Biuletyn wroclaw_pl Nr11 124 2023.pdf

W

Cztery zielone lata we Wrocławiu to 21 tys. drzew, 215 tys. krzewów i pnączy i 52 nowe parki zieleńce. Chcesz się o tym przekonać, przyjdź 25 marca na Zielony piknik przy ul. Legnickiej.

NR 11 (124), 22-27.03.2023
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
ISSN: 2719-7948
WYDRUKOWANO
NA
PAPIERZE
EKOLOGICZNYM
BĄDŹ NA BIEŻĄCO. ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.WROCLAW.PL
Rozliczsięizamelduj,
a zyskasz 2,5 tys. zł
W programach Nasz Wrocław i Nasz Wrocław
MAX wrocławscy podatnicy i mieszkańcy z mel-
dunkiem dostają darmowe wejściówki i zniżki.
str. 3
Poszerzonyobszar
deratyzacjiwmieście
...i wydłużone terminy. Tak prowadzona będzie
we Wrocławiu deratyzacja. Rada przegłosowała,
a straż dopilnuje, by zmniejszyć populacje szczurów.
str. 4
Київ – місто-партнер
Вроцлава
15 березня у вроцлавській ратуші було підпи-
сано угоду, що формально закріпила тривалу
співпрацю між містами.
str. 18
Idź na piknik!
Konkurs z nagrodami, drzewka
za elektrośmieci i wymiana
ubrań – 25 marca na placu
Strzegomskim
wielkie
świętowanie.
str. 9-12
Cztery zielone
21 tys. drzew
215 tys.
krzewów i pnączy
52 nowe
parki i zieleńce
lata we Wrocławiu
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
2 GŁOS PREZYDENTA
Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
TOMASZ
HOŁOD
Szanowni Państwo,
kiedy w 2018 roku powierzali mi
Państwo obowiązki Prezyden-
ta Wrocławia, podkreślałem to
najważniejsze dla mnie słowo
w myśleniu o naszym mieście:
„wspólnota”.
Ostatnio, w świecie pełnym po-
działów, poszukiwania wrogów
lub ludzi odpowiedzialnych „za
coś”, wspólnota zdaje się mało
popularnym hasłem. Nie wiem,
czy jest mi bliższy z racji socjolo-
gicznego wykształcenia, czy z lat
zaangażowania we wsparcie wro-
cławskich NGO-sów, ale myśląc
u progu nowej kadencji o Wro-
cławiu, myślałem właśnie przede
wszystkim o wspólnocie. Bez niej
samo miasto staje się bowiem je-
dynie zbiorem technicznych słów
opartych o „urbanistykę”, „ciągi
komunikacyjne”, „analizę ru-
chu”, „nasadzenia zieleni”. Do-
piero, gdy pamiętamy kto tworzy
miasto, jesteśmy w stanie wypeł-
nić owe „technikalia” właściwą
treścią.
Wspólnota definiuje miasto. Na-
daje mu kierunek, wskazuje wy-
zwania i szuka rozwiązań. A nade
wszystko bierze odpowiedzial-
ność właśnie za to wszystko, co
wspólne.
W mojej wizji Wrocławia sprzed
blisko 5 lat nic nie uległo zmia-
nie. Nadto sądzę, że przez kry-
zysy, jako wspólnota, wyszliśmy
wzmocnieni, a wzajemne wspar-
cie i otwartość na potrzebujących
w najtrudniejszych momentach
pokazały, jak bardzo odpowie-
dzialni jesteśmy.
Dziś tej wspólnej odpowiedzial-
ności za miasto, zrozumienia
procesów, z jakimi się mierzy,
będziemy bardzo potrzebowa-
li. Dlatego tak dużo opowiadam
Państwu o Wrocławiu, czy po-
przez biuletyn, czy też w tej naj-
szybszej codziennej interakcji
poprzez media społecznościowe.
Najlepsze nawet działania pro-
inwestycyjne miasta nie zastąpią
corocznego płacenia podatków
w miejscu, z którego korzystamy,
a instytucje miejskie, choćby naj-
sprawniejsze, nie będą w stanie
skutecznie zadbać o czystość na
naszych podwórkach, jeśli sami
nie będziemy o nią dbać. Troska
o Wrocław, w każdym wymiarze,
jest naszą najbardziej wspólną
sprawą.
TOMASZ
HOŁOD 21 marca obchodziliśmy pierw-
szy dzień wiosny. We Wrocła-
wiu wiosenny sezon otworzyli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
113 im. Adama Rapackiego przy
ul. Zemskiej 16C, którzy przebra-
ni w stroje księżniczek i rycerzy
bawili się na nowym placu zabaw
– Średniowiecznym Wrocławiu
w parku Tysiąclecia. Była to rów-
nież dobra okazja, żeby przypo-
mnieć o zielonych inwestycjach,
jakie w najbliższym czasie będą
realizowane w stolicy Dolnego
Śląska.
Warowny gród w parku Tysiąc-
lecia powstaje w ramach dwóch
projektów Wrocławskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego: nr 250
WBO 2019 oraz nr 198 WBO 2021.
I etap Średniowiecznego Wrocła-
wia został ukończony i otwarty 1
marca. Już w kwietniu park Ty-
siąclecia zostanie jeszcze bardziej
zazieleniony w ramach kolejnej
edycji akcji WROśnij we WRO-
cław.
KSIĘŻNICZKI I RYCERZE POWITALI PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
18°C
PT. 24.03 SOB. 25.03 ND. 26.03 PN. 27.03 WT. 28.03 ŚR. 29.03
CZW. 23.03
18°C 14°C 13°C 10°C 8°C 10°C
POGODA
NR 11 (124) – MARZEC 2023
3
AKTUALNOŚCI
Do 2 maja trzeba rozliczyć PIT. Składając zeznanie podatkowe we
wrocławskimurzędzieskarbowym,skorzystaszzdarmowychwejść
i zniżek w programie Nasz Wrocław. Potwierdzając dodatkowo
zameldowanie, uzyskasz kolejne bonusy z Nasz Wrocław MAX.
I Redakcja
Według danych Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej we Wrocła-
wiu w 2022 r. rozliczono 582 tys.
PIT-ów. To o ponad 50 tys. wię-
cej niż w 2021 r. (531 tys.). Mimo
to dochody Wrocławia z PIT wca-
le nie są wyższe. – To efekt nie-
korzystnych reform podatkowych
rządu. Szacujemy, że tylko w tym
roku ubytek dochodów z PIT to
około 420 mln zł – podkreśla
Marcin Urban, skarbnik Wrocła-
wia. – Dochody z PIT to głów-
ne źródło dochodów miasta i 33
proc. wszystkich dochodów wła-
snych Wrocławia – dodaje.
Zapłać tu, gdzie mieszkasz!
Nie każdy wie, że deklaracji PIT
nie trzeba składać w mieście,
w którym się jest zameldowa-
nym. O wiele lepiej zrobić to
tam, gdzie się naprawdę mieszka.
Dzięki temu nasze podatki zo-
staną przeznaczone na inwesty-
cje, z których skorzystamy jako
mieszkańcy.
A po co się meldować?
Ale zameldowanie też jest istot-
ne. To ważna informacja dla
miasta. Dzięki znajomości liczby
zameldowanych na danym osie-
dlu mieszkańców, można pre-
cyzyjnie oszacować niezbędną
liczbę miejsc w przedszkolach
i szkołach czy zweryfikować pla-
ny inwestycyjne. Takie dane po-
magają także optymalnie zapla-
nować kursowanie komunikacji
miejskiej na danym obszarze.
Wszyscy na tym korzystają.
Status Nasz Wrocław
Rozliczając podatek we Wrocła-
wiu, w ciągu roku masz możliwość
skorzystania z:
◼ darmowych wejść do 10 wro-
cławskich instytucji
◼ zniżek u niemal 70 partnerów
programu
◼ tańszych biletów okresowych
imiennych na MPK
◼ biletu miesięcznego MPK za
1 zł w taryfie Nasz Wrocław
Kolej
◼ wirtualnej karty czytelnika
MBP
◼ 30 dodatkowych punktów
w rekrutacji do przedszkoli
oraz 80 dodatkowych punktów
w rekrutacji do pozaobwodo-
wych szkół podstawowych.
Korzystaj na MAX-a
Rozliczając podatek i będąc zamel-
dowanym na pobyt stały we Wro-
cławiu, w ciągu roku skorzystasz z:
◼ 19 darmowych wejść
◼ dodatkowych darmowych bi-
letów dla osoby towarzyszącej
w 7 atrakcjach
◼ bezpłatnych wejść na mecze
i do Vertigo Jazz Clubu
◼ wyższych zniżek u wybranych
partnerów programu
◼ rocznej karty do zoo w cenie
jednorazowego wstępu
◼ rocznego karnetu VIP do aqu-
aparku za pół ceny
◼ 50 dodatkowych punktów
w rekrutacji do przedszkoli
oraz 90 dodatkowych punktów
w rekrutacji do pozaobwodo-
wych szkół podstawowych.
To proste, nie zwlekaj
Zarejestruj się w programie na
stronie lub w aplikacji. Potwierdź
status podatnika i meldunek.
W razie jakichkolwiek proble-
mów, użyj czatu wideo dostęp-
nego na stronie www.wroclaw.
pl/nasz-wroclaw.
Rozlicz PIT i zobacz, co może twój podatek
Wrocław i Kijów miastami partnerskimi
Kijów oficjalnie stał się miastem partnerskim Wrocławia 15 marca. Mer Kijowa Witalij Kliczko nazwał przymierze „symbolicznym”.
I Magdalena Pasiewicz
Inicjatywa partnerskiej współ-
pracy pomiędzy Wrocławiem
i Kijowem pojawiła się w 2019
roku, a nabrała rozpędu po wy-
buchu wojny na Ukrainie i pod-
czas Samorządowego Okrągłego
Stołu we Wrocławiu w maju 2022
roku. W listopadzie radni miejscy
przegłosowali uchwałę o nawią-
zaniu współpracy partnerskiej
z Kijowem.
– Chciałbym raz jeszcze po-
dziękować Wrocławiowi i prezy-
dentowi Sutrykowi. Za wsparcie
Kijowa, za pomoc humanitar-
ną i gospodarczą – mówił pod-
czas łączenia mer Kijowa Witalij
Kliczko.
Podpisanie porozumienia miast
partnerskich zacieśni kana-
ły pomocy między miastami,
a w przyszłości pozwoli wspo-
móc odbudowę zniszczonego Ki-
jowa. Po podpisaniu dokumentów
prezydent Wrocławia i delegacja
z Ukrainy odsłonili herb Kijowa
w ratuszu. Kijów to drugie miasto
na Ukrainie, z którym Wrocław
zawarł porozumienie (w 2001 r.
podpisano umowę ze Lwowem).
To 16. miasto partnerskie Wro-
cławia.
Zmiana czasu
w ten weekend
W najbliższy weekend w nocy
z soboty na niedzielę (25/26
marca 2023 r.) przestawia-
my czas z zimowego na letni,
przesuwając wskazówki ze-
garków o jedną pełną godzinę
do przodu – z godziny 2 na 3.
Oznacza to, że będziemy spa-
li godzinę krócej, ale dzięki
temu po południu będziemy
dłużej cieszyć się naturalnym
światłem.
Wrocław liderem
transformacji
Podczas Polskiego Kongresu
Klimatycznego, który odbył
się w dniach 16 i 17 marca
2023 r. w Warszawie, Wro-
cław otrzymał tytuł Lidera
Transformacji Energetycz-
nej! Nagroda przyznana zo-
stała za instalację fotowol-
taiczną na Tarczyński Arenie
oraz rozbudowę sieci elek-
troenergetycznej pod system
ładowarek pojazdów elek-
trycznych.
Ostatnie ślizgi
w Spartanie taniej
Od 20 marca do końca se-
zonu łyżwiarskiego (czyli do
31 marca) - na dwóch lodo-
wiskach WCT Spartan przy
ul. Wejherowskiej 34 i ul.
Spiskiej 1 wejście na płytę
przez cały tydzień dla dzieci
i dorosłych będzie kosztowa-
ło tylko 17 zł. To już ostatni
dzwonek na łyżwy. Warto
skorzystać.
Kiedy jest dyżur
miejskich radnych?
Wrocławscy radni miejscy:
Agata Gwadera-Urlep, Mał-
gorzata Kellner i Igor Wójcik
zapraszają mieszkańców na
swój dyżur w Sukiennicach
9, pok. 204, 205 i 211 w środę
22 marca w godz. 15-16.30.
Tydzień później w środę 29
marca w tym samym miej-
scu i tych samych godzinach
dyżurować będą: Jolanta
Niezgodzka, Agnieszka Ryb-
czak i Piotr Uhle. Harmono-
gram sprawdź na wroc.city/
DyzuryRadnych2023.
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
4 AKTUALNOŚCI
Większy obszar w centrum, liczniejszy katalog nieruchomości, wydłużone terminy – tak miasto walczy ze szczurami. A wszystko w porozumieniu z naukowcami z Uni-
wersytetu Przyrodniczego, którzy dostosowują metody do biologii tych zwierząt i badań naukowych z całego świata. Rada miejska już podjęła uchwałę w tej sprawie.
I Bartosz Moch
W centrum Wrocławia (na terenie
ograniczonym rzeką Odrą, mostem
Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na
Ostatnim Groszu, estakadą Gądo-
wianką, ul. Klecińską, ul. Petunio-
wą, al. gen. Hallera, al. Armii Kra-
jowej, Lasem Rakowieckim oraz
Starą Odrą) obowiązkowa deraty-
zacja będzie od teraz obowiązywać
właścicieli wszystkich nierucho-
mości oraz sieci kanalizacji sani-
tarnej, ogólnospławnej, deszczo-
wej wraz z wpustami ulicznymi,
studni i komór na sieciach infra-
struktury podziemnej.
Rozszerzony został również ka-
talog rodzajów nieruchomości
podlegających obowiązkowej
deratyzacji, usytuowanych poza
wskazanym powyżej centrum
Wrocławia. Deratyzacja obowią-
zuje od teraz również hostele,
motele, pensjonaty oraz inne
obiekty świadczące usługi noc-
legowe, dworce kolejowe i auto-
busowe oraz pozostałe budynki
użyteczności publicznej i obiekty,
w których wykonywane są cało-
dobowe świadczenia zdrowotne.
Wydłużono również terminy prze-
prowadzania obowiązkowej dera-
tyzacji na terenie centrum Wrocła-
wia do 10 miesięcy w ciągu roku:
◼ od 1 stycznia do 31 marca,
◼ od 1 maja do 30 września,
◼ od 1 listopada do 31 grudnia.
Bez zmian pozostają daty obo-
wiązkowej deratyzacji na terenie
całego Wrocławia, przeprowadza
się ją dwukrotnie w ciągu roku
w terminach:
◼ od 1 marca do 31 marca,
◼ od 1 listopada do 30 listopada.
Należy pamiętać, że deratyzację
przeprowadza się każdorazowo
w przypadku wystąpienia populacji
gryzoni na terenie nieruchomości.
Nad prawidłowym przebiegiem
deratyzacji czuwają strażnicy
miejscy. Właściciele nieruchomo-
ści, którzy nie wykonują deraty-
zacji na zarządzanych terenach,
mogą zostać ukarani grzywną.
Szerzej i częściej – tak będzie przebiegać deratyzacja
W środę 22 marca wystartowała rekrutacja do wrocławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym roku przygotowano
ponad 6,5 tysiąca miejsc. Jak zapisać dziecko i na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim załóż profil zaufany lub e-PUAP, a potem skorzystaj z naszego poradnika.
I Paulina Falkiewicz
W tym roku po raz drugi re-
krutacja przebiega w pełni
elektronicznie. Ważne jest jed-
nak, by rodzic posiadał aktyw-
ny profil zaufany lub e-PUAP.
W innym wypadku nie wpro-
wadzi wniosku w systemie re-
krutacyjnym i będzie musiał
złożyć go osobiście.
Zapisz się elektronicznie
Wnioski w elektronicznym
systemie rekrutacji można
składać od 22 do 29 marca.
W tym celu po zalogowaniu –
należy:
◼ podać dane dziecka i rodzi-
ców,
◼ wybrać trzy przedszkola,
◼ zaznaczyć spełniane kry-
teria,
◼ dodać wymagane załączniki,
◼ podpisać wniosek profilem
zaufanym.
– We Wrocławiu mamy wy-
starczającą liczbę miejsc
w przedszkolach. Także
w tegorocznej rekrutacji każde
dziecko znajdzie miejsce w pu-
blicznej placówce – zapewnia
Marcin Miedziński z Departa-
mentu Edukacji UMW. – Je-
żeli chodzi o dzieci obcokra-
jowców, w tym ukraińskich
uchodźców, biorą one udział
w rekrutacji na takich sa-
mych zasadach – podkreśla.
Dodatkowe punkty
Rodzic, który chce zapisać
dziecko do placówek oświa-
towych w 2023 roku, może
otrzymać dodatkowe punkty
za rozliczanie się i zameldo-
wanie we Wrocławiu:
◼ 30 punktów w progra-
mie Nasz Wrocław (z aktyw-
nym statusem podatnika)
◼ 50 punktów w progra-
mie Nasz Wrocław MAX (po
potwierdzeniu zameldowania
we Wrocławiu).
Harmonogram rekrutacji
22.03.2023 od godz. 12 –
rozpoczęcie składania wnio-
sków z wykorzystaniem
elektronicznego systemu
29.03.2023 do godz. 15
– zakończenie składania
wniosków z wykorzystaniem
elektronicznego systemu
21.04.2023 – sprawdzenie
wyników kwalifikacji
24.04.2023 – złożenie ewentu-
alnej rezygnacji z miejsca za po-
mocą systemu
25.04.2023 – zamknięcie możli-
wości złożenia rezygnacji z miej-
sca za pomocą systemu
27.04.2023 od godz. 14 – spraw-
dzenie list przyjętych do przed-
szkola
12.06.2023 od godz. 12 – rozpo-
częcie składania wniosków z wy-
korzystaniem elektronicznego
systemu w rekrutacji uzupełnia-
jącej
14.06.2023 do godz. 15 – zakoń-
czenie składania wniosków z wy-
korzystaniem elektronicznego
systemu
24.06.2023 – sprawdzenie wy-
ników kwalifikacji w rekrutacji
uzupełniającej
27.06.2023 – złożenie ewentual-
nej rezygnacji z miejsca za po-
mocą systemu
28.06.2023 – zamknięcie możli-
wości złożenia rezygnacji z miej-
sca za pomocą systemu
29.06.2023 – sprawdzenie list
przyjętych do przedszkola.
To już czas na naukę – zapisz malucha raz, dwa, trzy
UMW
Obszar obowiązkowej marcowej deratyzacji we Wrocławiu
NR 11 (124) – MARZEC 2023
5
WROCŁAW ROZMAWIA
Przystanie, pola biwakowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego. Na budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej nad Odrą otrzymać można w tym
roku dotację w kwocie do 150 tysięcy złotych. Konkurs dla NGO ogłosił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Termin składania wniosków upływa 29 marca.
I Maciej Wołodko
Wkład własny organizacji po-
zarządowej wynosi w konkursie
minimum 10 proc. Przewidywany
czas realizacji zadania to okres od
2 maja 2023 r. do końca 2023 r.
Na co dokładnie dostać można
dotację? Na budowę lub moder-
nizację małej infrastruktury tu-
rystycznej nad Odrą.
Poprzez infrastrukturę i sprzęt
turystyczny organizatorzy
konkursu rozumieją w szcze-
gólności: przystanie, pola bi-
wakowe (np. wiaty, ławostoły,
paleniska, kosze na śmieci),
parkingi dla kamperów, zaple-
cze sportowo-rekreacyjne (np.
boisko do siatkówki plażowej,
plac zabaw), miejsca wodowa-
nia i wyciągania kajaków oraz
innego sprzętu pływającego,
zejścia do wody, miejsca eta-
powe (węzłowe), szlaki wodne,
wypożyczalnie sprzętu pływa-
jącego, sprzęt pływający, slipy
dla łodzi.
Aby przystąpić do konkursu:
◼ należy wypełnić i złożyć
ofertę w Generatorze eNGO
◼ zapisać ofertę na dysku
komputera
◼ podpisać ją podpisem elek-
tronicznym
◼ podpisać wymagane załączniki
podpisem elektronicznym
◼ przesłać ofertę oraz wyma-
gane załączniki za pomocą
platformy ePUAP
Wszystko do 29 marca 2023 r.
do godziny 23.59.
› Dokumenty i regulamin
znajdziesz na stronie
wroc.city/FunduszOdrzanski
Jeśli działacie w sektorze pozarządowym, do 31 marca możecie
wziąć udział w ankiecie sprawdzającej stan wrocławskich or-
ganizacji NGO. Michał Szkrawan z Centrum Sektor 3 wyjaśnia
Maćkowi Wołodko dlaczego warto to zrobić.
Skąd wziął się pomysł, żeby
przeprowadzić tego typu bada-
nie?
Od wielu lat prowadzimy przy ul.
Legnickiej 65 inkubator NGO. To
sprawia, że słyszymy na co dzień,
jakie są problemy. A tych nie
brakuje. Pandemia spowodowała
np. wycofanie się wielu uczest-
ników projektów oraz wolonta-
riuszy. Z powodu restrykcji nie
było możliwości wyjścia do ludzi.
W efekcie wiele projektów zostało
wstrzymanych. 2022 rok to była
kumulacja wszystkiego. W Ukra-
inie wybuchła wojna, a wiele
organizacji przestawiło się na
działania pomocowe. Inflacja
w Polsce przełożyła się na rosną-
ce problemy finansowe. Dlatego
uważamy, że jest to właściwy
moment, by zadać sobie kilka py-
tań, zdiagnozować sytuację.
Jak chcecie to zrobić?
Badamy kondycję wrocławskich
NGO-sów, robimy to chyba jako
pierwsi we Wrocławiu. Samo
badanie jest w formie ankiety.
Jej wypełnienie zajmuje około
8 minut. Pytamy o podstawowe
rzeczy. Ale także o ocenę 2022
roku, o spojrzenie na rok 2023.
Oczekiwania, obawy, rzeczy, któ-
re będą się odbywać. Trochę po-
dobne badanie, tylko że w skali
ogólnopolskiej, przeprowadza co
roku Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Różnica polega na tym, że dane
statystyczne z badania ogólno-
polskiego niewiele nam mówią
o sytuacji we Wrocławiu. A ona
interesuje nas najbardziej.
Ankietę wypełnić można do
końca marca. Ale zakładam, że
nawet dziś macie cząstkowe
informacje, wynikające choćby
z rozmów prowadzonych w in-
kubatorze NGO. Z jakimi pro-
blemami borykają się najczę-
ściej wrocławskie NGO-sy?
Utrzymanie płynności finanso-
wej, pozyskanie nowych człon-
ków. Ale też wypalenie zawodo-
we. To ostatnie jest szczególnie
widoczne. Chroniczny stres, pra-
ca po godzinach, to ma destruk-
tywny wpływ na życie osobiste.
Widzimy także, że nadal nieod-
krytym tematem dla wielu or-
ganizacji jest współpraca z biz-
nesem. Wiele nie wie, że może
działać z biznesem w ramach
partnerstwa, darowizny itp. To
przekłada się na korzyści dla be-
neficjentów.
A czy to nie jest tak, że w chu-
dych dla budżetu miejskiego
latach, to właśnie współpraca
z biznesem będzie się stawać dla
organizacji coraz ważniejsza?
Myślę, że współpraca z gminą
będzie nadal podstawą dla NGO.
Z biznesem – to jest nadal strefa
nieodkryta. To może się zmienić
w 2023 roku. W 2022 już takie
ziarna zostały zasiane. Czy te
partnerstwa będą kontynuowane
– tego jeszcze nie wiemy.
A co z odpisami od podatku?
W tym roku jest to 1,5 proc.
a nie 1 proc. Nie podreperuje to
finansów organizacji?
Z 1,5 proc. od podatku mogą
korzystać Organizacje Pożytku
Publicznego (OPP). Jest ich we
Wrocławiu – zgodnie z wyka-
zem prowadzonym przez Naro-
dowy Instytut Wolności – 324.
Ale większość organizacji w na-
szym mieście jest małych. Do 5
osób. Nie mogą skorzystać z 1,5
proc. Nie są w stanie sprostać
wymaganiom ustawowym. To
nie znaczy, że nie działają do-
brze. Tylko nie mają warunków,
środków.
To ile jest organizacji pozarzą-
dowych we Wrocławiu?
Około 2 tysięcy działa aktywnie.
Oficjalnie w bazie Generator NGO
Urzędu Miejskiego Wrocławia za-
rejestrowanych jest ich ponad 4,5
tysiąca. Ale część z nich jest or-
ganizacjami widmo. Liczymy na
to, że jeśli 10 proc. działających
aktywnie NGO odpowie na naszą
ankietę, pozwoli to już na wska-
zanie pewnych trendów.
› Ankietę wypełnisz na stronie
wroc.city/Ankieta
Masz 8 minut? Pomóż zbadać kondycję NGO-sów
Otwórz swój mały turystyczny biznes nad Odrą
TOMASZ
HOŁOD
Jak urządzić zieleń na podwórku przy Sępa-Szarzyńskiego?
23 marca 2023, godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 107
Michał Szkrawan zachęca do wzięcia udziału w ankiecie badawczej
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
6 KOMUNIKACJA
Umowę już podpisał prezydent Jacek Sutryk, teraz wystarczy, by zrobili to: Polregio i Koleje Dolnośląskie. Wtedy od 1 kwietnia
na biletach wrocławskiej komunikacji miejskiej będzie można jeździć także pociągami w granicach Wrocławia.
I Redakcja
Kilkanaście miesięcy trwały
rozmowy na temat sposobu fi-
nansowania podróży pociągami
w granicach Wrocławia. W grud-
niu magistrat przedstawił ofertę
operatorom kolejowym pociągów
i organizatorowi transportu ko-
lejowego w regionie – Urzędowi
Marszałkowskiemu.
Jest porozumienie
Wrocław zobowiązał się płacić za
każdą podróż 9,40 zł – to kwota
wynikająca z cennika Kolei Dol-
nośląskich. W grudniu 2022 roku
było to 9,10 zł, obecnie to 9,40
zł – trzeba przemnożyć przez
liczbę podróży wykonywanych
w granicach Wrocławia. Zatem
oferta wygląda następująco: 9,40
zł x liczba podróży w granicach
miasta.
28 lutego wicemarszałek wo-
jewództwa Tymoteusz Myrda,
członek zarządu województwa
Krzysztof Maj oraz prezes Kolei
Dolnośląskich Damian Stawikow-
ski podczas konferencji prasowej
zgodzili się na ofertę miasta.
Co zakłada umowa?
W pociągach osobowych Polregio
i Kolei Dolnośląskich na obsza-
rze określonym w umowie, czyli
stacji i przystanków kolejowych
mających w nazwie słowo Wro-
cław i na przystanku Iwiny, ho-
norowane będą bilety MPK:
◼ czasowe (24-, 48-, 72–
i 168-godzinne)
◼ okresowe imienne (bez biletów
na 2 dowolne linie), w tym
imienne „Nasz Wrocław”
◼ okresowe na okaziciela.
W przejazdach pociągami w gra-
nicach Wrocławia mają być także
honorowane bezpłatne przejazdy
dla tych, którzy nie muszą kaso-
wać biletów w miejskich tram-
wajach i autobusach – np. dzieci
i młodzież ucząca się do 21 r.ż.
czy seniorzy, którzy ukończyli
65 r.ż. Honorowane mają być też
wszystkie ulgi i zwolnienia, które
obowiązują w komunikacji miej-
skiej, np. dla honorowych krwio-
dawców czy określonych grup lu-
dzi z niepełnosprawnościami.
Umowa zostaje zawarta na
okres od 1 kwietnia 2023 r. do
31 marca 2025 r. z możliwością
jej przedłużenia na mocy anek-
su. Miesięczne wynagrodzenie
za przejazdy wewnętrzne, czy-
li rozpoczynające się i kończące
we Wrocławiu z tytułu realizacji
przedmiotowej umowy, to iloczyn
szacunkowej liczby podróży
w graniach Wrocławia odby-
tych w danym miesiącu i stawki
za jedną podróż, która na dzień
podpisania umowy wynosi 8,70 zł
netto czyli 9,40 zł brutto.
Wartość umowy określono na
kwotę ponad 46 mln zł brutto.
Faktyczne kwoty, jakie Wrocław
będzie płacił kolejom, zostaną
ustalone w czasie liczenia pa-
sażerów. Pierwsze takie liczenie
powinno odbyć się w lipcu. Przez
pierwsze trzy miesiące (1.04-30.06
2023) umowa zakłada, że przyję-
te zostały miesięczne wartości na
podstawie wyników badań prze-
prowadzonych w 2019 r., tj. Bw
= 172 318 osób (Bw – miesięcz-
na liczba podróży wewnętrznych
w pociągach PR i KD określona na
podstawie badań). To oznacza, że
za pierwsze trzy miesiące umowy
miasto zapłaci ok. 5 mln zł: (172
318 pasażerów x 9,40 zł x 3 mie-
siące).
Urbancard w pociągach we Wrocławiu?
Wybudują trasy rowerowe wzdłuż Dubois
Została podpisana umowa z wykonawcą na budowę jednokie-
runkowych dróg i pasów rowerowych po obu stronach ul. Dubois
od mostów Mieszczańskich do skrzyżowania z ul. Pomorską.
I Redakcja
Drogi dla rowerów na ulicy Du-
bois to bardzo ważne uzupeł-
nienie korytarza rowerowego dla
jadących m.in. z Popowic nową
trasą wzdłuż wybudowanej linii
tramwajowej. Jest to jedna z tych
„dziur” w infrastrukturze, której
„załatanie” jest bardzo ważne ze
względu na dokończenie trasy
biegnącej właśnie z Popowic na
wschód (i odwrotnie).
W ramach inwestycji powstaną
również nowe przejazdy rowerowe
przez ul. Kurkową, pl. Maxa Bor-
na oraz ul. Dubois na wysokości
wspomnianych skrzyżowań.
– W ramach inwestycji zosta-
nie również wybudowane nowe
przejście dla pieszych na wysoko-
ści końca peronów przystanków
tramwajowych na ul. Dubois, któ-
re ułatwi dotarcie do przystanków
– mówi Krzysztof Świercz z Wro-
cławskich Inwestycji.
Wykonawca ma na zrealizowanie
zadania 9 miesięcy. Koszt inwe-
stycji to blisko 2,3 mln złotych.
PaulinaTyniec-PiszcziAleksanderŁośzWydziałuTransportuUMWrocławiapodczaskonferencji
UMW
Na to połączenie czeka wielu rowerzystów – trasa będzie liczyć 400 m
TOMASZ
HOŁOD
Twardo i jasno
na Mickiewicza
126-metrowy odcinek drogi
na Zalesiu przechodzi mo-
dernizację. Sięgacz ul. Mic-
kiewicza zyska oświetlenie,
odwodnienie i utwardzoną
nawierzchnię z wyznaczoną
trasą dla pieszych. Za prace
odpowiada ZDiUM we współ-
pracy z MPWiK oraz sami
mieszkańcy, którzy zgłosili
potrzebę modernizacji i na
ich wniosek jest realizowana
w ramach miejskiego par-
tycypacyjnego Programu
Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych. Inwestycja warta ponad
750 tys. zł ma się zakończyć
w połowie kwietnia.
Bezpieczniej
na Gądowie
Na ulicach Bajana i Drzewiec-
kiego powstały dwa wynie-
sione przejścia dla pieszych,
dzięki którym m.in. dzie-
ci bezpieczniej docierają do
szkoły. Powstało również od-
wodnienie i co bardzo ważne
– lampy doświetlające przej-
ście dla pieszych, a także inne
elementy poprawiające bez-
pieczeństwo. Prace te wyko-
nano z inicjatywy mieszkań-
ców w ramach Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego „Pie-
szo po Gądowie”. Kosztowały
łącznie 435 tys. zł.
Drugie życie
tramwaju
Jeszcze w ubiegłym roku co-
dziennie kursował na regular-
nych liniach MPK. Teraz za-
służoną emeryturę zapewnia
mu Towarzystwo Miłośników
Wrocławia. Miejski przewoź-
nik przekazał Towarzystwu
48-letni tramwaj Konstal
105. Jest wyjątkowy, bowiem
jako jedyny uniknął grun-
townej, zewnętrznej moder-
nizacji. Ma, tak jak dawniej,
wszystkie konstale, po cztery
pary drzwi w każdym wagonie
i otwierają się one do środka.
Zachował również swoje kan-
ciaste kształty. Turyści, wro-
cławianie, pasjonaci komu-
nikacji miejskiej będą mogli
cieszyć się nim, gdy wyruszy
na trasę odświeżony, jako
tramwaj historyczny i będzie
obsługiwał linie turystyczne.
NR 11 (124) – MARZEC 2023
7
INWESTYCJE
Ogród Japoński we Wrocławiu po zimowej przerwie przygotowuje się do otwarcia w nowym sezonie. Właśnie trwają prace porządkowe. Ogrodnicy usuwają liście
i uschnięte gałęzie krzewów oraz drzew. Kiedy ponownie będzie można wybrać się do ogrodu? Sprawdź też ceny biletów i skorzystaj ze zniżek.
I Tomasz Wysocki
Ogród Japoński to jedna z najpo-
pularniejszych atrakcji turystycz-
nych we Wrocławiu. Główną jego
ozdobą są różaneczniki, chociaż
miłośników zieleni przyciągają
także orientalne rośliny, alta-
ny w ogrodzie i nad wodą oraz
elementy wystroju ogrodu, które
nadają mu niezwykłego charak-
teru: pomost, ogrodowe rzeźby
i strumień. Po zimowej przerwie
znów będzie można go odwiedzać
od 1 kwietnia w godz. 9-19.
Najważniejsze atrakcje
Ogród Japoński we Wrocławiu
powstał zgodnie z zasadami
budowy tradycyjnych ogrodów
orientalnych. To pełen symboli
przykład harmonijnego połącze-
nia sił przyrody i działania czło-
wieka. Przyciąga architekturą,
aranżacją i rzadką roślinnością.
Kolekcja roślin liczy około 200
gatunków drzew, krzewów
i kwiatów. Część z nich – dęby,
cisy, azalie pontyjskie czy róża-
neczniki katawbijskie – pocho-
dzi jeszcze z pierwszego okresu
działania ogrodu, czyli początku
XX wieku. W ogrodzie jest około
30 gatunków roślin z Dalekiego
Wschodu. Można tu podziwiać
m.in. modrzewnik chiński, mi-
łorząb dwuklapowy, klon gra-
bolistny, szupin chiński. Godna
uwagi jest metasekwoja chińska,
klony palmowe, sosna koreańska
oraz kilkadziesiąt odmian róża-
neczników i azalii.
S w o i c h m i ł o ś n i k ó w m a j ą
drzewka niwaki, czyli: sosna
drobnokwiatowa, cyprisik tę-
połuskowy, ostrokrzew karbo-
wanolistny. Najbardziej wido-
wiskowym elementem Ogrodu
Japońskiego jest układ stru-
mieni, kaskad i stawów. I w tym
wymiarze można wyłowić wiele
symboli i odwołań do kultury
Dalekiego Wschodu, np. kaskadę
męską i żeńską, Staw IKE, czy-
li morze w ogrodzie, kamienne
plaże oraz drewniane mosty.
Podczas spaceru można obejrzeć
bramy, herbaciarnię i kamien-
ne latarnie – część z elemen-
tów wystroju pochodzi z ory-
ginalnych azjatyckich ogrodów
z XVIII i XIX wieku. Nawet ryby
w stawie Ogrodu Japońskiego
– karpie Koi – nie są wybra-
ne przypadkowo, to najczęściej
występujący lokatorzy tradycyj-
nych ogrodów japońskich. Karp
Koi to symbol szczęścia, odwa-
gi i długowieczności. Ryby tego
gatunku żyją nawet 70 lat.
Ceny biletów
◼ Bilet normalny: 21 zł, dla
uczestnika programu Nasz
Wrocław – 17 zł, dla uczest-
nika programu Nasz Wrocław
Max – 15 zł
◼ Bilet ulgowy: 14 zł, dla
uczestnika programu Nasz
Wrocław – 11 zł, dla uczest-
nika programu Nasz Wrocław
Max – 10 zł
◼ Bilet wielokrotny, normal-
ny (10 wejść): 140 zł, dla
uczestnika programu Nasz
Wrocław – 112 zł, dla uczest-
nika programu Nasz Wrocław
Max – 98 zł
◼ Bilet wielokrotny ulgowy: 98
zł, dla uczestnika programu
Nasz Wrocław – 78 zł, dla
uczestnika programu Nasz
Wrocław Max – 68 zł
◼ Bilet rodzinny: 56 zł, dla
uczestnika programu Nasz
Wrocław – 45 zł, dla uczest-
nika programu Nasz Wrocław
Max – 39 zł
◼ Bilet specjalny: sesje foto-
graficzne i filmowe – 280 zł,
dla uczestnika programu Nasz
Wrocław – 224 zł, dla uczest-
nika programu Nasz Wrocław
Max – 196 zł.
Z bezpłatnego wejścia mogą
skorzystać: dzieci do lat 3,
przewodnicy turystyczni, oso-
by z niepełnosprawnością wraz
z opiekunami.
W Ogrodzie Japońskim trwają prace pielęgnacyjne
Przed wiosennym otwarciem Ogrodu Japońskiego przy ul. Adama Mickiewicza 1 trwają wielkie porządki
Po prawie trzech latach ZUS we Wrocławiu wrócił do swojej stałej siedziby przy ulicy Reymonta. Pla-
cówka przeszła gruntowny remont, który kosztował 15 mln złotych.
I Jarek Ratajczak
W placówce ZUS przy ul. Reymonta
gruntownie przebudowana i zmo-
dernizowana została sala obsługi
klientów, prowadzący do niej łącz-
nik oraz stare piwnice.
– Dzięki rozbudowie budynek po-
większył się o ponad 800 mkw.
Nowoczesna, klimatyzowana i wy-
godna sala obsługi klientów zosta-
ła zlokalizowana w dobudowanej
