan guru melalui Kit Ansur Maju. Peserta kajian
merupakan murid ADHD yang agak sukar untuk dikawal semasa pembelajaran.
Pengkaji menggunakan kertas pasir yang dibentuk dengan huruf. Peserta akan
menyusun huruf membentuk ayat dengan bimbingan guru.. Kertas pasir yang
digunakan ini akan merangsang motor halus peserta kajian untuk menghayati bentuk-
bentuk huruf yang digunakan semasa aktiviti menampal. Pengurusan tingkah laku
peserta dapat dibantu secara tidak langsung apabila peserta fokus pada latihan
menampal yang dijalankan ini. Peserta akan menyusun huruf di atas kertas lembaran
yang disediakan dan dibingkaikan. Aktiviti ini menyeronokkan dan mengembirakan
peserta kajian kerana dia dapat belajar melalui teknik baru yang diperkenalkan iaitu
susun huruf membentuk ayat di atas garisan yang disediakan dan melihat hasil kerja
latihannya dibingkaikan. Garisan yang dibuat adalah untuk mengajar, melatih serta
membantu peserta menampal di atas garisan dan diaplikasikan nanti apabila menulis
di dalam buku latihan atau lembaran kerja, pada aktiviti yang seterusnya.
61
.
Gambar 3.3: Teknik tampalan huruf dengan kertas pasir.
Gambar 3.4 adalah aktiviti menulis perkataan dan ayat yang mudah di atas plastik lut
sinar dengan menggunakan pen white board. Pengajaran secara ansur maju
dilaksanakan untuk membaiki tulisan peserta kajian. Murid dibenarkan menulis dan
memadamkan sekiranya tulisan yang ditulis salah. Peserta dapat memadamkan dengan
senang dan mudah perkataan atau ayat yang salah apabila ditulis atau dieja.. Perasaan
yakin pada diri sendiri dapat dipupuk melalui aktiviti ini. Peserta dapat menulis
dengan lebih yakin dan gembira apabila kemahiran yang diajar dapat diikuti dalam
pengajaran guru dalam bilik darjah. Perserta kajian mencuba dengan bersungguh-
sungguh kemahiran yang diajarkan ini. Guru akan membimbing jika peserta
menghadapi kesukaran semasa menulis atau mengeja serta mengingat perkataan yang
hendak ditulis itu. Peserta rasa dirinya diberi perhatian semasa melakukan aktiviti ini.
Keadaan ini menimbulkan keseronokan kepada peserta untuk belajar menulis bersama
rakan-rakan sekelas apabila sentiasa dibantu oleh guru apabila wujudnya situasi yang
sukar.
62
Gambar 3.4: Menekap ayat menggunakan plastik lutsinar
Gambar 3.5 dibawah adalah aktiviti menulis mekanis di atas kertas surih sebelum
perserta menulis pada lembaran kerja. Peserta akan lebih menunjukkan keyakinan
pada diri sendiri apabila menulis di atas kertas surih. Ini merupakan satu
pengubahsuaian dalam teknik menulis bagi peserta kajian.. Peserta kajian akan
menyalin huruf yang ditekap di atas kertas surih. Peserta akan mengikut sahaja bentuk
huruf yang disediakan oleh guru. Peserta menunjukkan reaksi yang positif dengan
menunjukkan perasaan seronok dan gembira. Ini kerana peserta kajian dapat melihat
huruf yang hendak ditulis dengan jelas dari plastik surih tersebut apabila hendak
menulis huruf yang disediakan oleh guru..
63
Gambar 3.5: Kemahiran menulis mekanis di atas kertas surih
Gambar 3.6 di bawah menunjukkan template yang digunakan dalam kit ansur maju
untuk memperbaiki cara penulisan murid. Peserta kajian diberikan plastik yang
ditebuk dan dilekatkan di atas kertas yang digaris-garis. Garisan itu diperbuat daripada
benang untuk melahirkan benda maujud di dalam penulisan peserta. Aktiviti ini
dijalankan ke atas peserta kajian untuk memimpin dan juga sebagai panduan kepada
peserta kajian untuk menulis perkataan di atas garisan yang disediakan. Masalah
peserta kajian ialah menulis di atas garisan di dalam buku latihan atau di dalam
lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Pengkaji akan cuba mengubah cara menulis
peserta kajian melalui teknik yang diperkenalkan Peserta kajian dapat belajar
bagaimana untuk menulis dengan cara yang betul sepeti yang diperkenalkan melalui
Kit Ansur Maju (Kit Am)
64
Gambar 3.6: Kemahiran menulis di atas plastik yang ditebuk
Gambar 3.7 menunjukkan aktiviti menulis perkataan mudah di atas kertas putih yang
bergaris menggunakan pen marker selepas peserta boleh menulis huruf dengan cara
yang betul. Peringkat ini guru perlu memberi arahan dengan jelas dan menulis satu
persatu huruf di papan putih supaya peserta boleh meniru cara tulisan dengan betul di
atas garisan. Perkataan akan ditulis di atas garisan untuk melatih peserta kajian
menulis di atas garisan seperti yang dikehendaki di dalam kajian pengkaji. Peserta
kajian amat seronok, teruja dan menunjukkan minat semasa menjalankan aktiviti.
Secara tak langsung pengurusan tingkah laku peserta kajian yang merupakan ADHD
dapat diatasi secara tak langsung. Pengkaji juga ada melaksanakan peneguhan positif
seperti memberi peluang kepada murid melukis gambar di atas plastik lut sinar dengan
cara menekap. Murid juga diberi pujian apabila menyiapkan aktiviti tersebut dalam
masa yang ditetapkan.
65
Gambar 3.7: Plastik white board bergaris
Harapan pengkaji dengan melaksanakan kaedah latih tubi dan ansur maju
bersama penggunaan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju akan dapat menambahbaik
cara menulis mekanis murid masalah pembelajaran kategori ADHD di sekolah yang
di pilih.
3.5.3 Pemerhatian
Pemerhatian dilaksanakan untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku dalam
bilik darjah dan mengesahkan masalah yang berlaku pada peserta kajian. Pemerhatian
merupakan teknik berkesan dalam mengumpulkan data. Pemerhatian dibuat secara
bersruktur dengan meggunakan senarai semak supaya lebih mudah dianalisis.
Pengkaji melakukan pemerhatian dengan melihat tulisan peserta dalam buku latihan,
cara peserta memegang pensel, postur duduk semasa menulis, ruang antara huruf
semasa menulis, masalah ejaan, dan perkataan tidak lengkap,
66
Pemerhatian akan dilaksanakan setiap kali mata pelajaran Bahasa Malaysia bermula
dari bulan Januari hingga bulan April. Pemerhatian ini akan melihat setiap masalah
yang dihadapi oleh peserta kajian. Pengkaji dan guru mata pelajaran akan
melaksanakan senarai semak yang disediakan bagi mencari setiap kesalahan dan
kesilapan yang dihadapi oleh peserta kajian dalam pembelajaran di dalam bilik darjah.
Jadual 3.3: Menunjukkan senarai masalah peserta kajian yang akan dilihat
BIL METHOD/MASALAH Sebelum
Tindakan
Minggu
1-4
Minggu
5-8
Minggu
10
1 Isi ruang antara huruf
2 Keseragaman huruf
3 Teknik pegangan pensel
4 Masalah ejaan
5 Perkataan tidak lengkap
6 Postur badan
Jadual 3.3 menunjukkan masalah dan kesilapan yang dilakukan oleh peserta kajian
murid ADHD yang mengalami masalah tulisan. Pengkaji akan mengedarkan senarai
semak kepada guru yang mengajar mata pelajaran sebelum pembelajaran bermula.
Pengkaji juga akan turut serta menandakan senarai semak yang disediakan. Pengkaji
67
akan melihat hasil semakan untuk mengubah cara menulis peserta kajian dengan
menjalankan pengajaran berasaskan ansur maju berdasarkan kit ansur maju yang
dibina.
Pengkaji memperkenalkan sebelas aktiviti untuk mengatasi masalah menulis peserta
kajian iaitu:
I Bentuk huruf yang sukar melalui aktiviti menekap
ii. Menulis di atas huruf yang dicetak secara menyambung titik di atas garisan
iii. Latihan melukis secara didik libur
iv. Cara duduk dengan postur yang betul
v. Menampal huruf dari kertas pasir ke atas frame yang dibina bergarisan
vi. Latihan kordinasi mata dan motor halus
vii. Menyurih di atas kertas plastik lutsinar
viii. Melukis bentuk huruf di atas plastik
ix. Melukis menggunakan pen marker di atas plastik
x. Sistem tiga garisan latihan menulis di atas garisan
xi. Teknik memegang pensel yang betul
3.6 PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN
Jadual 3.4: Pelaksanaan Penyeliidikan Tindakan
BIL AKTIVITI TARIKH
PERLAKSANAAN
1
Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data
tinjauan awal
10 Januari 2016
2 Menentukan objektif/persoalan kajian 15 Januari 2016
68
3 Merancang tindakan 20 Januari 2016
4 Melaksanakan tindakan 2 Februari 2016
5 Menganalisis tindakan 12 Februari 2016
6 Membuat refleksi 22 Februari 2016
7 Menulis laporan kajian 3 Mac 2016
8 Pembentangan dapatan kajian 5 April 2016
Jadual 3.4 menunjukkan perancangan yang dilakukan oleh pengkaji semasa
menjalankan kajian tindakan bagi melicinkan proses kajian yang akan dilakukan.
3.7 PROSES MENGUMPUL DATA
Data-data yang diperolehi adalah daripada analisis dokumen RPI, lembaran kerja serta
aktiviti dan pemerhatian. Pengkaji tidak mengabaikan bahan-bahan yang di dapati
daripada hasil kerja peserta kajian, dan rakaman gambar yang akan dianalisis oleh
pengkaji mengikut borang pemerhatian yang dibuat oleh pengkaji.
3.8 PROSES PENGANALISISAN DATA
Melalui kajian ini, pengkaji memilih pendekatan menganalisis data secara kualitatif.
Pendekatan ini memberikan keyakinan yang jelas terhadap kesahan, keputusan dan
fakta yang dipilih terhadap kajian yang dilaksanakan. Menurut Muhammed Kassim
(2011), penyelidikan kualitatif mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri tersebut
dapat membezakannya daripada penyelidikan kuantitatif. Antara ciri yang berkaitan
adalah penyelidik merupakan alat kajian utama untuk mengumpulkan data dalam
situasi yang sebenar. Penyelidikan kualitatif bersifat deskriptif untuk menerangkan
69
sesuatu fenomena yang sedang berlaku dengan meneroka permasalahan dalam
fenomena dikaji. Data kajian boleh dijelaskan dalam bentuk naratif dan gambar.
Dapatan kajian boleh mengandungi senarai semak, nota kerja lapangan, gambar,
dokumen peribadi, memo dan rekod rasmi.
3.8.1. Analisis Dokumen
Jadual 3.5: Borang Laporan Penilaian RPI
Objektif Jangka
Pendek
Pendekatan Penilaian/ Tanggungjawab
Murid dapat menulis
perkataan mudah dengan
betul.
baju,
ini baju baru
baju baru ini cantik
1.Guru minta murid
menamakan huruf yang di
pamerkan pada kad huruf.
[b], [a], [ j ], [u]
2. Guru menulis huruf yang
telah disebut dipapan putih
satu persatu.
3. Guru melihat cara murid
menulis di buku tulis
Murid boleh menyalin semua
perkataan mudah tetapi masih ada
kesilapan semasa membentuk
huruf dan huruf tidak diletakkan
pada garisan dan nama murid
perlu dipanggil supaya
memandang guru. PPM perlu
berada disamping murid untuk
menegur dan membimbing murid
Di laporkan oleh En. Zakaria
(guru BM)
70
.Jadual 3.5 menunjukkan analisis laporan penilaian RPI tentang pencapaian kemahiran
menulis murid yang dilaporkan oleh guru Bahasa Melayu. Guru telah memberi latihan
menulis di papan putih dengan menunjuk cara satu persatu huruf ditulis. Selepas
peserta melihat contoh yang ditunjukkan, Peserta menulis di dalam lembaran kerja
yang diberi tetapi di dapati beberapa kesalahan dilakukan iaitu huruf tidak diletakkan
di atas garisan, menulis dengan buruk dan jarak antara huruf tidak sama. Kesalahan
semasa menulis huruf membuatkan tulisan tidak kemas dan teratur. Pengkaji telah
membuat analisis hasil kerja murid bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi peserta
kajian. Hasil kerja yang dianalisis di dapati daripada hasil tulisan peserta di dalam
lembaran kerja yang diberi oleh guru Bahasa Malaysia setelah kemahiran menulis
dilaksanakan. Selain itu, pengkaji turut menganalisis laporan penilaian Rancangan
Pendidikan Individu (RPI) oleh guru berkenaan selepas aktiviti dijalankan. RPI
merupakan satu dokumentasi perancangan berstruktur dengan langkah yang berbeza
dan keperluan pengajaran yang sesuai untuk membantu murid berkeperluan khas
mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh guru. RPI dibuat untuk meningkatkan
penguasaan dari segi akademik dan kemahiran yang ingin dicapainya memerlukan
langkah-langkah yang panjang dan dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan dan
kaedah sehingga prestasi peserta menunjukkan peningkatan.
3.8.2 Analisis Lembaran Kerja dan Rakaman Gambar
71
Gambar 3.8: Hasil tulisan murid
Gambar 3.8 menunjukkan tulisan peserta kajian yang tidak mempunyai keseragaman
dan huruf tidak konsisten mengikut saiz jarak yang terlalu rapat. Pemerhatian dan
rakaman gambar yang dibuat oleh pengkaji membuktikan ruang antara perkataan
terlalu rapat huruf yan tidak sekata.. Peserta kajian kemudian telah diberi tunjuk ajar
cara penulisan huruf yang betul. Latihan yang diberikan melalui kit ansur maju latih
tubi dapat membantu peserta membaiki corak penulisan di dalam buku latihan.
Penggunaan jarak menggunakan jari sebagai jarak antara dua dapat membantu peserta
menulis dengan tersusun dan kemas. Garisan lurus yang dilatih melalui ansur maju
menjadi bantuan kepada peserta kajian menulis di atas garisan untuk keseragaman
dalam jarak dan juga kekemasan penulisan peserta. Peserta kajian juga menghadapi
masalah menulis huruf. Peserta meletakkan huruf di atas garisan yang salah. Kelakuan
yang gelisah dan kurang tumpuan semasa menulis membuatkan peserta kajian kerap
melakukan kesalahan membentuk huruf dan kerap memadamnya. Tingkah laku
negatif itu memberi masalah kepada peserta kajian untuk menulis dengan kemas dan
teratur.
