Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4

Ιωάννου Γιαννάκης
Ιωάννου ΓιαννάκηςΚαθηγητής um 1ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
Εισαγωγή στις Αρχές Της
Επιστήμης των ΗΥ
Κεφάλαιο 2_2_7_4: Δομή Επανάληψης
Ιωάννου Γιαννάκης
23/12/2015
Δομή Επανάληψης
Λίγοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μόνο τις δομές
ακολουθίας και επιλογής. Στα ρεαλιστικά
προβλήματα χρειάζεται συνήθως μια σειρά εντολών να
επαναληφθεί πολλές φορές.
Άλλωστε σε τέτοια προβλήματα «αξίζει τον κόπο» να
εκπονηθεί κάποιος αλγόριθμος και στη συνέχεια να
υλοποιηθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα υπολογιστή.
Οι επαναληπτικές διαδικασίες μπορεί να έχουν διάφορες
μορφές και να εμπεριέχουν συνθήκες επιλογών, όπως
αυτές που περιγράφηκαν στις προηγούμενες
παραγράφους.
Δομή Επανάληψης
Παράδειγμα 2.14. Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος με δεδομένο ένα
θετικό ακέραιο αριθμό θα εμφανίζει τους ακέραιους αριθμούς από το 1
μέχρι και τον δεδομένο αριθμό Ν.
Οι ζητούμενοι αριθμοί μπορούν να παραχθούν με ένα συστηματικό τρόπο,
αφού ο καθένας δημιουργείται από τον προηγούμενό του
προσθέτοντας το 1. Με την αξιοποίηση αυτού του γεγονότος, ο
αλγόριθμος δημιουργεί κάθε νέο αριθμό σε μια μεταβλητή, έστω i. Αυτό
μπορεί να γίνει με τη χρήση της εντολής εκχώρησης: i ← i + 1.
Οπότε προκύπτει το ακόλουθο:
i ← 1
Εμφάνισε i ! Εμφανίζεται το 1
i ← i + 1
Εμφάνισε i ! Εμφανίζεται το 2
i ← i + 1
Εμφάνισε i ! Εμφανίζεται το 3
…..
Δομή Επανάληψης
Όσο … Επανάλαβε
Εντολή Όσο ... Επανάλαβε
Σύνταξη
Όσο Συνθήκη επανάλαβε
Εντολές
Τέλος_επανάληψης
 Η συνθήκη τερματισμού ελέγχεται στην
αρχή του βρόχου
 Οι εντολές επαναλαμβάνονται όσο η
συνθήκη είναι Αληθής
 Οι εμπεριεχόμενες εντολές μπορεί να
μην εκτελεστούν ποτέ
 Ο βρόχος τερματίζεται όταν η συνθήκη
γίνει ψευδής.
Δομή Επανάληψης
Όσο … Επανάλαβε
Το ζεύγος των εντολών i ← i + 1 και Εμφάνισε i επαναλαμβάνεται αυτούσιο. Αν
μπορούσαν οι εντολές αυτές να γραφούν μία φορά και να εκτελεστούν Ν φορές,
τότε το πρόβλημα θα λυνόταν. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εντολές επανάληψης. Το
πόσες φορές μπορούν να εκτελεστούν οι εντολές επανάληψης καθορίζεται με
διαφορετικούς τρόπους.
Στο παράδειγμα οι εντολές εκτελούνται όσο διάστημα η μεταβλητή i είναι μικρότερη ή
ίση της μεταβλητής Ν.
Κατόπιν αυτών ο αλγόριθμος γίνεται:
Αλγόριθμος Σειρά_αριθμών
Δεδομένα // Ν //
i ← 1
Όσο i ≤ Ν επανάλαβε
Εμφάνισε i
i ← i + 1
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Σειρά_αριθμών
Συχνά η μεταβλητή i αποκαλείται μετρητής, επειδή αυξάνεται κατά 1. Σε άλλες
περιπτώσεις όμως το βήμα αύξησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Δομή Επανάληψης
Όσο … Επανάλαβε
Παράδειγμα 2.15. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το όνομα ενός μαθητή,
τους βαθμούς του σε τρία μαθήματα και υπολογίζει και τυπώνει το μέσο όρο του.
Ο αλγόριθμος να σταματάει, όταν για όνομα μαθητή δοθεί το κενό εμφανίζοντας
το πλήθος των μαθητών για τους οποίους υπολογίστηκε ο μέσος όρος.