części – mówi Iwona Kowalska-
-Matis, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Rzeczniczka zapewnia, że w no-
wej, zbudowanej według najwyż-
szych standardów, sali klienci będą
swoje sprawy mogli załatwiać nie
tylko w dobrych warunkach, ale
też przy zachowaniu pełnej pouf-
ności danych. Sala spełnia wszyst-
kie nowoczesne standardy obsługi
klientów. Są w niej wygodne miej-
sca dla czekających w kolejce oraz
przestronna toaleta.
– Planujemy także zorganizowa-
nie miejsca do przewijania naj-
młodszych gości i kącika zabaw dla
nieco starszych, towarzyszących
rodzicom maluchów – opowiada.
Wejście do sali, przed którą są
trzy miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami – zbu-
dowane zostało bez barier archi-
tektonicznych. Drzwi wejścio-
we otwierają się automatycznie,
dzięki czemu osoby na wózkach
nie mają najmniejszego problemu
z wejściem do środka. Cały obiekt
jest monitorowany, a przeszklenia
oklejone po to, żeby osoby niedo-
widzące mogły bezpiecznie poru-
szać się na terenie inspektoratu.
– Dla osób niedosłyszących za-
montowaliśmy pętlę indukcyjną,
czyli system wspomagania słuchu,
który umożliwia odbiór czyste-
go i wyraźnego dźwięku poprzez
cewkę telefoniczną, w którą wy-
posażony jest niemal każdy aparat
słuchowy. A dla osób niedowidzą-
cych czytane za pomocą zmysłu
dotyku tyflomapy oraz oznakowa-
nie w języku Braille’a – podkreśla
rzeczniczka.
Zmodernizowany budynek jest
energooszczędny.
ZUS po remoncie przyjmuje klientów na Reymonta
ZUS
Gruntownie przebudowana została m.in. sala obsługi klientów
ZZM
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
8
Króliki, sowy, maski Batmana, drzewa, kwiatki, motyle – dzieci z „Misiowej Polany”, czyli Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu, drukują przed-
mioty w 3D. „Oswajają się z nową technologią, a przy okazji uczą się mnóstwa ważnych rzeczy” – mówi Anna Ziółkowska, dyrektorka placówki.
I Beata Turska
Dzieci z „Misiowej Polany”
mają do dyspozycji dwie proste
w obsłudze drukarki 3D Banach
(School i Smart) i sześć długopi-
sów 3D tej samej marki, a także
filament, czyli tworzywo termo-
plastyczne, którego używa się do
druku przestrzennego.
Zaczarowany ołówek
Największym wzięciem cieszą
się długopisy 3D, bo taki sprzęt
jest jak zaczarowany ołówek ze
znanej kreskówki: to, co się nimi
narysuje, można wziąć potem do
ręki, wykorzystać w zabawie, po-
łączyć z innymi elementami, po-
darować komuś.
– Dzieci je uwielbiają
– mówi Anna Ziół-
kowska, dyrektorka
przedszkola. – Na
początku pracowa-
ły głównie na sza-
blonach, a teraz,
gdy już wiedzą,
jak trzymać na-
rzędzie i nim ope-
rować, mogą rysować
wszystko, co sobie wy-
obrażą. Zaskakujące jest
to, jak bardzo potrafią się
przy tym koncentrować.
– Aż trudno je od tego oderwać –
potwierdza Katarzyna Sałek-Ja-
racz, nauczycielka przedszkolna.
– Te zajęcia uwielbiają wszyscy,
i dziewczynki, i chłopcy. Co robi-
my za pomocą tych długopisów?
To zależy od pory roku. Jesienią
dzieci
s t w o r z y ł y
las, grzyby i zwierzątka, potem
śnieżynki i maseczki karnawa-
łowe, po nich zakładki na Dzień
Babci i Dziadka, a teraz zajmujemy
się wiosennymi kwiatkami. Każdy
może, oczywiście, narysować także
coś według własnego pomysłu.
Długopisy, z których ko-
rzystają przedszkolaki, są
całkowicie bezpieczne, bo fi-
lament rozgrzewa się niezbyt
mocno i nie da się nim oparzyć
(na wszelki wypadek dzieci za-
kładają jednak na palce specjalne
naparstki). Są też przystosowane
do pracy z powerbankiem.
Las, królik i kostka do gry
Bezpieczne są także drukarki,
które mieszczą się w zamknię-
tej obudowie z okienkami, przez
które można obserwować ich
pracę.
– Ten sprzęt służy przede
wszystkim do zapoznawa-
nia dzieci z nową technologią.
Przedszkolaki włączają drukar-
kę, a potem przyglądają się, jak
dzięki wgranemu programowi
powstaje trójwymiarowy przed-
miot: drzewko, królik, kostka do
gry. To ekscytujące, bo wszyst-
ko dzieje się na ich oczach. Gdy
czasem wchodzę do sali, słyszę,
jak wołają do swojej nauczy-
cielki „Pani Kasiu, pani Kasiu,
podstawka już prawie gotowa!”
– śmieje się pani dyrektor.
Wielką atrakcją jest także to, że
stworzone w ten sposób przed-
mioty można wykorzystać do
nauki i zabawy, np. do wydru-
kowanego drzewka zostały do-
czepione liście narysowane dłu-
gopisem 3D, a całość stała się
częścią makiety lasu, którą dzie-
ci przygotowywały przez dwa
tygodnie. Z kolei kwiaty, które
teraz powstają, będą prezentem
na Dzień Matki.
To nie tylko zabawa
Sprzęt do druku 3D trafił do
„Misiowej Polany” dzięki firmie
Ei System, która udostępniła go
na rok wraz z zapasem filamen-
tu na cały ten okres. Przedszko-
le w zamian zobowiązało się do
przeprowadzenia czterech zajęć
dla nauczycieli z innych placó-
wek: pokazuje im, że drukiem 3D
mogą zajmować się dzieci, które
nie chodzą jeszcze do szkoły.
– Marzę o tym, by drukarki
i długopisy zostały u nas na sta-
łe. Jeśli po roku, na który mi je
użyczono, będę musiała je zwró-
cić, dołożę wszelkich starań, by
coś takiego kupić do przedszko-
la, bo to rewelacyjne, bardzo
rozwijające narzędzie – mówi
dyrektorka.
- Takie zajęcia nie tylko bawią
i wprowadzają w świat nowych
technologii, ale też m.in. rozwi-
jają wyobraźnię, uczą koncen-
tracji i trenują precyzję dłoni,
co się bardzo przydaje w nauce
pisania. Fantastyczne jest także
to, że zamiast grać na kompute-
rze albo tablecie, dzieci poznają
technologię od innej, bardziej
twórczej strony - mówi Anna
Ziółkowska.
Sadzą, kiszą i jeżdżą
Przedszkolaki z „Misiowej Pola-
ny” zajmują się oczywiście także
mnóstwem innych rzeczy: sieją
i sadzą rośliny, mają dużo za-
jęć ruchowych w przedszkolnym
ogrodzie, biorą udział w akcji
„Rowerowy maj”, a nawet… ki-
szą warzywa w ramach projek-
tu „Wrocławskie przedszkolaki
zdrowo fermentują”. A przede
wszystkim uczą się, jak rozu-
mieć siebie i innych.
› Więcej na
wroc.city/Drukuja3D
Co robią przedszkolaki? Drukują w 3D zwierzaki
Przedszkolaki lubią przyglądać się pracy drukarki, która tworzy obiekty 3D, np. kolorowe kwiaty
Przedszkolaki włączają
drukarkę, a potem
przyglądają się, jak
dzięki wgranemu
programowi powstaje
trójwymiarowy
przedmiot: drzewko,
królik, kostka do gry.
MY WROCŁAWIANIE
Katarzyna Sałek-Jaracz, nauczycielka, tworzy z przedszkolakami
TOMASZ
HOŁOD
(3)
NR 11 (124) – MARZEC 2023
9
#INWESTYCJEWRO
Korzeniem w dół – tak brzmi najkrótsza instrukcja sadzenia drzewa. Czy może być w tym coś trudnego? Otóż tak. Przed miejskimi ogrodnikami stoi dużo wyzwań.
Szczególnie, jeśli drzew jest 932 i sadzone są w komunikacyjnym epicentrum miasta. Sprawdź, jak realizowany był wielki projekt zazieleniania ulic Legnickiej i Lotniczej.
I Bartosz Chochołowski
Ogrom wysiłku trzeba włożyć w to,
aby jak najwięcej z 932 drzew
(a najlepiej wszystkie) przyjęło
się i dobrze rozwijało przez kolej-
ne dekady. Jaka jest na to recepta?
Podstawa to dobry projekt, który
określi, gdzie i co będzie najlepiej
wyglądało i dobrze rosło.
W pajęczynie zależności
– Posadzenie nowego drzewa
w przestrzeni miejskiej to skom-
plikowane przedsięwzięcie. Musi-
my unikać kolizji z podziemnymi
i naziemnymi sieciami, których jest
bardzo dużo w tym rejonie – wy-
jaśnia Krzysztof Świercz ze spółki
Wrocławskie Inwestycje.
Tam, gdzie przebiegają gazociąg,
rury wodno-kanalizacyjne, instala-
cje telekomów, latarnie i sieci ener-
getyczne, z oczywistych względów
sadzić nie można. Ograniczeniem
jest też infrastruktura tramwajowa.
– Jeżdżąc ulicą Legnicką i Lotni-
czą, widziałam wiele możliwości
zagospodarowania tego terenu.
Wystarczyło jednak, że spojrza-
łam na mapy, gdzie naniesione są
wszystkie elementy infrastruktury
podziemnej oraz naziemnej, i moje
wizje zostały ostro zweryfikowane –
przyznaje prof. Monika Ziemiańska,
dendrolog z Katedry Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. Pracowała od
początku do końca przy tym przed-
sięwzięciu.
Dobór gatunków i dobra szkoła
– Na zajęciach ze studentami mó-
wimy, że „deerka”, tak oznaczamy
pas drogowy, jest najbardziej skom-
plikowanym miejscem do zadrze-
wiania – wyjaśnia prof. Ziemiańska.
– Nie tylko chodzi o infrastruk-
turę, ale także na warunki,
z którymi drzewa muszą
sobie radzić.
Tutaj pomocne były
doświadczenie
i praktyka
p r a -
cowników Zarządu Zieleni Miej-
skiej. Mają sprawdzone, jakie
gatunki we wrocławskich warun-
kach dobrze rosną.
Sadzonki, drzewa o średnicy 16-18
cm, dobierane były w renomowanej
holenderskiej szkółce. Zespół z prof.
Ziemiańską spędził sporo czasu
oglądając każde, a po wyborze opra-
cowując warunki transportu. Waż-
nym czynnikiem doboru drzew było
dopasowanie do istniejącego układu
drzew – aby „nowe” pasowało do
„starego”. Jednak nie tylko.
– Nowa zieleń nie może „ginąć”
w zabudowie, ale też, gdy drze-
wa wyrosną, nie zawsze powinny
zdominować otoczenie – precyzuje
dendrolog. – Już teraz widać, gdzie
i jakie drzewa zostały posadzone.
Jednak efekt, jaki chcieliśmy osią-
gnąć, będzie można dostrzec za
10 lat, gdy podrosną – do-
daje odpowiedzialna za
projekt architektka krajobrazu
Agata Wałek.
Czułość i troska
Dobrze rokujących drzew nie moż-
na posadzić w byle czym. Dlatego
firma realizująca projekt usuwa-
ła ziemię (wraz z gruzem, bo re-
jon Legnickiej po 1945 był jednym
wielkim rumowiskiem) i zastępo-
wała ją humusem – 4 m sześc. na
każdą sadzonkę! W rejon nasadzeń
przywieziono ponad 3 tys. m sześc.
podłoża. Pod każdy gatunek inne-
go, różniącego się pod względem
pH czy zawartości magnezu i fos-
foru.
Reszta zabiegów już w skrócie:
zastosowano hydrożel, który za-
pewnia wilgoć bryle korzeniowej;
szczepionki mikoryzowe zwiększa-
ją chłonność systemu korzeniowe-
go. Do tego stabilizacja, czyli rygle
i trzy paliki, a także pobielenie
pni mleczkiem wapiennym, które
chroni przed szkodnikami i przy-
mrozkami. Każde drzewo będzie
podlewane jednorazowo 70 l wody.
Drzewa to naturalne klimatyzatory
miasta, filtry gleby, wody i powie-
trza. Obniżają temperaturę, zatrzy-
mują deszczówkę. Jedno drzewo
wytwarza w ciągu roku tlen wy-
starczający dla 10 osób.
Dołączyć do wielu innych
Pieczołowita pielęgnacja potrwa
trzy lata. Po tym czasie jednak nikt
o tych drzewach nie zapomni.
Będą poddawane ru-
tynowym zabie-
gom, jak po-
zostałe.
– Od 2018 posadziliśmy tysiące
nowych drzew i 200 tys. krze-
wów oraz pnączy. Dzięki temu
powstało kilkadziesiąt nowych
albo kompleksowo zrewitalizowa-
nych parków, skwerów i zieleń-
ców o łącznej powierzchni 100 ha
– wylicza prezydent Jacek Sutryk.
Pod opieką Zarządu Zieleni Miej-
skiej jest obecnie 60 parków oraz
240 zieleńców.
Gdyby ktoś chciał być dociekliwy
i zajął się liczeniem nasadzeń przy
Legnickiej i Lotniczej, to na razie
nie doliczy do 932. Nie ma w tym
jednak żadnego nieporozumienia.
W tym roku w ramach TORYwo-
lucji MPK w ciągu ul. Legnickiej
przeprowadzi remonty torowisk
w trzech miejscach. Aby torowcom
nie utrudniać zadania, a drzewom
wzrostu, 66 sztuk brakujących ro-
ślin pojawi się dopiero po zakoń-
czeniu inwestycji.
Udało się pogodzić zazielenianie
z infrastrukturą tramwajową. Po
konsultacjach z MPK posadzono
drzewa w pobliżu torów. Jednak od
ich strony zamontowano ekrany,
które uniemożliwią rozrost
korzeni. Wybrano też
gatunki, których
korony nie są
rozłożyste, aby
nie kolidowały
z trakcją.
Tysiąc na rozgrzewkę
W sumie docelowo drzew będzie
nawet więcej niż 932. Wrocław-
skie Inwestycje realizują projekt
zazieleniania przystanków – na
jednym z nich o nazwie „Astra”
już są, a pojawią się na kolejnych.
Zarząd Zieleni Miejskiej doko-
nał nasadzeń również w okolicach
pl. Jana Pawła II. Rośnie tam 12
nowych platanów klonolistnych.
– Stworzenie projektu zazielenie-
nia Legnickiej i Lotniczej to było
duże wyzwanie trwające ponad pół
roku – przyznaje autorka projektu
Agata Wałek. – Nie było łatwo po-
godzić wszystkie elementy i speł-
nić oczekiwania, ale jak coś robi
się z sercem, coś co przez dekady
będzie służyć mieszkańcom, wtedy
da się pokonać trudności i sprawia
to wielką radość.
O kolejnych blisko 800 drzewach,
które zostaną posadzone dalej na
zachód, wzdłuż ul. Kosmonautów,
szerzej napiszemy wkrótce,
bo to już nowy odcinek
zielonej historii
miasta.
Zielone od nowych drzew ulice: Legnicka i Lotnicza
21 tys.
drzew
215 tys.
krzewów
i pnączy
52
nowe parki
i zieleńce
2018-2022
4 zielone lata
932
drzewa
klony polne Elsrijk; lipy szero-
kolistne, jesiony wyniosłe; klony
pospolite; glediczje trojcierniowe
Inermis, Skyline; brzozy brodawko-
wate; lipy drobnolistne; leszczyny
tureckie; świdośliwy Lamarcka; klony
jawory; kasztanowce czerwone;
ambrowce amerykańskie; lipy
drobnolistne Greenspire; klony
pospolite Schwedleri; plata-
ny klonolistne; topole
osiki Erecta
5,4 km
Legnickiej
i Lotniczej
16 gatunków
W
ARSZAW
A
WARSZAWA
J
E
L
C
Z
-
L
A
S
K
O
W
I
C
E
O
P
O
L
E
,
K
R
A
K
Ó
W
ST
RZ
EL
IN
K
R
A
K
Ó
W
K
Ł
O
D
Z
K
O
BERLIN
WAŁBRZYCH
LEGNICA
LEGNICA
B
R
Z
E
G
D
O
L
N
Y
P
O
Z
N
A
Ń
Odwiedź TOP 18 inwestycji 2023 roku
5 Dokończenie
obwodnicy Leśnicy
Wielka inwestycja na zachodzie Wrocławia współfinansowana
przez Unię Europejską. 4,2 km nowych dróg, wiadukt nad
torami kolejowymi, 2,2 km nowego torowiska, ponad 5 km
drogi dla rowerów, ponad 6 km chodników, ponad tysiąc
nasadzanych drzew.
13 Muzeum Śląska Wrocław
Sportowa historia piłkarskiego Wrocławia w jednym
miejscu. Najcenniejsze trofea, puchary i pamiątki
w nowoczesnym multimedialnym muzeum na Tarczyński
Arenie Wrocław. Obok powstanie pub sportowy oraz
strefa aktywności dla dzieci. Oba obiekty znajdować się
będą na poziomie esplanady, w pomieszczeniach między
trybunami B i C.
2
2
Mieszkańcy Muchoboru Małego i Wielkiego zyskają nową
przeprawę nad rzeką Ślęzą. Z kładki pieszo-rowerowej można
będzie skorzystać od strony ul. Francuskiej i Trawowej.
Otworzy ona nowe możliwości spacerowe w tej okolicy.
Inwestycja współfinansowana z Polskiego Ładu.
Kładka nad rzeką Ślęzą
8 Przebudowa wału i ulicy
Ślęzoujście na Maślicach
Tą inwestycją domykamy przebudowę wrocławskiego węzła wo-
dnego. Koroną wału przeciwpowodziowego poprowadzona będzie
jezdnia. Inwestycja zabezpieczy przeciwpowodziowo tereny osiedla
Maślice i Pracze Odrzańskie. Zmodernizowana zostanie również ulica,
która pozwoli mieszkańcom wygodniej z niej korzystać.
12 Nowe ulice Asfaltowa
i Lutosławskiego
To w sumie kilometr trasy. Przy niej powstaną nowe
drogi rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe
i rondo. Wszystko obsadzone zielenią. Miasto
zabiega też wspólnie z Radami Osiedla
o utworzenie tuż obok lasu społecznego jako
zielonego klina południa Wrocławia.
7 Przedszkole przy al. Hallera
Przedszkole dla 200 dzieci. Nowy budynek powstaje w miejscu
starego przedszkola. Będzie klimatyzowany, dostosowany dla
osób z niepełnosprawnościami, ekologiczny, z interesującymi
placami zabaw.
14 Mosty Chrobrego
Para mostów połączy Swojczyce z Sępolnem. Na mostach
zostaną wytyczone jezdnie, chodniki, drogi rowerowe,
a także torowisko tramwajowe pod projektowaną trasę
na Swojczyce.
4 TAT na Nowy Dwór
Trasa Autobusowo-Tramwajowa połączy plac Orląt Lwowskich
z Nowym Dworem. To największa inwestycja komunikacyjna
Wrocławia po II wojnie światowej! Jej koszt to 386 mln zł.
7 km trasy pozwoli w kilkanaście minut dojechać do centrum.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
6 Zespół szkolno-przedszkolny,
ul. Asfaltowa
Nowoczesny i ekologiczny obiekt dla 1200 dzieci budowany na
granicy Jagodna i Wojszyc. Klimatyzowane 44 sale, pracownie,
boiska, sala sportowa, place zabaw, jadalnia, biblioteka,
świetlice i liczne nasadzenia drzew. Wszystko za ponad
50 milionów złotych.
11 Bastion Sakwowy
To będzie jedno z najbardziej romantycznych miejsc
w mieście i kolejna perełka na turystycznym szlaku
Wrocławia! Zabytkowy bastion z XIX wieku odzyska
blask. Wyremontowany zostanie pawilon perystylowy,
kolumnada i plac z fontanną. Wszystko za blisko 27 mln
zł. Inwestycja współfinansowana z Polskiego Ładu.
1 Renowacja mostów Pomorskich
Trzy zabytkowe przeprawy są jak nowe! Z mostu Południowego
zniknęła szpetna rura ciepłownicza. Strażnice przy tej przeprawie
odzyskały blask, a prawdziwym hitem są odrestaurowane
maszkarony umieszczone na balustradach tego mostu.
#inwe
s
t
y
c
j
e
W
R
O
9 Zielono na ul. Legnickiej
i Lotniczej
Zazieleniamy wielkie arterie na zachodzie Wrocławia! W sumie
zostaną tu posadzone 932 drzewa z 16 starannie dobranych
gatunków. Wszystko pod okiem bardzo doświadczonego
dendrologa. Chcemy, by Wrocław był zielony!
3 Tramwaj przez Popowice
Trasa tramwajowa, która połączy centrum miasta z Popowicami,
wpłynie na komfort życia blisko 60 tysięcy ludzi.
Po jej zakończeniu pojedziemy tramwajem z okolic Kępy
Mieszczańskiej w stronę osiedla Popowice i dalej istniejącą już
linią na Kozanów i stadion Tarczyński Arena.
Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
10 Korty przy ul. Trwałej
Wychowają się tu następcy naszego świetnego tenisisty
Huberta Hurkacza? Tego byśmy chcieli! Przy Szkole
Podstawowej nr 72 powstają odkryte korty i hala
tenisowa. Skorzystają z nich uczniowie podczas lekcji WF,
ale i mieszkańcy.
TBS Wrocław:
301 mieszkań w Leśnicy
Wybudowanych zostanie 12 budynków mieszkalnych
wyposażonych w niezależną instalację fotowoltaiczną.
Osiedle otoczy ponad 250 nowych drzew
i 4900 krzewów.
16
15 Aleja Wielkiej Wyspy
Połączy południowe osiedla dawnej dzielnicy Krzyki
z Biskupinem i Sępolnem. Powstaną chodniki i drogi
rowerowe, dwa wiadukty i dwa mosty – nad Odrą i Oławą.
17 Autobusy elektryczne
na Poświętne
We Wrocławiu pojawią się pierwsze autobusy
elektryczne. Przyjedzie do nas 13 pojazdów marki
Mercedes. Autobusy te będą obsługiwały linię K
prowadzącą z osiedla Gaj na północ miasta.
18 Aquapark, ul. Wilanowska
Kąpielisko przy Wilanowskiej to trzy niecki basenowe,
jacuzzi i rozbudowana strefa saun. Zaplanowano też
strefę fitness i basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą.
Obiekt energię będzie czerpał w 50 proc. z OZE
(fotowoltaiki i pomp ciepła).
#InwestycjeWRO
Więcej o inwestycjach
znajdziesz tu:
14
18
13
12
3
4
5
6
7
8
10
9
16
11
1
17
i zbierz wszystkie naklejki
Uwaga!
Naklejki rozdawane będą
podczas dnia otwartego
każdej inwestycji.
Czy wiesz, że...
Miasto Wrocław
wydało 1,2 mld zł
na 18 spośród
500 inwestycji
15
#Inwestycje
W
R
O
T
R
A
M
W
A
J
NA POPOWICE
3
#InwestycjeWRO
T
A
T
N
A
NOWY DWÓR
4
#
I
n
w
estycjeWRO
6
Z
E
S
P
Ó
Ł
S
Z
KOLNO-PRZEDSZK
O
L
N
Y
,
U
L
.
A
S
F
A
L
T
O
W
A
#InwestycjeW
R
O
P
R
Z
E
D
SZKOLE NR 14
1
7
#InwestycjeW
R
O
K
O
R
T
Y
T
E
N
I
S
OWE PRZY UL.
T
R
W
A
Ł
E
J
10
#InwestycjeW
R
O
B
A
S
T
I
ON SAKWOWY
11
#
I
n
w
estycjeWRO
UL. ASFALTO
W
A
12
#Inwestycje
W
R
O
K
Ł
A
D
K
A
U
L. FRANCUSKA
2
#Inwestycje
W
R
O
N
O
W
E
M
O
STY CHROBREGO
14
15
A
L
E
J
A
W
IELKIEJ WYSPY
#InwestycjeWRO
#Inwestycje
W
R
O
17
A
U
T
O
B
U
S
Y
E
L
E
K
TRYCZNE NA POŚ
W
I
Ę
T
N
E
#
I
n
w
estycjeWRO
16
T
B
S
O
D
DAJE 301 MIESZ
K
A
Ń
W
L
E
Ś
N
I
C
Y
#
I
n
w
estycjeWRO
M
U
ZEUM ŚLĄSKA W
R
O
C
Ł
A
W
13
#Inwestycje
W
R
O
M
O
S
T
Y
POMORSKIE
1
#
I
n
w
estycjeWRO
OŚ ZACHOD
N
I
A
5
#InwestycjeWRO
P
R
Z
E
B
U
D
OWAUL.ŚLĘZO
U
J
Ś
C
I
E
#InwestycjeWRO
9
8
Z
A
Z
I
E
L
E
N
I
E
N
I
E
UL.LEGNICKIEJ
I
U
L
.
L
O
T
N
I
C
Z
E
J
#InwestycjeWRO
A
Q
U
A
P
A
R
K NA WILANO
W
S
K
I
E
J
18
#Inwestycje
W
R
O
M
O
S
T
Y
POMORSKIE
1
#InwestycjeWRO
9
Z
A
Z
I
E
L
E
N
I
E
N
I
E
UL.LEGNICKIEJ
I
U
L
.
L
O
T
N
I
C
Z
E
J
STY
C
Z
E
Ń
2
0
2
3
MAR
Z
E
C
2
0
2
3
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
12
300 zł
VOUCHER
3x
3x
Dostaniesz drzewko do posadzenia, pomalujesz doniczkę, zrobisz ekologiczną marzannę, wymienisz się ubraniami. Wszystko w sobotę, 25 marca w godz.
12-15, na wiosennym pikniku pod Muzeum Współczesnym Wrocław na pl. Strzegomskim. Jest on zwieńczeniem akcji zazieleniania ul. Legnickiej i Lotniczej.
I Bartosz Chochołowski
Od placu Jana Pawła II aż do pętli
Pilczyce nasadzono prawie tysiąc
drzew. Początek wiosny plus akcja
zazieleniania to idealny przyczynek
do zorganizowania przez Departa-
ment Zrównoważonego Rozwoju
UMW i Zarząd Zieleni Miejskiej
pikniku. Będzie miał wiele ekolo-
gicznych akcentów.
300 drzew do wzięcia
Działkowcy, właściciele
domków z ogródkami
i mieszkań z balkonami
ucieszą się z możliwości
otrzymania drzewka.
Za ten prezent należy
odwdzięczyć się elek-
trośmieciami. Niemal
w każdym domu zalega-
ją zużyte baterie, zepsuty
toster czy czajnik. Nie wol-
no takich sprzętów wyrzucać do
śmieci. Najlepiej zawieźć je do
PSZOK-a albo zabrać ze sobą w so-
botę na pl. Strzegomski.
Wymiana garderoby
Ubraniowy SWAP to bezgotów-
kowa wymiana odzieży. Przycho-
dzimy z czystymi zadbanymi rze-
czami, których już nie używamy,
a wychodzimy z takimi, w których
będziemy chodzić. To świetne
rozwiązanie nie tylko ze względu
na oszczędności, ale przede
wszystkim bar-
dzo świadome
ekologiczne
działanie.
Nasza plane-
ta nie zniesie
już za długo
konsumpcji
na zasadzie
kupuję i wy-
rzucam. Wro-
cław nie mar-
nuje – to jeden
z elementów pro-
gramu Zielony Wro-
cław. Szczepin też nie
marnuje!
– Od 7 lat prowadzimy
na osiedlu pchli targ,
który cieszy się dużym
zainteresowaniem.
Oprócz niego organi-
zujemy SWAP-y – bez-
gotówkową wymianę różnych
przedmiotów, jednak największym
zainteresowaniem cieszy się SWAP
odzieżowy. Na taki właśnie zapra-
szamy w sobotę. Przewietrz szafę
na wiosnę – zachęca organizator-
ka Joanna Klima ze stowarzyszenia
Serce Szczepina.
Na zainteresowanych będą czekać
stoliki, na których można urzą-
dzić swoje stoisko. Decyzję
znacznie ułatwia przy-
mierzenie ubrania,
dlatego organi-
zatorzy zadba-
li o namiot-
-przebieral-
nię.
Marzanna z byle czego
Serce Szczepina zaprasza również
na warsztaty ekologiczne, które
mają uświadomić, że nie ma nie-
potrzebnych przedmiotów.
– Będziemy robić marzanny ze
szmatek, łyżek, śrubek – róż-
nych niepotrzebnych rzeczy.
Wszystko będzie na miejscu,
wystarczy kreatywność, aby zro-
bić coś fantastycznego
– zachęca Joanna
Klima i zapra-
sza dzieci, ro-
dziców oraz
dziadków.
N a p i k -
n i k z a -
p r o s z e n i
są wszy-
s c y w r o -
cławianie,
a l e m i e s z -
kańców Szcze-
pina szczególnie
może zainteresować
mobilny punkt infor-
macyjny osiedlowych
radnych. Odpoczywając
między atrakcjami, popi-
jając kawę, będzie można
porozmawiać o lokalnych
problemach i podzielić
się racjonalizatorskimi
pomysłami.
Drugie życie doniczek
Rośliny w twoim domu nie mają
wystarczająco god-
nej oprawy? Mo-
żesz to zmienić.
Twoje doniczki
mogą stać się
unikatowe,
ożywiając
wnętrze.
Wystar-
c z y j e
pomalo-
wać.
– Zapewniam,
że każdy uczestnik
warsztatu będzie miał niepowta-
rzalną doniczkę. Malujemy tech-
niką akrylową, więc nawet, gdyby
ktoś chciał skopiować wzór, to nie
ma szansy, aby wyszedł identyczny
malunek – zapewnia prowadząca
warsztaty Aneta Herbuś. – Zapra-
szamy wszystkich, od trzylatków
po seniorów. Będziemy tak długo,
aż nie skończą nam się materiały.
– Możesz ozdobić doniczkę, którą
otrzymasz na miejscu, albo przy-
nieść swoją. Jest jedno zastrzeże-
nie – nie może być plastikowa, bo
jej powierzchnia nie nadaje się do
malowania – podkreśla Herbuś.
Konkurs, maskotki i radio
Zaproszenie na imprezę przyjęły
maskotki MPK. Będą umilać czas
i pozować do zdjęć z sympaty-
kami transportu zbiorowego.
Nie trzeba mieć ze sobą apara-
tu ani wyciągać smartfona – na
miejscu będzie możliwość sfo-
tografowania się apara-
tem i natychmia-
s t o w e g o
o t r z y -
m a n i a
z d j ę c i a
na papie-
rze.
Warto wziąć
także udział
w konkursie. Do
wygrania trzy bony o war-
tości 300 zł do sklepu budowla-
nego, trzy bluzy miejskie i trzy
workoplecaki.
Relacja z wydarzenia będzie szła
w eter na bieżąco z pl. Strze-
gomskiego. Na czas trwania
festynu studio radia RAM prze-
niesie się tu z al. Karkonoskiej.
Każdy będzie mógł posłuchać,
a uczestnicy festynu również zo-
baczyć na żywo gości radia RAM.
Zapowiedzieli się: prezydent
Wrocławia Jacek Sutryk, prof.
Monika Ziemiańska, dendrolog
z Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, Katarzyna Szym-
czak-Pomianowska, szefowa
Departamentu Zrównoważone-
go Rozwoju, a także Krzysztof
Świercz ze spółki miejskiej Wro-
cławskie Inwestycje.
#INWESTYCJEWRO
UL. LEGNICKA
1. Odbiór elektroodpadów
2. Wrocław Rozmawia
3. Miniscena
4. ZZM – warsztaty
malowania doniczek
5. Ekosystem
6. MPK
7. Serce Szczepina –
warsztaty recyklingowe
8. Wydawanie drzewek
9. SWAP ubraniowy
MUZEUM
WSPÓŁCZESNE
WROCŁAW
Zielono i wesoło. Przyjdź na piknik i wygraj
MAPKA ZIELONEGO PIKNIKU
SWAP
UBRANIOWY
WYDAWANIE
DRZEWEK
STOISKA PARTNERÓW
MINISCENA
WEJŚCIE
◼ godz. 12.00 – zbiórka
elektroodpadów i atrakcje
◼ godz. 12.15 – warsztaty
malowania doniczek
◼ godz. 12.30 – warsztaty
Szczepińska Marzanna
◼ godz. 12.30 – I konkurs
o Zielonej Legnickiej
◼ godz. 12.40 – wydawanie
drzewek owocowych:
grusze i jabłonie
◼ godz. 13.00 – SWAP
ubraniowy
◼ godz. 13.30 – II konkurs
o Zielonej Legnickiej
◼ godz. 14.30 – III konkurs
o Zielonej Legnickiej
UWAGA! PODPOWIEDŹ
DO KONKURSÓW
Na wszystkie pytania we
wszystkich trzech odsłonach
konkursu o Zielonej Legnickiej
odpowiesz, jeśli przeczytasz
dokładnie 9 str. tego biuletynu.
Powodzenia! Trzymamy za Was
kciuki.
PLAN WYDARZEŃ
300x
NR 11 (124) – MARZEC 2023
13
Maślice witają wiosnę
Trwa ekotydzień na wrocław-
skich Maślicach. Ten, kto nie
zdążył się przyłączyć, może
to jeszcze zrobić. Do 24 marca
(w godz. 12-19) trwa zbiórka
drobnych elektrośmieci w Cen-
trum Aktywności Lokalnej, ul.
Suwalska 11. Na 22 marca za-
planowano na godz. 18 kuli-
narne warsztaty zero waste
„Resztki na talerzu”. Zaś 25
marca w godz. 12-14 będzie
można wziąć udział w sadzeniu
zieleni w ogrodzie społecznym
przy ul. Porajowskiej.
Teatr osiedlowy
na Borku zaprasza
Czujesz, że masz zdolności ak-
torskie? A może chcesz się po
prostu zintegrować z sąsiada-
mi i oderwać od codziennych
spraw? Rada Osiedla Borek
zaprasza do wspólnej zabawy
z teatrem. Spotkania w każdy
wtorek w godz. 19-20.30 w sie-
dzibie RO przy ul. Powstańców
Śląskich 210 (wejście od strony
Multicentrum). Kontakt: bo-
rek@osiedla.wroclaw.pl.
Zostań partnerem
festynu na Klecinie
Tegoroczny Kleciński Fe-
styn Osiedlowy odbędzie się 3
czerwca w parku Klecińskim.
Jeśli chcesz stać się częścią
osiedlowego święta w charak-
terze partnera, sponsora czy
też wystawcy – skontaktuj się
z radą osiedla, organizatorem
wydarzenia: klecina@osiedla.
wroclaw.pl. To odpowied-
ni czas, bo właśnie trwa etap
ustalania szczegółów, harmo-
nogramu i formalności.
Szóstka dla Ekostraży
28 marca (wtorek) o godz. 18
w ODSK PIAST, ul. Rękodziel-
nicza 1, Muzyczna Szóstka
z LO nr VI i Przyjaciele zagrają
w koncercie charytatywnym dla
wrocławskiej Ekostraży, ratu-
jącej zwierzęta. W czasie kon-
certu zespołu Oh Bards odbę-
dzie się aukcja voucherów, kart
upominkowych i przedmiotów
ofiarowanych przez darczyń-
ców, którym los skrzydzonych
zwierząt nie jest obojętny.
NASZE OSIEDLA
Prezydent Wrocławia Jacek
Sutryk zapewnił, że na tere-
nach w rejonie al. Kaczorow-
skiego i ul. Jerzmanowskiej
miasto nie planuje stworzyć
spalarni odpadów.
I Bartosz Moch
Miasto zapewnia, że nie ma mowy
o instalacji przetwarzania odpa-
dów bądź jakiejkolwiek działal-
ności związanej z odpadami ko-
munalnymi. Obszar położony na
północ od al. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego to od dziesięcio-
leci tereny przemysłowe zdefi-
niowane Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzenne-
go. Od lat działają tam prywatne
przedsiębiorstwa, w tym te pro-
wadzące działalność uciążliwą,
np. zakłady chemiczne.
Stąd, aby nie dopuścić do nad-
miernego przeciążenia tych
terenów kolejnymi prywatny-
mi inwestycjami, miasto pod-
jęło decyzję o niedopuszczeniu
do sprzedaży sześciu miejskich
działek, ponieważ ważniejsza niż
potencjalny zysk jest jakość życia
mieszkańców okolicznych osiedli.
Z zaniepokojonymi możliwością
budowy spalarni odpadów na za-
chodzie Wrocławia mieszkańcami
rozmawiał wiceprezydent Jakub
Mazur. Co zatem może powstać
na wrocławskich Złotnikach? Za-
miast spalarni odpadów, ma być
ekologicznie – poprzez działal-
ność wykorzystującą odnawialne
źródła energii. Dodatkowo, na
miejskich działkach na północ
od al. Kaczorowskiego planowa-
na jest nieinwazyjna, zarówno
społecznie, jak i środowiskowo,
działalność gospodarcza: teren
ten ma w przyszłości stanowić
zaplecze techniczne dla Zarządu
Dróg i Utrzymania Miasta, który
od lat działa w ścisłym centrum
Wrocławia.
ZŁOTNIKI
Bez obaw, nie powstanie spalarnia odpadów
PSIE POLE
Kiermasz wielkanocny i występy artystyczne
Wydarzenie z tradycją, ale w nowej odsłonie – pierwszy raz impreza będzie dwudniowa. Zapiszcie sobie termin już teraz, bo oprócz
stoisk z domowymi ciastami i ozdobami wielkanocnymi, będą też występy artystyczne dzieci. Kiermasz w CBK Fama: 31.03 i 1.04.
I Paulina Czarnota
Kiermasz wiosenny w przestrze-
niach Centrum Biblioteczno-Kul-
turalnego Fama przy ul. Bolesława
Krzywoustego 285 to kontynuacja
jarmarków odbywających się od
lat na rynku Psiego Pola.
Wydarzenie z tradycją, ale w no-
wej odsłonie – pierwszy raz im-
preza będzie dwudniowa. Na
stoiskach rozstawionych w sali
widowiskowej będzie można ku-
pić pyszne domowe ciasta, wła-
snoręcznie wykonane ozdoby
wielkanocne, stroiki, ceramikę czy
wyroby z makramy.
Imprezie będą towarzyszyły wy-
stępy artystyczne, m.in. dzieci
i młodzieży z okolicznych pla-
cówek, warsztaty, animacje dla
najmłodszych oraz zabawa z na-
grodami.
Organizatorem Kiermaszu Wiel-
kanocnego na Psim Polu jest
Partnerstwo Zawidawie, które
zaprasza wszystkich mieszkań-
ców i sympatyków Psiego Pola
na występy i zakupy od lokalnych
twórców.
Kiedy? W piątek 31 marca (w godz.
12-18) i w sobotę 1 kwietnia
(w godz. 10-14). To nie prima
aprillis.
Informacje i zgłoszenia dotyczą-
ce występów można przesyłać
na mejla: biuro@fama.wroc.pl,
a zgłoszenia i informacje dla wy-
stawców na: cal@opiekaitroska.
pl (uwaga – ostatnie wolne miej-
sca!).
MiastozrezygnowałozbudowyRegionalnejInstalacjiPrzetwarzaniaOdpadówKomunalnychweWrocławiu
STOCK
ADOBE
STOCK
ADOBE
Na kiermaszu w CBK Fama będzie można kupić ozdoby wielkanocne
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 11 (124) – MARZEC 2023
14 15
Na Nadodrzu od 2018 r. dzia-
ła wyjątkowa kawiarnia, w
