Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen

Yacht Interim Professionals
Yacht Interim ProfessionalsMarketingcommunicatie adviseur um Yacht Interim Professionals

In deze derde uitgave van Yacht over wendbaarheid hebben we het graag over de praktische kant van wendbaarheid: Wat moet er gebeuren om wendbaar te zijn? Welke organisatiestructuur past daarbij? Yacht onderscheidt vijf stadia van wendbaarheid: volgers, verkenners, ontdekkers, verbeteraars en koplopers. Waar staat uw bedrijf op de wendbaarheidsladder? Interesse in het boek? Dat kunt u bestellen via http://www.yacht.nl/content/opdrachtgevers/wendbaarheid/bestel-het-boek/

PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
De afgelopen tijd lag de focus in menig directiekamer op kostenbeheersing. Nu we de crisis 
langzaam maar zeker achter ons laten, verschuift de aandacht weer naar de toekomst: wat 
zijn de mogelijkheden? Welke marktkansen zijn er voor mijn organisatie? Als uw organisatie 
wendbaar is, weet u die kansen waarschijnlijk te verzilveren. Uw onderneming richt zich op 
langetermijndoelen van vijf jaar. Met klinkend resultaat. Want, zo blijkt uit onderzoek dat in 
opdracht van Yacht werd uitgevoerd door Motivac-tion: 
wendbare organisaties zien mede door een 
beter gevulde orderportefeuille hun omzet én hun 
winst de komende jaren sneller toenemen dan or-ganisaties 
die minder wendbaar zijn. Met handige 
praktijkvoorbeelden en concrete tips geeft Yacht 
u middels deze whitepaper meer inzicht in de hui-dige 
situatie van uw organisatie en de te nemen 
stappen richting een meer wendbare toekomst. 
Wat wendbaarheid oplevert? Daarover kunnen we 
kort zijn: veel. Het is het verschil tussen overleven 
en sterven, tussen bloeien en krabbelen, tussen veel 
en weinig winst. Wat wilt u? 
www.yacht.nl 
Henk Volberda, hoogleraar strategisch 
management en ondernemingsbeleid 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en wendbaarheidsdeskundige, defini-eert 
wendbaarheid als het vermogen 
én de snelheid waarmee organisaties 
zich kunnen aanpassen aan verande-rende 
omgevingen. Het Engels kent 
twee woorden die samen de lading 
ook goed dekken. Agility, de lenigheid 
om kansen te benutten. En resilience, 
adequaat reageren op onvoorziene 
veranderingen. 
IN 5 STADIA NAAR MEER WINST 
DOOR WENDBAARHEID
www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
In 2010 publiceerde Yacht het boek De wendbare organisatie. Het diende als wake-up call. 
‘Wilt u het voortbestaan van uw organisatie garanderen? Dan moet u continu verbeteren en 
vernieuwen. Dat betekent investeren in wendbaarheid.’ In 2012 volgde een tweede publica-tie 
van Yacht over het onderwerp: Op weg naar wendbaarheid. Daarin schetste Yacht welke 
aanpak organisaties kozen om hun wendbaarheid te verbeteren. In die twee tussenliggende 
jaren was er veel veranderd, zo bleek. Organisaties hadden – ondanks of juist vanwege de 
crisis – hun processen, systemen, kennis en arbeid flink onder handen genomen. ‘De aanhou-dende 
crisis dwingt organisaties steeds kritischer naar zichzelf te kijken om óf te kunnen over-leven 
óf concurrerend te blijven. Steeds meer dringt het door dat de sleutel tot succes wend-baarheid 
is.’ Redenen die in 2012 werden opgegeven om de wendbaarheid te verbeteren: 
1. Wendbaarheid helpt ons concurrerend te blijven (18 procent); 
2. … helpt ons goed door de crisis heen te komen (11 procent); 
3. … helpt ons om te gaan met veranderende wetgeving (10 procent); 
4. ... helpt ons de fluctuerende marktvraag op te vangen (10 procent). 
PRAKTIJK 
In deze derde uitgave van Yacht over wendbaarheid is de praktische kant aan de beurt. 
Wat moet er gebeuren om wendbaar te zijn? Welke organisatiestructuur past daarbij? 
Yacht onderscheidt vijf stadia van wendbaarheid: volgers, verkenners, ontdekkers, verbe-teraars 
en koplopers. Waar staat uw bedrijf op de wendbaarheidsladder? 
HET BELANG VAN 
WENDBAARHEID 
Bron: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Verenigde Staten Onderzoeksperiode 2002-2004, locatie VS 
Wendbaarheid leidt tot meer nieuwe producten, meer omzet en meer winst. 
Wendbaarheid betaalt zich uit 
Star Gemiddeld 
Nieuwe producten 
Aangepaste producten 
Jaarlijkse omzetgroei 
Jaarlijkse winstgroei 
3 6 
1 
13 
-13 
-10 
Beweeglijk 
9 
35 
37 
7 
23 
7 
%
www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
DE VIJF STADIA 
VAN WENDBAARHEID 
Wendbaarheid is geen kwestie van ja of nee, maar bestaat in gradaties. Yacht onder-scheidt 
vijf stadia van wendbaarheid: van niet-wendbaar tot structureel wendbaar, van 
volgers tot koplopers. Die wendbaarheidsstadia hebben hun eigen kenmerken: dat 
maakt ze voor alle organisaties herkenbaar. En dat geeft voldoende handvaten hoe je als 
organisatie op de wendbaarheidsladder omhoog kunt klauteren. 
1. DE VOLGER 
De volger is het eerste en laagste stadium van wendbaarheid. Dit is een onbewust onbekwa-me 
organisatie die top-down wordt aangestuurd. De behoefte aan wendbaarheid wordt niet 
gevoeld. In sommige markten is daar niets mis mee. Voor organisaties die te maken hebben 
met strikte regelgeving, zoals bij de overheid, staat continuïteit voorop. Budget voor wend-baarheid 
heeft de volger niet. Een groot deel van de medewerkers staat ook niet open voor 
verandering. Een volger zit vaak vast in interne regeltjes en protocollen. Door een overmaat 
aan gespecialiseerd personeel is het lastig om taken over te dragen. De kennis in de organisa-tie 
is namelijk gekoppeld aan individuen. Met het vertrek van een specialist verdwijnt meteen 
ook een stuk kennis. De bedrijfscultuur is reactief: verandert de markt, dan verandert het 
bedrijf mee. Dat systemen en processen achterhaald zijn, zal niet verbazen. 