Αλγόριθμος Μέσος_όρος
Πλήθος_μαθητών ← 0
Διάβασε όνομα
Όσο όνομα ≠ '' '' επανάλαβε
Διάβασε βαθμός1, βαθμός2, βαθμός3
Εμφάνισε (βαθμός1 + βαθμός2 + βαθμός3) / 3
Πλήθος_μαθητών ← Πλήθος_μαθητών + 1
Διάβασε όνομα
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Πλήθος_μαθητών
Τέλος Μέσος_όρος
Δομή Επανάληψης
Όσο … Επανάλαβε
Παράδειγμα 2.16. Σε ένα σουπερμάρκετ κάθε πελάτης δικαιούται μια δωροεπιταγή 6 €
αν συμπληρώσει 200 πόντους. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει
τους πόντους που κερδίζει ένας συγκεκριμένος πελάτης σε κάθε επίσκεψη στο
σουπερμάρκετ και θα εμφανίζει μετά από πόσες επισκέψεις παίρνει τη δωροεπιταγή
και ποιος είναι ο μέσος όρος πόντων σε κάθε επίσκεψη.
Αλγόριθμος Παράδειγμα2_16
Σ ← 0
Πόντοι ← 0
Όσο Σ < 200 επανάλαβε
Διάβασε Πόντοι
Σ ← Σ + Πόντοι
Πόντοι ← Πόντοι + 1
Τέλος_επανάληψης
ΜΟ ← Σ / Πόντοι
Εμφάνισε Πόντοι , ΜΟ
Τέλος Παράδειγμα2_16
Δομή Επανάληψης
Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου
Εντολή Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου
Σύνταξη
Επανάλαβε
Εντολές
Μέχρις_ότου Συνθήκη
 Η συνθήκη τερματισμού ελέγχεται
στο τέλος του βρόχου
 Οι εντολές επαναλαμβάνονται όσο η
συνθήκη είναι Ψευδής
 Οι εμπεριεχόμενες εντολές θα
εκτελεστούν τουλάχιστον μία
φορά
 Ο βρόχος τερματίζεται όταν η
συνθήκη γίνει Αληθής.
Δομή Επανάληψης
Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου
Παράδειγμα 2.17. Κατάλογος επιλογών
Πολύ συχνά στις εφαρμογές προβάλλεται στην οθόνη ένας κατάλογος από δυνατές
επιλογές (menu) και στη συνέχεια ζητείται από το χρήστη να διαλέξει μία μόνο
από αυτές. Στην πιο απλή περίπτωση, οι δυνατές επιλογές είναι αριθμημένες,
οπότε απλά ζητείται η εισαγωγή ενός ακέραιου αριθμού.
…
Επανάλαβε
Εμφάνισε ''1. Ενημέρωση''
Εμφάνισε ''2. Εκτύπωση''
Εμφάνισε ''3. Έξοδος''
Εμφάνισε ''Επιλογή:''
Διάβασε Επιλογή
Μέχρις_ότου Επιλογή = 1 ή Επιλογή = 2 ή Επιλογή = 3
Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, ο βρόχος επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί 1, 2 ή
3. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το πρόγραμμα εφαρμογής από τυχόν
λανθασμένη εισαγωγή τιμών από τον χρήστη. Ας σημειωθεί με την ευκαιρία, ότι τα
προγράμματα εισαγωγής δεδομένων είναι συνήθως τα πιο δύσκολα και
μακροσκελή λόγω της ανάγκης να είναι φιλικά προς το χρήστη.
Υποτίθεται ότι ανάλογα με την επιλογή, ο πιο πάνω αλγόριθμος διακλαδίζεται σε άλλα
σημεία, όπου υπάρχουν οι εντολές υλοποίησης κάθε λειτουργίας.
Δομή Επανάληψης
Για ... από ... μέχρι
Εντολή Για ... από ... μέχρι
Σύνταξη
Για μεταβλητή από τ1 μέχρι τ2 [με_βήμα β]
Εντολές
Τέλος_επανάληψης
 Εκτελούνται οι εντολές με αρχική τιμή της μεταβλητής τ1 μέχρι και την τελική
τιμή της μεταβλητής τ2.
 Στη δομή αυτή τ1, τ2 είναι αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις.
 Πρέπει τ1<=τ2, αν β > 0 και τ1 >= τ2, αν β < 0.
 Το βήμα β, αν είναι 1, παραλείπεται.
 Οι τιμές των τ1, τ2 και β μπορεί να είναι ακέραιες ή πραγματικές.
 Αν τ1 > τ2 και β = 0 δεν θα εκτελεστούν οι εμπεριεχόμενες εντολές της Για,
