Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

K13

883 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

K13

  1. 1. ใบงานที่ 13 เรื่อง การเลือกหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงาน การ การ การ การ การพัฒนา ชื่อโครงงาน พัฒนาสื่ อ พัฒนา ทดลอง ประยุกต์ โปรแกรม เพื่อ เครื่ องมือ ทฤษฎี ใช้งาน ประยุกต์ การศึกษา 1. โครงงานการทาโมบายจากเปลือกหอย / 2. โครงงานเทียนไขสมุนไพรไล่ยง ุ / 3. โครงงานการศึกษาการติดทนของสี ยอมผ้า ้ /ผสมยางกล้วยและยางมะละกอ 4. โครงงานการทาตะกร้าจากหลอดดูด / 5. การศึกษาวัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น / 6. โครงงานผิวชุ่มชื้นด้วยลูกประคบสมุนไพร / 7. โครงงานสมุนไพรดับกลิ่นสี ทาบ้าน / 8. โครงงานกระถางต้นไม้จากขุยและใย /มะพร้าว 9. โครงงานชาตะไคร้เพื่อสุ ขภาพ /10. การศึกษาสารที่ใช้ในการกาจัดคราบยาง /กล้วย
  2. 2. ใบงานที่ 14 เรื่อง การศึกษาข้ อมูลโครงงาน -------------------------------------------------------- จาก หัวข้อโครงงานทั้ง 10 โครงงาน (ใบงานที่ 13) ให้นกเรี ยนเลือกโครงงานที่สนใจมา 3 ัโครงงาน ( ให้นกเรี ยนเลือกโครงงานที่บูรณการกับกลุ่มสาระอื่น โดยที่ตองนาภูมิปัญญาชาวบ้าน ั ้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือกด้วย ) แล้วบอกวิธีการศึกษาข้อมูลโครงงานนั้นว่า นักเรี ยนจะหาข้อมูลในการทาโครงงานได้จากแหล่งใดบ้าง อย่างน้อยโครงงานละ 2 แหล่ง รวมทั้งกาหนดเวลาในการศึกษาแต่ละแหล่งว่าใช้เวลาเมื่อใด ประมาณเท่าใด ? บันทึกลงกระดาษ A4โครงงานที่น่าสนใจจัดทาเพือนาเสนอ ่ ชื่อโครงงาน แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล ระยะเวลาในการศึกษา โครงงานที่ 1. การศึกษาวัสดุและสถานที่ที่ 1.หนังสื อ 1 สัปดาห์ ปลวกชอบขึ้น 2.นิตยสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต โครงงานที่ 2. โครงงานชาตะไคร้เพื่อ 1.หนังสื อ นิตยสาร วารสาร 1-2 สัปดาห์ สุ ขภาพ 2.อินเทอร์เน็ต โครงงานที่ 3. การศึกษาสารที่ใช้ในการ 1.หนังสื อ นิตยสาร วารสาร 1 สัปดาห์ กาจัดคราบยางกล้วย 2.อินเทอร์เน็ต
  3. 3. ใบงานที่ 15 เรื่อง การวิเคราะห์ โครงงานและเลือกโครงงาน -------------------------------------------------------------- ให้นกเรี ยน วิเคราะห์ โครงงาน จากใบงานที่ 14 ให้นกเรี ยนใส่ คะแนน แต่ละรายการของ ั ัแต่ละโครงงาน เพื่อเลือกทาโครงงานที่วเิ คราะห์แล้ว บันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมา ลาดับโครงงานที่นามาวิเคราะห์ /การให้คะแนน โครงงาน โครงงาน โครงงาน 3 การศึกษาวัสดุและ โครงงานชา การศึกษาสาร สถานที่ที่ปลวก ตะไคร้เพื่อ ที่ใช้ในการ หมา ชอบขึ้น สุ ขภาพ กาจัดคราบ ยเหตุ ยางกล้วย คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) 1 ความรู้ และประสบการณ์ในโครงงาน 2 1 4 2 ความตั้งใจ สนใจ และจริ งใจ 3 2 4 3 เครื่ องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 3 2 4 4 ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบติงานั 3 2 4 5 การใช้จ่ายเงินทาโครงงาน 2 2 4 6 ความเห็นชอบของครู อาจารย์ที่ปรึ กษา 3 2 4 7 การสนับสนุนของเพื่อนในกลุ่ม 3 2 4 8 การขยายโครงงาน 2 2 4 9 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 1 2 410 ความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบติงาน ั 3 2 4 รวม 25 19 40จากคะแนนที่ปรากฏนักเรี ยนเลือกทาโครงงานเรื่ อง การศึกษาสารที่ใช้ในการกาจัดคราบยางกล้วย เพราะ ปรึ กษากันในกลุ่มแล้วเห็นว่าเป็ นโครงงานที่ไม่ยากจนเกินไปสะดวกค่าใช้จายไม่สูง ่มากและยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวันได้อีกด้วย ิ
  4. 4. ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน (เลือกโครงงานที่ได้จากใบงานที่ 15 ทากิจกรรมนี้ส่งครู เป็ นผลงาน พร้อม CD บันทึกข้ อมูล และ รายงาน 1 เล่ ม ขนาด A5 ไม่เกิน 8 หน้า รวมปก พิมพ์จากกระดาษ A4 เย็บสันกลาง สอด CD ไว้ปกหลังใน ปฏิทนการปฏิบัตงาน ิ ิ โครงงาน การศึกษาสารที่ใช้ในการกาจัดคราบยางกล้วย รูปแบบการจัดทาโครงงาน E – book จากเรื่องที่เลือกวันเดือน รายการปฏิบัติงาน กิจกรรมทีจัดทา ่ หมายเหตุปี – เวลา เลือกโครงงานและรู ปแบบ หาหัวข้อโครงงานที่สนใจ รู ปแบบผลงานเป็ น29/12/55 ในการจัดทา E – book เท่านั้น แบ่งงานหาข้อมูล ปฏิบติการทาโครงงาน ั 1/1/56 9/1/56 ส่ งแบบร่ างให้ครู ตรวจและแนะแนว ส่ งให้ครู ตรวจสอบครั้งที่ 1 ทางการแก้ไข ปรับปรุ งงาน ปฏิบติการทาโครงงาน (ต่อ) ั12/1/56 ส่ งแบบร่ างให้ครู ตรวจ ส่ งให้ครู ตรวจสอบครั้งที่ 218/1/5628/1/56 บันทึกงานและนาส่ งครู ให้ทาเป็ นเอกสาร ขนาด A5 (พิมพ์จากกระดาษ A4 บันทึกลงแผ่น CD และทา ไม่เกิน 2 แผ่น แบ่ง ซ้าย รายงานประกอบ ขวา เย็บสันกลาง ปกหลัง ในติดซองซีดีที่เป็ น พลาสติก 3/2/56 ส่ งงาน (งานทีเ่ ป็ น CD และ ให้ นาส่ งด้ วยตนเอง/มา รายงานประกอบโครงงาน) ส่ งงานและนาเสนอ พร้ อมกันทั้งกลุ่ม และ นาเสนองาน นายณัฐพล ยิมมาก เลขที่ 12 ้ นายยุทธพงศ์ วงศ์สุฤทธิ์ เลขที่15 นายทวีชย คิดการงาน เลขที่ 24 ั ผูจดทา ้ั

×