SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 128
Downloaden Sie, um offline zu lesen
s i m f e r o p o l

  mykolaiv

    ky iv


   l v i v


  k h a r k i v

dnipropetrovsk
... і прокинувся я в Європі
      ...
   i obudziłem się
    w Europie
... and I woke up in Europe
Kurator projektu
project curator
куратор проекту

Ksenia Kaniewska


Opracowanie graficzne
Graphic design
дизайн

Oksana Shmygol


Redakcja
editing
редакцiя

Anna Kaniewska


Tłumaczenia
Translations
переклад

Natalya Riabinska
Ewa Bąkowicz
Pavlo Łoza


Fotografie
photography
фотографii

Ksenia Kaniewska


Druk
printing
друк
            Katalog został wydrukowany na pa-     W projekcie katalogu użyto krojów
Technikolor       pierze Munken Lynx 150 g/m2 (środek)    Oksana Sans Narrow autorstwa ukra-
            produkowanym przez Arctic Paper. Pa-    ińskiego projektanta Andrija Szewczen-
            pier ten posiada certyfikat FSC®. Papier  ki i Code Pro Svetoslava SImova.
            kolorowy występujący w katalogu to
            Vanguard 160 g/m2, kolor 50, szary. Pa-
            pier transparentny użyty w katalogu to
            Glama Basic 112 g/m2.           The fonts used in these catalogue are
                                  Oksana Sans Narrow by the Ukrainian
            Serdecznie dziękujemy firmie Europa-    Type Designer Andrij Shevchenko and
            pier-Impap za przekazanie nam papieru.   Code Pro by Svetoslav Simov.                                  У проекті каталогу використано
                                  шрифти Oksana Sans Narrow україн-
                                  ського дизайнера Андрія Шевченка та
                                  Code Pro Светослава Сімова.
Warszawa / Warsaw / Варшава, 0 кm
W Drogę  вируш а йм о
 le t's hi t
 the road
Fot.: Jacek poremba


           ksenia
           kaniewska
Projekt ...i obudziłem się
w Europie jest pierwszą
prezentacją ukraińskie-
go designu w Europie
(na świecie ).
Większość prezentowanych prac powstała w cią-      Ukraina. Idealna geografia: stanowić nieodłączną
gu ostatnich pięciu lat, a więc kilkanaście lat     część europy, wpisywać się w światowy kontekst,
po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz 20  lat     a jednocześnie zachowywać swoją fantastyczną
po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości.       unikatowość. projekt ...i obudziłem się w Europie
O wschodnich sąsiadach Zachodowi jednak przy-      nie jest jedynie ekspozycją wybranych kilkunastu
pomniało dopiero zaangażowanie świata w „po-      przykładów współczesnego wzornictwa. Towa-
marańczową rewolucję”. I kiedy raptem Zachód      rzyszący wystawie katalog, prezentujący sylwetki
ocknął się, żeby może Ukrainę do europy wresz-     poszczególnych projektantów i ich miast, stanowi
cie zaprosić, okazało się, że ona dawno już tam     zapis śladów i miejsc, w których kumulują się emo-
była. Ukraińcy sami pewnego dnia przebudzili się    cje młodego, wolnego pokolenia. To emocjonalny
i zrozumieli, że podążają tą samą drogą. Że teraz    zapis pewnej drogi, która biegnie przez europę.
wszystko, co robią, robią na europejskim pozio-     Drogi bez granic, szlabanów i wiz.
mie. I taki też jest ukraiński design. Dojrzały,      Tytułem wystawy jest zdanie bez początku.
świadomy – z jednej strony swej tradycji, a z dru-   Dla nas liczy się to, co tu i teraz. przeszłość po-
giej – przynależności do wspólnej europy.        zostawiamy historykom. To ona stanowi właśnie
  Nowa fala, tzw. pokolenie posttransformacyj-    pierwszą część zdania. Resztę niech każdy dopo-
ne, lekcję europejskiej sztuki, która przez dziesiąt-  wie sobie sam. Nas interesuje ów moment prze-
ki lat kształtowała doświadczenie pozostałej czę-    budzenia. pokazujemy sztukę pozbawioną cięża-
ści kontynentu, odrobiło zaledwie w ciągu dwóch     ru historii i wolną od epatowania martyrologią.
dekad. Młodzi ukraińscy projektanci wytyczyli      proponujemy za to kreatywny potencjał i dojrza-
sobie drogę daleką od najprostszej. Jest w ich     łość młodego pokolenia.
projektach coś świeżego, nowego, przede wszyst-       projekt ...i obudziłem się w Europie nie de-
kim pozbawionego ideologicznych ograniczeń.       finiuje charakteru ukraińskiego designu, ale
To harmonijny wielogłos typowych dla ukraiń-      stanowi próbę pokazania dzieła w toku, work
skiej postmoderny zjawisk: buntu, prowokacji,      in progress, zmiany. przecież jesteśmy świadka-
niedopowiedzeń, karnawalizacji i ekscentryzmu.     mi początku zmian na mentalnej mapie europy.
Młodzi bawią się funkcją, mieszają hierarchie,     projekt ma charakter otwarty, gdyż, wedle ukra-
prowokują pytania. Szanują tradycję i dobre rze-    ińskiego poety Andrija Lubki, zmiana jest tym,
miosło. Stawiają na profesjonalizm, ale, jedno-     co już można odczuć, ale czego jeszcze nie
cześnie, w ciężkiej pracy wciąż odnajdują pasję.    można opisać.                                     Ksenia Kaniewska, kurator projektu
                                                       6→7
the project ...and i woke
up in europe “ is the first
presentation of Ukrainian
design in Europe (and in
        the world).
Most of the presented works were created in the    Ukraine. Ideal geography: to be an inseparable
last 5 years, i.e. more than 10 years after the dis-  part of europe, set in the global context, and,
solution of the Soviet Union and 20 years after    at the same time, to retain the fantastic uniqu-
Ukraine gained independence. The West took       eness. The “... and I woke in Europe” project
notice of its eastern neighbours only after the    is not only an exhibition of several selected
world got involved in “the Orange Revolution.”     examples of contemporary design. The accom-
So when the West finally decided to invite Ukra-    panying catalogue, presenting individual desi-
ine to europe, it turned out that it was already    gners and their cities, is a record of places and
there. The Ukrainians woke up one day and un-     traces which accumulate emotions of the young
derstood that they are on the same train and      and free generation. It is an emotional record
whatever they do, they do it on the european      of a road which runs across europe. A road wi-
level. Ukrainian design is the same. It is matu-    thout borders, gates and visas.
re and conscious of its tradition and european       The title of the exhibition is a sentence wi-
membership.                      thout the beginning. We value only here and
   New wave, the so called post-transformation    now. We leave the past to historians. The first
generation, took their lesson on european art,     part of the sentence is past. The rest is up to
which had been shaping the experience of the      you. We are interested in this moment of awa-
remaining part of the continent for ages, in less   kening. We show art devoid of historical weight
than two decades. Young Ukrainian designers      and free from martyrological shocking. Instead,
have chosen a course far from the easiest one.     we offer the creative potential and maturity
In their projects, there is something fresh, new,   of the young generation.
devoid of ideological limitations. This is a  har-    The “... and I woke in Europe” project does
monious choir of typically post-modernist Ukra-    not define the character of Ukrainian design,
inian defiance, provocation, understatement,      but it is an attempt to show work in progress,
carnivalesque and eccentricity. The young play     change. We witness changes on the mental map
with function, they mix hierarchies and provo-     of europe. The project is of open character sin-
ke questions. They respect tradition and good     ce, according to Ukrainian poet Andrij Lubka,
craftsmanship, and they believe in professiona-    change is what can be already experienced, but
lism, but, still, they find passion in hard work.   not yet described.
   