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

RPI murid berkeperluan khasRPI murid berkeperluan khas
RPI murid berkeperluan khas
Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)5.5K views
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAHRANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH
fatimah isa163.8K views
Drama dalam PendidikanDrama dalam Pendidikan
Drama dalam Pendidikan
pijakamal5.6K views
Kaedah & teknik pengajaranKaedah & teknik pengajaran
Kaedah & teknik pengajaran
zaini mustaffa13K views
8 contoh aktiviti didik hibur8 contoh aktiviti didik hibur
8 contoh aktiviti didik hibur
Sham Razak9.2K views
Contoh rpi pk mpContoh rpi pk mp
Contoh rpi pk mp
SheeAriep Areila23.6K views
Aspek seni bahasa &Aspek seni bahasa &
Aspek seni bahasa &
Muhammad Anuar9.8K views
RujukanRujukan
Rujukan
Nurul As Syifa1.4K views
Ringkasan pppm 2013 2025Ringkasan pppm 2013 2025
Ringkasan pppm 2013 2025
Muhammad Amir Azemi20.8K views
10. contoh rph -10. contoh rph -
10. contoh rph -
Othman BinLeman6.4K views
Pengintegrasian tmkPengintegrasian tmk
Pengintegrasian tmk
Wan Suhaimi Wan Setapa5.5K views
Pembelajaran kooperatifPembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif
Mokhzani Fadir33.6K views
Bahan bantu mengajarBahan bantu mengajar
Bahan bantu mengajar
Hananie Halim69.8K views
Teknik bercerita Teknik bercerita
Teknik bercerita
alin4box27.9K views
Bab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khasBab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas
Bab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas
International Islamic University Malaysia11K views
TIMMS DAN PISATIMMS DAN PISA
TIMMS DAN PISA
Ñûrãzwã Šãlěh38K views

Destacado(20)

Kertas cadangan penyelidikan tindakanKertas cadangan penyelidikan tindakan
Kertas cadangan penyelidikan tindakan
Suzi Suziyana48.2K views
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
CIKGU NAZARINANAWAWI47.2K views
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakan
Fawwaz Fathanah42.4K views
Laporan kajian tindakan bahasa melayuLaporan kajian tindakan bahasa melayu
Laporan kajian tindakan bahasa melayu
Junaidah Jusoh59K views
Kajian tindakan pra sekolahKajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolah
Ahmad NazRi25.2K views
Proposal kajian tindakan bahasa malaysia Proposal kajian tindakan bahasa malaysia
Proposal kajian tindakan bahasa malaysia
Amir Aiman Akashah34.4K views
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakan
murshidyzila52.4K views
Proposal kajian tindakan adamProposal kajian tindakan adam
Proposal kajian tindakan adam
Adam Kamaludin8K views
Contoh proposal kajianContoh proposal kajian
Contoh proposal kajian
Maktab Perguruan Raja Melewar, Seremban28.7K views
Kajian tindakan-kpdKajian tindakan-kpd
Kajian tindakan-kpd
Izudin Hasan11.3K views
Kajian tindakanKajian tindakan
Kajian tindakan
Yatin Godoh4.2K views
Kemahiran Menulis Murid PrasekolahKemahiran Menulis Murid Prasekolah
Kemahiran Menulis Murid Prasekolah
izyan mardhiah23.8K views
Proposal kajian tindakan linusProposal kajian tindakan linus
Proposal kajian tindakan linus
Ahmad NazRi10.4K views
Kajian tindakan penulisan bm th 5Kajian tindakan penulisan bm th 5
Kajian tindakan penulisan bm th 5
Nor Samsiah Abu Kassim33.6K views
Bermain sambil belajarBermain sambil belajar
Bermain sambil belajar
MASTER Group301 views

Similar a Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju

Proposal bab 2Proposal bab 2
Proposal bab 2Ayieda Eryna
1.5K views10 Folien
Model DisleksiaModel Disleksia
Model DisleksiaAwatif Atif
16.4K views13 Folien

Similar a Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju(20)

Proposal bab 2Proposal bab 2
Proposal bab 2
Ayieda Eryna1.5K views
Model DisleksiaModel Disleksia
Model Disleksia
Awatif Atif16.4K views
3. isi isi penting (repaired)3. isi isi penting (repaired)
3. isi isi penting (repaired)
john law3.1K views
Karakteristik peserta didikKarakteristik peserta didik
Karakteristik peserta didik
Yuna Van Basthom21.1K views
5 Yuliani5 Yuliani
5 Yuliani
tifatoel281 views
Makalah Perbedaan individu dalam belajar 2Makalah Perbedaan individu dalam belajar 2
Makalah Perbedaan individu dalam belajar 2
Muhammad Hamdani18.5K views
Kesulitan belajarKesulitan belajar
Kesulitan belajar
ajengpujir1.3K views
Pendekatan kaedah mnemonikPendekatan kaedah mnemonik
Pendekatan kaedah mnemonik
Abdul Razak Jamaluddin4K views
Individual differencesIndividual differences
Individual differences
Alfonsus Sam2.7K views
TT2 ABK_Ayu Imtyas Rusdiansyah_2b_858745338.pdfTT2 ABK_Ayu Imtyas Rusdiansyah_2b_858745338.pdf
TT2 ABK_Ayu Imtyas Rusdiansyah_2b_858745338.pdf
Ayu Imtyas Rusdiansyah2 views
TT2 ABK_Ayu Imtyas Rusdiansyah_2b_858745338.docxTT2 ABK_Ayu Imtyas Rusdiansyah_2b_858745338.docx
TT2 ABK_Ayu Imtyas Rusdiansyah_2b_858745338.docx
Ayu Imtyas Rusdiansyah10 views
Gangguan belajarGangguan belajar
Gangguan belajar
sdnkaliancar9.1K views
Ppp2Ppp2
Ppp2
zahinahmad115 views
Assiment khas 2012Assiment khas 2012
Assiment khas 2012
Shaiful Muhayuddin Mohamad655 views
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN ANAK BERBAKATANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN ANAK BERBAKAT
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN ANAK BERBAKAT
Fikahati Rachmawati14.1K views

Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur maju

 • 1. BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Sistem pendidikan yang terbaik menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira etnik, tempat, atau latar belakang sosioekonomi (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012) selaras dengan definisi Pendidikan Khas yang merujuk pada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik untuk mengajar pelajar-pelajar istimewa kerana mereka tidak berupaya untuk mencapai target yang sepatutnya daripada program sekolah aliran perdana (Mohd Zuri Ghani dan Aznan Che Ahmad, 2011).
 • 2. 2 Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Tulisan adalah terjemahan simbol-simbol bahasa dalam bentuk suku kata atau ayat atau perkataan yang membawa sesuatu maksud. Menulis pula adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi Setiap insan yang dilahirkan ke dunia ini menginginkan dirinya sempurna dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial. Mereka ingin menikmati keindahan alam semulajadi, ingin meneroka dunia ini dengan bebas tanpa sekatan dan gangguan, ingin membesar dengan baik dan sempurna serta dapat bergaul mesra dengan keluarga, rakan sebaya dan masyarakat. Murid istimewa ialah murid yang mempunyai keperluan khas disebabkan oleh keadaan lahiriah, fikiran dan perasaan mereka yang luar biasa. Murid ini mempunyai tingkah laku yang tersendiri mengikut jenis keluar biasaan atau kecacatan yang dialami. Pertumbuhan dan perkembangan golongan pelajar ini tidak semuanya mengikut normal pertumbuhan perkembangan biasa. Keupayaan maksimum mereka jauh kurang atau lebih berbanding dengan murid biasa. Jamalia K. A Mohamed (2005) mengklafikasi murid-murid berkeperluan khas atau murid istimewa ini kepada rencatan akal, gangguan tingkahlaku, autisma, gangguan pembelajaran, kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain. Murid bermasalah pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar-pakar professional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak seperti kebolehan kognitif tingkah laku (perkembangan sosial), penguasaan bahasa lisan (pertuturan) dan membaca, kemahiran perkembangan dan kemahiran Matematik.
 • 3. 3 Kanak-kanak bermasalah pembelajaran terdiri dari mereka yang mempunyai masalah neurologikal terutamanya otak hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, pertuturan, penulisan, berfikir, membaca, menulis, mengeja dan sebagainya. Malaysia mempunyai bilangan penduduk sebanyak 28 juta orang (Varet et. al. 2011) (dlm. Seow, 2013). Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu, dianggarkan bahawa bilangan orang kurang upaya yang terdapat di Malaysia ialah 2.8 juta orang. Namun demikian, bilangan orang kurang upaya yang bendaftar dengan Jabatan Kebajiakan Masyarakat hanya dianggarkan 280 ribu orang iaitu hanya 10 peratus sahaja daripada jumlah yang sepatutnya. Golongan ini perlu diberi perhatian sewajarnya agar mereka tidak terasa diabaikan dan dipinggirkan. Pergaulan dengan masyarakat juga tidak berlangsung dengan baik kerana keterbatasan yang mereka alami dan kurangnya perhatian khusus untuk mereka dari pelbagai segi menyebabka mereka semakin jauh kebelakang. Kemahiran yang ditekankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia ialah kemahiran menulis. Menurut Nathesan (2010), kemahiran menulis merupakan kemahiran yang agak kompleks dan mencabar. Kemahiran ini juga digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran lain. Oleh itu, murid perlulah menguasai kemahiran menulis ini. Kemahiran menulis merupakan asas yang terpenting untuk seorang murid dalam meneroka ilmu di sekola dan persekitaran. Menurut Ali Mahmood (2007), kemahiran menulis adalah merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dialami. Senario ini menyebabkan para guru berusaha menyediakan strategi-strategi yang berkesan bagi menangani masalah ini demi
 • 4. 4 meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan Bahasa Malaysia, penulisan khususnya dan memartabatkan Bahasa Malaysia. Peranan tulisan adalah amat penting bagi kehidupan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu didedahkan dengan cara penulisan yang betul. Tujuannya, kanak-kanak ini akan mampu menyusun ayat-ayat yang betul dan boleh difahami oleh pembaca. Selain itu, tujuan kanak-kanak belajar menulis ialah untuk meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan bagi membolehkan mereka mengeja perkataan dengan lebih pantas dan melahirkan fikiran serta perasaan yang sempurna dalam bentuk tulisan. Tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam akan menyukarkan guru menyemak tugasan mereka dan mereka juga sudah tentu tidak mampu untuk membaca semula tulisan yang ditulis sendiri. Masalah ini menyebabkan tercetusnya idea kajian tindakan yang dilaksanakan oleh pengkaji. Oleh itu, tujuan kajian tindakan ini dibuat adalah untuk membantu murid berkeperluan khas menulis dengan cantik, kemas dan teratur. Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling tinggi dalam senarai kemahiran berbahasa. Kemahiran ini hanya boleh dikuasai jika seseorang itu menguasai kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, dan kemahiran membaca. Falsafah Pendidikan Kebangsaan berusaha untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Perkembangan unsur intelek, ciri kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul amat dititikberatkan (Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2013-2025). Secara umumnya, menulis merupakan perlakuan menggunakan pen, pensel atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan.
 • 5. 5 Namun begitu, definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. Definisi menulis menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam, kapur, pensel dan lain-lain. Di samping itu, menulis juga bermaksud melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai huruf, membuat surat atau mengarang. Masalah menulis merupakan satu isu yang perlu dititikberatkan kerana ianya boleh membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Isu ini merupakan masalah yang umum bagi murid sekolah. Masalah kemahiran tulisan mekanis merupakan satu daripada ciri-ciri yang terdapat pada murid yang bermasalah pembelajaran (Abdullah bin Yusof, 2006). Kanak-kanak berkeperluan khas sering terikat dengan masalah Penguasaan Kemahiran Asas iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Menurut Zuhayati Yazid (2010), Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 1996 mendapati 333,000 kanak-kanak atau 43 peratus kanak-kanak mengalami masalah hiperaktif. Kanak-kanak tersebut merupakan golongan murid Attention Deficit Hyperactif Disorder (ADHD) yang mengalami ketidakseimbangan sistem neuro di dalam otak yang menjadikan mereka sukar mengawal diri. Menerusi pengubahsuaian dalam proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan murid ADHD dalam program bermasalah pembelajaran sehingga mencapai tahap maksimum. Perkembangan ini bermatlamat supaya mereka dapat menikmati hidup yang setanding dengan murid normal. Namun begitu pengubahsuaian tersebut perlu mengambil kira kekuatan dan kekurangan yang dimiliki
 • 6. 6 murid ADHD dan perkara ini ada kaitannya dengan aspek gaya pembelajaran mereka yang berbeza-beza. Bermasalah pembelajaran merangkumi pelbagai ketidakupayaan yang menyebabkan murid bermasalah pembelajaran yang juga terdiri daripada murid ADHD adalah lambat berkembang bagi mencapai perkembangan yang normal. Walaupun dunia pendidikan barat bertelagah tentang kategori murid ADHD yang tidak dikategori sebagai murid bermasalah pembelajaran, namun terdapat banyak pendapat menyatakan bahawa murid ADHD turut mengalami masalah dalam pembelajaran. Turkington dan Harris (2003), menyatakan kebanyakan murid ADHD mengalami masalah dalam pembelajaran. Di samping itu, murid ADHD juga mempamerkan simptom -simptom ketidakupayaan seperti sukar memberi tumpuan dalam tempoh tertentu, gagal mematuhi arahan, bertindak tanpa berfikir, bergerak secara keterlaluan dan sukar duduk di satu-satu tempat dalam tempoh yang panjang. Merujuk kepada ketidakupayaan tersebut yang menjadi halangan kepada pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran, Menurut Azizi Yahaya et al. (2006), gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau ADHD merujuk kepada suatu kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri seperti kurang tumpuan dan terlalu aktif berbanding dengan keadaan yang biasa diperhatikan pada individu di peringkat perkembangan yang normal. Murid ini memerlukan kurikulum yang khusus dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan ketidakupayaan mereka. Permasalahan ini
 • 7. 7 pastinya dapat diatasi dengan cara mengenalpasti dan memberi penekanan kepada gaya pembelajaran murid-murid tersebut. Di samping itu, murid ADHD juga dapat memahami kecenderungan kekuatan dan kelemahan sendiri dalam gaya pembelajaran yang diamalkan oleh mereka. Mohd Zuri Ghani dan Aznan Che Ahmad, (2011) menyatakan kebanyakan murid yang mengalami masalah ADHD lemah dalam pencapaian akademik. Hal ini ada kaitannya dengan ketidakupayaan yang mereka alami seperti sukar memberi tumpuan, kurang kawalan diri, kesukaran menjalani aktiviti peralihan, mudah terangsang dengan tingkahlaku agresif, pelupa dan mengalami perasaan mudah kecewa. Di samping itu, murid ADHD juga memiliki sifat yang positif seperti bersifat kata hati, sifat ingin tahu dan mempunyai bakat tertentu. Langkah mengintegrasikan gaya pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid ADHD dijangkakan dapat membantu mereka menangani masalah yang dihadapi dan membantu perkembangan tingkah laku pembelajaran seterusnya meningkatkan prestasi akademik murid. Secara tidak langsung, integrasi atau kesepaduan gaya pembelajaran menjadi sebagai salah satu langkah psikoterapi yang berkesan bagi mengurangkan permasalahan murid ADHD. Gaya pembelajaran terbentuk kerana proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2004), proses pembelajaran adalah suatu aktiviti yang kompleks kerana banyak perkara sebenarnya berlaku serentak pada masa yang sama. Pembelajaran lebih merujuk kepada perubahan tingkah laku (Hergenhahn dan Olson, 2001).Kanak-kanak berkeperluan khas sering dikaitkan dengan permasalahan tingkah laku. Tahap kefungsian mereka yang rendah mendorong timbulnya permasalahan tingkah laku dalam kalangan mereka. Pelbagai masalah ditimbulkan sama ada semasa berada di dalam kelas, di luar kelas mahupun di rumah. Oleh sebab itu, guru
 • 8. 8 Pendidikan Khas dikehendaki menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi mengurangkan masalah tingkah laku dan membaiki cara penulisan dalam kalangan murid Pendidikan Khas. Kajian ini dijalankan di Program Pendidikan Khas Integrasi di sebuah sekolah di Melaka. Masalah tulisan murid yang menimbulkan kerisauan dan kebimbangan serta pengurusan tingkah laku yang dijalankan adalah bertujuan mengurang dan membaiki tingkah laku positif semasa pengajaran menulis dilakukan. Tingkah laku negatif murid suka berjalan di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan, mengganggu murid lain, bercakap di luar topik semasa guru mengajar dan mengganggu guru semasa pembelajaran berjalan di dalam bilik darjah. Perubahan ini perlu dilakukan untuk mendidik murid memberikan tumpuan pada pengajaran menulis yang djalankan. Jika murid tidak menguruskan tingkah laku mereka dengan baik di dalam bilik darjah, ini akan menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain. Ini menjelaskan bahawa matlamat program pendidikan khas adalah untuk menyediakan perkembangan yang optimum kepada murid bermasalah pembelajaran agar mereka dapat menjalani kehidupan sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan harian, dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat. Falsafah ini juga menegaskan peluang mengembangkan intelektual, afektif dan kemahiran psikomotor, aspek moral, pembentukan personaliti dan perkembangan estetika serta perkembangan sumber manusia bersesuaian dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Ini adalah bertepatan dengan
