Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019

W

Warszawa, Trójmiasto, Wrocław – to najbardziej atrakcyjne miasta w Polsce pod kątem relokacji.

R A P O R T A N T A L
E D Y C J A 1 0 | P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Aktywność
specjalistów
i menedżerów
na rynku pracy
R APORT ANTAL WSTĘP: ARTUR SKIBAE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
32
Jako przełomowe
wskazywane są zmiany
dotyczące wykorzystania
pracy zdalnej.
Trend ten zarówno w zakresie
oczekiwań pracowników,
jak i wdrożeń po stronie
firm istniał już od kilku lat
– pandemia jedynie zinten-
syfikowała to zjawisko.
Rok 2020 wiele osób obwołało rokiem rewo-
lucji na rynku pracy. Czy rzeczywiście tak
jest? Bezrobocie wzrosło bardzo nieznacznie
– mowa o wartości nieco przekraczającej
1 punkt procentowy. Odnotowane zostały
chwilowe spadki liczby prowadzonych
rekrutacji, ale większość firm wróciła już do
swoich standardowych działań mających na
celu pozyskanie kandydatów.
Mimo, że liczba ofert pracy dla specjalistów
i menedżerów zmniejszyła się – nadal pozo-
staje im duży wybór atrakcyjnych wakatów,
a niewielkie spadki wpłynęły na bardziej
racjonalne i rozważne decyzje odnośnie
wyboru procesów rekrutacyjnych. Jako prze-
łomowe wskazywane są również zmiany
dotyczące wykorzystania pracy zdalnej.
Trend ten zarówno w zakresie oczekiwań
pracowników, jak i wdrożeń po stronie firm
istniał już od kilku lat – pandemia jedynie
zintensyfikowała to zjawisko. Nadal jednak
przedsiębiorstwa deklarują, duże potrzeby
w zakresie koniecznej przestrzeni biurowej,
a jednocześnie bardzo niewielka część
pracowników wyobraża sobie pracę w 100%
w ramach home office. Relacji społecz-
nych, swobodnego przepływu myśli i idei
w większości branż komunikacja online nie jest
w stanie w pełni zastąpić.
Według mnie zmiany w gospodarce, będące
konsekwencją ograniczeń epidemicznych,
pogłębiły zarówno mocne, jak i słabe strony
firm.
Organizacje dojrzałe a jednocześnie podą-
żające za trendami, nie miały kłopotu
z wdrożeniem koniecznych innowacji, gdyż
były one wprowadzane ewolucyjnie już
od jakiegoś czasu. Wiele firm, nawet jeśli
wstrzymało prowadzenie procesów rekru-
tacyjnych, to na bardzo krótki czas, i szybko
wróciłododziałańmającychnaceluwykorzy-
stanie sytuacji i pozyskanie nowych talentów
do organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw
już wprowadza bądź planuje podwyżki dla
pracowników, bada nastroje wewnątrz orga-
nizacji, jak i na rynku oraz aktywnie szuka
nowych szans. Część firm została w więk-
szym stopniu dotknięta skutkami spowolnienia
gospodarczego, lecz rzadko która z nich
decyduje się na gwałtowne kroki – a raczej
kieruje swoją strategię na utrzymanie stabil-
ności i stopniową optymalizację kosztów.
Z moich obserwacji wynika, że z pierwszych
miesięcy pandemii, zarówno pracodawcy, jak
i specjaliści i menedżerowie, wyszli obronną
ręką. Od ich inicjatywy, motywacji, gotowości
do zmian – zależy ich dalszy rozwój. Na brak
możliwości rynkowych – nie można jednak
narzekać.
Życzę inspirującej lektury,
WSTĘP
A R T U R S K I B A
PREZES ANTAL
54
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Spis treści
WSTĘP
KLUCZOWE WNIOSKI Z RAPORTU	
CZĘŚĆ I	 Specjaliści i menedżerowie na rynku pracy
	
	 1.01	 Liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów
	 1.02	 Czas poszukiwań nowej pracy
	 1.03	 Ocena sytuacji zawodowej
	 1.04	 Otrzymane podwyżki
CZĘŚĆ II	 Otwartość specjalistów i menedżerów na zmianę pracy
	
	 2.01	 Nastawienie do zmiany pracy
	 2.02	 Specjaliści i menedżerowie na social media
CZĘŚĆ III	 Motywacje do zmiany pracy
	 3.01	 Powody odpływu pracowników z organizacji
	 3.02	 Oferta pracy, która skusi pracownika
	 3.03	 Wysokość oczekiwanej podwyżki w przypadku zmiany pracy
	 3.04	 Pożądane benefity
CZĘŚĆ IV	 Mobilność specjalistów i menedżerów	
	
