Wendbaarheidsonderzoek Yacht, thema bevlogenheid

Yacht Interim Professionals
Yacht Interim ProfessionalsMarketingcommunicatie adviseur um Yacht Interim Professionals
WENDBAARHEID
ONDERZOEK 2012 Q3
Market Intelligence
september 2012
WENDBAARHEIDONDERZOEK YACHT
Het wendbaarheidonderzoek van Yacht brengt ieder kwartaal in kaart in welke mate organisaties –
zowel overheden als bedrijfsleven - zijn voorbereid op bewegingen van de arbeidsmarkt en
conjuncturele golven van de economie. Het bekijkt of Nederlandse organisaties wendbaar zijn en
welke verschuivingen daarin optreden. Elke meting bestaat uit 2 onderdelen. Ten eerste de
wendbaarheidsmonitor waarin Yacht zo objectief mogelijk probeert vast te stellen hoe het met de
wendbaarheid van de organisatie gesteld is. Ten tweede een wisselend thema waarbij respondenten
zelf kunnen aangeven hoe zij vinden dat het met hun wendbaarheid gesteld is.

Zo constateerden we in afgelopen metingen bijvoorbeeld dat de balans tussen vertrouwen en
controleren in veel organisaties uitslaat naar ‘veel controle en weinig vertrouwen’ of dat ‘gebrek aan
draagvlak’ een belangrijke belemmering was voor wendbaarheid. Daarom keken we deze meting
specifiek naar de wijze waarop organisaties in het huidige economisch klimaat worden aangestuurd.
Stuurt men op harde factoren (cijfermatige resultaten, winst, kostenbeheersing,
aandeelhouderswaarde) of stuurt men eerder op zachtere factoren zoals innovatiekracht,
ontwikkeling en groei van medewerkers). En is dat ook de wijze waarop men vindt dat gestuurd zou
moeten worden, of ziet men het liever anders. Welke gevolgen heeft dit voor de wendbaarheid, en
welke veranderingen zou men hier graag willen zien doorgevoerd.

Het onderzoek wordt online uitgevoerd onder vertegenwoordigers (topmanagement,
middenmanagement, HR functies) van organisaties in Nederland in de branches Industrie, Zakelijke
dienstverlening, Financiële dienstverlening, Overheid/non-profit, Zorg en logistiek met minimaal 50
medewerkers. Aan het onderzoek hebben ditmaal 549 respondenten deelgenomen. Het veldwerk
voor het onderzoek is uitgevoerd door SSI.
                                                     2
INHOUD


• MANAGEMENT SUMMARY
• RESULTATEN
• BIJLAGEN
 •  PROFIELGEGEVENS
 •  ACHTERGROND & ONDERZOEKSVERANTWOORDING
                        3
MANAGEMENT SUMMARY
MANAGEMENT SUMMARY – 1
WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012

 Relatie tussen bevlogenheid en succes door veel bedrijven erkend
 Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven noemt aandacht voor bevlogenheid van groot belang
 (47%) om in huidige tijden succesvol te kunnen zijn. Structureel wendbare bedrijven zien dit belang
 nog sterker (62%). Zij hebben – vrijwel zonder uitzondering - allemaal voldoende geëngageerde
 medewerkers in dienst. Het beschikken over voldoende geëngageerde medewerkers lijkt daarmee
 een randvoorwaarde om tot structurele wendbaarheid te komen.

 Niet alle bedrijven slagen erin voldoende geëngageerde medewerkers ‘in huis’ te hebben
 86% van de bedrijven heeft voldoende geëngageerde medewerkers. Juist de bedrijven die een
 inhaalslag nodig hebben (en daarmee dus juist slagkracht nodig hebben) hebben veel vaker gebrek
 aan voldoende geëngageerde medewerkers. Ook in de grote bedrijven (1000+) komt betrokkenheid
 minder goed tot stand.

 In Nederlandse bedrijfsleven wordt momenteel sterk gestuurd op ‘harde factoren’.
 Tweederde van de Nederlandse organisaties wordt meer op harde (winstmaximalisatie,
 aandeelhouderswaarde, kostenbeheersing) dan op zachte factoren (ontwikkeling van medewerkers,
 innovatiekracht, autonomie medewerkers en medewerkertevredenheid) aangestuurd. Een kwart
 van de organisaties slaagt erin meer op zachte dan op harde factoren aan te sturen. Deze
 organisaties zijn vaker structureel wendbaar. Tevens beschikken deze organisaties vaker over
 voldoende geëngageerde medewerkers.
                                                    5
MANAGEMENT SUMMARY – 1
WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012Structureel wendbare bedrijven vinden betere balans tussen ‘harde’ en ‘zachte’ factoren
Het is niet zo dat er uitsluitend op zachte factoren gestuurd moet worden. Structureel wendbare
bedrijven geven bijv. aan de focus op winstmaximalisatie van belang te vinden. Zij geven evenwel
meer aandacht aan het sturen op innovatiekracht, ontwikkeling en groei van medewerkers en het
koppelen van talenten aan bedrijfsdoelen.Nederlandse bedrijfsleven oordeelt: teveel aandacht voor kostenbeheersing, te weinig
aandacht voor ‘zachtere’ sturings factoren
In de huidige economische omstandigheden wordt in 61% van de bedrijven gestuurd op
kostenbeheersing. Men ziet dat dit niet de juiste weg is, managers zouden graag zien dat er meer
aandacht komt voor het sturen op zachtere factoren. Dit geldt overigens zowel voor topmanagers,
HR en middenmanagement. Toch is dit blijkbaar moeilijk te realiseren.
                                                  5
MANAGEMENT SUMMARY – 1
WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012


Niet wendbare bedrijven maken (te?) vaak gebruik van directief leiderschap
Überhaupt wordt in het Nederlands bedrijfsleven veel gebruik gemaakt van directief leiderschap, in
28% van de bedrijven zien we dit terug. Er wordt strikt en autoritair aangestuurd, veelal op de wat
hardere factoren. Deze bedrijven zien wel dat bevlogenheid van belang is, maar ze slagen er niet in
dit ook in beleid door te vertalen. Juist in de bedrijven die een inhaalslag nodig hebben (niet
wendbaar) zien we vaker een directieve leiderschapsstijl. Deze bedrijven zouden er – in de ogen
van managers - goed aan doen meer in te zetten op een meer ondersteunende, participerende of
democratische leiderschapsstijl. Dit zijn ook de leiderschapsstijlen die we meer terugvinden bij de
structureel wendbare bedrijven. Juist de niet wendbare bedrijven geven aan dat de huidige
leiderschapsstijl in de weg zit voor het creëren van meer bevlogenheid bij medewerkers.

Bevlogenheid is van belang, maar in sommige organisaties is doorvertaling lastig
Globaal een kwart van de managers vindt bevlogenheid wel van belang, maar noemt de aandacht
hiervoor in de organisatie beperkt of niet aanwezig. Dit zijn veelal de bedrijven die aansturen op de
hardere factoren en vaker een directieve leiderschapsstijl hebben. De sterke aandacht voor
kostenbeheersing doet de aandacht voor zachtere factoren blijkbaar verslappen. Men slaagt er
onvoldoende in dit te doorbreken.
                                                    5
MANAGEMENT SUMMARY – 1
WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012

Verbeteren: Meer aandacht voor het koppelen van talenten van medewerkers aan
bedrijfsdoelstellingen
Het zou volgens managers helpen als er meer wordt nagedacht over hoe, welke kwaliteiten van
medewerkers samenhangen met de visie en doelstellingen van het bedrijf. Hierover te overleggen
met medewerkers (top down en bottum up) en aandacht geven aan de ontwikkeling en groei van
deze talenten zodat medewerkers juist deze kwaliteiten inzetten. Dit zou een enorme stap in de
goede richting zijn. Dit past naadloos in een strategisch HR plan, waarvan we hebben vastgesteld
dat dit nu in 54% van de organisaties in Nederland aanwezig is. Belangrijk hierbij is dat dit
strategisch HR plan in alle corporate- en afdelingsplannen is vertegenwoordigd.

Verbeteren: Meer erkenning voor het werk dat medewerkers verzetten
Bijna vier op de tien managers willen de bevlogenheid van medewerkers verbeteren door ze meer
erkenning te (laten) geven voor het werk dat ze doen. Met name het middenmanagement is kritisch
over de betrokkenheid van medewerkers (kritischer dan topmanagers). Ook geven juist zij vaak aan
dat erkenning van belang is. Ook grote bedrijven (waar betrokkenheid moeilijker tot stand komt)
willen sterker inzette op meer erkenning van medewerkers en meer aandacht voor groei en
ontwikkeling van medewerkers om bevlogenheid te verbeteren.

Verbeteren: Sturen op innovatie, aandacht voor ontwikkeling en groei en koppelen van talent
aan bedrijfsdoelen (belangrijk voor wendbaarheid!)
We zien dat de huidige structureel wendbare bedrijven hier significant meer op sturen.


                                                  5
MANAGEMENT SUMMARY – 1

WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012
 Overall: 20% van Nederlandse bedrijven is structureel wendbaar
 Al met al kunnen we constateren dat de wendbaarheid van Nederlandse bedrijven /organisaties
 stijgt, maar het gaat langzaam. De grootste beweging zien we aan de onderkant. We zien
 steeds minder bedrijven die echt een inhaalslag nodig hebben. Steeds meer bedrijven zijn
 wendbaar, maar dan vooral op de korte termijn. De kennis over het hier en nu is doorgaans wel
 beschikbaar, maar de blik is nog sterk gericht op de korte termijn. Dit is de bulk van het
 Nederlandse bedrijfsleven (53%). Het laatste kwartaal zien we de wendbaarheid niet verder
 toenemen.

 Er worden wel positieve stappen gezet richting wendbaarheid. In de afgelopen anderhalf jaar
 zien we wel een aantal positieve ontwikkelingen. Plannen om de blik verder vooruit te leggen en
 na te denken over kennisontwikkeling beginnen steeds meer vorm te krijgen. Ook op het gebied
 van arbeid zien we dat er steeds vaker dat er een strategisch HR plan ligt dat in alle
 afdelingsplannen wordt vertegenwoordigd. Ook krijgen bedrijven steeds meer zicht krijgt op de
 consequenties van arbeidsmarktontwikkelingen. Binnen processen en systemen zien we per
 saldo nog de minste ontwikkeling.

 Eerdergenoemde verbeterpunten bieden verdere aanknopingspunten om wendbaarheid binnen
 de organisatie sterker vorm te geven.
                                                  5
RESULTATEN : “STUREN OP HARDE OF
ZACHTE FACTOREN”
WAT IS DE INVLOED OP WENDBAARHEID
STRUCTUREEL WENDBARE BEDRIJVEN ERKENNEN
   VAKER RELATIE BEVLOGENHEID EN SUCCES
In hoeverre is aandacht voor bevlogenheid van
medewerkers volgens u van belang om in de
huidige economische tijden als organisatie
succesvol te kunnen zijn?                 Totaal     47%           39%      12%                                                  groot belang
                                                  enig belang
         Structureel wendbaar         62%           32%      7%
                                                  beperkt/geen belang
                                                  weet niet
        Korte termijn wendbaar     41%           44%       14%


            Inhaalslag nodig      48%           36%      11%  5%
        Bijna de helft van de Nederlandse organisaties noemt aandacht voor bevlogenheid van groot belang.
        Structureel wendbare bedrijven zien veel sterker het belang van bevlogen medewerkers om in deze
        tijd succesvol te kunnen zijn. Van hen noemt 62% bevlogen medewerkers van groot belang.
                                                             11
OVERHEID, ZORG EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
   VAKER OVERTUIGD BELANG BEVLOGENHEID
In hoeverre is aandacht voor bevlogenheid van
medewerkers volgens u van belang om in de
huidige economische tijden als organisatie
succesvol te kunnen zijn?               Totaal          47%         39%       12%        Overheid Non profit          53%           37%     8%
                                                  groot belang
            Zak. dienstv.          52%           40%      9%
                                                  enig belang
                Zorg          51%           41%       7%
                                                  beperkt/geen belang
            Fin. dienstv.       46%          41%       14%

             Industrie        45%          37%       15%

             Logisitek       35%        40%         21%        De relatie tussen succes en bevlogenheid wordt meer erkend door de branches overheid, zorg en
        zakelijke dienstverlening
                                                             12
GEBREK AAN VOLDOENDE GEËNGAGEERDE
MEDEWERKERS ZIT WENDBAARHEID IN DE WEG
              In hoeverre beschikt uw organisatie over
              voldoende geëngageerde medewerkers?