 • 9. 9 matlamat pendidikan khas yang antaranya bertujuan untuk menyuburkan intelek, emosi, sosial dan jasmani serta kekuatan-kekuatan pelajar bermasalah pembelajaran. Gaya pembelajaran menjadi cabaran kepada pendidikan murid bermasalah pembelajaran khususnya murid ADHD mempamerkan kombinasi ketidakupayaan dalam dua dimensi iaitu fungsi kognitif dan tingkahlaku melibatkan kurang tumpuan, impulsif dan tingkahlaku hiperaktif. Justeru pengenalpastian gaya pembelajaran murid ADHD adalah penting bagi memastikan guru memberi pengajaran yang bertepatan dengan cara, keperluan dan kemampuan mereka belajar. Dengan kata lain, perancangan dan perlaksanaan strategi pengajaran akan lebih berkesan apabila mengambil kira gaya pembelajaran murid sebagai langkah memastikan murid ADHD dapat belajar dalam lingkungan kemampuan mereka dan mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dan mengembirakan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan berusaha untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Perkembangan minda melalui unsur intelek, ciri kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul amat dititikberatkan (Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2006). Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid bermasalah pembelajaran. Kemahiran menulis juga merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan mencabar bagi murid yang mengalami masalah menulis. Kebanyakan murid bermasalah pembelajaran di kelas Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (PKBP) tidak menguasai kemahiran menulis, sama ada tulisan mekanis ataupun tulisan mentalis. Masalah kemahiran tulisan mekanis merupakan satu
 • 10. 10 daripada ciri-ciri yang terdapat pada murid yang bermasalah pembelajaran (Abdullah bin Yusof, 2006). Kemahiran menulis secara mekanis menekankan kepada aspek tulisan yang betul, kemas, cantik dan mudah dibaca. Kemahiran ini melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan. Kemahiran menulis secara mekanis diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan Tahap Satu sekolah rendah iaitu Tahun Satu hingga Tahun Tiga. Murid-murid pendidikan khas masalah pembelajaran biasanya menunjukkan penguasaan kemahiran menulis secara mekanis yang sangat lemah. Mereka didapati sukar menulis huruf-huruf dengan betul dan juga cara menulis huruf yang salah (Yasmin Hussain, 2013). Kemahiran menulis secara mentalis pula adalah kemahiran menulis untuk pelahiran idea, perasaan, memberi maklumat, bercerita dan sebagainya. Kemahiran ini melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihan-latihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap. Kemahiran menulis secara mentalis ini hanya diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis (Kamaruddin Hj. Husin, 2010). Murid masalah pembelajaran kategori hiperaktif sering mengalami masalah menulis. Hiperaktif ini adalah istilah yang digunakan untuk kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu tetapi masih mempunyai tumpuan yang pendek dan lemah. (Jamilah, 2005). Gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan murid ADHD merujuk kepada kecelaruan perkembangan yang
 • 11. 11 berlaku pada zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri kurang tumpuan, keadaan hiperaktif yang kerap dan teruk berbanding biasa (Azizi Yahaya, 2006). Menyedari kepentingan kemahiran menulis walaupun dalam kalangan murid pendidikan khas, pengkaji rasa bertanggungjawab dan berminat untuk membantu seorang murid ADHD agar dapat menguasai kemahiran menulis huruf dengan betul, kemas dan teratur. Pengkaji telah melaksanakan ansur maju semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran dan menggunakan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju untuk mengatasi masalah menulis murid. Kit Ansur Maju ini dibina sendiri oleh pengkaji untuk merawat masalah yang dihadapi oleh murid ADHD. 1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN Pendidikan merupakan satu bidang yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Bidang ini telah menjadi keutamaan dalam peranan seseorang guru yang merujuk kepada tanggungjawab yang utama iaitu memastikan semua murid menerima pengajaran yang berkesan seterusnya dapat belajar dengan cemerlang. Transformasi pendidikan telah membawa banyak perubahan termasuk kesedaran dan persepsi guru-guru yang semakin menyedari pentingnya mereka mengenal pasti bagaimana proses pembelajaran dan gaya pembelajaran seseorang murid itu berlaku. Kesedaran ini wujud daripada aspirasi seseorang guru itu bagi mempertingkatkan kualiti pengajarannya dan seterusnya meningkatkan kualiti tingkahlaku pembelajaran seseorang murid dengan lebih baik dan akhirnya dapat mempertingkatkan kualiti pencapaian murid. Ini bererti antara cabaran utama pendidikan khas khususnya
 • 12. 12 program bermasalah pembelajaran pada masa kini adalah untuk mengenal pasti gaya pembelajaran murid bermasalah pembelajaran khususnya murid ADHD agar proses pengajaran dapat disampaikan sepadan dengan gaya pembelajaran murid tersebut. Bermasalah pembelajaran merangkumi pelbagai ketidakupayaan yang menyebabkan murid bermasalah pembelajaran yang juga terdiri daripada murid ADHD adalah lambat berkembang bagi mencapai perkembangan yang normal. Walaupun dunia pendidikan barat bertelagah tentang kategori murid ADHD yang tidak dikategori sebagai murid bermasalah pembelajaran, namun terdapat banyak pendapat menyatakan bahawa murid ADHD turut mengalami masalah dalam pembelajaran. Pendapat Turkington dan Harris (2003), yang menyatakan kebanyakan murid ADHD mengalami masalah dalam pembelajaran. Di samping itu, murid ADHD juga mempamerkan simptom-simptom ketidakupayaan seperti sukar memberi tumpuan dalam tempoh tertentu, gagal mematuhi arahan, bertindak tanpa berfikir, bergerak secara keterlaluan dan sukar duduk di satu-satu tempat dalam tempoh yang panjang. Merujuk kepada ketidakupayaan tersebut yang menjadi halangan kepada pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran yang kompleks. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2004), proses pembelajaran adalah suatu aktiviti yang kompleks kerana banyak perkara sebenarnya berlaku serentak pada masa yang sama. Terdapat tiga kategori murid masalah pembelajaran belajar di dalam bilik darjah yang dipilih sebagai lokasi kajian. Murid di dalam bilik darjah seramai lima orang murid yang terdiri dari murid ADHD, lembam dan ketidakupayaan intelektual.. Seorang murid dikesan menghadapi masalah membentuk huruf dengan cara yang betul
 • 13. 13 dan tidak meletakkan huruf di atas garisan. Walaupun perkataan yang ditulis boleh dibaca namun tulisannya tidak kemas dan tidak teratur. Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku pengkaji mendapati murid ini tidak memberi tumpuan dan gelisah. Masri (bukan nama sebenar) suka menarik perhatian guru untuk memberikan tumpuan padanya. Pengkaji telah meminta bantuan Pembantu Pengurusan murid mengawal tingkahlaku murid supaya dapat melihat cara guru menulis dan membentuk huruf di papan putih sebagai panduan semasa pengajaran di bilik darjah. Rasional pengkaji memilih Masri kerana murid ini boleh menulis huruf, mengenal huruf, suku kata KV dan boleh menyalin perkataan di dalam buku dan juga daripada papan putih walaupun tulisan tidak teratur dan kemas. . Pengkaji ingin membantu Masri memperkemaskan tulisan dengan cara membentuk huruf arah pergerakan tangan dengan betul dan meletakkan huruf di atas garisan yang disediakan dengan menggunakan latihan ansur maju. Lina Ping Madang (2010), telah menggunakan kaedah latih tubi dalam membantu peserta memantapkan kemahiran menulis huruf. Beliau telah menerapkan salah satu prinsip pembelajaran yang diperkenalkan oleh Thorndike (1911) iaitu hukum latihan. Hukum latihan menegaskan bahawa hubungan rangsangan dan gerak balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan dan latihan yang banyak. Rohaty Mohd Majzub dan Shafie Mohd.Nor (2005). menjalankan kajian ke atas seorang peserta kajian yang mengalami masalah dalam menulis iaitu menulis suku
 • 14. 14 kata dan abjad secara terbalik. Melalui kajian yang dilakukan, beliau telah menggunakan beberapa kaedah,pendekatan dan teknik yang sesuai bagi mengatasi masalah itu. Teknik yang digunakan ialah teknik latih tubi secara ansur untuk merawat permasalahan yang berlaku. Hukum Latihan Thorndike (Mok Soon Sang, 2008), menyatakan bahawa pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan latih tubi, aplikasi serta aktiviti pengukuhan yang berterusan diberikan kepada murid. Menurut Kamaruddin Hj. Husin (2001), teknik latih tubi merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Menurut beliau lagi, kaedah pengulangan ialah proses mengingati sesuatu perkara secara berulang kali ataupun berterusan. Kaedah pengulangan ini dapat menajamkan ingatan dan menambahkan kefahaman murid apabila diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan oleh Norizan Esa (2005), menunjukkan bahawa mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak menggunakan kaedah ansur maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur serta kurang melakukan kesilapan dalam penulisannya. Kebaikan menggunakan pengajaran secara ansur maju antara lainnya ialah guru dapat mengajar secara berperingkat dan menegaskan butiran mengajar secara terperinci bagi setiap peringkat. Guru juga dapat mengenal pasti kesalahan yang dilakukan pada setiap peringkat dan membetulkannya dengan segera dan guru dapat memberi tunjuk cara bagi setiap langkah serta menjelaskan kaitan antara setiap
 • 15. 15 peringkat dan langkah. Murid pula dapat mengenalpasti setiap langkah aktiviti dengan jelas, mengetahui kesilapan yang dilakukan dan dapat melihat pertalian antara satu langkah dengan langkah yang lain. 1.3 PENYATAAN MASALAH Pengkaji menengahkan masalah yang dihadapi oleh seorang murid ADHD pendidikan khas dari kelas Istimewa Tiga. Masalah yang dihadapi oleh murid itu ialah tulisannya seperti cakar ayam, buruk, tidak kemas, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan dan saiz antara perkataan tidak sama. Murid tersebut menulis tidak di atas baris garisan yang terdapat di dalam buku tulis yang disediakan. Tulisan mereka juga sukar untuk dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering di dapati dalam kalangan murid ini ialah cara memegang pensel yang tidak betul, kedudukan tangan dan buku yang tidak betul, saiz antara perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan yang tidak tepat dan tidak dapat menulis perkataan dengan betul. Kajian tindakan yang dijalankan adalah bertujuan untuk membantu murid menulis dengan teratur dan kemas. Cara ansur maju diperkenalkan dengan mengajar murid mempelajari kemahiran menulis secara beransur-ansur yang bermula dengan langkah paling asas dan kemudian beralih kepada langkah yang lebih sukar sehingga mereka menguasai kemahiran menulis. Tiga instrumen seperti Rancangan Pendidikan Individu (RPI), Kit Ansur Maju, Pemerhatian, dan rakaman gambar telah digunakan untuk mengumpul data kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan peratus dan
 • 16. 16 graf peningkatan di dalam senarai semak yang dilakukan terhadap peserta kajian. Pengkaji berpendapat pengajaran secara ansur maju mempunyai kesan dalam membaiki tulisan murid. Kebanyakan guru Pendidikan Khas berpandangan pengajaran melalui ansur maju yang dipilih sesuai dalam membaiki tulisan tulisan murid ini agar menjadi kemas dan teratur. Pengajaran melalui ansur maju menekankan cara menguasai sesuatu kemahiran itu secara beransur-ansur.dalam tempoh waktu yang diinginkan oleh pengkaji. Ini merupakan satu cara murid mempelajari sesuatu kemahiran itu bermula dari langkah yang paling asas kemudian beralih ke aras yang lebih sukar dan seterusnya sehinggalah mereka dapat menguasainya Setelah masalah peserta kajian telah dikenalpasti, pengkaji telah memilih untuk menjalankan tiga tindakan iaitu pemerhatian, penelitian dokumen dan menanda senarai semak sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pemerhatian secara tidak berstruktur yang dilakukan adalah melalui gambar semasa peserta kajian melaksanakan aktiviti menulis, penelitian dokumen iaitu laporan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) yang ditulis oleh guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan senarai semak masalah tulisan yang ditunjukkan peserta kajian semasa menulis bersama guru mata pelajaran. Hasil pemerhatian dan hasil kerja serta penulisan peserta kajian, pengkaji mendapati peserta kajian telah melakukan beberapa kesilapan iaitu membentuk huruf bermula dari bawah ke atas, tidak meletakkan huruf di atas garisan dengan betul dan telah mencampurkan huruf besar dan kecil dalam perkataan. Perkataan yang ditulis oleh peserta kajian masih boleh dibaca tetapi pengkaji mendapati masalah menulis
 • 17. 17 yang ditunjukkan perlu diatasi kerana peserta kajian telah berusia sebelas tahun, tiada masalah motor halus dan motor kasar dan boleh mengikuti arahan. ADHD merujuk kepada kepelbagaian kurang upaya kognitif, psikiatrik, pendidikan, emosi, dan sosial (Supiah Saad. 2003). Aspek-aspek tersebut adalah berkaitan dengan sistem neurologi. Secara khususnya menunjukkan bahawa murid ADHD adalah golongan yang mengalami kecelaruan sistem neurologi. Akibat daripada kecelaruan tersebut menyebabkan mereka mengalami kurang upaya untuk memberi tumpuan, mematuhi arahan dan mengawal tingkah laku yang dianggap keterlaluan yang telah menjadi gangguan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, tanpa menilai gaya pembelajaran yang digemari murid ADHD, guru didapati sering berkecenderungan mengawal dan menghadkan aktiviti pengajarannya kerana terganggu dengan ciri-ciri murid ADHD. Menurut Saadiah Ahmad (2012), ciri-ciri ADHD pada seseorang murid merupakan antara faktor yang menyumbang kepada wujudnya masalah akademik dan tingkah laku di sekolah. Ciri-ciri murid ADHD yang telah dikenalpasti mengganggu aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah tidak dapat memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran, bergerak atau merayau-rayau tanpa tujuan di dalam kelas, berusaha mendominasi perhatian guru, mudah bertindak agresif, sukar mematuhi arahan, dan sukar menyelesaikan tugasan dengan baik. Pengkaji juga telah melihat laporan penilaian yang ditulis oleh guru Bahasa Malaysia dalam borang RPI juga menunjukkan masalah yang sama semasa kemahiran menulis dilaksanakan. Peserta telah membentuk huruf dengan cara yang salah walaupun guru telah menulis satu persatu
 • 18. 18 huruf di papan putih. Laporan penilaian murid telah direkodkan oleh guru berkenaan di dalam borang Lampiran RPI/PKBP/3 selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji juga telah mendapatkan maklumat tingkah laku peserta kajian daripada guru matapelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan borang soal selidik tingkah laku. Item-item soalan diperolehi daripada Buku Garis Panduan Pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) 2009, Lampiran RPI/PKB/2. Tujuan soal selidik diberi untuk mengenalpasti masalah tingkah laku yang mengganggu pembelajaran peserta kajian yang menyebabkan berlakunya kesalahan semasa menulis. Dapatan daripada soal selidik tingkah laku daripada guru matapelajaran, pengkaji telah mengenalpasti bahawa peserta kajian memiliki ciri-ciri ADHD seperti kurang tumpuan, gelisah, berkhayal atau termenung. Pengkaji juga mendapati peserta kajian akan berwajah murung apabila tidak cukup tidur dan mudah menangis. Peserta kajian akan mengamuk jika ditegur oleh guru atau kawan-kawan. Emosi yang tidak stabil menyebabkan peserta kajian tidak dapat memberi tumpuan dan tidak turut serta dalam aktiviti yang dirancang oleh pengkaji. Namun apabila diberi masa bertenang dan pengkaji menggunakan bahan bantu belajar yang menarik perhatiannya, pengkaji mendapati peserta kajian ingin turut serta dalam aktiviti yang dijalankan pada waktu itu.