ACTIEPLAN 
Een volger hoeft geen volger te blijven. De weg naar meer wendbaarheid 
begint, zo gelooft Yacht, bij een bedrijfsbreed gedragen visie voor het komen-de 
jaar. Het nut van verandering zal daarnaast continu in het spotlicht moeten 
staan. Waar doen we het voor? Wat bereiken we ermee? Wat levert het op? 
Maar pas op: te grote verandering in korte tijd werkt averechts. Begin met klei-ne, 
rustige stapjes. Met eenvoudigere protocollen en snellere procedures komt 
er tijd vrij om na te denken over een globale visie voor het bedrijf. In het hele 
proces moeten medewerkers bij de hand worden genomen. Zij zijn vaak vast-geroest 
in patronen en niet gewend aan verandering. Aan de leiding de taak 
om beter met de medewerkers te communiceren en meer aandacht te besteden 
aan hun persoonlijke ontwikkeling.
www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
WENDBAARDER PERSONEEL 
Wendbaarheid staat en valt met de kwaliteit en de flexibiliteit van het personeel. Op het 
to-do-lijstje van de afdeling Human Resources zouden volgens Yacht altijd de volgende 
vier punten moeten staan: 
1. Zorg voor de juiste kennis op het juiste moment. 
2. Communiceer het belang van kennisontwikkeling bij alle medewerkers nog duidelijker. 
3. Zoek naar alternatieven om te anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
4. Streef naar meer inzicht in de ideale flex/vast-verhouding, om zo de productiviteit 
verder te optimaliseren. 
2. DE VERKENNER 
De verkenner is het tweede stadium van wendbaarheid. Deze organisatie staat welis-waar 
open voor verandering, maar dan vooral intern. Er is op het gebied van kennis en 
HR behoefte aan meer wendbaarheid, zodat mensen met de juiste kennis en de juis-te 
mentaliteit binnenboord kunnen worden gehaald. Naar buiten toe wil de verkenner 
minder reactief opereren, maar de daarvoor noodzakelijke wendbaarheidsinvesteringen 
moeten wel snel iets opleveren. Verkenners zijn vaak de wat grotere organisaties waar 
het middenmanagement – dat wel wil veranderen – de vele managementlagen als grote 
hindernis ervaart. Het nemen van een beslissing en de implementatie ervan kosten zeeën 
van tijd. Dat maakt het doorvoeren van veranderingen moeilijk. De mentaliteit van de 
medewerkers helpt daarbij niet mee. Zij houden liever vast aan de vertrouwde patronen. 
ACTIEPLAN 
Met een uitgedachte bedrijfsvisie voor een termijn van circa twee jaar, inclusief 
focusplannen op het gebied van kennis en HR, is er voor de verkenner al heel wat 
gewonnen. Die plannen moeten dan wel continu worden bewaakt, geëvalueerd 
en waar nodig worden bijgeschaafd. Het is belangrijk dat er meer ruimte komt 
voor de inbreng van medewerkers. Hierdoor ontstaat automatisch ook meer 
draagvlak voor verandering. Zonder voldoende draagvlak zijn verandertrajecten 
in organisaties gedoemd te mislukken. Wat van de directie nog mag worden 
verwacht? Meer daadkracht graag.
www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
3. DE ONTDEKKER 
De ontdekker is het derde stadium van wendbaarheid. Deze organisatie heeft de blik naar 
buiten gericht om optimaal op marktontwikkelingen te kunnen inspelen. De ontdekker 
wil in geen geval achter de feiten aan lopen, maar opvallen tussen de concurrenten. 
En richt zich daarbij meer op marketing en minder op interne verbeteringen. Dat wreekt zich. 
Omdat systemen en processen niet up-to-date zijn, is er te weinig cijfermatig inzicht. In-tussen 
heeft de organisatie last van de slechte samenwerking tussen de afdelingen. Een 
ontdekker wil graag wendbaarder worden, maar heeft geen duidelijk idee hoe. Waar moet 
je beginnen? Wat is er mogelijk? De waan van de dag regeert, waardoor er weinig tijd 
overblijft om na te denken over de toekomst. 
ACTIEPLAN 
De ontdekker heeft een duidelijk idee waar het met de markt naartoe gaat 
en wat de klant graag wil. Om succesvol te zijn is het zaak om de interne 
organisatie hierop aan te passen. Dat begint met het doorbreken van de 
heersende eilandjescultuur. Met een flexibeler personeelsbestand en een 
verbetering van de kennisoverdracht is al veel gewonnen. Talent mag wel wat 
meer aandacht krijgen. 
4. DE VERBETERAAR 
De verbeteraar is het vierde stadium van wendbaarheid. Dit is een organisatie die ervan 
overtuigd is dat zonder wendbaarheid haar bestaan in gevaar komt. Doel van de wendbaar-heid 
is behoud en versterking van de concurrentiepositie. Vandaar de sterke gerichtheid van 
de verbeteraar op het grijpen van marktkansen. De blik naar buiten is vanzelfsprekend. Er is 
vooruitgang geboekt met kennisbevordering en personeelsflexibiliteit. Er is aandacht voor 
de ontwikkeling van talent. Kennis en flexibiliteit zijn ook niet langer gebonden aan één 
persoon. Er is binnen de organisatie een goede mix van leeftijd en expertise. De directie van 
de verbeteraar heeft visie, is daadkrachtig en communiceert goed met het personeel. De 
systemen zijn up-to-date. Kortom, er is een optimale balans tussen binnen en buiten. 
Maar: een verbeteraar is nooit tevreden. Een nog flexibeler personeelsbestand staat hoog op 
de agenda. Dat dit geen eenvoudige opgave is, wijt de verbeteraar aan de arbeidswetgeving. 
Die wordt als belemmerend ervaren. Verandertrajecten komen niet altijd van de grond door 
de vele managementlagen. Niet iedereen blijkt ook even wendbaar en flexibel als gehoopt.
www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
ACTIEPLAN 
Meer flexibiliteit, meer lef en een nog plattere organisatie: dat is de ambitie 
van de verbeteraar. In het veranderingsproces moet het hele personeel wor-den 
meegenomen. Dat is inherent aan een cultuur die bottom-up en open is. 
Efficiëntere processen en procedures die de besluitvorming versnellen, helpen 
de wendbaarheid vergroten. Belangrijkste actiepunten: meer strakke regels, 
meer cijfermatige sturing, meer slagvaardigheid. 
5. DE KOPLOPER 
De koploper, tot slot, vertegenwoordigt het vijfde en hoogste stadium van wendbaar-heid. 