 Ενώ, αν τ1 <= τ2 και β = 0 η εντολή επανάληψης θα εκτελείται άπειρες φορές
(ατέρμονας βρόχος).
 Η χρήση της εντολής Για…από…μέχρι γενικά προτιμάται όταν είναι γνωστός ο
αριθμός των φορών που θα γίνει μια επανάληψη, με άλλα λόγια όταν είναι
γνωστά τα τ1, τ2 και β.
Δομή Επανάληψης
Για ... από ... μέχρι
Παράδειγμα 2.18. Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 100 αριθμούς και
θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμά τους.
Αλγόριθμος Άθροισμα_Αριθμών
Σ ← 0 !Μηδενισμός Αθροιστή
Για i από 1 μέχρι 100
Διάβασε α
Σ ← Σ + α
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε ''Άθροισμα:'', Σ
Τέλος Άθροισμα_Αριθμών
Σε αυτό το παράδειγμα η εντολή Για…από…μέχρι περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
δεδομένα για την επανάληψη, δηλαδή αρχική τιμή της μεταβλητής i, τελική τιμή και
το βήμα μεταβολής που είναι 1 και παραλείπεται. Ο βρόχος εκτελείται για όλες τις
τιμές της μεταβλητής i.
Η εντολή εκχώρησης Σ ← Σ + α δεν είναι εξίσωση και καλύτερα να διαβάζεται ως «η
νέα τιμή της μεταβλητής Σ είναι η παλιά συν α».
Συχνά η μεταβλητή Σ αποκαλείται αθροιστής, γιατί της εκχωρείται το τρέχον και
τελικό άθροισμα των αριθμών και δεν πρέπει να λησμονείται ότι απαιτείται ο
μηδενισμός του πριν από την έναρξη της επαναληπτικής διαδικασίας.
Δομή Επανάληψης
Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης
Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης
Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις όπου αναφέρεται εντολή ή
εντολές, τίποτα δεν απαγορεύει αυτές οι εντολές να είναι επίσης
εντολές επανάληψης.
Αναφερόμαστε τότε σε εμφωλευμένες εντολές επανάληψης.
Γενικά οι εμφωλευμένες εντολές επιτρέπουν το συνδυασμό
συνιστωσών ενός αλγορίθμου με οποιαδήποτε σειρά. Για
παράδειγμα:
Επανάληψη μέσα σε επιλογή, επανάληψη μέσα σε επανάληψη κ.α.
Δομή Επανάληψης
Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης
Παράδειγμα 1ο
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει τους αριθμούς από
1 έως και 100, θα ελέγχει αν είναι άρτιος ή περιττός και
ακολούθως θα εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα.
Αλγόριθμος Επιλογή_σε_επανάληψη
Για ι από 1 μέχρι 10
Αν ι mod 2 = 0 τότε
Εμφάνισε 'Ο αριθμός ', ι, ' είναι άρτιος'
αλλιώς
Εμφάνισε 'Ο αριθμός ', ι, ' είναι περιττός'
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Επιλογή_σε_επανάληψη
Δομή Επανάληψης
Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης
Παράδειγμα 2ο
Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει ανάλογα με την επιλογή σας 5, 10 ή
15 αστεράκια (*).
Αλγόριθμος Επανάληψη_σε_επιλογή
Εμφάνισε 'Δώσε 5, 10 ή 15'
Διάβασε Επιλογή
Αν Επιλογή = 5 τότε
Για ι από 1 μέχρι Επιλογή
Εμφάνισε '*'
Τέλος_επανάληψης
αλλιώς_αν Επιλογή = 10 τότε
Για ι από 1 μέχρι Επιλογή
Εμφάνισε '*'
Τέλος_επανάληψης
αλλιώς_αν Επιλογή = 15 τότε
Για ι από 1 μέχρι Επιλογή
Εμφάνισε '*'
Τέλος_επανάληψης
αλλιώς
Εμφάνισε 'Λάθος Επιλογή'
Τέλος_αν
Τέλος Επανάληψη_σε_επιλογή
1 von 14