której kelnerami i barmanami
są osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, a w kuchni
pracują panie, które uciekły
przed wojną z Ukrainy.
– Dla każdego z naszych 9 pod-
opiecznych każda rozmowa z
gościem jest ważną częścią te-
rapii mowy i myślenia metodą
Dyna-Lingua M.S. - mówi prof.
Małgorzata Młynarska, preze-
ska Stowarzyszenia Twórców i
Zwolenników Psychostymula-
cji. - Wpadnij do Cafe Równik
- zapraszają Dominik Turek i
Piotr Lewandowski: ul. Jedności
Nar. 47, pon.- sob., godz. 10-18:
kawa, sernik, makarony, pierogi.
NADODRZE
Na Nadodrzu dużo się dzieje: mosty Pomorskie już działają, trwa remont ul. Pomorskiej i pl. Staszica, pięknieją
podwórka i przybywa drzew. Sprawdź, co już się zmieniło, a co zmieni się niedługo.
I Redakcja
Przebudowa mostów Pomorskich
trwała prawie trzy lata i koszto-
wała ponad 70 mln zł. W styczniu
br. wrócił tam ruch: pieszy, ro-
werowy i samochodowy. Jesienią
mają pojawić się też tramwaje.
Po remoncie najpiękniej wyglą-
da część południowa z 68 pod-
świetlonymi maszkaronami. – To
niesamowite, jak zmieniło się to
miejsce – mówi Janina Pawlak
z pobliskiej ul. Dubois. – Kie-
dyś, wracając ze Starego Miasta,
przemykałam tędy, byle szybciej.
Teraz co chwilę się zatrzymuję,
żeby się czemuś przyjrzeć i ciągle
odkrywam coś nowego.
Ul. Pomorska i pl. Staszica
Trwa remont ul. Pomorskiej i pl.
Staszica. Ze względu na prowa-
dzone prace mieszkańcom nie
jest teraz łatwo, ale warto uzbro-
ić się w cierpliwość, bo zmiana
będzie naprawdę ogromna: ta
wielka inwestycja (66,4 mln zł)
obejmuje remont i przebudowę
jezdni, chodników, torowiska,
oświetlenia oraz instalacji i sieci
podziemnych. Powstaną tu tak-
że drogi rowerowe (łącznie 1800
m), perony przystankowe, nowe
przejścia dla pieszych i przejazdy
dla rowerów, pojawią się drzewa
i krzewy, a nawet ogrody desz-
czowe. Prace ruszyły latem ub.
r., a koniec przebudowy plano-
wany jest na początek II kwarta-
łu 2024. Inwestycja finansowana
jest z kasy miasta, funduszy UE
i krajowych z Polskiego Ładu.
– Betonujemy już podbudowę
pod torowisko, na razie pod od-
cinek ok. 100 m. Na pozostałych
trwa przebudowa sieci podziem-
nych: kanalizacyjnej, wodocią-
gowej, energetycznej i gazo-
wej – wylicza Krzysztof Świercz
z Wrocławskich Inwestycji.
Pięknieją podwórka
Na Nadodrzu pięknieją podwór-
ka. Zakończył się remont za pra-
wie 900 tys. zł
dużego (2 tys.
mkw.!) wnętrza
podwórzowego
między kamieni-
cami przy ul. Bi-
skupa Tomasza
I, Łowieckej i pl.
Staszica. Roz-
jeżdżona przez
s a m o c h o d y
n a w i e r z c h -
nia zniknęła.
Wykonano od-
wodnienie (teraz
część deszczówki
zasila podwórkową
zieleń), powstały drogi
wewnętrzne, chodni-
ki, miejsca postojowe.
– Zadbaliśmy też o rosnący tam
piękny kasztanowiec i morwę,
a na zieleńcach posadziliśmy
jarząby szwedzkie, które będą
ozdobą nawet zimą, a także lau-
rowiśnie i niewysokie krzewy,
dzięki czemu przez cały rok bę-
dzie tam zielono – mówi Alek-
sandra Lipertowska z ZZK.
Osiedlewskrócie
Kolorowe podwórka przy ul.
Roosevelta 5A. Portrety miesz-
kańców, prehistoryczne stwory,
psy i koty, ryby, rajski ogród,
przeniesione na mury obra-
zy wielkich mistrzów… Dzięki
pracy artystów z Ośrodka Kul-
turalnej Animacji Podwórko-
wej OKAP, prowadzonego przez
fundację OK.ART, i mieszkań-
ców ponure wcześniej podwórza
po obu stronach ul. Roosevelta
5A stały się jednym z najbar-
dziej atrakcyjnych miejsc Wro-
cławia. – To niesamowite, jak
bardzo sztuka może zmieniać
rzeczywistość – mówi pomy-
słodawca kolorowych podwórek,
malarz Mariusz Mikołajek. –
Ten projekt pokazuje, jak wiele
można zdziałać za niewielkie
pieniądze.
NGO-sy rządzą. Ogromny
wpływ na wszystko, co dzieje
się na Nadodrzu – jego klimat,
wydarzenia i zmiany, które tu
zachodzą – mają działające na
osiedlu organizacje pozarządo-
we, m.in. Stowarzyszenie Nowe
Nadodrze (Rydygiera 25a, www.
facebook.com/nowe.nadodrze),
Fundacja Dom Pokoju i jej In-
fopunkt 5 (ul. Łokietka 5, lo-
kietka5.pl i www.dompokoju.
org), Fundacja EkoRozwoju
(EkoCentrum przy ul. św. Win-
centego 25A, www.fer.org.pl),
Kilo Kultury Fundacja, operator
Konturów Kultury (ul. Jagielloń-
czyka 10a, konturykultury.art.
pl). Prowadzą tyle działań, że
nie sposób tu wymienić choćby
części z nich, dlatego warto od-
wiedzić ich strony internetowe.
Korek konny przez wąskoto-
rówkę. Korki na ul. Pomor-
skiej tworzyły się już w I poł.
XX wieku. Oprócz tramwajów
i samochodów stały w nim wozy
konne. A wszystko przez kolejkę
wąskotorową łączącą Wrocław
z Trzebnicą i Prusicami. Jak
czytamy w Wikipedii, perony
na dawnym dworcu Wrocław
Wąskotorowy, mieszczącym
się przy pl. Staszica (obecnie
budynek należy do parafii św.
Bonifacego), były zbyt krótkie
i mieściły się przy nich po cztery
wagony. Dłuższe składy musiały
stać na ulicy, gdzie je dzielono
i na raty przetaczano na stację,
blokując przy okazji ruch na Po-
morskiej.
Radaosiedla
Przewodni-
cząca za-
r z ą d u
o s i e d l a
N a d o d -
rze Izabela
Duchnowska
zaprasza mieszkańców do biu-
ra RO przy ul. Rydygiera 43 we
wtorki w godz. 17-19. Telefon
do siedziby rady: tel. 790 712
337, e-mail: nadodrze@osie-
dla.wroclaw.pl.
Strażnikosiedlowa
Strażnikiem Osiedla Nadod-
rze jest mł. strażnik Judy-
ta Kuczek. W razie potrzeby
można do niej dzwonić w godz.
7-15 pod nr tel. 600 908 531.
Można ją poprosić np. o inter-
wencję w sprawie nieprawidło-
wo zaparkowanego samochodu
albo o pomoc osobie w kryzysie
bezdomności. W sprawach pil-
nych trzeba dzwonić pod czyn-
ny całą dobę nr 986.
7dzielnicowych
Osiedle Nadodrze to rejon
działania komisariatu Wro-
cław-Ołbin. Dzielnicowi tego
osiedla to: ◼ st. asp. Jarosław
Chorostecki, tel. 601 812 720,
e-mail: dzielnicowy.olbin1@
wroclaw.wr.policja.gov.pl;
◼ asp. Mariusz Antczak, tel.
601 814 699, e-mail: dzielni-
cowy.olbin4@wroclaw.wr.po-
licja.gov.pl; ◼ mł. asp. Arnold
Włodarczyk, tel. 601 812 049,
e-mail: dzielnicowy.olbin5@
wroclaw.wr.policja.gov.pl;
◼ asp. Andrzej Pawełczyk, tel.
601 812 219, e-mail: dzielni-
cowy.olbin6@wroclaw.wr.po-
licja.gov.pl; ◼ sierż. szt. Mo-
nika Dąbrowska, tel. 601 812
223, e-mail: dzielnicowy.ol-
bin7@wroclaw.wr.policja.gov.
pl; ◼ mł. asp. Maciej Pietrusz-
ka, tel. 601 811 636, e-mail:
dzielnicowy.olbin8@wroclaw.
wr.policja.gov.pl; ◼ mł. asp.
Artur Sobierajski, tel. 509 857
571, e-mail: dzielnicowy.ol-
bin9@wroclaw.wr.policja.gov.
pl. W sprawach nagłych należy
dzwonić pod całodobowy nu-
mer alarmowy 112.
TOMASZ
HOŁOD
Za dwa tygodnie
Przedmieście
Oławskie
Coraz zieleniej
– Sadzimy drzewa
w ramach projek-
tów WBO „Zielone
Nadodrze” z 2020
i 2022, a także
najróżniejszych
inicjatyw oddol-
nych oraz Zarzą-
dem Zieleni Miej-
skiej. Pojawiły się
już na przykład
na ulicach Chro-
brego i Łokiet-
ka, na skwerze
u zbiegu ulic Oł-
bińskiej i Jedności
Nar. Planujemy kolejne
nasadzenia – mówi
Izabela Duchnow-
ska, przewod-
nicząca za-
rządu osiedla
Nadodrze.
A skoro już je-
steśmy przy ziele-
ni: ruszają już pierw-
sze prace związane
z 4-hektarowym parkiem Miesz-
czańskim, który powstanie w ra-
mach projektów WBO z lat 2020
i 2021 na Kępie Mieszczańskiej,
na działkach kupionych przez
miasto od Agencji Mienia Woj-
skowego. Stare drzewa zostaną
zachowane, przybędą nowe, po-
wstaną strefy zabaw, pojawią się
urządzenia sportowe.
Żeby jednak na terenie powoj-
skowym mógł powstać park, ko-
nieczne jest oczyszczenie gleby
z zanieczyszczeń, tzw. bioreme-
diacja.
Cafe Równik zaprasza na kawę i ciastko
Nadodrze zmienia się bardzo dobrze
KOMUNIKACJA
MIEJSKA
TRAMWAJE
1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 17,
20, 23, 20, 74
AUTOBUSY
102, 103, 104, 107,
108, 109, 122, 128,
132, 142, 144, 242,
243, 244, 245,
247, 248, 250, 251,
253, 255, 257, 259,
602, 908, C, D, K
PLAC
GRUNWALDZKI
NADODRZE
BISKUPIN-DĄBIE-
SĘPOLNO-
BARTOSZOWICE
PRZEDMIEŚCIE
OŁAWSKIE
ZACISZE-
ZALESIE-
SZCZYTNIKI
OŁBIN
STARE MIASTO
PRZEDMIEŚCIE
ŚWIDNICKIE
SZCZEPIN
KLECZKÓW
KARŁOWICE-RÓŻANKA
KOWALE
Kwartał pl. Strzelecki, ul. Łowiecka, ul. bp. Tomasza, pl. Staszica –
w tym roku ZZK wyremontuje część bliżej pl. Staszica ZwycięskiezdjęcieodnowionychmostówPomorskichArturaSobolewskiego
Secesyjnapięknośćnarowerze,ul.Roosevelta5a
Nadodrze w liczbach
EDUKACJA
3176
dzieci uczęszcza do
żłobków, przedszkoli
i szkół, w tym
542
do Liceum Ogólno-
kształcącego nr 3 przy
ul. Składowej
ZMIEŃ PIEC
40 mln zł
ograniczenie emisji
kominowej w zasobie
mieszkaniowym, w tym
5 mln zł
KAWKA plus, czyli dota-
cja na trwałą zmianę
ogrzewania
INFRASTRUKTURA
9 mln zł
remonty budynków,
chodników i obiektów
oświatowych, w tym
1,8 mln zł
przebudowa i remont
Szkoły Podstawowej nr
108 przy ul. Chrobrego
ZIELEŃ
7 mln zł
rewitalizacja terenów
zielonych, w tym
1,26 mln zł
przebudowa podwórka
w obrębie ulic Cybul-
skiego, Pomorskiej,
Dubois, Drobnera
ARTUR
SOBOLEWSKI,
OLEKSANDR
POLIAKOVSKY,
ZZK
INFORMATOR OSIEDLOWY
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
16 WROCŁAWSKIE POKOLENIA
Świąteczne spotkania pozwalają wierzyć, że nie jesteśmy samotni. Dlatego, co roku w okresie
Wielkanocy, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizuje świąteczne śniadania w 10 mia-
stach w Polsce. Również we Wrocławiu. Tę akcję wesprzeć może każdy. Dołączysz?
I Maciej Wołodko
W czasie tego wydarzenia pod-
opieczni mogą się spotkać, po-
dzielić jajkiem i życzeniami, ale
przede wszystkim – przypomnieć
sobie radość wynikającą z bliskości
drugiego człowieka.
– Mam najlepszą babcię – mówiła
moja nieżyjąca już wnuczka Ania.
Przepadała za kwiatami. Jeden
z nich rośnie wciąż na moim pa-
rapecie. A kiedy tylko nadchodzi-
ła wiosna, jeździłyśmy razem na
działkę. Czekałyśmy na ten czas.
Teraz, kiedy święta przychodzą…
nie mam świąt – komentuje ze łza-
mi w oczach pani Basia, bohaterka
tegorocznej kampanii wielkanocnej.
Seniorka rozpromienia się na
myśl o tym, że Stowarzyszenie
planuje duże świąteczne spotka-
nie. – Jak na Wigilię? Było tak
pięknie i uczestniczyło tyle osób
– pyta z nadzieją pani Basia.
Stowarzyszenie mali bracia Ubo-
gich zapewnia posiłek, drobny
upominek, dojazd i opiekę. Ci,
którzy nie mogą zjawić się oso-
biście, odwiedzani są w domach
przez wolontariuszy. Dzięki temu
nikt z podopiecznych nie jest sam
w czasie świąt. Koszt takiego
przedsięwzięcia to w przybliżeniu
100 zł na osobę. Finansowane jest
ono dzięki wpłatom darczyńców.
Każdy, kto chciałby wesprzeć akcję
nawet niewielką kwotą, może zro-
bić to za pomocą tej strony: www.
malibracia.org.pl/wielkanoc.
Przedstawiciele Stowarzysze-
nia docierają do seniorów żyją-
cych w poczuciu osamotnienia
i organizują dla nich wolontariu-
szy towarzyszących. Ma to na celu
przeciwdziałanie osamotnieniu
i wykluczeniu społecznemu osób
starszych. Wolontariusz odwiedza
raz w tygodniu seniora, żeby po-
rozmawiać, powspominać, pójść na
spacer, wspólnie obejrzeć film itp.,
po prostu dać mu poczucie, że nie
jest zapomniany i niepotrzebny.
› Jak zostać wolontariuszem dla
seniora znajdziesz na wroc.
city/WolontariuszDlaSeniora
Wielkanocny koszyczek dla samotnych seniorów
Można już składać wnioski na dofinansowanie projektów naukowo-biznesowych. W ramach współpracy mogą powstać innowacyjne rozwiązania, produkty albo
usługi. Przeczytaj, jak układa się współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami, co zyskują obie strony i gdzie złożyć wnioski. Termin upływa 31 maja.
I Mirosława Kuczkowska
To 12. i ostatnia edycja programu
Mozart w takim kształcie. W tym
roku dofinansowanie z budże-
tu Wrocławia otrzyma maks. 20
partnerstw naukowo-biznesowych.
Przy czym miasto nie narzuca ani
zakresu projektu, ani jego finalne-
go kształtu. Może to być rozwiąza-
nie, produkt lub usługa.
Ramię w ramię
W ramach programu Mozart
partnerstwo nawiązują dwie
strony: naukowiec i przedsiębior-
ca. Takie połączenie daje szansę
na rozwój obu stronom.
Naukowiec musi mieć co naj-
mniej stopień doktora i być za-
trudniony na uczelni lub w in-
stytucjach należących do systemu
szkolnictwa wyższego.
Z kolei podstawowym warunkiem
dla przedsiębiorcy jest miejsce
prowadzenia działalności gospo-
darczej – musi to być Wrocław.
Do programu mogą przystąpić
zarówno wielkie firmy, jak i mi-
kroprzedsiębiorstwa, jeśli w ra-
mach umowy o pracę, umowy-
-zlecenia lub na zasadzie B2B
zatrudniają co najmniej dwóch
pracowników.
Kto zaraża pomysłem?
Nie ma reguły. Z inicjatywą
współpracy może wyjść i przed-
siębiorca, i naukowiec. Na pomysł
stworzenia płynu przeciw wirusom
atakującym koty – projekt ten re-
alizowany jest w edycji 2023/2024
Mozarta – wpadła dr Agnieszka
Bronowicka-Szydełko z Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu.
Współpracę zaproponowała Danie-
lowi Strubowi, członkowi zarządu
Liquid Technologies.
– Głównym obszarem naszej
działalności jest produkcja środ-
ków czystości do klimatyzacji.
Środek dezynfekujący przeciw
kocim wirusom to niewątpliwie
nisza, ale wpisuje się w nasz
profil – mówi Daniel Strub.
Obecnie produkt jest na etapie
zdobywania zezwoleń i certyfi-
katów. W zamyśle powstaną dwa
preparaty, jeden do codziennej
higienizacji prowadzonej w domu,
drugi do dezynfekcji miejsc,
w którym mogły przebywać zara-
żone koty: lecznic, domów tym-
czasowych, schronisk. – W tym
projekcie było dla mnie ważne
to, że tworzę produkt, którym
rozwiązuję konkretny problem
– zaznacza dr Agnieszka Brono-
wicka-Szydełko z Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu.
Założeniem programu Mozart
jest stworzenie przestrzeni do
współpracy biznesu i środowiska
akademickiego. I jak się okazuje,
w przypadku partnerstw uczest-
niczących w programie praca
nad praktycznymi rozwiązaniami
przynosi satysfakcję obu stronom.
Jak dołączyć do Mozarta?
◼ Znajdź partnera, który spełnia
warunki programu
◼ wspólnie ustalcie założenia
projektu
◼ w okresie od 15 marca do
31 maja za pomocą aplikacji
złóżcie wniosek o przyznanie
dofinansowania.
Wszelkie informacje, regulamin
i formularze dostępne są na stro-
nie internetowej Akademickiego
Wrocławia (zakładka WCA– Miej-
ski Program Wsparcia Mozart).
› Regulamin i dokumenty na
wroc.city/NaborDoMozarta
Nauka i biznes łączą siły! Ruszył nabór do Mozarta
Tojuż12.edycjaprogramuMozart.Wnioskinadofinansowanieprojektumożnaskładaćdo31maja2023roku
STOCK
ADOBE
STOWARZYSZENIE
MALI
BRACIA
UBOGICH
Pani Basia jest bohaterką tegorocznej kampanii wielkanocnej
NR 11 (124) – MARZEC 2023
17
KULTURA
Marzysz o zostaniu światową gwiazdą gitary? Z nami wszystko jest możliwe! Wystąp razem ze światowymi gwiazdami na głów-
nej scenie Gitarowego Rekordu Świata przy akompaniamencie tysięcy gitarzystów zgromadzonych 1 maja na Rynku.
I Agata Zięba
Zgłoś się na gitarowy casting
„Twoje 5 minut sławy!” i wystąp
przed jury i publicznością w sobo-
tę 1 kwietnia w Starym Klasztorze
we Wrocławiu (ul. Purkyniego 1).
Przesłuchania będą odbywały się od
godz. 16. Wstęp wolny.
Dopuszczalne są wszystkie rodzaje
gitar – akustyczne, klasyczne, elek-
tryczne, basowe, mandoliny, banjo
i ukulele, a nawet własnoręcznie
zrobione (tzw. gitara z byle czego).
Można grać solo, z towarzyszeniem
innego instrumentu lub nagranego
podkładu, można śpiewać lub tań-
czyć. Ale na scenie mogą wystąpić
naraz maksymalnie dwie osoby.
Laureaci castingu będą mogli
wystąpić 1 maja na wrocławskim
Rynku na jednej z oficjalnych scen
Gitarowego Rekordu Świata 2023.
Zgłoszenia do udziału w castingu
należy wysyłać mailem na adres:
kk@guitarmasters.pl. Napiszcie
krótko, co chcielibyście zaprezen-
tować oraz podajcie wymagania
techniczne. Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 30 marca, te prze-
słane po terminie trafią na listę
rezerwową.
O godz. 20 w Sali Gotyckiej Sta-
rego Klasztoru rozpocznie się
koncert „Co za wieczór, co za
noc” – przeboje polskiego rocka
lat 90., podczas którego ogłoszo-
ne zostaną wyniki castingu.
Jeśli twoja domowa biblio-
teczka ugina się pod tomami
książek, a na nocnym stoliku
kurzą się te, które dopiero za-
mierzasz przeczytać, pomyśl
o ich sprzedaży innym molom
książkowym na Bookowisku.
I Agata Zięba
Nie przypadła ci do gustu książ-
ka otrzymana w prezencie? Masz
półki pełne dawno przeczytanych
pozycji i szukasz czegoś nowego?
Dla tych wszystkich, którym
powyżej opisane sytuacje nie są
obce, jak i dla tych, których po-
budki są całkowicie odmienne,
wymyślono Bookowisko, czyli
wyprzedaż domowej literatury.
Kiedy i gdzie?
Na to wyjątkowe wydarzenie
zaprasza w sobotę 25 marca
w godz. 12–15 Wrocławski Dom
Literatury do swojego klubu -
Prozy.
◼ Bookowisko to kiermasz
książek, w trakcie które-
go możecie znaleźć rzadkie
i niespotykane pozycje z i do
domowych bibliotek.
◼ Podczas Bookowiska może-
cie nie tylko kupować, ale
i wystawić książki zalegające
w waszych mieszkaniach,
choćby po to, by mieć miejsce
na nowe.
◼ Książki możecie nie tylko
sprzedawać czy kupować, ale
także wymieniać - wszystko
jest kwestią do dogadania.
Jak się zgłosić?
Zasady są proste, zgłaszacie chęć
uczestnictwa w Bookowisku jako
sprzedawca na adres: info@li-
teratura.wroclaw.pl (podajecie
numer telefonu i szacunkową
liczbę książek). Czekacie na po-
twierdzenie przyjęcia zgłoszenia
i dalsze wytyczne. I tyle! Przy-
bywacie z książkami 25 marca,
a następnie je sprzedajecie lub
wymieniacie się. WDL udostępnia
stoły i przestrzeń w Prozie.
Jak coś kupić?
Z uwagi na ograniczoną licz-
bę miejsc, decyduje kolejność
zgłoszeń. Jeśli nie uda wam się
zapisać na stoisko sprzedażo-
we, wpadnijcie i tak. Kupujący
nie muszą nigdzie się zgłaszać,
a wstęp do klubu Proza jest bez-
płatny. To na pewno miły pomysł
na spędzenie popołudnia.
Klub Proza mieści się w Przejściu
Garncarskim 2. To miejsce orga-
nizacji spotkań autorskich, festi-
wali, koncertów, a także stan-
d-upów czy spektakli teatrów
improwizowanych.
Na Bookowisko zaprasza Wro-
cławski Dom Literatury, Klub
Proza i Wrocław Miasto Litera-
tury UNESCO.
Wyprzedaż domowej literatury w Prozie
Twoje 5 minut sławy! – zostań gwiazdą
BookowiskoodbywasięweWrocławskimDomuLiteraturyodlatkilkarazywroku–wProzieipodchmurką
MACIEJ
ŚWIĘTY
WDL
PPA dla nas gra!
Od 24 marca do 2 kwietnia
wrocławski Teatr Muzycz-
ny Capitol wypełnią dźwięki
Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej. To już 43. edycja tego
ważnego festiwalu! W tym
roku program festiwalu sku-
pia się na spektaklach, które
opowiadają o ważnych spra-
wach z perspektywy indywi-
dualnych doświadczeń. Bilety
rozeszły się jak świeże bu-
łeczki, ale można pojedyncze
wejściówki kupić jeszcze na
stronie bilety.ppa.teatr-capi-
tol.pl/.
Galeria Miejska
dotyka
Do 30 marca w Galerii Miej-
skiej przy ul. Kiełbaśniczej
28 można oglądać wystawę
„Dotkliwa cielesność” o kon-
dycji ciała w ponowoczesnej
rzeczywistości. To wystawa
zbiorowa: Justyny Adamczyk,
Rolanda Grabkowskiego, Julii
Bodzioch-Nowackiej, Mał-
gorzaty Kalinowskiej, Pawła
Matyszewskiego, Jana Moż-
dżyńskiego, Moniki My-
siak, Agaty Przyżyckiej, Be-
aty Szczepaniak. Galeria jest
czynna od pon. do pt. w godz.
10-18 i w sob. od 12 do 16.
Wstęp jest bezpłatny.
WARTO
być w CK Agora...
...25 marca podczas wręcze-
nia nagrody WARTO i kon-
certu laureatów 2022. Na-
groda przyznawana jest
młodym, obiecującym arty-
stom od 2009. W tym roku
po raz pierwszy w historii,
na scenie sali widowisko-
wej Centrum Kultury Ago-
ra (ul. Serbska 5a) wystąpią
wszyscy zeszłoroczni no-
minowani muzycy i zespoły
muzyczne: Marek Niedziel-
ski, Kołdra, Tantfreaky, Easy
Dose i Daffodil Pill. Ponadto,
w przestrzeni CK Agora zor-
ganizowana zostanie wystawa
artystów wizualnych nomi-
nowanych do WARTO 2022:
Piotra Czekańskiego, Wikto-
ra Gałki i Izy Opiełki. Bilety
dostępne w CK Agora lub na
ticketmaster w cenie 30 zł.
Zniżki z kartą Nasz Wrocław
Max tylko w kasie CK Agora.
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
18 DLA OBCOKRAJOWCA
Український Дім залишить-
ся в будинку, що на вул.
Освенцимських жертв, при-
наймні до червня. У ньому
проживає понад сто воєн-
них біженців з України.
I Томаш Висоцький
Український Дім працює в
офісній будівлі (офіси були
там до початку повномасш-
табної війни в Україні) на
вул. Освенцимьских жертв.
Рік тому приватний власник
будинку передав його воєн-
ним біженцям. За оренду
приміщень він стягує сим-
волічну оплату.
Дім та школа
Спершу в будинку підготува-
ли місця для близько двох-
сот осіб, тепер там прожи-
вають 142 особи – дорослі
та діти. Більшість дорослих
працює, діти та підлітки на-
вчаються, в будинку є також
дитячий клуб. Для мешкан-
ців тут проводять додатко-
ві заняття: уроки польської
мови, заняття для тих, хто
любить фізичну активність,
а також майстер-класи та
анімаційні заняття для ді-
тей.
Фонд та ЮНІСЕФ
Про Український Дім піклу-
ється вроцлавський фонд
«Побач мене» („Zobacz
mnie”). Гроші на діяльність
дому (оплати за комунальні
послуги, придбання засобів
гігієни, приготування їжі,
додаткові заняття) фонд
отримує з міського бюдже-
ту, а також завдяки освітнім
програмам для біженців, що
фінансуються ЮНІСЕФ.
Фонд допомагає дітям і до-
рослим, яких раніше ніхто
інший не помічав.
До літніх канікул
Спершу Український Дім
повинен був працювати в
центрі Вроцлава до кінця
2022 р. Однак, вже в кін-
ці минулого року власники
будинку погодилися про-
довжити оренду до кінця
березня, а нещодавно угоду
продовжили ще на декілька
місяців – до кінця червня
2023 р.
Завдяки цьому діти мати-
муть можливість заверши-
ти цей навчальний рік так
само, як попередній.
› Детальніше читайте на
сайті: zobaczmnie.org/
pomoc-dzieciom-z-ukrainy
Український Дім продовжить свою роботу
Київ офіційно став містом-партнером Вроцлава! Угода, підписана в середу (15 березня) – це лише офіційний документ, що формально підтверджує
співпрацю між цими містами – вона триває віддавна. Мер Києва Віталій Кличко назвав підписання угоди про нове партнерство «символічним».
I Магдалена Пасєвіч
t Ініціатива партнерських
відносин між Вроцлавом і
Києвом виникла у 2019 році.
Процес прискорився після
повномасштабної агресії Ро-
сії на Україну та під час Круг-
лого столу органів самовря-
дування, що відбувся 2022
року.
– Наші відносини з Києвом
на офіційному рівні, але без
угоди про партнерські відно-
сини, тривають вже декілька
років. Сьогодні саме Вроцлав
є другим домом для українок
і українців, які приїхали до
нас і разом з нами будують
спільноту міста, – підкреслив
Яцек Сутрик, мер Вроцлава.
Київ – це друге місто в Укра-
їні, з яким Вроцлав уклав
цього роду угоду (2001 р. її
було підписано зі Львовом).
Таким чином Київ став 16
містом-партером Вроцлава.
Історична угода
В листопаді 2022 року депу-
тати Вроцлавської міської
ради прийняли ухвалу про
встановлення партнерських
відносин із Києвом.
– Я хотів би ще раз подяку-
вати Вроцлавові та мерові
Сутрикові. За те, що вони під-
тримують Київ, за надання
гуманітарної та економічної
допомоги. Від початку повно-
масштабного вторгнення Росії
в Україну Вроцлав прийняв 150
тисяч українських біженців, з
них 80 тисяч – це діти. Ми ні-
коли не забудемо про цю до-
помогу. Сьогодні ми підпису-
ємо надзвичайно важливу та
історичну угоду із Вроцлавом.
Хай живе Польща, хай живе
Україна! – сказав мер Києва
Віталій Кличко.
Допомога під час відбудови
Підписання угоди між міста-
ми дасть можливість краще
надавати та отримувати до-
помогу різними шляхами. У
майбутньому ця угода дозво-
лить надавати допомогу при
відбудові зруйнованих райо-
нів Києва. Підписана угода
– це не лише допомога укра-
їнкам і українцям, що були
у потребі і приїхали зі сто-
лиці своєї країни. Це також
символічний крок на шляху
до приєднання України до
спільноти європейських дер-
жав, до чого вона прагне вже
багато років.
Герб у міській ратуші
Під час урочистості підписан-
ня угоди мер Вроцлава зазна-
чив, що така велика українська
громада – це певне зобов’я-
зання для Вроцлава. Водночас
він подякував за те, що вро-
цлав’яни вміють будувати мі-
сто та міцну спільноту, а та-
кож допомагати безкорисливо.
Після підписання документів
в кабінеті мера Вроцлава мер
міста та делегація з України
відкрили герб Києва. Він знахо-
диться поруч із гербами інших
міст-партнерів Вроцлава. Це
зокрема: Дрезден, Львів, Вісба-
ден, Лілль та Оксфорд. 2019 року
було укладено угоду з Батумі, що
в Грузії.
Нові партнерські відносини Вроцлава з Києвом
Підписання угоди з дня 15 березня. Київ і Вроцлав – відтепер офіційно міста-партнери
UMW
пункт інформації для мігрантів та біженців у Вроцлаві
Прийди! Зателефонуй! Напиши! Вподобай!
Безкоштовні консультації,
тренінги та інформаційні зустрічі
Перехід Діалогу,
вул. Świdnicka 19,
Вроцлав
+ 48 735 969 992
+ 48 538 579 555
+ 48 71 772 49 50
wromigrant@wcrs.pl @wromigrant
PL / UA / EN / BY / RU
NR 11 (124) – MARZEC 2023
19
SPORT
Ponad setka koni przyjedzie
w najbliższy weekend 25-26
marca na wrocławskie Partyni-
ce,abyrywalizowaćwhalowych
zawodach skokowych. Podczas
zmagań, jeźdźcy codziennie
będą mierzyć się w 10 różnych
konkursach,m.in.podwzględem
wielkości pokonywanych prze-
szkód, jak i przebiegu trasy.
I Redakcja
W najtrudniejszym z nich, rozgry-
wanym w niedzielę Finale Pucharu
Wrocławskiego Klubu Jeździeckie-
go, konie będą miały do pokonania
przeszkody o wysokości 130 cm!
Organizatorzy przygotowali też
atrakcje towarzyszące zawodom:
przejażdżki na kucykach dla naj-
młodszych oraz zwiedzanie stajni
połączone z „lekcją o koniu”.
W każdym dniu zawodów odbę-
dzie się 10 konkursów zróżnico-
wanych pod względem wielkości
skakanych przeszkód i przebiegu
trasy. – Będziemy mogli oglądać
konkursy dokładności, konkursy
jedno– i dwufazowe, konkursy na
czas i na styl jeźdźca. Nie zawsze
najważniejsza jest prędkość poko-
nywania parkuru. W konkursach
na styl, konie galopują spokojnie,
natomiast w konkursach szybkości
ten galop jest o wiele bardziej dy-
namiczny – tłumaczy Małgorzata
Brodziak z WTWK Partynice, orga-
nizatorka zawodów.
W zawodach zobaczymy zarówno
dzieci na kucykach, jak i młodzież
oraz dorosłych, którzy pojadą na
dużych koniach. Najważniejszym
konkursem będzie rozgrywany
w niedzielę Finał Pucharu Wro-
cławskiego Klubu Jeździeckiego.
Wystąpią w nim najlepsi zawodni-
cy, którzy rywalizować będę w kon-
kursie o najwyższej skali trudności.
Przygotowano też atrakcje dla
dzieci. Codziennie w godz. 13-15
przy hali jeździeckiej będą mo-
gły skorzystać z przejażdżek na
kucykach. Natomiast o godz. 14
w sobotę i niedzielę odbędzie się
oprowadzanie z przewodnikiem po
stajniach rekreacyjnej i sportowej.
Najbliższe zawody skokowe będą
ostatnimi w tej części sezonu (ko-
lejne odbędą się we wrześniu). Po
zakończeniu sezonu halowego cze-
ka nas miesiąc przerwy i upragnio-
ny przez wielu start sezonu wyści-
gów konnych, który w tym roku
zaplanowany jest na 23 kwietnia.
Sezon 2022/2023 dla zespołu Śląska przebiega pod dyktando bardzo udanych występów wrocławskiej młodzieży. Kilku z nich
już teraz stanowi o sile pierwszego zespołu, inni coraz śmielej sygnalizują chęć rywalizacji z nieco starszymi kolegami. Śląsk
posiada obecnie zdecydowanie najmłodszą kadrę w całej PKO BP Ekstraklasie.
I Mateusz Lubański
Średnia wieku w drużynie Śląska
Wrocław wynosi 23,4 lata i jest
zdecydowanie najniższą w Eks-
traklasie. Dla porównania, średnia
całej ligi to 25,5 roku. W rundzie
wiosennej sezonu 2022/2023 ofi-
cjalne debiuty w pierwszym ze-
spole zanotowali już Mateusz
Stawny (rocznik 2003) i Łukasz
Gerstenstein (rocznik 2004).
Trener Ivan Djurdjević chętnie
stawia także na innych młodzie-
żowców: Łukasza Bejgera, Adriana
Bukowskiego, Patryka Szwedzika,
Piotra Samca-Talara czy Karola
Borysa. Co ciekawe, ten ostatni to
najmłodszy zawodnik, jaki w tym
sezonie wystąpił na boiskach Eks-
traklasy. W sierpniowym meczu
z Rakowem miał zaledwie 15 lat
i 11 miesięcy.
Choć do końca sezonu pozostało
jeszcze dziewięć ligowych kolejek,
Śląsk Wrocław już w 85,8 proc.
wypełnił limit minut, jaki powin-
ni zagrać młodzieżowcy w całych
rozgrywkach. Łącznie występują-
cy w barwach WKS-u zawodnicy
urodzeni w 2001 roku lub młod-
si zaliczyli na boiskach PKO BP
Ekstraklasy aż 2575 minut. Śląsk
Wrocław przewodzi jeszcze jednej
ligowej klasyfikacji – żaden inny
zespół nie może się pochwalić tak
dużą liczbą młodzieżowców, któ-
rzy zagrali w tym sezonie ligowym.
Trener Ivan Djurdjević oddelegował
do gry aż ośmiu takich piłkarzy.
Warto podkreślić, że bardzo do-
bre występy wrocławskiej mło-
dzieży zostały docenione też
przez selekcjonerów poszczegól-
nych reprezentacji Polski. Karol
Borys otrzymał kolejne już po-
wołanie do kadry U17, Mateusza
Stawnego zaproszono na zgru-
powanie kadry U20, natomiast
Łukasz Bejger biało-czerwone
barwy mógł przywdziać w dru-
żynie narodowej U21. Niestety,
w ostatniej chwili wyeliminowała
go kontuzja. Szansę na powołanie
miał również Adrian Bukowski,
który w ostatnich dniach zmaga
się jednak z niegroźnym urazem.
To już finał w skokach przez przeszkody
Młodzież w Śląsku Wrocław rośnie w siłę
WIKTOR
RZEŻUCHOWSKI
Wstęp na halowe zawody w skokach przez przeszkody, które odbędą się 25-26 marca, jest bezpłatny
ADRIANA
FICEK
Choć Łukasz Bejger to obrońca, w tym sezonie zanotował już 2 gole i 2 asysty
Tydzień w skrócie
WKS Śląsk Wrocław Futsal
pokonał 7:4 AZS AWF Profi
Sport Wrocław i awansował
do I ligi futsalu. Wojsko-
wi zakończyli sezon z do-
robkiem 29 punktów, na co
złożyło się 9 zwycięstw i 2
remisy.
Niestety, koszykarki Ślęzy
Wrocław zakończyły trwa-
jący sezon Energa Basket
Ligi Kobiet na ćwierćfinale.
W 1/4 finału mistrzostw Pol-
ski podopieczne Arkadiusza
Rusina przegrały trzy mecze
z PolskaStrefaInwestycji Enea
Gorzów.
W ramach 25. kolejki PKO
BP Ekstraklasy WKS Śląsk
Wrocław zremisował ze Stalą
Mielec 1:1. Jedyną bramkę dla
Śląska zdobył Erik Exposito,
który znalazł się także w ze-
stawieniu najlepszych graczy
tej serii gier.
WYDARZENIA
SPORTOWE
piłka nożna
PKO Ekstraklasa:
1.04, godz. 20, Polsat Plus
Arena Gdańsk
Lechia Gdańsk –
Śląsk Wrocław
(Canal + Sport)
koszykówka
Energa Basket Liga,
25.03, godz. 17.30, Hala
Orbita,
WKS Śląsk Wrocław –
Enea Abramczyk Astoria
Bydgoszcz
(Polsat Sport Extra)
siatkówka
Tauron Liga Kobiet:
27.03, godz. 17.30,
Hala Orbita,
#VolleyWrocław –
OnlyBio Pałac Bydgoszcz
(Polsat Sport)
TAURON 1. Liga Mężczyzn:
25.03, godz. 17, Hala
Sportowa MOSiR,
MKST Astra Nowa Sól
– Chemeko-System
Gwardia Wrocław
Biuletyn wroclaw_pl Nr11 124 2023.pdf