             Totaal   19%               67%        10% 2%
                                               2%


                                                  ruim voldoende
                                                  voldoende
     Structureel wendbaar       39%               60%       1%  onvoldoende
                                                  ruim onvoldoende
   Op korte termijn wendbaar   16%                73%        8% 1%2%  weet niet


        Inhaalslag nodig  11%            59%          21%  5% 3%


Resultaten op totaal niveau

   Beschikken over voldoende geëngageerde medewerkers lijkt een randvoorwaarde om tot structurele
   wendbaarheid te komen.
   86% van de organisaties beschikt over voldoende geëngageerde medewerkers
   Het middenmanagement is kritischer over de betrokkenheid van medewerkers dan de topmanagers.
   Het zijn met name de grote bedrijven (meer dan 1000 medewerkers) waar betrokkenheid moeizamer tot stand
   komt
                                                           13
ORGANISATIES DIE MEER AANSTUREN OP ZACHTE
FACTOREN VAKER VOLDOENDE GEËNGAGEERDE
MEDEWERKERS
            In hoeverre beschikt uw organisatie over
            voldoende geëngageerde medewerkers?
             Totaal    19%             67%       10% 2%
                                            2%

                                                ruim voldoende
                                                voldoende
                                                onvoldoende

      meer harde aansturing   17%             67%       14%  1%1%  ruim onvoldoende
                                                weet niet

     meer zachte aansturing     25%               68%     3% 2%
                                            2%Resultaten op totaal niveau    Organisaties die worden aangestuurd op meer ‘zachtere’ factoren (innovatie, medewerkertevredenheid en
    koppelen van talenten aan bedrijfsdoelen) zijn vaker de organisaties met voldoende geëngageerde
    medewerkers.
                                                         14
TWEEDERDE VAN ORGANISATIES (67%) STUURT
  VOORAL OP ‘HARDE’ FACTOREN
  Waar wordt in uw organisatie in de huidige
  economische tijden vooral op gestuurd?                    Kostenbeheersing                             61%
                   Klanttevredenheid                          51%
                   Procesoptimalisatie               30%
                Medewerkertevredenheid             24%
         Ontwikkeling en groei van medewerkers            24%
                   Winstmaximalisatie          20%
Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen       15%
                     Innovatiekracht       15%
                 Aandeelhouders waarde      8%
                                         meer 'harde' factoren
              Autonomie van medewerkers      6%
  Resultaten op totaal niveau                          meer 'zachte' factoren        67%  25%    8%
                        Weet niet  3%
                                         anders
             Kostenbeheersing en klanttevredenheid zijn de belangrijkste bronnen waarop de organisatie
             momenteel wordt aangestuurd.
             Een kwart van de organisaties (25%) slaagt erin meer op zachtere dan op hardere factoren te
             sturen; deze organisaties zijn vaker structureel wendbaar.                                                                  15
STRUCTUREEL WENDBARE BEDRIJVEN VINDEN
 BETERE BALANS TUSSEN HARDE EN ZACHTE
 FACTOREN
 Waar wordt in uw organisatie in de huidige
 economische tijden vooral op gestuurd?         Structureel wendbaar       36%           62%        3%


                                                   meer zachte factoren
       Op korte termijn wendbaar     25%           68%         8%    meer harde factoren
                                                   anders            Inhaalslag nodig    17%        69%           14%
Resultaten op totaal niveau

         62% van de structureel wendbare bedrijven stuurt meer op harde dan op zachte factoren.
         Structureel wendbare bedrijven sturen vaker aan op een combinatie van hardere en zachtere
         factoren. Structureel wendbare bedrijven geven meer ruimte aan zachtere factoren naast de
         ‘hardere’ factoren. De balans is beter. Zij verliezen de ‘zachtere’ factoren niet uit het oog.
                                                              16
INNOVATIE, GROEI MEDEWERKERS EN KOPPELEN
TALENTEN AAN BEDRIJFSDOELEN BELANGRIJK VOOR
WENDBAARHEID
                                            Waar wordt in uw organisatie in de huidige
                                            economische tijden vooral op gestuurd?

               Inhaalslag nodig  Korte termijn wendbaar  Structureel wendbaar

 Winstmaximalisatie        17%          22%           20%

 Aandeelhouders waarde      13%          6%           6%

 Kostenbeheersing         61%          63%           58%

 Procesoptimalisatie       28%          31%           29%
 Autonomie van
 medewerkers            6%          7%           5%

 Innovatiekracht         10%          15%           19%
 Ontwikkeling en groei van
 medewerkers           17%          22%           36%

 Medewerkertevredenheid      19%          26%           27%

 Klanttevredenheid        48%          53%           49%
 Koppelen van talenten van
 medewerkers aan
 bedrijfsdoelen          11%          13%           25%

 Weet niet             5%          2%           1%
                                                                   17
ORGANISATIES OORDELEN: CRISIS LEIDT TOT TE
STERKE FOCUS OP KOSTENBEHEERSING
Waar wordt in uw organisatie in de huidige
economische tijden vooral op gestuurd?       Kostenbeheersing                   61%
En waar zou in uw ogen op dit moment vooral                       35%
op gestuurd moeten worden?                                    51%
                         Klanttevredenheid
                                              42%

                         Procesoptimalisatie        30%
                                           30%

                      Medewerkertevredenheid         24%
                                           31%

               Ontwikkeling en groei van medewerkers        24%
                                             36%
                                        20%
                         Winstmaximalisatie
                                     12%                 Meer aandacht gewenst
      Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen     15%
                                           30%
                                                       voor zachtere factoren
                           Innovatiekracht     15%
                                        21%

                       Aandeelhouders waarde   8%
                                    5%
                                                       huidige sturing
                    Autonomie van medewerkers    6%
                                       14%               gewenste sturing

                              Weet niet  3%
                                    3%

  Dit geldt voor zowel topmanagers als voor HR en middenmanagement. Ook topmanagers
   vinden dat er teveel aandacht is voor kostenbeheersing
  Anders dan het middenmanagement willen topmanagers de aandacht voor
   winstmaximalisatie niet laten verslappen. Topmanagers zijn van mening dat er teveel
   aandacht is voor kostenbeheersing, maar ook voor klanttevredenheid. Zij zouden meer
   willen sturen op autonomie van medewerkers, ontwikkeling en groei van medewerkers
   en innovatie kracht.                                                     18
STRUCT. WENDBARE ORGANISATIES: WILLEN (NOG)
 MEER AANDACHT AUTONOMIE EN INNOVATIE
Waar wordt in uw organisatie in de huidige
economische tijden vooral op gestuurd?               minder aandacht gewenst          meer aandacht gewenst
En waar zou in uw ogen op dit moment vooral
op gestuurd moeten worden?
Weergegeven is de verschilscore tussen
huidig en gewenst                                        -1%
                    Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen          16%
                                                             25%
                                                     1%
                  Ontwikkeling en groei van medewerkers                   11%
                                                             24%
     zachtere factoren                                          9%
                  Autonomie van medewerkers                      4%
                                                        14%
                                                     1%
                  Medewerkertevredenheid                        6%
                                                        13%
                                                     5%
                  Innovatiekracht                            7%
                                                     6%
                                                -5%
                  Procesoptimalisatie                         1%
                                                     2%
                                                     1%
                  Aandeelhouders waarde                     -1%
                                               -9%
                                                     0%
    hardere factoren      Winstmaximalisatie                    -10%             Structureel wendbaar
                                              -12%
                  Klanttevredenheid                      -5%
                                               -10%             Korte termijn
                                                -8%            wendbaar
                  Kostenbeheersing                    -13%              Inhaalslag nodig
                                          -26%
                                      -38%

     Structureel wendbare bedrijven willen minder aandacht voor kostenbeheersing, klanttevredenheid en
     procesoptimalisatie. Ook de structureel wendbare bedrijven blijven de focus op winstmaximalisatie
     van belang vinden als stuurmechanisme.


                                                                         19
AANDACHT VOOR BEVLOGENHEID GROOT BINNEN DE
   STRUCTUREEL WENDBARE BEDRIJVEN
In hoeverre is er binnen uw organisatie
aandacht voor bevlogenheid?                 Totaal    18%      46%          34%   3%                                                 ruime aandacht
                                                 enigszins aandacht
         Structureel wendbaar         51%          42%     8%
                                                 beperkt/geen aandacht
                                                 weet niet
        Korte termijn wendbaar   12%        54%          31%   3%


            Inhaalslag nodig  5%     32%        58%        5%
        Structureel wendbare bedrijven vinden niet alleen bevlogenheid meer van belang. Ze slagen er ook
        beter in dit in hun beleid door te vertalen. Ze besteden vaker ruim aandacht aan bevlogenheid
        De zorg (24% ruime aandacht) en de zakelijke dienstverlening (26% ruime aandacht) kenmerken
        zich door meer aandacht voor bevlogenheid van medewerkers. Met name de overheid (42%
        beperkt of geen aandacht) en de sector logistiek (43% beperkt of geen aandacht) hebben hier
        weinig oog voor.
                                                             20
MEER AANDACHT VOOR BEVLOGENHEID IS
 NODIG; CREËREN DOOR:                                                   Meer genoemd door
                                                              middenmanagement
                                                              en grote bedrijven.
  Medewerkers regelmatig erkenning geven voor het werk dat ze …                          38%

          Communicatie zowel top down als bottom up                        32%

        Medewerkers hun beste kwaliteiten laten inzetten                       31%      Meer genoemd door
                                                             grote bedrijven
      Aandacht voor ontwikkeling en groei van medewerkers                       30%      (500+)

Medewerkers laten weten hoe hun talenten bijdragen aan de visie                   26%

             Visie actief uitdragen door management                19%

                       Balans werk privé              18%

      Medewerkers ondersteuning (zorg en steun) verlenen              16%
                                                   Meer genoemd door
                  Andere leiderschapsvormen           12%        organisaties die inhaalslag
                                                   nodig hebben
                         Ziekteverzuim          11%

           Hoge mate van autonomie bij medewerkers           10%

                      Meer risico’s nemen       6%

                   Geen extra aandacht nodig     3%

                           Weet niet   2%

                       Anders namelijk….  1%
                                                                       21
DIRECTIEVE LEIDERSCHAPSSTIJL OVERHEERST… IN
 NOG STERKERE MATE BIJ NIET WENDBARE
 ORGANISATIES
                                                 Welke leiderschapsstijl past volgens u het beste
                                                 bij een bevlogen organisatie?
       directief/autoritair               28%                 En welke leiderschapsstijl ziet u vooral in uw
                     5%
                                                 organisatie?
         ondersteunend            18%
                              25%

         participerend           15%
                                 30%

         democratisch           15%
                          15%

          laissez faire       9%
                   5%

            dienend      6%
                     5%

          situationeel     5%
                        9%            huidige leiderschapsstijl

            weet niet   3%
                                     leiderschapsstijl past bij
                    6%
                                     bevlogenheid
             anders   1%
                  2%

     Om tot meer bevlogenheid bij medewerkers te komen is er meer behoefte aan een participerende,
     ondersteunende of situationele leiderschapsstijl. Nu ziet men nog teveel een directieve of zelfs
     laissez faire stijl.
     Ook structureel wendbare bedrijven hebben vaker een democratische, ondersteunende of
     participerende leiderschapsstijl. In de bedrijven die een inhaalslag nodig hebben is vaker sprake van
     een directieve (39%) of laissez faire stijl (13%).