	 4.01	 Otwartość na relokację
	 4.02 	 Atrakcyjność relokacyjna polskich miast
METODOLOGIA
O ANTAL
2
6
8
10
13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
31
32
34
36
38
44
76
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 KLUCZOWE WNIOSKI Z R APORTU
Kluczowe wnioski
z raportu
01
Mniej liczne oferty,
ale wciąż atrakcyjne
Badanie Antal pokazało spadek dynamiki
wzrostu liczby ofert pracy dla specjalistów
i menedżerów.
Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzy-
mują średnio 7 ofert pracy rocznie w porów-
naniu do 9 ofert w 2019 roku.
02
Nowe role
dla prawników
Największą poprawę swojej sytuacji zawo-
dowej na rynku pracy zauważyli prawnicy
oraz przedstawiciele obszaru IT. Ponad
połowa badanych z tych dyscyplin odczuła
poprawę i zadeklarowała zmianę na plus.
W przypadku prawników
jest to o ponad 30 punktów
procentowych więcej niż rok
wcześniej, co jest potwierdze-
niem znacznie korzystniejszej
pozycji na rynku.
03
Elastyczność godzin
pracy
Niezmiennie elastyczne godziny pracy
i możliwość pracy zdalnej to poza wyna-
grodzeniem najważniejsze elementy w ofercie
pracodawcy i najbardziej pożądane bene-
fity. Jednocześnie do największych atutów
zawartych w ofercie pracy należą dodatkowe
dni urlopu (43%).
04
Przyczyny zmiany
pracy
Jedną z najczęstszych przyczyn podawanych
jako powód zmiany pracy jest:
propozycja wyższego
wynagrodzenia
(41% badanych)
oraz
bardziej atrakcyjne
możliwości rozwoju
kariery (40% badanych).
Złe zarządzanie w organizacji wskazywane
było jako kolejny powód, który skłania do
odejścia z firmy. Wyznacza to konieczność
zmian w przedsiębiorstwach, w zakresie
dobrej komunikacji z pracownikami oraz stylu
zarządzania.
05
Elementy zachęcającej
oferty pracy
Najważniejszym elementem, który powinna
zawierać oferta pracy, aby kandydat
zdecydował się ją rozważyć, to nadal wyższe
od dotychczasowego wynagrodzenie, choć
nieznacznie straciło na znaczeniu (spadek
wskazań o 2 punkty procentowe).
Warunkiem zmiany u ponad połowy respon-
dentów jest też możliwość zatrudnienia na
umowę o pracę oraz możliwość pracy zdalnej.
W dobie zwiększonych
możliwości wykonywania
obowiązków z domu
dla mniejszej liczby osób
ważna jest natomiast
dogodna lokalizacja biura.
Firmy zatrudniają
ostrożniej, poszukując
doświadczonych ekspertów,
ale jednocześnie proponując
atrakcyjne warunki
i ciekawe możliwości
rozwoju.
98
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Specjaliści
i menedżerowie
na rynku pracy
CZĘŚĆ I
1.01
Liczba ofert pracy dla specjalistów
i menedżerów
Widoczny, od kilku edycji badania, wzrost liczby ofert pracy, kierowanych do kandydatów na
stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, w tym roku wyhamował. Przeciętnie specjaliści
i menedżerowie otrzymują rocznie 7 ofert pracy. Wzrostowe tendencje dotyczą przedstawicieli
administracji, marketingu oraz prawników, którzy otrzymali średnio o 2 oferty więcej.
Analizując wyniki per dyscyplina wyraźny spadek obserwujemy w branży IT. Pracownicy tego
obszaru otrzymali średnio o 6 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych mniej niż rok wcześniej.
Spadek zauważalny jest również w przypadku inżynierów – o 4 oferty rocznie mniej.
IT Finanse
i księgowość
Logistyka Administracja Wyższa
kadra
zarządzająca
Marketing Inżynieria HR Sprzedaż Prawo Ogółem
Ile w ciągu ostatniego roku otrzymałeś/otrzymałaś ofert pracy?
2020 2019
ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA
IT 19 25 -24%
Finanse i księgowość 9 9 0%
Logistyka 7 7 0%
Administracja 7 4 +75%
Wyższa kadra zarządzająca 6 6 0%
Marketing 6 5 +10%
Inżynieria 5 9 -44%
HR 5 7 -29%
Sprzedaż 5 5 0%
Prawo 5 3 +40%
Ogółem 7 9 -22%
1110
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY
KOMENTARZ
EKSPERTA
MONIKA KILIAŃSKA
TEAM MANAGER | ANTAL IT SERVICES
Warto zauważyć, że pomimo ogólnej ten-
dencji spadkowej w kontekście otrzymy-
wanej liczby ofert pracy w branży IT, obszar
e-commerce w okresie obostrzeń bardzo
zyskał na popularności. Projekty w zakresie
digital również mocno przyśpieszyły – firmy
prowadzące sklepy w sieci, oferujące usługi
on-line, znacznie częściej rekrutowały spe-
cjalistów.
Zauważalny spadek ofert pracy, w porówna-
niu do roku 2019, został zanotowany między
innymi w branży IT. Jest on odzwierciedle-
niem zmian w trendach dotyczących zatrud-
nienia. W niektórych sektorach rynku zapo-
trzebowanie na nowe osoby bardzo zmalało,
miały miejsce również masowe zwolnienia.
W innych - pracodawcy mieli jeszcze większe
zapotrzebowanie rekrutacyjne. Rynek mocno
się podzielił.
Podobne tendencje można zaobserwować
w branży IT. W przypadku części firm pan-
demia nie wpłynęła na spadek liczby reali-
zowanych projektów rekrutacyjnych, noto-
wano wręcz ich wzrost. Jednakże w wielu
organizacjach pojawiły się redukcje wakatów,
optymalizacja kosztów, czy też obniżki wyna-
grodzeń. Te przedsiębiorstwa, które nadal
zatrudniały, częściej deklarowały wzrost
zapotrzebowania na doświadczonych spe-
cjalistów. Wymagania pracodawców doty-
czące kompetencji kandydatów poszły
w górę.
Wynikiem tej sytuacji rynkowej była wzmożo-
na aktywność pracowników, którzy częściej
deklarowali poszukiwanie nowej pracy i od-
powiadali na ogłoszenia. Jednocześnie
specjaliści i menedżerowie IT stali się jednak
ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfi-
kują oferowane warunki, zwłaszcza w aspek-
tach związanych z bezpieczeństwem zatrud-
nienia. Taka postawa jest wynikiem wzros-
tu liczby zwolnień przy jednoczesnej niższej
dostępności nowych wakatów.
Dla firm mających stabilną
pozycję na rynku jest to szansa
na pozyskanie dotychczas
niezwykle trudno dostępnych
kompetencji.
Podsumowując, pandemia COVID-19 spra-
wiła, że firmy zatrudniają mniejszą liczbę
ekspertów IT niż w roku 2019. W sytuacji, kiedy
mają potrzeby rekrutacyjne, to stawiają na
bardziej doświadczonych, a co za tym idzie,
bardziej samodzielnych specjalistów, oferu-
jąc im adekwatne do ich umiejętności wyna-
grodzenie.
SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY
UDZIAŁ PROCENTOWY
Mniej niż 1 miesiąc 10%
1 miesiąc – mniej niż 3 miesiące 41%
3 miesiące – mniej niż 6 miesięcy 29%
Powyżej 6 miesięcy 20%
1312
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Jak sądzisz, ile czasu zajęłoby Ci znalezienie nowej pracy
adekwatnej do Twoich kompetencji i oczekiwań?
1.02
Czas poszukiwań nowej pracy
W badaniu zapytano respondentów o przewidywany czas znalezienia nowego miejsca zatrud-
nienia, adekwatnego do ich kompetencji i oczekiwań. O ile przy niskim poziomie bezrobocia
w Polsce, zdecydowana większość specjalistów i menedżerów jest w stanie z łatwością
znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, o tyle kluczowe jest pytanie, czy będzie to miejsce gwarantu-
jące oczekiwany rozwój zawodowy. Ocena potrzebnego czasu na znalezienie takiej pracy pozo-
staje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.
O znalezieniu nowego zatrudnienia w mniej niż 3 miesiące najczęściej przekonani są specja-
liści i menedżerowie IT (73%), HR (59%) oraz inżynierowie (56%). Dłuższe poszukiwania przewi-
duje zwłaszcza wyższa kadra zarządzająca.
KOMENTARZ
EKSPERTA
MICHAŁ BORKOWSKI
TEAM MANAGER | ANTAL FINANCE & ACCOUNTANCY
Popyt na kandydatów dyktuje podaż
ofert pracy dostępnych na rynku. Mimo
zapowiadanego spadku PKB i negatywnych
dla gospodarki skutków wywołanych przez
pandemię, liczba ofert pracy ciągle utrzy-
muje się na stosunkowo wysokim poziomie.
Wciąż atrakcyjne stawki wynagrodzeń przy
bardzo wysokiej jakości pracy specjalistów
są motywatorem dla firm do rozbudowy-
wania coraz to nowych obszarów opera-
cyjnych.
Fakt, że ponad 50% respondentów sygnali-
zuje bardzo dużą pewność siebie i zawężenie
czasu potrzebnego do znalezienia nowej,
zadowalającej pracy do okresu krótszego niż
3 miesiące. To nam mówi, że potencjał za-
trudnienia dla specjalistów i menedżerów jest
wciąż bardzo duży. Ponadto na rynku wciąż
rosną wynagrodzenia – szczególnie dla osób
w okresie 2-5 pierwszych lat nabywania
doświadczenia zawodowego. Na dynamikę
wzrostu wpływa automatyzacja i wykorzys-
tanie nowych technologii, które przekładają
się na większą efektywność pracy. Człowiek
wspierany sztuczną inteligencją nie potrze-
buje już 10 lat do osiągnięcia poziomu defi-
niowanego jako specjalista/ekspert. Dzisiaj
ten czas skraca się przynajmniej o połowę.
Duża konkurencyjność rynku pracy nie sprzyja
pracodawcom. W ocenie kandydatów pro-
cesy rekrutacyjne często trwają za długo.
Nawet jeśli do takiego procesu angażowany
jest specjalista lub menedżer, który nie szuka
aktywnie pracy, często nie ma też profilu
w zawodowych portalach społecznościo-
wych, po otrzymaniu zaproszenia do udziału
w konkretnej rekrutacji, zaczyna on być kandy-
datem aktywnym. Po zbudowaniu swojego
pierwszego profesjonalnego CV i utworzeniu
profilu w mediach społecznościowych, cieka-
wość nie pozwala mu pozostać tylko w proce-
sie, do którego został zaproszony. Kończy się to
zazwyczaj na przyjęciu oferty, która zostanie
wystosowana jako pierwsza. Firmy, które są
tego świadome, często skracają czas rekru-
tacji, pozyskując wartościowych pracowników
dzięki wyprzedzeniu swojej konkurencji.
Specjaliści i menedżerowie są wciąż bardzo
wartościowymi pracownikami, zarówno dla
rodzimych firm, jak i międzynarodowych kor-
poracji. To właśnie od ich wiedzy i doświad-
czenia, uzależniona jest strategia obrony
przed negatywnymi skutkami kryzysu. Wbrew
pozorom to właśnie trudna sytuacja rynkowa
sprzyja dostrzeganiu talentów, czy to w orga-
nizacji, czy poza nią. W badanym obszarze
nie ma wyników odmiennych od kilkuletniego
trendu. Wynika to z faktu, że firmy od dłuższe-
go czasu przygotowywały się na spowol-
nienie, budując scenariusze kryzysowe. Rynek
po kilku latach wzrostów spodziewał się mniej
lub bardziej dotkliwego załamania gospo-
darczego.
29%
41%
10%
20%
Powyżej 6 miesięcy
3 miesiące - mniej
niż 6 miesięcy
Mniej niż 1 miesiąc
1 miesiąc - mniej
niż 3 miesiące
RAPORTPŁACOWY
Znajdź optymalną
strefę wynagrodzeń
I P O W I E D Z S T O P P R E S J I P Ł A C O W E J
Według badań, pracownik zmieniający pracę oczekuje średnio 22% podwyżki.
Sprawdź, jak kształtują się wynagrodzenia oferowane w Twojej firmie na tle konkurencji
oraz znajdź bezpieczną strefę, która zapobiegnie rotacji pracowników.
Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę naszych usług Market Research.
1.03
Ocena sytuacji zawodowej
W badaniu 45% specjalistów i menedżerów zadeklarowało, że odczuło poprawę swojej sytuacji
zawodowej. Jest to jednak o 10 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku.
Pośród respondentów oceniających swoją pozycję zawodową jako korzystniejszą są prawnicy
(60%) oraz przedstawiciele branży IT (58%). Natomiast 44% respondentów zadeklarowało brak
poprawy swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy.
Czy w ciągu ostatniego roku odczułeś/odczułaś poprawę swojej sytuacji zawodowej
na rynku pracy?
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
15
SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY
28%
28%
11%
17%
16%
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY
ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA
Niska (1-5%) 18% 23% -5%
Przeciętna (6%-20%) 26% 30% -4%
Wysoka (powyżej 20%) 13% 14% -1%
Nie otrzymałem/otrzymałam podwyżki
w ciągu ostatniego roku
43% 33% +10%
2020 2019
NISKA (1-5%) PRZECIĘTNA (6%-20%) WYSOKA (powyżej 20%) Nie otrzymałem/otrzymałam
podwyżki w ciągu ostatniego roku
1716
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
KOMENTARZ
EKSPERTA
AGNIESZKA TYMOSZEK
SENIOR CLIENT MANAGER | ANTAL
43% badanych specjalistów i menedżerów
nie otrzymało w tym roku podwyżki.
To 10 procentowy wzrost tej liczby w sto-
sunku do zeszłego roku. 2020 to wyjątkowy
czas, w którym bardziej niż wzrost wyna-
grodzenia dla pracownika ważniejsze była
stabilizacja i pewność zatrudnienia.
Obserwacje Antal pokazują, że procesy
podwyżkowe często były zamrożone, gdyż
w bardzo dużej części organizacji wypadają
one właśnie na wiosnę. W tym roku zbiegło
się to z lockdownem i czasem największej
niepewności biznesowej. Trudno się więc
dziwić, że zwiększył się odsetek osób, które
nie mogły cieszyć się wzrostem wynagrodze-
nia. Nie brakowało też organizacji, w których
doszło do ogólnofirmowych okresowych
obniżek wynagrodzeń na poziomie 10-25%.
Obniżki te często obowiązywały przez okres
nawet 6 miesięcy.
Mając na uwadze sytuację firm i otoczenie
biznesowe, duża część pracowników nie
dostała podwyżek, ponieważ nawet nie
wnioskowała o ich przyznanie. Możemy
podejrzewać, że takie rozmowy będą prowa-
dzone pod koniec roku.
Tradycyjnie, wiele podwyżek wynika też
z kontrofert, jakie pracodawca przedstawia
swoim pracownikom, w momencie, gdy ci
składają wypowiedzenia. Mniejsza dynamika
rynku pracy mogła mieć również wpływ na
to, że tych wypowiedzeń było mniej, a więc
pracodawcy nie musieli podnosić wyna-
grodzeń, aby utrzymać pracownika w organi-
zacji.
Najrzadziej przyznawane podwyżki były
w branżach, które najmocniej odczuły skutki
kryzysu, albo też w których ofert pracy było
najmniej, czyli ubezpieczenia, doradztwo/
consulting, motoryzacja i lotnictwo, agencje
marketingowe, reklamowe, PR.
Czy i jaką otrzymałeś/otrzymałaś podwyżkę w ciągu ostatniego roku?
1.04
Otrzymane podwyżki
Podwyżki w ubiegłym roku otrzymało 57% badanych. Najczęściej zostawały one przyznawane
specjalistom i menedżerom z obszaru IT (64%), finansistom (63%) oraz inżynierom (62%).
Najrzadziej podwyżki otrzymali handlowcy (55%), wyższa kadra zarządzająca (52%) oraz
pracownicy działów marketingu (49%). W stosunku do roku 2019 wzrósł o 10 punktów procento-
wych odsetek osób, które nie odnotowały wzrostu wynagrodzenia (43%).
1918
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Otwartość
specjalistów
i menedżerów
na zmianę pracy
CZĘŚĆ II
ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA
Aktywnie dążę do zmiany pracy
(np. przeglądam i odpowiadam na ogłoszenia rekrutacyjne) 31% 40% -9%
Nie szukam pracy aktywnie, ale nie ignoruję propozycji
zawodowych, które trafiają do mnie np. przez headhunterów,
znajomych lub portale networkingowe (np. GoldenLine, LinkedIn)
59% 52% +7%
Nie szukam pracy aktywnie, ignoruję wszelkie zaproszenia
do udziału w rekrutacji 10% 8% +2%
Aktywnie dążę
do zmiany pracy
Nie szukam pracy
aktywnie, ale nie ignoruję
propozycji zawodowych
Nie szukam pracy
2020 2019
2120
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 OT WARTOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW NA ZMIANĘ PR ACY
2.01
Nastawienie do zmiany pracy
Jakie jest Twoje obecne nastawienie do zmiany pracy?
KOMENTARZ
EKSPERTA
AGNIESZKA WÓJCIK
MARKET RESEARCH MANAGER | ANTAL
W tegorocznej edycji badania odnotowano
spadek liczby osób aktywnie poszukujących
pracy. W dobie zwiększonej liczby zwolnień
te wyniki mogą dziwić, a na pewno nie są
pocieszeniem dla pracodawców, dla których
rynek pracownika i trudności z pozyska-
niem talentów są wyzwaniem już od wielu
lat. Z czego wynika mniejsza liczba poten-
cjalnych kandydatów?
Analizując dane cząstkowe można zaobser-
wować, że te osoby, które odczuły poprawę
sytuacji zawodowej lub chociażby brak jej
pogorszenia, wyraźnie rzadziej deklaru-
ją aktywne poszukiwanie pracy. Specjaliści
i menedżerowie, którzy oceniają ubiegły rok
jako lepszy w ich karierze od poprzednie-
go rzadko decydują się na zmiany – tylko
18% poszukuje aktywnie pracy. Obserwacje
konsultantów Antal wskazują, że takie osoby
doceniają swoje miejsce pracy i sądzą, że
w innych firmach sytuacja ekonomiczna
może być gorsza i dawać mniejsze szanse
na rozwój, dlatego też nie wychodzą
aktywnie na rynek. Do czynienia mamy tutaj
z paradoksem – w dobie spowolnienia
gospodarczego pozyskanie utalentowane-
go, z potwierdzonymi sukcesami kandyda-
ta – może być jeszcze trudniejsze! O talenty
pracodawcy będą musieli jeszcze mocniej
zabiegać dodając do oferty atrakcyjnego
pakietu wynagrodzenia, także zapewnienie
stabilności zatrudnienia – np. w postaci
dłuższych okresów wypowiedzeń.
W grupie, która dostrzega pogorszenie swo-
jej sytuacji zawodowej – niemal połowa (44%)
wychodzi aktywnie na rynek pracy, a tylko
6% deklaruje, że nie jest zainteresowanych
żadnymi ofertami. W tym momencie warto
też pochylić się nad wynikami w aspekcie
poszczególnych branż. Najczęściej szukają
aktywnie pracy osoby z FMCG (46%)) – najrza-
dziej zaś specjaliści i menedżerowie z centrów
usług wspólnych (19%), kancelarii prawnych
(22%), bankowości czy IT (26%), w których
sytuacja rynkowa oceniana jest jako wyjąt-
kowo stabilna. Po raz kolejny można zaobser-
wować, że branże, w których odnotowywane
są wzrosty, nadal będą miały do czynienia
z rynkiem kandydata, podczas gdy tylko
w nielicznych obszarach zwiększyła się dyna-
mika poszukiwań pracy.
W stosunku do zeszłego roku można zaobserwować malejący odsetek specjalistów i mene-
dżerów poszukujących aktywnie pracy – obecnie wynosi on 31%. Prawie 60% respondentów
pozostaje otwartych na oferty pracy, ale nie podejmuje konkretnych działań w celu zmiany.
2020 2019
ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA
Tak, posiadam profil na GoldenLine lub LinkedIn
i na bieżąco aktualizuję informacje o zmianach
w mojej karierze na przynajmniej jednym z nich
75% 80% -5%
Tak, posiadam profil na GoldenLine lub LinkedIn,
jednak informacje w nim zawarte nie są aktualne 14% 13% +1%
Nie posiadam profilu zawodowego
ani na GoldenLine, ani na LinkedIn 11% 7% +4%
Tak, posiadam
zaktualizowany profil
na GoldenLine lub LinkedIn
Tak, posiadam profil
na GoldenLine lub LinkedIn,
ale niezaktualizowany
Nie posiadam
profilu zawodowego
2322
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 OT WARTOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW NA ZMIANĘ PR ACY
2.02
Specjaliści i menedżerowie
na social media
Czy posiadasz zaktualizowany profil zawodowy
na GoldenLine lub LinkedIn?
KOMENTARZ
EKSPERTA
IWO PALISZEWSKI
CEE MARKETING EMPLOYER BRANDING MANAGER | ANTAL
LinkedIn dziś to ponad 600 milionów użyt-
kowników i przyrost na poziomie 2 nowych
członków na sekundę – te liczby i drzemiący
w samej platformie potencjał robią wra-
żenie. Po raz kolejny wysoki udział osób
zarejestrowanych na portalach społeczno-
ściowych o profilu zawodowym nie jest
zaskoczeniem.
Digitalizacja rynku pracy, wymaga od kandy-
datów, aby swój profil na portalach typu
LinkedIn czy Goldenline traktować jak „wir-
tualne CV”, które jest do dyspozycji zarówno
rekruterów aktywnie poszukujących talentów,
jak i potencjalnych partnerów biznesowych.
Prawie 90% respondentów naszego badania
posiada swój profil w profesjonalnych sie-
ciach społecznościowych i tym samym
„pomaga szczęściu” w odnalezieniu nowego
pracodawcy. Liderami „cyfrowej obecności”
są pracownicy sektora IT (98%), agencji
reklamowych i PR (95%) oraz energetyki (94%).
Najmniejszą reprezentacje online mają
przedstawiciele służby zdrowa, nierucho-
mości oraz handlu detalicznego. Co ciekawe,
respondenci deklarujący fakt nieposiadania
profilu w mediach społecznościowych otrzy-
mują średnio 3 oferty pracy w ciągu roku,
podczas gdy Ci obecni online otrzymują ich
3 razy więcej, bo aż 9.
Wniosek jest więc prosty – warto pomóc
szczęściu i dać się znaleźć potencjalnemu
pracodawcy oraz aktywnie inwestować
w promowanie samych siebie poprzez dzia-
łania z zakresu personal brandingu, tj. stra-
tegii marketingowej polegającej na inwesto-
waniu w budowanie reputacji i zwiększaniu
swojej wartości na rynku pracy.
Nadal wiele do życzenia pozostawia jakość
profili oraz częstotliwość aktualizacji –
większość osób wraca na swoje konto tylko
w momencie zmiany pracy. Zachęcam, aby
aktywnie inwestować czas i pracować nad
swoim cyfrowym cv, dodawać wartościowe
słowa kluczowe i opisy, który pomogą bardziej
efektywnie indeksować sam profil i docierać
do rekruterów i nadawców targetowanych
kampanii rekrutacyjnych.
Sam Jeff Weiner właściciel LinkedIn jakiś czas
temu przedstawił długoterminową strategię
portalu nazywaną Economic Graph tj. cyfro-
wą reprezentacje globalnej gospodarki
i unikalne spojrzenie na świat pracy. Zespół
LinkedIn współpracuje ze światowymi lide-
rami w celu analizy rynków pracy i reko-
mendowania rozwiązań politycznych. Ma to
prowadzić do przygotowania globalnej siły
roboczej do pracy w przyszłości. Dzięki tym
spostrzeżeniom możemy pomóc połączyć
więcej osób z adekwatnymi dla nich możli-
wościami zawodowymi.
Specjaliści i menedżerowie doceniają możliwość budowania profesjonalnego wizerunku
i dostępu do branżowej wiedzy. 89% respondentów posiada profil zawodowy. Najczęściej posia-
dają swój profil na social mediach przedstawiciele działów HR (88%), IT (83%) oraz wyższa kadra
zarządzająca (78%).
2524
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Motywacje
do zmiany pracy
CZĘŚĆ III
2726
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOT Y WACJE DO ZMIANY PR ACY
3.01
Motywacje do zmiany pracy
Głównym powodem zmiany pracy dla 41% respondentów są atrakcyjniejsze możliwości rozwoju
kariery. Następnie wymieniana jest propozycja wyższego wynagrodzenia oraz złe zarządzanie
w organizacji, podobnie jak w ubiegłym roku. Wśród innych odpowiedzi 2% ankietowanych
wskazało zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatów lub zamknięcia firmy – co wynika
z obecnej sytuacji na rynku pracy.
KOMENTARZ
EKSPERTA
FABIAN PIETRAS
BUSINESS UNIT DIRECTOR | ANTAL IT SERVICES
Chęć rozwoju, poszerzenia kompetencji
oraz zwiększenie uposażenia są nadal
najważniejszym motywatorem do zmiany
pracy. Wyższe stanowisko lub poszerzenie
obszaru, w którym się działa praktycznie
zawsze niesie za sobą wzrost wynagro-
dzenia, dlatego też te dwa komponenty
zawsze idą w parze. Kandydaci raczej nie
zmieniają pracy dla kilku procent podwyżki.
Wzrost wynagrodzenia, aby był motywu-
jący, przeważnie wynosi pomiędzy 15-20%,
co również ma niwelować ryzyko związane
ze zmianą środowiska pracy.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy
coraz częściej odchodzą z organizacji,
w których źle się czują bądź atmosfera jest
dla nich nieodpowiednia.
Szalenie ważne stają się kwestie interper-
sonalne i dobór odpowiedniej kadry mene-
dżerskiej. Kompetencja zarządzania zespo-
łem, zdolności negocjacyjne, a przede
wszystkim, umiejętność zbudowania relacji,
jest kluczowym narzędziem, którym chara-
kteryzuje się menedżer.
Praca zdalna była, jest i będzie wyzwaniem
dla wielu organizacji i szefów zespołów.
To co kiedyś wypowiedziane, ze względu
na tembr głosu, kontekst sytuacyjny, mogło
być traktowane jako uwaga motywacyjna –
teraz wysłane emailem może być odebrane
jako atak bądź zarzut co do jakości pracy
podwładnego.
Pandemia, która zmusiła większość przed-
siębiorstw do pracy zdalnej, powoli zbiera
plony, obnażając niejednokrotnie braki
menedżerskie czy też niewystarczająco
sprecyzowane procesy organizacyjne.
Sytuacja na tyle zaskoczyła rynek, że w części
firm reguły wsparcia powstają dopiero teraz,
po uporaniu się z pierwszymi wyzwaniami
w okresie lockdownu i ułożeniu procesów
biznesowych na nowo.
Blisko ¼ pracowników dochodzi do przeko-
nania, że zawód, który wykonują jest dla
nich nieatrakcyjny bądź nie daje im odpo-
wiedniej satysfakcji czy to osobistej, czy
też finansowej. Decydują się na kursy
w całkowicie innej branży lub poszukują
stanowisk, gdzie mogliby na nowo zacząć
budować swoją karierę. Dzieje się też tak ze
względu na ciągle rosnący i zmieniający się
rynek pracy. Powstają innowacyjne zawody,
czy też potrzeby konsumentów zmieniają się
na przestrzeni lat, przekładając się na nowe
możliwości rozwoju.
Jakie przyczyny skłoniły Cię do zmiany pracy ostatnim razem?
Bardziej atrakcyjne możliwości
rozwoju kariery
Propozycja wyższego
wynagrodzenia
Złe zarządzanie w organizacji
Zła atmosfera w organizacji
Niejasna ścieżka awansu w firmie
lub jego brak przez dłuższy czas
Problemy z komunikacją
z bezpośrednim przełożonym
Chęć zmiany ścieżki kariery
Stres w pracy
Monotonia obecnej pracy
Brak work - life balance
Brak jasności roli
Inne
Lepsza lokalizacja innej firmy
Brak odpowiednich narzędzi pracy
zapewnianych przez pracodawcę
Niedopasowanie do roli
Wygaśnięcie umowy
z pracodawcą
Propozycja bardziej atrakcyjnych
benefitów pozapłacowych
Brak integracji
między pracownikam
Powody rodzinne
Nigdy nie zmieniłem /
zmieniłam pracy
Zwolnienia
2020 2019
2928
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOT Y WACJE DO ZMIANY PR ACY
3.02
Oferta pracy, która skusi pracownika
Jako konieczne elementy nowej oferty pracy wymieniane są niezmiennie wyższe wynagrodzenie
(71%), umowa o pracę (58%) oraz nowy element, który został wskazany przez ponad 50%
respondentów, czyli możliwość pracy zdalnej. Elastyczne godziny pracy tracą na znaczeniu,
w sytuacji, kiedy duża część pracowników pracuje z domu, dzięki czemu oszczędzają czas na
dojazdach do biura.
KOMENTARZ
EKSPERTA
ROMAN ZABŁOCKI
BUSINESS UNIT DIRECTOR | ANTAL ENGINEERING OPERATIONS
Wielu pracodawców wyszło z założenia,
że czas pandemii to idealny okres na po-
szukiwanie talentów. Oczywiście to dobry
pomysł. Jednak założenie, iż będzie to czas,
gdy kandydaci na rynku pracy będą mieli
niższe oczekiwania wobec nowych praco-
dawców, jak również ich ofert, jest już błędne.
W maju i czerwcu można było zaobser-
wować wzmożony odzew kandydatów na
publikowane oferty pracy i jednocześnie
zdecydowanie mniejszą liczbę propozycji od
pracodawców. Sytuacja natomiast szybko
się ustabilizowała, a oczekiwania poten-
cjalnych pracowników się nie zmniejszyły.
Potwierdzeniem tych informacji są również
przedstawione dane w raporcie. Nadal głów-
nym kryterium przy zmianie pracy jest wyższe
wynagrodzenie (73%), umowa o pracę (58%)
i dogodna lokalizacja (47%).
Zauważamy spadek oczekiwań o 7 punktów
procentowych w zakresie dogodnej lokalizacji
czy szybkiego dojazdu. W 2019 roku wskaźnik
ten był na poziomie 54%, lecz nadal jest to
zbyt mała różnica, aby można było pokusić
się o stwierdzenie, iż rynek pracy zmienił się
i mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy.
Wszystko wraca do nowej rzeczywistości,
a wiele organizacji zaplanowało redefinicję
kompetencji wymaganych u nowo zatru-
dnianych pracowników.
Kandydaci na rynku pracy pomimo nawet
aktywnego poszukiwania zatrudnienia
również rozpatrują pracodawców i ich oferty
z perspektywy długoterminowej, jako miejsce
rozwoju, w którym stabilna forma zatrud-
nienia będzie zapewniała poczucie bezpie-
czeństwa, a jednocześnie gwarantowała
elastyczność w celu zapewnienia balansu
między życiem zawodowym i prywatnym.
Branże, w których wolumeny produkcyjne
nieznacznie zmalały, postawiły na zmiany
w ich strukturach, czy też na zredefiniowanie
zakresów obowiązków na wybranych stano-
wiskach. Firmy te, stawiając na strategię
przeczekania i samowystarczalność, ograni-
czyły swoje funkcjonowanie do najważniej-
szych celów biznesowych, hamując rozwój
czy plany inwestycyjne.
Niewiele przedsiębiorstw decyduje się na
odważną ekspansję i wykorzystanie obecnej
chwili w celu powiększenia udziału na rynku.
Mimo to, sytuacja specjalistów i menedżerów
jest bardzo stabilna.
Jakie są konieczne elementy, które musi zawierać oferta pracy,
abyś zdecydowała/zdecydował się ją rozważyć?
Wyższe od dotychczasowego
wynagrodzenie
Umowa o pracę
Możliwość pracy zdalnej
Elastyczne godziny pracy
Dogodna lokalizacja/dobra komunikacja
Jasno określone warunki awansu
Atrakcyjne narzędzia pracy
(np. laptop, telefon, samochód)
Ceniona przeze mnie
marka pracodawcy
Umowa B2B
Atrakcyjna powierzchnia biurowa
3130
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOT Y WACJE DO ZMIANY PR ACY
3.03 3.04
Wysokość oczekiwanej podwyżki
w przypadku zmiany pracy
Pożądane benefity
Średni procent oczekiwanego wzrostu wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy przez