Deze organisatie – de naam zegt het al – wil in wendbaarheid vooroplopen. In alle 
bedrijfsfacetten wordt wendbaarheid nagestreefd: kennis, HR, processen en systemen. 
Voor een koploper is wendbaarheid een doorlopend proces. Stilstand is achteruitgang. 
Wendbaarheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De koploper richt zich 
op langetermijndoelen van minimaal vijf jaar. Deze doelen krijgen continu aandacht. 
Varen we nog steeds de juiste koers? 
Voor het personeel is er intussen volop ruimte voor initiatief. Er wordt wel veel van hen 
gevraagd. Medewerkers moeten kennis hebben van de meest recente ontwikkelingen en 
die ook kunnen toepassen. Ook moeten zij over voldoende flexibiliteit en verantwoorde-lijkheid 
beschikken om met het bedrijf mee te kunnen veranderen. 
ACTIEPLAN 
Het vasthouden van wendbaarheid is voor een koploper de grootste uitdaging. 
Het is dus belangrijk om de sterke eigenschappen van de organisatie goed te 
bewaken, zoals professionaliteit, kostenbewustzijn, betrouwbaarheid en goede 
communicatie tussen directie en personeel. En natuurlijk om ervoor te zorgen 
dat medewerkers door alle veranderingen niet uitvallen. De medewerkers van 
een koploper zijn zo veranderingsgezind dat zij moeten worden afgeremd.
PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
Onderzoek naar wendbaarheid wijst uit dat wendbare bedrijven makkelijker in staat 
zijn om te reageren op veranderingen. Hun vermogen tot veranderen is groot genoeg 
om snel in te spelen op nieuwe kansen. Dat levert concurrentieel en financieel voor-deel 
op, zo blijkt uit additioneel onderzoek dat door onderzoeksbureau Motivaction 
halverwege 2014 in opdracht van Yacht is uitgevoerd. De meest wendbare bedrijven 
hebben over het algemeen een beter gevulde orderportefeuille. Ook hebben zij het 
afgelopen jaar de hoogste omzet- en winstontwikkeling doorgemaakt. Over de toe-komst 
zijn zij het meest positief. Zij geloven dat de omzet en winst verder zullen groeien. 
Zij zullen als eerste de vruchten plukken van economisch betere omstandigheden. Enkele 
onderzoeksresultaten op een rij: eerst van de MKB-bedrijven, dan van de grootbedrijven 
met meer dan 500 medewerkers. 
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
Organisaties die in het recente verleden niet al te best hebben gefunctioneerd, hebben 
meestal ook geen al te vrolijke kijk op de toekomst. Als je al niet zo succesvol bent in aanpas-sen 
en veranderen, zoals de volgers, hoe moet je dan vertrouwen hebben in de toekomst? 
De cijfers van Motivaction spreken voor zich. Op de vraag naar de verwachte omzetontwik-keling 
voor de komende twaalf maanden (augustus 2014 t/m juli 2015) rekent maar liefst 70 
procent van de volgers op een gelijkblijvende (35 procent) of dalende (35 procent) omzet. 
Ook het beeld bij de verkenners (44 procent gelijkblijvend, 26 procent dalend) en bij de ont-dekkers 
(41 procent 
gelijkblijvend, 33 pro-cent 
dalend) is niet 
erg optimistisch. Posi-tiever 
zijn de omzet-verwachtingen 
van 
de meer wendbare 
bedrijven. Van de ver-beteraars 
verwacht 32 
procent een stijging 
van de omzet. Bij de 
koplopers rekent zelfs 
37 procent van de on-dervraagden 
op meer 
omzet. 
www.yacht.nl 
Karakterisering van de winstontwikkeling van MKB-bedrijven in de afgelopen twaalf maanden. 
Hoe wendbaarder, hoe winstgevender 
Bron: Motivaction, Wendbaarheid en succes, juli 2014 
Koplopers 
Verbeteraars 
Ontdekkers 
Verkenners 
Volgers 
Zeer krap Krap Voldoende Ruim Zeer ruim Weet niet/wil niet zeggen 
12 
20 
38 
32 
4 
19 
48 
2 7 
12 
6 
6 
30 
45 
36 40 
26 
5 
52 
12 
2 3 
9 
3 
16 
9 
1 
5 
% 
WINST DOOR 
WENDBAARHEID
PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
MEER WINST VOOR KOPLOPERS 
Belangrijker dan waar het met de omzet naartoe gaat, is de vraag hoe over de winstont-wikkeling 
wordt gedacht. De verschillen zijn wederom zichtbaar. Van de volgers gaat 24 
procent uit van een winststijging. Bij de koplopers ligt het percentage op 34. Opvallend is 
de verwachte winstontwikkeling bij verkenners. Van alle wendbaarheidsgroepen is deze 
groep het minst positief. Terwijl 20 procent van de verkenners een omzetstijging incalcu-leert, 
rekent slechts 12 procent op een stijging van de winst. Blijkbaar gaan verkenners, 
meer dan de andere groepen, uit van een stijgend kostenniveau of lagere marges. Dat is 
logisch, want verkenners gaan intern optimaliseren en dat kost geld. 
WENDBARE BEDRIJVEN HET MEEST POSITIEF 
Het MKB heeft moeilijke jaren achter de rug en over de toekomst wordt ook niet al roos-kleurig 
gedacht, zo blijkt uit onze cijfers. De werkgelegenheid blijft onder druk staan. 
Binnen het MKB zijn de wendbare verbeteraars en koplopers het meest optimistisch over 
de toekomst. Door hun wendbaarheid hebben zij de beste uitgangspositie om te groeien. 
BEDRIJVEN 500+ 
Meer dan bij de MKB-bedrijven blijkt wendbaarheid bij de grotere ondernemingen zich 
uit te betalen. Neem de omzetontwikkeling. Volgers en verkenners (beide -27 procent), 
ontdekkers (-35 procent) en verbeteraars (-19 procent) hebben de omzet in het afgelo-pen 
jaar sterk zien teruglopen. Van de koplopers heeft slechts 4 procent te maken gehad 
met een omzetdaling, terwijl 79 procent uitgaat van een omzetstijging. Geen van de an-dere 
segmenten komt daarbij in de buurt. Voor de winstontwikkeling zien we hetzelfde 
beeld. De grote winstgroei is voorbehouden aan 
de koplopers. Terwijl een magere 7 procent van de 
volgers rekent op meer winst over het afgelopen 
jaar, denkt 59 procent van de koplopers dit jaar 
groene winstcijfers te schrijven. Als het om winst 
gaat, scoren de ontdekkers verreweg het slechtste: 
42 procent voorziet een winstdaling en een kleine 
3 procent een winststijging. Ronduit zorgwekkend 
is de ontwikkeling van het aantal werknemers bij 
de volgers. Maar liefst 73 procent van de volgers spreekt over een afname van het werk-nemersbestand. 