Recomendados

Δομή Επανάληψης von
Δομή ΕπανάληψηςΔομή Επανάληψης
Δομή Επανάληψηςgkesel
808 views15 Folien
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων von
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο ΑσκήσεωνNikos Michailidis
3.1K views6 Folien
Κεφ. 1.3 Δομή επιλογής von
Κεφ. 1.3 Δομή επιλογήςΚεφ. 1.3 Δομή επιλογής
Κεφ. 1.3 Δομή επιλογήςΙωάννου Γιαννάκης
497 views21 Folien
Αλγοριθμική Δομή Επιλογής von
Αλγοριθμική Δομή ΕπιλογήςΑλγοριθμική Δομή Επιλογής
Αλγοριθμική Δομή Επιλογήςgregdereken
203 views3 Folien
εντολές και-δομές-αλγορίθμου von
εντολές και-δομές-αλγορίθμουεντολές και-δομές-αλγορίθμου
εντολές και-δομές-αλγορίθμουAgisilaos Tsaraboulidis
534 views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Βασικές έννοιες προγραμματισμού von
Βασικές έννοιες προγραμματισμούΒασικές έννοιες προγραμματισμού
Βασικές έννοιες προγραμματισμούΙωάννου Γιαννάκης
2.3K views21 Folien
Κεφ. 8 Εντολές Επιλογής και Επανάληψης von
Κεφ. 8 Εντολές Επιλογής και ΕπανάληψηςΚεφ. 8 Εντολές Επιλογής και Επανάληψης
Κεφ. 8 Εντολές Επιλογής και ΕπανάληψηςΙωάννου Γιαννάκης
1K views23 Folien
Κεφ. 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων von
Κεφ. 2 Βασικές Έννοιες ΑλγορίθμωνΚεφ. 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
Κεφ. 2 Βασικές Έννοιες ΑλγορίθμωνΙωάννου Γιαννάκης
1.1K views27 Folien
Python Κεφ. 1.5 συναρτήσεις von
Python Κεφ. 1.5 συναρτήσειςPython Κεφ. 1.5 συναρτήσεις
Python Κεφ. 1.5 συναρτήσειςΙωάννου Γιαννάκης
2.7K views18 Folien
Ασκήσεις δομή Επιλογής von
Ασκήσεις δομή ΕπιλογήςΑσκήσεις δομή Επιλογής
Ασκήσεις δομή ΕπιλογήςEleni Kokkinou
4.3K views8 Folien
Εισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/Y von
Εισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/YΕισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/Y
Εισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/YVassilis Efopoulos
5.2K views37 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ασκήσεις δομή Επιλογής von Eleni Kokkinou
Ασκήσεις δομή ΕπιλογήςΑσκήσεις δομή Επιλογής
Ασκήσεις δομή Επιλογής
Eleni Kokkinou4.3K views
Εισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/Y von Vassilis Efopoulos
Εισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/YΕισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/Y
Εισαγωγή στις Aρχές της Eπιστήμης των H/Y
Vassilis Efopoulos5.2K views
2.2.5 αναπαράσταση αλγορίθμου von painter1971
2.2.5 αναπαράσταση αλγορίθμου2.2.5 αναπαράσταση αλγορίθμου
2.2.5 αναπαράσταση αλγορίθμου
painter1971581 views
ΑΕΠΠ κεφ2 μέρος Α Βασικές Εννοιες Αλγορίθμων von evoyiatz
ΑΕΠΠ κεφ2 μέρος Α Βασικές Εννοιες ΑλγορίθμωνΑΕΠΠ κεφ2 μέρος Α Βασικές Εννοιες Αλγορίθμων
ΑΕΠΠ κεφ2 μέρος Α Βασικές Εννοιες Αλγορίθμων
evoyiatz10K views
πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις von Anastasios Timotheidis
πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησειςπληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις
πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ von Eleni Kokkinou
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠΔιαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ
Διαγώνισμα δομή ακολουθίας ΑΕΠΠ
Eleni Kokkinou2.5K views
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγόριθμου von Evangelia Anastasaki
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην έννοια του ΑλγόριθμουΚεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγόριθμου
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγόριθμου
2.2.7.3 δομή επιλογήςα von MariaProGr
2.2.7.3 δομή επιλογήςα2.2.7.3 δομή επιλογήςα
2.2.7.3 δομή επιλογήςα
MariaProGr903 views
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις von George Papaloukas
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
George Papaloukas3.9K views