specjalistów i menedżerów wyniósł 20%. Jest to nieznaczny spadek, bo tylko o 1 punkt procentowy
w stosunku do zeszłego roku. Najwyższego wzrostu wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy
oczekują prawnicy oraz pracownicy działów administracyjnych. Najniższe wymagania mają zaś
przedstawicie struktur HR oraz wyższej kadry zarządzającej.
Jako ważny atut w ofercie pracy specjaliści i menedżerowie wymieniają najczęściej elastyczny
czas pracy (67%) oraz możliwość pracy zdalnej (67%). Ponad 60% respondentów chciałoby
otrzymywać dodatkowe premie i bonusy. Na kolejnych miejscach plasuje się prywatna opieka
medyczna oraz dodatkowe dni urlopu. Inne możliwości wskazane przez respondentów to:
prywatna opieka medyczna dla członków rodziny, samochód służbowy czy karta fitness.
Wynagrodzenia o jaki procent większego niż obecne oczekujesz
w przypadku zmiany pracy?
Jakie benefity chciałabyś/chciałbyś otrzymywać?
Prawo
Administracja
Marketing
IT
Sprzedaż
Inżynieria
Finanse i księgowość
Logistyka
Wyższa kadra zarządzająca
HR
Ogółem
Elastyczny czas pracy
Możliwość pracy zdalnej
Dodatkowe premie i bonusy
Prywatna opieka medyczna
Dodatkowe dni urlopu
Prywatna opieka medyczna
dla członków rodziny
Samochód służbowy
Karta fitness
Dofinansowanie edukacji
Prezenty i bony świąteczne
Dofinansowanie
do ubezpieczenia na życie
Miejsce parkingowe
Dofinansowanie wakacji
Dofinansowanie posiłków
Dofinansowanie do ubezpieczenia
emerytalnego
Dofinansowanie dojazdów do pracy
Bilety do kina/teatru
Możliwość wzięcia pożyczki od pracodawcy
na preferowanych warunkach
Pokoje relaksu, odpoczynku w pracy
Bony towarowe
Dofinansowanie do przedszkola
Inne
3332
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Mobilność
specjalistów
i menedżerów
CZĘŚĆ IV
4.01
Otwartość na relokację
Obecnie 69% respondentów w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy zdecydowa-
łoby się na przeprowadzkę, dlatego też otwartość specjalistów i menedżerów niezmiennie od
zeszłego roku oceniana jest na wysoką (wzrost o 1 punkt procentowy).
Najczęściej gotowość do relokacji deklarują pracownicy działów administracji (78%) –
jest to wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również na
taką opcję otwarta jest wyższa kadra zarządzająca (76%) oraz przedstawiciele branży
inżynieryjnej (75%). Natomiast najrzadziej deklarują otwartość na relokację przedstawi-
ciele działów HR oraz IT.
Otwartość na relokację
34
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Pracownik przychodzi
do firmy, a odchodzi
od szefa
J A K J E S T W T W O J E J F I R M I E ?
Przywództwo to wyzwanie numer 1 działów HR, w Polsce i na świecie.
Zbadaj i rozwiń kompetencje menedżerów w Twojej organizacji, zbuduj efektywny zespół, który wspólnie
osiąga zamierzone cele. Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę usług Antal HR Consulting.
ASSESSMENTCENTER/DEVELOPMENTCENTER
Administracja
Wyższa kadra zarządzająca
Inżynieria
Marketing
Prawo
Sprzedaż
Logistyka
Finanse i księgowość
IT
HR
Ogółem
4.02
Atrakcyjność relokacyjna
polskich miast
Prawie 70% badanych deklaruje gotowość na relokację. W czołówce miast najbardziej atrakcyj-
nych pod kątem relokacji, które można określić jako lokalizacje pierwszego wyboru (powyżej 20%
wskazań), od lat utrzymuje się: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków i Poznań.
W lokalizacjach drugiego wyboru (powyżej 10% wskazań) są miasta takie jak: Katowice oraz
Łódź.
Jakie miasta pod kątem relokacji krajowej byłyby dla Ciebie
najbardziej atrakcyjne?
2020 2019
Warszawa
Trójmiasto
Wrocław
Kraków
Poznań
Katowice
Łódź
Toruń
Rzeszów
Bydgoszcz
Sosnowiec
Szczecin
Białystok
Częstochowa
Lublin
Olsztyn
Kielce
Opole
Radom
Przemyśl
3736
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOBILNOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW
KOMENTARZ
EKSPERTA
SEBASTIAN SALA
BUSINESS UNIT DIRECTOR | ANTAL SSC/BPO
Rekrutacje na pozycje wyższej kadry menedżer-
skiej bardzo często oznaczają dość wąską grupę
osób spełniających potrzeby firmy w danej
lokalizacji. W określonym mieście, czy nawet re-
gionie, najczęściej jesteśmy w stanie zbudować
tzw. krótką listę kandydatów. Często zdarza się,
że w ramach jej tworzenia, chętnie spoglądamy
nawet na drugi koniec Polski.
Otwartość na zmianę miejsca pracy wzrosła
o 1 punkt procentowy (69%) w porównaniu z rokiem
ubiegłym w całej grupie badanych specjalistów
i menedżerów, co zadowala pracodawców po-
szukujących pracowników o specyficznych kom-
petencjach. Mimo, że właściwie wszystkie badane
grupy respondentów są zdecydowanie bardziej
otwarte na zmianę miejsca zamieszkania, to
jednak widać jak specyfika poszukiwanych
pracowników wpływa na ich postawy. Aż 4 na 5
pytanych przedstawicieli wyższej kadry zarządza-
jącej jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania,
jeśli oferta pracy spełni ich oczekiwania. Kolejną
najbardziej mobilną grupą są przedstawiciele
logistyki oraz sprzedaży. Specyfika tych obszarów
powoduje, że 72% respondentów zgłasza goto-
wość do relokacji.
Otwartość na przeprowadzkę uzależniona jest
od wielu czynników związanych z samą ofertą
pracy. Z doświadczenia wiem, że bardzo często
zanim dojdzie do zgody na dotyczącą jej roz-
mowę, u kandydatów rozpoczyna się proces de-
cyzyjny a propos otwartości na zmianę miejsca
zamieszkania. Wspólnie zastanawiamy się, czy
dana propozycja i możliwości rozwoju kariery
zawodowej rekompensują trudności związane
z przeprowadzką. W przypadku osób, które nie
założyły rodziny czy nie będących w związkach
sprawa jest stosunkowo prosta.
Sytuacja komplikuje się zdecydowanie dla dużej
grupy zainteresowanych w przypadku posiada-
nia rodziny. Decyzja kandydata czy kandydatki
właściwie w równym stopniu zależy od „drugiej
połówki”. Pod rozwagę poddawane są kwestie
dotyczące wieku dzieci i tego, czy to odpowiedni
moment na zmianę grupy przyjaciół, szkoły czy
przedszkola. Bardzo często rozmawiamy o możli-
wościach zatrudnienia dla partnera czy partnerki
kandydata. Nie bez znaczenia pozostają kwestie
mieszkaniowe, komunikacyjne, odległość od
rodziny czy po prostu zaplecze kulturalne. Kluczem
do sukcesu jest oczywiście postrzeganie doce-
lowej lokalizacji.
Najbardziej atrakcyjnym miastem pod kątem
relokacji, podobnie jak w roku ubiegłym, pozo-
stała Warszawa, którą wskazało 51% ankieto-
wanych. Kolejnymi miastami pierwszego wy-
boru są: Trójmiasto (38%), Wrocław (35%), oraz
Kraków (29%). Miastami drugiego wyboru są:
Poznań (23%), Katowice (18%) oraz Łódź (14%).
Ciekawy jest jednak trend utrzymujący się
w badaniu Antal od roku poprzedniego, zgodnie
z którym atrakcyjność największych miast/
aglomeracji spada najszybciej w stosunku do
miast mniejszych, takich które w naszym bada-
niu otrzymały poniżej 5% głosów respondentów.
Największą liczbę głosów w stosunku do roku
ubiegłego stracił Kraków, Katowice oraz Rzeszów
– odpowiednio 8, 7 oraz 4 punktów procento-
wych.
3938
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Metodologia
4140
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
Metodologia
Badanie Antal Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku
pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie
27.08 – 16.09 2020 roku.
W badaniu wzięło udział 2 067 respondentów z całej Polski,
średnio mających 36 i 12 lat doświadczenia zawodowego.
Badanie było anonimowe.
Poznaj raporty ANTAL
Business Environment Assessment Study
OCENA POTENCJAŁU INWEST YCYJNEGO POLSKICH MIAST
Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma
na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał
pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne
trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.
Raport płacowy ANTAL
W YNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM
Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu
wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku.
Raport „Aktywność Specjalistów i Menedżerów na rynku pracy”
Cykliczny raport „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”
ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszu-
kiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki
do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji
badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się
podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział.
Procesy HR w firmach w Polsce
Procesy HR bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjo-
nowania organizacji. Wyznaczają zasady prowadzenia rekrutacji i selekcji,
wdrożenia nowego pracownika do pracy, obiegu dokumentów kadrowych
i płacowych, naliczania wynagrodzeń, oceny wyników pracy i kompetencji.
Raport opisuje praktyki w tym zakresie.
SPRAWDŹ WSZYSTKIE RAPORTY ANTAL
OANTAL
Antal to więcej
niż rekrutacja
NARZĘDZIA , DOR ADZ T WO, BADANIA RYNKU PR ACY
Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane dywizje
rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding.
Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie.
Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań,
uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji.
Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług.
CYKLŻYCIAPRACOWNIKA
Wspieramy firmy
na każdym etapie
Każdy etap współpracy stawia nowe wyzwania, zarówno przed pracownikiem, jak i pracodawcą.
Bieżące monitowanie sytuacji w organizacji pozwala na kompleksowe zarządzanie zmianą, dogłębnie
zweryfikowane decyzje personalne oraz stworzenie dopasowanego do potrzeb planu działania.
CYKL ŻYCIA
PRACOWNIKA
01PRZYCIĄGANIE I PLANOWANIE KANDYDATÓW
•	 Raporty płacowe
•	 Raporty potencjału zatrudnienia
•	 Raporty wizerunku pracodawcy
•	 Employer Branding
•	 Marketing rekrutacyjny
05ROZWÓJ KOMPETENCJI
I SUKCESJA
•	 Development Center
06ZAKOŃCZENIE
WSPÓŁPRACY
•	 Outplacement
02SELEKCJA
KANDYDATÓW
•	 Assessment Center
•	 Core Skills Review
•	 Testy kompetencji
04UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW
W ORGANIZACJI
•	 Raport płacowy
•	 Badanie satysfakcji
i zaangażowania
03ADAPTACJA
•	 Wnioski Assessment Center
4544
R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0
O ANTAL
Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów
oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach,
w Polsce działa od 1996 roku.
Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą
projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych
przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.
Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy
macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się
zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska.
Obecnie w Antal działa 9 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom
w ramach oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych.
NASZE USŁUGI
Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do potrzeb pracodawców.
Specjalizujemy się nie tylko w rekrutacji, ale również w doradztwie HR.
Oferujemy usługi rekrutacji stałej, kontraktowej i RPO (Recruitment Process
Outsourcing), a także zaawansowane rozwiązania wspierające rekrutacje
czy wzmacniające wizerunek pracodawcy oraz narzędzia służące rozwojowi
pracowników. Prowadzimy również badania rynku pracy dostosowane
do potrzeb naszych klientów.
Rekrutacja Market Research Recruitment Process
Outsourcing
HR Consulting
Interim ManagementContracting Employer Branding
ANTAL Market Research
Antal Market Research to wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za przygotowanie raportów
analizujących rynek pracy. W ramach dywizji realizowane są zarówno raporty prezentujące
trendy na rynku pracy, jak i materiały przygotowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby
klientów. Antal Market Research opracowuje między innymi: raporty płacowe, raporty wizerunku
pracodawcy czy potencjału inwestycyjnego w obszarze kapitału ludzkiego, w określonych bran-
żach lub regionach.
BADANIA WYNAGRODZEŃ
Opracowujemy kompleksowe raporty płacowe w wybranych obszarach rynkowych. Dzięki
specjalizacjom zespołów w Antal jesteśmy w stanie przedstawić wynagrodzenia nawet w przy-
padku wąskich i niszowych grup stanowisk. Każde badanie projektujemy i przygotowujemy
według indywidualnego zapotrzebowania klienta.
BADANIA WIZERUNKU PRACODAWCY
W czasach rynku kandydata opinia potencjalnych pracowników o firmie ma kluczowy wymiar
przekładający się bezpośrednio na koszty i czas rekrutacji oraz poziom rotacji dobrowolnej
w organizacji. Antal Market Research oferuje przeprowadzenie badania wizerunku praco-
dawcy wśród precyzyjnie określonej grupy docelowej wskazanej przez klienta (np. specjalistów
IT). Raport przedstawi silne strony pracodawcy i potencjalne obszary rozwojowe. Wskaże trafne
kanały komunikacji informacji o firmie czy nowych wakatach.
BADANIA DOSTĘPNOŚCI KANDYDATÓW I POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO
W OBSZARZE KAPITAŁU LUDZKIEGO
W sytuacji, gdy firma zastawia się nad inwestycją w nowym regionie, dostępny kapitał ludzki
może zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu. Antal oferuje przeprowa-
dzenie kompleksowych badań określających: potencjał edukacyjny w konkretnych obszarach
specjalizacji, dostępność kompetencji na danym rynku, skalę trudności pozyskania pracow-
ników, przybliżony czas rekrutacji, wynagrodzenia w określonych lokalizacjach, cechy specy-
ficzne danego regionu wpływające na pozyskanie kapitału ludzkiego, potencjał relokacyjny oraz
analizę konkurencji.
Klientom oferujemy również usługę porównania wybranych lokalizacji zarówno w Polsce,
jak i za granicą.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH RYNKU PRACY PROWADZONYCH PRZEZ ANTAL?
Skontaktuj się z nami
NOTATKI
KONTAKT
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?
AGNIESZKA WÓJCIK
M A R K E T R E S E A R C H M A N A G E R
A N TA L
agnieszka.wojcik@antal.pl
www.antal.pl
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019