 • 19. 19 Gambar 1.1: Lembaran Kerja Peserta Kajian Gambar 1.1 menunjukkan lembaran kerja peserta kajian. Melalui pemerhatian pengkaji dari tulisan di atas, peserta kajian melakukan kesalahan menulis di atas garisan, dan tulisan yang tidak sekata ketinggiannya. Peserta kajian kelihatan seperti melihat apa yang ditulis oleh guru di papan putih dan berminat pada pengajaran dan pembelajaran guru tetapi apabila latihan menulis diberikan peserta kajian tidak membentuk huruf dengan cara yang betul, menulis di atas garisan secara tinggi dan rendah, menulis huruf dalam jarak yang tidak kemas dan menulis huruf dengan tidak konsisten. Pengkaji telah meminta peserta kajian menulis semula huruf berkenaan berulang kali. Pengkaji telah memilih kaedah latih secara tubi secara ansur maju untuk mengukuhkan pengamatan dan ingatan peserta kajian. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah penggunaan bahan bantu belajar yang tidak menarik minat peserta kajian. Apabila peserta kajian dalam emosi yang tidak baik, penggunaan buku tulis dan pensel tidak menarik minatnya untuk menulis, akibatnya peserta kajian akan menangis, mengamuk
 • 20. 20 dan menulis sambil lewa. Peserta kajian tidak memberi kerjasama dalam situasi ini dan hasil tulisannya tidak kemas. Pemilihan bahan bantu belajar yang menarik perlu diberi perhatian oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kepada murid pendidikan khas. Murid ADHD cepat merasa jemu dengan gaya pembelajaran yang sama pada setiap hari. Peserta kajian juga sering menjerit di dalam bilik darjah apabila diusik oleh murid lain. Perkara yang kecil sekalipun seperti memanggil namanya sahaja oleh murid lain, boleh menyebabkan peserta kajian mengamuk dan menangis. Situasi ini menyebabkan aktiviti pengajaran guru kerap terganggu dan tumpuan murid itu akan hilang fokusnya. Inilah di antaranya penyebab cara menulis peserta kajian yang buruk dan tidak kemas dihasilkan. Tumpuan peserta kajian yang singkat pada pengajaran guru menjadi penyebab kepada masalah menulis yang dihadapi. Peserta kajian ADHD yang sukar memberikan tumpuan pada pengajaran guru. Peserta kajian mudah bosan dengan gaya pembelajaran yang kurang menarik dan tidak menarik minatnya. Ini menyebabkan peserta kerap ingin ke bilik air, keluar dari bilik darjah, kerap berjalan dan kerap mengganggu pembelajaran di dalam bilik darjah. Penggunaan alat bantu belajar (ABM) dalam pengajaran, membolehkan murid bukan sahaja boleh melihat pergerakan yang dilakukan tetapi murid juga dapat membaiki kesalahan yang dilakukan semasa menjalankan aktiviti penulisan. Keadaan ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bertenaga dan dapat menarik minat murid untuk belajar (Mohd.Aris, Siti Fatihah dan Asmah,
 • 21. 21 2004). Melihat kepada pentingnya penggunaan bahan bantu belajar, pengkaji telah membina sebuah Kit Ansur Maju dan diguna oleh peserta kajian untuk membentuk huruf kecil dan besar, membaiki ruang antara huruf dan menulis di atas garisan dalam kemahiran menulis. Kit Ansur Maju ini juga dapat mengurangkan masalah tingkah laku peserta kajian semasa mengikuti aktiviti menulis. 1.4 KEPENTINGAN KAJIAN Murid ADHD merupakan kelompok murid bermasalah pembelajaran yang memerlukan metodologi pengajaran untuk menggalakkan mereka belajar dengan lebih baik dan ini bergantung pada keupayaan guru mengenal pasti gaya pembelajaran mereka. Adalah penting memahami bagaimana tingkah laku, kurang tumpuan dan impulsif mempengaruhi tingkah laku pembelajaran murid ADHD agar guru dapat memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk menangani permasalahan ini. Murid diajar dengan pembelajaran yang seronok tanpa memaksa menyebabkan mereka mudah memperoleh dan memahami maklumat pembelajaran dengan lebih berkesan. Jika guru memahami bagaimana murid ADHD belajar dengan lebih baik, mereka akan dapat merekabentuk pengajaran yang lebih bermakna dan menyeronokkan. Kemahiran menulis perlu dikuasai oleh murid-murid secara berperingkat-peringkat mengikut kesediaan dan keupayaan mereka. Kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. Tulisan yang tidak kemas dan teratur sukar untuk dibaca. Masalah untuk menguasai kemahiran menulis di peringkat tulisan mekanis perlu diberi perhatian walaupun kepada murid masalah pembelajaran.
 • 22. 22 Semua individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza, yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan pendekatan seseorang individu terhadap pembelajaran dan cara memproses maklumat (Reif, 2007). Menurut Shahabuddin Hashim dan Rohizani Yaakub (2003), gaya pembelajaran adalah penting untuk dikaji kerana gaya pembelajaran dimiliki oleh murid secara individu adalah tidak sama.. Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang harus dieksploitasi sepenuhnya bagi meningkatkan pencapaian semua murid. Kepentingan kajian kepada murid berpendidikan khas supaya murid menguasai kemahiran menulis huruf dengan cara yang betul dan boleh menghasilkan tulisan yang kemas dengan menggunakan Kit Ansur Maju. Disamping itu, pengajaran secara ansur maju juga digunakan kerana murid ADHD mengalami masalah untuk memberi tumpuan yang lama maka dengan kaedah itu murid akan diberi masa untuk menyiapkan kerja dan murid tidak merasa bosan, tetapi sekiranya berjaya menyiapkan kerja yang diberi dengan cepat merupakan satu kejayaan bagi diri mereka. Pengajaran secara ansur maju dengan menggunakan Kit Ansur Maju boleh diguna oleh guru-guru mata pelajaran lain dalam pengajaran dan pembelajaran kerana bahan dalam Kit Ansur Maju boleh ditukar ganti mengikut keperluan murid. Hasil daripada kajian amat penting pada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Kajian ini juga boleh dijadikan sebagai penambahbaik kepada pihak kementerian pendidikan dalam membekalkan bahan bantu mengajar kepada guru dan bahan bantu belajar yang bersesuaian untuk murid pendidikan khas supaya dapat dimanfaatkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Perkongsian pintar antara (KPM) dan pihak-pihak lain dalam mempertingkatkan profesion keguruan seperti
 • 23. 23 latihan dan kursus berfokus mengikut kategori murid masalah pembelajaran agar guru- guru lebih berilmu dan mahir dalam pedagogi. Kajian tindakan ini juga amat penting pada Jabatan Pendidikan Melaka, kerana hasil dari tindakan ini dapat digunakan pada semua sekolah di negeri Melaka untuk memperbaki masalah tulisan yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan khas terhadap murid di sekolah masing-masing. Murid pendidikan khas boleh belajar jika kena dengan caranya dan pengajaran yang dilakukan oleh guru mereka. Kajian ini juga amat penting pada Jabatan Pendidikan Daerah di negeri Melaka. Melalui dapatan kajian ini, boleh digunakan pada semua sekolah di daerah masing-masing untuk membantu masalah murid pendidikan khas dalam aktiviti penulisan. Bahan Kit Ansur Maju yang dihasilkan ini juga boleh dijadikan panduan pada semua guru untuk memperbaiki teknik pengajaran masing-masing dan juga pihak guru boleh melakukan inovasi yang terbaru dengan mengubahsuaikan bahan-bahan mengikut kreativiti guru-guru masing-masing. Kajian ini juga amat penting pada sekolah pengkaji kerana dapat membantu mengurangkan masalah tulisan yang dihadapi oleh murid pendidikan khas. Pengkaji rasa terpanggil untuk membantu mengurangkan permasalahan yang dihadapi oleh murid serta guru yang mengajar Bahasa Malaysia dan mata pelajaran yang lain di sekolah pengkaji. Kit Ansur Maju dapat membantu murid di aliran perdana dan juga pendidikan khas dalam memperbaiki cara penulisan masing-masing.
 • 24. 24 Kepentingan kajian ini pada guru dan murid adalah dapat membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat menggunakan Kit Ansur maju dalam pengajarannya untuk mempelbagaikan teknik pengajaran menulis dan seterusnya menarik minat murid untuk memberikan perhatian di dalam bilik arjah. Murid dapat belajar cara yang mudah secara ansur maju memperbaiki masalah tulisan yang dihadapi oleh mereka. Bagi ibu bapa pula, kepentingan kajian ini menjadi satu wadah perkongsian ilmu untuk membantu anak mereka menguruskan tingkah laku dan emosi semasa menjalani aktiviti harian bersama-sama. Pembelajaran secara ansur maju yang dijalankan oleh guru di sekolah boleh dipraktikkan di rumah. Ibu bapa perlu bersabar semasa memberi tunjuk ajar dan gunakan perkataan dan arahan yang mudah difahami supaya anak ini tidak merasakan diri sebagai beban kepada ibu dan bapa mereka. Banyak maklumat dan dapatan diperolehi hasil daripada kajian penyelidikan. Maklumat tersebut boleh dijadikan bahan perkongsian ilmu kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan hak-hak pendidikan murid kurang upaya diberi sama rata seperti murid di arus perdana. Murid pendidikan khas juga memerlukan satu bentuk pengajaran yang bersesuaian dengan tahap kemampuan mereka. Dapatan ini pastinya amat dinanti untuk diaplikasikan terhadap murid pendidikan khas yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan yang terkini dan dapat membantu mereka belajar untuk menguasai kemahiran yang diajarkan oleh guru.
 • 25. 25 1.5 TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian dihasilkan melalui pernyataan masalah yang telah dikenalpasti oleh pengkaji dan turut merangkumi pembentukan persoalan kajian. Kajian ini dijalankan ke atas seorang murid lelaki berumur 11 tahun yang disahkan oleh pegawai perubatan mengalami masalah pembelajaran kategori Attention Deficit Hyperactif Disorder (ADHD), yang belajar di sekolah pengkaji. Peserta kajian mengalami masalah kemahiran menulis mekanis. Dia sering melakukan kesilapan untuk membentuk huruf dengan cara yang betul, jarak antara huruf dan tidak meletakkan huruf di atas garisan. Kesilapan itu menjadikan tulisan peserta tidak teratur dan tidak kemas. Kajian ini juga bertujuan untuk mengubah proses penulisan secara fizikal dan perubahan tingkah laku Masri. Pengkaji rasa terpanggil untuk membuat kajian tindakan mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta. Sepanjang tempoh menjalankan kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan terhadap masalah utama iaitu membentuk huruf dengan cara yang betul, jarak antara huruf, dan menulis di atas garisan. 1.6 OBJEKTIF UMUM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menulis mekanis murid seterusnya dapat menulis perkataan di atas garisan dengan teratur dan kemas. 1.7 OBJEKTIF KHUSUS
 • 26. 26 1. Murid boleh membentuk huruf dengan cara yang betul di atas garisan menggunakan Kit Ansur Maju. 2. Murid boleh menulis ayat pendek dengan jarak antara ruang huruf dengan baik menggunakan kaedah ansur maju. 3. Penggunaan Kit Ansur Maju boleh membantu guru dalam meningkatkan kemahiran menulis mekanis murid ADHD. 1.8 PERSOALAN KAJIAN 1. Kit Ansur Maju dapat membantu murid membentuk huruf dengan cara yang betul di atas garisan. 2 Kaedah ansur maju dapat membantu murid menulis huruf dengan jarak yang betul antara huruf. 3. Amalan penggunaan Kit Ansur Maju dapat membantu guru meningkatkan kemahiran menulis mekanis murid ADHD. 1.9 ANALISIS MASALAH Pengkaji juga telah membina bahan bantu belajar Kit Ansur Maju untuk membantu peserta kajian menambahbaik bentuk tulisan dengan menggunakan kaedah latih tubi dan ansur maju. Hasil daripada penggunaan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju dilihat dapat membantu pengkaji menambahbaik bentuk huruf dan mengatasi masalah tingkah laku peserta kajian.