Voor toelichting leiderschapsstijlen zie bijlage
                                                                       22
RESULTATEN: “WENDBAARHEID”
WENDBAARHEID STIJGT LANGZAAM; 20% VAN
ORGANISATIES IN NEDERLAND IS STRUCTUREEL
WENDBAAR

      juli 2012     27%        53%          20%

      april 2012     28%         54%          18%
                                          Inhaalslag nodig
   november 2011       35%          50%        15%    Op korte termijn wendbaar
                                          Structureel wendbaar
      juli 2011      35%          50%       16%

      april 2011        39%         45%       16%
  De wendbaarheid van organisaties ontwikkelt zich positief:
    De korte termijn wendbaarheid neemt toe van 45% naar 53%
    Bovendien neemt de groep organisaties die echt een inhaalslag nodig hebben af van 39% in het voorjaar van
    2011 naar 27% in juli 2012.
    Het laatste kwartaal neemt de wendbaarheid niet verder toe.
    Topmanagers zien de wendbaarheid van hun organisaties doorgaans rooskleuriger in dan de overige
    managers in de organisaties. Van de topmanagers beschrijft nu 31% hun organisatie als structureel
    wendbaar. HR managers en middenmanagement beoordelen dit minder positief (resp 19% en 15%)

Resultaten op totaal niveau

                                                          24
ALHOEWEL ONTWIKKELING POSITIEF, GROOTSTE
INHAALSLAG NOG ALTIJD NODIG BIJ OVERHEID EN
ZORGSECTOR

          Zak. dienstv.  25%         50%          25%

          Fin. dienstv.  21%         55%           25%

           Industrie  22%          57%           21%     Inhaalslag nodig
                                               Op korte termijn wendbaar
           Logistiek   26%            56%         18%     Structureel wendbaar

              Zorg   30%            53%         16%

      Overheid Non profit      39%            50%       11%
        Bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening meest wendbaar; in deze branches is globaal een
        kwart structureel wendbaar
        de overheid blijft achter; hier is slechts 11% structureel wendbaar. Een groot deel van de
        overheidsorganisatie heeft nog een inhaalslag nodig (39%)

Resultaten Totaal
                                                             25
KENNIS OVER HIER EN NU VEELAL
 BESCHIKBAAR, MAAR KENNIS OVER DE
 TOEKOMST NOG ONVOLDOENDE...                 bekend welke kennis nu cruciaal is                     80%


          bekend welke medewerkers over cruciale kennis
                                                    72%
                  beschikken


        plan beschikbaar als medewerker met cruciale kennis
                                              36%
                   vertrekt


             bekend welke kennis over 5 jaar cruciaal is               45%                                juli 2012 (helemaal) eens
Resultaten op totaal niveau                                             26
…MAAR PLANNEN VOOR KENNIS EN
KENNISONTWIKKELING BEGINNEN
STEEDS MEER VORM TE KRIJGEN
    60%
                                          bekend welke kennis over 5 jaar cruciaal
                                          is
    55%                                     bekend wie verantwoordelijk voor
                                          kennisontwikkeling
                                          verkrijgen van juiste interne kennis
    50%                                     eenvoudig
                                          verkrijgen van juiste externe kennis
                                          eenvoudig
    45%    40%    35%    30%    25%
        april 2011  juli 2011  november 2011  april 2012  juli 2012
Resultaten op totaal niveau                                                  27
SLECHTS 48% ZICHT OP CONSEQUENTIES
ONTWIKKELINGEN ARBEIDSMARKT….               zicht op consequenties ontw, arbeidsmarkt         48%
       alternatieven bekend om te anticiperen ontw. arbeidsmarkt         50%
                         strat HR plan bekend             54%
                               juli 2012 (helemaal) eens   Een soortgelijke groep is bekend met mogelijke alternatieven om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen. De
   overige 50% van de organisaties heeft dit niet in kaart. Dat betekent doorgaans geen strategisch HR plan voor de
   komende periode dat is ingebed in de organisatie en een relatie heeft met bedrijfsdoelstellingen. Dit betekent ad-hoc
   reageren en maakt eerder stuurloos dan wendbaar.


Resultaten op totaal niveau
                                                               28
…MAAR WE CONSTATEREN WEL POSITIEVE
ONTWIKKELINGEN
    60%
    55%
    50%
    45%
                                          zicht op consequenties
                                          ontw, arbeidsmarkt

                                          alternatieven bekend om
    40%
                                          te anticiperen ontw.
                                          arbeidsmarkt
                                          strat HR plan bekend

    35%
        april 2011  juli 2011  november 2011  april 2012  juli 2012
Resultaten op totaal niveau                                         29
DOORLOOPTIJDEN BEKEND, MAAR HOE
VERKORTEN OF HOE KOSTEN VERLAGEN MINDER
BEKEND


                         doorlooptijd inzichtelijk        72%
                   bekend hoe doorlooptijd verkorten       59%
               bekend hoe kosten dienst/product verlagen      56%
                            juli 2012 (helemaal) eens
Resultaten op totaal niveau
                                                30
WE CONSTATEREN BOVENDIEN WEINIG
ONTWIKKELING

    85%    75%
                                            doorlooptijd inzichtelijk


    65%                                       bekend hoe doorlooptijd
                                            verkorten
                                            bekend hoe kosten
    55%                                       dienst/product verlagen    45%    35%    25%
         april 2011  juli 2011  november 2011  april 2012  juli 2012   Op het gebied van processen en systemen zien we relatief weinig ontwikkelingen.


Resultaten op totaal niveau

                                                          31
GROOTSTE STIJGING ZICHTBAAR BIJ:

 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25%
    april 2011         juli 2011         november 2011           april 2012      juli 2012

          …wordt het verkrijgen van de juiste externe kennis op het juiste moment als eenvoudig ervaren
          ...zijn richtlijnen bekend met betrekking tot de omvang van de flexibele schil
          …is het strategische HR-plan in corporate-, divisie- en/of afdelingsplannen vertegenwoordigd.
                                                                32
RESULTATEN : “BRANCHEPROFIELEN”
•Brancheprofiel Overheid
• Blijft absoluut achter in wendbaarheid en in bevlogenheid
                               42% noemt aandacht voor bevlogenheid
De wendbaarheid binnen de overheid is laag.
                               beperkt of niet aanwezig. Dit is vrij hoog in
Zowel op het gebied van kennis, arbeid en
                               vergelijking met andere branches. (Totaal 34%)
processen en systemen blijven zij achter.


                               Managers binnen de overheid vragen meer dan
                               andere branches om aandacht voor het actief
Alhoewel overheidsbedrijven meer dan een
                               uitdragen van de visie door het management en
aantal andere branches het belang van
                               het beter inzetten van de beste kwaliteiten van
betrokkenheid en bevlogenheid inzien, slagen zij
                               medewerkers. Zij verwachten dat als je
er juist minder goed in voldoende geëngageerde
medewerkers te creëren
                          Overheid  medewerkers inzicht geeft in hoe hun talenten
                               bijdragen aan visie, het bieden van erkenning
                               en aandacht voor ontwikkeling, dit zal bijdragen
                               aan een grotere betrokkenheid van
Er wordt binnen de overheid momenteel sterk          medewerkers.
gestuurd op kostenbeheersing, dit strookt niet
met de wensen van managers. Zij vinden juist         Binnen de overheid zien we nog meer dan in

nu het sturen op ontwikkeling en groei van          andere branches een directieve leiderschapsstijl.

medewerkers en de koppeling van talenten aan         Men is duidelijk meer op zoek naar participerend

bedrijfsdoelen van belang.                  en situationeel leiderschap.
•Brancheprofiel Zorg
• Blijft achter in wendbaarheid maar loopt voor in bevlogenheid

De wendbaarheid binnen zorg is vrij laag (30%      Managers binnen de zorg willen bevlogenheid
inhaalslag nodig). Met name in processen en       verbeteren door meer aandacht voor erkenning
systemen blijft Zorg op vrijwel alle aspecten      van medewerkers, een betere
achter, binnen arbeid en kennis beter op weg      communicatiestroom zowel bottum up als top
                            down en medewerkers in staat stellen hun beste
                            kwaliteiten in te zetten. Ook vragen zij
Binnen de Zorg is kennisontwikkeling vaker een
                            voldoende aandacht voor de balans tussen werk
vast agendapunt. Ook is er zicht op de kennis
                            en privé.
van medewerkers. Onbekend is veelal wat men
kan doen als een medewerker met kennis      Zorg
vertrekt.


                            Waar men nu nog vaak een directieve
Managers in de zorg erkennen meer dan een        leiderschapsstijl ziet, zou men liever een
aantal andere branches het belang van          oudersteunende of participerende
betrokkenheid van medewerkers. Zij slagen er      leiderschapsstijl zien.
in ook een grote groep geëngageerde
medewerkers ‘in huis’ te hebben.
•Brancheprofiel Industrie
 • Veel aangestuurd op basis van harde factoren

Binnen de industrie zijn met name processen en         Managers binnen de industrie willen
systemen relatief goed op orde. Binnen kennis         bevlogenheid verbeteren door meer aandacht
mist men aandacht voor kennisontwikkeling, het         voor erkenning van medewerkers, een betere
is niet op alle niveaus een agendapunt. Binnen         communicatiestroom zowel bottum up als top
arbeid zijn er met name tekortkomingen voor de         down en aandacht voor ontwikkeling en groei
inzet van het (juiste) personeel in de toekomst.        van medewerkers.De relatie tussen bevlogenheid en succes wordt
niet door alle industriële bedrijven erkend.    Industrie
15% noemt het van beperkt of geen belang.


                                Waar men nu nog vaak een directieve

In de industrie wordt sterk gestuurd op winst,         leiderschapsstijl ziet, zou men liever een

aandeelhouderswaarde en kostenbeheersing.           oudersteunende leiderschapsstijl zien.

Managers zien dit liever omgezet naar meer
zachtere factoren zoals bijv. innovatiekracht.
•Brancheprofiel Logistiek
• Weinig aandacht voor bevlogenheid
Binnen de logistiek zijn de processen en            Er wordt veelal gestuurd op harde factoren. Veel
systemen in termen van doorlooptijden en            aandacht voor winst, aandeelhouderswaarde en
kosten per order prima op orde. Beter dan in de        procesoptimalisatie. Ook in de logistiek wil men
meeste andere branches. Minder sterk is dit          meer aandacht voor zachtere factoren, maar de
binnen projecten. Binnen arbeid heeft men           gewenste aandacht voor harde factoren is
relatief weinig aandacht voor het strategisch HR        binnen logistiek het grootst.
plan. Ook is de aandacht voor
kennisontwikkeling niet heel sterk.
                                Managers binnen de industrie willen

                          Logistiek  bevlogenheid verbeteren door meer aandacht
                                voor erkenning van medewerkers, een betere
                                communicatiestroom zowel bottum up als top
                                down en het actief uitdragen van de visie.


De relatie tussen bevlogenheid en succes wordt
binnen de logistiek minder sterk erkend. Slechts        Binnen logistiek wordt veelal directief leding

35% noemt het van groot belang. Er is dan ook         gegeven (33%) . Men zou liever een

duidelijk minder aandacht voor bevlogenheid          oudersteunende lof participerende

binnen de logistiek.                      leiderschapsstijl zien.
•Brancheprofiel Zakelijke dienstverlening
• Meest wendbaar, 25% structureel wendbaar

Een relatief goede score op wendbaarheid. Met        Managers in de zakelijke dienstverlening willen
name binnen processen en systemen heeft de         graag meer aandacht voor innovatiekracht,
zakelijke dienstverlening haar zaken goed op        medewerkertevredenehd en het koppelen van
orde. Op Kennis en Arbeid is haar prestatie         talenten aan bedrijfsdoelen.
gemiddeld met een licht aandachtstekort voor
het beheersen van cruciale kennis binnen het
                              Managers willen bevlogenheid verbeteren door
bedrijf.
                              meer aandacht voor erkenning van

                        Zakelijke  medewerkers, ontwikkeling en groei en
                              medewerkers hun beste kwaliteiten laten
                        dienstv.  zinzetten. Ook vragen zij meer aandacht dan
                              andere branches voor het actief uitdragen van
Binnen deze branche beschikt men vaker over
                              een visie.
ruim voldoende geëngageerde medewerkers.
Men erkent ook het belang van bevlogenheid en
besteed hier doorgaans ruime aandacht aan.         Binnen zakelijke dienstverlening is een grotere
Vaker dan in andere branches zijn managers         voorkeur voor participerend leiderschap. Ook
tevreden over de hoeveelheid aandacht voor         hier ziet men te vaak een directieve
zachte factoren.                      leiderschapsstijl.
•Brancheprofiel Financiële dienstverlening
• Hoge wendbaarheid, aandacht voor bevlogenheid
 De wendbaarheid binnen fin. dienstverlening is         Ook aandacht voor erkenning, groei en het
 relatief hoog. Een kwart van de bedrijven hier is       inzetten van de beste kwaliteiten van
 structureel wendbaar. Eigenlijk zien we op alle        medewerkers zou in de ogen van fince
 onderdelen een goede prestatie. Met name op          managers de bevlogenheid verbeteren.
 processen en systemen scoren ze vaak beter
 dan andere branches.