Recomendados

KRASNALOWE WIESCI 01_23.pdf von
KRASNALOWE WIESCI 01_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 01_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 01_23.pdfWroclaw
92 views12 Folien
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf von
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdfWroclaw
908 views20 Folien
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf von
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfPrzewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfWroclaw
1.5K views116 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 18-131-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 18-131-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 18-131-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 18-131-2023.pdfWroclaw
1.2K views18 Folien
Skleroterapi yontemleri ve hasta secimi von
Skleroterapi yontemleri ve hasta secimiSkleroterapi yontemleri ve hasta secimi
Skleroterapi yontemleri ve hasta secimiuvcd
2K views55 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ultrasound vascular access von
Ultrasound vascular accessUltrasound vascular access
Ultrasound vascular accessJAFAR ALSAID
2.7K views83 Folien
TRANSRADIAL ACCESS.pdf von
TRANSRADIAL ACCESS.pdfTRANSRADIAL ACCESS.pdf
TRANSRADIAL ACCESS.pdfThieu Minh Son
149 views79 Folien
Id Pressure Waveforms von
Id Pressure WaveformsId Pressure Waveforms
Id Pressure Waveformstersue86
8.8K views31 Folien
Intra aortic balloon pump von
Intra aortic balloon pumpIntra aortic balloon pump
Intra aortic balloon pumpRamachandra Barik
586 views17 Folien
Mitral kapak tamir secenekleri dr. cengiz koksal von
Mitral kapak tamir secenekleri  dr. cengiz koksalMitral kapak tamir secenekleri  dr. cengiz koksal
Mitral kapak tamir secenekleri dr. cengiz koksaluvcd
3.5K views83 Folien
Aort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar dr. fuat bilgen von
Aort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar  dr. fuat bilgenAort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar  dr. fuat bilgen
Aort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar dr. fuat bilgenuvcd
8.9K views39 Folien

