Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Wozniak_Doktorat_Prezentacja.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Wozniak_Doktorat_Prezentacja.pdf (15)

Anzeige

Wozniak_Doktorat_Prezentacja.pdf

 1. 1. Politycy szczebla centralnego i lokalne elity wobec kwestii dziedziczenia nierówności społecznych Wojciech Woźniak Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytet Łódzki Contract No: CIT2-CT-2004- 506245
 2. 2. Nierówności dochodowe w Polsce 1982-2005 ROK Współczynnik Giniego Najbogatszy decyl/średni decyl (9/5) Najbiedniejszy decyl/średni decyl (1/5) 1982 0,212 1,6 0,64 1988 0,278 1,83 0,522 1992 0,384 2,1 0,39 1993 0,368 2,21 0,426 1994 0,365 2,22 0,4 1995 0,347 2,07 0,402 1997 0,348 2,12 0,415 1999 0,38 2 0,367 2002 0,356 2,34 0,365 2005 0,402 2,35 0,365 Henryk Domański, Struktura społeczna, Scholar 2007: 312
 3. 3. Diagram 1. Stylizacja procesu dziedziczenia nierówności społecznych Źródło: Warzywoda-Kruszyńska, Rokicka 2008: 2.
 4. 4. Swaan A. de (2005) Elite perceptions of the poor: reflections on a comparative research project (w:) E. Reis, M. Moore (red.) Elite perceptions of poverty and inequality, Zed Books: London, New York
 5. 5. MATERIAŁ EMPIRYCZNY ŻRÓDŁA WYWOŁANE TRANSKRYPCJE 10 WYWIADÓW SWOBODNYCH UKIERUNKOWANYCH Z LISTĄ POSZUKIWANYCH INFORMACJI Z PARLAMENTARZYSTAMI IV KADENCJI AKTYWNYMI W DZIEDZINIE SZEROKO ROZUMIANEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ TRANSKRYPCJE 4 SESJI FOKUSOWYCH Z 4 GRUPAMI OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POZIOMIE MIASTA POWIATOWEGO (LOKALNI POLITYCY-SZEFOWIE LOKALNYCH INSTYTUCJI-PRZEDSTAWICIELE NGO- FRONTLINERS) ŹRÓDŁA ZASTANE PROGRAMY POLITYCZNE WSZYSTKICH PARTII MAJĄCYCH SWOJE REPREZENTACJE W PARLAMENTACH III, IV I V KADENCJI Z WYBORÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W LATACH 2001 I 2005 (W SUMIE 27 DOKUMENTÓW) TRANSKRYPCJE 53 CYKLICZNYCH POLITYCZNYCH DEBAT ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA ANTENIE PROGRAMU PIERWSZEGO POLSKIEGO RADIA W LATACH 2004-2008, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE WSZYSTKICH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH Z REPREZENTACJĄ PARLAMENTARNĄ
 6. 6. Pytanie badawcze: W odniesieniu do polityków szczebla centralnego oraz przedstawicieli elit lokalnych: Jak politycy działający na szczeblu parlamentarnym konceptualizacją problematykę reprodukcji nierówności społecznych? Pytania szczegółowe W odniesieniu do polityków szczebla centralnego Jak postrzegają/definiują grupy i kategorie społeczne, których to zjawisko dotyczy/ jaka jest ich wiedza na temat występowania tego zjawiska w ich społeczności lokalnej? Jak postrzegają swoją rolę/odpowiedzialność polityków wobec tej kwestii? Jakie są ich aksjologiczne orientacje wobec tego zjawiska? Jakie czynniki wpływają na zjawisko dziedziczenia nierówności społecznych (jakie są ich zdaniem przyczyny istnienia nierówności)? Jak politycy definiują podział kompetencji między szczeblem centralnym a samorządowym w realizacji polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania nierównościom społecznym? Jak oceniają rolę i potencjał „Polski samorządowej” w tym zakresie?
