Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019

15 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Tachwedd/Rhagfyr 2019 23 Ionawr 2020
 2. 2. Y mis yma, gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu â’r targed o 4 awr, ond roedd mwy o gleifion wedi treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am profion diagnostig yn debyg, ond roedd y nifer sy’n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi gostwng. Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi gostwng a roedd y nifer sy’n aros dros 36 wythnos wedi cynyddu. Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd bob diwrnod wedi gostwng yn ystod y mis.Roedd canran y cleifion canser sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi gostwng ar gyfer cleifion ar y llwybr brys a’r rheini nad ydynt ar y llwybr brys. Roedd nifer cyfartalog y galwadau i’r gwasanaeth ambiwlans wedi cynyddu ers y mis diwethaf; ni chyrhaeddwyd y targed am yr ail dro ers cyflwyno'r model ymateb clinigol newydd. Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng y mis hwn.
 3. 3. Dechreuodd 94.7% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lawr 2.2 pwynt canran o fis Hydref. Amser Aros Canser GIG Tachwedd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr-12 Ebr-13 Ebr-14 Ebr-15 Ebr-16 Ebr-17 Ebr-18 Ebr-19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 80.5% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lawr 0.9 pwynt canran o fis Hydref.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Med- 12 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Med- 14 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Med- 16 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Med- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Tachwedd Roedd 22,879 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Tachwedd, cynyddiad o 1,734 ers mis Hydref. Roedd 84.7% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Tachwedd wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, 0.1 pwynt canran yn llai na yn mis Hydref.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd-09 Hyd-10 Hyd-11 Hyd-12 Hyd-13 Hyd-14 Hyd-15 Hyd-16 Hyd-17 Hyd-18 Hyd-19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Tachwedd Roedd 3,883 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Tachwedd, yn debyg i fis Hydref (i lan 2 claf). Bu 287 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Tachwedd, gostyngiad o 95 o’i gymharu â mis Hydref.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Hyd-19 Canranogleifion Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Rhagfyr Treuliodd 6,656 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Rhagfyr, 766 yn fwy nag ym mis Tachwedd. Treuliodd 72.1% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Rhagfyr, 2.3 pwynt canran yn llai na mis Tachwedd.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Rhagfyr 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Rhagfyr Cofnodwyd 454 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Rhagfyr 2019, i lawr o 513 ym mis Tachwedd 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Rhagfyr Roedd canran y galwadau coch a gyrhaeddodd y lleoliad o fewn 8 munud ym mis Rhagfyr 2019 wedi codi o’r mis blaenorol ond yn is na'r targed o 65% am yr ail dro. Gweler y nodyn ar y dudalen nesaf. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rha'15 Ion'16 Chw'16 Maw'16 Ebr'16 Mai'16 Meh'16 Gor'16 Aws'16 Med'16 Hyd'16 Tac'16 Rha'16 Ion'17 Chw'17 Maw'17 Ebr'17 Mai'17 Meh'17 Gor'17 Aws'17 Med'17 Hyd'17 Tac'17 Rha'17 Ion'18 Chw'18 Maw'18 Ebr'18 Mai'18 Meh'18 Gor'18 Aws'18 Med'18 Hyd'18 Tac'18 Rha'18 Ion'19 Che'19 Maw'19 Ebr'19 Mai'19 Meh'19 Gor'19 Aws'19 Med'19 Hyd'19 Tac'19 Rha'19 Canran Galwadau coch – % yr ymatebion mewn argyfwng sy’n cyrraedd o fewn 8 munud Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 9. 9. Gwasanaethau ambiwlans Amseroedd ymateb ambiwlansys Fel rhan o’r adolygiad parhaus o’r model ymateb clinigol, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn mynd ati’n rheolaidd i adolygu arferion trin galwadau a chategoreiddio digwyddiadau. Ymddengys fod diweddaru arferion trin galwadau yn haf 2019 wedi llwyddo i ddarparu at nifer uwch o ddigwyddiadau Coch. Gwneir rhagor o waith i ddeall y newid hwn. Felly, nid oes modd ar hyn o bryd gymharu nifer digwyddiadau coch yn y misoedd diweddar. Gallai cynnydd yn nifer y digwyddiadau coch effeithio ar berfformiad oherwydd bod angen adnoddau ychwanegol i fynd at ddigwyddiad coch.
 10. 10. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×