Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019

32 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019

  1. 1. Tlodi incwm cymharol Nodweddion teuluol Blwyddyn ariannol hyd at 2019
  2. 2. Aelwydydd rhieni sengl oedd y math o deulu a oedd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 42 y cant o bobl mewn aelwydydd rhieni sengl a 29 y cant o bobl mewn aelwydydd menywod sengl heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai yn y cyfnod 2016-17 i 2018-19 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol). • Mewn cymhariaeth, roedd 15 y cant o bobl a oedd yn byw mewn aelwydydd cyplau heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  3. 3. Canran y bobl ym mhob math o deulu yng Nghymru, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2016-17 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 15 18 20 23 23 27 29 42 0 10 20 30 40 50 Cwpwl heb blant Cwpwl sy'n bensiynwyr Dyn sengl sy'n bensiynwr Menyw sengl sy'n bensiynwraig Cwpwl â phlant Dyn sengl heb blant Menyw sengl heb blant Unig riant
  4. 4. Pa fath o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi? • Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant. • Fodd bynnag, mae'r patrwm bellach yn llai clir gyda chyfran debyg o'r rhai sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant a heb blant. Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Y bobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl math o deulu, 2016-17 i 2018-19 Nodyn Mae teuluoedd yma yn cynnwys pobl sengl 18% 47% 34% Teuluoedd pensiynwyr Teuluoedd gyda phlant Teuluoedd heb blant
  5. 5. Roedd tua 60,000 o blant sy’n byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 42 y cant o blant a oedd yn byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn y cyfnod diweddaraf, 2016-17 i 2018- 19. Mae'r ffigur hwn wedi gostwng o’r 44 y cant a adroddwyd y llynedd ac mae ar ei isaf ers y cyfnod 2010-11 i 2012-13. • Roedd chwarter y plant mewn aelwydydd â chyplau yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  6. 6. Roedd plant sy'n byw mewn cartrefi lle'r oedd y plentyn ieuengaf rhwng 0 a 4 oed yn cyfrif am hanner yr holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu, 2015-16 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 100,000 50,000 30,000 10,000 0-4 oed 5-10 oed 11-15 oed 16-19 oed
  7. 7. Mae teuluoedd fwy yn fwy debygol i fyw mewn tlodi incwm cymharol • Yn y cyfnod mwyaf diweddar (2016-17 i 2018-19), roedd y tebygrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn uwch i'r plant hynny oedd yn byw mewn cartref gyda tri neu fwy o blant wrth gymharu i rheini a oedd yn byw mewn cartref gyda llai na tri plentyn. • Y tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn 44 y cant ar gyfer blant o gartrefi â thri neu ragor o blant, 27 y cant ar gyfer blant o gartrefi â un plentyn a 19 y cant ar gyfer blant o gartrefi â dau plentyn. • Roedd plant mewn cartrefi â tri neu fwy o blant yn cyfri am 45 y cant o’r holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol.
  8. 8. Canran y plant ym mhob maint teulu yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Gall tueddiadau fod yn gyfnewidiol oherwydd samplau bach 0 10 20 30 40 50 60 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018 2016 i 2019 Un plentyn Dau blentyn Tri neu fwy o blant

×