 Alhoewel er binnen de Financiële
 dienstverlening veel aandacht is voor
 bevlogenheid, noemt men het wel iets minder
                            Fin.
 van belang dan andere branches.           dienstv.
 Er wordt sterk gestuurd op harde factoren,
 winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde           Binnen Finance zien we een grotere voorkeur
 zijn van groot belang. Men zou graag zien dat         voor een participerend leiderschap. Ook
 er meer aandacht wordt besteed aan               ondersteunend leiderschap wordt in de
 procesoptimalisatie, maar ook aan de zachtere         financiële dienstverlening op prijs gesteld.
 factoren zoals innovatie,                   Opvallend is dat met name binnen Finance men
 medewerkertevredenheid en het koppelen van           verwacht bevlogenheid te verbeteren door een
 talenten aan bedrijfsdoelen.                  andere leiderschapsvorm.
BIJLAGE:
ACHTERGROND/
ONDERZOEKS-
VERANTWOORDING
BIJLAGE: ACHTERGROND


SITUATIE: WENDBAARHEID VAN    Snel inspelen op een bewegende markt en arbeidsmarkt wordt een must. Het Nederlandse
ORGANISATIES           bedrijfsleven zal het personeelsbestand zo in moeten richten dat ze kan meebewegen met
                 deze ontwikkeling. Hierbij zijn vakkennis en knowhow belangrijk voor bedrijven maar steeds
                 moeilijker te waarborgen door de dynamische arbeidsmarkt.
                 Yacht bemiddelt in flexibel personeel in een veelvoud aan sectoren en is marktleider op het
                 gebied van interim professionals. Yacht heeft veel expertise in huis om haar klanten te
                 ondersteunen in de behoefte naar wendbaarheid.
                 Yacht wil inzicht hebben in de manier waarop organisaties in verschillende branches omgaan
                 met wendbaarheid
ONDERZOEKSVRAGEN         Welke ideeën en intenties zijn er in de markt over de wendbaarheid van organisaties? Ziet
                 men de noodzaak?
                 Richt het Nederlandse bedrijfsleven zich actief op het wendbaar maken van de organisatie?
                 Welke activiteiten worden ondernomen om de wendbaarheid te vergroten?
                 Welke rol speelt de wijze van aansturen van de organisatie hierbij. Stuurt men op harde
                 factoren (cijfermatige resultaten, winst, kostenbeheersing, aandeelhouderswaarde) of stuurt
                 men eerder op zachtere factoren zoals innovatiekracht, ontwikkeling en groei van
                 medewerkers). En is dat ook de wijze waarop men vindt dat gestuurd zou moeten worden, of
                 ziet men het liever anders. En welke gevolgen heeft dit voor de wendbaarheid?
                                                                41
BIJLAGE: ONDERZOEKSVERANTWOORDING

        De doelgroep van het onderzoek zijn respondenten in Top management/ Midden
DOELGROEP
        management/ HR functies.
        Als steekproefbestand is gebruik gemaakt van het panel van SSI.
VELDWERK    Het veldwerk is volledig via internet uitgevoerd. Respondenten ontvingen een e-mail met
        een link naar de vragenlijst.
        Het veldwerk vond plaats van 23 juli tot en met 9 augustus 2012.
        Aan het onderzoek hebben netto 549 respondenten deelgenomen uit verschillende branches:
RESPONSE
             Zakelijke dienstverlening: n=91
             Financiële dienstverlening n=88
             Overheid/Non-profit: n=92
             Zorg: n=92
             Groothandel/verv: n=82
             Industrie: n=104
                                                     42
BIJLAGE: PROFIELGEGEVENS - 1
 BRANCHE                                                  AANTAL WERKJAREN
    22%
      21%
  20%                  20%20%
             19%19%    19%   19%                                                                               50%     49%
                18%
 17%         17%                       17%                                                                             46%
                             16%                 16%                                                           45%
                                             15%
                                     14%

                               11%                                                                          29%     29%

                                                                                         24%
                                                                                               23%
                                                                       22%     22%              22%
                                                                                                  19%
                                                            6%  6%
                                                      5%   4%
                                                          < 1 jaar            1-3 jaar              4-5 jaar            > 5 jaar
       Totaal meting 5         Totaal meting 4        Totaal meting 3
       Totaal meting 2         Totaal meting 1                           Totaal meting 5     Totaal meting 4       Totaal meting 3       Totaal meting 2    Totaal meting 1 FUNCTIE                  59%
                         57%  57%  57%                         FUNCTIE (2)                                           59%
                                                                                                            57% 57% 57%
       24%  24%  25%
    23%
                                                                  17%
                                      19%  19%  19%  18%                    15% 15% 16%
                                                                                                   12% 11%
                                                         9% 9% 9%                    9% 10%            10% 9%
                                                      6%                              7% 7%
                                                         Directie     Senior manager        HR manager       HR medewerker/        Lijnmanager
     Topmanagement           Middenmanagement              HR                                                 adviseur


    Totaal meting 5     Totaal meting 4  Totaal meting 3  Totaal meting 2    Totaal meting 1    Totaal meting 5   Totaal meting 4         Totaal meting 3      Totaal meting 2    Totaal meting 1
                                                                                                                      43
BIJLAGE: PROFIELGEGEVENS - 2


METING/FUNCTIE                                              BRANCHE/FUNCTIE
100%                                                100%

      19%         19%        19%        18%        18%          19%     19%      16%     19%       19%      21%

80%                                                80%60%                                                60%
                                  57%        57%          58%     58%      63%     56%       57%
      59%         57%        57%                                                               61%
                                                  40%
40%


                                                  20%
20%
                                                      24%     24%      21%     25%       24%
                24%        24%        25%        25%                                             18%
      23%
                                                  0%
 0%                                                    Overheid   Zorg   Industrie   Financiële   Zakelijke   Logistiek
    Totaal meting 5   Totaal meting 4  Totaal meting 3  Totaal meting 2  Totaal meting 1                       dienstverlening dienstverlening
             Topmanagement    Middenmanagement      HR                     Topmanagement   Middenmanagement      HR
                                                                                              44
BIJLAGE: BEREKENING WENDBAARHEID
     Blok kennis                                       Max Score
     Bekend welke kennis cruciaal is voor de bedrijfsvoering                    10
     Bekend welke medewerkers over welke cruciale kennis beschikken                 10
     In organisatie ligt er een plan klaar als een medewerker met cruciale kennis vertrekt     15
     Bekend welke kennis wij over vijf jaar nodig hebben                      15
     Op alle niveaus kennisontwikkeling een vast agendapunt                     10
     Het belang van kennisontwikkeling bij alle medewerkers bekend                  5
     Een plan van aanpak aanwezig om de medewerkers naar een gewenst kennisniveau te tillen      5
     Voor elke onderwerp bekend wie verantwoordelijk is voor de kennisontwikkeling         10
     Verkrijgen van de juiste interne kennis op het juiste moment als eenvoudig ervaren       10
     Verkrijgen van de juiste externe kennis op het juiste moment als eenvoudig ervaren       10
     Maximaal aantal punten                                    100Hoe werkt de puntentelling
Per vraag worden punten gescoord.
 Onbekend: 0 punten
 Geheel mee oneens: 1 punt
 Mee oneens: 2 punten
 Niet eens/niet oneens: 3 punten
 Mee eens: 4 punten
 Geheel mee eens: 5 punten Wendbaarheid = aantal punten / max aantal
                                                       45
BIJLAGE: BEREKENING WENDBAARHEID
   Blok: HR Beleid                                             Max Score
   Bekend welke medewerkers een sleutelrol vervullen voor het realiseren van de bedrijfsdoelstelling
   nu en in de komende 5 jaar                                            10
   Bekend wat de komende vijf jaar de consequenties zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt            5
   Bekend welke alternatieven er zijn om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt         15
   In organisatie zijn richtlijnen bekend met betrekking tot de omvang van de flexibele schil              5
   Het strategisch HR-plan voor de komende drie tot vijf jaar bekend                          5
   In organisatie ligt een duidelijke relatie tussen het strategisch HR-plan en de bedrijfsdoelstellingen
   in dezelfde periode(s)                                              10
   Het strategische HR-plan in corporate-, divisie- en/of afdelingsplannen vertegenwoordigd             15
   Bekend hoe voor langere termijn de inzet van het huidige personeel verbeterd kan worden               5
   Beleid opgesteld om in de toekomst over het juiste personeel te beschikken                    15
   Maximaal aantal punten                                              85


Hoe werkt de puntentelling
Per vraag worden punten gescoord.
 Onbekend: 0 punten
 Geheel mee oneens: 1 punt
 Mee oneens: 2 punten
 Niet eens/niet oneens: 3 punten
 Mee eens: 4 punten
 Geheel mee eens: 5 punten Wendbaarheid = aantal punten / max aantal
                                                               46
BIJLAGE: BEREKENING WENDBAARHEID
 Blok: Processen & systemen                                       Max Score
 Van alle projecten de voortgang continu inzichtelijk                              10
 De begroting ( mensen/middelen) per project bekend                                 5
 In organisatie wordt tijdens het project het budget (tijd/geld) continue bewaakt                10
 In organisatie zijn scenario’s bekend om de continuïteit van een project te waarborgen             15
 In organisatie worden de risicoscenario's per project opgesteld                         15
 Bekend wat de kosten/risico's zijn van het overschrijden van een deadline                    10
 Bekend wat de doorlooptijd van een order of te leveren dienst is                        10
 Bekend hoe de doorlooptijd van een order of te leveren dienst kan worden verkort                15
 Bekend hoe de kosten van een order of te leveren dienst kunnen worden verlaagd                   5
 In organisatie staat vast wat de ideale flex/vast verhouding is om de productiviteit te optimaliseren        5
 Een bewuste keuze gemaakt voor de flex/vast verhouding over vijf jaar                      15
 Maximaal aantal punten                                             115


Hoe werkt de puntentelling
Per vraag worden punten gescoord.
 Onbekend: 0 punten
 Geheel mee oneens: 1 punt
 Mee oneens: 2 punten
 Niet eens/niet oneens: 3 punten
 Mee eens: 4 punten
 Geheel mee eens: 5 punten Wendbaarheid = aantal punten / max aantal
                                                             47
TOELICHTING LEIDERSCHAPSSTIJLEN
Directief:    Leider houdt strikte controle op de groepsprocessen door het geven van
         instructies. Bepaalt het doel, de weg ernaar toe en uitvoering

Democratisch:  Leider behoudt in ruime mate de leiding, maar biedt medewerkers hulp bij de
         oplossing van problemen, biedt ruimte aan de groep om dingen zelfstandig door
         te spreken, zodat optimale overeenstemming wordt bereikt.

Laissez faire:  Leider laat medewerkers zelf bepalen hoe ze (samen) werken en wat het juiste (of
         niet juiste) is. De leidinggevende komt alleen in actie als de werkers hiernaar
         vragen. Hij grijpt niet in.

Ondersteunend: Leider zorgt voor randvoorwaarden, maakt het mogelijk dat medewerkers
        optimaal functioneren

Participerend:  Leider laat medewerkers meepraten, meedenken en soms meebeslissen, Leider
         blijft eindverantwoordelijk voor beslissing

Dienend:     Leider kijkt naar de behoefte van medewerkers en kijkt hoe hij kan helpen
         problemen op te lossen en persoonlijke groei te stimuleren. Sterke focus op
         mensen.

Situationeel:  Leider stemt de leiderschapsstijl af op medewerker om gedrag optimaal te
         beïnvloeden. Kijkt sterk naar gedrag medewerker en past eigen gedrag hierop
         aan.

                                                  48
EINDE
1 von 49

Recomendados

Rapportage wendbaarheid [Q3-2012] von
Rapportage wendbaarheid [Q3-2012]Rapportage wendbaarheid [Q3-2012]
Rapportage wendbaarheid [Q3-2012]Yacht Interim Professionals
538 views41 Folien
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen von
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapenMeer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapenYacht Interim Professionals
906 views10 Folien
Yacht de wendbare organisatie von
Yacht de wendbare organisatieYacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatieYacht Interim Professionals
1.2K views65 Folien
Whitepaper goed bestuur in het MKB von
Whitepaper goed bestuur in het MKBWhitepaper goed bestuur in het MKB
Whitepaper goed bestuur in het MKBKarin Kleingeld
714 views11 Folien
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012] von
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]Yacht Interim Professionals
666 views39 Folien
Strategic Agility - Hoofdstuk Boekimpressie von
Strategic Agility - Hoofdstuk BoekimpressieStrategic Agility - Hoofdstuk Boekimpressie
Strategic Agility - Hoofdstuk BoekimpressieSjors van Leeuwen
795 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Het tijddossier strategische personeelsplanning von
Het tijddossier strategische personeelsplanningHet tijddossier strategische personeelsplanning
Het tijddossier strategische personeelsplanningDéhora
1.2K views40 Folien
Yacht Onderzoek "Op weg naar wendbaarheid" Thema: Talent von
Yacht Onderzoek "Op weg naar wendbaarheid" Thema: TalentYacht Onderzoek "Op weg naar wendbaarheid" Thema: Talent
Yacht Onderzoek "Op weg naar wendbaarheid" Thema: TalentYacht Interim Professionals
532 views39 Folien
Bouw Een High Performance Team von
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Teamguestf883e38
292 views7 Folien
White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij' von
White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij'White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij'
White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij'PerspeXo
260 views18 Folien
Talent als strategische factor von
Talent als strategische factorTalent als strategische factor
Talent als strategische factorHenk Westerveld
125 views2 Folien
De Wendbare Oganisatie von
De Wendbare OganisatieDe Wendbare Oganisatie
De Wendbare Oganisatieberrjaco
431 views17 Folien

Was ist angesagt?(18)