Recomendados

Raport von
RaportRaport
RaportOliwia Cyranowicz
338 views3 Folien
Raport spring 2017_pl_1_0_8 von
Raport spring 2017_pl_1_0_8Raport spring 2017_pl_1_0_8
Raport spring 2017_pl_1_0_8Grupa PTWP S.A.
17.5K views33 Folien
Gospodarka wrzuca niższy bieg von
Gospodarka wrzuca niższy biegGospodarka wrzuca niższy bieg
Gospodarka wrzuca niższy biegGrant Thornton
702 views12 Folien
Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy von
Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracyFirmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy
Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracyGrant Thornton
3.5K views8 Folien
Zarządy przyszłości von
Zarządy przyszłościZarządy przyszłości
Zarządy przyszłościGrant Thornton
532 views7 Folien
Polscy dyrektorzy finansowi zapowiadają oszczędności von
Polscy dyrektorzy finansowi zapowiadają oszczędnościPolscy dyrektorzy finansowi zapowiadają oszczędności
Polscy dyrektorzy finansowi zapowiadają oszczędnościGrant Thornton
3.5K views11 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019

Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata von
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego KandydataGlobalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego KandydataCEO Magazyn Polska
176 views16 Folien
Wyniki badania build the future 2020 von
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020PwC Polska
141 views24 Folien
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary von
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive SummaryGLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive SummaryMichael Page Polska
690 views1 Folie
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it von
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itRaport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itBarbara Kowalewska
534 views24 Folien
Przewodnik KarieraPlus IT 2015 von
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015KarieraPlus.pl
3.1K views56 Folien
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? von
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? Barbara Kowalewska
44 views31 Folien

Similar a Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019(20)

Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata von CEO Magazyn Polska
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego KandydataGlobalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
CEO Magazyn Polska176 views
Wyniki badania build the future 2020 von PwC Polska
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020
PwC Polska141 views
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it von Barbara Kowalewska
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itRaport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Barbara Kowalewska534 views
Przewodnik KarieraPlus IT 2015 von KarieraPlus.pl
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015
KarieraPlus.pl3.1K views
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? von Barbara Kowalewska
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015 von KarieraPlus.pl
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015
KarieraPlus.pl2.4K views
Po pierwsze smartfon von BPSC
Po pierwsze smartfonPo pierwsze smartfon
Po pierwsze smartfon
BPSC204 views
Trendy HR oczami BPSC von BPSC
Trendy HR oczami BPSCTrendy HR oczami BPSC
Trendy HR oczami BPSC
BPSC493 views
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute von HRM Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
HRM Institute1K views
Employer branding od_wymagamy_pl_2013 von Monika Walczak
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Monika Walczak 1K views
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce von CEO Magazyn Polska
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w PolsceWpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
CEO Magazyn Polska109 views
Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers... von zarzadzanie
Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers...Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers...
Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers...
zarzadzanie1.4K views
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY von EYPoland
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EYOgólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY
EYPoland1.1K views
Y-greki wierzą korporacjom von BPSC
Y-greki wierzą korporacjomY-greki wierzą korporacjom
Y-greki wierzą korporacjom
BPSC91 views
W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte von Deloitte Polska
W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| DeloitteW kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte
W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju – trendy CSR 2018| Deloitte
Deloitte Polska6.5K views
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow" von ControllingSystems.pl
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Magazyn Employer Branding Q1 2015 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q1 2015Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015
MJCC5.6K views
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową von Deloitte Polska
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
Deloitte Polska771 views
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.” von Deloitte Polska
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Deloitte Polska18.1K views

Más de Wroclaw

KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf von
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfWroclaw
1.2K views12 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159 von
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159Wroclaw
615 views19 Folien
Od pola na wrocławski Stół.pdf von
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdfWroclaw
26 views116 Folien
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf von
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfWroclaw
1.9K views18 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfWroclaw
341 views18 Folien
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf von
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
2K views18 Folien

Más de Wroclaw(20)

KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf von Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
Wroclaw1.2K views
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159 von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
Wroclaw615 views
Od pola na wrocławski Stół.pdf von Wroclaw
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdf
Wroclaw26 views
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf von Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
Wroclaw1.9K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
Wroclaw341 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
Wroclaw2K views
Listopadowe Krasnalowe Wieści von Wroclaw
Listopadowe Krasnalowe WieściListopadowe Krasnalowe Wieści
Listopadowe Krasnalowe Wieści
Wroclaw9.1K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
Wroclaw557 views
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Wroclaw737 views
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf von Wroclaw
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfPrzewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Wroclaw1.5K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
Wroclaw894 views
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf von Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
Wroclaw19.8K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
Wroclaw842 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Wroclaw688 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Wroclaw900 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Wroclaw914 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
Wroclaw676 views
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf von Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdfKRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
Wroclaw37.3K views
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf von Wroclaw
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
Wroclaw750 views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf von Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Wroclaw839 views

Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019

 • 1. R A P O R T A N T A L E D Y C J A 1 0 | P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy
 • 2. R APORT ANTAL WSTĘP: ARTUR SKIBAE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 32 Jako przełomowe wskazywane są zmiany dotyczące wykorzystania pracy zdalnej. Trend ten zarówno w zakresie oczekiwań pracowników, jak i wdrożeń po stronie firm istniał już od kilku lat – pandemia jedynie zinten- syfikowała to zjawisko. Rok 2020 wiele osób obwołało rokiem rewo- lucji na rynku pracy. Czy rzeczywiście tak jest? Bezrobocie wzrosło bardzo nieznacznie – mowa o wartości nieco przekraczającej 1 punkt procentowy. Odnotowane zostały chwilowe spadki liczby prowadzonych rekrutacji, ale większość firm wróciła już do swoich standardowych działań mających na celu pozyskanie kandydatów. Mimo, że liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów zmniejszyła się – nadal pozo- staje im duży wybór atrakcyjnych wakatów, a niewielkie spadki wpłynęły na bardziej racjonalne i rozważne decyzje odnośnie wyboru procesów rekrutacyjnych. Jako prze- łomowe wskazywane są również zmiany dotyczące wykorzystania pracy zdalnej. Trend ten zarówno w zakresie oczekiwań pracowników, jak i wdrożeń po stronie firm istniał już od kilku lat – pandemia jedynie zintensyfikowała to zjawisko. Nadal jednak przedsiębiorstwa deklarują, duże potrzeby w zakresie koniecznej przestrzeni biurowej, a jednocześnie bardzo niewielka część pracowników wyobraża sobie pracę w 100% w ramach home office. Relacji społecz- nych, swobodnego przepływu myśli i idei w większości branż komunikacja online nie jest w stanie w pełni zastąpić. Według mnie zmiany w gospodarce, będące konsekwencją ograniczeń epidemicznych, pogłębiły zarówno mocne, jak i słabe strony firm. Organizacje dojrzałe a jednocześnie podą- żające za trendami, nie miały kłopotu z wdrożeniem koniecznych innowacji, gdyż były one wprowadzane ewolucyjnie już od jakiegoś czasu. Wiele firm, nawet jeśli wstrzymało prowadzenie procesów rekru- tacyjnych, to na bardzo krótki czas, i szybko wróciłododziałańmającychnaceluwykorzy- stanie sytuacji i pozyskanie nowych talentów do organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw już wprowadza bądź planuje podwyżki dla pracowników, bada nastroje wewnątrz orga- nizacji, jak i na rynku oraz aktywnie szuka nowych szans. Część firm została w więk- szym stopniu dotknięta skutkami spowolnienia gospodarczego, lecz rzadko która z nich decyduje się na gwałtowne kroki – a raczej kieruje swoją strategię na utrzymanie stabil- ności i stopniową optymalizację kosztów. Z moich obserwacji wynika, że z pierwszych miesięcy pandemii, zarówno pracodawcy, jak i specjaliści i menedżerowie, wyszli obronną ręką. Od ich inicjatywy, motywacji, gotowości do zmian – zależy ich dalszy rozwój. Na brak możliwości rynkowych – nie można jednak narzekać. Życzę inspirującej lektury, WSTĘP A R T U R S K I B A PREZES ANTAL
 • 3. 54 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Spis treści WSTĘP KLUCZOWE WNIOSKI Z RAPORTU CZĘŚĆ I Specjaliści i menedżerowie na rynku pracy 1.01 Liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów 1.02 Czas poszukiwań nowej pracy 1.03 Ocena sytuacji zawodowej 1.04 Otrzymane podwyżki CZĘŚĆ II Otwartość specjalistów i menedżerów na zmianę pracy 2.01 Nastawienie do zmiany pracy 2.02 Specjaliści i menedżerowie na social media CZĘŚĆ III Motywacje do zmiany pracy 3.01 Powody odpływu pracowników z organizacji 3.02 Oferta pracy, która skusi pracownika 3.03 Wysokość oczekiwanej podwyżki w przypadku zmiany pracy 3.04 Pożądane benefity CZĘŚĆ IV Mobilność specjalistów i menedżerów 4.01 Otwartość na relokację 4.02 Atrakcyjność relokacyjna polskich miast METODOLOGIA O ANTAL 2 6 8 10 13 15 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36 38 44
 • 4. 76 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 KLUCZOWE WNIOSKI Z R APORTU Kluczowe wnioski z raportu 01 Mniej liczne oferty, ale wciąż atrakcyjne Badanie Antal pokazało spadek dynamiki wzrostu liczby ofert pracy dla specjalistów i menedżerów. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzy- mują średnio 7 ofert pracy rocznie w porów- naniu do 9 ofert w 2019 roku. 02 Nowe role dla prawników Największą poprawę swojej sytuacji zawo- dowej na rynku pracy zauważyli prawnicy oraz przedstawiciele obszaru IT. Ponad połowa badanych z tych dyscyplin odczuła poprawę i zadeklarowała zmianę na plus. W przypadku prawników jest to o ponad 30 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej, co jest potwierdze- niem znacznie korzystniejszej pozycji na rynku. 03 Elastyczność godzin pracy Niezmiennie elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej to poza wyna- grodzeniem najważniejsze elementy w ofercie pracodawcy i najbardziej pożądane bene- fity. Jednocześnie do największych atutów zawartych w ofercie pracy należą dodatkowe dni urlopu (43%). 04 Przyczyny zmiany pracy Jedną z najczęstszych przyczyn podawanych jako powód zmiany pracy jest: propozycja wyższego wynagrodzenia (41% badanych) oraz bardziej atrakcyjne możliwości rozwoju kariery (40% badanych). Złe zarządzanie w organizacji wskazywane było jako kolejny powód, który skłania do odejścia z firmy. Wyznacza to konieczność zmian w przedsiębiorstwach, w zakresie dobrej komunikacji z pracownikami oraz stylu zarządzania. 05 Elementy zachęcającej oferty pracy Najważniejszym elementem, który powinna zawierać oferta pracy, aby kandydat zdecydował się ją rozważyć, to nadal wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie, choć nieznacznie straciło na znaczeniu (spadek wskazań o 2 punkty procentowe). Warunkiem zmiany u ponad połowy respon- dentów jest też możliwość zatrudnienia na umowę o pracę oraz możliwość pracy zdalnej. W dobie zwiększonych możliwości wykonywania obowiązków z domu dla mniejszej liczby osób ważna jest natomiast dogodna lokalizacja biura. Firmy zatrudniają ostrożniej, poszukując doświadczonych ekspertów, ale jednocześnie proponując atrakcyjne warunki i ciekawe możliwości rozwoju.
 • 5. 98 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Specjaliści i menedżerowie na rynku pracy CZĘŚĆ I
 • 6. 1.01 Liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów Widoczny, od kilku edycji badania, wzrost liczby ofert pracy, kierowanych do kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, w tym roku wyhamował. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie 7 ofert pracy. Wzrostowe tendencje dotyczą przedstawicieli administracji, marketingu oraz prawników, którzy otrzymali średnio o 2 oferty więcej. Analizując wyniki per dyscyplina wyraźny spadek obserwujemy w branży IT. Pracownicy tego obszaru otrzymali średnio o 6 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych mniej niż rok wcześniej. Spadek zauważalny jest również w przypadku inżynierów – o 4 oferty rocznie mniej. IT Finanse i księgowość Logistyka Administracja Wyższa kadra zarządzająca Marketing Inżynieria HR Sprzedaż Prawo Ogółem Ile w ciągu ostatniego roku otrzymałeś/otrzymałaś ofert pracy? 2020 2019 ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA IT 19 25 -24% Finanse i księgowość 9 9 0% Logistyka 7 7 0% Administracja 7 4 +75% Wyższa kadra zarządzająca 6 6 0% Marketing 6 5 +10% Inżynieria 5 9 -44% HR 5 7 -29% Sprzedaż 5 5 0% Prawo 5 3 +40% Ogółem 7 9 -22% 1110 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY KOMENTARZ EKSPERTA MONIKA KILIAŃSKA TEAM MANAGER | ANTAL IT SERVICES Warto zauważyć, że pomimo ogólnej ten- dencji spadkowej w kontekście otrzymy- wanej liczby ofert pracy w branży IT, obszar e-commerce w okresie obostrzeń bardzo zyskał na popularności. Projekty w zakresie digital również mocno przyśpieszyły – firmy prowadzące sklepy w sieci, oferujące usługi on-line, znacznie częściej rekrutowały spe- cjalistów. Zauważalny spadek ofert pracy, w porówna- niu do roku 2019, został zanotowany między innymi w branży IT. Jest on odzwierciedle- niem zmian w trendach dotyczących zatrud- nienia. W niektórych sektorach rynku zapo- trzebowanie na nowe osoby bardzo zmalało, miały miejsce również masowe zwolnienia. W innych - pracodawcy mieli jeszcze większe zapotrzebowanie rekrutacyjne. Rynek mocno się podzielił. Podobne tendencje można zaobserwować w branży IT. W przypadku części firm pan- demia nie wpłynęła na spadek liczby reali- zowanych projektów rekrutacyjnych, noto- wano wręcz ich wzrost. Jednakże w wielu organizacjach pojawiły się redukcje wakatów, optymalizacja kosztów, czy też obniżki wyna- grodzeń. Te przedsiębiorstwa, które nadal zatrudniały, częściej deklarowały wzrost zapotrzebowania na doświadczonych spe- cjalistów. Wymagania pracodawców doty- czące kompetencji kandydatów poszły w górę. Wynikiem tej sytuacji rynkowej była wzmożo- na aktywność pracowników, którzy częściej deklarowali poszukiwanie nowej pracy i od- powiadali na ogłoszenia. Jednocześnie specjaliści i menedżerowie IT stali się jednak ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfi- kują oferowane warunki, zwłaszcza w aspek- tach związanych z bezpieczeństwem zatrud- nienia. Taka postawa jest wynikiem wzros- tu liczby zwolnień przy jednoczesnej niższej dostępności nowych wakatów. Dla firm mających stabilną pozycję na rynku jest to szansa na pozyskanie dotychczas niezwykle trudno dostępnych kompetencji. Podsumowując, pandemia COVID-19 spra- wiła, że firmy zatrudniają mniejszą liczbę ekspertów IT niż w roku 2019. W sytuacji, kiedy mają potrzeby rekrutacyjne, to stawiają na bardziej doświadczonych, a co za tym idzie, bardziej samodzielnych specjalistów, oferu- jąc im adekwatne do ich umiejętności wyna- grodzenie.
 • 7. SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY UDZIAŁ PROCENTOWY Mniej niż 1 miesiąc 10% 1 miesiąc – mniej niż 3 miesiące 41% 3 miesiące – mniej niż 6 miesięcy 29% Powyżej 6 miesięcy 20% 1312 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Jak sądzisz, ile czasu zajęłoby Ci znalezienie nowej pracy adekwatnej do Twoich kompetencji i oczekiwań? 1.02 Czas poszukiwań nowej pracy W badaniu zapytano respondentów o przewidywany czas znalezienia nowego miejsca zatrud- nienia, adekwatnego do ich kompetencji i oczekiwań. O ile przy niskim poziomie bezrobocia w Polsce, zdecydowana większość specjalistów i menedżerów jest w stanie z łatwością znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, o tyle kluczowe jest pytanie, czy będzie to miejsce gwarantu- jące oczekiwany rozwój zawodowy. Ocena potrzebnego czasu na znalezienie takiej pracy pozo- staje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. O znalezieniu nowego zatrudnienia w mniej niż 3 miesiące najczęściej przekonani są specja- liści i menedżerowie IT (73%), HR (59%) oraz inżynierowie (56%). Dłuższe poszukiwania przewi- duje zwłaszcza wyższa kadra zarządzająca. KOMENTARZ EKSPERTA MICHAŁ BORKOWSKI TEAM MANAGER | ANTAL FINANCE & ACCOUNTANCY Popyt na kandydatów dyktuje podaż ofert pracy dostępnych na rynku. Mimo zapowiadanego spadku PKB i negatywnych dla gospodarki skutków wywołanych przez pandemię, liczba ofert pracy ciągle utrzy- muje się na stosunkowo wysokim poziomie. Wciąż atrakcyjne stawki wynagrodzeń przy bardzo wysokiej jakości pracy specjalistów są motywatorem dla firm do rozbudowy- wania coraz to nowych obszarów opera- cyjnych. Fakt, że ponad 50% respondentów sygnali- zuje bardzo dużą pewność siebie i zawężenie czasu potrzebnego do znalezienia nowej, zadowalającej pracy do okresu krótszego niż 3 miesiące. To nam mówi, że potencjał za- trudnienia dla specjalistów i menedżerów jest wciąż bardzo duży. Ponadto na rynku wciąż rosną wynagrodzenia – szczególnie dla osób w okresie 2-5 pierwszych lat nabywania doświadczenia zawodowego. Na dynamikę wzrostu wpływa automatyzacja i wykorzys- tanie nowych technologii, które przekładają się na większą efektywność pracy. Człowiek wspierany sztuczną inteligencją nie potrze- buje już 10 lat do osiągnięcia poziomu defi- niowanego jako specjalista/ekspert. Dzisiaj ten czas skraca się przynajmniej o połowę. Duża konkurencyjność rynku pracy nie sprzyja pracodawcom. W ocenie kandydatów pro- cesy rekrutacyjne często trwają za długo. Nawet jeśli do takiego procesu angażowany jest specjalista lub menedżer, który nie szuka aktywnie pracy, często nie ma też profilu w zawodowych portalach społecznościo- wych, po otrzymaniu zaproszenia do udziału w konkretnej rekrutacji, zaczyna on być kandy- datem aktywnym. Po zbudowaniu swojego pierwszego profesjonalnego CV i utworzeniu profilu w mediach społecznościowych, cieka- wość nie pozwala mu pozostać tylko w proce- sie, do którego został zaproszony. Kończy się to zazwyczaj na przyjęciu oferty, która zostanie wystosowana jako pierwsza. Firmy, które są tego świadome, często skracają czas rekru- tacji, pozyskując wartościowych pracowników dzięki wyprzedzeniu swojej konkurencji. Specjaliści i menedżerowie są wciąż bardzo wartościowymi pracownikami, zarówno dla rodzimych firm, jak i międzynarodowych kor- poracji. To właśnie od ich wiedzy i doświad- czenia, uzależniona jest strategia obrony przed negatywnymi skutkami kryzysu. Wbrew pozorom to właśnie trudna sytuacja rynkowa sprzyja dostrzeganiu talentów, czy to w orga- nizacji, czy poza nią. W badanym obszarze nie ma wyników odmiennych od kilkuletniego trendu. Wynika to z faktu, że firmy od dłuższe- go czasu przygotowywały się na spowol- nienie, budując scenariusze kryzysowe. Rynek po kilku latach wzrostów spodziewał się mniej lub bardziej dotkliwego załamania gospo- darczego. 29% 41% 10% 20% Powyżej 6 miesięcy 3 miesiące - mniej niż 6 miesięcy Mniej niż 1 miesiąc 1 miesiąc - mniej niż 3 miesiące
 • 8. RAPORTPŁACOWY Znajdź optymalną strefę wynagrodzeń I P O W I E D Z S T O P P R E S J I P Ł A C O W E J Według badań, pracownik zmieniający pracę oczekuje średnio 22% podwyżki. Sprawdź, jak kształtują się wynagrodzenia oferowane w Twojej firmie na tle konkurencji oraz znajdź bezpieczną strefę, która zapobiegnie rotacji pracowników. Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę naszych usług Market Research. 1.03 Ocena sytuacji zawodowej W badaniu 45% specjalistów i menedżerów zadeklarowało, że odczuło poprawę swojej sytuacji zawodowej. Jest to jednak o 10 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku. Pośród respondentów oceniających swoją pozycję zawodową jako korzystniejszą są prawnicy (60%) oraz przedstawiciele branży IT (58%). Natomiast 44% respondentów zadeklarowało brak poprawy swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy. Czy w ciągu ostatniego roku odczułeś/odczułaś poprawę swojej sytuacji zawodowej na rynku pracy? Zdecydowanie tak Zdecydowanie nie Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie 15 SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY 28% 28% 11% 17% 16% Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie
 • 9. SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE NA RYNKU PR ACY ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA Niska (1-5%) 18% 23% -5% Przeciętna (6%-20%) 26% 30% -4% Wysoka (powyżej 20%) 13% 14% -1% Nie otrzymałem/otrzymałam podwyżki w ciągu ostatniego roku 43% 33% +10% 2020 2019 NISKA (1-5%) PRZECIĘTNA (6%-20%) WYSOKA (powyżej 20%) Nie otrzymałem/otrzymałam podwyżki w ciągu ostatniego roku 1716 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 KOMENTARZ EKSPERTA AGNIESZKA TYMOSZEK SENIOR CLIENT MANAGER | ANTAL 43% badanych specjalistów i menedżerów nie otrzymało w tym roku podwyżki. To 10 procentowy wzrost tej liczby w sto- sunku do zeszłego roku. 2020 to wyjątkowy czas, w którym bardziej niż wzrost wyna- grodzenia dla pracownika ważniejsze była stabilizacja i pewność zatrudnienia. Obserwacje Antal pokazują, że procesy podwyżkowe często były zamrożone, gdyż w bardzo dużej części organizacji wypadają one właśnie na wiosnę. W tym roku zbiegło się to z lockdownem i czasem największej niepewności biznesowej. Trudno się więc dziwić, że zwiększył się odsetek osób, które nie mogły cieszyć się wzrostem wynagrodze- nia. Nie brakowało też organizacji, w których doszło do ogólnofirmowych okresowych obniżek wynagrodzeń na poziomie 10-25%. Obniżki te często obowiązywały przez okres nawet 6 miesięcy. Mając na uwadze sytuację firm i otoczenie biznesowe, duża część pracowników nie dostała podwyżek, ponieważ nawet nie wnioskowała o ich przyznanie. Możemy podejrzewać, że takie rozmowy będą prowa- dzone pod koniec roku. Tradycyjnie, wiele podwyżek wynika też z kontrofert, jakie pracodawca przedstawia swoim pracownikom, w momencie, gdy ci składają wypowiedzenia. Mniejsza dynamika rynku pracy mogła mieć również wpływ na to, że tych wypowiedzeń było mniej, a więc pracodawcy nie musieli podnosić wyna- grodzeń, aby utrzymać pracownika w organi- zacji. Najrzadziej przyznawane podwyżki były w branżach, które najmocniej odczuły skutki kryzysu, albo też w których ofert pracy było najmniej, czyli ubezpieczenia, doradztwo/ consulting, motoryzacja i lotnictwo, agencje marketingowe, reklamowe, PR. Czy i jaką otrzymałeś/otrzymałaś podwyżkę w ciągu ostatniego roku? 1.04 Otrzymane podwyżki Podwyżki w ubiegłym roku otrzymało 57% badanych. Najczęściej zostawały one przyznawane specjalistom i menedżerom z obszaru IT (64%), finansistom (63%) oraz inżynierom (62%). Najrzadziej podwyżki otrzymali handlowcy (55%), wyższa kadra zarządzająca (52%) oraz pracownicy działów marketingu (49%). W stosunku do roku 2019 wzrósł o 10 punktów procento- wych odsetek osób, które nie odnotowały wzrostu wynagrodzenia (43%).
 • 10. 1918 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Otwartość specjalistów i menedżerów na zmianę pracy CZĘŚĆ II
 • 11. ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA Aktywnie dążę do zmiany pracy (np. przeglądam i odpowiadam na ogłoszenia rekrutacyjne) 31% 40% -9% Nie szukam pracy aktywnie, ale nie ignoruję propozycji zawodowych, które trafiają do mnie np. przez headhunterów, znajomych lub portale networkingowe (np. GoldenLine, LinkedIn) 59% 52% +7% Nie szukam pracy aktywnie, ignoruję wszelkie zaproszenia do udziału w rekrutacji 10% 8% +2% Aktywnie dążę do zmiany pracy Nie szukam pracy aktywnie, ale nie ignoruję propozycji zawodowych Nie szukam pracy 2020 2019 2120 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 OT WARTOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW NA ZMIANĘ PR ACY 2.01 Nastawienie do zmiany pracy Jakie jest Twoje obecne nastawienie do zmiany pracy? KOMENTARZ EKSPERTA AGNIESZKA WÓJCIK MARKET RESEARCH MANAGER | ANTAL W tegorocznej edycji badania odnotowano spadek liczby osób aktywnie poszukujących pracy. W dobie zwiększonej liczby zwolnień te wyniki mogą dziwić, a na pewno nie są pocieszeniem dla pracodawców, dla których rynek pracownika i trudności z pozyska- niem talentów są wyzwaniem już od wielu lat. Z czego wynika mniejsza liczba poten- cjalnych kandydatów? Analizując dane cząstkowe można zaobser- wować, że te osoby, które odczuły poprawę sytuacji zawodowej lub chociażby brak jej pogorszenia, wyraźnie rzadziej deklaru- ją aktywne poszukiwanie pracy. Specjaliści i menedżerowie, którzy oceniają ubiegły rok jako lepszy w ich karierze od poprzednie- go rzadko decydują się na zmiany – tylko 18% poszukuje aktywnie pracy. Obserwacje konsultantów Antal wskazują, że takie osoby doceniają swoje miejsce pracy i sądzą, że w innych firmach sytuacja ekonomiczna może być gorsza i dawać mniejsze szanse na rozwój, dlatego też nie wychodzą aktywnie na rynek. Do czynienia mamy tutaj z paradoksem – w dobie spowolnienia gospodarczego pozyskanie utalentowane- go, z potwierdzonymi sukcesami kandyda- ta – może być jeszcze trudniejsze! O talenty pracodawcy będą musieli jeszcze mocniej zabiegać dodając do oferty atrakcyjnego pakietu wynagrodzenia, także zapewnienie stabilności zatrudnienia – np. w postaci dłuższych okresów wypowiedzeń. W grupie, która dostrzega pogorszenie swo- jej sytuacji zawodowej – niemal połowa (44%) wychodzi aktywnie na rynek pracy, a tylko 6% deklaruje, że nie jest zainteresowanych żadnymi ofertami. W tym momencie warto też pochylić się nad wynikami w aspekcie poszczególnych branż. Najczęściej szukają aktywnie pracy osoby z FMCG (46%)) – najrza- dziej zaś specjaliści i menedżerowie z centrów usług wspólnych (19%), kancelarii prawnych (22%), bankowości czy IT (26%), w których sytuacja rynkowa oceniana jest jako wyjąt- kowo stabilna. Po raz kolejny można zaobser- wować, że branże, w których odnotowywane są wzrosty, nadal będą miały do czynienia z rynkiem kandydata, podczas gdy tylko w nielicznych obszarach zwiększyła się dyna- mika poszukiwań pracy. W stosunku do zeszłego roku można zaobserwować malejący odsetek specjalistów i mene- dżerów poszukujących aktywnie pracy – obecnie wynosi on 31%. Prawie 60% respondentów pozostaje otwartych na oferty pracy, ale nie podejmuje konkretnych działań w celu zmiany.
 • 12. 2020 2019 ROK 2020 ROK 2019 RÓŻNICA Tak, posiadam profil na GoldenLine lub LinkedIn i na bieżąco aktualizuję informacje o zmianach w mojej karierze na przynajmniej jednym z nich 75% 80% -5% Tak, posiadam profil na GoldenLine lub LinkedIn, jednak informacje w nim zawarte nie są aktualne 14% 13% +1% Nie posiadam profilu zawodowego ani na GoldenLine, ani na LinkedIn 11% 7% +4% Tak, posiadam zaktualizowany profil na GoldenLine lub LinkedIn Tak, posiadam profil na GoldenLine lub LinkedIn, ale niezaktualizowany Nie posiadam profilu zawodowego 2322 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 OT WARTOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW NA ZMIANĘ PR ACY 2.02 Specjaliści i menedżerowie na social media Czy posiadasz zaktualizowany profil zawodowy na GoldenLine lub LinkedIn? KOMENTARZ EKSPERTA IWO PALISZEWSKI CEE MARKETING EMPLOYER BRANDING MANAGER | ANTAL LinkedIn dziś to ponad 600 milionów użyt- kowników i przyrost na poziomie 2 nowych członków na sekundę – te liczby i drzemiący w samej platformie potencjał robią wra- żenie. Po raz kolejny wysoki udział osób zarejestrowanych na portalach społeczno- ściowych o profilu zawodowym nie jest zaskoczeniem. Digitalizacja rynku pracy, wymaga od kandy- datów, aby swój profil na portalach typu LinkedIn czy Goldenline traktować jak „wir- tualne CV”, które jest do dyspozycji zarówno rekruterów aktywnie poszukujących talentów, jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Prawie 90% respondentów naszego badania posiada swój profil w profesjonalnych sie- ciach społecznościowych i tym samym „pomaga szczęściu” w odnalezieniu nowego pracodawcy. Liderami „cyfrowej obecności” są pracownicy sektora IT (98%), agencji reklamowych i PR (95%) oraz energetyki (94%). Najmniejszą reprezentacje online mają przedstawiciele służby zdrowa, nierucho- mości oraz handlu detalicznego. Co ciekawe, respondenci deklarujący fakt nieposiadania profilu w mediach społecznościowych otrzy- mują średnio 3 oferty pracy w ciągu roku, podczas gdy Ci obecni online otrzymują ich 3 razy więcej, bo aż 9. Wniosek jest więc prosty – warto pomóc szczęściu i dać się znaleźć potencjalnemu pracodawcy oraz aktywnie inwestować w promowanie samych siebie poprzez dzia- łania z zakresu personal brandingu, tj. stra- tegii marketingowej polegającej na inwesto- waniu w budowanie reputacji i zwiększaniu swojej wartości na rynku pracy. Nadal wiele do życzenia pozostawia jakość profili oraz częstotliwość aktualizacji – większość osób wraca na swoje konto tylko w momencie zmiany pracy. Zachęcam, aby aktywnie inwestować czas i pracować nad swoim cyfrowym cv, dodawać wartościowe słowa kluczowe i opisy, który pomogą bardziej efektywnie indeksować sam profil i docierać do rekruterów i nadawców targetowanych kampanii rekrutacyjnych. Sam Jeff Weiner właściciel LinkedIn jakiś czas temu przedstawił długoterminową strategię portalu nazywaną Economic Graph tj. cyfro- wą reprezentacje globalnej gospodarki i unikalne spojrzenie na świat pracy. Zespół LinkedIn współpracuje ze światowymi lide- rami w celu analizy rynków pracy i reko- mendowania rozwiązań politycznych. Ma to prowadzić do przygotowania globalnej siły roboczej do pracy w przyszłości. Dzięki tym spostrzeżeniom możemy pomóc połączyć więcej osób z adekwatnymi dla nich możli- wościami zawodowymi. Specjaliści i menedżerowie doceniają możliwość budowania profesjonalnego wizerunku i dostępu do branżowej wiedzy. 89% respondentów posiada profil zawodowy. Najczęściej posia- dają swój profil na social mediach przedstawiciele działów HR (88%), IT (83%) oraz wyższa kadra zarządzająca (78%).
 • 13. 2524 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Motywacje do zmiany pracy CZĘŚĆ III
 • 14. 2726 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOT Y WACJE DO ZMIANY PR ACY 3.01 Motywacje do zmiany pracy Głównym powodem zmiany pracy dla 41% respondentów są atrakcyjniejsze możliwości rozwoju kariery. Następnie wymieniana jest propozycja wyższego wynagrodzenia oraz złe zarządzanie w organizacji, podobnie jak w ubiegłym roku. Wśród innych odpowiedzi 2% ankietowanych wskazało zwolnienie z pracy z powodu redukcji etatów lub zamknięcia firmy – co wynika z obecnej sytuacji na rynku pracy. KOMENTARZ EKSPERTA FABIAN PIETRAS BUSINESS UNIT DIRECTOR | ANTAL IT SERVICES Chęć rozwoju, poszerzenia kompetencji oraz zwiększenie uposażenia są nadal najważniejszym motywatorem do zmiany pracy. Wyższe stanowisko lub poszerzenie obszaru, w którym się działa praktycznie zawsze niesie za sobą wzrost wynagro- dzenia, dlatego też te dwa komponenty zawsze idą w parze. Kandydaci raczej nie zmieniają pracy dla kilku procent podwyżki. Wzrost wynagrodzenia, aby był motywu- jący, przeważnie wynosi pomiędzy 15-20%, co również ma niwelować ryzyko związane ze zmianą środowiska pracy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy coraz częściej odchodzą z organizacji, w których źle się czują bądź atmosfera jest dla nich nieodpowiednia. Szalenie ważne stają się kwestie interper- sonalne i dobór odpowiedniej kadry mene- dżerskiej. Kompetencja zarządzania zespo- łem, zdolności negocjacyjne, a przede wszystkim, umiejętność zbudowania relacji, jest kluczowym narzędziem, którym chara- kteryzuje się menedżer. Praca zdalna była, jest i będzie wyzwaniem dla wielu organizacji i szefów zespołów. To co kiedyś wypowiedziane, ze względu na tembr głosu, kontekst sytuacyjny, mogło być traktowane jako uwaga motywacyjna – teraz wysłane emailem może być odebrane jako atak bądź zarzut co do jakości pracy podwładnego. Pandemia, która zmusiła większość przed- siębiorstw do pracy zdalnej, powoli zbiera plony, obnażając niejednokrotnie braki menedżerskie czy też niewystarczająco sprecyzowane procesy organizacyjne. Sytuacja na tyle zaskoczyła rynek, że w części firm reguły wsparcia powstają dopiero teraz, po uporaniu się z pierwszymi wyzwaniami w okresie lockdownu i ułożeniu procesów biznesowych na nowo. Blisko ¼ pracowników dochodzi do przeko- nania, że zawód, który wykonują jest dla nich nieatrakcyjny bądź nie daje im odpo- wiedniej satysfakcji czy to osobistej, czy też finansowej. Decydują się na kursy w całkowicie innej branży lub poszukują stanowisk, gdzie mogliby na nowo zacząć budować swoją karierę. Dzieje się też tak ze względu na ciągle rosnący i zmieniający się rynek pracy. Powstają innowacyjne zawody, czy też potrzeby konsumentów zmieniają się na przestrzeni lat, przekładając się na nowe możliwości rozwoju. Jakie przyczyny skłoniły Cię do zmiany pracy ostatnim razem? Bardziej atrakcyjne możliwości rozwoju kariery Propozycja wyższego wynagrodzenia Złe zarządzanie w organizacji Zła atmosfera w organizacji Niejasna ścieżka awansu w firmie lub jego brak przez dłuższy czas Problemy z komunikacją z bezpośrednim przełożonym Chęć zmiany ścieżki kariery Stres w pracy Monotonia obecnej pracy Brak work - life balance Brak jasności roli Inne Lepsza lokalizacja innej firmy Brak odpowiednich narzędzi pracy zapewnianych przez pracodawcę Niedopasowanie do roli Wygaśnięcie umowy z pracodawcą Propozycja bardziej atrakcyjnych benefitów pozapłacowych Brak integracji między pracownikam Powody rodzinne Nigdy nie zmieniłem / zmieniłam pracy Zwolnienia