Ksenia Kaniewska, curator of the project
Проект …і я прокинувся
                          в Європі є першою пре-
                          зентацією українсько-
                          го дизайну в Європі
                          (і в світі)
Більшість представлених праць з’явилася про-      Україна. Ідеальна географія: бути
тягом останніх п’яти років, що означає кіль-    невід’ємною частиною Європи, вписуватися
канадцять років після розпаду Радянського     в світовий контекст, а одночасно зберігати
Союзу та 20 років після здобуття Україною не-   свою фантастичну неповторність. Проект ...і я
залежності. Однак, своїми східними сусідами    прокинувся в Європі не є тільки експозицією
Захід зацікавився тільки тоді, коли цілий світ   понад десяти вибраних прикладів сучасного
слідкував за подіями «помаранчевої револю-     дизайну. Виставку супроводжує каталог, що
ції». І, коли Захід раптом прокинувся, щоб на-   презентує силуети окремих проектувальників
решті запросити, може, Україну до Європи,     і їх міст,  складає запис слідів і місць, в яких
виявилося, що вона вже віддавна там була.     накопичуються емоції молодого, вільного по-
Українці самі певного дня обудилися і зрозу-    коління. Це емоційний запис певної дороги,
міли, що рухаються у тому власне напрямку.     яка біжить через Європу.  Дороги без кордо-
Що тепер багато чого роблять саме на європей-   нів, шлагбаумів і віз.  
ському рівні. І таким є український дизайн. Зрі-    Назва виставки – це речення без початку.
лий, свідомий, з одного боку, власної традиції,  Для нас рахується це, що є тут і зараз. Мину-
і з іншої – приналежності до спільної Європи.   ле ми залишаємо історикам. Це воно власне
  Нова хвиля, так зване пост-трансформа-     складає першу частину назви. Решту хай ко-
ційне покоління, уроки європейського мисте-    жен договорить собі сам. Нас цікавить отой
цтва, яке десятки років формувало досвід ре-    момент прокидання. Ми показуємо мистецтво
шти континенту, засвоїло протягом неповних     позбавлене ваги історії і вільне від епатуван-
двох декад. Молоді українські проектанти      ня мучеництвом. Сповнене натомість творчого
вибрали собі дорогу далеку від найпростішої.    потенціалу і зрілості молодого покоління.
Є в їхніх проектах щось свіже, нове, а передусім    Проект ...і я прокинувся в Європі не ви-
вільне від ідеологічних обмежень. Це гармоній-   значає характеру українського дизайну,
не багатоголосся типових для українського по-   але є спробою показати справу в русі, work
стмодерну: бунту, провокації, недомовленого,    in progress, зміни. Адже ми є свідками початку
карнавалізації і ексцентризму. Молоді бавлять-   змін на ментальній мапі Європи. Проект має
ся функцією, перемішують ієрархії, провокують   відкритий характер, тому що, як пише україн-
питання. Шанують традицію і добре ремесло.     ський поет Андрій Лубка, зміна є тим, що вже
Ставлять на професіоналізм, але, одночасно,    можна відчути, але ще неможливо описати.
у важкій роботі надалі віднаходять пристрасть.                                  Ксенія Каневська, куратор проекту
                                                    8→9
Łódź design Festival          to wydarze-   Centralnym punktem Łódź Design Festival jest
nie, które od 2007 r. tworzy platformę wymiany     zawsze tematyczny program główny, składający
myśli i doświadczeń dla środowisk twórczych      się z wystaw kuratorskich, a jego dopełnienie
identyfikujących się z designem oraz dla biznesu.   oraz rozwinięcie stanowi otwarty i bogaty re-
Dzięki staraniom organizatora imprezy – Łódź Art    pertuar wydarzeń towarzyszących. Wśród nich
Center – oraz dzięki wsparciu licznych partnerów,   centralne miejsce zajmują: wykłady prowadzone
festiwal w ciągu kilku lat przeistoczył się z lokal-  przez światowej sławy specjalistów, konkurs dla
nej, składającej się z paru wystaw imprezy, i urósł  młodych projektantów make me! oraz przegląd
do rangi największego w Polsce wydarzenia w ca-    portfolio, który umożliwia studentom i absol-
łości poświęconego projektowaniu. Prezentuje on    wentom szkół artystycznych bezpośrednią kon-
design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa    frontację swoich pomysłów z profesjonalistami
przemysłowego, poprzez art i craft design, projek-   (kuratorami, projektantami i producentami).
towanie graficzne i architekturę, aż po modę.
Lodz design FestivaL is an event            The key point of Lodz Design Festival is al-
which, since its creation in 2007, has been the    ways a  thematic main programme consisting
ground for thought and experience exchange       of curator exhibitions. It is developed and
for artistic circles who identify with design     completed by open and varied range of ac-
in general, and for business. the efforts of the    companying events. The most important are:
organizer – Lodz art Center – and the support     lectures held by world renowned specialists,
of many partners made it possible for the festi-    contest for young designers “make me!” and
val to become the largest Polish event on design    a  portfolio review which enables the stu-