Het tijddossier strategische personeelsplanning von Déhora
Het tijddossier strategische personeelsplanningHet tijddossier strategische personeelsplanning
Het tijddossier strategische personeelsplanning
Déhora1.2K views
Bouw Een High Performance Team von guestf883e38
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
guestf883e38292 views
White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij' von PerspeXo
White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij'White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij'
White paper 'Succesvol doorgroeien, de tweede horde voorbij'
PerspeXo260 views
De Wendbare Oganisatie von berrjaco
De Wendbare OganisatieDe Wendbare Oganisatie
De Wendbare Oganisatie
berrjaco431 views
Alléén-voor-bazen-met-ballen1 von TimeToChange
Alléén-voor-bazen-met-ballen1Alléén-voor-bazen-met-ballen1
Alléén-voor-bazen-met-ballen1
TimeToChange116 views
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean von paul_hendriks
De 5 Grootste Misverstanden Rondom LeanDe 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
paul_hendriks204 views
Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity? von René P.M. Stevens
Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity?Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity?
Hoe draagt huisvesting bij aan Profit en Prosperity?
René P.M. Stevens2.5K views
Kennis En Innovatie von BYAZ
Kennis En InnovatieKennis En Innovatie
Kennis En Innovatie
BYAZ167 views
Turnaround Management als stuurinstrument in tijden van crisis von janadriaanse
Turnaround Management als stuurinstrument in tijden van crisisTurnaround Management als stuurinstrument in tijden van crisis
Turnaround Management als stuurinstrument in tijden van crisis
janadriaanse353 views
Meerwaarde in HR, meer waarde voor uw organisatie von Anita Lettink
Meerwaarde in HR, meer waarde voor uw organisatieMeerwaarde in HR, meer waarde voor uw organisatie
Meerwaarde in HR, meer waarde voor uw organisatie
Anita Lettink69 views

Destacado

Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Marketing & Comm... von
Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Marketing & Comm...Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Marketing & Comm...
Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Marketing & Comm...Yacht Interim Professionals
665 views14 Folien
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter Balkenende von
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter BalkenendeYacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter Balkenende
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter BalkenendeYacht Interim Professionals
327 views10 Folien
Arbeidsmarkt Financials Yacht von
Arbeidsmarkt Financials YachtArbeidsmarkt Financials Yacht
Arbeidsmarkt Financials YachtYacht Interim Professionals
300 views3 Folien
Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Technology von
Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence TechnologyBeroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence Technology
Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht - Competence TechnologyYacht Interim Professionals
634 views14 Folien
Whitepaper: Integrale Business Planning von
Whitepaper: Integrale Business PlanningWhitepaper: Integrale Business Planning
Whitepaper: Integrale Business PlanningYacht Interim Professionals
8.2K views20 Folien
Yacht Horyzon Congreskrant von
Yacht Horyzon CongreskrantYacht Horyzon Congreskrant
Yacht Horyzon CongreskrantYacht Interim Professionals
256 views8 Folien

Similar a Wendbaarheidsonderzoek Yacht, thema bevlogenheid

091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen von
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den Breejen
091911_Personeelbeleid_Artikel Jan den BreejenJan-Dirk den Breejen ∴
231 views5 Folien
VDS Whitepaper Leiderschap von
VDS Whitepaper LeiderschapVDS Whitepaper Leiderschap
VDS Whitepaper Leiderschapsanderkerstens
1K views30 Folien
Vds Whitepaper Leiderschap von
Vds Whitepaper LeiderschapVds Whitepaper Leiderschap
Vds Whitepaper Leiderschapsanderkerstens
871 views30 Folien
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean von
De 5 Grootste Misverstanden Rondom LeanDe 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Leanpaul_hendriks
176 views3 Folien
2 Part2 von
2 Part22 Part2
2 Part2guest2577b46
229 views9 Folien
Interview - Visma von
Interview - VismaInterview - Visma
Interview - VismaSjoerd van den Heuvel
46 views11 Folien

Similar a Wendbaarheidsonderzoek Yacht, thema bevlogenheid(20)

De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean von paul_hendriks
De 5 Grootste Misverstanden Rondom LeanDe 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
paul_hendriks176 views
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid von helgajanssen
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
helgajanssen725 views
Trendonderzoek in de financiele functie von Finext
Trendonderzoek in de financiele functie Trendonderzoek in de financiele functie
Trendonderzoek in de financiele functie
Finext2.7K views
Het vizier op lean én talent binnen organisaties! von Niels den Ouden
Het vizier op lean én talent binnen organisaties!Het vizier op lean én talent binnen organisaties!
Het vizier op lean én talent binnen organisaties!
Niels den Ouden158 views
Effectory GGZ seminar Adriaan Jansen von Effectory
Effectory GGZ seminar Adriaan JansenEffectory GGZ seminar Adriaan Jansen
Effectory GGZ seminar Adriaan Jansen
Effectory702 views
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891 von Diego Serna Neira
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891
Diego Serna Neira113 views
141023 bd plaquette transformation finance nl von felixpval
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
felixpval373 views
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep von Elitas Groep BV
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank GroepVerbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep
Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep
Elitas Groep BV1.8K views
Dynamiek - Mei 2014 - Gauthier Hecq von Gauthier Hecq
Dynamiek - Mei 2014 - Gauthier HecqDynamiek - Mei 2014 - Gauthier Hecq
Dynamiek - Mei 2014 - Gauthier Hecq
Gauthier Hecq167 views
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014 von Kirsten Hummel ✔
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
Onderzoek: Vertrekintenties managers in de Industrie - 2014
Kirsten Hummel ✔344 views
Artikel Elsevier Retail, December 2009 von Maarse
Artikel Elsevier Retail, December 2009Artikel Elsevier Retail, December 2009
Artikel Elsevier Retail, December 2009
Maarse245 views

Más de Yacht Interim Professionals

Yacht Werving & Selectie von
Yacht Werving & SelectieYacht Werving & Selectie
Yacht Werving & SelectieYacht Interim Professionals
367 views1 Folie
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS) von
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)Yacht Interim Professionals
660 views2 Folien
Yacht: On-Demand Recruitment von
Yacht: On-Demand RecruitmentYacht: On-Demand Recruitment
Yacht: On-Demand RecruitmentYacht Interim Professionals
344 views1 Folie
Yacht: Assessment & Development von
Yacht: Assessment & DevelopmentYacht: Assessment & Development
Yacht: Assessment & DevelopmentYacht Interim Professionals
355 views2 Folien
Yacht Recruitment Services von
Yacht Recruitment ServicesYacht Recruitment Services
Yacht Recruitment ServicesYacht Interim Professionals
217 views2 Folien
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishouding von
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishoudingGrip op Energie - Zicht op uw energiehuishouding
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishoudingYacht Interim Professionals
413 views4 Folien

Más de Yacht Interim Professionals(11)