 • 15. 2020 2019 2928 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOT Y WACJE DO ZMIANY PR ACY 3.02 Oferta pracy, która skusi pracownika Jako konieczne elementy nowej oferty pracy wymieniane są niezmiennie wyższe wynagrodzenie (71%), umowa o pracę (58%) oraz nowy element, który został wskazany przez ponad 50% respondentów, czyli możliwość pracy zdalnej. Elastyczne godziny pracy tracą na znaczeniu, w sytuacji, kiedy duża część pracowników pracuje z domu, dzięki czemu oszczędzają czas na dojazdach do biura. KOMENTARZ EKSPERTA ROMAN ZABŁOCKI BUSINESS UNIT DIRECTOR | ANTAL ENGINEERING OPERATIONS Wielu pracodawców wyszło z założenia, że czas pandemii to idealny okres na po- szukiwanie talentów. Oczywiście to dobry pomysł. Jednak założenie, iż będzie to czas, gdy kandydaci na rynku pracy będą mieli niższe oczekiwania wobec nowych praco- dawców, jak również ich ofert, jest już błędne. W maju i czerwcu można było zaobser- wować wzmożony odzew kandydatów na publikowane oferty pracy i jednocześnie zdecydowanie mniejszą liczbę propozycji od pracodawców. Sytuacja natomiast szybko się ustabilizowała, a oczekiwania poten- cjalnych pracowników się nie zmniejszyły. Potwierdzeniem tych informacji są również przedstawione dane w raporcie. Nadal głów- nym kryterium przy zmianie pracy jest wyższe wynagrodzenie (73%), umowa o pracę (58%) i dogodna lokalizacja (47%). Zauważamy spadek oczekiwań o 7 punktów procentowych w zakresie dogodnej lokalizacji czy szybkiego dojazdu. W 2019 roku wskaźnik ten był na poziomie 54%, lecz nadal jest to zbyt mała różnica, aby można było pokusić się o stwierdzenie, iż rynek pracy zmienił się i mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy. Wszystko wraca do nowej rzeczywistości, a wiele organizacji zaplanowało redefinicję kompetencji wymaganych u nowo zatru- dnianych pracowników. Kandydaci na rynku pracy pomimo nawet aktywnego poszukiwania zatrudnienia również rozpatrują pracodawców i ich oferty z perspektywy długoterminowej, jako miejsce rozwoju, w którym stabilna forma zatrud- nienia będzie zapewniała poczucie bezpie- czeństwa, a jednocześnie gwarantowała elastyczność w celu zapewnienia balansu między życiem zawodowym i prywatnym. Branże, w których wolumeny produkcyjne nieznacznie zmalały, postawiły na zmiany w ich strukturach, czy też na zredefiniowanie zakresów obowiązków na wybranych stano- wiskach. Firmy te, stawiając na strategię przeczekania i samowystarczalność, ograni- czyły swoje funkcjonowanie do najważniej- szych celów biznesowych, hamując rozwój czy plany inwestycyjne. Niewiele przedsiębiorstw decyduje się na odważną ekspansję i wykorzystanie obecnej chwili w celu powiększenia udziału na rynku. Mimo to, sytuacja specjalistów i menedżerów jest bardzo stabilna. Jakie są konieczne elementy, które musi zawierać oferta pracy, abyś zdecydowała/zdecydował się ją rozważyć? Wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie Umowa o pracę Możliwość pracy zdalnej Elastyczne godziny pracy Dogodna lokalizacja/dobra komunikacja Jasno określone warunki awansu Atrakcyjne narzędzia pracy (np. laptop, telefon, samochód) Ceniona przeze mnie marka pracodawcy Umowa B2B Atrakcyjna powierzchnia biurowa
 • 16. 3130 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOT Y WACJE DO ZMIANY PR ACY 3.03 3.04 Wysokość oczekiwanej podwyżki w przypadku zmiany pracy Pożądane benefity Średni procent oczekiwanego wzrostu wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy przez specjalistów i menedżerów wyniósł 20%. Jest to nieznaczny spadek, bo tylko o 1 punkt procentowy w stosunku do zeszłego roku. Najwyższego wzrostu wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy oczekują prawnicy oraz pracownicy działów administracyjnych. Najniższe wymagania mają zaś przedstawicie struktur HR oraz wyższej kadry zarządzającej. Jako ważny atut w ofercie pracy specjaliści i menedżerowie wymieniają najczęściej elastyczny czas pracy (67%) oraz możliwość pracy zdalnej (67%). Ponad 60% respondentów chciałoby otrzymywać dodatkowe premie i bonusy. Na kolejnych miejscach plasuje się prywatna opieka medyczna oraz dodatkowe dni urlopu. Inne możliwości wskazane przez respondentów to: prywatna opieka medyczna dla członków rodziny, samochód służbowy czy karta fitness. Wynagrodzenia o jaki procent większego niż obecne oczekujesz w przypadku zmiany pracy? Jakie benefity chciałabyś/chciałbyś otrzymywać? Prawo Administracja Marketing IT Sprzedaż Inżynieria Finanse i księgowość Logistyka Wyższa kadra zarządzająca HR Ogółem Elastyczny czas pracy Możliwość pracy zdalnej Dodatkowe premie i bonusy Prywatna opieka medyczna Dodatkowe dni urlopu Prywatna opieka medyczna dla członków rodziny Samochód służbowy Karta fitness Dofinansowanie edukacji Prezenty i bony świąteczne Dofinansowanie do ubezpieczenia na życie Miejsce parkingowe Dofinansowanie wakacji Dofinansowanie posiłków Dofinansowanie do ubezpieczenia emerytalnego Dofinansowanie dojazdów do pracy Bilety do kina/teatru Możliwość wzięcia pożyczki od pracodawcy na preferowanych warunkach Pokoje relaksu, odpoczynku w pracy Bony towarowe Dofinansowanie do przedszkola Inne
 • 17. 3332 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Mobilność specjalistów i menedżerów CZĘŚĆ IV
 • 18. 4.01 Otwartość na relokację Obecnie 69% respondentów w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy zdecydowa- łoby się na przeprowadzkę, dlatego też otwartość specjalistów i menedżerów niezmiennie od zeszłego roku oceniana jest na wysoką (wzrost o 1 punkt procentowy). Najczęściej gotowość do relokacji deklarują pracownicy działów administracji (78%) – jest to wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Również na taką opcję otwarta jest wyższa kadra zarządzająca (76%) oraz przedstawiciele branży inżynieryjnej (75%). Natomiast najrzadziej deklarują otwartość na relokację przedstawi- ciele działów HR oraz IT. Otwartość na relokację 34 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa J A K J E S T W T W O J E J F I R M I E ? Przywództwo to wyzwanie numer 1 działów HR, w Polsce i na świecie. Zbadaj i rozwiń kompetencje menedżerów w Twojej organizacji, zbuduj efektywny zespół, który wspólnie osiąga zamierzone cele. Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę usług Antal HR Consulting. ASSESSMENTCENTER/DEVELOPMENTCENTER Administracja Wyższa kadra zarządzająca Inżynieria Marketing Prawo Sprzedaż Logistyka Finanse i księgowość IT HR Ogółem
 • 19. 4.02 Atrakcyjność relokacyjna polskich miast Prawie 70% badanych deklaruje gotowość na relokację. W czołówce miast najbardziej atrakcyj- nych pod kątem relokacji, które można określić jako lokalizacje pierwszego wyboru (powyżej 20% wskazań), od lat utrzymuje się: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków i Poznań. W lokalizacjach drugiego wyboru (powyżej 10% wskazań) są miasta takie jak: Katowice oraz Łódź. Jakie miasta pod kątem relokacji krajowej byłyby dla Ciebie najbardziej atrakcyjne? 2020 2019 Warszawa Trójmiasto Wrocław Kraków Poznań Katowice Łódź Toruń Rzeszów Bydgoszcz Sosnowiec Szczecin Białystok Częstochowa Lublin Olsztyn Kielce Opole Radom Przemyśl 3736 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 MOBILNOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW KOMENTARZ EKSPERTA SEBASTIAN SALA BUSINESS UNIT DIRECTOR | ANTAL SSC/BPO Rekrutacje na pozycje wyższej kadry menedżer- skiej bardzo często oznaczają dość wąską grupę osób spełniających potrzeby firmy w danej lokalizacji. W określonym mieście, czy nawet re- gionie, najczęściej jesteśmy w stanie zbudować tzw. krótką listę kandydatów. Często zdarza się, że w ramach jej tworzenia, chętnie spoglądamy nawet na drugi koniec Polski. Otwartość na zmianę miejsca pracy wzrosła o 1 punkt procentowy (69%) w porównaniu z rokiem ubiegłym w całej grupie badanych specjalistów i menedżerów, co zadowala pracodawców po- szukujących pracowników o specyficznych kom- petencjach. Mimo, że właściwie wszystkie badane grupy respondentów są zdecydowanie bardziej otwarte na zmianę miejsca zamieszkania, to jednak widać jak specyfika poszukiwanych pracowników wpływa na ich postawy. Aż 4 na 5 pytanych przedstawicieli wyższej kadry zarządza- jącej jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania, jeśli oferta pracy spełni ich oczekiwania. Kolejną najbardziej mobilną grupą są przedstawiciele logistyki oraz sprzedaży. Specyfika tych obszarów powoduje, że 72% respondentów zgłasza goto- wość do relokacji. Otwartość na przeprowadzkę uzależniona jest od wielu czynników związanych z samą ofertą pracy. Z doświadczenia wiem, że bardzo często zanim dojdzie do zgody na dotyczącą jej roz- mowę, u kandydatów rozpoczyna się proces de- cyzyjny a propos otwartości na zmianę miejsca zamieszkania. Wspólnie zastanawiamy się, czy dana propozycja i możliwości rozwoju kariery zawodowej rekompensują trudności związane z przeprowadzką. W przypadku osób, które nie założyły rodziny czy nie będących w związkach sprawa jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się zdecydowanie dla dużej grupy zainteresowanych w przypadku posiada- nia rodziny. Decyzja kandydata czy kandydatki właściwie w równym stopniu zależy od „drugiej połówki”. Pod rozwagę poddawane są kwestie dotyczące wieku dzieci i tego, czy to odpowiedni moment na zmianę grupy przyjaciół, szkoły czy przedszkola. Bardzo często rozmawiamy o możli- wościach zatrudnienia dla partnera czy partnerki kandydata. Nie bez znaczenia pozostają kwestie mieszkaniowe, komunikacyjne, odległość od rodziny czy po prostu zaplecze kulturalne. Kluczem do sukcesu jest oczywiście postrzeganie doce- lowej lokalizacji. Najbardziej atrakcyjnym miastem pod kątem relokacji, podobnie jak w roku ubiegłym, pozo- stała Warszawa, którą wskazało 51% ankieto- wanych. Kolejnymi miastami pierwszego wy- boru są: Trójmiasto (38%), Wrocław (35%), oraz Kraków (29%). Miastami drugiego wyboru są: Poznań (23%), Katowice (18%) oraz Łódź (14%). Ciekawy jest jednak trend utrzymujący się w badaniu Antal od roku poprzedniego, zgodnie z którym atrakcyjność największych miast/ aglomeracji spada najszybciej w stosunku do miast mniejszych, takich które w naszym bada- niu otrzymały poniżej 5% głosów respondentów. Największą liczbę głosów w stosunku do roku ubiegłego stracił Kraków, Katowice oraz Rzeszów – odpowiednio 8, 7 oraz 4 punktów procento- wych.
 • 20. 3938 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Metodologia
 • 21. 4140 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 Metodologia Badanie Antal Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 27.08 – 16.09 2020 roku. W badaniu wzięło udział 2 067 respondentów z całej Polski, średnio mających 36 i 12 lat doświadczenia zawodowego. Badanie było anonimowe. Poznaj raporty ANTAL Business Environment Assessment Study OCENA POTENCJAŁU INWEST YCYJNEGO POLSKICH MIAST Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Raport płacowy ANTAL W YNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku. Raport „Aktywność Specjalistów i Menedżerów na rynku pracy” Cykliczny raport „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszu- kiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział. Procesy HR w firmach w Polsce Procesy HR bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjo- nowania organizacji. Wyznaczają zasady prowadzenia rekrutacji i selekcji, wdrożenia nowego pracownika do pracy, obiegu dokumentów kadrowych i płacowych, naliczania wynagrodzeń, oceny wyników pracy i kompetencji. Raport opisuje praktyki w tym zakresie. SPRAWDŹ WSZYSTKIE RAPORTY ANTAL
 • 22. OANTAL Antal to więcej niż rekrutacja NARZĘDZIA , DOR ADZ T WO, BADANIA RYNKU PR ACY Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane dywizje rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding. Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie. Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań, uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji. Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług. CYKLŻYCIAPRACOWNIKA Wspieramy firmy na każdym etapie Każdy etap współpracy stawia nowe wyzwania, zarówno przed pracownikiem, jak i pracodawcą. Bieżące monitowanie sytuacji w organizacji pozwala na kompleksowe zarządzanie zmianą, dogłębnie zweryfikowane decyzje personalne oraz stworzenie dopasowanego do potrzeb planu działania. CYKL ŻYCIA PRACOWNIKA 01PRZYCIĄGANIE I PLANOWANIE KANDYDATÓW • Raporty płacowe • Raporty potencjału zatrudnienia • Raporty wizerunku pracodawcy • Employer Branding • Marketing rekrutacyjny 05ROZWÓJ KOMPETENCJI I SUKCESJA • Development Center 06ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY • Outplacement 02SELEKCJA KANDYDATÓW • Assessment Center • Core Skills Review • Testy kompetencji 04UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI • Raport płacowy • Badanie satysfakcji i zaangażowania 03ADAPTACJA • Wnioski Assessment Center
 • 23. 4544 R APORT ANTALE D Y C J A 1 0 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 2 0 O ANTAL Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki. Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska. Obecnie w Antal działa 9 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom w ramach oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych. NASZE USŁUGI Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do potrzeb pracodawców. Specjalizujemy się nie tylko w rekrutacji, ale również w doradztwie HR. Oferujemy usługi rekrutacji stałej, kontraktowej i RPO (Recruitment Process Outsourcing), a także zaawansowane rozwiązania wspierające rekrutacje czy wzmacniające wizerunek pracodawcy oraz narzędzia służące rozwojowi pracowników. Prowadzimy również badania rynku pracy dostosowane do potrzeb naszych klientów. Rekrutacja Market Research Recruitment Process Outsourcing HR Consulting Interim ManagementContracting Employer Branding ANTAL Market Research Antal Market Research to wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za przygotowanie raportów analizujących rynek pracy. W ramach dywizji realizowane są zarówno raporty prezentujące trendy na rynku pracy, jak i materiały przygotowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów. Antal Market Research opracowuje między innymi: raporty płacowe, raporty wizerunku pracodawcy czy potencjału inwestycyjnego w obszarze kapitału ludzkiego, w określonych bran- żach lub regionach. BADANIA WYNAGRODZEŃ Opracowujemy kompleksowe raporty płacowe w wybranych obszarach rynkowych. Dzięki specjalizacjom zespołów w Antal jesteśmy w stanie przedstawić wynagrodzenia nawet w przy- padku wąskich i niszowych grup stanowisk. Każde badanie projektujemy i przygotowujemy według indywidualnego zapotrzebowania klienta. BADANIA WIZERUNKU PRACODAWCY W czasach rynku kandydata opinia potencjalnych pracowników o firmie ma kluczowy wymiar przekładający się bezpośrednio na koszty i czas rekrutacji oraz poziom rotacji dobrowolnej w organizacji. Antal Market Research oferuje przeprowadzenie badania wizerunku praco- dawcy wśród precyzyjnie określonej grupy docelowej wskazanej przez klienta (np. specjalistów IT). Raport przedstawi silne strony pracodawcy i potencjalne obszary rozwojowe. Wskaże trafne kanały komunikacji informacji o firmie czy nowych wakatach. BADANIA DOSTĘPNOŚCI KANDYDATÓW I POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO W OBSZARZE KAPITAŁU LUDZKIEGO W sytuacji, gdy firma zastawia się nad inwestycją w nowym regionie, dostępny kapitał ludzki może zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu. Antal oferuje przeprowa- dzenie kompleksowych badań określających: potencjał edukacyjny w konkretnych obszarach specjalizacji, dostępność kompetencji na danym rynku, skalę trudności pozyskania pracow- ników, przybliżony czas rekrutacji, wynagrodzenia w określonych lokalizacjach, cechy specy- ficzne danego regionu wpływające na pozyskanie kapitału ludzkiego, potencjał relokacyjny oraz analizę konkurencji. Klientom oferujemy również usługę porównania wybranych lokalizacji zarówno w Polsce, jak i za granicą. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH RYNKU PRACY PROWADZONYCH PRZEZ ANTAL? Skontaktuj się z nami
 • 24. NOTATKI KONTAKT POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? AGNIESZKA WÓJCIK M A R K E T R E S E A R C H M A N A G E R A N TA L agnieszka.wojcik@antal.pl www.antal.pl