Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019

29 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Hydref/Tachwedd 2019 19 Rhagfyr 2019
 2. 2. Y mis yma, gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu â’r targed o 4 awr, ond roedd mwy o gleifion wedi treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a’r nifer sy’n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi gostwng. Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi aros yr un canran ond roedd y nifer sy’n aros dros 36 wythnos wedi cynyddu. Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd bob diwrnod wedi cynyddu yn ystod y mis.Roedd canran y cleifion canser sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi cynyddu, a hynny ar gyfer cleifion ar y llwybr brys a’r rheini nad ydynt ar y llwybr brys. Roedd nifer cyfartalog y galwadau i’r gwasanaeth ambiwlans wedi cynyddu ers y mis diwethaf; ni chyrhaeddwyd y targed am y tro cyntaf ers cyflwyno'r model ymateb clinigol newydd. Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu’r mis hwn.
 3. 3. Dechreuodd 96.9% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lan 0.7 pwynt canran o fis Medi. Amser Aros Canser GIG Hydref 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr-12 Ebr-13 Ebr-14 Ebr-15 Ebr-16 Ebr-17 Ebr-18 Ebr-19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 81.4% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lan 1.1 pwynt canran o fis Medi.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Med- 12 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Med- 14 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Med- 16 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Med- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Hydref Roedd 21,145 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Hydref, cynyddiad o 2,369 ers mis Medi. Roedd 84.8% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Hydref wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, yr un canran a mis Medi.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd-09 Hyd-10 Hyd-11 Hyd-12 Hyd-13 Hyd-14 Hyd-15 Hyd-16 Hyd-17 Hyd-18 Hyd-19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Hydref Roedd 3,881 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Hydref, gostyngiad o 752 o’i gymharu â mis Medi. Bu 382 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Hydref, gostyngiad o 126 o’i gymharu â mis Medi.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Hyd-19 Canranogleifion Amser a dreuliwydyn adrannaudamweiniauac achosionbrys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Tachwedd Treuliodd 5,890 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Tachwedd, 310 yn fwy nag ym mis Hydref. Treuliodd 74.4% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Tachwedd, 0.9 pwynt canran yn llai na mis Hydref.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Tachwedd 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Tachwedd Cofnodwyd 513 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Tachwedd 2019, i lan o 481 ym mis Hydref 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Tachwedd Roedd canran y galwadau coch a gyrhaeddodd y lleoliad o fewn 8 munud ym mis Tachwedd 2019 yn is na'r targed o 65% am y tro cyntaf. Gweler y nodyn ar y dudalen nesaf.
 9. 9. Gwasanaethau ambiwlans Tachwedd Amseroedd ymateb ambiwlansys Fel rhan o’r adolygiad parhaus o’r model ymateb clinigol, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn mynd ati’n rheolaidd i adolygu arferion trin galwadau a chategoreiddio digwyddiadau. Ymddengys fod diweddaru arferion trin galwadau yn yr haf wedi llwyddo i ddarparu at nifer uwch o ddigwyddiadau Coch. Gwneir rhagor o waith i ddeall y newid hwn. Felly, nid oes modd ar hyn o bryd gymharu nifer digwyddiadau coch yn y misoedd diweddar. Gallai cynnydd yn nifer y digwyddiadau coch effeithio ar berfformiad oherwydd bod angen adnoddau ychwanegol i fynd at ddigwyddiad coch.
 10. 10. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×