only a few years after it had been launched as     dents and graduates of art schools to con-
a local, minor exhibition. the festival presents    front their ideas directly with professionals
design in its various modes – starting from in-    (curators, designers and producers).
dustrial design, through arts and crafts, graphic
design, architecture, up to fashion.
                            Ключовий моментом Łódź Design Festiwal
Łódź design Festival      це подія, яка
                            є  головна тематична програма, яка скла-
від 2007 р. є платформою обміну думок, до-
                            дається з  кураторських виставок, а його
свіду творчих середовищ, які ототожнюють
                            додаткові атракції – це багатий репертуар
себе з дизайном, а також для бізнесу. Завдяки
                            супровідних подій. Серед них центральне
стараняям організатора фестивалю – Łódź Art
                            місце займають: лекції світової слави фахів-
Center – та підтримки багатьо партнерів, про-
                            ців, конкурс для молодих дизайнерів make
тягом років він перетворився з локального за-
                            me! та перегляд портфоліо, який дозволяє
ходу, що складався з декількох виставок, на
                            студентам та випускникам мистецьких шкіл
найбільшу в Польщі подію повністю присвя-
                            представити свої творчі ідеї безпосередньо
чену дизайну. Він презентує дизайн у всьому
                            професіоналам високого рівня (кураторам,
його різноманітті, від промислового дизайну,
                            проектантам та виробникам).
графічногу дизайну та архітектуриаж по моду.
                                                     10 → 11
Ukraiński design:
początek drogi
Współczesne wzornictwo przemysłowe na Ukra-       Szczególnie cieszy nas fakt, że światowa scena
inie to zjawisko paradoksalne, ponieważ rodzi się  designu nie jest obojętna na twórczą aktywność
ono w kraju praktycznie pozbawionym zaplecza     naszych projektantów, którzy w swoim dorobku
wytwórczego. A jednak, choć nasi młodzi projek-   mają już poważne osiągnięcia. Wyróżnić tu moż-
tanci stawiają dopiero swoje pierwsze profesjonal-  na przede wszystkim nagrody Red Dot: cztery dla
ne kroki, już dziś widać, że poruszają się pewnie  Saszy Mukomelova, dwie dla Studia Dorogaya
i w dobrym kierunku. Optymistycznie zakładamy,    (Igor pinigin i Sergiy Chebotaryov), jedną dla Jur-
że właśnie niezależność od wytwórcy i „rynku” na-  ki Huculaka, a także wygrane na moskiewskim
daje młodemu ukraińskiemu designowi indywidu-    Salone Satellite dla Studia Dorogaya i pracow-
alizm i oryginalność.                ni Mukomelov oraz ich udział w mediolańskim
  Na razie zjawisko to funkcjonuje jako ekspery-  SaloneSatellite.
ment podlegający kontroli wyłącznie swoich twór-     pracami młodych Ukraińców zainteresowane
ców, z czym wiąże się kolejny paradoks. Nowe     są przodujące zagraniczne koncerny z Włoch,
pokolenie ukraińskich projektantów być może     Francji i USA. Część z tych projektów wdrażana
włączy się w światowy obieg pomysłów i proces    jest do produkcji. Trzeba też podkreślić imponu-
produkcji równie łatwo jak ich koledzy pochodzą-   jący wysiłek i inicjatywę samych twórców, którzy
cy z krajów z rozwiniętym przemysłem produkcyj-   potrafili zorganizować minifabryki realizujące ich
nym i nieprzerwaną historią szkół projektowych.   projekty na Ukrainie.
  Młodzi ukraińscy projektanci, we własnej oj-     Dziś młodzi projektanci muszą mieć dostęp do
czyźnie praktycznie wolni od narzucanych odgór-   wszystkich informacji niezbędnych do twórczej
nie wskazówek i mód, kierują swoją myśl twórczą   pracy. powinni także utrzymywać nieustanny
ku nowym ideom, które znajdują odniesienie we    kontakt umożliwiający wymianę pomysłów z de-
wszystkich sferach szeroko pojętej kultury. Dzięki  signerami z całego świata, łączyć się w zespoły,
wolności myśli, nie odczuwając nacisku ze strony   brać udział w wystawach i innych profesjonal-
rodzimych autorytetów, nowe pokolenie znakomi-    nych przedsięwzięciach.
cie odnajduje się w ekosystemie współczesnego       Co roku miesięcznik „SALON” organizuje
projektowania.                    w  Kijowie Ukraiński Tydzień Designu, pragnąc
  porównując studenckie prace młodych ludzi    stworzyć platformę wymiany kontaktów i idei w
z  krajów takich jak Ukraina, w których jeszcze   celu rozwoju designu w naszym kraju. Tym bar-
piętnaście lat temu nikt nie myślał kategoriami   dziej jest nam miło znaleźć wspólną myśl u sąsia-
współczesnego designu, zauważamy ich wspólną     da – w polsce. Łódź Design Festival jest dla nas
cechę – indywidualne podejście konceptualne. po-   symbolicznym i radosnym wydarzeniem. Jest do-
dobne duchem projekty całkiem niedawno ogląda-    wodem na to, że w designie nie ma granic i że oto
liśmy u młodych Brytyjczyków czy Koreańczyków,    dziś na jego mapie pojawił się nowy gorący punkt.
a dziś obserwujemy je u siebie – na Ukrainie.