 • 27. 27 Setelah membuat pemerhatian terhadap masalah peserta kajian, pengkaji telah mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan berlakunya tulisan yang buruk, tidak teratur, tidajk kemas, serta sukar dibaca. Terdapat beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya masalah kemahiran menulis peserta kajian setelah dibuat kajian oleh pengkaji. Peserta kajian adalah murid ADHD. bertingkahlaku gelisah, berkhayal dan kurang tumpuan. Peserta kajian kerap melakukan kesalahan semasa menulis. Masalah tingkahlaku yang sukar di kawal ini telah melambatkan proses pembelajaran peserta kajian di dalam bilik darjah. Gangguan yang dilakukan semasa pengajaran guru mengganggu tumpuan peserta kajian dan juga mengganggu murid lain semasa pembelajaran. Situasi ini membangkitkan emosi kemarahan guru dan murid lain menyebabkan keadaan bilik darjah menjadi tidak terkawal. Masalah penulisan yang ketara ini merangkumi masalah ejaan, penggunaan baris yang tidak betul serta penggunaan ruang pada setiap ayat yang tidak sesuai iaitu jarak antara setiap ayat amat dekat. Terdapat tiga masalah ketara yang dihadapi oleh peserta iaitu masalah ejaan dalam setiap aktiviti pada lembaran kerja yang diberikan, didapati satu daripada dua barisan ayat mempunyai masalah ejaan, dalam penggunaan baris, peserta kajian tidak tahu bila menggunakan baris yang sepatutnya iaitu menulis di atas garisan dan akhir sekali masalah ruang dalam penulisan. Ruang pada ayat yang disalin atau dibina iaitu jarak antara dua perkataan amat dekat dan sukar untuk dibezakan. Ini menunjukkan tulisan tangan peserta kajian. Hasil pemerhatian daripada lembaran kerja menunjukkan berapa kelemahan yang diperolehi. Huruf tidak seragam, ruang yang tidak baik serta mempunyai beberapa kesalahan ejaan dan perkataan yang tidak lengkap.
 • 28. 28 Pengkaji telah membina bahan bantu belajar Kit Ansur Maju untuk membantu peserta kajian menambahbaik bentuk tulisan dengan menggunakan ansur maju. Hasil daripada penggunaan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju diharap dapat membantu pengkaji menambahbaik bentuk huruf dan mengatasi masalah tingkah laku peserta kajian. Kit Ansur Maju juga diharapkan dapat membentuk sifat yakin pada diri terhadap peserta dalam pembelajaran bersama rakan sekelasnya nanti. Gambar 1.2: Lembaran kerja peserta kajian Gambar 1.2 menunjukkan latihan yang ditulis oleh peserta kajian dalam pelajaran yang lepas. Hasil pemerhatian berdasarkan tulisan ayat peserta membuktikan bahawa peserta menghadapi masalah menulis di atas garisan dan jarak antara huruf amat rapat. Peserta tidak dapat mengagak jarak antara huruf yang perlu ditulis, begitu juga cara tulisan peserta di atas garisan. Cara penulisan seperti ini menyebabkan tulisannya tidak kemas dan sukar dibaca oleh guru.
 • 29. 29 Selain itu, faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah penggunaan bahan bantu mengajar yang tidak menarik minat peserta kajian. Apabila peserta kajian dalam emosi yang tidak baik, penggunaan buku tulis dan pensel tidak menarik minatnya untuk menulis. Peserta kajian tidak memberi kerjasama dan hasil tulisannya tidak kemas. Pemilihan bahan bantu belajar yang tidak menarik minat peserta kajian perlu diberi perhatian oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kepada murid pendidikan khas. Murid ADHD cepat merasa jemu dengan gaya pembelajaran yang sama pada setiap hari. Peserta kajian juga sering keluar dari bilik darjah untuk ke bilik air. Kekerapan pergi ke bilik air menyebabkan berlaku gangguan pada peserta kajian dan juga pada murid lain. Inilah di antaranya penyebab kurang tumpuan pada pengajaran menulis yang dijalankan oleh guru dan tidak dapat diikuti oleh peserta kajian. Situasi ini menyebabkan cara menulis peserta kajian yang buruk dan tidak kemas. Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) dalam pengajaran, membolehkan murid bukan sahaja boleh melihat kelainan yang dilakukan guru dalam pengajaran tetapi juga murid dapat membantu membaiki kesalahan yang dilakukan semasa menjalankan aktiviti tersebut. Keadaan ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bertenaga dan dapat menarik minat murid untuk belajar (Mohd. Aris, Siti Fatihah dan Asmah, 2004). Melihat kepada penting penggunaan bahan bantu belajar, pengkaji telah membina sebuah Kit Ansur Maju dan diguna pada peserta kajian untuk membentuk huruf kecil dan besar, jarak antara huruf dan kesalahan menulis di atas garisan dalam kemahiran menulis. Kit Ansur Maju ini
 • 30. 30 juga dapat mengurangkan masalah tingkah laku peserta kajian semasa mengikuti aktiviti menulis kerana focus murid dapat dialihkan pada aktiviti yang dijalankan. 1.10 BATASAN KAJIAN Kajian ini melibatkan seorang peserta kajian di sebuah sekolah di Daerah Melaka Tengah. Peserta kajian adalah seorang murid lelaki berumur 11 tahun dan murid berpendidikan khas kategori ADHD. Fokus kajian berkaitan masalah membentuk huruf dengan cara yang betul, menulis huruf dengan jarak yang sesuai dan menulis huruf di atas garisan semasa menulis. Pengajaran secara ansur maju digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran bersama penggunaan bahan bantu belajar iaitu Kit Ansur Maju yang baru dibina dan penggunaannya hanya semasa kajian dilaksanakan bagi menyelesaikan masalah menulis murid pendidikan khas. Kajian dalam tempoh masa yang singkat diharapkan penggunaan Kit Ansur Maju dapat membantu menambah baik kemahiran menulis mekanis dan membantu perubahan tingkah laku negatif menjadi positif kepada murid pendidikan khas yang lain pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. 1.11 KESIMPULAN Pengajaran dan pembelajaran aktiviti menulis berkait rapat dengan perlakuan dan daya tumpuan murid semasa guru mengajar. Murid ADHD amat sukar dikawal kerana mereka mudah bosan dengan pembelajaran di bilik darjah yang statik. Murid ADHD merupakan seorang murid yang bermasalah tingkahlaku dan sukar untuk belajar
 • 31. 31 bersama-sama murid lain. Tumpuan yang kurang pada setiap sesi pembelajaran menyebabkan murid ini mengalami masalah dalam bentuk penulisan. Kebanyakan tulisan murid ini sukar dibaca dan bentuk huruf yang salah. Oleh yang demikian, kajian perlu dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Kajian tindakan akan membuatkan guru lebih bersedia untuk mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji menggunakan Kit Ansur Maju dalam meningkatkan kemahiran menulis murid berdasarkan dapatan untuk memperbaiki tulisannya. BAB II TINJAUAN LITERATUR 2.1 PENGENALAN Menurut Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkn insan yang seimbang dan harmonis dari
 • 32. 32 segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdsarkann kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berkrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jabatan Pendidikan Khas, (KPM, 2003) Bagi memenuhi keperluan individu program pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan bahawa guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Masalah Pembelajaran digubal untuk membolehkan murid menguasai asas berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, berdikari, memperoleh asas pengetahuan, ilmu, kemahiran, mendapatkan maklumat, nilai dan idea serta bersosial bagi mencapai kehidupan yang bermakna. Ilmu adalah keajaiban yang mampu merubah manusia dan guru sebagai pendidik adalah bertanggungjawab dan harus bijak mencanai permainan minda dalam mendidik murid berkeperluan khas membentuk mereka menjadi manusia. Saban tahun tranformasi sama ada dari segi kurikulum, kokurikulum dan sahsiah sentiasa dilakukan demi memastikan pendidikan untuk semua murid berkeperluan khas di sekolah ini seiring dengan kehendak dan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia agar semua murid mendapat pendidikan yang sama. Kita sebagai pendidik sememangnya menyimpan hasrat dalam membantu sistem pendidikan bagi murid-murid kurang
 • 33. 33 upaya bukan sahaja cemerlang dari segi sahsiah tetapi cemerlang dalam segala aspek agar mereka ini dibentuk dari liabiliti menjadi satu aset yang penting dan berguna kepada masyarakat dan negara. Mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti. Bahagian Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (2006-2010) Perbezaan kognitif, sosial, emosi, fizikal dan rohani di kalangan kanak-kanak di dalam sebuah bilik darjah merupakan perkara biasa. Selain daripada pengaruh baka dan persekitaran, kanak-kanak berkembang pada tahap dan kadar yang berbeza. Oleh yang demikian di dalam sesebuah kelas akan terdapat murid yang cergas serta berkebolehan dan ada murid yang menghadapi kesukaran dalam mengikut pengajaran. Murid mungkin berbeza daripada rakan-rakannya yang lain dari segi kemampuan mereka menyelesaikan masalah, kebolehan berbincang dan bergaul dengan rakan, mengawal perasaan atau menjalani kegiatan fizikal. Namun, kadang kala kita akan berjumpa kanak-kanak yang perbezaanya agak ketara dan tidak mengikut norma-norma perkembangan seperti kanak-kanak lain. Perbezaanya ini juga mungkin akan menyebabkan kanak-kanak ini tidak dapat mengikut pengajaran di dalam bilik darjah seperti rakan-rakannya yang lain dan akhir terpinggir dan ketinggalan dalam pelajarannya. Kanak-kanak ini menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang berbeza daripada kanak-kanak biasa, misalnya keupayaan kogintif, fizikal yang terhad, kesukaran berinteraksi dan berkomunikasi. Kanak-kanak ini mungkin menghadapi masalah tertentu seperti masalah fizikal, masalah penglihatan, pendengaran, pertuturan, tingkah laku, masalah pembelajaran, terencat
 • 34. 34 akal dan pintar cerdas. Kanak-kanak ini dikategorikan sebagai kanak- kanak berkeperluan khas. Satu bentuk pendidikan yang khusus perlu dirancang dan dilaksanakan untuk kanak-kanak ini. Pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak ini dinamakan pendidikan khas. Jamilah K.A Mohamed (2005), Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa. Matlamat Pendidikan Khas di Malaysia ialah untuk memberi kesinambungan program yang bermutu bagi memenuhi keperluan dan kebolehan khusus kepada kanak-kanak berkeperluan khas dalam persekitaran (suasana) biasa. Selain daripada itu, usaha-usaha berkaitan dengan rancangan khas serta tanggungjawab untuk meningkatkan aspek perkembangan kanak-kanak dan semua usaha berkaitan dengan keperluan kanak-kanak khas dan tanggungjawabnya adalah berlandaskan kepada matlamat dan objektif pendidikan biasa yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan sistem persekolahan. Jabatan Pendidikan Khas, (KPM 2003) Memperseimbangkan peluang-peluang pendidikan antara murid istimewa dengan murid normal dalam pelbagai aspek pembangunan fizikal dan sebagainya. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia selalunya tidak menyeronokkan dan biasanya cepat membosankan murid. Keadaan ini berlaku kerana teknik pengajaran yang digunakan oleh guru tidak dapat menarik perhatian murid untuk terus mengikuti serta berminat dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak menggunakan bahan bantu mengajar bagi menarik minat murid kerana kebiasaannya guru hanya
 • 35. 35 menggunakan teknik konvensional (cara lama) kepada murid. Guru perlu mengubah cara pengajaran untuk menarik minat murid mengikuti pelajaran yang diajarkan guru. Falsafah Pendididikan Khas pula mengatakan, Pendidikan Khas di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan hehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara Kanak- kanak Pendidikan Khas boleh dididik dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran berupaya diididk dan diajar melalui pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam pelbagai cara yang mampu menarik minat mereka untuk belajar. Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat dalam pendidikan formal. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjwab Kementerian Pelajaran Malaysia ialah Hiperaktif (Attention Deficit-Hypeactivity Disorders / ADHD), Sindrom Down, Autisma, Terencat akal minima, dan Disleksia. Jabatan Pendidikan Khas, (KPM 2003) Program pengajaran yang dijalankan untuk memenuhi keperluan individu ADHD pembelajaran yang dijalankan adalah fleksibel. Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, menyatakan guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan
 • 36. 36 aktiviti mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas. Sejak penubuhan program pendidikan khas masalah pembelajaran pada 1988, program ini telah berkembang dengan pesat. Sehingga tahun 2005, data yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Khas bagi seluruh negara menunjukkan peningkatan kelas pendidikan masalah pembelajaran Menurut Siti Hajar Abd Aziz (2009), kemahiran bahasa merangkumi kemahiran membaca, menulis dan mengira. Secara umumnya terdapat dua jenis kemahiran menulis yang diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pertamanya adalah kemahiran menulis secara mekanis dan yang kedua adalah kemahiran menulis secara mentalis. Kemahiran menulis berfungsi sama penting dengan kemahiran membaca, justeru itu guru perlu menitikberatkan cara menulis yang betul kepada murid- muridnya. Selain itu, kemahiran menulis merupakan suatu budaya intelek yang saling melengkapi antara kemahiran membaca dengan menulis. 2.2 ATTENTION DEFICIT-HYPEACTIVITY DISORDERS (ADHD) Menurut Roslan (2003), penulisan merupakan satu proses yang kompleks. Oleh sebab itu, penulisan perlulah dilaksanakan mengikut tahap-tahapnya secara sistematik. Ia perlu ditekankan daripada tahap asas lagi supaya tidak membebankan murid pada masa hadapan.