Was ist angesagt?(14)

Ultrasound vascular access von JAFAR ALSAID
Ultrasound vascular accessUltrasound vascular access
Ultrasound vascular access
JAFAR ALSAID2.7K views
Id Pressure Waveforms von tersue86
Id Pressure WaveformsId Pressure Waveforms
Id Pressure Waveforms
tersue868.8K views
Mitral kapak tamir secenekleri dr. cengiz koksal von uvcd
Mitral kapak tamir secenekleri  dr. cengiz koksalMitral kapak tamir secenekleri  dr. cengiz koksal
Mitral kapak tamir secenekleri dr. cengiz koksal
uvcd3.5K views
Aort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar dr. fuat bilgen von uvcd
Aort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar  dr. fuat bilgenAort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar  dr. fuat bilgen
Aort kapak ve aort kökü cerrahisinde teknik tanımlar dr. fuat bilgen
uvcd8.9K views
Minimal invasive cabg von Deep Chandh
Minimal invasive cabgMinimal invasive cabg
Minimal invasive cabg
Deep Chandh3.8K views
DRUG ELUTING BALLOONS von PAIRS WEB
DRUG ELUTING BALLOONSDRUG ELUTING BALLOONS
DRUG ELUTING BALLOONS
PAIRS WEB1.1K views
Coronary anomalies von hospital
Coronary anomalies Coronary anomalies
Coronary anomalies
hospital4.4K views
Echocardiographic recognition, function and dysfunction of prosthetic heart v... von soumenprasad
Echocardiographic recognition, function and dysfunction of prosthetic heart v...Echocardiographic recognition, function and dysfunction of prosthetic heart v...
Echocardiographic recognition, function and dysfunction of prosthetic heart v...
soumenprasad1.5K views
Emmanouil S. Brilakis - Antegrade dissection re-entry step by step von Euro CTO Club
Emmanouil S. Brilakis - Antegrade dissection re-entry step by stepEmmanouil S. Brilakis - Antegrade dissection re-entry step by step
Emmanouil S. Brilakis - Antegrade dissection re-entry step by step
Euro CTO Club1.6K views

Similar a Biuletyn wroclaw_pl Nr11 124 2023.pdf

Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021 von
Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021
Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021Wroclaw
2.3K views20 Folien
Biuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdf von
Biuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdfBiuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdf
Biuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdfWroclaw
673 views19 Folien
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf von
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfWroclaw
750 views20 Folien
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdf von
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdfWroclaw
1.1K views19 Folien
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec von
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecWroclaw
7.2K views20 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdfWroclaw
856 views18 Folien

Similar a Biuletyn wroclaw_pl Nr11 124 2023.pdf(20)

Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021 von Wroclaw
Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021
Biuletyn wroclaw.pl nr 23, styczen 2021
Wroclaw2.3K views
Biuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdfBiuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdf
Biuletyn wroclaw_pl Nr 45 111 2022.pdf
Wroclaw673 views
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
Wroclaw750 views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 25-138-2023.pdf
Wroclaw1.1K views
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec von Wroclaw
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Wroclaw7.2K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 17-130-2023.pdf
Wroclaw856 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-101-2022.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-101-2022.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr-101-2022.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-101-2022.pdf
Wroclaw687 views
Biuletyn wroclaw pl nr 2 68 2022-web von Wroclaw
Biuletyn wroclaw pl nr 2 68 2022-webBiuletyn wroclaw pl nr 2 68 2022-web
Biuletyn wroclaw pl nr 2 68 2022-web
Wroclaw911 views
Biuletyn wroclaw-pl-nr-4_117.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-nr-4_117.pdfBiuletyn wroclaw-pl-nr-4_117.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-nr-4_117.pdf
Wroclaw1.1K views
Biuletyn nr 102 (2022).pdf von Wroclaw
Biuletyn nr 102 (2022).pdfBiuletyn nr 102 (2022).pdf
Biuletyn nr 102 (2022).pdf
Wroclaw1.1K views
Biuletyn wroclaw.pl nr 16, listopad 2020 von Wroclaw
Biuletyn wroclaw.pl nr 16, listopad 2020Biuletyn wroclaw.pl nr 16, listopad 2020
Biuletyn wroclaw.pl nr 16, listopad 2020
Wroclaw932 views
Biuletyn wroclaw.pl nr 100 (2022) von Wroclaw
Biuletyn wroclaw.pl nr 100 (2022)Biuletyn wroclaw.pl nr 100 (2022)
Biuletyn wroclaw.pl nr 100 (2022)
Wroclaw567 views
Mamo, tato, ja chcę do przedszkola! [BIULETYN WROCLAW.PL] von Wroclaw
Mamo, tato, ja chcę do przedszkola! [BIULETYN WROCLAW.PL]Mamo, tato, ja chcę do przedszkola! [BIULETYN WROCLAW.PL]
Mamo, tato, ja chcę do przedszkola! [BIULETYN WROCLAW.PL]
Wroclaw5.6K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
Wroclaw676 views
ARAW gazeta wroclaw_pl Nr48 115 2023.pdf von Wroclaw
ARAW gazeta wroclaw_pl Nr48 115 2023.pdfARAW gazeta wroclaw_pl Nr48 115 2023.pdf
ARAW gazeta wroclaw_pl Nr48 115 2023.pdf
Wroclaw1.1K views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdf
Wroclaw857 views
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf von Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
Wroclaw1.6K views
Bezpłatny biuletyn wroclaw.pl von Wroclaw
Bezpłatny biuletyn wroclaw.pl Bezpłatny biuletyn wroclaw.pl
Bezpłatny biuletyn wroclaw.pl
Wroclaw2.3K views
Biuletyn wroclaw.pl nr 121_2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw.pl nr 121_2023.pdfBiuletyn wroclaw.pl nr 121_2023.pdf
Biuletyn wroclaw.pl nr 121_2023.pdf
Wroclaw1.2K views
Biuletyn Wroclaw.pl nr 33 (99) von Wroclaw
Biuletyn Wroclaw.pl nr 33 (99)Biuletyn Wroclaw.pl nr 33 (99)
Biuletyn Wroclaw.pl nr 33 (99)
Wroclaw643 views

Más de Wroclaw

Od pola na wrocławski Stół.pdf von
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdfWroclaw
22 views116 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfWroclaw
321 views18 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
2K views18 Folien
Listopadowe Krasnalowe Wieści von
Listopadowe Krasnalowe WieściListopadowe Krasnalowe Wieści
Listopadowe Krasnalowe WieściWroclaw
7.2K views12 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdfWroclaw
545 views19 Folien
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf von
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfWroclaw
733 views18 Folien

Más de Wroclaw(20)

Od pola na wrocławski Stół.pdf von Wroclaw
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdf
Wroclaw22 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
Wroclaw321 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
Wroclaw2K views
Listopadowe Krasnalowe Wieści von Wroclaw
Listopadowe Krasnalowe WieściListopadowe Krasnalowe Wieści
Listopadowe Krasnalowe Wieści
Wroclaw7.2K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
Wroclaw545 views
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Wroclaw733 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
Wroclaw893 views
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf von Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
Wroclaw17.9K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
Wroclaw837 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Wroclaw688 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Wroclaw900 views
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf von Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdfKRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
Wroclaw35.5K views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Wroclaw838 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
Wroclaw3K views
wroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdf von Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdf
Wroclaw1.2K views
KRASNALOWE WIESCI 08_23.pdf von Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 08_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 08_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 08_23.pdf
Wroclaw56.9K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdf
Wroclaw749 views
wroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdf von Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdf
Wroclaw1.3K views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdf
Wroclaw794 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdf
Wroclaw871 views