Natalia Karpenko, Redaktor naczelna
magazynu „SALON”
Ukrainian Design:
                          the Beginning of the Road
  Contemporary design in Ukraine is a paradox-    It is especially pleasing to see that the inter-
ical phenomenon as it has flourished in a coun-   national design scene has not remained indiffer-
try practically devoid of any manufacturing her-  ent to the creative output of Ukrainian design-
itage. Today it is already apparent that, despite  ers, who have already accomplished significant
only taking their first professional steps, young  achievements. These include four Red Dot Awards
Ukrainian designers are moving confidently in    for Sasha Mukomelov, two for Studio Dorogaya
the right direction. We can optimistically pre-   (Igor pinigin and Sergiy Chebotaryov), one for
sume that this independence from the manu-     Jurka Huculak, as well as the winning prizes for
facturing market gives contemporary Ukrainian    Studio Dorogaya and Mukomelov Studio in the
design its individualism and originality.      Salone Satellite in Moscow and their participa-
  For now, this phenomenon merely functions    tion in the SaloneSatellite in Milan.
as an experiment conducted exclusively by the      In addition, the work of young Ukrainian de-
creative community, which gives rise to a sec-   signers has attracted interest from leading inter-
ond paradox. The new generation of Ukrainian    national companies in Italy, France and the USA.
designers may find it as easy to break into the   Some of these projects have already been com-
international design circuit as their counter-   mercialised. What should also be emphasised is
parts from countries with highly developed     the impressive effort and initiative of the design-
manufacturing and an uninterrupted history of    ers themselves, who have managed to organise
design schools.                   mini production factories in Ukraine.
  Historically deprived of any top-down guid-     Today young designers must have access to all
ance in their own country, young Ukrainian de-   of the necessary information to set the creative
signers channel their creative thinking into new  process in motion. They should also remain in
ideas, which may be useful in all areas of main-  constant touch with design practitioners around
stream culture. Thanks to freedom of thought,    the word in order to exchange ideas, establish
and without any pressure from the Ukrainian     collaborations and participate in trade exhibi-
establishment, this new generation has landed    tions and events.
squarely on its two feet in the contemporary      every year, SALON Magazine organises Ukraine
design ecosystem.                  Design Week in Kiev, created as a networking
  Fifteen years ago Ukraine had no design cul-  platform to facilitate the development of design
ture. However, looking at the work of our design  in Ukraine. Hence, we are pleased to find a shared
students, we notice their highly individualised   philosophy in neighbouring poland. The Łódź De-
conceptual approach. projects in a similar vein   sign Festival is for us a symbolic and joyous event.
have recently been witnessed in the UK and     It proves that design has no limits and today there
South Korea. Today we can see them in Ukraine.   is a new hot spot on the Festival circuit.                                 Natalia Karpenko, editor-in-Chief,
                                 SALON Magazine
                                                      12 → 13
Український дизайн:
на початку шляху
Сучасний предметний дизайн в Україні – яви-     бачили у молодих британців і корейців, а сьо-
ще парадоксальне, оскільки зароджується він     годні споглядаємо і вдома – в Україні.
у  країні, практично позбавленій виробничої       Особливо нас тішить той факт, що світовий
бази. Нині наші молоді дизайнери роблять свої    дизайнерський процес є небайдужим до творчої
перші професійні кроки, але вже зараз зрозумі-   активності наших дизайнерів, в арсеналі яких
ло, що рухаються вони впевнено й у правиль-     уже є серйозні перемоги. Зокрема, чотири премії
ному напрямку.                   Red Dot Award у Сашка Мукомелова, дві у сту-
  Як оптимісти ми припускаємо, що саме не-    дії Dorogaya (Ігор Пінігін і Сергій Чеботарьов) та
залежність від виробництва та «ринку», в ши-    одна у Юрка Гуцуляка, перемога в московсько-
рокому розумінні цього слова, робить молодий    му та участь у міланському Salone Satellite студії
український дизайн індивідуальним і цікавим.    Dorogaya і студії Сашка Мукомелова.
Наразі він існує як експеримент, підконтроль-      Проектами молодих українців цікавляться
ний виключно своїм авторам-творцям.         провідні світові виробники – компанії з Італії,
  Із цим пов’язаний ще один парадокс: ново-    Франції та США. Деякі з цих проектів впрова-
му поколінню українських дизайнерів, мож-      джуються у виробництво. Також гідна поваги
ливо, легше долучитися до світового процесу     енергія та ініціатива дизайнерів, які зуміли
виробництва дизайн-концептів, ніж дизайне-     організувати міні-виробництва своїх розробок
рам, які мешкають у країнах із розвиненим ви-    в Україні.
робництвом і тривалою історією національних       Сьогодні молодим дизайнерам слід отри-
дизайнерських шкіл.                 мувати якомога більше інформації задля реа-
  Практично не маючи визначних орієнтирів     лізації власного потенціалу, якомога активні-
у себе на Батьківщині, українська молодь спря-   ше спілкуватися, об'єднуватися в групи, брати
мовує свій талант на втілення ідей, які можуть   участь у  виставках та інших професійних за-
знадобитися у найрізноманітніших сферах       ходах.
культурного соціуму. Завдяки свободі думки,       Щороку ми, журнал «Салон», організову-
не відчуваючи тиску національних авторитетів,    ємо в  Києві «Український тиждень дизайну»,
нове покоління легко вловлює дух часу, загаль-   прагнучи сформувати платформу для спілку-
ний для всього світового дизайн-простору.      вання та розвитку дизайну в нашій країні. І нам
  Порівнюючи студентські роботи молодих      особливо приємно знаходити однодумців
людей із країн, де ще років 15 тому ніхто не мис-  у  сусідній Польщі. Фестиваль у Лодзі для нас
лив категоріями сучасного дизайну, помічаємо    дуже знакова та радісна подія. Вона є доказом
їх спільну рису – незалежний концептуальний     того, що для дизайну немає кордонів і віднині
підхід. Схожі за духом проекти ми нещодавно     на його карті з’явилася нова гаряча точка.