Similar a Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4

Σημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψης von
Σημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψηςΣημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψης
Σημειώσεις ανάπτυξη εφαρμογών Δομη επανάληψηςΘανάσης Δρούγας
5.8K views87 Folien
θεωρία για von
θεωρία γιαθεωρία για
θεωρία γιαkaterinask79
14 views1 Folie
κανόνες ασκήσεις επανάληψης Slideshare von
κανόνες  ασκήσεις επανάληψης Slideshareκανόνες  ασκήσεις επανάληψης Slideshare
κανόνες ασκήσεις επανάληψης Slidesharevmantza
2.1K views7 Folien
Bασικές έννοιες αλγορίθμων von
Bασικές έννοιες αλγορίθμωνBασικές έννοιες αλγορίθμων
Bασικές έννοιες αλγορίθμωνHuman Oid
1.7K views72 Folien
Python Κεφ. 1.4 Δομή Επανάληψης von
Python Κεφ. 1.4 Δομή ΕπανάληψηςPython Κεφ. 1.4 Δομή Επανάληψης
Python Κεφ. 1.4 Δομή ΕπανάληψηςΙωάννου Γιαννάκης
3.6K views22 Folien
ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdf von
ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdfΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdf
ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdfpetroskorobos
6 views9 Folien

Similar a Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4(20)

κανόνες ασκήσεις επανάληψης Slideshare von vmantza
κανόνες  ασκήσεις επανάληψης Slideshareκανόνες  ασκήσεις επανάληψης Slideshare
κανόνες ασκήσεις επανάληψης Slideshare
vmantza2.1K views
Bασικές έννοιες αλγορίθμων von Human Oid
Bασικές έννοιες αλγορίθμωνBασικές έννοιες αλγορίθμων
Bασικές έννοιες αλγορίθμων
Human Oid1.7K views
ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdf von petroskorobos
ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdfΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdf
ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.pdf
petroskorobos6 views
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ von Eleni Kokkinou
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠΔιαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ
Διαγώνισμα 1ο και 2ο κεφ ΑΕΠΠ
Eleni Kokkinou2.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ von Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis15.3K views
διαγωνισμα α τετρ 2004 2005 von Bas Genn
διαγωνισμα α τετρ 2004 2005διαγωνισμα α τετρ 2004 2005
διαγωνισμα α τετρ 2004 2005
Bas Genn359 views
Δομή Επανάληψης (1ο μάθημα) von frijalas
Δομή Επανάληψης (1ο μάθημα)Δομή Επανάληψης (1ο μάθημα)
Δομή Επανάληψης (1ο μάθημα)
frijalas466 views
προγραμματισμός von tommalexx
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
tommalexx69 views
προγραμματισμός von johnpap474
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
johnpap47491 views
προγραμματισμός von fousanhs
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
fousanhs148 views
προγραμματισμός von angi-e-lena
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
angi-e-lena123 views
προγραμματισμός von tommalexx
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
tommalexx94 views
προγραμματισμός von bill717
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
bill717101 views
προγραμματισμός von nikosmanakias
προγραμματισμόςπρογραμματισμός
προγραμματισμός
nikosmanakias134 views

Más de Ιωάννου Γιαννάκης

App inventor2 von
App inventor2App inventor2
App inventor2Ιωάννου Γιαννάκης
1.2K views25 Folien

Más de Ιωάννου Γιαννάκης(20)

Último

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
116 views3 Folien
Τεστ στην Πληροφορική von
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
418 views2 Folien
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
21 views39 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 views93 Folien
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx von
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36dimperist
30 views3 Folien
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
254 views4 Folien