Biuletyn wroclaw_pl Nr11 124 2023.pdf

 • 1. NR 11 (124), 22-27.03.2023 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA ISSN: 2719-7948 WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM BĄDŹ NA BIEŻĄCO. ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA WWW.WROCLAW.PL Rozliczsięizamelduj, a zyskasz 2,5 tys. zł W programach Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX wrocławscy podatnicy i mieszkańcy z mel- dunkiem dostają darmowe wejściówki i zniżki. str. 3 Poszerzonyobszar deratyzacjiwmieście ...i wydłużone terminy. Tak prowadzona będzie we Wrocławiu deratyzacja. Rada przegłosowała, a straż dopilnuje, by zmniejszyć populacje szczurów. str. 4 Київ – місто-партнер Вроцлава 15 березня у вроцлавській ратуші було підпи- сано угоду, що формально закріпила тривалу співпрацю між містами. str. 18 Idź na piknik! Konkurs z nagrodami, drzewka za elektrośmieci i wymiana ubrań – 25 marca na placu Strzegomskim wielkie świętowanie. str. 9-12 Cztery zielone 21 tys. drzew 215 tys. krzewów i pnączy 52 nowe parki i zieleńce lata we Wrocławiu
 • 2. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 2 GŁOS PREZYDENTA Jacek Sutryk prezydent Wrocławia TOMASZ HOŁOD Szanowni Państwo, kiedy w 2018 roku powierzali mi Państwo obowiązki Prezyden- ta Wrocławia, podkreślałem to najważniejsze dla mnie słowo w myśleniu o naszym mieście: „wspólnota”. Ostatnio, w świecie pełnym po- działów, poszukiwania wrogów lub ludzi odpowiedzialnych „za coś”, wspólnota zdaje się mało popularnym hasłem. Nie wiem, czy jest mi bliższy z racji socjolo- gicznego wykształcenia, czy z lat zaangażowania we wsparcie wro- cławskich NGO-sów, ale myśląc u progu nowej kadencji o Wro- cławiu, myślałem właśnie przede wszystkim o wspólnocie. Bez niej samo miasto staje się bowiem je- dynie zbiorem technicznych słów opartych o „urbanistykę”, „ciągi komunikacyjne”, „analizę ru- chu”, „nasadzenia zieleni”. Do- piero, gdy pamiętamy kto tworzy miasto, jesteśmy w stanie wypeł- nić owe „technikalia” właściwą treścią. Wspólnota definiuje miasto. Na- daje mu kierunek, wskazuje wy- zwania i szuka rozwiązań. A nade wszystko bierze odpowiedzial- ność właśnie za to wszystko, co wspólne. W mojej wizji Wrocławia sprzed blisko 5 lat nic nie uległo zmia- nie. Nadto sądzę, że przez kry- zysy, jako wspólnota, wyszliśmy wzmocnieni, a wzajemne wspar- cie i otwartość na potrzebujących w najtrudniejszych momentach pokazały, jak bardzo odpowie- dzialni jesteśmy. Dziś tej wspólnej odpowiedzial- ności za miasto, zrozumienia procesów, z jakimi się mierzy, będziemy bardzo potrzebowa- li. Dlatego tak dużo opowiadam Państwu o Wrocławiu, czy po- przez biuletyn, czy też w tej naj- szybszej codziennej interakcji poprzez media społecznościowe. Najlepsze nawet działania pro- inwestycyjne miasta nie zastąpią corocznego płacenia podatków w miejscu, z którego korzystamy, a instytucje miejskie, choćby naj- sprawniejsze, nie będą w stanie skutecznie zadbać o czystość na naszych podwórkach, jeśli sami nie będziemy o nią dbać. Troska o Wrocław, w każdym wymiarze, jest naszą najbardziej wspólną sprawą. TOMASZ HOŁOD 21 marca obchodziliśmy pierw- szy dzień wiosny. We Wrocła- wiu wiosenny sezon otworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 113 im. Adama Rapackiego przy ul. Zemskiej 16C, którzy przebra- ni w stroje księżniczek i rycerzy bawili się na nowym placu zabaw – Średniowiecznym Wrocławiu w parku Tysiąclecia. Była to rów- nież dobra okazja, żeby przypo- mnieć o zielonych inwestycjach, jakie w najbliższym czasie będą realizowane w stolicy Dolnego Śląska. Warowny gród w parku Tysiąc- lecia powstaje w ramach dwóch projektów Wrocławskiego Bu- dżetu Obywatelskiego: nr 250 WBO 2019 oraz nr 198 WBO 2021. I etap Średniowiecznego Wrocła- wia został ukończony i otwarty 1 marca. Już w kwietniu park Ty- siąclecia zostanie jeszcze bardziej zazieleniony w ramach kolejnej edycji akcji WROśnij we WRO- cław. KSIĘŻNICZKI I RYCERZE POWITALI PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 18°C PT. 24.03 SOB. 25.03 ND. 26.03 PN. 27.03 WT. 28.03 ŚR. 29.03 CZW. 23.03 18°C 14°C 13°C 10°C 8°C 10°C POGODA
 • 3. NR 11 (124) – MARZEC 2023 3 AKTUALNOŚCI Do 2 maja trzeba rozliczyć PIT. Składając zeznanie podatkowe we wrocławskimurzędzieskarbowym,skorzystaszzdarmowychwejść i zniżek w programie Nasz Wrocław. Potwierdzając dodatkowo zameldowanie, uzyskasz kolejne bonusy z Nasz Wrocław MAX. I Redakcja Według danych Krajowej Admi- nistracji Skarbowej we Wrocła- wiu w 2022 r. rozliczono 582 tys. PIT-ów. To o ponad 50 tys. wię- cej niż w 2021 r. (531 tys.). Mimo to dochody Wrocławia z PIT wca- le nie są wyższe. – To efekt nie- korzystnych reform podatkowych rządu. Szacujemy, że tylko w tym roku ubytek dochodów z PIT to około 420 mln zł – podkreśla Marcin Urban, skarbnik Wrocła- wia. – Dochody z PIT to głów- ne źródło dochodów miasta i 33 proc. wszystkich dochodów wła- snych Wrocławia – dodaje. Zapłać tu, gdzie mieszkasz! Nie każdy wie, że deklaracji PIT nie trzeba składać w mieście, w którym się jest zameldowa- nym. O wiele lepiej zrobić to tam, gdzie się naprawdę mieszka. Dzięki temu nasze podatki zo- staną przeznaczone na inwesty- cje, z których skorzystamy jako mieszkańcy. A po co się meldować? Ale zameldowanie też jest istot- ne. To ważna informacja dla miasta. Dzięki znajomości liczby zameldowanych na danym osie- dlu mieszkańców, można pre- cyzyjnie oszacować niezbędną liczbę miejsc w przedszkolach i szkołach czy zweryfikować pla- ny inwestycyjne. Takie dane po- magają także optymalnie zapla- nować kursowanie komunikacji miejskiej na danym obszarze. Wszyscy na tym korzystają. Status Nasz Wrocław Rozliczając podatek we Wrocła- wiu, w ciągu roku masz możliwość skorzystania z: ◼ darmowych wejść do 10 wro- cławskich instytucji ◼ zniżek u niemal 70 partnerów programu ◼ tańszych biletów okresowych imiennych na MPK ◼ biletu miesięcznego MPK za 1 zł w taryfie Nasz Wrocław Kolej ◼ wirtualnej karty czytelnika MBP ◼ 30 dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli oraz 80 dodatkowych punktów w rekrutacji do pozaobwodo- wych szkół podstawowych. Korzystaj na MAX-a Rozliczając podatek i będąc zamel- dowanym na pobyt stały we Wro- cławiu, w ciągu roku skorzystasz z: ◼ 19 darmowych wejść ◼ dodatkowych darmowych bi- letów dla osoby towarzyszącej w 7 atrakcjach ◼ bezpłatnych wejść na mecze i do Vertigo Jazz Clubu ◼ wyższych zniżek u wybranych partnerów programu ◼ rocznej karty do zoo w cenie jednorazowego wstępu ◼ rocznego karnetu VIP do aqu- aparku za pół ceny ◼ 50 dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli oraz 90 dodatkowych punktów w rekrutacji do pozaobwodo- wych szkół podstawowych. To proste, nie zwlekaj Zarejestruj się w programie na stronie lub w aplikacji. Potwierdź status podatnika i meldunek. W razie jakichkolwiek proble- mów, użyj czatu wideo dostęp- nego na stronie www.wroclaw. pl/nasz-wroclaw. Rozlicz PIT i zobacz, co może twój podatek Wrocław i Kijów miastami partnerskimi Kijów oficjalnie stał się miastem partnerskim Wrocławia 15 marca. Mer Kijowa Witalij Kliczko nazwał przymierze „symbolicznym”. I Magdalena Pasiewicz Inicjatywa partnerskiej współ- pracy pomiędzy Wrocławiem i Kijowem pojawiła się w 2019 roku, a nabrała rozpędu po wy- buchu wojny na Ukrainie i pod- czas Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu w maju 2022 roku. W listopadzie radni miejscy przegłosowali uchwałę o nawią- zaniu współpracy partnerskiej z Kijowem. – Chciałbym raz jeszcze po- dziękować Wrocławiowi i prezy- dentowi Sutrykowi. Za wsparcie Kijowa, za pomoc humanitar- ną i gospodarczą – mówił pod- czas łączenia mer Kijowa Witalij Kliczko. Podpisanie porozumienia miast partnerskich zacieśni kana- ły pomocy między miastami, a w przyszłości pozwoli wspo- móc odbudowę zniszczonego Ki- jowa. Po podpisaniu dokumentów prezydent Wrocławia i delegacja z Ukrainy odsłonili herb Kijowa w ratuszu. Kijów to drugie miasto na Ukrainie, z którym Wrocław zawarł porozumienie (w 2001 r. podpisano umowę ze Lwowem). To 16. miasto partnerskie Wro- cławia. Zmiana czasu w ten weekend W najbliższy weekend w nocy z soboty na niedzielę (25/26 marca 2023 r.) przestawia- my czas z zimowego na letni, przesuwając wskazówki ze- garków o jedną pełną godzinę do przodu – z godziny 2 na 3. Oznacza to, że będziemy spa- li godzinę krócej, ale dzięki temu po południu będziemy dłużej cieszyć się naturalnym światłem. Wrocław liderem transformacji Podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego, który odbył się w dniach 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, Wro- cław otrzymał tytuł Lidera Transformacji Energetycz- nej! Nagroda przyznana zo- stała za instalację fotowol- taiczną na Tarczyński Arenie oraz rozbudowę sieci elek- troenergetycznej pod system ładowarek pojazdów elek- trycznych. Ostatnie ślizgi w Spartanie taniej Od 20 marca do końca se- zonu łyżwiarskiego (czyli do 31 marca) - na dwóch lodo- wiskach WCT Spartan przy ul. Wejherowskiej 34 i ul. Spiskiej 1 wejście na płytę przez cały tydzień dla dzieci i dorosłych będzie kosztowa- ło tylko 17 zł. To już ostatni dzwonek na łyżwy. Warto skorzystać. Kiedy jest dyżur miejskich radnych? Wrocławscy radni miejscy: Agata Gwadera-Urlep, Mał- gorzata Kellner i Igor Wójcik zapraszają mieszkańców na swój dyżur w Sukiennicach 9, pok. 204, 205 i 211 w środę 22 marca w godz. 15-16.30. Tydzień później w środę 29 marca w tym samym miej- scu i tych samych godzinach dyżurować będą: Jolanta Niezgodzka, Agnieszka Ryb- czak i Piotr Uhle. Harmono- gram sprawdź na wroc.city/ DyzuryRadnych2023.
 • 4. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 4 AKTUALNOŚCI Większy obszar w centrum, liczniejszy katalog nieruchomości, wydłużone terminy – tak miasto walczy ze szczurami. A wszystko w porozumieniu z naukowcami z Uni- wersytetu Przyrodniczego, którzy dostosowują metody do biologii tych zwierząt i badań naukowych z całego świata. Rada miejska już podjęła uchwałę w tej sprawie. I Bartosz Moch W centrum Wrocławia (na terenie ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądo- wianką, ul. Klecińską, ul. Petunio- wą, al. gen. Hallera, al. Armii Kra- jowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą) obowiązkowa deraty- zacja będzie od teraz obowiązywać właścicieli wszystkich nierucho- mości oraz sieci kanalizacji sani- tarnej, ogólnospławnej, deszczo- wej wraz z wpustami ulicznymi, studni i komór na sieciach infra- struktury podziemnej. Rozszerzony został również ka- talog rodzajów nieruchomości podlegających obowiązkowej deratyzacji, usytuowanych poza wskazanym powyżej centrum Wrocławia. Deratyzacja obowią- zuje od teraz również hostele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty świadczące usługi noc- legowe, dworce kolejowe i auto- busowe oraz pozostałe budynki użyteczności publicznej i obiekty, w których wykonywane są cało- dobowe świadczenia zdrowotne. Wydłużono również terminy prze- prowadzania obowiązkowej dera- tyzacji na terenie centrum Wrocła- wia do 10 miesięcy w ciągu roku: ◼ od 1 stycznia do 31 marca, ◼ od 1 maja do 30 września, ◼ od 1 listopada do 31 grudnia. Bez zmian pozostają daty obo- wiązkowej deratyzacji na terenie całego Wrocławia, przeprowadza się ją dwukrotnie w ciągu roku w terminach: ◼ od 1 marca do 31 marca, ◼ od 1 listopada do 30 listopada. Należy pamiętać, że deratyzację przeprowadza się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Nad prawidłowym przebiegiem deratyzacji czuwają strażnicy miejscy. Właściciele nieruchomo- ści, którzy nie wykonują deraty- zacji na zarządzanych terenach, mogą zostać ukarani grzywną. Szerzej i częściej – tak będzie przebiegać deratyzacja W środę 22 marca wystartowała rekrutacja do wrocławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym roku przygotowano ponad 6,5 tysiąca miejsc. Jak zapisać dziecko i na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim załóż profil zaufany lub e-PUAP, a potem skorzystaj z naszego poradnika. I Paulina Falkiewicz W tym roku po raz drugi re- krutacja przebiega w pełni elektronicznie. Ważne jest jed- nak, by rodzic posiadał aktyw- ny profil zaufany lub e-PUAP. W innym wypadku nie wpro- wadzi wniosku w systemie re- krutacyjnym i będzie musiał złożyć go osobiście. Zapisz się elektronicznie Wnioski w elektronicznym systemie rekrutacji można składać od 22 do 29 marca. W tym celu po zalogowaniu – należy: ◼ podać dane dziecka i rodzi- ców, ◼ wybrać trzy przedszkola, ◼ zaznaczyć spełniane kry- teria, ◼ dodać wymagane załączniki, ◼ podpisać wniosek profilem zaufanym. – We Wrocławiu mamy wy- starczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Także w tegorocznej rekrutacji każde dziecko znajdzie miejsce w pu- blicznej placówce – zapewnia Marcin Miedziński z Departa- mentu Edukacji UMW. – Je- żeli chodzi o dzieci obcokra- jowców, w tym ukraińskich uchodźców, biorą one udział w rekrutacji na takich sa- mych zasadach – podkreśla. Dodatkowe punkty Rodzic, który chce zapisać dziecko do placówek oświa- towych w 2023 roku, może otrzymać dodatkowe punkty za rozliczanie się i zameldo- wanie we Wrocławiu: ◼ 30 punktów w progra- mie Nasz Wrocław (z aktyw- nym statusem podatnika) ◼ 50 punktów w progra- mie Nasz Wrocław MAX (po potwierdzeniu zameldowania we Wrocławiu). Harmonogram rekrutacji 22.03.2023 od godz. 12 – rozpoczęcie składania wnio- sków z wykorzystaniem elektronicznego systemu 29.03.2023 do godz. 15 – zakończenie składania wniosków z wykorzystaniem elektronicznego systemu 21.04.2023 – sprawdzenie wyników kwalifikacji 24.04.2023 – złożenie ewentu- alnej rezygnacji z miejsca za po- mocą systemu 25.04.2023 – zamknięcie możli- wości złożenia rezygnacji z miej- sca za pomocą systemu 27.04.2023 od godz. 14 – spraw- dzenie list przyjętych do przed- szkola 12.06.2023 od godz. 12 – rozpo- częcie składania wniosków z wy- korzystaniem elektronicznego systemu w rekrutacji uzupełnia- jącej 14.06.2023 do godz. 15 – zakoń- czenie składania wniosków z wy- korzystaniem elektronicznego systemu 24.06.2023 – sprawdzenie wy- ników kwalifikacji w rekrutacji uzupełniającej 27.06.2023 – złożenie ewentual- nej rezygnacji z miejsca za po- mocą systemu 28.06.2023 – zamknięcie możli- wości złożenia rezygnacji z miej- sca za pomocą systemu 29.06.2023 – sprawdzenie list przyjętych do przedszkola. To już czas na naukę – zapisz malucha raz, dwa, trzy UMW Obszar obowiązkowej marcowej deratyzacji we Wrocławiu
 • 5. NR 11 (124) – MARZEC 2023 5 WROCŁAW ROZMAWIA Przystanie, pola biwakowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego. Na budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej nad Odrą otrzymać można w tym roku dotację w kwocie do 150 tysięcy złotych. Konkurs dla NGO ogłosił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Termin składania wniosków upływa 29 marca. I Maciej Wołodko Wkład własny organizacji po- zarządowej wynosi w konkursie minimum 10 proc. Przewidywany czas realizacji zadania to okres od 2 maja 2023 r. do końca 2023 r. Na co dokładnie dostać można dotację? Na budowę lub moder- nizację małej infrastruktury tu- rystycznej nad Odrą. Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny organizatorzy konkursu rozumieją w szcze- gólności: przystanie, pola bi- wakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaple- cze sportowo-rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowa- nia i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca eta- powe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływa- jącego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi. Aby przystąpić do konkursu: ◼ należy wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO ◼ zapisać ofertę na dysku komputera ◼ podpisać ją podpisem elek- tronicznym ◼ podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym ◼ przesłać ofertę oraz wyma- gane załączniki za pomocą platformy ePUAP Wszystko do 29 marca 2023 r. do godziny 23.59. › Dokumenty i regulamin znajdziesz na stronie wroc.city/FunduszOdrzanski Jeśli działacie w sektorze pozarządowym, do 31 marca możecie wziąć udział w ankiecie sprawdzającej stan wrocławskich or- ganizacji NGO. Michał Szkrawan z Centrum Sektor 3 wyjaśnia Maćkowi Wołodko dlaczego warto to zrobić. Skąd wziął się pomysł, żeby przeprowadzić tego typu bada- nie? Od wielu lat prowadzimy przy ul. Legnickiej 65 inkubator NGO. To sprawia, że słyszymy na co dzień, jakie są problemy. A tych nie brakuje. Pandemia spowodowała np. wycofanie się wielu uczest- ników projektów oraz wolonta- riuszy. Z powodu restrykcji nie było możliwości wyjścia do ludzi. W efekcie wiele projektów zostało wstrzymanych. 2022 rok to była kumulacja wszystkiego. W Ukra- inie wybuchła wojna, a wiele organizacji przestawiło się na działania pomocowe. Inflacja w Polsce przełożyła się na rosną- ce problemy finansowe. Dlatego uważamy, że jest to właściwy moment, by zadać sobie kilka py- tań, zdiagnozować sytuację. Jak chcecie to zrobić? Badamy kondycję wrocławskich NGO-sów, robimy to chyba jako pierwsi we Wrocławiu. Samo badanie jest w formie ankiety. Jej wypełnienie zajmuje około 8 minut. Pytamy o podstawowe rzeczy. Ale także o ocenę 2022 roku, o spojrzenie na rok 2023. Oczekiwania, obawy, rzeczy, któ- re będą się odbywać. Trochę po- dobne badanie, tylko że w skali ogólnopolskiej, przeprowadza co roku Stowarzyszenie Klon/Jawor. Różnica polega na tym, że dane statystyczne z badania ogólno- polskiego niewiele nam mówią o sytuacji we Wrocławiu. A ona interesuje nas najbardziej. Ankietę wypełnić można do końca marca. Ale zakładam, że nawet dziś macie cząstkowe informacje, wynikające choćby z rozmów prowadzonych w in- kubatorze NGO. Z jakimi pro- blemami borykają się najczę- ściej wrocławskie NGO-sy? Utrzymanie płynności finanso- wej, pozyskanie nowych człon- ków. Ale też wypalenie zawodo- we. To ostatnie jest szczególnie widoczne. Chroniczny stres, pra- ca po godzinach, to ma destruk- tywny wpływ na życie osobiste. Widzimy także, że nadal nieod- krytym tematem dla wielu or- ganizacji jest współpraca z biz- nesem. Wiele nie wie, że może działać z biznesem w ramach partnerstwa, darowizny itp. To przekłada się na korzyści dla be- neficjentów. A czy to nie jest tak, że w chu- dych dla budżetu miejskiego latach, to właśnie współpraca z biznesem będzie się stawać dla organizacji coraz ważniejsza? Myślę, że współpraca z gminą będzie nadal podstawą dla NGO. Z biznesem – to jest nadal strefa nieodkryta. To może się zmienić w 2023 roku. W 2022 już takie ziarna zostały zasiane. Czy te partnerstwa będą kontynuowane – tego jeszcze nie wiemy. A co z odpisami od podatku? W tym roku jest to 1,5 proc. a nie 1 proc. Nie podreperuje to finansów organizacji? Z 1,5 proc. od podatku mogą korzystać Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Jest ich we Wrocławiu – zgodnie z wyka- zem prowadzonym przez Naro- dowy Instytut Wolności – 324. Ale większość organizacji w na- szym mieście jest małych. Do 5 osób. Nie mogą skorzystać z 1,5 proc. Nie są w stanie sprostać wymaganiom ustawowym. To nie znaczy, że nie działają do- brze. Tylko nie mają warunków, środków. To ile jest organizacji pozarzą- dowych we Wrocławiu? Około 2 tysięcy działa aktywnie. Oficjalnie w bazie Generator NGO Urzędu Miejskiego Wrocławia za- rejestrowanych jest ich ponad 4,5 tysiąca. Ale część z nich jest or- ganizacjami widmo. Liczymy na to, że jeśli 10 proc. działających aktywnie NGO odpowie na naszą ankietę, pozwoli to już na wska- zanie pewnych trendów. › Ankietę wypełnisz na stronie wroc.city/Ankieta Masz 8 minut? Pomóż zbadać kondycję NGO-sów Otwórz swój mały turystyczny biznes nad Odrą TOMASZ HOŁOD Jak urządzić zieleń na podwórku przy Sępa-Szarzyńskiego? 23 marca 2023, godz. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 107 Michał Szkrawan zachęca do wzięcia udziału w ankiecie badawczej
 • 6. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 6 KOMUNIKACJA Umowę już podpisał prezydent Jacek Sutryk, teraz wystarczy, by zrobili to: Polregio i Koleje Dolnośląskie. Wtedy od 1 kwietnia na biletach wrocławskiej komunikacji miejskiej będzie można jeździć także pociągami w granicach Wrocławia. I Redakcja Kilkanaście miesięcy trwały rozmowy na temat sposobu fi- nansowania podróży pociągami w granicach Wrocławia. W grud- niu magistrat przedstawił ofertę operatorom kolejowym pociągów i organizatorowi transportu ko- lejowego w regionie – Urzędowi Marszałkowskiemu. Jest porozumienie Wrocław zobowiązał się płacić za każdą podróż 9,40 zł – to kwota wynikająca z cennika Kolei Dol- nośląskich. W grudniu 2022 roku było to 9,10 zł, obecnie to 9,40 zł – trzeba przemnożyć przez liczbę podróży wykonywanych w granicach Wrocławia. Zatem oferta wygląda następująco: 9,40 zł x liczba podróży w granicach miasta. 28 lutego wicemarszałek wo- jewództwa Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa Krzysztof Maj oraz prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikow- ski podczas konferencji prasowej zgodzili się na ofertę miasta. Co zakłada umowa? W pociągach osobowych Polregio i Kolei Dolnośląskich na obsza- rze określonym w umowie, czyli stacji i przystanków kolejowych mających w nazwie słowo Wro- cław i na przystanku Iwiny, ho- norowane będą bilety MPK: ◼ czasowe (24-, 48-, 72– i 168-godzinne) ◼ okresowe imienne (bez biletów na 2 dowolne linie), w tym imienne „Nasz Wrocław” ◼ okresowe na okaziciela. W przejazdach pociągami w gra- nicach Wrocławia mają być także honorowane bezpłatne przejazdy dla tych, którzy nie muszą kaso- wać biletów w miejskich tram- wajach i autobusach – np. dzieci i młodzież ucząca się do 21 r.ż. czy seniorzy, którzy ukończyli 65 r.ż. Honorowane mają być też wszystkie ulgi i zwolnienia, które obowiązują w komunikacji miej- skiej, np. dla honorowych krwio- dawców czy określonych grup lu- dzi z niepełnosprawnościami. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025 r. z możliwością jej przedłużenia na mocy anek- su. Miesięczne wynagrodzenie za przejazdy wewnętrzne, czy- li rozpoczynające się i kończące we Wrocławiu z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, to iloczyn szacunkowej liczby podróży w graniach Wrocławia odby- tych w danym miesiącu i stawki za jedną podróż, która na dzień podpisania umowy wynosi 8,70 zł netto czyli 9,40 zł brutto. Wartość umowy określono na kwotę ponad 46 mln zł brutto. Faktyczne kwoty, jakie Wrocław będzie płacił kolejom, zostaną ustalone w czasie liczenia pa- sażerów. Pierwsze takie liczenie powinno odbyć się w lipcu. Przez pierwsze trzy miesiące (1.04-30.06 2023) umowa zakłada, że przyję- te zostały miesięczne wartości na podstawie wyników badań prze- prowadzonych w 2019 r., tj. Bw = 172 318 osób (Bw – miesięcz- na liczba podróży wewnętrznych w pociągach PR i KD określona na podstawie badań). To oznacza, że za pierwsze trzy miesiące umowy miasto zapłaci ok. 5 mln zł: (172 318 pasażerów x 9,40 zł x 3 mie- siące). Urbancard w pociągach we Wrocławiu? Wybudują trasy rowerowe wzdłuż Dubois Została podpisana umowa z wykonawcą na budowę jednokie- runkowych dróg i pasów rowerowych po obu stronach ul. Dubois od mostów Mieszczańskich do skrzyżowania z ul. Pomorską. I Redakcja Drogi dla rowerów na ulicy Du- bois to bardzo ważne uzupeł- nienie korytarza rowerowego dla jadących m.in. z Popowic nową trasą wzdłuż wybudowanej linii tramwajowej. Jest to jedna z tych „dziur” w infrastrukturze, której „załatanie” jest bardzo ważne ze względu na dokończenie trasy biegnącej właśnie z Popowic na wschód (i odwrotnie). W ramach inwestycji powstaną również nowe przejazdy rowerowe przez ul. Kurkową, pl. Maxa Bor- na oraz ul. Dubois na wysokości wspomnianych skrzyżowań. – W ramach inwestycji zosta- nie również wybudowane nowe przejście dla pieszych na wysoko- ści końca peronów przystanków tramwajowych na ul. Dubois, któ- re ułatwi dotarcie do przystanków – mówi Krzysztof Świercz z Wro- cławskich Inwestycji. Wykonawca ma na zrealizowanie zadania 9 miesięcy. Koszt inwe- stycji to blisko 2,3 mln złotych. PaulinaTyniec-PiszcziAleksanderŁośzWydziałuTransportuUMWrocławiapodczaskonferencji UMW Na to połączenie czeka wielu rowerzystów – trasa będzie liczyć 400 m TOMASZ HOŁOD Twardo i jasno na Mickiewicza 126-metrowy odcinek drogi na Zalesiu przechodzi mo- dernizację. Sięgacz ul. Mic- kiewicza zyska oświetlenie, odwodnienie i utwardzoną nawierzchnię z wyznaczoną trasą dla pieszych. Za prace odpowiada ZDiUM we współ- pracy z MPWiK oraz sami mieszkańcy, którzy zgłosili potrzebę modernizacji i na ich wniosek jest realizowana w ramach miejskiego par- tycypacyjnego Programu Wspierania Inicjatyw Lokal- nych. Inwestycja warta ponad 750 tys. zł ma się zakończyć w połowie kwietnia. Bezpieczniej na Gądowie Na ulicach Bajana i Drzewiec- kiego powstały dwa wynie- sione przejścia dla pieszych, dzięki którym m.in. dzie- ci bezpieczniej docierają do szkoły. Powstało również od- wodnienie i co bardzo ważne – lampy doświetlające przej- ście dla pieszych, a także inne elementy poprawiające bez- pieczeństwo. Prace te wyko- nano z inicjatywy mieszkań- ców w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego „Pie- szo po Gądowie”. Kosztowały łącznie 435 tys. zł. Drugie życie tramwaju Jeszcze w ubiegłym roku co- dziennie kursował na regular- nych liniach MPK. Teraz za- służoną emeryturę zapewnia mu Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Miejski przewoź- nik przekazał Towarzystwu 48-letni tramwaj Konstal 105. Jest wyjątkowy, bowiem jako jedyny uniknął grun- townej, zewnętrznej moder- nizacji. Ma, tak jak dawniej, wszystkie konstale, po cztery pary drzwi w każdym wagonie i otwierają się one do środka. Zachował również swoje kan- ciaste kształty. Turyści, wro- cławianie, pasjonaci komu- nikacji miejskiej będą mogli cieszyć się nim, gdy wyruszy na trasę odświeżony, jako tramwaj historyczny i będzie obsługiwał linie turystyczne.
 • 7. NR 11 (124) – MARZEC 2023 7 INWESTYCJE Ogród Japoński we Wrocławiu po zimowej przerwie przygotowuje się do otwarcia w nowym sezonie. Właśnie trwają prace porządkowe. Ogrodnicy usuwają liście i uschnięte gałęzie krzewów oraz drzew. Kiedy ponownie będzie można wybrać się do ogrodu? Sprawdź też ceny biletów i skorzystaj ze zniżek. I Tomasz Wysocki Ogród Japoński to jedna z najpo- pularniejszych atrakcji turystycz- nych we Wrocławiu. Główną jego ozdobą są różaneczniki, chociaż miłośników zieleni przyciągają także orientalne rośliny, alta- ny w ogrodzie i nad wodą oraz elementy wystroju ogrodu, które nadają mu niezwykłego charak- teru: pomost, ogrodowe rzeźby i strumień. Po zimowej przerwie znów będzie można go odwiedzać od 1 kwietnia w godz. 9-19. Najważniejsze atrakcje Ogród Japoński we Wrocławiu powstał zgodnie z zasadami budowy tradycyjnych ogrodów orientalnych. To pełen symboli przykład harmonijnego połącze- nia sił przyrody i działania czło- wieka. Przyciąga architekturą, aranżacją i rzadką roślinnością. Kolekcja roślin liczy około 200 gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Część z nich – dęby, cisy, azalie pontyjskie czy róża- neczniki katawbijskie – pocho- dzi jeszcze z pierwszego okresu działania ogrodu, czyli początku XX wieku. W ogrodzie jest około 30 gatunków roślin z Dalekiego Wschodu. Można tu podziwiać m.in. modrzewnik chiński, mi- łorząb dwuklapowy, klon gra- bolistny, szupin chiński. Godna uwagi jest metasekwoja chińska, klony palmowe, sosna koreańska oraz kilkadziesiąt odmian róża- neczników i azalii. S w o i c h m i ł o ś n i k ó w m a j ą drzewka niwaki, czyli: sosna drobnokwiatowa, cyprisik tę- połuskowy, ostrokrzew karbo- wanolistny. Najbardziej wido- wiskowym elementem Ogrodu Japońskiego jest układ stru- mieni, kaskad i stawów. I w tym wymiarze można wyłowić wiele symboli i odwołań do kultury Dalekiego Wschodu, np. kaskadę męską i żeńską, Staw IKE, czy- li morze w ogrodzie, kamienne plaże oraz drewniane mosty. Podczas spaceru można obejrzeć bramy, herbaciarnię i kamien- ne latarnie – część z elemen- tów wystroju pochodzi z ory- ginalnych azjatyckich ogrodów z XVIII i XIX wieku. Nawet ryby w stawie Ogrodu Japońskiego – karpie Koi – nie są wybra- ne przypadkowo, to najczęściej występujący lokatorzy tradycyj- nych ogrodów japońskich. Karp Koi to symbol szczęścia, odwa- gi i długowieczności. Ryby tego gatunku żyją nawet 70 lat. Ceny biletów ◼ Bilet normalny: 21 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław – 17 zł, dla uczest- nika programu Nasz Wrocław Max – 15 zł ◼ Bilet ulgowy: 14 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław – 11 zł, dla uczest- nika programu Nasz Wrocław Max – 10 zł ◼ Bilet wielokrotny, normal- ny (10 wejść): 140 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław – 112 zł, dla uczest- nika programu Nasz Wrocław Max – 98 zł ◼ Bilet wielokrotny ulgowy: 98 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław – 78 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław Max – 68 zł ◼ Bilet rodzinny: 56 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław – 45 zł, dla uczest- nika programu Nasz Wrocław Max – 39 zł ◼ Bilet specjalny: sesje foto- graficzne i filmowe – 280 zł, dla uczestnika programu Nasz Wrocław – 224 zł, dla uczest- nika programu Nasz Wrocław Max – 196 zł. Z bezpłatnego wejścia mogą skorzystać: dzieci do lat 3, przewodnicy turystyczni, oso- by z niepełnosprawnością wraz z opiekunami. W Ogrodzie Japońskim trwają prace pielęgnacyjne Przed wiosennym otwarciem Ogrodu Japońskiego przy ul. Adama Mickiewicza 1 trwają wielkie porządki Po prawie trzech latach ZUS we Wrocławiu wrócił do swojej stałej siedziby przy ulicy Reymonta. Pla- cówka przeszła gruntowny remont, który kosztował 15 mln złotych. I Jarek Ratajczak W placówce ZUS przy ul. Reymonta gruntownie przebudowana i zmo- dernizowana została sala obsługi klientów, prowadzący do niej łącz- nik oraz stare piwnice. – Dzięki rozbudowie budynek po- większył się o ponad 800 mkw. Nowoczesna, klimatyzowana i wy- godna sala obsługi klientów zosta- ła zlokalizowana w dobudowanej części – mówi Iwona Kowalska- -Matis, regionalny rzecznik pra- sowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka zapewnia, że w no- wej, zbudowanej według najwyż- szych standardów, sali klienci będą swoje sprawy mogli załatwiać nie tylko w dobrych warunkach, ale też przy zachowaniu pełnej pouf- ności danych. Sala spełnia wszyst- kie nowoczesne standardy obsługi klientów. Są w niej wygodne miej- sca dla czekających w kolejce oraz przestronna toaleta. – Planujemy także zorganizowa- nie miejsca do przewijania naj- młodszych gości i kącika zabaw dla nieco starszych, towarzyszących rodzicom maluchów – opowiada. Wejście do sali, przed którą są trzy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – zbu- dowane zostało bez barier archi- tektonicznych. Drzwi wejścio- we otwierają się automatycznie, dzięki czemu osoby na wózkach nie mają najmniejszego problemu z wejściem do środka. Cały obiekt jest monitorowany, a przeszklenia oklejone po to, żeby osoby niedo- widzące mogły bezpiecznie poru- szać się na terenie inspektoratu. – Dla osób niedosłyszących za- montowaliśmy pętlę indukcyjną, czyli system wspomagania słuchu, który umożliwia odbiór czyste- go i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wy- posażony jest niemal każdy aparat słuchowy. A dla osób niedowidzą- cych czytane za pomocą zmysłu dotyku tyflomapy oraz oznakowa- nie w języku Braille’a – podkreśla rzeczniczka. Zmodernizowany budynek jest energooszczędny. ZUS po remoncie przyjmuje klientów na Reymonta ZUS Gruntownie przebudowana została m.in. sala obsługi klientów ZZM