Наталія Карпенко, головний редактор
журналу «Салон»
ostapenko / hvorostyanov                         ostapenko
                   hvorostyanov / sorokina
     pedan
                      hvorostyanov                                 shykarenko
                            tipakova
                                        zavoloka
14 → 15
20  I . s i m f e r o p o l

                  28


     II. mykolaiv

                  36


           iii. ky iv                  52


       I V .  l v i v


                  76


     V.  k h a rk i v


                  110


VI. dnipropetrovsk
               17 → 17
M03
                     3245km
                M19
                975km
                    ... і проки-
                    нувся я
                    у європі

... i obudzi-   E58
łem się      1743km


w Europie

              ... and
              I woke up    M06
        E40            2975km
        2458km   in europe
               M18
               4639km
28
         studio
         mukomelov
28
andrey
bondarenko
               36
               alexander
               kozynets               44     60
               grycja   tereza
               erde    barabash
               52     68
               roman    oleksandr
               shpelyk   shestakovych


         76     92
         kateryna  roman
         sokolova  zubaryev
         84     100
         studio   nataliya
         dorogaya  aulova110
studio
decorkuznetsov
m u ko m e lo v    st u dio      ст уд і я


 Мукомел ов
Simferopol / Симферополь
Simferopol / Сімферополь, 1514 кm, e97
                   1862 кm
                   e105
                 21 → 21
studio
mukomelov
olena tseluiko, aleksandr mukomelov
plastik

                                                          plastic

                                                          пластик
     shark
     lamp
     2010
     LaMPa-REKIN              SHARK LAMp               ЛАмпА АкУЛА
     elegancka lampa stojąca. Świetna    elegant floor lamp. excellent fun    Елегантна підлогова лампа, від-
     rozrywka i dekoracja zarówno do    and decoration of interiors and ex-   мінна і весела прикраса інтер'єрів
     wnętrza, jak i do ogrodu. Lampa na   teriors. The lamp will surely scare   та екстер'єрів. Лампа напевно
     pewno odstraszy ciemność wokół     away all the darkness around. For    розлякає всю темряву навколо
     siebie. Dla miłośników ryzyka i moc-  risk-takers and thriller enthusiasts.  себе. Для любителів ризику та
     nych wrażeń.                                  гострих вражень.
                                                 www.mukomelov.com