Nul procent meldt een toename van het aantal werknemers. Dan de 
koplopers: 63 procent is van plan extra werknemers aan te trekken en 17 procent wil het 
met minder mensen doen. De koplopers zijn de banenmotor van het grootbedrijf. 
www.yacht.nl 
De winstontwikkeling van het Nederlandse grootbedrijf over de afgelopen twaalf maanden. 
Koplopers meest winstgevend 
Bron: Motivaction, Wendbaarheid en succes, juli 2014 
33 
7 
7 
20 
7 
3 
32 
39 
3 
26 
16 
49 
5 
16 14 23 
Zeer krap Krap Voldoende Ruim Zeer ruim Weet niet/wil niet zeggen % 
Volgers Verkenners Ontdekkers Verbeteraars 
13 
13 
40 
7 
27 
46 
21 
13 
4 
13 
3 
Koplopers
PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
NEDERLANDSE ECONOMIE HERSTELT 
Opvallend optimistisch is het Nederlandse grootbedrijf over de ontwikkeling van de Ne-derlandse 
economie. Meer dan 65 procent van de organisaties denkt dat de economische 
situatie in Nederland de komende twaalf maanden zal verbeteren. Er zijn wel verschillen 
tussen de segmenten. Volgers, verkenners en ontdekkers zijn het meest negatief. Een 
op de drie organisaties rekent op een gelijkblijvende of verslechterende economie. Echt 
opvallend is het positieve toekomstbeeld van de koplopers: 88 procent van de koplopers 
ziet de Nederlandse economie weer groeien, waarvan 42 procent verwacht dat de Neder-landse 
economie zelfs sterk verbetert. 
WENDBARE BEDRIJVEN PROFITEREN HET MEEST 
VAN ECONOMISCHE OPLEVING 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de wendbaarheid van een organisatie en de 
gezondheid van de bedrijfsvoering. De meest wendbare bedrijven hebben over het al-gemeen 
een betere orderportefeuille, een betere omzet- en winstontwikkeling door-gemaakt 
en zijn positiever over de toekomst. Wendbare bedrijven zullen, naar eigen 
zeggen, het meest profiteren van economische groei. 
ONZEKERE TOEKOMST 
Verkenners zijn al iets verder. Zij zijn kritisch op de eigen organisatie en kijken welke pro-cedures 
moeten worden aangescherpt om tot verbetering te komen. Zij doen dat echter 
met de blik naar binnen gericht en niet naar de markt. Voor hen ligt de winst buiten. Zij 
verkeren in een moeilijke positie. De resultaten vallen tegen en de toekomst is onzeker. 
Van alle organisaties in het onderzoek is 11 procent verkenner. 
VOOR DE TROEPEN UIT 
Van alle organisaties zijn koplopers ten slotte het meest optimistisch over de toekomst. 
Het zijn scherp georganiseerde bedrijven, met rollen in plaats van functies, projecten in 
plaats van afdelingen, en verandering is een continu gegeven. Er is een heldere visie op 
de mensen en de expertise die voor nu en voor later nodig zijn. Dat alles vertaalt zich in 
optimisme over de eigen situatie en over de economische verwachtingen van Nederland. 
Van de organisaties in ons onderzoek is 19 procent koploper. 
www.yacht.nl
PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 
OVER YACHT 
Yacht maakt wendbaar 
Yacht begrijpt de bedrijfsvoering van organisaties. Onze expertise en implementatiekracht 
dragen bij aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en het verankeren van kennis. 
Onze visie 
De wereld van werken verandert continu. Een wereld waarin organisaties voorop wil-len 
lopen om hun concurrentiepositie te verbeteren en waarin de arbeidsmobiliteit toe-neemt. 
Organisaties die de juiste kennis op het juiste moment aantrekken en deze kennis 
vast weten te houden, bouwen een voorsprong op. Dit vergt flexibiliteit. 
Onze kernactiviteiten 
Een slagvaardige organisatie anticipeert snel en overtuigend op wisselende omstandig-heden. 
Liefst zonder dat de aandacht voor de kernactiviteiten wordt verstoord. Flexibi-liteit 
is daarom essentieel. Onze professionals leveren daaraan een belangrijke bijdrage: 
tijdelijk of vast. Voor een specifiek project of de tijdelijke opvang van operationele werk-zaamheden. 
Het managen van deze flexibiliteit is een vak. Ons vak. En of het nu gaat 
om een groep professionals of om een persoon: met Yacht weten bedrijven zeker dat ze 
altijd de interim-professional in huis halen met de juiste expertise. Op de juiste plek, op 
het juiste moment. En dankzij een landelijk netwerk altijd in de buurt. 
Wendbaarheidstest 
Yacht heeft een test ontwikkeld om de wendbaarheid van uw organisatie te testen. 
Na het invullen van de vragen ziet u meteen hoe wendbaar uw organisatie is. 
>> Klik hier om direct uw wendbaarheid te testen << 
Reserveer het boek 
Wendbare organisaties zien winst en omzet sneller toenemen. Ontdek het boek ‘Winst 
door wendbaarheid’. Met inspiratie van zes topbestuurders, duiding over het belang van 
wendbaarheid. En topics over leiderschap, fusie & overname en vergrijzing. 
>> Klik hier om een exemplaar van het boek aan te vragen << 
Wilt u uw organisatie wendbaarder maken of weten wat wij voor u kunnen betekenen? 
Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 0800-235 922 48. Meer informatie 
over Yacht vindt u op >> onze website <<. 
www.yacht.nl

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Similar a Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen(20)

Strategic Agility - Hoofdstuk BoekimpressieStrategic Agility - Hoofdstuk Boekimpressie
Strategic Agility - Hoofdstuk Boekimpressie
Sjors van Leeuwen795 views
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvanluijk219 views
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxDuurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Tessa Zwanepol HR (project) manager | adviseur | coach37 views
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxDuurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Tessa Zwanepol HR (project) manager | adviseur | coach50 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 views
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 views
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
linda_spaans371 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Jannekepot253 views
Succesvol Innoveren  Juist NuSuccesvol Innoveren  Juist Nu
Succesvol Innoveren Juist Nu
JanvandenBurg512 views
Whitepaper goed bestuur in het MKBWhitepaper goed bestuur in het MKB
Whitepaper goed bestuur in het MKB
Karin Kleingeld714 views
FuturizingFuturizing
Futurizing
Wouter Selhorst184 views
(je)zelf onderzoeken (je)zelf onderzoeken
(je)zelf onderzoeken
Freek Peters MBA140 views
Smart-Group-Corp-BrochureSmart-Group-Corp-Brochure
Smart-Group-Corp-Brochure
Valentin Meijer150 views

Más de Yacht Interim Professionals(19)

Whitepaper: Integrale Business PlanningWhitepaper: Integrale Business Planning
Whitepaper: Integrale Business Planning
Yacht Interim Professionals8.2K views
Yacht Werving & SelectieYacht Werving & Selectie
Yacht Werving & Selectie
Yacht Interim Professionals367 views
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)
Yacht Interim Professionals660 views
Yacht: On-Demand RecruitmentYacht: On-Demand Recruitment
Yacht: On-Demand Recruitment
Yacht Interim Professionals344 views
Yacht: Assessment & DevelopmentYacht: Assessment & Development
Yacht: Assessment & Development
Yacht Interim Professionals355 views
Yacht Recruitment ServicesYacht Recruitment Services
Yacht Recruitment Services
Yacht Interim Professionals217 views
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishoudingGrip op Energie - Zicht op uw energiehuishouding
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishouding
Yacht Interim Professionals413 views
Yacht maakt de High Tech sector wendbaarYacht maakt de High Tech sector wendbaar
Yacht maakt de High Tech sector wendbaar
Yacht Interim Professionals1.2K views
Global sourcing als antwoord op schaarsteGlobal sourcing als antwoord op schaarste
Global sourcing als antwoord op schaarste
Yacht Interim Professionals624 views
Yacht in Carrièrekrant TU DelftYacht in Carrièrekrant TU Delft
Yacht in Carrièrekrant TU Delft
Yacht Interim Professionals358 views
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]
Yacht Interim Professionals666 views
Yacht Horyzon CongreskrantYacht Horyzon Congreskrant
Yacht Horyzon Congreskrant
Yacht Interim Professionals256 views
Yacht Horyzon congreskrantYacht Horyzon congreskrant
Yacht Horyzon congreskrant
Yacht Interim Professionals270 views
Yacht Horyzon congres: Presentatie Ben TiggelaarYacht Horyzon congres: Presentatie Ben Tiggelaar
Yacht Horyzon congres: Presentatie Ben Tiggelaar
Yacht Interim Professionals634 views
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter BalkenendeYacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter Balkenende
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter Balkenende
Yacht Interim Professionals327 views
Arbeidsmarkt Financials YachtArbeidsmarkt Financials Yacht
Arbeidsmarkt Financials Yacht
Yacht Interim Professionals300 views

Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen

 • 1. PROFESSIONALS VAN BETEKENIS De afgelopen tijd lag de focus in menig directiekamer op kostenbeheersing. Nu we de crisis langzaam maar zeker achter ons laten, verschuift de aandacht weer naar de toekomst: wat zijn de mogelijkheden? Welke marktkansen zijn er voor mijn organisatie? Als uw organisatie wendbaar is, weet u die kansen waarschijnlijk te verzilveren. Uw onderneming richt zich op langetermijndoelen van vijf jaar. Met klinkend resultaat. Want, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Yacht werd uitgevoerd door Motivac-tion: wendbare organisaties zien mede door een beter gevulde orderportefeuille hun omzet én hun winst de komende jaren sneller toenemen dan or-ganisaties die minder wendbaar zijn. Met handige praktijkvoorbeelden en concrete tips geeft Yacht u middels deze whitepaper meer inzicht in de hui-dige situatie van uw organisatie en de te nemen stappen richting een meer wendbare toekomst. Wat wendbaarheid oplevert? Daarover kunnen we kort zijn: veel. Het is het verschil tussen overleven en sterven, tussen bloeien en krabbelen, tussen veel en weinig winst. Wat wilt u? www.yacht.nl Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wendbaarheidsdeskundige, defini-eert wendbaarheid als het vermogen én de snelheid waarmee organisaties zich kunnen aanpassen aan verande-rende omgevingen. Het Engels kent twee woorden die samen de lading ook goed dekken. Agility, de lenigheid om kansen te benutten. En resilience, adequaat reageren op onvoorziene veranderingen. IN 5 STADIA NAAR MEER WINST DOOR WENDBAARHEID
 • 2. www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS In 2010 publiceerde Yacht het boek De wendbare organisatie. Het diende als wake-up call. ‘Wilt u het voortbestaan van uw organisatie garanderen? Dan moet u continu verbeteren en vernieuwen. Dat betekent investeren in wendbaarheid.’ In 2012 volgde een tweede publica-tie van Yacht over het onderwerp: Op weg naar wendbaarheid. Daarin schetste Yacht welke aanpak organisaties kozen om hun wendbaarheid te verbeteren. In die twee tussenliggende jaren was er veel veranderd, zo bleek. Organisaties hadden – ondanks of juist vanwege de crisis – hun processen, systemen, kennis en arbeid flink onder handen genomen. ‘De aanhou-dende crisis dwingt organisaties steeds kritischer naar zichzelf te kijken om óf te kunnen over-leven óf concurrerend te blijven. Steeds meer dringt het door dat de sleutel tot succes wend-baarheid is.’ Redenen die in 2012 werden opgegeven om de wendbaarheid te verbeteren: 1. Wendbaarheid helpt ons concurrerend te blijven (18 procent); 2. … helpt ons goed door de crisis heen te komen (11 procent); 3. … helpt ons om te gaan met veranderende wetgeving (10 procent); 4. ... helpt ons de fluctuerende marktvraag op te vangen (10 procent). PRAKTIJK In deze derde uitgave van Yacht over wendbaarheid is de praktische kant aan de beurt. Wat moet er gebeuren om wendbaar te zijn? Welke organisatiestructuur past daarbij? Yacht onderscheidt vijf stadia van wendbaarheid: volgers, verkenners, ontdekkers, verbe-teraars en koplopers. Waar staat uw bedrijf op de wendbaarheidsladder? HET BELANG VAN WENDBAARHEID Bron: Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Verenigde Staten Onderzoeksperiode 2002-2004, locatie VS Wendbaarheid leidt tot meer nieuwe producten, meer omzet en meer winst. Wendbaarheid betaalt zich uit Star Gemiddeld Nieuwe producten Aangepaste producten Jaarlijkse omzetgroei Jaarlijkse winstgroei 3 6 1 13 -13 -10 Beweeglijk 9 35 37 7 23 7 %