Wendbaarheidsonderzoek Yacht, thema bevlogenheid

 • 1. WENDBAARHEID ONDERZOEK 2012 Q3 Market Intelligence september 2012
 • 2. WENDBAARHEIDONDERZOEK YACHT Het wendbaarheidonderzoek van Yacht brengt ieder kwartaal in kaart in welke mate organisaties – zowel overheden als bedrijfsleven - zijn voorbereid op bewegingen van de arbeidsmarkt en conjuncturele golven van de economie. Het bekijkt of Nederlandse organisaties wendbaar zijn en welke verschuivingen daarin optreden. Elke meting bestaat uit 2 onderdelen. Ten eerste de wendbaarheidsmonitor waarin Yacht zo objectief mogelijk probeert vast te stellen hoe het met de wendbaarheid van de organisatie gesteld is. Ten tweede een wisselend thema waarbij respondenten zelf kunnen aangeven hoe zij vinden dat het met hun wendbaarheid gesteld is. Zo constateerden we in afgelopen metingen bijvoorbeeld dat de balans tussen vertrouwen en controleren in veel organisaties uitslaat naar ‘veel controle en weinig vertrouwen’ of dat ‘gebrek aan draagvlak’ een belangrijke belemmering was voor wendbaarheid. Daarom keken we deze meting specifiek naar de wijze waarop organisaties in het huidige economisch klimaat worden aangestuurd. Stuurt men op harde factoren (cijfermatige resultaten, winst, kostenbeheersing, aandeelhouderswaarde) of stuurt men eerder op zachtere factoren zoals innovatiekracht, ontwikkeling en groei van medewerkers). En is dat ook de wijze waarop men vindt dat gestuurd zou moeten worden, of ziet men het liever anders. Welke gevolgen heeft dit voor de wendbaarheid, en welke veranderingen zou men hier graag willen zien doorgevoerd. Het onderzoek wordt online uitgevoerd onder vertegenwoordigers (topmanagement, middenmanagement, HR functies) van organisaties in Nederland in de branches Industrie, Zakelijke dienstverlening, Financiële dienstverlening, Overheid/non-profit, Zorg en logistiek met minimaal 50 medewerkers. Aan het onderzoek hebben ditmaal 549 respondenten deelgenomen. Het veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd door SSI. 2
 • 3. INHOUD • MANAGEMENT SUMMARY • RESULTATEN • BIJLAGEN • PROFIELGEGEVENS • ACHTERGROND & ONDERZOEKSVERANTWOORDING 3
 • 5. MANAGEMENT SUMMARY – 1 WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012 Relatie tussen bevlogenheid en succes door veel bedrijven erkend Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven noemt aandacht voor bevlogenheid van groot belang (47%) om in huidige tijden succesvol te kunnen zijn. Structureel wendbare bedrijven zien dit belang nog sterker (62%). Zij hebben – vrijwel zonder uitzondering - allemaal voldoende geëngageerde medewerkers in dienst. Het beschikken over voldoende geëngageerde medewerkers lijkt daarmee een randvoorwaarde om tot structurele wendbaarheid te komen. Niet alle bedrijven slagen erin voldoende geëngageerde medewerkers ‘in huis’ te hebben 86% van de bedrijven heeft voldoende geëngageerde medewerkers. Juist de bedrijven die een inhaalslag nodig hebben (en daarmee dus juist slagkracht nodig hebben) hebben veel vaker gebrek aan voldoende geëngageerde medewerkers. Ook in de grote bedrijven (1000+) komt betrokkenheid minder goed tot stand. In Nederlandse bedrijfsleven wordt momenteel sterk gestuurd op ‘harde factoren’. Tweederde van de Nederlandse organisaties wordt meer op harde (winstmaximalisatie, aandeelhouderswaarde, kostenbeheersing) dan op zachte factoren (ontwikkeling van medewerkers, innovatiekracht, autonomie medewerkers en medewerkertevredenheid) aangestuurd. Een kwart van de organisaties slaagt erin meer op zachte dan op harde factoren aan te sturen. Deze organisaties zijn vaker structureel wendbaar. Tevens beschikken deze organisaties vaker over voldoende geëngageerde medewerkers. 5
 • 6. MANAGEMENT SUMMARY – 1 WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012 Structureel wendbare bedrijven vinden betere balans tussen ‘harde’ en ‘zachte’ factoren Het is niet zo dat er uitsluitend op zachte factoren gestuurd moet worden. Structureel wendbare bedrijven geven bijv. aan de focus op winstmaximalisatie van belang te vinden. Zij geven evenwel meer aandacht aan het sturen op innovatiekracht, ontwikkeling en groei van medewerkers en het koppelen van talenten aan bedrijfsdoelen. Nederlandse bedrijfsleven oordeelt: teveel aandacht voor kostenbeheersing, te weinig aandacht voor ‘zachtere’ sturings factoren In de huidige economische omstandigheden wordt in 61% van de bedrijven gestuurd op kostenbeheersing. Men ziet dat dit niet de juiste weg is, managers zouden graag zien dat er meer aandacht komt voor het sturen op zachtere factoren. Dit geldt overigens zowel voor topmanagers, HR en middenmanagement. Toch is dit blijkbaar moeilijk te realiseren. 5
 • 7. MANAGEMENT SUMMARY – 1 WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012 Niet wendbare bedrijven maken (te?) vaak gebruik van directief leiderschap Überhaupt wordt in het Nederlands bedrijfsleven veel gebruik gemaakt van directief leiderschap, in 28% van de bedrijven zien we dit terug. Er wordt strikt en autoritair aangestuurd, veelal op de wat hardere factoren. Deze bedrijven zien wel dat bevlogenheid van belang is, maar ze slagen er niet in dit ook in beleid door te vertalen. Juist in de bedrijven die een inhaalslag nodig hebben (niet wendbaar) zien we vaker een directieve leiderschapsstijl. Deze bedrijven zouden er – in de ogen van managers - goed aan doen meer in te zetten op een meer ondersteunende, participerende of democratische leiderschapsstijl. Dit zijn ook de leiderschapsstijlen die we meer terugvinden bij de structureel wendbare bedrijven. Juist de niet wendbare bedrijven geven aan dat de huidige leiderschapsstijl in de weg zit voor het creëren van meer bevlogenheid bij medewerkers. Bevlogenheid is van belang, maar in sommige organisaties is doorvertaling lastig Globaal een kwart van de managers vindt bevlogenheid wel van belang, maar noemt de aandacht hiervoor in de organisatie beperkt of niet aanwezig. Dit zijn veelal de bedrijven die aansturen op de hardere factoren en vaker een directieve leiderschapsstijl hebben. De sterke aandacht voor kostenbeheersing doet de aandacht voor zachtere factoren blijkbaar verslappen. Men slaagt er onvoldoende in dit te doorbreken. 5
 • 8. MANAGEMENT SUMMARY – 1 WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012 Verbeteren: Meer aandacht voor het koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelstellingen Het zou volgens managers helpen als er meer wordt nagedacht over hoe, welke kwaliteiten van medewerkers samenhangen met de visie en doelstellingen van het bedrijf. Hierover te overleggen met medewerkers (top down en bottum up) en aandacht geven aan de ontwikkeling en groei van deze talenten zodat medewerkers juist deze kwaliteiten inzetten. Dit zou een enorme stap in de goede richting zijn. Dit past naadloos in een strategisch HR plan, waarvan we hebben vastgesteld dat dit nu in 54% van de organisaties in Nederland aanwezig is. Belangrijk hierbij is dat dit strategisch HR plan in alle corporate- en afdelingsplannen is vertegenwoordigd. Verbeteren: Meer erkenning voor het werk dat medewerkers verzetten Bijna vier op de tien managers willen de bevlogenheid van medewerkers verbeteren door ze meer erkenning te (laten) geven voor het werk dat ze doen. Met name het middenmanagement is kritisch over de betrokkenheid van medewerkers (kritischer dan topmanagers). Ook geven juist zij vaak aan dat erkenning van belang is. Ook grote bedrijven (waar betrokkenheid moeilijker tot stand komt) willen sterker inzette op meer erkenning van medewerkers en meer aandacht voor groei en ontwikkeling van medewerkers om bevlogenheid te verbeteren. Verbeteren: Sturen op innovatie, aandacht voor ontwikkeling en groei en koppelen van talent aan bedrijfsdoelen (belangrijk voor wendbaarheid!) We zien dat de huidige structureel wendbare bedrijven hier significant meer op sturen. 5
 • 9. MANAGEMENT SUMMARY – 1 WENDBAARHEID IN NEDERLAND ANNO 2012 Overall: 20% van Nederlandse bedrijven is structureel wendbaar Al met al kunnen we constateren dat de wendbaarheid van Nederlandse bedrijven /organisaties stijgt, maar het gaat langzaam. De grootste beweging zien we aan de onderkant. We zien steeds minder bedrijven die echt een inhaalslag nodig hebben. Steeds meer bedrijven zijn wendbaar, maar dan vooral op de korte termijn. De kennis over het hier en nu is doorgaans wel beschikbaar, maar de blik is nog sterk gericht op de korte termijn. Dit is de bulk van het Nederlandse bedrijfsleven (53%). Het laatste kwartaal zien we de wendbaarheid niet verder toenemen. Er worden wel positieve stappen gezet richting wendbaarheid. In de afgelopen anderhalf jaar zien we wel een aantal positieve ontwikkelingen. Plannen om de blik verder vooruit te leggen en na te denken over kennisontwikkeling beginnen steeds meer vorm te krijgen. Ook op het gebied van arbeid zien we dat er steeds vaker dat er een strategisch HR plan ligt dat in alle afdelingsplannen wordt vertegenwoordigd. Ook krijgen bedrijven steeds meer zicht krijgt op de consequenties van arbeidsmarktontwikkelingen. Binnen processen en systemen zien we per saldo nog de minste ontwikkeling. Eerdergenoemde verbeterpunten bieden verdere aanknopingspunten om wendbaarheid binnen de organisatie sterker vorm te geven. 5
 • 10. RESULTATEN : “STUREN OP HARDE OF ZACHTE FACTOREN” WAT IS DE INVLOED OP WENDBAARHEID
 • 11. STRUCTUREEL WENDBARE BEDRIJVEN ERKENNEN VAKER RELATIE BEVLOGENHEID EN SUCCES In hoeverre is aandacht voor bevlogenheid van medewerkers volgens u van belang om in de huidige economische tijden als organisatie succesvol te kunnen zijn? Totaal 47% 39% 12% groot belang enig belang Structureel wendbaar 62% 32% 7% beperkt/geen belang weet niet Korte termijn wendbaar 41% 44% 14% Inhaalslag nodig 48% 36% 11% 5%  Bijna de helft van de Nederlandse organisaties noemt aandacht voor bevlogenheid van groot belang.  Structureel wendbare bedrijven zien veel sterker het belang van bevlogen medewerkers om in deze tijd succesvol te kunnen zijn. Van hen noemt 62% bevlogen medewerkers van groot belang. 11
 • 12. OVERHEID, ZORG EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING VAKER OVERTUIGD BELANG BEVLOGENHEID In hoeverre is aandacht voor bevlogenheid van medewerkers volgens u van belang om in de huidige economische tijden als organisatie succesvol te kunnen zijn? Totaal 47% 39% 12% Overheid Non profit 53% 37% 8% groot belang Zak. dienstv. 52% 40% 9% enig belang Zorg 51% 41% 7% beperkt/geen belang Fin. dienstv. 46% 41% 14% Industrie 45% 37% 15% Logisitek 35% 40% 21%  De relatie tussen succes en bevlogenheid wordt meer erkend door de branches overheid, zorg en zakelijke dienstverlening 12
 • 13. GEBREK AAN VOLDOENDE GEËNGAGEERDE MEDEWERKERS ZIT WENDBAARHEID IN DE WEG In hoeverre beschikt uw organisatie over voldoende geëngageerde medewerkers? Totaal 19% 67% 10% 2% 2% ruim voldoende voldoende Structureel wendbaar 39% 60% 1% onvoldoende ruim onvoldoende Op korte termijn wendbaar 16% 73% 8% 1%2% weet niet Inhaalslag nodig 11% 59% 21% 5% 3% Resultaten op totaal niveau  Beschikken over voldoende geëngageerde medewerkers lijkt een randvoorwaarde om tot structurele wendbaarheid te komen.  86% van de organisaties beschikt over voldoende geëngageerde medewerkers  Het middenmanagement is kritischer over de betrokkenheid van medewerkers dan de topmanagers.  Het zijn met name de grote bedrijven (meer dan 1000 medewerkers) waar betrokkenheid moeizamer tot stand komt 13
 • 14. ORGANISATIES DIE MEER AANSTUREN OP ZACHTE FACTOREN VAKER VOLDOENDE GEËNGAGEERDE MEDEWERKERS In hoeverre beschikt uw organisatie over voldoende geëngageerde medewerkers? Totaal 19% 67% 10% 2% 2% ruim voldoende voldoende onvoldoende meer harde aansturing 17% 67% 14% 1%1% ruim onvoldoende weet niet meer zachte aansturing 25% 68% 3% 2% 2% Resultaten op totaal niveau  Organisaties die worden aangestuurd op meer ‘zachtere’ factoren (innovatie, medewerkertevredenheid en koppelen van talenten aan bedrijfsdoelen) zijn vaker de organisaties met voldoende geëngageerde medewerkers. 14
 • 15. TWEEDERDE VAN ORGANISATIES (67%) STUURT VOORAL OP ‘HARDE’ FACTOREN Waar wordt in uw organisatie in de huidige economische tijden vooral op gestuurd? Kostenbeheersing 61% Klanttevredenheid 51% Procesoptimalisatie 30% Medewerkertevredenheid 24% Ontwikkeling en groei van medewerkers 24% Winstmaximalisatie 20% Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen 15% Innovatiekracht 15% Aandeelhouders waarde 8% meer 'harde' factoren Autonomie van medewerkers 6% Resultaten op totaal niveau meer 'zachte' factoren 67% 25% 8% Weet niet 3% anders  Kostenbeheersing en klanttevredenheid zijn de belangrijkste bronnen waarop de organisatie momenteel wordt aangestuurd.  Een kwart van de organisaties (25%) slaagt erin meer op zachtere dan op hardere factoren te sturen; deze organisaties zijn vaker structureel wendbaar. 15