 • 37. 37 Sebelum murid mula diajar menulis guru perlu memastikan yang mereka mempunyai kesediaan menulis. Oleh itu kanak-kanak perlu didedahkan dengan pengalaman-pengalaman menggunakan jari seperti menggenggam, meramas, melorek, mencubit, menggentel dan memegang. Semua aktiviti ini diajar secara tidak langsung semasa melakukan aktiviti di dalam kelas dengan menggunakan pelbagai alat permainan dan bahan bantu belajar yang disediakan oleh guru (Tuan Jah Tuan Yusof, 2011). Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai mereka yang mempunyai masalah dengan kecerdasan otak yang tidak selari dengan usia sebenar. Mereka yang tergolong dalam masalah pembelajaran ini terdiri daripada mereka yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik (dyslexia, dyscalculia, dygraphia), kurang upaya intelektual, lembam, ADHD, sindrom down dan lewat perkembangan global. Meskipun mereka mempunyai masalah dengan intelektual, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sama sekali tidak mengetepikan hak menuntut ilmu bagi golongan bekeperluan khas ini. Menurut dasar pendidikan khas di Malaysia, murid berkeperluan khas merujuk kepada murid yang mengalami kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran. Kategori kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran termasuk sindrom down, autisma ringan,
 • 38. 38 ADHD, terencat akal minimum dan masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia. Antara program yang dirancang di bawah Kementerian Pelajarn Malaysia termasuk program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan. Program Pendidikan Khas Integrasi, Program Pendidikan Khas Prasekolah, Program Pendidikan Khas Teknik dan Vokasional serta Program Pendidikan Inklusif. Abd. Rahim b Talib (2007). Terdapat pelbagai jenis masalah tulisan yang sering kita lihat. Jenis - jenis masalah yang sering kita lihat ialah menulis huruf terbalik, kekeliruan antara huruf besar dan huruf kecil, tidak mengenal huruf dan bunyinya, tidak ada kekemasan tulisan, menulis huruf dengan tidak mengikut urutan atau bentuk dan sebagainya. Masalah-masalah ini kian berleluasa di sekolah rendah yang semakin lama semakin bertambah dalam kalangan murid sekolah rendah Masalah ADHD memberi kesan kepada pengalaman pendidikan kanak-kanak tersebut kerana ADHD menyebabkan mereka tidak dapat memahami arahan yang terperinci, mengekalkan tumpuan dalam tempoh membuat tugasan dan tersalah meletakkan bahan yang diperlukan. Mereka gagal memberi tumpuan sepenuhnya kepada perincian tugasan, melakukan kesalahan secara kerap dan tidak gemar kepada tugasan yang melibatkan usaha ketahanan mental (U.S Department of Education, 2003). Menurut American Academy of Family Physicians, ADHD yang berlaku di kalangan kanak-kanak terbahagi kepada tiga kategori iaitu Inatesi (kekurangan tumpuan perhatian), Implusif (mengikut dorongan hati) dan Hiperaktif (berlaku terlalu aktif). Sandra (2008), menegskan terdapat dua jenis masalah kanak-kanak kurang tumpuan iaitu AttentionDeficit Disorder (ADD) atau masalah kurang tumpuan
 • 39. 39 tanpa hiperaktif dan Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) atau masalah kurang daya tumpuan dengan hiperaktif. Adi-Japha et al. (2007), mengatakan kajian ke atas kanak-kanak ADHD mengalami disleksia yang mempunyai masalah mengeja dan menulis. Kajian ini mendapati kanak-kanak ADHD mempunyai masalah dalam kesalahan ejaan di samping penambahan, penggantian dan pelenyapan perkataan atau huruf. Kajian oleh Auclair, Sieroff dan Kocer (2008), tentang seorang kanak-kanak perempuan berumur lapan tahun mendapati kanak-kanak berkenaan telah mengabaikan ruang semasa menulis. Kanak-kanak yang mengalami hiperaktif menunjukkan beberapa masalah dalam tulisan iaitu pembalikan huruf, transposisi huruf, masalah menyalin semula huruf [m], [n], [w] dan [a], penggantian huruf dan pelenyapan huruf. Bahagian Pendidikan Guru (2004 ). Walaupun kanak-kanak ADHD ini mengalami masalah tingkahlaku dan tumpuan, mereka masih boleh diajar. Salah satu cara adalah dengan menggunakan pendekatan terapi. Kenyataan ini di perolehi melalui Penyelia Pusat Dalam Komuniti Kuala Terangganu, Puan Sharifah Anum Syed Abdul Hadi yang menyatakan bahawa sesi terapi yang digunakan bagi kanak-kanak ADHD ini seperti terapi muzik, terapi main, dan terapi yang bersesuaian dengan kanak-kanak tersebut. Setiap kali sesi terapi dilakukan, kanak-kanak ADHD lebih terkawal pergerakan dan akan duduk diam dengan memberi fokus terhadap pembelajarannya. Guru memainkan peranan yang penting dalam menguruskan kanak-kanak hiperaktif atau ADHD di sekolah. Guru
 • 40. 40 yang mengajar di kelas pendidikan khas hendaklah sentiasa kreatif dalam tindakan bagi menarik minat murid ADHD terhadap aktiviti yang dijalankan. Guru juga perlu mendapatkan semua maklumat mengenai murid melalui ibu bapa, doktor, pakar psikiatari, hospital dan sebagainya. Segala maklumat membolehkan guru bertindak untuk membantu murid ADHD menangani situasi yang dihadapi, merangsangnya terus belajar, mempermudahkan proses pembelajaran dan menyediakan persekitaran yang kondusif. Guru hendaklah sentiasa memberikan sokongan motivasi seperti pujian dan ganjaran terhadap kanak-kanak ADHD sekiranya mereka dapat menyiapkan latihan. Peneguhan positif dapat membantu kanak-kanak tersebut membina keyakinan diri, mengembangkan kemahiran kognitif dan sosio emosi. Kanak-kanak ADHD juga suka pada sesi pembelajaran yang menyeronokkan tanpa mengonggkong keterbatasan pergerakan mereka. Mereka lebih menghormati guru jika guru tersebut dapat menyelami perasaan dan jiwa mereka dalam proses pembelajaran dalam bilik darjah. Yusof Bin Hj. Malie dan Walter Alvin Jiniti (2010), menyatakan bahawa teknik dalam perubahan tingkah laku dari segi ganjaran dan motivasi serta latihan menyebut dan menulis memberi kesan yang baik kepada murid dalam menyalin dan membina ayat yang lengkap dan sempurna. Penggunaan garisan merupakan satu daripada teknik yang dicadangkan sebagai latihan berterusan kepada murid agar koordinasi tangan dapat dilakukan iaitu dari segi keseimbangan serta keseragaman penulisan tersebut. Menulis bukanlah kemahiran yang mudah kepada kanak-kanak. Jika kaedah mengajar yang betul tidak diamalkan mungkin kanak-kanak akan terus
 • 41. 41 membentuk huruf dengan menggunakan pergerakan yang salah. Menulis juga akan menjadi aktiviti yang tidak disukai kerana kanak-kanak tidak dapat mengawal alat tulis dan posisi tangan dan dan badan tidak selesa kepada kanak-kanak. Grave (2001) menyatakan bahawa murid sekurang-kurangnya mesti menulis setiap hari atau minimun empat hari dalam seminggu yang mana pada hari-hari menulis sekurang- kurangnya 30 minit sesi menulis. Guru perlu menilai prestasi murid dengan apa yang telah ditulis oleh murid dengan menyuruh mereka membaca apa yang telah ditulis. Dengan ini murid akan lebih memahami dan menilai apa yang ditulis dan apa yang difahami. Menurut Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005), menyatakan modifikasi tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawalan kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif. ADHD atau kurangupayaan hiperaktif dan kurang tumpuan adalah sejenis keadaan neurologi yang melibatkan masalah tumpuan dan keaktifan impulsif yang berkembang secara tidak konsisten dengan umur kanak- kanak. Menumpukan pada pendekatan pendidikan melalui pendekatan tingkahlaku yang digunakan untuk menstruktur murid serta menggalakkan tingkah laku yang lebih baik, antara kaedah yang pernah digunakan ialah pendekatan melalui peneguhan positif, token ekonomi, time-out dan kos tindak balas. Barkley (2001). Dalam kajian ini pengkaji menumpukan perhatian untuk penambahbaik keupayaan tumpuan kanak- kanak ADHD melalui kaedah peneguhan. Kajian yang dijalankan oleh Norizan binti Esa (2005), mendapati bahawa mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-
 • 42. 42 kanak menggunakan kaedah ansur maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur serta kurang melakukan kesilapan. Oleh itu, pengkaji memutuskan untuk menggunakan kaedah ansur maju dalam membaiki tulisan murid pendidikan khas yang dikategori ADHD agar menjadi lebih kemas, senang dibaca, tersusun dan menulis di atas garisan yang disediakan. Kemahiran yang ditekankan guru di dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahasa Malaysia ialah kemahiran menulis. Menurut Nathesan (2010), kemahiran menulis merupakan kemahiran yang agak kompleks dan mencabar untuk dikuasai oleh murid ADHD dalam pembelajarannya. 2.3 KEMAHIRAN MENULIS Menurut Ali Mahmood (2007), kemahiran menulis adalah merujuk kepada ketidakupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melaluipe lbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dialami. Senario ini menyebabkan para guru berusaha menyediakan strategi-strategi yang berkesan bagi menangani masalah ini demi meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Bahasa Malaysia, penulisan khususnya dan memartabatkan Bahasa Malaysia, umumnya. Menurut Chua Soon Bui (2008), Ujian Penapisan K1A2M pada bulan Januari 2008 memperlihatkan sebanyak 65.5% atau 28,700 murid tahun satu di Sabah tidak dapat menguasai kemahiran membaca, menulis atau mengira. Manakala Timbalan
 • 43. 43 Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula mendedahkan 60% murid tahap satu di sekolah rendah seluruh negara masih belum menguasai kemahiran asas iaitu membaca dan menulis sehingga bulan Februari 2010. Kedua-dua dapatan ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya masalah penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid sekolah rendah di Malaysia. Kajian seterusnya memperlihatkan pentingnya murid sekolah rendah menguasai kemahiran menulis. Menurut Noorazman Mahat (2012), murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan dan ada juga yang memerlukan jawapan yang panjang lebar dalam bentuk ayat. Ahmad Khair Mohd Nor (2005), menyatakan bahawa dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca. Ini bertepatan dengan Faridah Serajul Haq et.al (2001), yang memetik bahawa proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dapatan kajian Che Zanariah, Fadzilah (2011), yang menganalisis sikap guru terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis mendapati bahawa sikap positif guru penting dalam usaha meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Dapatan ini disokong oleh kajian Jeyagobi Dhamoderem (2008), iaitu guru-guru mengambil berat tentang kemahiran menulis kerana ia merupakan salah satu aspek wajib dalam mengajar bahasa. Pada pandangan beliau kebanyakan masalah menulis ini berleluasa dalam kalangan murid sehinggakan mereka tidak
 • 44. 44 mengenal huruf adalah mereka telah terbiar apabila mereka di dapati mengalami masalah dalam menulis. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah menulis huruf dalam kalangan murid sekolah rendah..Faktor utama masalah ini berlaku ialah strategi pengajaran dan pembelajaran adalah tidak berkesan dan ini mempengaruhi masalah dalam kemahiran menulis murid. Menurut Lim Chen Yin et.al (2008), mengatakan bahawa cara memegang pensel juga merupakan salah satu faktor murid menghadapi masalah dalam kemahiran menulis ini. Teknik pegangan pensel yang salah menyebabkan cara penulisan huruf tidak dapat dilakukan dengan betul dan tepat semasa menulis. Murid sukar menulis dengan betul apabila kedudukan pensel yang senget, bengkok dan condong di atas buku latihan semasa menulis. Menurut Siti Nazifah binti Mohd Nor (2012,) kaedah nyanyi dan lukis membantu murid dalam meningkatkan kemahiran mengenal bentuk huruf-huruf kecil. Beliau telah menggunakan kaedah ini untuk membantu murid untuk menulis dan menyebut huruf kecil dengan betul. Kajian yang dilaksanakan oleh Ruhaida binti Mansor (2005), dalam kajiannya, beliau menggunakan kaedah pengajaran berteraskan pra sekolah bagi membantu murid mengenal huruf abjad. Ini semua merupakan strategi-strategi yang dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji lain untuk membantu murid dalam masalah menulis. Ini adalan antara kaedah atau amalan guru yang telah dibaik pulihkan oleh pengkaji dalam menangani masalah dalam kemahiran menulis.
 • 45. 45 Menurut Levine (2001), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang berharga dalam kehidupan seseorang. Oleh itu, guru di sekolah memainkan yang penting untuk membaiki tulisan murid. Guru harus mengajar murid cara menulis dengan kaedah atau teknik yang betul. Justeru, pengkaji berfikir bagaimana cara untuk membantu murid tahun satu ini agar dapat menulis dengan teratur dan kemas. Kajian yang dijalankan oleh Norizan binti Esa (2005), menunjukkan bahawa mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak menggunakan kaedah ansur maju membolehkan kanak-kanak mampu menulis dengan lebih kemas, teratur serta kurang melakukan kesilapan. Oleh itu, pengkaji memutuskan untuk menggunakan kaedah ansur maju dalam membaiki tulisan murid-murid. Penggunaan pmbelajaran secara ansur maju diharapkan dapat membantu membaikpulih masalah yang dihadapi murid di dalam aspek tulisan. 2.3 KESIMPULAN Pengkaji merasakan perlunya satu tindakan yang boleh membantu peserta kajian dibuat untuk membaiki cara penulisan yang sukar dibaca oleh guru mata pelajaran. Melalui kajian-kajian yang lepas di dapati kaedah ansur maju yang dijalankan dapat membantu peserta yang dikaji memperbaiki cara penulisannya. Tinjauan-tinjauan yang lepas dapat menyakinkan pengkaji bahawa semua permasalahan yang timbul ekoran tidak menguasai satu cara penulisan yang baik menyebabkan pserta tidak yakin dan rendah diri dapat di atasi selepas perlaksanaan kaedah ansur maju nanti. Berpandukan huraian dan kajian yang lepas, pengkaji berasa yakin bahawa kajian yang
 • 46. 46 hendak dilakukan ini mempuyai bukti yang kukuh bahawa pengajaran secara ansur maju dapat meningkatkan peguasaan kemahiran tulisan murid pendidikan khas. Kajian yang berkaitan juga menjadi satu wadah buat pengkaji sebagai landasan untuk membuat kajian tindakan memperbaiki cara penulisan murid ADHD seterusnya dapat membantu guru di sekolah berkenaan mengurangkan masalah tulisan dari berlaku. BAB 111 METODOLOGI 3.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan metodologi kajian yang dirancang dan seterusnya mereka plan kajian tindakan dalam proses untuk membuat kajian bagi mendapatkan suatu dapatan yang akan digunakan dalam membuat rumusn atau kesimpulan terhadap persoalan yang dikaji oleh pengkaji. Maklumat dari kajian yang di jalankan amat
 • 47. 47 membantu dalam membuat keputusan. Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka kerja untuk menjalankan sesuatu kajian tindakan. Ini merupakan bahagian terpenting dalam memastikan kajian yang dijalankan menggunakan kaedah, prosedur atau cara yang betul dalam penulisan kajian nanti. Bab tiga ini akan membincangkan metodologi kajian yang akan dijalankan merangkumi aspek dalam kajian tindakan antaranya seperti reka bentuk kajian yang dilaksanakan, populasi dan sampel kajian, lokasi kajian, insrumen kajian yang dipilh, proses pengumpulan data dan proses penganalisisan data dalam melaksanakan kajian ini. Kajian tindakan ini bermatlamat untuk meningkatkan kemahiran menulis peserta kajian melalui Kit Ansur Maju yang diperkenalkan. 3.2 REKA BENTUK Kajian tindakan ini dilakukan bertujuan untuk melihat masalah dalam kemahiran tulisan mekanis murid ADHD. Kajian ini hanya melibatkan seorang murid bernama Masri (bukan nama sebenar) dari kelas bermasalah pembelajaran Program Pendidikan Khas Integrasi. Kaedah pemerhatian di buat terhadap hasil penulisan murid seperti lembaran kerja serta beberapa pemerhatian terhadap tingkah laku Masri yang hiperaktif. Selain itu, ujian menulis turut diberikan kepada Masri bagi melihat dengan lebih mendalam masalah kemahiran tulisan mekanis pada diri peserta. Pengkaji akan melihat keberhasilan dan mekanisma tindakan bagi memperbaiki tulisan tangan sama ada secara fizikal, ansur maju latihan tulisan dan penggunaan jarak antara huruf.