Symferopol / Simferopol / Сімферополь                                             22 → 23
TR

lampa, plastik

lamp, plastic

лампа, пластик
NEIjI

                         krzesło, plastik

                         chair, plastic

                         стілець, пластик
OMI                       TIN

krzesło, plastik                 lampa

chair, plastic                  lamp

стілець, пластик                 лампа
          INFINITy

          wanna

          bath

          ванна

          * Red Dot Design award 2010           25 → 25
26 → 27
bondarenko


  andrey       андрій
  б о нд а ренко
Mykolaiv / Миколаїв, 1862 кm,e58
andrey
bondarenko
1984
drewno, tkanina

                                                       wood, textile

                                                       деревина, тканина
                           Dog
                           and ta x
                           2011
      DOG aND Tax               DOG AND TAx               DOg AND TAx
      Wielu ludzi chciałoby mieć w domu    Lot of people want to have domes-    Іграшки DOG AND TAx призначе-
      zwierzęta, ale większość nie zda-    tic pets, but most of them are not   ні для молодих людей, що хочуть
      je sobie sprawy, że wymagają one    aware that animals need care and    мати якусь хатню тварину, але за
      uwagi i opieki. DOG AND TAx to     protection. DOG AND TAx is a se-    певних причин не можуть, або не
      miniaturowe meble wyglądające jak    ries of toys – they look like animals  впевнені, що впораються з  нею.
      zwierzątka, idealnie nadające się dla  and are perfect for those who want   DOG AND TAx не поребують їжі та
      osób, które chciałyby je przygarnąć,  to take a pet, but can’t do that for  води, їх не треба вигулювати, і вони
      ale z różnych powodów nie mogą.     different reasons.           ніколи не вкусять.
                                         www.jolkalapalkala.blogspot.com


Mikołajów / Mykolaiv / миколаїв                                                  30 → 31
NESSIE

lampa

lamp

лампа
jOINT jaCK

kran

tab

кран
KaZIMIR
SPaCE
MODEL
       32 → 33
34 → 35
koz y n e ts


    a l e xa n d e r
     А л екса нд р
Kyiv / Kиїв, 2342 кm, e95
козинець
                37 → 37
alexander
kozynets
1984
LINNE                 LINNe                 Лінне
      Bardzo często czerpię inspirację    Very often I find my inspiration in  Дуже часто моєю інспірацією
      z natury, obserwacji zwierząt,     nature, observing animals, and it   є  натура та спостереження сві-
      i tak właśnie było tym razem. pracu-  happened so this time, too. While   ту тварин, так було і цього разу.
      jąc nad tym fotelem, dążyłem do    creating this armchair, I was chas-  Роблячи це крісло я намагався
      stworzenia czegoś organicznego     ing the idea of making an organic,   створити щось органічне і оду-
      i uduchowionego, aby mogło od-     spiritual object so that it could be  хотворене, щоб воно могло грати
      grywać rolę głównego bohatera     the main character amongst other    головну роль серед інших меблів.
      pośród innych mebli.          furniture pieces.
                            linne
                            2010
                                                    metalowa podstawa,
                                                    styropian, tkanina

                                                    metal base, styrofoam,
                                                    textile

                                                    металева рама,
                                                    пінопласт, тканина
                                                  www.kozynets.com


Kijów / Kiev / Kиїв                                                       38 → 39
sofa

sofa

диван
    SaVE ThE PENGuINS

    lampy

    lamps

    лампи
ThE REINDEER DESK

biurko

desk

стіл
          BaD DOG

          pouf

          puf

          пуф
               TROPIC

               krzesła

               chairs

               стільці
                    40 → 41
42 → 43
грицяерде
erde


g rycja
         Lviv / Львів, 2883 кm, M06
                   45 → 45
grycja
                           erde
                           1986
       NajPROSTSZE KRZESłO          THe SIMpLeST CHAIR          нАйпроСтіШий СтіЛець
       Nie jest to wariacja na temat Donal-  Is not a remix of Donald Judd or   Найпростіший стілець – це не ва-
       da Judda ani oda do minimalizmu.    ode to minimalism. A simple chair  ріяція на тему Дональда Джадда
       proste krzesło kryje w sobie drugie  hides a more elaborate empire-    ані ода мінімалізму. Простий сті-
       oblicze – bogato zdobione, z  drew-  style one, made of oak and leath-  лець криє в собі друге обличчя,
       na dębowego i skóry, o miękkim sie-  er, richly ornamented, but we hide  багато оздоблене, зі шляхетних
       dzisku. Chowamy je jednak, bo jest   it – it is too expensive.      матеріалів: дуба і шкіри. Однак ми
       za drogie.
Lwów / Lviv / Львів
dębina

                                                wood (oak)