Último(20)

Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx von 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 views
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ von ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki121 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo1.1K views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx von alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts12 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx von Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views

Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ΗΥ Κεφ 2 2 7_4

 • 1. Εισαγωγή στις Αρχές Της Επιστήμης των ΗΥ Κεφάλαιο 2_2_7_4: Δομή Επανάληψης Ιωάννου Γιαννάκης 23/12/2015
 • 2. Δομή Επανάληψης Λίγοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μόνο τις δομές ακολουθίας και επιλογής. Στα ρεαλιστικά προβλήματα χρειάζεται συνήθως μια σειρά εντολών να επαναληφθεί πολλές φορές. Άλλωστε σε τέτοια προβλήματα «αξίζει τον κόπο» να εκπονηθεί κάποιος αλγόριθμος και στη συνέχεια να υλοποιηθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα υπολογιστή. Οι επαναληπτικές διαδικασίες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να εμπεριέχουν συνθήκες επιλογών, όπως αυτές που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.
 • 3. Δομή Επανάληψης Παράδειγμα 2.14. Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος με δεδομένο ένα θετικό ακέραιο αριθμό θα εμφανίζει τους ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι και τον δεδομένο αριθμό Ν. Οι ζητούμενοι αριθμοί μπορούν να παραχθούν με ένα συστηματικό τρόπο, αφού ο καθένας δημιουργείται από τον προηγούμενό του προσθέτοντας το 1. Με την αξιοποίηση αυτού του γεγονότος, ο αλγόριθμος δημιουργεί κάθε νέο αριθμό σε μια μεταβλητή, έστω i. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της εντολής εκχώρησης: i ← i + 1. Οπότε προκύπτει το ακόλουθο: i ← 1 Εμφάνισε i ! Εμφανίζεται το 1 i ← i + 1 Εμφάνισε i ! Εμφανίζεται το 2 i ← i + 1 Εμφάνισε i ! Εμφανίζεται το 3 …..
 • 4. Δομή Επανάληψης Όσο … Επανάλαβε Εντολή Όσο ... Επανάλαβε Σύνταξη Όσο Συνθήκη επανάλαβε Εντολές Τέλος_επανάληψης  Η συνθήκη τερματισμού ελέγχεται στην αρχή του βρόχου  Οι εντολές επαναλαμβάνονται όσο η συνθήκη είναι Αληθής  Οι εμπεριεχόμενες εντολές μπορεί να μην εκτελεστούν ποτέ  Ο βρόχος τερματίζεται όταν η συνθήκη γίνει ψευδής.
 • 5. Δομή Επανάληψης Όσο … Επανάλαβε Το ζεύγος των εντολών i ← i + 1 και Εμφάνισε i επαναλαμβάνεται αυτούσιο. Αν μπορούσαν οι εντολές αυτές να γραφούν μία φορά και να εκτελεστούν Ν φορές, τότε το πρόβλημα θα λυνόταν. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εντολές επανάληψης. Το πόσες φορές μπορούν να εκτελεστούν οι εντολές επανάληψης καθορίζεται με διαφορετικούς τρόπους. Στο παράδειγμα οι εντολές εκτελούνται όσο διάστημα η μεταβλητή i είναι μικρότερη ή ίση της μεταβλητής Ν. Κατόπιν αυτών ο αλγόριθμος γίνεται: Αλγόριθμος Σειρά_αριθμών Δεδομένα // Ν // i ← 1 Όσο i ≤ Ν επανάλαβε Εμφάνισε i i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Τέλος Σειρά_αριθμών Συχνά η μεταβλητή i αποκαλείται μετρητής, επειδή αυξάνεται κατά 1. Σε άλλες περιπτώσεις όμως το βήμα αύξησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