 • 48. 48 Perubahan tingkah laku yang berlaku selepas mengikuti Kit Ansur Maju akan diberi ganjaran dan pujian. Bagi mencapai objektif kajian ini, pengkaji telah merancang beberapa aktiviti bimbingan untuk Masri (bukan nama sebenar). Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid pendidikan khas adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pratulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Tempoh masa sepanjang kajian, latihan otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata dilaksanakan dalam kalangan murid. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran tulisan yang dirancang haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terlebih dahulu seperti mengerakkan jari di atas garisan atau corak yang dilakarkan pada kertas. Tujuannya ialah supaya murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas untuk menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan di udara, meja, lantai dan di atas pasir atau rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. Latihan ini adalah untuk memberikan gambaran awal pembentukan huruf kepada peserta. Di samping itu, peserta kajian juga boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan
 • 49. 49 sebagainya. Setelah mahir dalam aktiviti-aktiviti tersebut, murid boleh melakukan latihan-latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan-latihan yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas. Dengan sebab ini, maka usaha pengajaran permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah, walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. Pengkaji akan memulakan latihan menulis secara ansur maju secara berulang-ulang. Pengajaran bahasa iaitu, penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih kanak-kanak lagi, seperti pada umur empat tahun setengah. Latihan permulaan untuk kanak-kanak ini haruslah menggunakan pensel, atau krayon. Berdasarkan kes Masri, pengkaji akan membantunya menulis dengan betul melalui Kit Ansur Maju. Oleh kerana Masri adalah murid ADHD, pengkaji perlu memegang tangannya mengajar memegang pensel semasa hendak menulis. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat oleh pengkaji bahawa murid terbabit boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan untuk belajar. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Maka adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul menulis bentuk huruf pada permulaan ayat sahaja. Kajian tindakan ini dijalankan ke atas seorang murid masalah pembelajaran kategori ADHD yang masih belum menguasai kemahiran menulis mekanis dengan baik.
 • 50. 50 Pengkaji telah memilih Model Stringer (2004), yang mencadangkan prosedur dan proses kajian tindakan yang perlu dilakukan. Model ini dibincangkan oleh Othman Lebar (2015). dalam bukunya, Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Melalui model ini Stringer mencadangkan satu lingkaran yang terdiri daripada lima peringkat iaitu mereka bentuk, mengambil tindakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menyampaikan hasil dalam perlaksanaan kajian tindakan yang dilakukan. Mereka Bentuk Mengambil Tindakan Mengumpul Data Menyampai Hasil Menganalisis Data Rajah 3.1: Model Stringer Pengkaji telah membina sebuah Kit Ansur Maju bagi membantu peserta kajian menambah baik kemahiran menulis mekanis dengan menggunakan kaedah ansur maju latih tubi. Kajian ini berlaku sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran bermula Januari 2016 sehingga Mei 2016. Kajian ini juga turut melibatkan guru-guru pendidikan khas yang mengajar matapelajaran Bahasa Malaysia dan guru mata pelajaran yang lain di dalam kelas peserta kajian. Guru tersebut turut mengisi instrument yang membabitkan tingkah laku semasa pemgajaran di dalm bilik darjah.
 • 51. 51 3.3 LOKASI KAJIAN Kajian penyelidikan ini telah dilaksanakan di Kelas Istimewa Tiga di Program Pendidikan Khas Integrasi, Sekolah A, di Melaka. Pengkaji memilih sekolah berkenaan kerana pengkaji adalah guru pendidikan khas di sekolah berkenaan. Ruang pembelajaran yang disediakan sangat konduksif dan bilangan murid bagi satu bilik darjah tidak ramai. Di samping itu pengkaji mudah mendapatkan kerjasama daripada guru-guru kelas dan pembantu pengurusan murid, dan warga sekolah. Ini amat memudahkan dan melicinkan perjalanan kajian pengkaji terhadap peserta yang hendak dikaji. 3.4 PESERTA KAJIAN Kajian ini melibatkan seorang murid lelaki masalah pembelajaran kategori ADHD yang belajar di kelas Program Pendidikan Khas Integrasi, Sekolah A,di Melaka. Masri (bukan nama sebenar) berada di Tahap Satu iaitu Tahun Tiga (Kelas Istimewa Tiga) Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), Melaka. Menurut laporan perubatan, peserta kajian ini memiliki ciri-ciri ADHD iaitu kurang tumpuan, gelisah, dan suka bercakap sendirian. Sepanjang tempoh persekolahan didapati prestasi akademik peserta kajian menunjukkan pencapaian yang sederhana. Peserta kajian boleh mengeja dan membunyikan suku kata terbuka
 • 52. 52 tetapi masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menulis mekanis. Peserta kajian suka menonton televisyen dan bermain game melalui perisian komputer. Masri mempunyai masalah tingkahlaku seperti mengganggu murid-murid lain ketika belajar dan mengganggu guru yang sedang mengajar. Ketika guru mengajar, Masri akan bertanya pelbagai soalan yang berkaitan ataupun langsung tidak berkaitan dengan apa yang sedang diajar oleh guru. Sekiranya guru tidak melayan pertanyaan Masri, dia akan pergi berdekatan dengan guru dan bertanya sehingga guru memberikan jawapan yang memuaskan hatinya. Soalan yang sama juga akan diajukan oleh Masri berkali-kali menyebabkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sentiasa terganggu. Selain itu, guru-guru yang mengajar Masri juga dapat mengesan bahawa Masri mempunyai masalah dalam pembelajaran, iaitu lambat memahami apa yang diajar oleh guru dan cepat lupa perkara yang telah diajar. Masri juga memerlukan perhatian yang lebih dalam pembelajaran. Masri tidak dapat menumpukan perhatian dengan baik dalam pembelajaran kerana Masri seorang murid yang hiperaktif. Tingkahlaku Masri yang terlalu aktif menyebabkan berlakunya gangguan pada pembelajarannya di dalam bilik darjah dan juga terhadap rakan sekelasnya. Masri juga kerap keluar bilik darjah untuk ke tandas. Kekerapannya ke tandas menyebabkan guru mengambil tindakan dendaan terhadapnya dengan melambatkan keluar pada waktu rehat. Dendaan ini tidak mendatangkan sebarang perubahan pada tingkahlaku Masri. Kekerapan keluar bilik darjah menyebabkan menjadi factor mengapa murid ini menghadapi masalah dalam tulisan dan pembelajaran.
 • 53. 53 Jadual 3.1: Maklumat profil peserta kajian. Bilangan sasaran Seorang murid Jantina Lelaki Umur 11 tahun Masalah Attention Deficit Hyperactif Disorder(ADHD) Kelas Istimewa 3 Kelebihan Kenal huruf Boleh mengeja dan membunyikan suku kata mudah Suka bertanya apabila melihat sesuatu benda yang baru. Kelemahan Menangis dan mudah marah jika mengantuk Suka ketawa,bercakap dan bermain sendirian. Sering ke tandas. Kurang berkomunikasi dan tidak pandai berkawan Prestasi akademik Kenal huruf tetapi belum menguasai sepenuhnya kemahiran membaca dan menulis mekanis. Memahami arahan tetapi perlu ada eye contact.Tulisan yang sukar dibaca. Menulis di atas garisan. Kegemaran Menonton televisyen, bermain game melalui perisian komputer.
 • 54. 54 Jadual 3.1 menunjukkan maklumat yang didapati pada peserta kajian. Maklumat yang ditunjukkan menggambarkan kelakuan peserta yang hiperaktif dan sukar dikawal oleh guru. Kelakuan dan sifat peserta kajian yang tertera menunjukkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh peserta. Sungguh pun peserta boleh mengenal huruf tetapi tulisannya yang buruk, sukar dibaca dan menulis tanpa keseragaman menyebabkan peserta mengalami masalah tulisan yang serius di dalam bilik darjah. 3.5 INSTRUMEN KAJIAN Terdapat empat jenis instrumen kajian yang digunakan semasa pengumpulan data. Pengkaji telah menggunakan instrumen kajian melalui Rancangan Pendidikan Individu(RPI), Kit Ansur Maju (Kit Am), Pemerhatian dan analisa dokumen. 3.5.1 Rancangan Pendidikan Indiividu Jadual 3.2: Laporan RPI peserta kajian Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/ Tanggungjawab
 • 55. 55 Murid dapat menulis perkataan mudah dengan betul. baju, ini baju baru baju baru ini cantik 1.Guru minta murid menamakan huruf yang di pamerkan pada kad huruf. [b], [a], [ j ], [u] 2. Guru menulis huruf yang telah disebut dipapan putih satu persatu. 3. Guru melihat cara murid menulis di buku tulis Murid boleh menyalin semua perkataan mudah tetapi masih ada kesilapan semasa membentuk huruf dan huruf tidak diletakkan pada garisan dan nama murid perlu dipanggil supaya memandang guru. PPM perlu berada disamping murid untuk menegur dan membimbing murid Di laporkan oleh En. Zakaria (guru BM) Pengkaji menggunakan instrumen penelitian dokumen iaitu borang RPI/PKBP/3 Rancangan Pendidikan Individu (RPI) seperti Jadual 3.2. Di dalam borang tersebut pengkaji perlu menulis objektif jangka pendek kemahiran yang dipilih, pendekatan yang digunakan dan penilaian selepas latihan diberi. Tujuan laporan adalah untuk menilai pencapaian murid dan tindakan intervensi yang perlu dilaksanakan oleh pengkaji kepada murid berkenaan. Melalui rancangan penilaian individu yang dibina oleh guru, objektif jangka panjang dapat dijangka apabila berakhirnya tempoh yang dirancangkan oleh guru. Guru menetapkan objektif jangka pendek untuk mengajar peserta kajian, contohnya guru mahu melihat keberhasilan murid pada akhir pengajaran guru dalam tempoh yang ditetapkan seperti melihat murid dapat menulis ayat dengan betul. Guru akan memperkenalkan pendekatan pengajaran yang dirancang melalui latihan yang ditulis oleh murid selepas latihan secara ansur maju diperkenalkan. Seterusnya guru akan menilai keberhasilan yang dapat dicapai oleh murid apabila selesai sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru yang mengajar
 • 56. 56 membuat pemerhatian berkenaan tingkahlaku peserta kajian bersama pengkaji semasa pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian ini menunjukkan bahawa peserta kajian ini berkelakuan terlalu aktif dan sukar dikawal oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tingkahlaku negatif yang ditunjukkan oleh peserta kajian menyebabkan hasil tulisan tidak kemas dan lambat menyiapkan kerja atau latihan menulis pada hari itu. Semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, pengkaji mendapati murid ini tidak memberi tumpuan dan gelisah semasa menulis. Murid ini kerap membuat kesilapan membentuk huruf dan kerap memadam huruf yang ditulis di dalam buku tulis menyebabkan banyak aktiviti penulisan yang diberikan tidak dapat disiapkan. 3.5.2 Kit Ansur Maju Pengkaji juga telah menggunakan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju sebagai instrumen untuk melihat penguasaan kemahiran menulis mekanis peserta kajian sebelum diberi intervensi yang sesuai bagi menambahbaik bentuk tulisan. Kit ansur maju ini dibina sendiri oleh pengkaji untuk memperbaiki pencapaian peserta melalui penulisan yang kemas, teratur, penggunaan ruang yang betul dan menulis dengan betul di atas garisan. Pelbagai aktiviti yang dijalankan berdasarkan kit yang dibina oleh pengkaji. Aktiviti yang diperkenalkan amat menarik minat peserta kajian untuk menyertai setiap aktiviti yang dilakukan oleh pengkaji. Semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, pengkaji mendapati murid ini tidak memberi tumpuan dan gelisah semasa menulis. Keadaan ini membuatkan pengkaji telah menghasilkan sebuah bahan bantu belajar iaitu Kit Ansur Maju (Kit Am)
 • 57. 57 Gambar 3.1: Bahan Bantu Mengajar Kit Ansur Maju Gambar 3.1 menunjukkan bahagian kulit hadapan Kit Ansur Maju untuk digunakan terhadap peserta kajian. Pengkaji menamakannya Buku Latihan Menulis Kit Am, Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran. Terdapat maklumat peserta di dalam kit untuk diisi seperti nama murid, kategori murid, dan tarikh kajian ini bemula dan pencapaian yang akan dicapai oleh murid iaitu menguasai atau perlu bimbingan pada masa akan datang. Kit ini perlu dilengkapkan oleh pengkaji pada muka depan Kit yang dibina oleh pengkaji. Kit ini mengandungi lembaran kerja secara ansur maju yang perlu dijawab oleh peserta kajian dalam pelbagai bentuk spesifikasi jenisnya seperti plastik laminate, latihan tulisan bentuk huruf, latihan pra tulisan, latihan menyambung titik, latihan mekanis, latihan menulis ayat di atas garisan, teknik menampal huruf dari kertas pasir di atas benang yang dijadikan garisan (didik libur), teknik menekap huruf dan suku kata, Aktiviti menulis huruf di dalam plastik yang ditebuk menggunakan pen marker, menulis ayat di atas garisan kertas mudah dipadam dan unsur didik libur yang diterapkan oleh pengkaji
 • 58. 58 untuk menghiburkan peserta kajian. Bahan yang terdapat di dalam Kit Ansur Maju ialah plastik lut sinar, kertas surih, kad imbasan bersaiz A4, kad huruf, pen white board dan pemadam. Kit Ansur Maju ini akan digunakan bagi menggantikan buku tulis dan bertujuan untuk memberi kelainan dalam aktiviti menulis dan juga sebagai peneguhan positif untuk mengurangkan masalah emosi peserta yang dikaji. Rajah 3.2 menunjukkan carta alir langkah tindakan yang dilaksanakan. Langkah- langkah bagi tindakan yang dirancang telah bermula pada bulan Januari 2016 hingga Mei 2016. Pengkaji telah menggunakan pengajaran secara ansur maju dengan dibantu oleh pembantu pengurusan murid bagi mengawal tingkahlaku negatif peserta kajian semasa aktiviti menulis dijalankan. Berikut merupakan langkah-langkah tindakan menggunakan kit ansur maju semasa aktiviti menulis mekanis dijalankan. Memperkenalkan bahan (plastik lut sinar, pen white board,dan lembaran kerja kepada murid dan menunjukkan penggunaannya. Pengkaji menunjukkan cara menulis huruf diplastik lut sinar dengan teknik menekap dan meniru semula huruf yang dilihat atas lembaran kerja Semasa langkah ini, pengkaji akan memastikan murid menulis huruf dengan cara yang betul dengan ansur maju. Jika berlaku kesilapan murid boleh menggunakan pemadam kemudian menulis semula. Sekiranya murid boleh menulis dengan cara yang betul dan kemas, guru akan memindahkan aktiviti menulis di atas kertas surih. Kaedah ansur maju dilaksanakan.
 • 59. 59 Rajah 3.2: Carta Alir langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan Hasil daripada mengikuti langkah-langkah tindakan menggunakan Kit Ansur Maju ini, pengkaji mendapati peserta kajian dapat mengurangkan kesilapan semasa membentuk huruf dan kekemasan tulisan semasa menulis. Namun pengkaji perlu bijak menguruskan tingkahlaku gelisah dan mudah bosan peserta kajian dengan memberi peneguhan yang di minati oleh peserta kajian. Peneguhan positif yang diberi kepada peserta kajian ialah menekap dan melukis gambar di atas plastik lut sinar dengan menggunakan pen marker. Aktiviti dalam gambar 3.2 menunjukkan cara menulis mekanis mengikut bentuk huruf di atas plastik lut sinar dengan menggunakan pen marker Kaedah latih tubi dan ansur maju dilaksanakan. Peserta akan diberi latihan secara berulang dengan dibimbing oleh pengkaji sehingga peserta kajian tersebut dapat menguasai kemahiran menulis yang diingini. Peserta kajian akan menggunakan pen marker untuk menyambung titik-titik huruf yang tertera. Peneguhan yang posiitif dan ganjaran diberikan bagi memberikan galakan kepada peserta. Peserta dibenarkan menulis pada lembaran kerja sekiranya dapat menulis huruf dengan betul dan mengikut kehendak pengkaji Apabila murid dapat menulis huruf dengan betul, murid akan diberi peneguhan positif sepertipujian, token, cop dan sebagainya. Kemudian murid menyambung aktiviti menulis perkataan di kad imbasan. Setelah murid menguasai kemahiran menulis menggunakan Kit Ansur Maju, guru akan menggunakan buku tulis bergaris satu dan memberi perkataan mudah.