 • 16. STRUCTUREEL WENDBARE BEDRIJVEN VINDEN BETERE BALANS TUSSEN HARDE EN ZACHTE FACTOREN Waar wordt in uw organisatie in de huidige economische tijden vooral op gestuurd? Structureel wendbaar 36% 62% 3% meer zachte factoren Op korte termijn wendbaar 25% 68% 8% meer harde factoren anders Inhaalslag nodig 17% 69% 14% Resultaten op totaal niveau  62% van de structureel wendbare bedrijven stuurt meer op harde dan op zachte factoren. Structureel wendbare bedrijven sturen vaker aan op een combinatie van hardere en zachtere factoren. Structureel wendbare bedrijven geven meer ruimte aan zachtere factoren naast de ‘hardere’ factoren. De balans is beter. Zij verliezen de ‘zachtere’ factoren niet uit het oog. 16
 • 17. INNOVATIE, GROEI MEDEWERKERS EN KOPPELEN TALENTEN AAN BEDRIJFSDOELEN BELANGRIJK VOOR WENDBAARHEID Waar wordt in uw organisatie in de huidige economische tijden vooral op gestuurd? Inhaalslag nodig Korte termijn wendbaar Structureel wendbaar Winstmaximalisatie 17% 22% 20% Aandeelhouders waarde 13% 6% 6% Kostenbeheersing 61% 63% 58% Procesoptimalisatie 28% 31% 29% Autonomie van medewerkers 6% 7% 5% Innovatiekracht 10% 15% 19% Ontwikkeling en groei van medewerkers 17% 22% 36% Medewerkertevredenheid 19% 26% 27% Klanttevredenheid 48% 53% 49% Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen 11% 13% 25% Weet niet 5% 2% 1% 17
 • 18. ORGANISATIES OORDELEN: CRISIS LEIDT TOT TE STERKE FOCUS OP KOSTENBEHEERSING Waar wordt in uw organisatie in de huidige economische tijden vooral op gestuurd? Kostenbeheersing 61% En waar zou in uw ogen op dit moment vooral 35% op gestuurd moeten worden? 51% Klanttevredenheid 42% Procesoptimalisatie 30% 30% Medewerkertevredenheid 24% 31% Ontwikkeling en groei van medewerkers 24% 36% 20% Winstmaximalisatie 12% Meer aandacht gewenst Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen 15% 30% voor zachtere factoren Innovatiekracht 15% 21% Aandeelhouders waarde 8% 5% huidige sturing Autonomie van medewerkers 6% 14% gewenste sturing Weet niet 3% 3%  Dit geldt voor zowel topmanagers als voor HR en middenmanagement. Ook topmanagers vinden dat er teveel aandacht is voor kostenbeheersing  Anders dan het middenmanagement willen topmanagers de aandacht voor winstmaximalisatie niet laten verslappen. Topmanagers zijn van mening dat er teveel aandacht is voor kostenbeheersing, maar ook voor klanttevredenheid. Zij zouden meer willen sturen op autonomie van medewerkers, ontwikkeling en groei van medewerkers en innovatie kracht. 18
 • 19. STRUCT. WENDBARE ORGANISATIES: WILLEN (NOG) MEER AANDACHT AUTONOMIE EN INNOVATIE Waar wordt in uw organisatie in de huidige economische tijden vooral op gestuurd? minder aandacht gewenst meer aandacht gewenst En waar zou in uw ogen op dit moment vooral op gestuurd moeten worden? Weergegeven is de verschilscore tussen huidig en gewenst -1% Koppelen van talenten van medewerkers aan bedrijfsdoelen 16% 25% 1% Ontwikkeling en groei van medewerkers 11% 24% zachtere factoren 9% Autonomie van medewerkers 4% 14% 1% Medewerkertevredenheid 6% 13% 5% Innovatiekracht 7% 6% -5% Procesoptimalisatie 1% 2% 1% Aandeelhouders waarde -1% -9% 0% hardere factoren Winstmaximalisatie -10% Structureel wendbaar -12% Klanttevredenheid -5% -10% Korte termijn -8% wendbaar Kostenbeheersing -13% Inhaalslag nodig -26% -38%  Structureel wendbare bedrijven willen minder aandacht voor kostenbeheersing, klanttevredenheid en procesoptimalisatie. Ook de structureel wendbare bedrijven blijven de focus op winstmaximalisatie van belang vinden als stuurmechanisme. 19
 • 20. AANDACHT VOOR BEVLOGENHEID GROOT BINNEN DE STRUCTUREEL WENDBARE BEDRIJVEN In hoeverre is er binnen uw organisatie aandacht voor bevlogenheid? Totaal 18% 46% 34% 3% ruime aandacht enigszins aandacht Structureel wendbaar 51% 42% 8% beperkt/geen aandacht weet niet Korte termijn wendbaar 12% 54% 31% 3% Inhaalslag nodig 5% 32% 58% 5%  Structureel wendbare bedrijven vinden niet alleen bevlogenheid meer van belang. Ze slagen er ook beter in dit in hun beleid door te vertalen. Ze besteden vaker ruim aandacht aan bevlogenheid  De zorg (24% ruime aandacht) en de zakelijke dienstverlening (26% ruime aandacht) kenmerken zich door meer aandacht voor bevlogenheid van medewerkers. Met name de overheid (42% beperkt of geen aandacht) en de sector logistiek (43% beperkt of geen aandacht) hebben hier weinig oog voor. 20
 • 21. MEER AANDACHT VOOR BEVLOGENHEID IS NODIG; CREËREN DOOR: Meer genoemd door middenmanagement en grote bedrijven. Medewerkers regelmatig erkenning geven voor het werk dat ze … 38% Communicatie zowel top down als bottom up 32% Medewerkers hun beste kwaliteiten laten inzetten 31% Meer genoemd door grote bedrijven Aandacht voor ontwikkeling en groei van medewerkers 30% (500+) Medewerkers laten weten hoe hun talenten bijdragen aan de visie 26% Visie actief uitdragen door management 19% Balans werk privé 18% Medewerkers ondersteuning (zorg en steun) verlenen 16% Meer genoemd door Andere leiderschapsvormen 12% organisaties die inhaalslag nodig hebben Ziekteverzuim 11% Hoge mate van autonomie bij medewerkers 10% Meer risico’s nemen 6% Geen extra aandacht nodig 3% Weet niet 2% Anders namelijk…. 1% 21
 • 22. DIRECTIEVE LEIDERSCHAPSSTIJL OVERHEERST… IN NOG STERKERE MATE BIJ NIET WENDBARE ORGANISATIES Welke leiderschapsstijl past volgens u het beste bij een bevlogen organisatie? directief/autoritair 28% En welke leiderschapsstijl ziet u vooral in uw 5% organisatie? ondersteunend 18% 25% participerend 15% 30% democratisch 15% 15% laissez faire 9% 5% dienend 6% 5% situationeel 5% 9% huidige leiderschapsstijl weet niet 3% leiderschapsstijl past bij 6% bevlogenheid anders 1% 2%  Om tot meer bevlogenheid bij medewerkers te komen is er meer behoefte aan een participerende, ondersteunende of situationele leiderschapsstijl. Nu ziet men nog teveel een directieve of zelfs laissez faire stijl.  Ook structureel wendbare bedrijven hebben vaker een democratische, ondersteunende of participerende leiderschapsstijl. In de bedrijven die een inhaalslag nodig hebben is vaker sprake van een directieve (39%) of laissez faire stijl (13%). Voor toelichting leiderschapsstijlen zie bijlage 22
 • 24. WENDBAARHEID STIJGT LANGZAAM; 20% VAN ORGANISATIES IN NEDERLAND IS STRUCTUREEL WENDBAAR juli 2012 27% 53% 20% april 2012 28% 54% 18% Inhaalslag nodig november 2011 35% 50% 15% Op korte termijn wendbaar Structureel wendbaar juli 2011 35% 50% 16% april 2011 39% 45% 16% De wendbaarheid van organisaties ontwikkelt zich positief:  De korte termijn wendbaarheid neemt toe van 45% naar 53%  Bovendien neemt de groep organisaties die echt een inhaalslag nodig hebben af van 39% in het voorjaar van 2011 naar 27% in juli 2012.  Het laatste kwartaal neemt de wendbaarheid niet verder toe.  Topmanagers zien de wendbaarheid van hun organisaties doorgaans rooskleuriger in dan de overige managers in de organisaties. Van de topmanagers beschrijft nu 31% hun organisatie als structureel wendbaar. HR managers en middenmanagement beoordelen dit minder positief (resp 19% en 15%) Resultaten op totaal niveau 24
 • 25. ALHOEWEL ONTWIKKELING POSITIEF, GROOTSTE INHAALSLAG NOG ALTIJD NODIG BIJ OVERHEID EN ZORGSECTOR Zak. dienstv. 25% 50% 25% Fin. dienstv. 21% 55% 25% Industrie 22% 57% 21% Inhaalslag nodig Op korte termijn wendbaar Logistiek 26% 56% 18% Structureel wendbaar Zorg 30% 53% 16% Overheid Non profit 39% 50% 11%  Bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening meest wendbaar; in deze branches is globaal een kwart structureel wendbaar  de overheid blijft achter; hier is slechts 11% structureel wendbaar. Een groot deel van de overheidsorganisatie heeft nog een inhaalslag nodig (39%) Resultaten Totaal 25
 • 26. KENNIS OVER HIER EN NU VEELAL BESCHIKBAAR, MAAR KENNIS OVER DE TOEKOMST NOG ONVOLDOENDE... bekend welke kennis nu cruciaal is 80% bekend welke medewerkers over cruciale kennis 72% beschikken plan beschikbaar als medewerker met cruciale kennis 36% vertrekt bekend welke kennis over 5 jaar cruciaal is 45% juli 2012 (helemaal) eens Resultaten op totaal niveau 26
 • 27. …MAAR PLANNEN VOOR KENNIS EN KENNISONTWIKKELING BEGINNEN STEEDS MEER VORM TE KRIJGEN 60% bekend welke kennis over 5 jaar cruciaal is 55% bekend wie verantwoordelijk voor kennisontwikkeling verkrijgen van juiste interne kennis 50% eenvoudig verkrijgen van juiste externe kennis eenvoudig 45% 40% 35% 30% 25% april 2011 juli 2011 november 2011 april 2012 juli 2012 Resultaten op totaal niveau 27
 • 28. SLECHTS 48% ZICHT OP CONSEQUENTIES ONTWIKKELINGEN ARBEIDSMARKT…. zicht op consequenties ontw, arbeidsmarkt 48% alternatieven bekend om te anticiperen ontw. arbeidsmarkt 50% strat HR plan bekend 54% juli 2012 (helemaal) eens Een soortgelijke groep is bekend met mogelijke alternatieven om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen. De overige 50% van de organisaties heeft dit niet in kaart. Dat betekent doorgaans geen strategisch HR plan voor de komende periode dat is ingebed in de organisatie en een relatie heeft met bedrijfsdoelstellingen. Dit betekent ad-hoc reageren en maakt eerder stuurloos dan wendbaar. Resultaten op totaal niveau 28
 • 29. …MAAR WE CONSTATEREN WEL POSITIEVE ONTWIKKELINGEN 60% 55% 50% 45% zicht op consequenties ontw, arbeidsmarkt alternatieven bekend om 40% te anticiperen ontw. arbeidsmarkt strat HR plan bekend 35% april 2011 juli 2011 november 2011 april 2012 juli 2012 Resultaten op totaal niveau 29
 • 30. DOORLOOPTIJDEN BEKEND, MAAR HOE VERKORTEN OF HOE KOSTEN VERLAGEN MINDER BEKEND doorlooptijd inzichtelijk 72% bekend hoe doorlooptijd verkorten 59% bekend hoe kosten dienst/product verlagen 56% juli 2012 (helemaal) eens Resultaten op totaal niveau 30
 • 31. WE CONSTATEREN BOVENDIEN WEINIG ONTWIKKELING 85% 75% doorlooptijd inzichtelijk 65% bekend hoe doorlooptijd verkorten bekend hoe kosten 55% dienst/product verlagen 45% 35% 25% april 2011 juli 2011 november 2011 april 2012 juli 2012 Op het gebied van processen en systemen zien we relatief weinig ontwikkelingen. Resultaten op totaal niveau 31
 • 32. GROOTSTE STIJGING ZICHTBAAR BIJ: 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% april 2011 juli 2011 november 2011 april 2012 juli 2012 …wordt het verkrijgen van de juiste externe kennis op het juiste moment als eenvoudig ervaren ...zijn richtlijnen bekend met betrekking tot de omvang van de flexibele schil …is het strategische HR-plan in corporate-, divisie- en/of afdelingsplannen vertegenwoordigd. 32
 • 34. •Brancheprofiel Overheid • Blijft absoluut achter in wendbaarheid en in bevlogenheid 42% noemt aandacht voor bevlogenheid De wendbaarheid binnen de overheid is laag. beperkt of niet aanwezig. Dit is vrij hoog in Zowel op het gebied van kennis, arbeid en vergelijking met andere branches. (Totaal 34%) processen en systemen blijven zij achter. Managers binnen de overheid vragen meer dan andere branches om aandacht voor het actief Alhoewel overheidsbedrijven meer dan een uitdragen van de visie door het management en aantal andere branches het belang van het beter inzetten van de beste kwaliteiten van betrokkenheid en bevlogenheid inzien, slagen zij medewerkers. Zij verwachten dat als je er juist minder goed in voldoende geëngageerde medewerkers te creëren Overheid medewerkers inzicht geeft in hoe hun talenten bijdragen aan visie, het bieden van erkenning en aandacht voor ontwikkeling, dit zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van Er wordt binnen de overheid momenteel sterk medewerkers. gestuurd op kostenbeheersing, dit strookt niet met de wensen van managers. Zij vinden juist Binnen de overheid zien we nog meer dan in nu het sturen op ontwikkeling en groei van andere branches een directieve leiderschapsstijl. medewerkers en de koppeling van talenten aan Men is duidelijk meer op zoek naar participerend bedrijfsdoelen van belang. en situationeel leiderschap.
 • 35. •Brancheprofiel Zorg • Blijft achter in wendbaarheid maar loopt voor in bevlogenheid De wendbaarheid binnen zorg is vrij laag (30% Managers binnen de zorg willen bevlogenheid inhaalslag nodig). Met name in processen en verbeteren door meer aandacht voor erkenning systemen blijft Zorg op vrijwel alle aspecten van medewerkers, een betere achter, binnen arbeid en kennis beter op weg communicatiestroom zowel bottum up als top down en medewerkers in staat stellen hun beste kwaliteiten in te zetten. Ook vragen zij Binnen de Zorg is kennisontwikkeling vaker een voldoende aandacht voor de balans tussen werk vast agendapunt. Ook is er zicht op de kennis en privé. van medewerkers. Onbekend is veelal wat men kan doen als een medewerker met kennis Zorg vertrekt. Waar men nu nog vaak een directieve Managers in de zorg erkennen meer dan een leiderschapsstijl ziet, zou men liever een aantal andere branches het belang van oudersteunende of participerende betrokkenheid van medewerkers. Zij slagen er leiderschapsstijl zien. in ook een grote groep geëngageerde medewerkers ‘in huis’ te hebben.