 • 3. www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS DE VIJF STADIA VAN WENDBAARHEID Wendbaarheid is geen kwestie van ja of nee, maar bestaat in gradaties. Yacht onder-scheidt vijf stadia van wendbaarheid: van niet-wendbaar tot structureel wendbaar, van volgers tot koplopers. Die wendbaarheidsstadia hebben hun eigen kenmerken: dat maakt ze voor alle organisaties herkenbaar. En dat geeft voldoende handvaten hoe je als organisatie op de wendbaarheidsladder omhoog kunt klauteren. 1. DE VOLGER De volger is het eerste en laagste stadium van wendbaarheid. Dit is een onbewust onbekwa-me organisatie die top-down wordt aangestuurd. De behoefte aan wendbaarheid wordt niet gevoeld. In sommige markten is daar niets mis mee. Voor organisaties die te maken hebben met strikte regelgeving, zoals bij de overheid, staat continuïteit voorop. Budget voor wend-baarheid heeft de volger niet. Een groot deel van de medewerkers staat ook niet open voor verandering. Een volger zit vaak vast in interne regeltjes en protocollen. Door een overmaat aan gespecialiseerd personeel is het lastig om taken over te dragen. De kennis in de organisa-tie is namelijk gekoppeld aan individuen. Met het vertrek van een specialist verdwijnt meteen ook een stuk kennis. De bedrijfscultuur is reactief: verandert de markt, dan verandert het bedrijf mee. Dat systemen en processen achterhaald zijn, zal niet verbazen. ACTIEPLAN Een volger hoeft geen volger te blijven. De weg naar meer wendbaarheid begint, zo gelooft Yacht, bij een bedrijfsbreed gedragen visie voor het komen-de jaar. Het nut van verandering zal daarnaast continu in het spotlicht moeten staan. Waar doen we het voor? Wat bereiken we ermee? Wat levert het op? Maar pas op: te grote verandering in korte tijd werkt averechts. Begin met klei-ne, rustige stapjes. Met eenvoudigere protocollen en snellere procedures komt er tijd vrij om na te denken over een globale visie voor het bedrijf. In het hele proces moeten medewerkers bij de hand worden genomen. Zij zijn vaak vast-geroest in patronen en niet gewend aan verandering. Aan de leiding de taak om beter met de medewerkers te communiceren en meer aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling.
 • 4. www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS WENDBAARDER PERSONEEL Wendbaarheid staat en valt met de kwaliteit en de flexibiliteit van het personeel. Op het to-do-lijstje van de afdeling Human Resources zouden volgens Yacht altijd de volgende vier punten moeten staan: 1. Zorg voor de juiste kennis op het juiste moment. 2. Communiceer het belang van kennisontwikkeling bij alle medewerkers nog duidelijker. 3. Zoek naar alternatieven om te anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 4. Streef naar meer inzicht in de ideale flex/vast-verhouding, om zo de productiviteit verder te optimaliseren. 2. DE VERKENNER De verkenner is het tweede stadium van wendbaarheid. Deze organisatie staat welis-waar open voor verandering, maar dan vooral intern. Er is op het gebied van kennis en HR behoefte aan meer wendbaarheid, zodat mensen met de juiste kennis en de juis-te mentaliteit binnenboord kunnen worden gehaald. Naar buiten toe wil de verkenner minder reactief opereren, maar de daarvoor noodzakelijke wendbaarheidsinvesteringen moeten wel snel iets opleveren. Verkenners zijn vaak de wat grotere organisaties waar het middenmanagement – dat wel wil veranderen – de vele managementlagen als grote hindernis ervaart. Het nemen van een beslissing en de implementatie ervan kosten zeeën van tijd. Dat maakt het doorvoeren van veranderingen moeilijk. De mentaliteit van de medewerkers helpt daarbij niet mee. Zij houden liever vast aan de vertrouwde patronen. ACTIEPLAN Met een uitgedachte bedrijfsvisie voor een termijn van circa twee jaar, inclusief focusplannen op het gebied van kennis en HR, is er voor de verkenner al heel wat gewonnen. Die plannen moeten dan wel continu worden bewaakt, geëvalueerd en waar nodig worden bijgeschaafd. Het is belangrijk dat er meer ruimte komt voor de inbreng van medewerkers. Hierdoor ontstaat automatisch ook meer draagvlak voor verandering. Zonder voldoende draagvlak zijn verandertrajecten in organisaties gedoemd te mislukken. Wat van de directie nog mag worden verwacht? Meer daadkracht graag.
 • 5. www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS 3. DE ONTDEKKER De ontdekker is het derde stadium van wendbaarheid. Deze organisatie heeft de blik naar buiten gericht om optimaal op marktontwikkelingen te kunnen inspelen. De ontdekker wil in geen geval achter de feiten aan lopen, maar opvallen tussen de concurrenten. En richt zich daarbij meer op marketing en minder op interne verbeteringen. Dat wreekt zich. Omdat systemen en processen niet up-to-date zijn, is er te weinig cijfermatig inzicht. In-tussen heeft de organisatie last van de slechte samenwerking tussen de afdelingen. Een ontdekker wil graag wendbaarder worden, maar heeft geen duidelijk idee hoe. Waar moet je beginnen? Wat is er mogelijk? De waan van de dag regeert, waardoor er weinig tijd overblijft om na te denken over de toekomst. ACTIEPLAN De ontdekker heeft een duidelijk idee waar het met de markt naartoe gaat en wat de klant graag wil. Om succesvol te zijn is het zaak om de interne organisatie hierop aan te passen. Dat begint met het doorbreken van de heersende eilandjescultuur. Met een flexibeler personeelsbestand en een verbetering van de kennisoverdracht is al veel gewonnen. Talent mag wel wat meer aandacht krijgen. 4. DE VERBETERAAR De verbeteraar is het vierde stadium van wendbaarheid. Dit is een organisatie die ervan overtuigd is dat zonder wendbaarheid haar bestaan in gevaar komt. Doel van de wendbaar-heid is behoud en versterking van de concurrentiepositie. Vandaar de sterke gerichtheid van de verbeteraar op het grijpen van marktkansen. De blik naar buiten is vanzelfsprekend. Er is vooruitgang geboekt met kennisbevordering en personeelsflexibiliteit. Er is aandacht voor de ontwikkeling van talent. Kennis en flexibiliteit zijn ook niet langer gebonden aan één persoon. Er is binnen de organisatie een goede mix van leeftijd en expertise. De directie van de verbeteraar heeft visie, is daadkrachtig en communiceert goed met het personeel. De systemen zijn up-to-date. Kortom, er is een optimale balans tussen binnen en buiten. Maar: een verbeteraar is nooit tevreden. Een nog flexibeler personeelsbestand staat hoog op de agenda. Dat dit geen eenvoudige opgave is, wijt de verbeteraar aan de arbeidswetgeving. Die wordt als belemmerend ervaren. Verandertrajecten komen niet altijd van de grond door de vele managementlagen. Niet iedereen blijkt ook even wendbaar en flexibel als gehoopt.