 • 60. 60 Gambar 3.2: Aktiviti menyambung titik Gambar 3.3 menunjukkan latihan ansur maju menyusun huruf yang dibuat dari kertas pasir di atas garisan yang disediakan guru melalui Kit Ansur Maju. Peserta kajian merupakan murid ADHD yang agak sukar untuk dikawal semasa pembelajaran. Pengkaji menggunakan kertas pasir yang dibentuk dengan huruf. Peserta akan menyusun huruf membentuk ayat dengan bimbingan guru.. Kertas pasir yang digunakan ini akan merangsang motor halus peserta kajian untuk menghayati bentuk- bentuk huruf yang digunakan semasa aktiviti menampal. Pengurusan tingkah laku peserta dapat dibantu secara tidak langsung apabila peserta fokus pada latihan menampal yang dijalankan ini. Peserta akan menyusun huruf di atas kertas lembaran yang disediakan dan dibingkaikan. Aktiviti ini menyeronokkan dan mengembirakan peserta kajian kerana dia dapat belajar melalui teknik baru yang diperkenalkan iaitu susun huruf membentuk ayat di atas garisan yang disediakan dan melihat hasil kerja latihannya dibingkaikan. Garisan yang dibuat adalah untuk mengajar, melatih serta membantu peserta menampal di atas garisan dan diaplikasikan nanti apabila menulis di dalam buku latihan atau lembaran kerja, pada aktiviti yang seterusnya.
 • 61. 61 . Gambar 3.3: Teknik tampalan huruf dengan kertas pasir. Gambar 3.4 adalah aktiviti menulis perkataan dan ayat yang mudah di atas plastik lut sinar dengan menggunakan pen white board. Pengajaran secara ansur maju dilaksanakan untuk membaiki tulisan peserta kajian. Murid dibenarkan menulis dan memadamkan sekiranya tulisan yang ditulis salah. Peserta dapat memadamkan dengan senang dan mudah perkataan atau ayat yang salah apabila ditulis atau dieja.. Perasaan yakin pada diri sendiri dapat dipupuk melalui aktiviti ini. Peserta dapat menulis dengan lebih yakin dan gembira apabila kemahiran yang diajar dapat diikuti dalam pengajaran guru dalam bilik darjah. Perserta kajian mencuba dengan bersungguh- sungguh kemahiran yang diajarkan ini. Guru akan membimbing jika peserta menghadapi kesukaran semasa menulis atau mengeja serta mengingat perkataan yang hendak ditulis itu. Peserta rasa dirinya diberi perhatian semasa melakukan aktiviti ini. Keadaan ini menimbulkan keseronokan kepada peserta untuk belajar menulis bersama rakan-rakan sekelas apabila sentiasa dibantu oleh guru apabila wujudnya situasi yang sukar.
 • 62. 62 Gambar 3.4: Menekap ayat menggunakan plastik lutsinar Gambar 3.5 dibawah adalah aktiviti menulis mekanis di atas kertas surih sebelum perserta menulis pada lembaran kerja. Peserta akan lebih menunjukkan keyakinan pada diri sendiri apabila menulis di atas kertas surih. Ini merupakan satu pengubahsuaian dalam teknik menulis bagi peserta kajian.. Peserta kajian akan menyalin huruf yang ditekap di atas kertas surih. Peserta akan mengikut sahaja bentuk huruf yang disediakan oleh guru. Peserta menunjukkan reaksi yang positif dengan menunjukkan perasaan seronok dan gembira. Ini kerana peserta kajian dapat melihat huruf yang hendak ditulis dengan jelas dari plastik surih tersebut apabila hendak menulis huruf yang disediakan oleh guru..
 • 63. 63 Gambar 3.5: Kemahiran menulis mekanis di atas kertas surih Gambar 3.6 di bawah menunjukkan template yang digunakan dalam kit ansur maju untuk memperbaiki cara penulisan murid. Peserta kajian diberikan plastik yang ditebuk dan dilekatkan di atas kertas yang digaris-garis. Garisan itu diperbuat daripada benang untuk melahirkan benda maujud di dalam penulisan peserta. Aktiviti ini dijalankan ke atas peserta kajian untuk memimpin dan juga sebagai panduan kepada peserta kajian untuk menulis perkataan di atas garisan yang disediakan. Masalah peserta kajian ialah menulis di atas garisan di dalam buku latihan atau di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Pengkaji akan cuba mengubah cara menulis peserta kajian melalui teknik yang diperkenalkan Peserta kajian dapat belajar bagaimana untuk menulis dengan cara yang betul sepeti yang diperkenalkan melalui Kit Ansur Maju (Kit Am)
 • 64. 64 Gambar 3.6: Kemahiran menulis di atas plastik yang ditebuk Gambar 3.7 menunjukkan aktiviti menulis perkataan mudah di atas kertas putih yang bergaris menggunakan pen marker selepas peserta boleh menulis huruf dengan cara yang betul. Peringkat ini guru perlu memberi arahan dengan jelas dan menulis satu persatu huruf di papan putih supaya peserta boleh meniru cara tulisan dengan betul di atas garisan. Perkataan akan ditulis di atas garisan untuk melatih peserta kajian menulis di atas garisan seperti yang dikehendaki di dalam kajian pengkaji. Peserta kajian amat seronok, teruja dan menunjukkan minat semasa menjalankan aktiviti. Secara tak langsung pengurusan tingkah laku peserta kajian yang merupakan ADHD dapat diatasi secara tak langsung. Pengkaji juga ada melaksanakan peneguhan positif seperti memberi peluang kepada murid melukis gambar di atas plastik lut sinar dengan cara menekap. Murid juga diberi pujian apabila menyiapkan aktiviti tersebut dalam masa yang ditetapkan.
 • 65. 65 Gambar 3.7: Plastik white board bergaris Harapan pengkaji dengan melaksanakan kaedah latih tubi dan ansur maju bersama penggunaan bahan bantu belajar Kit Ansur Maju akan dapat menambahbaik cara menulis mekanis murid masalah pembelajaran kategori ADHD di sekolah yang di pilih. 3.5.3 Pemerhatian Pemerhatian dilaksanakan untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku dalam bilik darjah dan mengesahkan masalah yang berlaku pada peserta kajian. Pemerhatian merupakan teknik berkesan dalam mengumpulkan data. Pemerhatian dibuat secara bersruktur dengan meggunakan senarai semak supaya lebih mudah dianalisis. Pengkaji melakukan pemerhatian dengan melihat tulisan peserta dalam buku latihan, cara peserta memegang pensel, postur duduk semasa menulis, ruang antara huruf semasa menulis, masalah ejaan, dan perkataan tidak lengkap,
 • 66. 66 Pemerhatian akan dilaksanakan setiap kali mata pelajaran Bahasa Malaysia bermula dari bulan Januari hingga bulan April. Pemerhatian ini akan melihat setiap masalah yang dihadapi oleh peserta kajian. Pengkaji dan guru mata pelajaran akan melaksanakan senarai semak yang disediakan bagi mencari setiap kesalahan dan kesilapan yang dihadapi oleh peserta kajian dalam pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadual 3.3: Menunjukkan senarai masalah peserta kajian yang akan dilihat BIL METHOD/MASALAH Sebelum Tindakan Minggu 1-4 Minggu 5-8 Minggu 10 1 Isi ruang antara huruf 2 Keseragaman huruf 3 Teknik pegangan pensel 4 Masalah ejaan 5 Perkataan tidak lengkap 6 Postur badan Jadual 3.3 menunjukkan masalah dan kesilapan yang dilakukan oleh peserta kajian murid ADHD yang mengalami masalah tulisan. Pengkaji akan mengedarkan senarai semak kepada guru yang mengajar mata pelajaran sebelum pembelajaran bermula. Pengkaji juga akan turut serta menandakan senarai semak yang disediakan. Pengkaji
 • 67. 67 akan melihat hasil semakan untuk mengubah cara menulis peserta kajian dengan menjalankan pengajaran berasaskan ansur maju berdasarkan kit ansur maju yang dibina. Pengkaji memperkenalkan sebelas aktiviti untuk mengatasi masalah menulis peserta kajian iaitu: I Bentuk huruf yang sukar melalui aktiviti menekap ii. Menulis di atas huruf yang dicetak secara menyambung titik di atas garisan iii. Latihan melukis secara didik libur iv. Cara duduk dengan postur yang betul v. Menampal huruf dari kertas pasir ke atas frame yang dibina bergarisan vi. Latihan kordinasi mata dan motor halus vii. Menyurih di atas kertas plastik lutsinar viii. Melukis bentuk huruf di atas plastik ix. Melukis menggunakan pen marker di atas plastik x. Sistem tiga garisan latihan menulis di atas garisan xi. Teknik memegang pensel yang betul 3.6 PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN Jadual 3.4: Pelaksanaan Penyeliidikan Tindakan BIL AKTIVITI TARIKH PERLAKSANAAN 1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data tinjauan awal 10 Januari 2016 2 Menentukan objektif/persoalan kajian 15 Januari 2016
 • 68. 68 3 Merancang tindakan 20 Januari 2016 4 Melaksanakan tindakan 2 Februari 2016 5 Menganalisis tindakan 12 Februari 2016 6 Membuat refleksi 22 Februari 2016 7 Menulis laporan kajian 3 Mac 2016 8 Pembentangan dapatan kajian 5 April 2016 Jadual 3.4 menunjukkan perancangan yang dilakukan oleh pengkaji semasa menjalankan kajian tindakan bagi melicinkan proses kajian yang akan dilakukan. 3.7 PROSES MENGUMPUL DATA Data-data yang diperolehi adalah daripada analisis dokumen RPI, lembaran kerja serta aktiviti dan pemerhatian. Pengkaji tidak mengabaikan bahan-bahan yang di dapati daripada hasil kerja peserta kajian, dan rakaman gambar yang akan dianalisis oleh pengkaji mengikut borang pemerhatian yang dibuat oleh pengkaji. 3.8 PROSES PENGANALISISAN DATA Melalui kajian ini, pengkaji memilih pendekatan menganalisis data secara kualitatif. Pendekatan ini memberikan keyakinan yang jelas terhadap kesahan, keputusan dan fakta yang dipilih terhadap kajian yang dilaksanakan. Menurut Muhammed Kassim (2011), penyelidikan kualitatif mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri tersebut dapat membezakannya daripada penyelidikan kuantitatif. Antara ciri yang berkaitan adalah penyelidik merupakan alat kajian utama untuk mengumpulkan data dalam situasi yang sebenar. Penyelidikan kualitatif bersifat deskriptif untuk menerangkan
 • 69. 69 sesuatu fenomena yang sedang berlaku dengan meneroka permasalahan dalam fenomena dikaji. Data kajian boleh dijelaskan dalam bentuk naratif dan gambar. Dapatan kajian boleh mengandungi senarai semak, nota kerja lapangan, gambar, dokumen peribadi, memo dan rekod rasmi. 3.8.1. Analisis Dokumen Jadual 3.5: Borang Laporan Penilaian RPI Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/ Tanggungjawab Murid dapat menulis perkataan mudah dengan betul. baju, ini baju baru baju baru ini cantik 1.Guru minta murid menamakan huruf yang di pamerkan pada kad huruf. [b], [a], [ j ], [u] 2. Guru menulis huruf yang telah disebut dipapan putih satu persatu. 3. Guru melihat cara murid menulis di buku tulis Murid boleh menyalin semua perkataan mudah tetapi masih ada kesilapan semasa membentuk huruf dan huruf tidak diletakkan pada garisan dan nama murid perlu dipanggil supaya memandang guru. PPM perlu berada disamping murid untuk menegur dan membimbing murid Di laporkan oleh En. Zakaria (guru BM)
 • 70. 70 .Jadual 3.5 menunjukkan analisis laporan penilaian RPI tentang pencapaian kemahiran menulis murid yang dilaporkan oleh guru Bahasa Melayu. Guru telah memberi latihan menulis di papan putih dengan menunjuk cara satu persatu huruf ditulis. Selepas peserta melihat contoh yang ditunjukkan, Peserta menulis di dalam lembaran kerja yang diberi tetapi di dapati beberapa kesalahan dilakukan iaitu huruf tidak diletakkan di atas garisan, menulis dengan buruk dan jarak antara huruf tidak sama. Kesalahan semasa menulis huruf membuatkan tulisan tidak kemas dan teratur. Pengkaji telah membuat analisis hasil kerja murid bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi peserta kajian. Hasil kerja yang dianalisis di dapati daripada hasil tulisan peserta di dalam lembaran kerja yang diberi oleh guru Bahasa Malaysia setelah kemahiran menulis dilaksanakan. Selain itu, pengkaji turut menganalisis laporan penilaian Rancangan Pendidikan Individu (RPI) oleh guru berkenaan selepas aktiviti dijalankan. RPI merupakan satu dokumentasi perancangan berstruktur dengan langkah yang berbeza dan keperluan pengajaran yang sesuai untuk membantu murid berkeperluan khas mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh guru. RPI dibuat untuk meningkatkan penguasaan dari segi akademik dan kemahiran yang ingin dicapainya memerlukan langkah-langkah yang panjang dan dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan dan kaedah sehingga prestasi peserta menunjukkan peningkatan. 3.8.2 Analisis Lembaran Kerja dan Rakaman Gambar
 • 71. 71 Gambar 3.8: Hasil tulisan murid Gambar 3.8 menunjukkan tulisan peserta kajian yang tidak mempunyai keseragaman dan huruf tidak konsisten mengikut saiz jarak yang terlalu rapat. Pemerhatian dan rakaman gambar yang dibuat oleh pengkaji membuktikan ruang antara perkataan terlalu rapat huruf yan tidak sekata.. Peserta kajian kemudian telah diberi tunjuk ajar cara penulisan huruf yang betul. Latihan yang diberikan melalui kit ansur maju latih tubi dapat membantu peserta membaiki corak penulisan di dalam buku latihan. Penggunaan jarak menggunakan jari sebagai jarak antara dua dapat membantu peserta menulis dengan tersusun dan kemas. Garisan lurus yang dilatih melalui ansur maju menjadi bantuan kepada peserta kajian menulis di atas garisan untuk keseragaman dalam jarak dan juga kekemasan penulisan peserta. Peserta kajian juga menghadapi masalah menulis huruf. Peserta meletakkan huruf di atas garisan yang salah. Kelakuan yang gelisah dan kurang tumpuan semasa menulis membuatkan peserta kajian kerap melakukan kesalahan membentuk huruf dan kerap memadamnya. Tingkah laku negatif itu memberi masalah kepada peserta kajian untuk menulis dengan kemas dan teratur.