 7. 7. W odniesieniu do aktorów lokalnych: Jakie czynniki mezo- i mikrostrukturalne wpływają na skalę i zasięg zjawiska reprodukcji społecznych? Jaką wiedzę mają aktorzy lokalni na temat lokalnych zasobów, które można wykorzystać w zwalczaniu reprodukcji nierówności społecznych? Jak oceniają te zasoby i ich potencjał wpływania na rozmiar/zasięg występowania zjawiska reprodukcji nierówności społecznych? W odniesieniu do programów politycznych i debat radiowych: •W jaki sposób i w jakich kontekstach w programach partii politycznych oraz medialnych debatach podejmowane są kwestie reprodukcji nierówności społecznych, a także powiązanych z tym fenomenem zjawisk: ubóstwa, bezrobocia? •Jaka wiedza nt. wspomnianych problemów społecznych pojawia się w formułowanych w materiale badawczym sądach? •Jakie odniesienia ideologiczne dotyczące tych kwestii pojawiają się w tych dokumentach? •Jakie konkluzje dotyczące możliwości wpływania na skalę/zasięg w/w problemów są w nich sformułowane? •Podejmowanie jakich działań postulowane jest w dokumentach programowych partii politycznych? •Komu przypisuje się kluczowe zadania w kwestii wpływania na skalę/zasięg wspomnianych zjawisk?
 8. 8. Hipoteza 1 – konwergencja ku liberalizmowi Zakładała brak adekwatności tradycyjnych definicji dotyczących orientacji politycznych do opisu sytuacji na polskiej scenie politycznej w odniesieniu do kwestii istnienia i znaczenia nierówności społecznych i ich reprodukcji. Ten element kultury welfare nie jest czynnikiem różnicującym polskie partie polityczne, nie należy też do najistotniejszych elementów sporu politycznego, ani istotnego elementu autodefinicji tożsamościowej politycznych ugrupowań. Zakładano istnienie milczącego konsensusu dotyczącego kwestii społecznych, wynikającego ze zbliżenia poglądów ekonomicznych wśród polityków należących do różnych ugrupowań. Zrytualizowany spór polityczny dotyczący problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązywania w praktyce politycznej, nie różnicuje poszczególnych partii.
 9. 9. Hipoteza 2 – programy partyjne jak ulotki reklamowe Dotyczyła sposobu formułowania postulatów oraz deklarowania wyznawanych systemów wartości poszczególnych partii politycznych, zawartych w ich dokumentach programowych. Obecne w nich sformułowania odnośnie problemów społecznych, sposób ich konceptualizowania oraz propozycje rozwiązywania traktowane są instrumentalnie, jako potencjalnie skuteczne narzędzie uzyskiwania poparcia w poszczególnych segmentach elektoratu i pojawiają się w debacie głównie w kresie przedwyborczym. Są one traktowane w sposób hasłowy, dokumenty programowe nie zawierają szczegółowych diagnoz społecznych wraz z koherentnymi propozycjami ich rozwiązywania.
 10. 10. Hipoteza 3 - elity samorządowe – alienacja lokalna Zakładała, że politycy szczebla centralnego będą się znacząco różnić od elit lokalnych pod względem sposobu konceptualizowania problematyki nierówności społecznych i ich międzygeneracyjnej transmisji. Zakładano, że decydenci na poziomie społeczności lokalnych będą zdawać sobie sprawę z mezzostrukturalnych czynników definiujących sytuację społeczno-ekonomiczną miasta oraz lokalne zasoby, a ich poglądy będą integrować wiedzę na temat lokalnych problemów z pragmatyczną orientacją na ich rozwiązywanie, nie będąc odzwierciedleniem ideologicznych podziałów.
 11. 11. Hipoteza 4 – chaos ideowy i przymus ekonomiczny Wskazywała, że dyskurs na temat polityki społecznej w Polsce cechuje krótkoterminowość i brak naukowo ugruntowanej refleksji nad długofalowymi skutkami działań politycznych podejmowanych w tym obszarze. Założono, że wypowiedzi polityków ujawnią skoncentrowanie na doraźnych decyzjach, podejmowanych z myślą o poparciu konkretnych grup elektoratu lub stanowiących reakcję na nieprzewidziane skutki wcześniejszych rozwiązań legislacyjnych.
 12. 12. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ wwozniak@uni.lodz.pl

×