 • 6. Δομή Επανάληψης Όσο … Επανάλαβε Παράδειγμα 2.15. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει το όνομα ενός μαθητή, τους βαθμούς του σε τρία μαθήματα και υπολογίζει και τυπώνει το μέσο όρο του. Ο αλγόριθμος να σταματάει, όταν για όνομα μαθητή δοθεί το κενό εμφανίζοντας το πλήθος των μαθητών για τους οποίους υπολογίστηκε ο μέσος όρος. Αλγόριθμος Μέσος_όρος Πλήθος_μαθητών ← 0 Διάβασε όνομα Όσο όνομα ≠ '' '' επανάλαβε Διάβασε βαθμός1, βαθμός2, βαθμός3 Εμφάνισε (βαθμός1 + βαθμός2 + βαθμός3) / 3 Πλήθος_μαθητών ← Πλήθος_μαθητών + 1 Διάβασε όνομα Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Πλήθος_μαθητών Τέλος Μέσος_όρος
 • 7. Δομή Επανάληψης Όσο … Επανάλαβε Παράδειγμα 2.16. Σε ένα σουπερμάρκετ κάθε πελάτης δικαιούται μια δωροεπιταγή 6 € αν συμπληρώσει 200 πόντους. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τους πόντους που κερδίζει ένας συγκεκριμένος πελάτης σε κάθε επίσκεψη στο σουπερμάρκετ και θα εμφανίζει μετά από πόσες επισκέψεις παίρνει τη δωροεπιταγή και ποιος είναι ο μέσος όρος πόντων σε κάθε επίσκεψη. Αλγόριθμος Παράδειγμα2_16 Σ ← 0 Πόντοι ← 0 Όσο Σ < 200 επανάλαβε Διάβασε Πόντοι Σ ← Σ + Πόντοι Πόντοι ← Πόντοι + 1 Τέλος_επανάληψης ΜΟ ← Σ / Πόντοι Εμφάνισε Πόντοι , ΜΟ Τέλος Παράδειγμα2_16
 • 8. Δομή Επανάληψης Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου Εντολή Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου Σύνταξη Επανάλαβε Εντολές Μέχρις_ότου Συνθήκη  Η συνθήκη τερματισμού ελέγχεται στο τέλος του βρόχου  Οι εντολές επαναλαμβάνονται όσο η συνθήκη είναι Ψευδής  Οι εμπεριεχόμενες εντολές θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά  Ο βρόχος τερματίζεται όταν η συνθήκη γίνει Αληθής.
 • 9. Δομή Επανάληψης Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου Παράδειγμα 2.17. Κατάλογος επιλογών Πολύ συχνά στις εφαρμογές προβάλλεται στην οθόνη ένας κατάλογος από δυνατές επιλογές (menu) και στη συνέχεια ζητείται από το χρήστη να διαλέξει μία μόνο από αυτές. Στην πιο απλή περίπτωση, οι δυνατές επιλογές είναι αριθμημένες, οπότε απλά ζητείται η εισαγωγή ενός ακέραιου αριθμού. … Επανάλαβε Εμφάνισε ''1. Ενημέρωση'' Εμφάνισε ''2. Εκτύπωση'' Εμφάνισε ''3. Έξοδος'' Εμφάνισε ''Επιλογή:'' Διάβασε Επιλογή Μέχρις_ότου Επιλογή = 1 ή Επιλογή = 2 ή Επιλογή = 3 Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, ο βρόχος επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί 1, 2 ή 3. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το πρόγραμμα εφαρμογής από τυχόν λανθασμένη εισαγωγή τιμών από τον χρήστη. Ας σημειωθεί με την ευκαιρία, ότι τα προγράμματα εισαγωγής δεδομένων είναι συνήθως τα πιο δύσκολα και μακροσκελή λόγω της ανάγκης να είναι φιλικά προς το χρήστη. Υποτίθεται ότι ανάλογα με την επιλογή, ο πιο πάνω αλγόριθμος διακλαδίζεται σε άλλα σημεία, όπου υπάρχουν οι εντολές υλοποίησης κάθε λειτουργίας.