                                                дерево (дуб)
       the simplest
       chair
       2010

Ten wygodny mebel jest ergono-   This convenient piece of furni-    приховуємо його, бо є за дороге.
miczny i funkcjonalny. Będzie od-  ture is ergonomic and functional.   Це зручний, ергономічний та
powiedni dla osób o skomplikowa-  It is very suitable for people with  функціональний стілець. В сам
nym charakterze, ze skłonnością   complex character and propensity   раз для людей зі складним харак-
do  ascetyzmu, paranoi i obsesyj-  to  asceticism, paranoia and ob-   тером, схильних до аскетизму, па-
nych myśli. Można w nim także    sessive thoughts. It is also a good  раної та шалених думок. В ньому
ukryć szkielet.           place to hide a skeleton.       можна також сховати скелет.                                            www.grycja.com


                                                        45 → 46
krzesło bujane

          rocking chair

          крісло качалка
VEGETaBLES
proj. Grycja Erde
+ Pavlo Gudimov

talerze, serwetki

plates, napkins

тарілки, серветки
PLay OBjECT

biurko

desk

стіл
kolaż

    collage

    колаж
              poduszki

              pillows

              подушки
pufy

poufs

пуфи
              rysunek

              drawing

              малюнок
         kolaż

         collage

         колаж
                    48 → 49
Rysunki Grycja erde
LV I V
ЛьВІВ
E40
2883km
s h p e ly kroman
        Lviv / Львів, 2883 кm, M06
роман
 шпел и к
roman
shpelyk
1987
farbowana płyta MDF

                                                 painted MDF

                                                 фарбований мдф
                       piano-
                       comod
                       2011
      PIaNOKOMODa            pIANOCOMOD             тУмбА PIANO
      Komoda przypominająca pianino,   A painted MDF piano-like piece,   Тумба схожа на піаніно, виго-
      wykonana z malowanej płyty pil-  with a storage compartment divid-  товлена з пофарбованного MDF.
      śniowej, zawiera pojemny schowek  ed in 9 sections.          Складається з суцільного корпусу
      podzielony na 9 sekcji.                        та 9 двірцят, в середині поділена
                                         на секції для зберігання речей.
                                               www.shpelyk.com


Lwów / Lviv / Львів                                                  54 → 55
szezlong

     chaise longue

     шезлонг
EKO

krzesło

chair

стілeць
stół

table

стіл
    fotografia

    photo

    фото
           56 → 57
           57
Fot.: Roman Shpelyk
58 → 59
barabash
      tereza
ба рабаш
        Lviv / Львів, 2883 кm, M06
тереза
                   61 → 61
tereza
barabash
1984
KIDS                 мАЛюки
     DZIECI
                        A triptych made with the use     У своїх працях авторка часто
     Tryptyk wykonany mieszaną autor-    of the author’s own technique.    звертається до таких тем, як
     ską techniką.             The author often refers to themes  співвідношення: людини і со-
     Autorka często nawiązuje do te-    concerning the correlation be-    ціуму, людини та оточуючого
     matów poruszających kwestię      tween human and society, human    середовища. Одним з основних
     współzależności człowieka i  społe-  and environment. A human em-     образних знаків у її творчості
     czeństwa, a także człowieka i środo-  bryo is one of the main symbols   виступає «ембріон», що симво-
     wiska. Ludzki embrion jest jednym   in her creative work. The embryo   лізує собою народження ново-
     z  głównych symboli pojawiających   means a new human life, some-    го життя, зародження та станов-
     się w jej twórczości. embrion to    thing new rising and forming. At   лення чогось нового. Та разом
     narodziny nowego człowieka, wzra-   the same time, it stays just one   з тим, він залишається лише
     stanie i  formowanie czegoś nowe-   of the elements and a  small cog   одним з  елементів, маленьким
     go. Jednocześnie jest tylko jednym   in the mechanism of the whole so-  гвинтиком в  механізмі функціо-
     z  elementów, maleńkim trybikiem    cial system functioning.       нування цілої системи соціуму.
     w mechanizmie funkcjonowania ca-    The triptych was largely influ-   До створення цього триптиху ав-
     łego systemu społecznego.       enced by pop-art. It also reveals,  торку надихнуло мистецтво поп-
     Tryptyk ten w znacznym stopniu     in some way, what consumes      арту, яке також, в якійсь мірі, ви-
     zainspirowany jest sztuką pop-art.   a modern society.          криває споживацькі властивості
     Odsłania także to, co trawi współ-                     суспільства.
     czesne społeczeństwo.
                        Triptych:
                        kids
                        2007
                                                 kolaż: tkanina, papier,
                                                 druk, 40x40cm

                                                 collage: fabric, paper,
                                                 print, 40x40 cm

                                                 колаж: папір, тканина,
                                                 друк, 40x40 cm
                                         www.trbarabash.blogspot.com


Lwów / Lviv / Львів                                                     62 → 63
tkanina

textile

тканина
uNTITLED

kolaż

collage

колаж
FLuCTuaTION I

               land art

               land art

               ленд арт
      FLuCTuaTION II

      land art

      land art

      ленд арт
VITINaNKa

kolaż

collage

колаж
                       64 → 65
instalacja Terezy Barabash    rain
installation by Tereza Barabash

інсталяція Терези Барабаш
                 дощ
66 → 67
Lviv
 Львів
3901 км
  e879
         ол е кса ндр
      shestakovich
      droga
      ш е ста ко ви ч
s h e s ta ko v yc h


olek sa ndr         Lviv / Львів, 2883 кm, M06
                    69 → 69
oleksandr
        shestakovych
        1987