 • 8. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 8 Króliki, sowy, maski Batmana, drzewa, kwiatki, motyle – dzieci z „Misiowej Polany”, czyli Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu, drukują przed- mioty w 3D. „Oswajają się z nową technologią, a przy okazji uczą się mnóstwa ważnych rzeczy” – mówi Anna Ziółkowska, dyrektorka placówki. I Beata Turska Dzieci z „Misiowej Polany” mają do dyspozycji dwie proste w obsłudze drukarki 3D Banach (School i Smart) i sześć długopi- sów 3D tej samej marki, a także filament, czyli tworzywo termo- plastyczne, którego używa się do druku przestrzennego. Zaczarowany ołówek Największym wzięciem cieszą się długopisy 3D, bo taki sprzęt jest jak zaczarowany ołówek ze znanej kreskówki: to, co się nimi narysuje, można wziąć potem do ręki, wykorzystać w zabawie, po- łączyć z innymi elementami, po- darować komuś. – Dzieci je uwielbiają – mówi Anna Ziół- kowska, dyrektorka przedszkola. – Na początku pracowa- ły głównie na sza- blonach, a teraz, gdy już wiedzą, jak trzymać na- rzędzie i nim ope- rować, mogą rysować wszystko, co sobie wy- obrażą. Zaskakujące jest to, jak bardzo potrafią się przy tym koncentrować. – Aż trudno je od tego oderwać – potwierdza Katarzyna Sałek-Ja- racz, nauczycielka przedszkolna. – Te zajęcia uwielbiają wszyscy, i dziewczynki, i chłopcy. Co robi- my za pomocą tych długopisów? To zależy od pory roku. Jesienią dzieci s t w o r z y ł y las, grzyby i zwierzątka, potem śnieżynki i maseczki karnawa- łowe, po nich zakładki na Dzień Babci i Dziadka, a teraz zajmujemy się wiosennymi kwiatkami. Każdy może, oczywiście, narysować także coś według własnego pomysłu. Długopisy, z których ko- rzystają przedszkolaki, są całkowicie bezpieczne, bo fi- lament rozgrzewa się niezbyt mocno i nie da się nim oparzyć (na wszelki wypadek dzieci za- kładają jednak na palce specjalne naparstki). Są też przystosowane do pracy z powerbankiem. Las, królik i kostka do gry Bezpieczne są także drukarki, które mieszczą się w zamknię- tej obudowie z okienkami, przez które można obserwować ich pracę. – Ten sprzęt służy przede wszystkim do zapoznawa- nia dzieci z nową technologią. Przedszkolaki włączają drukar- kę, a potem przyglądają się, jak dzięki wgranemu programowi powstaje trójwymiarowy przed- miot: drzewko, królik, kostka do gry. To ekscytujące, bo wszyst- ko dzieje się na ich oczach. Gdy czasem wchodzę do sali, słyszę, jak wołają do swojej nauczy- cielki „Pani Kasiu, pani Kasiu, podstawka już prawie gotowa!” – śmieje się pani dyrektor. Wielką atrakcją jest także to, że stworzone w ten sposób przed- mioty można wykorzystać do nauki i zabawy, np. do wydru- kowanego drzewka zostały do- czepione liście narysowane dłu- gopisem 3D, a całość stała się częścią makiety lasu, którą dzie- ci przygotowywały przez dwa tygodnie. Z kolei kwiaty, które teraz powstają, będą prezentem na Dzień Matki. To nie tylko zabawa Sprzęt do druku 3D trafił do „Misiowej Polany” dzięki firmie Ei System, która udostępniła go na rok wraz z zapasem filamen- tu na cały ten okres. Przedszko- le w zamian zobowiązało się do przeprowadzenia czterech zajęć dla nauczycieli z innych placó- wek: pokazuje im, że drukiem 3D mogą zajmować się dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły. – Marzę o tym, by drukarki i długopisy zostały u nas na sta- łe. Jeśli po roku, na który mi je użyczono, będę musiała je zwró- cić, dołożę wszelkich starań, by coś takiego kupić do przedszko- la, bo to rewelacyjne, bardzo rozwijające narzędzie – mówi dyrektorka. - Takie zajęcia nie tylko bawią i wprowadzają w świat nowych technologii, ale też m.in. rozwi- jają wyobraźnię, uczą koncen- tracji i trenują precyzję dłoni, co się bardzo przydaje w nauce pisania. Fantastyczne jest także to, że zamiast grać na kompute- rze albo tablecie, dzieci poznają technologię od innej, bardziej twórczej strony - mówi Anna Ziółkowska. Sadzą, kiszą i jeżdżą Przedszkolaki z „Misiowej Pola- ny” zajmują się oczywiście także mnóstwem innych rzeczy: sieją i sadzą rośliny, mają dużo za- jęć ruchowych w przedszkolnym ogrodzie, biorą udział w akcji „Rowerowy maj”, a nawet… ki- szą warzywa w ramach projek- tu „Wrocławskie przedszkolaki zdrowo fermentują”. A przede wszystkim uczą się, jak rozu- mieć siebie i innych. › Więcej na wroc.city/Drukuja3D Co robią przedszkolaki? Drukują w 3D zwierzaki Przedszkolaki lubią przyglądać się pracy drukarki, która tworzy obiekty 3D, np. kolorowe kwiaty Przedszkolaki włączają drukarkę, a potem przyglądają się, jak dzięki wgranemu programowi powstaje trójwymiarowy przedmiot: drzewko, królik, kostka do gry. MY WROCŁAWIANIE Katarzyna Sałek-Jaracz, nauczycielka, tworzy z przedszkolakami TOMASZ HOŁOD (3)
 • 9. NR 11 (124) – MARZEC 2023 9 #INWESTYCJEWRO Korzeniem w dół – tak brzmi najkrótsza instrukcja sadzenia drzewa. Czy może być w tym coś trudnego? Otóż tak. Przed miejskimi ogrodnikami stoi dużo wyzwań. Szczególnie, jeśli drzew jest 932 i sadzone są w komunikacyjnym epicentrum miasta. Sprawdź, jak realizowany był wielki projekt zazieleniania ulic Legnickiej i Lotniczej. I Bartosz Chochołowski Ogrom wysiłku trzeba włożyć w to, aby jak najwięcej z 932 drzew (a najlepiej wszystkie) przyjęło się i dobrze rozwijało przez kolej- ne dekady. Jaka jest na to recepta? Podstawa to dobry projekt, który określi, gdzie i co będzie najlepiej wyglądało i dobrze rosło. W pajęczynie zależności – Posadzenie nowego drzewa w przestrzeni miejskiej to skom- plikowane przedsięwzięcie. Musi- my unikać kolizji z podziemnymi i naziemnymi sieciami, których jest bardzo dużo w tym rejonie – wy- jaśnia Krzysztof Świercz ze spółki Wrocławskie Inwestycje. Tam, gdzie przebiegają gazociąg, rury wodno-kanalizacyjne, instala- cje telekomów, latarnie i sieci ener- getyczne, z oczywistych względów sadzić nie można. Ograniczeniem jest też infrastruktura tramwajowa. – Jeżdżąc ulicą Legnicką i Lotni- czą, widziałam wiele możliwości zagospodarowania tego terenu. Wystarczyło jednak, że spojrza- łam na mapy, gdzie naniesione są wszystkie elementy infrastruktury podziemnej oraz naziemnej, i moje wizje zostały ostro zweryfikowane – przyznaje prof. Monika Ziemiańska, dendrolog z Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodni- czego we Wrocławiu. Pracowała od początku do końca przy tym przed- sięwzięciu. Dobór gatunków i dobra szkoła – Na zajęciach ze studentami mó- wimy, że „deerka”, tak oznaczamy pas drogowy, jest najbardziej skom- plikowanym miejscem do zadrze- wiania – wyjaśnia prof. Ziemiańska. – Nie tylko chodzi o infrastruk- turę, ale także na warunki, z którymi drzewa muszą sobie radzić. Tutaj pomocne były doświadczenie i praktyka p r a - cowników Zarządu Zieleni Miej- skiej. Mają sprawdzone, jakie gatunki we wrocławskich warun- kach dobrze rosną. Sadzonki, drzewa o średnicy 16-18 cm, dobierane były w renomowanej holenderskiej szkółce. Zespół z prof. Ziemiańską spędził sporo czasu oglądając każde, a po wyborze opra- cowując warunki transportu. Waż- nym czynnikiem doboru drzew było dopasowanie do istniejącego układu drzew – aby „nowe” pasowało do „starego”. Jednak nie tylko. – Nowa zieleń nie może „ginąć” w zabudowie, ale też, gdy drze- wa wyrosną, nie zawsze powinny zdominować otoczenie – precyzuje dendrolog. – Już teraz widać, gdzie i jakie drzewa zostały posadzone. Jednak efekt, jaki chcieliśmy osią- gnąć, będzie można dostrzec za 10 lat, gdy podrosną – do- daje odpowiedzialna za projekt architektka krajobrazu Agata Wałek. Czułość i troska Dobrze rokujących drzew nie moż- na posadzić w byle czym. Dlatego firma realizująca projekt usuwa- ła ziemię (wraz z gruzem, bo re- jon Legnickiej po 1945 był jednym wielkim rumowiskiem) i zastępo- wała ją humusem – 4 m sześc. na każdą sadzonkę! W rejon nasadzeń przywieziono ponad 3 tys. m sześc. podłoża. Pod każdy gatunek inne- go, różniącego się pod względem pH czy zawartości magnezu i fos- foru. Reszta zabiegów już w skrócie: zastosowano hydrożel, który za- pewnia wilgoć bryle korzeniowej; szczepionki mikoryzowe zwiększa- ją chłonność systemu korzeniowe- go. Do tego stabilizacja, czyli rygle i trzy paliki, a także pobielenie pni mleczkiem wapiennym, które chroni przed szkodnikami i przy- mrozkami. Każde drzewo będzie podlewane jednorazowo 70 l wody. Drzewa to naturalne klimatyzatory miasta, filtry gleby, wody i powie- trza. Obniżają temperaturę, zatrzy- mują deszczówkę. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wy- starczający dla 10 osób. Dołączyć do wielu innych Pieczołowita pielęgnacja potrwa trzy lata. Po tym czasie jednak nikt o tych drzewach nie zapomni. Będą poddawane ru- tynowym zabie- gom, jak po- zostałe. – Od 2018 posadziliśmy tysiące nowych drzew i 200 tys. krze- wów oraz pnączy. Dzięki temu powstało kilkadziesiąt nowych albo kompleksowo zrewitalizowa- nych parków, skwerów i zieleń- ców o łącznej powierzchni 100 ha – wylicza prezydent Jacek Sutryk. Pod opieką Zarządu Zieleni Miej- skiej jest obecnie 60 parków oraz 240 zieleńców. Gdyby ktoś chciał być dociekliwy i zajął się liczeniem nasadzeń przy Legnickiej i Lotniczej, to na razie nie doliczy do 932. Nie ma w tym jednak żadnego nieporozumienia. W tym roku w ramach TORYwo- lucji MPK w ciągu ul. Legnickiej przeprowadzi remonty torowisk w trzech miejscach. Aby torowcom nie utrudniać zadania, a drzewom wzrostu, 66 sztuk brakujących ro- ślin pojawi się dopiero po zakoń- czeniu inwestycji. Udało się pogodzić zazielenianie z infrastrukturą tramwajową. Po konsultacjach z MPK posadzono drzewa w pobliżu torów. Jednak od ich strony zamontowano ekrany, które uniemożliwią rozrost korzeni. Wybrano też gatunki, których korony nie są rozłożyste, aby nie kolidowały z trakcją. Tysiąc na rozgrzewkę W sumie docelowo drzew będzie nawet więcej niż 932. Wrocław- skie Inwestycje realizują projekt zazieleniania przystanków – na jednym z nich o nazwie „Astra” już są, a pojawią się na kolejnych. Zarząd Zieleni Miejskiej doko- nał nasadzeń również w okolicach pl. Jana Pawła II. Rośnie tam 12 nowych platanów klonolistnych. – Stworzenie projektu zazielenie- nia Legnickiej i Lotniczej to było duże wyzwanie trwające ponad pół roku – przyznaje autorka projektu Agata Wałek. – Nie było łatwo po- godzić wszystkie elementy i speł- nić oczekiwania, ale jak coś robi się z sercem, coś co przez dekady będzie służyć mieszkańcom, wtedy da się pokonać trudności i sprawia to wielką radość. O kolejnych blisko 800 drzewach, które zostaną posadzone dalej na zachód, wzdłuż ul. Kosmonautów, szerzej napiszemy wkrótce, bo to już nowy odcinek zielonej historii miasta. Zielone od nowych drzew ulice: Legnicka i Lotnicza 21 tys. drzew 215 tys. krzewów i pnączy 52 nowe parki i zieleńce 2018-2022 4 zielone lata 932 drzewa klony polne Elsrijk; lipy szero- kolistne, jesiony wyniosłe; klony pospolite; glediczje trojcierniowe Inermis, Skyline; brzozy brodawko- wate; lipy drobnolistne; leszczyny tureckie; świdośliwy Lamarcka; klony jawory; kasztanowce czerwone; ambrowce amerykańskie; lipy drobnolistne Greenspire; klony pospolite Schwedleri; plata- ny klonolistne; topole osiki Erecta 5,4 km Legnickiej i Lotniczej 16 gatunków
 • 10. W ARSZAW A WARSZAWA J E L C Z - L A S K O W I C E O P O L E , K R A K Ó W ST RZ EL IN K R A K Ó W K Ł O D Z K O BERLIN WAŁBRZYCH LEGNICA LEGNICA B R Z E G D O L N Y P O Z N A Ń Odwiedź TOP 18 inwestycji 2023 roku 5 Dokończenie obwodnicy Leśnicy Wielka inwestycja na zachodzie Wrocławia współfinansowana przez Unię Europejską. 4,2 km nowych dróg, wiadukt nad torami kolejowymi, 2,2 km nowego torowiska, ponad 5 km drogi dla rowerów, ponad 6 km chodników, ponad tysiąc nasadzanych drzew. 13 Muzeum Śląska Wrocław Sportowa historia piłkarskiego Wrocławia w jednym miejscu. Najcenniejsze trofea, puchary i pamiątki w nowoczesnym multimedialnym muzeum na Tarczyński Arenie Wrocław. Obok powstanie pub sportowy oraz strefa aktywności dla dzieci. Oba obiekty znajdować się będą na poziomie esplanady, w pomieszczeniach między trybunami B i C. 2 2 Mieszkańcy Muchoboru Małego i Wielkiego zyskają nową przeprawę nad rzeką Ślęzą. Z kładki pieszo-rowerowej można będzie skorzystać od strony ul. Francuskiej i Trawowej. Otworzy ona nowe możliwości spacerowe w tej okolicy. Inwestycja współfinansowana z Polskiego Ładu. Kładka nad rzeką Ślęzą 8 Przebudowa wału i ulicy Ślęzoujście na Maślicach Tą inwestycją domykamy przebudowę wrocławskiego węzła wo- dnego. Koroną wału przeciwpowodziowego poprowadzona będzie jezdnia. Inwestycja zabezpieczy przeciwpowodziowo tereny osiedla Maślice i Pracze Odrzańskie. Zmodernizowana zostanie również ulica, która pozwoli mieszkańcom wygodniej z niej korzystać. 12 Nowe ulice Asfaltowa i Lutosławskiego To w sumie kilometr trasy. Przy niej powstaną nowe drogi rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe i rondo. Wszystko obsadzone zielenią. Miasto zabiega też wspólnie z Radami Osiedla o utworzenie tuż obok lasu społecznego jako zielonego klina południa Wrocławia. 7 Przedszkole przy al. Hallera Przedszkole dla 200 dzieci. Nowy budynek powstaje w miejscu starego przedszkola. Będzie klimatyzowany, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ekologiczny, z interesującymi placami zabaw. 14 Mosty Chrobrego Para mostów połączy Swojczyce z Sępolnem. Na mostach zostaną wytyczone jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, a także torowisko tramwajowe pod projektowaną trasę na Swojczyce. 4 TAT na Nowy Dwór Trasa Autobusowo-Tramwajowa połączy plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem. To największa inwestycja komunikacyjna Wrocławia po II wojnie światowej! Jej koszt to 386 mln zł. 7 km trasy pozwoli w kilkanaście minut dojechać do centrum. Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej. 6 Zespół szkolno-przedszkolny, ul. Asfaltowa Nowoczesny i ekologiczny obiekt dla 1200 dzieci budowany na granicy Jagodna i Wojszyc. Klimatyzowane 44 sale, pracownie, boiska, sala sportowa, place zabaw, jadalnia, biblioteka, świetlice i liczne nasadzenia drzew. Wszystko za ponad 50 milionów złotych. 11 Bastion Sakwowy To będzie jedno z najbardziej romantycznych miejsc w mieście i kolejna perełka na turystycznym szlaku Wrocławia! Zabytkowy bastion z XIX wieku odzyska blask. Wyremontowany zostanie pawilon perystylowy, kolumnada i plac z fontanną. Wszystko za blisko 27 mln zł. Inwestycja współfinansowana z Polskiego Ładu. 1 Renowacja mostów Pomorskich Trzy zabytkowe przeprawy są jak nowe! Z mostu Południowego zniknęła szpetna rura ciepłownicza. Strażnice przy tej przeprawie odzyskały blask, a prawdziwym hitem są odrestaurowane maszkarony umieszczone na balustradach tego mostu. #inwe s t y c j e W R O 9 Zielono na ul. Legnickiej i Lotniczej Zazieleniamy wielkie arterie na zachodzie Wrocławia! W sumie zostaną tu posadzone 932 drzewa z 16 starannie dobranych gatunków. Wszystko pod okiem bardzo doświadczonego dendrologa. Chcemy, by Wrocław był zielony! 3 Tramwaj przez Popowice Trasa tramwajowa, która połączy centrum miasta z Popowicami, wpłynie na komfort życia blisko 60 tysięcy ludzi. Po jej zakończeniu pojedziemy tramwajem z okolic Kępy Mieszczańskiej w stronę osiedla Popowice i dalej istniejącą już linią na Kozanów i stadion Tarczyński Arena. Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej. 10 Korty przy ul. Trwałej Wychowają się tu następcy naszego świetnego tenisisty Huberta Hurkacza? Tego byśmy chcieli! Przy Szkole Podstawowej nr 72 powstają odkryte korty i hala tenisowa. Skorzystają z nich uczniowie podczas lekcji WF, ale i mieszkańcy. TBS Wrocław: 301 mieszkań w Leśnicy Wybudowanych zostanie 12 budynków mieszkalnych wyposażonych w niezależną instalację fotowoltaiczną. Osiedle otoczy ponad 250 nowych drzew i 4900 krzewów. 16 15 Aleja Wielkiej Wyspy Połączy południowe osiedla dawnej dzielnicy Krzyki z Biskupinem i Sępolnem. Powstaną chodniki i drogi rowerowe, dwa wiadukty i dwa mosty – nad Odrą i Oławą. 17 Autobusy elektryczne na Poświętne We Wrocławiu pojawią się pierwsze autobusy elektryczne. Przyjedzie do nas 13 pojazdów marki Mercedes. Autobusy te będą obsługiwały linię K prowadzącą z osiedla Gaj na północ miasta. 18 Aquapark, ul. Wilanowska Kąpielisko przy Wilanowskiej to trzy niecki basenowe, jacuzzi i rozbudowana strefa saun. Zaplanowano też strefę fitness i basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą. Obiekt energię będzie czerpał w 50 proc. z OZE (fotowoltaiki i pomp ciepła). #InwestycjeWRO Więcej o inwestycjach znajdziesz tu: 14 18 13 12 3 4 5 6 7 8 10 9 16 11 1 17 i zbierz wszystkie naklejki Uwaga! Naklejki rozdawane będą podczas dnia otwartego każdej inwestycji. Czy wiesz, że... Miasto Wrocław wydało 1,2 mld zł na 18 spośród 500 inwestycji 15 #Inwestycje W R O T R A M W A J NA POPOWICE 3 #InwestycjeWRO T A T N A NOWY DWÓR 4 # I n w estycjeWRO 6 Z E S P Ó Ł S Z KOLNO-PRZEDSZK O L N Y , U L . A S F A L T O W A #InwestycjeW R O P R Z E D SZKOLE NR 14 1 7 #InwestycjeW R O K O R T Y T E N I S OWE PRZY UL. T R W A Ł E J 10 #InwestycjeW R O B A S T I ON SAKWOWY 11 # I n w estycjeWRO UL. ASFALTO W A 12 #Inwestycje W R O K Ł A D K A U L. FRANCUSKA 2 #Inwestycje W R O N O W E M O STY CHROBREGO 14 15 A L E J A W IELKIEJ WYSPY #InwestycjeWRO #Inwestycje W R O 17 A U T O B U S Y E L E K TRYCZNE NA POŚ W I Ę T N E # I n w estycjeWRO 16 T B S O D DAJE 301 MIESZ K A Ń W L E Ś N I C Y # I n w estycjeWRO M U ZEUM ŚLĄSKA W R O C Ł A W 13 #Inwestycje W R O M O S T Y POMORSKIE 1 # I n w estycjeWRO OŚ ZACHOD N I A 5 #InwestycjeWRO P R Z E B U D OWAUL.ŚLĘZO U J Ś C I E #InwestycjeWRO 9 8 Z A Z I E L E N I E N I E UL.LEGNICKIEJ I U L . L O T N I C Z E J #InwestycjeWRO A Q U A P A R K NA WILANO W S K I E J 18 #Inwestycje W R O M O S T Y POMORSKIE 1 #InwestycjeWRO 9 Z A Z I E L E N I E N I E UL.LEGNICKIEJ I U L . L O T N I C Z E J STY C Z E Ń 2 0 2 3 MAR Z E C 2 0 2 3
 • 11. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 12 300 zł VOUCHER 3x 3x Dostaniesz drzewko do posadzenia, pomalujesz doniczkę, zrobisz ekologiczną marzannę, wymienisz się ubraniami. Wszystko w sobotę, 25 marca w godz. 12-15, na wiosennym pikniku pod Muzeum Współczesnym Wrocław na pl. Strzegomskim. Jest on zwieńczeniem akcji zazieleniania ul. Legnickiej i Lotniczej. I Bartosz Chochołowski Od placu Jana Pawła II aż do pętli Pilczyce nasadzono prawie tysiąc drzew. Początek wiosny plus akcja zazieleniania to idealny przyczynek do zorganizowania przez Departa- ment Zrównoważonego Rozwoju UMW i Zarząd Zieleni Miejskiej pikniku. Będzie miał wiele ekolo- gicznych akcentów. 300 drzew do wzięcia Działkowcy, właściciele domków z ogródkami i mieszkań z balkonami ucieszą się z możliwości otrzymania drzewka. Za ten prezent należy odwdzięczyć się elek- trośmieciami. Niemal w każdym domu zalega- ją zużyte baterie, zepsuty toster czy czajnik. Nie wol- no takich sprzętów wyrzucać do śmieci. Najlepiej zawieźć je do PSZOK-a albo zabrać ze sobą w so- botę na pl. Strzegomski. Wymiana garderoby Ubraniowy SWAP to bezgotów- kowa wymiana odzieży. Przycho- dzimy z czystymi zadbanymi rze- czami, których już nie używamy, a wychodzimy z takimi, w których będziemy chodzić. To świetne rozwiązanie nie tylko ze względu na oszczędności, ale przede wszystkim bar- dzo świadome ekologiczne działanie. Nasza plane- ta nie zniesie już za długo konsumpcji na zasadzie kupuję i wy- rzucam. Wro- cław nie mar- nuje – to jeden z elementów pro- gramu Zielony Wro- cław. Szczepin też nie marnuje! – Od 7 lat prowadzimy na osiedlu pchli targ, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Oprócz niego organi- zujemy SWAP-y – bez- gotówkową wymianę różnych przedmiotów, jednak największym zainteresowaniem cieszy się SWAP odzieżowy. Na taki właśnie zapra- szamy w sobotę. Przewietrz szafę na wiosnę – zachęca organizator- ka Joanna Klima ze stowarzyszenia Serce Szczepina. Na zainteresowanych będą czekać stoliki, na których można urzą- dzić swoje stoisko. Decyzję znacznie ułatwia przy- mierzenie ubrania, dlatego organi- zatorzy zadba- li o namiot- -przebieral- nię. Marzanna z byle czego Serce Szczepina zaprasza również na warsztaty ekologiczne, które mają uświadomić, że nie ma nie- potrzebnych przedmiotów. – Będziemy robić marzanny ze szmatek, łyżek, śrubek – róż- nych niepotrzebnych rzeczy. Wszystko będzie na miejscu, wystarczy kreatywność, aby zro- bić coś fantastycznego – zachęca Joanna Klima i zapra- sza dzieci, ro- dziców oraz dziadków. N a p i k - n i k z a - p r o s z e n i są wszy- s c y w r o - cławianie, a l e m i e s z - kańców Szcze- pina szczególnie może zainteresować mobilny punkt infor- macyjny osiedlowych radnych. Odpoczywając między atrakcjami, popi- jając kawę, będzie można porozmawiać o lokalnych problemach i podzielić się racjonalizatorskimi pomysłami. Drugie życie doniczek Rośliny w twoim domu nie mają wystarczająco god- nej oprawy? Mo- żesz to zmienić. Twoje doniczki mogą stać się unikatowe, ożywiając wnętrze. Wystar- c z y j e pomalo- wać. – Zapewniam, że każdy uczestnik warsztatu będzie miał niepowta- rzalną doniczkę. Malujemy tech- niką akrylową, więc nawet, gdyby ktoś chciał skopiować wzór, to nie ma szansy, aby wyszedł identyczny malunek – zapewnia prowadząca warsztaty Aneta Herbuś. – Zapra- szamy wszystkich, od trzylatków po seniorów. Będziemy tak długo, aż nie skończą nam się materiały. – Możesz ozdobić doniczkę, którą otrzymasz na miejscu, albo przy- nieść swoją. Jest jedno zastrzeże- nie – nie może być plastikowa, bo jej powierzchnia nie nadaje się do malowania – podkreśla Herbuś. Konkurs, maskotki i radio Zaproszenie na imprezę przyjęły maskotki MPK. Będą umilać czas i pozować do zdjęć z sympaty- kami transportu zbiorowego. Nie trzeba mieć ze sobą apara- tu ani wyciągać smartfona – na miejscu będzie możliwość sfo- tografowania się apara- tem i natychmia- s t o w e g o o t r z y - m a n i a z d j ę c i a na papie- rze. Warto wziąć także udział w konkursie. Do wygrania trzy bony o war- tości 300 zł do sklepu budowla- nego, trzy bluzy miejskie i trzy workoplecaki. Relacja z wydarzenia będzie szła w eter na bieżąco z pl. Strze- gomskiego. Na czas trwania festynu studio radia RAM prze- niesie się tu z al. Karkonoskiej. Każdy będzie mógł posłuchać, a uczestnicy festynu również zo- baczyć na żywo gości radia RAM. Zapowiedzieli się: prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prof. Monika Ziemiańska, dendrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katarzyna Szym- czak-Pomianowska, szefowa Departamentu Zrównoważone- go Rozwoju, a także Krzysztof Świercz ze spółki miejskiej Wro- cławskie Inwestycje. #INWESTYCJEWRO UL. LEGNICKA 1. Odbiór elektroodpadów 2. Wrocław Rozmawia 3. Miniscena 4. ZZM – warsztaty malowania doniczek 5. Ekosystem 6. MPK 7. Serce Szczepina – warsztaty recyklingowe 8. Wydawanie drzewek 9. SWAP ubraniowy MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW Zielono i wesoło. Przyjdź na piknik i wygraj MAPKA ZIELONEGO PIKNIKU SWAP UBRANIOWY WYDAWANIE DRZEWEK STOISKA PARTNERÓW MINISCENA WEJŚCIE ◼ godz. 12.00 – zbiórka elektroodpadów i atrakcje ◼ godz. 12.15 – warsztaty malowania doniczek ◼ godz. 12.30 – warsztaty Szczepińska Marzanna ◼ godz. 12.30 – I konkurs o Zielonej Legnickiej ◼ godz. 12.40 – wydawanie drzewek owocowych: grusze i jabłonie ◼ godz. 13.00 – SWAP ubraniowy ◼ godz. 13.30 – II konkurs o Zielonej Legnickiej ◼ godz. 14.30 – III konkurs o Zielonej Legnickiej UWAGA! PODPOWIEDŹ DO KONKURSÓW Na wszystkie pytania we wszystkich trzech odsłonach konkursu o Zielonej Legnickiej odpowiesz, jeśli przeczytasz dokładnie 9 str. tego biuletynu. Powodzenia! Trzymamy za Was kciuki. PLAN WYDARZEŃ 300x
 • 12. NR 11 (124) – MARZEC 2023 13 Maślice witają wiosnę Trwa ekotydzień na wrocław- skich Maślicach. Ten, kto nie zdążył się przyłączyć, może to jeszcze zrobić. Do 24 marca (w godz. 12-19) trwa zbiórka drobnych elektrośmieci w Cen- trum Aktywności Lokalnej, ul. Suwalska 11. Na 22 marca za- planowano na godz. 18 kuli- narne warsztaty zero waste „Resztki na talerzu”. Zaś 25 marca w godz. 12-14 będzie można wziąć udział w sadzeniu zieleni w ogrodzie społecznym przy ul. Porajowskiej. Teatr osiedlowy na Borku zaprasza Czujesz, że masz zdolności ak- torskie? A może chcesz się po prostu zintegrować z sąsiada- mi i oderwać od codziennych spraw? Rada Osiedla Borek zaprasza do wspólnej zabawy z teatrem. Spotkania w każdy wtorek w godz. 19-20.30 w sie- dzibie RO przy ul. Powstańców Śląskich 210 (wejście od strony Multicentrum). Kontakt: bo- rek@osiedla.wroclaw.pl. Zostań partnerem festynu na Klecinie Tegoroczny Kleciński Fe- styn Osiedlowy odbędzie się 3 czerwca w parku Klecińskim. Jeśli chcesz stać się częścią osiedlowego święta w charak- terze partnera, sponsora czy też wystawcy – skontaktuj się z radą osiedla, organizatorem wydarzenia: klecina@osiedla. wroclaw.pl. To odpowied- ni czas, bo właśnie trwa etap ustalania szczegółów, harmo- nogramu i formalności. Szóstka dla Ekostraży 28 marca (wtorek) o godz. 18 w ODSK PIAST, ul. Rękodziel- nicza 1, Muzyczna Szóstka z LO nr VI i Przyjaciele zagrają w koncercie charytatywnym dla wrocławskiej Ekostraży, ratu- jącej zwierzęta. W czasie kon- certu zespołu Oh Bards odbę- dzie się aukcja voucherów, kart upominkowych i przedmiotów ofiarowanych przez darczyń- ców, którym los skrzydzonych zwierząt nie jest obojętny. NASZE OSIEDLA Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapewnił, że na tere- nach w rejonie al. Kaczorow- skiego i ul. Jerzmanowskiej miasto nie planuje stworzyć spalarni odpadów. I Bartosz Moch Miasto zapewnia, że nie ma mowy o instalacji przetwarzania odpa- dów bądź jakiejkolwiek działal- ności związanej z odpadami ko- munalnymi. Obszar położony na północ od al. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego to od dziesięcio- leci tereny przemysłowe zdefi- niowane Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzenne- go. Od lat działają tam prywatne przedsiębiorstwa, w tym te pro- wadzące działalność uciążliwą, np. zakłady chemiczne. Stąd, aby nie dopuścić do nad- miernego przeciążenia tych terenów kolejnymi prywatny- mi inwestycjami, miasto pod- jęło decyzję o niedopuszczeniu do sprzedaży sześciu miejskich działek, ponieważ ważniejsza niż potencjalny zysk jest jakość życia mieszkańców okolicznych osiedli. Z zaniepokojonymi możliwością budowy spalarni odpadów na za- chodzie Wrocławia mieszkańcami rozmawiał wiceprezydent Jakub Mazur. Co zatem może powstać na wrocławskich Złotnikach? Za- miast spalarni odpadów, ma być ekologicznie – poprzez działal- ność wykorzystującą odnawialne źródła energii. Dodatkowo, na miejskich działkach na północ od al. Kaczorowskiego planowa- na jest nieinwazyjna, zarówno społecznie, jak i środowiskowo, działalność gospodarcza: teren ten ma w przyszłości stanowić zaplecze techniczne dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który od lat działa w ścisłym centrum Wrocławia. ZŁOTNIKI Bez obaw, nie powstanie spalarnia odpadów PSIE POLE Kiermasz wielkanocny i występy artystyczne Wydarzenie z tradycją, ale w nowej odsłonie – pierwszy raz impreza będzie dwudniowa. Zapiszcie sobie termin już teraz, bo oprócz stoisk z domowymi ciastami i ozdobami wielkanocnymi, będą też występy artystyczne dzieci. Kiermasz w CBK Fama: 31.03 i 1.04. I Paulina Czarnota Kiermasz wiosenny w przestrze- niach Centrum Biblioteczno-Kul- turalnego Fama przy ul. Bolesława Krzywoustego 285 to kontynuacja jarmarków odbywających się od lat na rynku Psiego Pola. Wydarzenie z tradycją, ale w no- wej odsłonie – pierwszy raz im- preza będzie dwudniowa. Na stoiskach rozstawionych w sali widowiskowej będzie można ku- pić pyszne domowe ciasta, wła- snoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne, stroiki, ceramikę czy wyroby z makramy. Imprezie będą towarzyszyły wy- stępy artystyczne, m.in. dzieci i młodzieży z okolicznych pla- cówek, warsztaty, animacje dla najmłodszych oraz zabawa z na- grodami. Organizatorem Kiermaszu Wiel- kanocnego na Psim Polu jest Partnerstwo Zawidawie, które zaprasza wszystkich mieszkań- ców i sympatyków Psiego Pola na występy i zakupy od lokalnych twórców. Kiedy? W piątek 31 marca (w godz. 12-18) i w sobotę 1 kwietnia (w godz. 10-14). To nie prima aprillis. Informacje i zgłoszenia dotyczą- ce występów można przesyłać na mejla: biuro@fama.wroc.pl, a zgłoszenia i informacje dla wy- stawców na: cal@opiekaitroska. pl (uwaga – ostatnie wolne miej- sca!). MiastozrezygnowałozbudowyRegionalnejInstalacjiPrzetwarzaniaOdpadówKomunalnychweWrocławiu STOCK ADOBE STOCK ADOBE Na kiermaszu w CBK Fama będzie można kupić ozdoby wielkanocne