 • 36. •Brancheprofiel Industrie • Veel aangestuurd op basis van harde factoren Binnen de industrie zijn met name processen en Managers binnen de industrie willen systemen relatief goed op orde. Binnen kennis bevlogenheid verbeteren door meer aandacht mist men aandacht voor kennisontwikkeling, het voor erkenning van medewerkers, een betere is niet op alle niveaus een agendapunt. Binnen communicatiestroom zowel bottum up als top arbeid zijn er met name tekortkomingen voor de down en aandacht voor ontwikkeling en groei inzet van het (juiste) personeel in de toekomst. van medewerkers. De relatie tussen bevlogenheid en succes wordt niet door alle industriële bedrijven erkend. Industrie 15% noemt het van beperkt of geen belang. Waar men nu nog vaak een directieve In de industrie wordt sterk gestuurd op winst, leiderschapsstijl ziet, zou men liever een aandeelhouderswaarde en kostenbeheersing. oudersteunende leiderschapsstijl zien. Managers zien dit liever omgezet naar meer zachtere factoren zoals bijv. innovatiekracht.
 • 37. •Brancheprofiel Logistiek • Weinig aandacht voor bevlogenheid Binnen de logistiek zijn de processen en Er wordt veelal gestuurd op harde factoren. Veel systemen in termen van doorlooptijden en aandacht voor winst, aandeelhouderswaarde en kosten per order prima op orde. Beter dan in de procesoptimalisatie. Ook in de logistiek wil men meeste andere branches. Minder sterk is dit meer aandacht voor zachtere factoren, maar de binnen projecten. Binnen arbeid heeft men gewenste aandacht voor harde factoren is relatief weinig aandacht voor het strategisch HR binnen logistiek het grootst. plan. Ook is de aandacht voor kennisontwikkeling niet heel sterk. Managers binnen de industrie willen Logistiek bevlogenheid verbeteren door meer aandacht voor erkenning van medewerkers, een betere communicatiestroom zowel bottum up als top down en het actief uitdragen van de visie. De relatie tussen bevlogenheid en succes wordt binnen de logistiek minder sterk erkend. Slechts Binnen logistiek wordt veelal directief leding 35% noemt het van groot belang. Er is dan ook gegeven (33%) . Men zou liever een duidelijk minder aandacht voor bevlogenheid oudersteunende lof participerende binnen de logistiek. leiderschapsstijl zien.
 • 38. •Brancheprofiel Zakelijke dienstverlening • Meest wendbaar, 25% structureel wendbaar Een relatief goede score op wendbaarheid. Met Managers in de zakelijke dienstverlening willen name binnen processen en systemen heeft de graag meer aandacht voor innovatiekracht, zakelijke dienstverlening haar zaken goed op medewerkertevredenehd en het koppelen van orde. Op Kennis en Arbeid is haar prestatie talenten aan bedrijfsdoelen. gemiddeld met een licht aandachtstekort voor het beheersen van cruciale kennis binnen het Managers willen bevlogenheid verbeteren door bedrijf. meer aandacht voor erkenning van Zakelijke medewerkers, ontwikkeling en groei en medewerkers hun beste kwaliteiten laten dienstv. zinzetten. Ook vragen zij meer aandacht dan andere branches voor het actief uitdragen van Binnen deze branche beschikt men vaker over een visie. ruim voldoende geëngageerde medewerkers. Men erkent ook het belang van bevlogenheid en besteed hier doorgaans ruime aandacht aan. Binnen zakelijke dienstverlening is een grotere Vaker dan in andere branches zijn managers voorkeur voor participerend leiderschap. Ook tevreden over de hoeveelheid aandacht voor hier ziet men te vaak een directieve zachte factoren. leiderschapsstijl.
 • 39. •Brancheprofiel Financiële dienstverlening • Hoge wendbaarheid, aandacht voor bevlogenheid De wendbaarheid binnen fin. dienstverlening is Ook aandacht voor erkenning, groei en het relatief hoog. Een kwart van de bedrijven hier is inzetten van de beste kwaliteiten van structureel wendbaar. Eigenlijk zien we op alle medewerkers zou in de ogen van fince onderdelen een goede prestatie. Met name op managers de bevlogenheid verbeteren. processen en systemen scoren ze vaak beter dan andere branches. Alhoewel er binnen de Financiële dienstverlening veel aandacht is voor bevlogenheid, noemt men het wel iets minder Fin. van belang dan andere branches. dienstv. Er wordt sterk gestuurd op harde factoren, winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde Binnen Finance zien we een grotere voorkeur zijn van groot belang. Men zou graag zien dat voor een participerend leiderschap. Ook er meer aandacht wordt besteed aan ondersteunend leiderschap wordt in de procesoptimalisatie, maar ook aan de zachtere financiële dienstverlening op prijs gesteld. factoren zoals innovatie, Opvallend is dat met name binnen Finance men medewerkertevredenheid en het koppelen van verwacht bevlogenheid te verbeteren door een talenten aan bedrijfsdoelen. andere leiderschapsvorm.
 • 41. BIJLAGE: ACHTERGROND SITUATIE: WENDBAARHEID VAN  Snel inspelen op een bewegende markt en arbeidsmarkt wordt een must. Het Nederlandse ORGANISATIES bedrijfsleven zal het personeelsbestand zo in moeten richten dat ze kan meebewegen met deze ontwikkeling. Hierbij zijn vakkennis en knowhow belangrijk voor bedrijven maar steeds moeilijker te waarborgen door de dynamische arbeidsmarkt.  Yacht bemiddelt in flexibel personeel in een veelvoud aan sectoren en is marktleider op het gebied van interim professionals. Yacht heeft veel expertise in huis om haar klanten te ondersteunen in de behoefte naar wendbaarheid.  Yacht wil inzicht hebben in de manier waarop organisaties in verschillende branches omgaan met wendbaarheid ONDERZOEKSVRAGEN  Welke ideeën en intenties zijn er in de markt over de wendbaarheid van organisaties? Ziet men de noodzaak?  Richt het Nederlandse bedrijfsleven zich actief op het wendbaar maken van de organisatie?  Welke activiteiten worden ondernomen om de wendbaarheid te vergroten?  Welke rol speelt de wijze van aansturen van de organisatie hierbij. Stuurt men op harde factoren (cijfermatige resultaten, winst, kostenbeheersing, aandeelhouderswaarde) of stuurt men eerder op zachtere factoren zoals innovatiekracht, ontwikkeling en groei van medewerkers). En is dat ook de wijze waarop men vindt dat gestuurd zou moeten worden, of ziet men het liever anders. En welke gevolgen heeft dit voor de wendbaarheid? 41
 • 42. BIJLAGE: ONDERZOEKSVERANTWOORDING  De doelgroep van het onderzoek zijn respondenten in Top management/ Midden DOELGROEP management/ HR functies.  Als steekproefbestand is gebruik gemaakt van het panel van SSI. VELDWERK  Het veldwerk is volledig via internet uitgevoerd. Respondenten ontvingen een e-mail met een link naar de vragenlijst.  Het veldwerk vond plaats van 23 juli tot en met 9 augustus 2012.  Aan het onderzoek hebben netto 549 respondenten deelgenomen uit verschillende branches: RESPONSE  Zakelijke dienstverlening: n=91  Financiële dienstverlening n=88  Overheid/Non-profit: n=92  Zorg: n=92  Groothandel/verv: n=82  Industrie: n=104 42
 • 43. BIJLAGE: PROFIELGEGEVENS - 1 BRANCHE AANTAL WERKJAREN 22% 21% 20% 20%20% 19%19% 19% 19% 50% 49% 18% 17% 17% 17% 46% 16% 16% 45% 15% 14% 11% 29% 29% 24% 23% 22% 22% 22% 19% 6% 6% 5% 4% < 1 jaar 1-3 jaar 4-5 jaar > 5 jaar Totaal meting 5 Totaal meting 4 Totaal meting 3 Totaal meting 2 Totaal meting 1 Totaal meting 5 Totaal meting 4 Totaal meting 3 Totaal meting 2 Totaal meting 1 FUNCTIE 59% 57% 57% 57% FUNCTIE (2) 59% 57% 57% 57% 24% 24% 25% 23% 17% 19% 19% 19% 18% 15% 15% 16% 12% 11% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 9% 6% 7% 7% Directie Senior manager HR manager HR medewerker/ Lijnmanager Topmanagement Middenmanagement HR adviseur Totaal meting 5 Totaal meting 4 Totaal meting 3 Totaal meting 2 Totaal meting 1 Totaal meting 5 Totaal meting 4 Totaal meting 3 Totaal meting 2 Totaal meting 1 43
 • 44. BIJLAGE: PROFIELGEGEVENS - 2 METING/FUNCTIE BRANCHE/FUNCTIE 100% 100% 19% 19% 19% 18% 18% 19% 19% 16% 19% 19% 21% 80% 80% 60% 60% 57% 57% 58% 58% 63% 56% 57% 59% 57% 57% 61% 40% 40% 20% 20% 24% 24% 21% 25% 24% 24% 24% 25% 25% 18% 23% 0% 0% Overheid Zorg Industrie Financiële Zakelijke Logistiek Totaal meting 5 Totaal meting 4 Totaal meting 3 Totaal meting 2 Totaal meting 1 dienstverlening dienstverlening Topmanagement Middenmanagement HR Topmanagement Middenmanagement HR 44
 • 45. BIJLAGE: BEREKENING WENDBAARHEID Blok kennis Max Score Bekend welke kennis cruciaal is voor de bedrijfsvoering 10 Bekend welke medewerkers over welke cruciale kennis beschikken 10 In organisatie ligt er een plan klaar als een medewerker met cruciale kennis vertrekt 15 Bekend welke kennis wij over vijf jaar nodig hebben 15 Op alle niveaus kennisontwikkeling een vast agendapunt 10 Het belang van kennisontwikkeling bij alle medewerkers bekend 5 Een plan van aanpak aanwezig om de medewerkers naar een gewenst kennisniveau te tillen 5 Voor elke onderwerp bekend wie verantwoordelijk is voor de kennisontwikkeling 10 Verkrijgen van de juiste interne kennis op het juiste moment als eenvoudig ervaren 10 Verkrijgen van de juiste externe kennis op het juiste moment als eenvoudig ervaren 10 Maximaal aantal punten 100 Hoe werkt de puntentelling Per vraag worden punten gescoord. Onbekend: 0 punten Geheel mee oneens: 1 punt Mee oneens: 2 punten Niet eens/niet oneens: 3 punten Mee eens: 4 punten Geheel mee eens: 5 punten Wendbaarheid = aantal punten / max aantal 45
 • 46. BIJLAGE: BEREKENING WENDBAARHEID Blok: HR Beleid Max Score Bekend welke medewerkers een sleutelrol vervullen voor het realiseren van de bedrijfsdoelstelling nu en in de komende 5 jaar 10 Bekend wat de komende vijf jaar de consequenties zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 5 Bekend welke alternatieven er zijn om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 15 In organisatie zijn richtlijnen bekend met betrekking tot de omvang van de flexibele schil 5 Het strategisch HR-plan voor de komende drie tot vijf jaar bekend 5 In organisatie ligt een duidelijke relatie tussen het strategisch HR-plan en de bedrijfsdoelstellingen in dezelfde periode(s) 10 Het strategische HR-plan in corporate-, divisie- en/of afdelingsplannen vertegenwoordigd 15 Bekend hoe voor langere termijn de inzet van het huidige personeel verbeterd kan worden 5 Beleid opgesteld om in de toekomst over het juiste personeel te beschikken 15 Maximaal aantal punten 85 Hoe werkt de puntentelling Per vraag worden punten gescoord. Onbekend: 0 punten Geheel mee oneens: 1 punt Mee oneens: 2 punten Niet eens/niet oneens: 3 punten Mee eens: 4 punten Geheel mee eens: 5 punten Wendbaarheid = aantal punten / max aantal 46
 • 47. BIJLAGE: BEREKENING WENDBAARHEID Blok: Processen & systemen Max Score Van alle projecten de voortgang continu inzichtelijk 10 De begroting ( mensen/middelen) per project bekend 5 In organisatie wordt tijdens het project het budget (tijd/geld) continue bewaakt 10 In organisatie zijn scenario’s bekend om de continuïteit van een project te waarborgen 15 In organisatie worden de risicoscenario's per project opgesteld 15 Bekend wat de kosten/risico's zijn van het overschrijden van een deadline 10 Bekend wat de doorlooptijd van een order of te leveren dienst is 10 Bekend hoe de doorlooptijd van een order of te leveren dienst kan worden verkort 15 Bekend hoe de kosten van een order of te leveren dienst kunnen worden verlaagd 5 In organisatie staat vast wat de ideale flex/vast verhouding is om de productiviteit te optimaliseren 5 Een bewuste keuze gemaakt voor de flex/vast verhouding over vijf jaar 15 Maximaal aantal punten 115 Hoe werkt de puntentelling Per vraag worden punten gescoord. Onbekend: 0 punten Geheel mee oneens: 1 punt Mee oneens: 2 punten Niet eens/niet oneens: 3 punten Mee eens: 4 punten Geheel mee eens: 5 punten Wendbaarheid = aantal punten / max aantal 47
 • 48. TOELICHTING LEIDERSCHAPSSTIJLEN Directief: Leider houdt strikte controle op de groepsprocessen door het geven van instructies. Bepaalt het doel, de weg ernaar toe en uitvoering Democratisch: Leider behoudt in ruime mate de leiding, maar biedt medewerkers hulp bij de oplossing van problemen, biedt ruimte aan de groep om dingen zelfstandig door te spreken, zodat optimale overeenstemming wordt bereikt. Laissez faire: Leider laat medewerkers zelf bepalen hoe ze (samen) werken en wat het juiste (of niet juiste) is. De leidinggevende komt alleen in actie als de werkers hiernaar vragen. Hij grijpt niet in. Ondersteunend: Leider zorgt voor randvoorwaarden, maakt het mogelijk dat medewerkers optimaal functioneren Participerend: Leider laat medewerkers meepraten, meedenken en soms meebeslissen, Leider blijft eindverantwoordelijk voor beslissing Dienend: Leider kijkt naar de behoefte van medewerkers en kijkt hoe hij kan helpen problemen op te lossen en persoonlijke groei te stimuleren. Sterke focus op mensen. Situationeel: Leider stemt de leiderschapsstijl af op medewerker om gedrag optimaal te beïnvloeden. Kijkt sterk naar gedrag medewerker en past eigen gedrag hierop aan. 48
 • 49. EINDE