Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

петар илич чајковски

  1. Петар Илич ЧајковскиПетар Илич Чајковски 1840-18931840-1893 ((периодот на романтизмотпериодот на романтизмот))
  2. животживот  Најголем композитор наНајголем композитор на Русија и низ целиот свет.Русија и низ целиот свет.  Пуштал музика за сите, неПуштал музика за сите, не само на богатите.само на богатите.  Музика за луѓетоМузика за луѓето
  3. животживот  Мајка му пееше многу видовиМајка му пееше многу видови на песни за да го вклучувајќи ина песни за да го вклучувајќи и фолк опера.фолк опера.  На возраст од 5 почнал да свириНа возраст од 5 почнал да свири на пијано.на пијано.  Семејството се преселило воСемејството се преселило во Санкт Петербург.Санкт Петербург.  Родителите сакаја да сеРодителите сакаја да се подготват да влезат во владата.подготват да влезат во владата.
  4. животживот  Петар стана адвокатскиПетар стана адвокатски приправник, и музика станаприправник, и музика стана хоби.хоби.  Тој се состана со богати жениТој се состана со богати жени кои се согласија да гокои се согласија да го поддржат со полно работноподдржат со полно работно време како музичар, тој бешевреме како музичар, тој беше 23.23.  Тие пишуваа писма за многуТие пишуваа писма за многу години, иако тие никогаш негодини, иако тие никогаш не требаше да се исполнат.требаше да се исполнат.
  5. Чајковски и РусијаЧајковски и Русија  Сакаше Русија, но социјалната нееднаквост муСакаше Русија, но социјалната нееднаквост му пречи.пречи.  Тој не сакал разликите помеѓу владетелите иТој не сакал разликите помеѓу владетелите и сиромашните.сиромашните.  Неговата музика донесе овие две групи заедноНеговата музика донесе овие две групи заедно Наместо да се истакнуваат разликите.Наместо да се истакнуваат разликите.  Тој сакаше луѓето и на тој начин создаде музикаТој сакаше луѓето и на тој начин создаде музика за нив.за нив.
  6. музикамузика  Музика гледа својатаМузика гледа својата чувства и емоции коичувства и емоции кои се заеднички во текотсе заеднички во текот на човештвото.на човештвото.
  7. Додека го слушате ....Додека го слушате .... Мислете на уметникот денес дека ќе сеМислете на уметникот денес дека ќе се споредуваат со Чајковски.споредуваат со Чајковски. Стил (брз, бавен, тивок, висок ...)Стил (брз, бавен, тивок, висок ...) животживот https://www.youtube.com/watch?v=8At8zfh_o3Ehttps://www.youtube.com/watch?v=8At8zfh_o3E https://www.youtube.com/watch?v=OVqvH4PBF00https://www.youtube.com/watch?v=OVqvH4PBF00
  8. ИзработилИзработил:: Усни ИсмаилиУсни Исмаили VII-5VII-5
Anzeige