 • 6. www.yacht.nl PROFESSIONALS VAN BETEKENIS ACTIEPLAN Meer flexibiliteit, meer lef en een nog plattere organisatie: dat is de ambitie van de verbeteraar. In het veranderingsproces moet het hele personeel wor-den meegenomen. Dat is inherent aan een cultuur die bottom-up en open is. Efficiëntere processen en procedures die de besluitvorming versnellen, helpen de wendbaarheid vergroten. Belangrijkste actiepunten: meer strakke regels, meer cijfermatige sturing, meer slagvaardigheid. 5. DE KOPLOPER De koploper, tot slot, vertegenwoordigt het vijfde en hoogste stadium van wendbaar-heid. Deze organisatie – de naam zegt het al – wil in wendbaarheid vooroplopen. In alle bedrijfsfacetten wordt wendbaarheid nagestreefd: kennis, HR, processen en systemen. Voor een koploper is wendbaarheid een doorlopend proces. Stilstand is achteruitgang. Wendbaarheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De koploper richt zich op langetermijndoelen van minimaal vijf jaar. Deze doelen krijgen continu aandacht. Varen we nog steeds de juiste koers? Voor het personeel is er intussen volop ruimte voor initiatief. Er wordt wel veel van hen gevraagd. Medewerkers moeten kennis hebben van de meest recente ontwikkelingen en die ook kunnen toepassen. Ook moeten zij over voldoende flexibiliteit en verantwoorde-lijkheid beschikken om met het bedrijf mee te kunnen veranderen. ACTIEPLAN Het vasthouden van wendbaarheid is voor een koploper de grootste uitdaging. Het is dus belangrijk om de sterke eigenschappen van de organisatie goed te bewaken, zoals professionaliteit, kostenbewustzijn, betrouwbaarheid en goede communicatie tussen directie en personeel. En natuurlijk om ervoor te zorgen dat medewerkers door alle veranderingen niet uitvallen. De medewerkers van een koploper zijn zo veranderingsgezind dat zij moeten worden afgeremd.
 • 7. PROFESSIONALS VAN BETEKENIS Onderzoek naar wendbaarheid wijst uit dat wendbare bedrijven makkelijker in staat zijn om te reageren op veranderingen. Hun vermogen tot veranderen is groot genoeg om snel in te spelen op nieuwe kansen. Dat levert concurrentieel en financieel voor-deel op, zo blijkt uit additioneel onderzoek dat door onderzoeksbureau Motivaction halverwege 2014 in opdracht van Yacht is uitgevoerd. De meest wendbare bedrijven hebben over het algemeen een beter gevulde orderportefeuille. Ook hebben zij het afgelopen jaar de hoogste omzet- en winstontwikkeling doorgemaakt. Over de toe-komst zijn zij het meest positief. Zij geloven dat de omzet en winst verder zullen groeien. Zij zullen als eerste de vruchten plukken van economisch betere omstandigheden. Enkele onderzoeksresultaten op een rij: eerst van de MKB-bedrijven, dan van de grootbedrijven met meer dan 500 medewerkers. MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF Organisaties die in het recente verleden niet al te best hebben gefunctioneerd, hebben meestal ook geen al te vrolijke kijk op de toekomst. Als je al niet zo succesvol bent in aanpas-sen en veranderen, zoals de volgers, hoe moet je dan vertrouwen hebben in de toekomst? De cijfers van Motivaction spreken voor zich. Op de vraag naar de verwachte omzetontwik-keling voor de komende twaalf maanden (augustus 2014 t/m juli 2015) rekent maar liefst 70 procent van de volgers op een gelijkblijvende (35 procent) of dalende (35 procent) omzet. Ook het beeld bij de verkenners (44 procent gelijkblijvend, 26 procent dalend) en bij de ont-dekkers (41 procent gelijkblijvend, 33 pro-cent dalend) is niet erg optimistisch. Posi-tiever zijn de omzet-verwachtingen van de meer wendbare bedrijven. Van de ver-beteraars verwacht 32 procent een stijging van de omzet. Bij de koplopers rekent zelfs 37 procent van de on-dervraagden op meer omzet. www.yacht.nl Karakterisering van de winstontwikkeling van MKB-bedrijven in de afgelopen twaalf maanden. Hoe wendbaarder, hoe winstgevender Bron: Motivaction, Wendbaarheid en succes, juli 2014 Koplopers Verbeteraars Ontdekkers Verkenners Volgers Zeer krap Krap Voldoende Ruim Zeer ruim Weet niet/wil niet zeggen 12 20 38 32 4 19 48 2 7 12 6 6 30 45 36 40 26 5 52 12 2 3 9 3 16 9 1 5 % WINST DOOR WENDBAARHEID
 • 8. PROFESSIONALS VAN BETEKENIS MEER WINST VOOR KOPLOPERS Belangrijker dan waar het met de omzet naartoe gaat, is de vraag hoe over de winstont-wikkeling wordt gedacht. De verschillen zijn wederom zichtbaar. Van de volgers gaat 24 procent uit van een winststijging. Bij de koplopers ligt het percentage op 34. Opvallend is de verwachte winstontwikkeling bij verkenners. Van alle wendbaarheidsgroepen is deze groep het minst positief. Terwijl 20 procent van de verkenners een omzetstijging incalcu-leert, rekent slechts 12 procent op een stijging van de winst. Blijkbaar gaan verkenners, meer dan de andere groepen, uit van een stijgend kostenniveau of lagere marges. Dat is logisch, want verkenners gaan intern optimaliseren en dat kost geld. WENDBARE BEDRIJVEN HET MEEST POSITIEF Het MKB heeft moeilijke jaren achter de rug en over de toekomst wordt ook niet al roos-kleurig gedacht, zo blijkt uit onze cijfers. De werkgelegenheid blijft onder druk staan. Binnen het MKB zijn de wendbare verbeteraars en koplopers het meest optimistisch over de toekomst. Door hun wendbaarheid hebben zij de beste uitgangspositie om te groeien. BEDRIJVEN 500+ Meer dan bij de MKB-bedrijven blijkt wendbaarheid bij de grotere ondernemingen zich uit te betalen. Neem de omzetontwikkeling. Volgers en verkenners (beide -27 procent), ontdekkers (-35 procent) en verbeteraars (-19 procent) hebben de omzet in het afgelo-pen jaar sterk zien