 • 13. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 11 (124) – MARZEC 2023 14 15 Na Nadodrzu od 2018 r. dzia- ła wyjątkowa kawiarnia, w której kelnerami i barmanami są osoby z niepełnosprawno- ścią intelektualną, a w kuchni pracują panie, które uciekły przed wojną z Ukrainy. – Dla każdego z naszych 9 pod- opiecznych każda rozmowa z gościem jest ważną częścią te- rapii mowy i myślenia metodą Dyna-Lingua M.S. - mówi prof. Małgorzata Młynarska, preze- ska Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymula- cji. - Wpadnij do Cafe Równik - zapraszają Dominik Turek i Piotr Lewandowski: ul. Jedności Nar. 47, pon.- sob., godz. 10-18: kawa, sernik, makarony, pierogi. NADODRZE Na Nadodrzu dużo się dzieje: mosty Pomorskie już działają, trwa remont ul. Pomorskiej i pl. Staszica, pięknieją podwórka i przybywa drzew. Sprawdź, co już się zmieniło, a co zmieni się niedługo. I Redakcja Przebudowa mostów Pomorskich trwała prawie trzy lata i koszto- wała ponad 70 mln zł. W styczniu br. wrócił tam ruch: pieszy, ro- werowy i samochodowy. Jesienią mają pojawić się też tramwaje. Po remoncie najpiękniej wyglą- da część południowa z 68 pod- świetlonymi maszkaronami. – To niesamowite, jak zmieniło się to miejsce – mówi Janina Pawlak z pobliskiej ul. Dubois. – Kie- dyś, wracając ze Starego Miasta, przemykałam tędy, byle szybciej. Teraz co chwilę się zatrzymuję, żeby się czemuś przyjrzeć i ciągle odkrywam coś nowego. Ul. Pomorska i pl. Staszica Trwa remont ul. Pomorskiej i pl. Staszica. Ze względu na prowa- dzone prace mieszkańcom nie jest teraz łatwo, ale warto uzbro- ić się w cierpliwość, bo zmiana będzie naprawdę ogromna: ta wielka inwestycja (66,4 mln zł) obejmuje remont i przebudowę jezdni, chodników, torowiska, oświetlenia oraz instalacji i sieci podziemnych. Powstaną tu tak- że drogi rowerowe (łącznie 1800 m), perony przystankowe, nowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów, pojawią się drzewa i krzewy, a nawet ogrody desz- czowe. Prace ruszyły latem ub. r., a koniec przebudowy plano- wany jest na początek II kwarta- łu 2024. Inwestycja finansowana jest z kasy miasta, funduszy UE i krajowych z Polskiego Ładu. – Betonujemy już podbudowę pod torowisko, na razie pod od- cinek ok. 100 m. Na pozostałych trwa przebudowa sieci podziem- nych: kanalizacyjnej, wodocią- gowej, energetycznej i gazo- wej – wylicza Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. Pięknieją podwórka Na Nadodrzu pięknieją podwór- ka. Zakończył się remont za pra- wie 900 tys. zł dużego (2 tys. mkw.!) wnętrza podwórzowego między kamieni- cami przy ul. Bi- skupa Tomasza I, Łowieckej i pl. Staszica. Roz- jeżdżona przez s a m o c h o d y n a w i e r z c h - nia zniknęła. Wykonano od- wodnienie (teraz część deszczówki zasila podwórkową zieleń), powstały drogi wewnętrzne, chodni- ki, miejsca postojowe. – Zadbaliśmy też o rosnący tam piękny kasztanowiec i morwę, a na zieleńcach posadziliśmy jarząby szwedzkie, które będą ozdobą nawet zimą, a także lau- rowiśnie i niewysokie krzewy, dzięki czemu przez cały rok bę- dzie tam zielono – mówi Alek- sandra Lipertowska z ZZK. Osiedlewskrócie Kolorowe podwórka przy ul. Roosevelta 5A. Portrety miesz- kańców, prehistoryczne stwory, psy i koty, ryby, rajski ogród, przeniesione na mury obra- zy wielkich mistrzów… Dzięki pracy artystów z Ośrodka Kul- turalnej Animacji Podwórko- wej OKAP, prowadzonego przez fundację OK.ART, i mieszkań- ców ponure wcześniej podwórza po obu stronach ul. Roosevelta 5A stały się jednym z najbar- dziej atrakcyjnych miejsc Wro- cławia. – To niesamowite, jak bardzo sztuka może zmieniać rzeczywistość – mówi pomy- słodawca kolorowych podwórek, malarz Mariusz Mikołajek. – Ten projekt pokazuje, jak wiele można zdziałać za niewielkie pieniądze. NGO-sy rządzą. Ogromny wpływ na wszystko, co dzieje się na Nadodrzu – jego klimat, wydarzenia i zmiany, które tu zachodzą – mają działające na osiedlu organizacje pozarządo- we, m.in. Stowarzyszenie Nowe Nadodrze (Rydygiera 25a, www. facebook.com/nowe.nadodrze), Fundacja Dom Pokoju i jej In- fopunkt 5 (ul. Łokietka 5, lo- kietka5.pl i www.dompokoju. org), Fundacja EkoRozwoju (EkoCentrum przy ul. św. Win- centego 25A, www.fer.org.pl), Kilo Kultury Fundacja, operator Konturów Kultury (ul. Jagielloń- czyka 10a, konturykultury.art. pl). Prowadzą tyle działań, że nie sposób tu wymienić choćby części z nich, dlatego warto od- wiedzić ich strony internetowe. Korek konny przez wąskoto- rówkę. Korki na ul. Pomor- skiej tworzyły się już w I poł. XX wieku. Oprócz tramwajów i samochodów stały w nim wozy konne. A wszystko przez kolejkę wąskotorową łączącą Wrocław z Trzebnicą i Prusicami. Jak czytamy w Wikipedii, perony na dawnym dworcu Wrocław Wąskotorowy, mieszczącym się przy pl. Staszica (obecnie budynek należy do parafii św. Bonifacego), były zbyt krótkie i mieściły się przy nich po cztery wagony. Dłuższe składy musiały stać na ulicy, gdzie je dzielono i na raty przetaczano na stację, blokując przy okazji ruch na Po- morskiej. Radaosiedla Przewodni- cząca za- r z ą d u o s i e d l a N a d o d - rze Izabela Duchnowska zaprasza mieszkańców do biu- ra RO przy ul. Rydygiera 43 we wtorki w godz. 17-19. Telefon do siedziby rady: tel. 790 712 337, e-mail: nadodrze@osie- dla.wroclaw.pl. Strażnikosiedlowa Strażnikiem Osiedla Nadod- rze jest mł. strażnik Judy- ta Kuczek. W razie potrzeby można do niej dzwonić w godz. 7-15 pod nr tel. 600 908 531. Można ją poprosić np. o inter- wencję w sprawie nieprawidło- wo zaparkowanego samochodu albo o pomoc osobie w kryzysie bezdomności. W sprawach pil- nych trzeba dzwonić pod czyn- ny całą dobę nr 986. 7dzielnicowych Osiedle Nadodrze to rejon działania komisariatu Wro- cław-Ołbin. Dzielnicowi tego osiedla to: ◼ st. asp. Jarosław Chorostecki, tel. 601 812 720, e-mail: dzielnicowy.olbin1@ wroclaw.wr.policja.gov.pl; ◼ asp. Mariusz Antczak, tel. 601 814 699, e-mail: dzielni- cowy.olbin4@wroclaw.wr.po- licja.gov.pl; ◼ mł. asp. Arnold Włodarczyk, tel. 601 812 049, e-mail: dzielnicowy.olbin5@ wroclaw.wr.policja.gov.pl; ◼ asp. Andrzej Pawełczyk, tel. 601 812 219, e-mail: dzielni- cowy.olbin6@wroclaw.wr.po- licja.gov.pl; ◼ sierż. szt. Mo- nika Dąbrowska, tel. 601 812 223, e-mail: dzielnicowy.ol- bin7@wroclaw.wr.policja.gov. pl; ◼ mł. asp. Maciej Pietrusz- ka, tel. 601 811 636, e-mail: dzielnicowy.olbin8@wroclaw. wr.policja.gov.pl; ◼ mł. asp. Artur Sobierajski, tel. 509 857 571, e-mail: dzielnicowy.ol- bin9@wroclaw.wr.policja.gov. pl. W sprawach nagłych należy dzwonić pod całodobowy nu- mer alarmowy 112. TOMASZ HOŁOD Za dwa tygodnie Przedmieście Oławskie Coraz zieleniej – Sadzimy drzewa w ramach projek- tów WBO „Zielone Nadodrze” z 2020 i 2022, a także najróżniejszych inicjatyw oddol- nych oraz Zarzą- dem Zieleni Miej- skiej. Pojawiły się już na przykład na ulicach Chro- brego i Łokiet- ka, na skwerze u zbiegu ulic Oł- bińskiej i Jedności Nar. Planujemy kolejne nasadzenia – mówi Izabela Duchnow- ska, przewod- nicząca za- rządu osiedla Nadodrze. A skoro już je- steśmy przy ziele- ni: ruszają już pierw- sze prace związane z 4-hektarowym parkiem Miesz- czańskim, który powstanie w ra- mach projektów WBO z lat 2020 i 2021 na Kępie Mieszczańskiej, na działkach kupionych przez miasto od Agencji Mienia Woj- skowego. Stare drzewa zostaną zachowane, przybędą nowe, po- wstaną strefy zabaw, pojawią się urządzenia sportowe. Żeby jednak na terenie powoj- skowym mógł powstać park, ko- nieczne jest oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń, tzw. bioreme- diacja. Cafe Równik zaprasza na kawę i ciastko Nadodrze zmienia się bardzo dobrze KOMUNIKACJA MIEJSKA TRAMWAJE 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 20, 74 AUTOBUSY 102, 103, 104, 107, 108, 109, 122, 128, 132, 142, 144, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 255, 257, 259, 602, 908, C, D, K PLAC GRUNWALDZKI NADODRZE BISKUPIN-DĄBIE- SĘPOLNO- BARTOSZOWICE PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE ZACISZE- ZALESIE- SZCZYTNIKI OŁBIN STARE MIASTO PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE SZCZEPIN KLECZKÓW KARŁOWICE-RÓŻANKA KOWALE Kwartał pl. Strzelecki, ul. Łowiecka, ul. bp. Tomasza, pl. Staszica – w tym roku ZZK wyremontuje część bliżej pl. Staszica ZwycięskiezdjęcieodnowionychmostówPomorskichArturaSobolewskiego Secesyjnapięknośćnarowerze,ul.Roosevelta5a Nadodrze w liczbach EDUKACJA 3176 dzieci uczęszcza do żłobków, przedszkoli i szkół, w tym 542 do Liceum Ogólno- kształcącego nr 3 przy ul. Składowej ZMIEŃ PIEC 40 mln zł ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym, w tym 5 mln zł KAWKA plus, czyli dota- cja na trwałą zmianę ogrzewania INFRASTRUKTURA 9 mln zł remonty budynków, chodników i obiektów oświatowych, w tym 1,8 mln zł przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Chrobrego ZIELEŃ 7 mln zł rewitalizacja terenów zielonych, w tym 1,26 mln zł przebudowa podwórka w obrębie ulic Cybul- skiego, Pomorskiej, Dubois, Drobnera ARTUR SOBOLEWSKI, OLEKSANDR POLIAKOVSKY, ZZK INFORMATOR OSIEDLOWY
 • 14. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 16 WROCŁAWSKIE POKOLENIA Świąteczne spotkania pozwalają wierzyć, że nie jesteśmy samotni. Dlatego, co roku w okresie Wielkanocy, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizuje świąteczne śniadania w 10 mia- stach w Polsce. Również we Wrocławiu. Tę akcję wesprzeć może każdy. Dołączysz? I Maciej Wołodko W czasie tego wydarzenia pod- opieczni mogą się spotkać, po- dzielić jajkiem i życzeniami, ale przede wszystkim – przypomnieć sobie radość wynikającą z bliskości drugiego człowieka. – Mam najlepszą babcię – mówiła moja nieżyjąca już wnuczka Ania. Przepadała za kwiatami. Jeden z nich rośnie wciąż na moim pa- rapecie. A kiedy tylko nadchodzi- ła wiosna, jeździłyśmy razem na działkę. Czekałyśmy na ten czas. Teraz, kiedy święta przychodzą… nie mam świąt – komentuje ze łza- mi w oczach pani Basia, bohaterka tegorocznej kampanii wielkanocnej. Seniorka rozpromienia się na myśl o tym, że Stowarzyszenie planuje duże świąteczne spotka- nie. – Jak na Wigilię? Było tak pięknie i uczestniczyło tyle osób – pyta z nadzieją pani Basia. Stowarzyszenie mali bracia Ubo- gich zapewnia posiłek, drobny upominek, dojazd i opiekę. Ci, którzy nie mogą zjawić się oso- biście, odwiedzani są w domach przez wolontariuszy. Dzięki temu nikt z podopiecznych nie jest sam w czasie świąt. Koszt takiego przedsięwzięcia to w przybliżeniu 100 zł na osobę. Finansowane jest ono dzięki wpłatom darczyńców. Każdy, kto chciałby wesprzeć akcję nawet niewielką kwotą, może zro- bić to za pomocą tej strony: www. malibracia.org.pl/wielkanoc. Przedstawiciele Stowarzysze- nia docierają do seniorów żyją- cych w poczuciu osamotnienia i organizują dla nich wolontariu- szy towarzyszących. Ma to na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Wolontariusz odwiedza raz w tygodniu seniora, żeby po- rozmawiać, powspominać, pójść na spacer, wspólnie obejrzeć film itp., po prostu dać mu poczucie, że nie jest zapomniany i niepotrzebny. › Jak zostać wolontariuszem dla seniora znajdziesz na wroc. city/WolontariuszDlaSeniora Wielkanocny koszyczek dla samotnych seniorów Można już składać wnioski na dofinansowanie projektów naukowo-biznesowych. W ramach współpracy mogą powstać innowacyjne rozwiązania, produkty albo usługi. Przeczytaj, jak układa się współpraca między naukowcami a przedsiębiorcami, co zyskują obie strony i gdzie złożyć wnioski. Termin upływa 31 maja. I Mirosława Kuczkowska To 12. i ostatnia edycja programu Mozart w takim kształcie. W tym roku dofinansowanie z budże- tu Wrocławia otrzyma maks. 20 partnerstw naukowo-biznesowych. Przy czym miasto nie narzuca ani zakresu projektu, ani jego finalne- go kształtu. Może to być rozwiąza- nie, produkt lub usługa. Ramię w ramię W ramach programu Mozart partnerstwo nawiązują dwie strony: naukowiec i przedsiębior- ca. Takie połączenie daje szansę na rozwój obu stronom. Naukowiec musi mieć co naj- mniej stopień doktora i być za- trudniony na uczelni lub w in- stytucjach należących do systemu szkolnictwa wyższego. Z kolei podstawowym warunkiem dla przedsiębiorcy jest miejsce prowadzenia działalności gospo- darczej – musi to być Wrocław. Do programu mogą przystąpić zarówno wielkie firmy, jak i mi- kroprzedsiębiorstwa, jeśli w ra- mach umowy o pracę, umowy- -zlecenia lub na zasadzie B2B zatrudniają co najmniej dwóch pracowników. Kto zaraża pomysłem? Nie ma reguły. Z inicjatywą współpracy może wyjść i przed- siębiorca, i naukowiec. Na pomysł stworzenia płynu przeciw wirusom atakującym koty – projekt ten re- alizowany jest w edycji 2023/2024 Mozarta – wpadła dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko z Uniwer- sytetu Medycznego we Wrocławiu. Współpracę zaproponowała Danie- lowi Strubowi, członkowi zarządu Liquid Technologies. – Głównym obszarem naszej działalności jest produkcja środ- ków czystości do klimatyzacji. Środek dezynfekujący przeciw kocim wirusom to niewątpliwie nisza, ale wpisuje się w nasz profil – mówi Daniel Strub. Obecnie produkt jest na etapie zdobywania zezwoleń i certyfi- katów. W zamyśle powstaną dwa preparaty, jeden do codziennej higienizacji prowadzonej w domu, drugi do dezynfekcji miejsc, w którym mogły przebywać zara- żone koty: lecznic, domów tym- czasowych, schronisk. – W tym projekcie było dla mnie ważne to, że tworzę produkt, którym rozwiązuję konkretny problem – zaznacza dr Agnieszka Brono- wicka-Szydełko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Założeniem programu Mozart jest stworzenie przestrzeni do współpracy biznesu i środowiska akademickiego. I jak się okazuje, w przypadku partnerstw uczest- niczących w programie praca nad praktycznymi rozwiązaniami przynosi satysfakcję obu stronom. Jak dołączyć do Mozarta? ◼ Znajdź partnera, który spełnia warunki programu ◼ wspólnie ustalcie założenia projektu ◼ w okresie od 15 marca do 31 maja za pomocą aplikacji złóżcie wniosek o przyznanie dofinansowania. Wszelkie informacje, regulamin i formularze dostępne są na stro- nie internetowej Akademickiego Wrocławia (zakładka WCA– Miej- ski Program Wsparcia Mozart). › Regulamin i dokumenty na wroc.city/NaborDoMozarta Nauka i biznes łączą siły! Ruszył nabór do Mozarta Tojuż12.edycjaprogramuMozart.Wnioskinadofinansowanieprojektumożnaskładaćdo31maja2023roku STOCK ADOBE STOWARZYSZENIE MALI BRACIA UBOGICH Pani Basia jest bohaterką tegorocznej kampanii wielkanocnej
 • 15. NR 11 (124) – MARZEC 2023 17 KULTURA Marzysz o zostaniu światową gwiazdą gitary? Z nami wszystko jest możliwe! Wystąp razem ze światowymi gwiazdami na głów- nej scenie Gitarowego Rekordu Świata przy akompaniamencie tysięcy gitarzystów zgromadzonych 1 maja na Rynku. I Agata Zięba Zgłoś się na gitarowy casting „Twoje 5 minut sławy!” i wystąp przed jury i publicznością w sobo- tę 1 kwietnia w Starym Klasztorze we Wrocławiu (ul. Purkyniego 1). Przesłuchania będą odbywały się od godz. 16. Wstęp wolny. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje gitar – akustyczne, klasyczne, elek- tryczne, basowe, mandoliny, banjo i ukulele, a nawet własnoręcznie zrobione (tzw. gitara z byle czego). Można grać solo, z towarzyszeniem innego instrumentu lub nagranego podkładu, można śpiewać lub tań- czyć. Ale na scenie mogą wystąpić naraz maksymalnie dwie osoby. Laureaci castingu będą mogli wystąpić 1 maja na wrocławskim Rynku na jednej z oficjalnych scen Gitarowego Rekordu Świata 2023. Zgłoszenia do udziału w castingu należy wysyłać mailem na adres: kk@guitarmasters.pl. Napiszcie krótko, co chcielibyście zaprezen- tować oraz podajcie wymagania techniczne. Zgłoszenia przyjmo- wane będą do 30 marca, te prze- słane po terminie trafią na listę rezerwową. O godz. 20 w Sali Gotyckiej Sta- rego Klasztoru rozpocznie się koncert „Co za wieczór, co za noc” – przeboje polskiego rocka lat 90., podczas którego ogłoszo- ne zostaną wyniki castingu. Jeśli twoja domowa biblio- teczka ugina się pod tomami książek, a na nocnym stoliku kurzą się te, które dopiero za- mierzasz przeczytać, pomyśl o ich sprzedaży innym molom książkowym na Bookowisku. I Agata Zięba Nie przypadła ci do gustu książ- ka otrzymana w prezencie? Masz półki pełne dawno przeczytanych pozycji i szukasz czegoś nowego? Dla tych wszystkich, którym powyżej opisane sytuacje nie są obce, jak i dla tych, których po- budki są całkowicie odmienne, wymyślono Bookowisko, czyli wyprzedaż domowej literatury. Kiedy i gdzie? Na to wyjątkowe wydarzenie zaprasza w sobotę 25 marca w godz. 12–15 Wrocławski Dom Literatury do swojego klubu - Prozy. ◼ Bookowisko to kiermasz książek, w trakcie które- go możecie znaleźć rzadkie i niespotykane pozycje z i do domowych bibliotek. ◼ Podczas Bookowiska może- cie nie tylko kupować, ale i wystawić książki zalegające w waszych mieszkaniach, choćby po to, by mieć miejsce na nowe. ◼ Książki możecie nie tylko sprzedawać czy kupować, ale także wymieniać - wszystko jest kwestią do dogadania. Jak się zgłosić? Zasady są proste, zgłaszacie chęć uczestnictwa w Bookowisku jako sprzedawca na adres: info@li- teratura.wroclaw.pl (podajecie numer telefonu i szacunkową liczbę książek). Czekacie na po- twierdzenie przyjęcia zgłoszenia i dalsze wytyczne. I tyle! Przy- bywacie z książkami 25 marca, a następnie je sprzedajecie lub wymieniacie się. WDL udostępnia stoły i przestrzeń w Prozie. Jak coś kupić? Z uwagi na ograniczoną licz- bę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli nie uda wam się zapisać na stoisko sprzedażo- we, wpadnijcie i tak. Kupujący nie muszą nigdzie się zgłaszać, a wstęp do klubu Proza jest bez- płatny. To na pewno miły pomysł na spędzenie popołudnia. Klub Proza mieści się w Przejściu Garncarskim 2. To miejsce orga- nizacji spotkań autorskich, festi- wali, koncertów, a także stan- d-upów czy spektakli teatrów improwizowanych. Na Bookowisko zaprasza Wro- cławski Dom Literatury, Klub Proza i Wrocław Miasto Litera- tury UNESCO. Wyprzedaż domowej literatury w Prozie Twoje 5 minut sławy! – zostań gwiazdą BookowiskoodbywasięweWrocławskimDomuLiteraturyodlatkilkarazywroku–wProzieipodchmurką MACIEJ ŚWIĘTY WDL PPA dla nas gra! Od 24 marca do 2 kwietnia wrocławski Teatr Muzycz- ny Capitol wypełnią dźwięki Przeglądu Piosenki Aktor- skiej. To już 43. edycja tego ważnego festiwalu! W tym roku program festiwalu sku- pia się na spektaklach, które opowiadają o ważnych spra- wach z perspektywy indywi- dualnych doświadczeń. Bilety rozeszły się jak świeże bu- łeczki, ale można pojedyncze wejściówki kupić jeszcze na stronie bilety.ppa.teatr-capi- tol.pl/. Galeria Miejska dotyka Do 30 marca w Galerii Miej- skiej przy ul. Kiełbaśniczej 28 można oglądać wystawę „Dotkliwa cielesność” o kon- dycji ciała w ponowoczesnej rzeczywistości. To wystawa zbiorowa: Justyny Adamczyk, Rolanda Grabkowskiego, Julii Bodzioch-Nowackiej, Mał- gorzaty Kalinowskiej, Pawła Matyszewskiego, Jana Moż- dżyńskiego, Moniki My- siak, Agaty Przyżyckiej, Be- aty Szczepaniak. Galeria jest czynna od pon. do pt. w godz. 10-18 i w sob. od 12 do 16. Wstęp jest bezpłatny. WARTO być w CK Agora... ...25 marca podczas wręcze- nia nagrody WARTO i kon- certu laureatów 2022. Na- groda przyznawana jest młodym, obiecującym arty- stom od 2009. W tym roku po raz pierwszy w historii, na scenie sali widowisko- wej Centrum Kultury Ago- ra (ul. Serbska 5a) wystąpią wszyscy zeszłoroczni no- minowani muzycy i zespoły muzyczne: Marek Niedziel- ski, Kołdra, Tantfreaky, Easy Dose i Daffodil Pill. Ponadto, w przestrzeni CK Agora zor- ganizowana zostanie wystawa artystów wizualnych nomi- nowanych do WARTO 2022: Piotra Czekańskiego, Wikto- ra Gałki i Izy Opiełki. Bilety dostępne w CK Agora lub na ticketmaster w cenie 30 zł. Zniżki z kartą Nasz Wrocław Max tylko w kasie CK Agora.
 • 16. BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA 18 DLA OBCOKRAJOWCA Український Дім залишить- ся в будинку, що на вул. Освенцимських жертв, при- наймні до червня. У ньому проживає понад сто воєн- них біженців з України. I Томаш Висоцький Український Дім працює в офісній будівлі (офіси були там до початку повномасш- табної війни в Україні) на вул. Освенцимьских жертв. Рік тому приватний власник будинку передав його воєн- ним біженцям. За оренду приміщень він стягує сим- волічну оплату. Дім та школа Спершу в будинку підготува- ли місця для близько двох- сот осіб, тепер там прожи- вають 142 особи – дорослі та діти. Більшість дорослих працює, діти та підлітки на- вчаються, в будинку є також дитячий клуб. Для мешкан- ців тут проводять додатко- ві заняття: уроки польської мови, заняття для тих, хто любить фізичну активність, а також майстер-класи та анімаційні заняття для ді- тей. Фонд та ЮНІСЕФ Про Український Дім піклу- ється вроцлавський фонд «Побач мене» („Zobacz mnie”). Гроші на діяльність дому (оплати за комунальні послуги, придбання засобів гігієни, приготування їжі, додаткові заняття) фонд отримує з міського бюдже- ту, а також завдяки освітнім програмам для біженців, що фінансуються ЮНІСЕФ. Фонд допомагає дітям і до- рослим, яких раніше ніхто інший не помічав. До літніх канікул Спершу Український Дім повинен був працювати в центрі Вроцлава до кінця 2022 р. Однак, вже в кін- ці минулого року власники будинку погодилися про- довжити оренду до кінця березня, а нещодавно угоду продовжили ще на декілька місяців – до кінця червня 2023 р. Завдяки цьому діти мати- муть можливість заверши- ти цей навчальний рік так само, як попередній. › Детальніше читайте на сайті: zobaczmnie.org/ pomoc-dzieciom-z-ukrainy Український Дім продовжить свою роботу Київ офіційно став містом-партнером Вроцлава! Угода, підписана в середу (15 березня) – це лише офіційний документ, що формально підтверджує співпрацю між цими містами – вона триває віддавна. Мер Києва Віталій Кличко назвав підписання угоди про нове партнерство «символічним». I Магдалена Пасєвіч t Ініціатива партнерських відносин між Вроцлавом і Києвом виникла у 2019 році. Процес прискорився після повномасштабної агресії Ро- сії на Україну та під час Круг- лого столу органів самовря- дування, що відбувся 2022 року. – Наші відносини з Києвом на офіційному рівні, але без угоди про партнерські відно- сини, тривають вже декілька років. Сьогодні саме Вроцлав є другим домом для українок і українців, які приїхали до нас і разом з нами будують спільноту міста, – підкреслив Яцек Сутрик, мер Вроцлава. Київ – це друге місто в Укра- їні, з яким Вроцлав уклав цього роду угоду (2001 р. її було підписано зі Львовом). Таким чином Київ став 16 містом-партером Вроцлава. Історична угода В листопаді 2022 року депу- тати Вроцлавської міської ради прийняли ухвалу про встановлення партнерських відносин із Києвом. – Я хотів би ще раз подяку- вати Вроцлавові та мерові Сутрикові. За те, що вони під- тримують Київ, за надання гуманітарної та економічної допомоги. Від початку повно- масштабного вторгнення Росії в Україну Вроцлав прийняв 150 тисяч українських біженців, з них 80 тисяч – це діти. Ми ні- коли не забудемо про цю до- помогу. Сьогодні ми підпису- ємо надзвичайно важливу та історичну угоду із Вроцлавом. Хай живе Польща, хай живе Україна! – сказав мер Києва Віталій Кличко. Допомога під час відбудови Підписання угоди між міста- ми дасть можливість краще надавати та отримувати до- помогу різними шляхами. У майбутньому ця угода дозво- лить надавати допомогу при відбудові зруйнованих райо- нів Києва. Підписана угода – це не лише допомога укра- їнкам і українцям, що були у потребі і приїхали зі сто- лиці своєї країни. Це також символічний крок на шляху до приєднання України до спільноти європейських дер- жав, до чого вона прагне вже багато років. Герб у міській ратуші Під час урочистості підписан- ня угоди мер Вроцлава зазна- чив, що така велика українська громада – це певне зобов’я- зання для Вроцлава. Водночас він подякував за те, що вро- цлав’яни вміють будувати мі- сто та міцну спільноту, а та- кож допомагати безкорисливо. Після підписання документів в кабінеті мера Вроцлава мер міста та делегація з України відкрили герб Києва. Він знахо- диться поруч із гербами інших міст-партнерів Вроцлава. Це зокрема: Дрезден, Львів, Вісба- ден, Лілль та Оксфорд. 2019 року було укладено угоду з Батумі, що в Грузії. Нові партнерські відносини Вроцлава з Києвом Підписання угоди з дня 15 березня. Київ і Вроцлав – відтепер офіційно міста-партнери UMW пункт інформації для мігрантів та біженців у Вроцлаві Прийди! Зателефонуй! Напиши! Вподобай! Безкоштовні консультації, тренінги та інформаційні зустрічі Перехід Діалогу, вул. Świdnicka 19, Вроцлав + 48 735 969 992 + 48 538 579 555 + 48 71 772 49 50 wromigrant@wcrs.pl @wromigrant PL / UA / EN / BY / RU
 • 17. NR 11 (124) – MARZEC 2023 19 SPORT Ponad setka koni przyjedzie w najbliższy weekend 25-26 marca na wrocławskie Partyni- ce,abyrywalizowaćwhalowych zawodach skokowych. Podczas zmagań, jeźdźcy codziennie będą mierzyć się w 10 różnych konkursach,m.in.podwzględem wielkości pokonywanych prze- szkód, jak i przebiegu trasy. I Redakcja W najtrudniejszym z nich, rozgry- wanym w niedzielę Finale Pucharu Wrocławskiego Klubu Jeździeckie- go, konie będą miały do pokonania przeszkody o wysokości 130 cm! Organizatorzy przygotowali też atrakcje towarzyszące zawodom: przejażdżki na kucykach dla naj- młodszych oraz zwiedzanie stajni połączone z „lekcją o koniu”. W każdym dniu zawodów odbę- dzie się 10 konkursów zróżnico- wanych pod względem wielkości skakanych przeszkód i przebiegu trasy. – Będziemy mogli oglądać konkursy dokładności, konkursy jedno– i dwufazowe, konkursy na czas i na styl jeźdźca. Nie zawsze najważniejsza jest prędkość poko- nywania parkuru. W konkursach na styl, konie galopują spokojnie, natomiast w konkursach szybkości ten galop jest o wiele bardziej dy- namiczny – tłumaczy Małgorzata Brodziak z WTWK Partynice, orga- nizatorka zawodów. W zawodach zobaczymy zarówno dzieci na kucykach, jak i młodzież oraz dorosłych, którzy pojadą na dużych koniach. Najważniejszym konkursem będzie rozgrywany w niedzielę Finał Pucharu Wro- cławskiego Klubu Jeździeckiego. Wystąpią w nim najlepsi zawodni- cy, którzy rywalizować będę w kon- kursie o najwyższej skali trudności. Przygotowano też atrakcje dla dzieci. Codziennie w godz. 13-15 przy hali jeździeckiej będą mo- gły skorzystać z przejażdżek na kucykach. Natomiast o godz. 14 w sobotę i niedzielę odbędzie się oprowadzanie z przewodnikiem po stajniach rekreacyjnej i sportowej. Najbliższe zawody skokowe będą ostatnimi w tej części sezonu (ko- lejne odbędą się we wrześniu). Po zakończeniu sezonu halowego cze- ka nas miesiąc przerwy i upragnio- ny przez wielu start sezonu wyści- gów konnych, który w tym roku zaplanowany jest na 23 kwietnia. Sezon 2022/2023 dla zespołu Śląska przebiega pod dyktando bardzo udanych występów wrocławskiej młodzieży. Kilku z nich już teraz stanowi o sile pierwszego zespołu, inni coraz śmielej sygnalizują chęć rywalizacji z nieco starszymi kolegami. Śląsk posiada obecnie zdecydowanie najmłodszą kadrę w całej PKO BP Ekstraklasie. I Mateusz Lubański Średnia wieku w drużynie Śląska Wrocław wynosi 23,4 lata i jest zdecydowanie najniższą w Eks- traklasie. Dla porównania, średnia całej ligi to 25,5 roku. W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 ofi- cjalne debiuty w pierwszym ze- spole zanotowali już Mateusz Stawny (rocznik 2003) i Łukasz Gerstenstein (rocznik 2004). Trener Ivan Djurdjević chętnie stawia także na innych młodzie- żowców: Łukasza Bejgera, Adriana Bukowskiego, Patryka Szwedzika, Piotra Samca-Talara czy Karola Borysa. Co ciekawe, ten ostatni to najmłodszy zawodnik, jaki w tym sezonie wystąpił na boiskach Eks- traklasy. W sierpniowym meczu z Rakowem miał zaledwie 15 lat i 11 miesięcy. Choć do końca sezonu pozostało jeszcze dziewięć ligowych kolejek, Śląsk Wrocław już w 85,8 proc. wypełnił limit minut, jaki powin- ni zagrać młodzieżowcy w całych rozgrywkach. Łącznie występują- cy w barwach WKS-u zawodnicy urodzeni w 2001 roku lub młod- si zaliczyli na boiskach PKO BP Ekstraklasy aż 2575 minut. Śląsk Wrocław przewodzi jeszcze jednej ligowej klasyfikacji – żaden inny zespół nie może się pochwalić tak dużą liczbą młodzieżowców, któ- rzy zagrali w tym sezonie ligowym. Trener Ivan Djurdjević oddelegował do gry aż ośmiu takich piłkarzy. Warto podkreślić, że bardzo do- bre występy wrocławskiej mło- dzieży zostały docenione też przez selekcjonerów poszczegól- nych reprezentacji Polski. Karol Borys otrzymał kolejne już po- wołanie do kadry U17, Mateusza Stawnego zaproszono na zgru- powanie kadry U20, natomiast Łukasz Bejger biało-czerwone barwy mógł przywdziać w dru- żynie narodowej U21. Niestety, w ostatniej chwili wyeliminowała go kontuzja. Szansę na powołanie miał również Adrian Bukowski, który w ostatnich dniach zmaga się jednak z niegroźnym urazem. To już finał w skokach przez przeszkody Młodzież w Śląsku Wrocław rośnie w siłę WIKTOR RZEŻUCHOWSKI Wstęp na halowe zawody w skokach przez przeszkody, które odbędą się 25-26 marca, jest bezpłatny ADRIANA FICEK Choć Łukasz Bejger to obrońca, w tym sezonie zanotował już 2 gole i 2 asysty Tydzień w skrócie WKS Śląsk Wrocław Futsal pokonał 7:4 AZS AWF Profi Sport Wrocław i awansował do I ligi futsalu. Wojsko- wi zakończyli sezon z do- robkiem 29 punktów, na co złożyło się 9 zwycięstw i 2 remisy. Niestety, koszykarki Ślęzy Wrocław zakończyły trwa- jący sezon Energa Basket Ligi Kobiet na ćwierćfinale. W 1/4 finału mistrzostw Pol- ski podopieczne Arkadiusza Rusina przegrały trzy mecze z PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów. W ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy WKS Śląsk Wrocław zremisował ze Stalą Mielec 1:1. Jedyną bramkę dla Śląska zdobył Erik Exposito, który znalazł się także w ze- stawieniu najlepszych graczy tej serii gier. WYDARZENIA SPORTOWE piłka nożna PKO Ekstraklasa: 1.04, godz. 20, Polsat Plus Arena Gdańsk Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław (Canal + Sport) koszykówka Energa Basket Liga, 25.03, godz. 17.30, Hala Orbita, WKS Śląsk Wrocław – Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (Polsat Sport Extra) siatkówka Tauron Liga Kobiet: 27.03, godz. 17.30, Hala Orbita, #VolleyWrocław – OnlyBio Pałac Bydgoszcz (Polsat Sport) TAURON 1. Liga Mężczyzn: 25.03, godz. 17, Hala Sportowa MOSiR, MKST Astra Nowa Sól – Chemeko-System Gwardia Wrocław