 • 10. Δομή Επανάληψης Για ... από ... μέχρι Εντολή Για ... από ... μέχρι Σύνταξη Για μεταβλητή από τ1 μέχρι τ2 [με_βήμα β] Εντολές Τέλος_επανάληψης  Εκτελούνται οι εντολές με αρχική τιμή της μεταβλητής τ1 μέχρι και την τελική τιμή της μεταβλητής τ2.  Στη δομή αυτή τ1, τ2 είναι αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις.  Πρέπει τ1<=τ2, αν β > 0 και τ1 >= τ2, αν β < 0.  Το βήμα β, αν είναι 1, παραλείπεται.  Οι τιμές των τ1, τ2 και β μπορεί να είναι ακέραιες ή πραγματικές.  Αν τ1 > τ2 και β = 0 δεν θα εκτελεστούν οι εμπεριεχόμενες εντολές της Για,  Ενώ, αν τ1 <= τ2 και β = 0 η εντολή επανάληψης θα εκτελείται άπειρες φορές (ατέρμονας βρόχος).  Η χρήση της εντολής Για…από…μέχρι γενικά προτιμάται όταν είναι γνωστός ο αριθμός των φορών που θα γίνει μια επανάληψη, με άλλα λόγια όταν είναι γνωστά τα τ1, τ2 και β.
 • 11. Δομή Επανάληψης Για ... από ... μέχρι Παράδειγμα 2.18. Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 100 αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμά τους. Αλγόριθμος Άθροισμα_Αριθμών Σ ← 0 !Μηδενισμός Αθροιστή Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Σ ← Σ + α Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε ''Άθροισμα:'', Σ Τέλος Άθροισμα_Αριθμών Σε αυτό το παράδειγμα η εντολή Για…από…μέχρι περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την επανάληψη, δηλαδή αρχική τιμή της μεταβλητής i, τελική τιμή και το βήμα μεταβολής που είναι 1 και παραλείπεται. Ο βρόχος εκτελείται για όλες τις τιμές της μεταβλητής i. Η εντολή εκχώρησης Σ ← Σ + α δεν είναι εξίσωση και καλύτερα να διαβάζεται ως «η νέα τιμή της μεταβλητής Σ είναι η παλιά συν α». Συχνά η μεταβλητή Σ αποκαλείται αθροιστής, γιατί της εκχωρείται το τρέχον και τελικό άθροισμα των αριθμών και δεν πρέπει να λησμονείται ότι απαιτείται ο μηδενισμός του πριν από την έναρξη της επαναληπτικής διαδικασίας.
 • 12. Δομή Επανάληψης Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις όπου αναφέρεται εντολή ή εντολές, τίποτα δεν απαγορεύει αυτές οι εντολές να είναι επίσης εντολές επανάληψης. Αναφερόμαστε τότε σε εμφωλευμένες εντολές επανάληψης. Γενικά οι εμφωλευμένες εντολές επιτρέπουν το συνδυασμό συνιστωσών ενός αλγορίθμου με οποιαδήποτε σειρά. Για παράδειγμα: Επανάληψη μέσα σε επιλογή, επανάληψη μέσα σε επανάληψη κ.α.
 • 13. Δομή Επανάληψης Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης Παράδειγμα 1ο Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει τους αριθμούς από 1 έως και 100, θα ελέγχει αν είναι άρτιος ή περιττός και ακολούθως θα εμφανίζει το ανάλογο μήνυμα. Αλγόριθμος Επιλογή_σε_επανάληψη Για ι από 1 μέχρι 10 Αν ι mod 2 = 0 τότε Εμφάνισε 'Ο αριθμός ', ι, ' είναι άρτιος' αλλιώς Εμφάνισε 'Ο αριθμός ', ι, ' είναι περιττός' Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Τέλος Επιλογή_σε_επανάληψη
 • 14. Δομή Επανάληψης Εμφωλευμένες εντολές επανάληψης Παράδειγμα 2ο Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εμφανίζει ανάλογα με την επιλογή σας 5, 10 ή 15 αστεράκια (*). Αλγόριθμος Επανάληψη_σε_επιλογή Εμφάνισε 'Δώσε 5, 10 ή 15' Διάβασε Επιλογή Αν Επιλογή = 5 τότε Για ι από 1 μέχρι Επιλογή Εμφάνισε '*' Τέλος_επανάληψης αλλιώς_αν Επιλογή = 10 τότε Για ι από 1 μέχρι Επιλογή Εμφάνισε '*' Τέλος_επανάληψης αλλιώς_αν Επιλογή = 15 τότε Για ι από 1 μέχρι Επιλογή Εμφάνισε '*' Τέλος_επανάληψης αλλιώς Εμφάνισε 'Λάθος Επιλογή' Τέλος_αν Τέλος Επανάληψη_σε_επιλογή