teruglopen. Van de koplopers heeft slechts 4 procent te maken gehad met een omzetdaling, terwijl 79 procent uitgaat van een omzetstijging. Geen van de an-dere segmenten komt daarbij in de buurt. Voor de winstontwikkeling zien we hetzelfde beeld. De grote winstgroei is voorbehouden aan de koplopers. Terwijl een magere 7 procent van de volgers rekent op meer winst over het afgelopen jaar, denkt 59 procent van de koplopers dit jaar groene winstcijfers te schrijven. Als het om winst gaat, scoren de ontdekkers verreweg het slechtste: 42 procent voorziet een winstdaling en een kleine 3 procent een winststijging. Ronduit zorgwekkend is de ontwikkeling van het aantal werknemers bij de volgers. Maar liefst 73 procent van de volgers spreekt over een afname van het werk-nemersbestand. Nul procent meldt een toename van het aantal werknemers. Dan de koplopers: 63 procent is van plan extra werknemers aan te trekken en 17 procent wil het met minder mensen doen. De koplopers zijn de banenmotor van het grootbedrijf. www.yacht.nl De winstontwikkeling van het Nederlandse grootbedrijf over de afgelopen twaalf maanden. Koplopers meest winstgevend Bron: Motivaction, Wendbaarheid en succes, juli 2014 33 7 7 20 7 3 32 39 3 26 16 49 5 16 14 23 Zeer krap Krap Voldoende Ruim Zeer ruim Weet niet/wil niet zeggen % Volgers Verkenners Ontdekkers Verbeteraars 13 13 40 7 27 46 21 13 4 13 3 Koplopers
 • 9. PROFESSIONALS VAN BETEKENIS NEDERLANDSE ECONOMIE HERSTELT Opvallend optimistisch is het Nederlandse grootbedrijf over de ontwikkeling van de Ne-derlandse economie. Meer dan 65 procent van de organisaties denkt dat de economische situatie in Nederland de komende twaalf maanden zal verbeteren. Er zijn wel verschillen tussen de segmenten. Volgers, verkenners en ontdekkers zijn het meest negatief. Een op de drie organisaties rekent op een gelijkblijvende of verslechterende economie. Echt opvallend is het positieve toekomstbeeld van de koplopers: 88 procent van de koplopers ziet de Nederlandse economie weer groeien, waarvan 42 procent verwacht dat de Neder-landse economie zelfs sterk verbetert. WENDBARE BEDRIJVEN PROFITEREN HET MEEST VAN ECONOMISCHE OPLEVING Er bestaat een duidelijke relatie tussen de wendbaarheid van een organisatie en de gezondheid van de bedrijfsvoering. De meest wendbare bedrijven hebben over het al-gemeen een betere orderportefeuille, een betere omzet- en winstontwikkeling door-gemaakt en zijn positiever over de toekomst. Wendbare bedrijven zullen, naar eigen zeggen, het meest profiteren van economische groei. ONZEKERE TOEKOMST Verkenners zijn al iets verder. Zij zijn kritisch op de eigen organisatie en kijken welke pro-cedures moeten worden aangescherpt om tot verbetering te komen. Zij doen dat echter met de blik naar binnen gericht en niet naar de markt. Voor hen ligt de winst buiten. Zij verkeren in een moeilijke positie. De resultaten vallen tegen en de toekomst is onzeker. Van alle organisaties in het onderzoek is 11 procent verkenner. VOOR DE TROEPEN UIT Van alle organisaties zijn koplopers ten slotte het meest optimistisch over de toekomst. Het zijn scherp georganiseerde bedrijven, met rollen in plaats van functies, projecten in plaats van afdelingen, en verandering is een continu gegeven. Er is een heldere visie op de mensen en de expertise die voor nu en voor later nodig zijn. Dat alles vertaalt zich in optimisme over de eigen situatie en over de economische verwachtingen van Nederland. Van de organisaties in ons onderzoek is 19 procent koploper. www.yacht.nl
 • 10. PROFESSIONALS VAN BETEKENIS OVER YACHT Yacht maakt wendbaar Yacht begrijpt de bedrijfsvoering van organisaties. Onze expertise en implementatiekracht dragen bij aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en het verankeren van kennis. Onze visie De wereld van werken verandert continu. Een wereld waarin organisaties voorop wil-len lopen om hun concurrentiepositie te verbeteren en waarin de arbeidsmobiliteit toe-neemt. Organisaties die de juiste kennis op het juiste moment aantrekken en deze kennis vast weten te houden, bouwen een voorsprong op. Dit vergt flexibiliteit. Onze kernactiviteiten Een slagvaardige organisatie anticipeert snel en overtuigend op wisselende omstandig-heden. Liefst zonder dat de aandacht voor de kernactiviteiten wordt verstoord. Flexibi-liteit is daarom essentieel. Onze professionals leveren daaraan een belangrijke bijdrage: tijdelijk of vast. Voor een specifiek project of de tijdelijke opvang van operationele werk-zaamheden. Het managen van deze flexibiliteit is een vak. Ons vak. En of het nu gaat om een groep professionals of om een persoon: met Yacht weten bedrijven zeker dat ze altijd de interim-professional in huis halen met de juiste expertise. Op de juiste plek, op het juiste moment. En dankzij een landelijk netwerk altijd in de buurt. Wendbaarheidstest Yacht heeft een test ontwikkeld om de wendbaarheid van uw organisatie te testen. Na het invullen van de vragen ziet u meteen hoe wendbaar uw organisatie is. >> Klik hier om direct uw wendbaarheid te testen << Reserveer het boek Wendbare organisaties zien winst en omzet sneller toenemen. Ontdek het boek ‘Winst door wendbaarheid’. Met inspiratie van zes topbestuurders, duiding over het belang van wendbaarheid. En topics over leiderschap, fusie & overname en vergrijzing. >> Klik hier om een exemplaar van het boek aan te vragen << Wilt u uw organisatie wendbaarder maken of weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 0800-235 922 48. Meer informatie over Yacht vindt u op >> onze website <<. www.yacht.nl