DuGa               DUGA                 дУгА
Krzesło Duga zostało wykonane  “Duga” chair was inspired by Vien-  Крісло було продуктом натхен-
pod wpływem inspiracji wiedeń-  nese bentwood furniture and vin-   ня трековими і дорожніми вело-
skimi meblami z giętego drewna  tage bicycles.            сипедами середини xx століття
i starymi rowerami.                          а також естетикою австрійських
                                   меблів з гнутої деревини.
duga
           2011

           pogięte i zespawane
           metalowe rury,
           miękkie siedzisko

           bent and welded
           metal, soft seat

           гнуті металеві труби,
           м'яке сидіння
                       www. shestakovych.com


Lwów / Lviv / Львів                          70 → 71
TaNGENT

krzesło

chair

стілець
graffiti

           graffiti

           графіті
                aRMS

                krzesło

                chair

                стілець
      krzesło

      chair

      стілець
graffiti

graffiti

графіті
                     73 → 73
                     72
74 → 75
s o ko
    катер
с около ва
o lo va


 k at e r y n a
ина


         Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40
                    77 → 77
kateryna
sokolova
1984
ZIG&ZaG               ZIG&ZAG                zIg&zAg
      Redesign krzesła Gerrita Rietvelda  Redesign  of Gerrit Rietveld’s    „Zig&Zag” це редизайн стільця „Zig
      „Zig Zag” z roku 1934.        “Zig Zag” chair from 1934.      Zag” створеного Геррітом Рітвель-
      Krzesło Rietvelda to prawdziwe    The chair is a real masterpiece    дом в 1934 році. 
      arcydzieło modernizmu. Mimo     of  modernism and didn't go out    Цей стілець є дійсно шедевром
      upływu lat nie przestaje być ide-  of  fashion even after many years.  модернізму і не втратив актуль-
      alnym wzorem. Dodawszy jeszcze    By adding a new zigzag the author   ність навіть через багато років. 
      jeden zygzak, autorka otrzymała   created a new shape, more complex   Додавши ще один зигзаг я отри-
      nową, bardziej skomplikowaną     and playful, with a modern spirit.  мала нову форму більш складну
      i figlarną nowoczesną formę. Me-   The chair also obtained new func-   і грайливу в дусі сучасності.  Також
      bel zyskał też na funkcjonalności  tional benefits, now it has shelves  з’явились нові функціональні мож-
      dzięki dodaniu półek na książki   for books and other little things.  ливості. Тепер у стільця є полички
      i inne drobiazgi.                             для книг та різних дрібниць.
      sklejka

      plywood

      фанера
                        zig&zag
                        2006

                                           www.behance.net/sokolova


Charków / Kharkiv / Харків                                                  78 → 79
aQua VITa

umywalka

wash basin

умивальник
       plac zabaw

       children's playground

       дитячий майданчик
meble parkowe

park furniture

паркові меблі
               VITaMIN

               umywalka

               wash basin

               умивальник
                     STONES

                     głośniki

                     speakers

                     спікери
Charków / Kharkiv / Харків              80 → 81
Katedra Wzornictwa Charkowskiej aSP,
założona w 1962 r.

Design Faculty of Kharkov Academy
of Arts, established in 1962

кафедра дизайну Харківської Академії
мистецтв, заснована в 1962 р.
82 → 83
d o r o g aya
      studio
студія

        Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40
 до р о га я
                   85 → 85
studio
dorogaya
igor pinigin, sergiy chebotaryov
FöhN                 FöHN                 FöhN
     „Foeon”   to  termowentylator  “Foeon” is a fan heater with the   „Foeon” це термічний вентилятор
     z  wizualizacją ciepła, możliwą   effect of heat visualization which  з візуалізацією тепла, яка досяга-
     dzięki zmianie koloru podświetle-  is possible thanks to changes of   ється за допомогою зміни кольо-
     nia w  zależności od temperatury   the colour of illumination depend-  ру світла в залежності від зміни
     strumienia powietrza. Wizualiza-   ing on the temperature of air flow.  температури потоку повітря.
     cja ciepła jest innowacją w  dzie-  Heat visualization is an innovative  Візуалізація тепла є іновацією
     dzinie domowych grzejników.     idea for home heaters. “Foeon”    у дизайні домашніх радіаторів.
     „Foeon” w harmonijny sposób łą-   harmoniously combines form and    „Foeon” гармонійно поєднує фор-
     czy formę z funkcją.         function.               му із функцією.
                                                   termoodporny polimer, szkło
                                                   ceramiczne, metalowa rama

                                                   thermoresistant polymer,
                                                   ceramic glass, metal frame

                                                   термостійкий полімер,
                                                   керамічне скло, металева
                                                   рама
                        Föhn
                        2010

                                                   www.dorogaya.com


Charków / Kharkiv / Харків                                                     86 → 87
MaIS

zestaw talerzy

set of plates

набір тарілок
             ETERNaL MaGNETIC CaLENDaR

             kalendarz magnetyczny

             magnetic calendar

             магнетичний календарь
CuT

ceramiczny pierścionek

ceramic ring

перстень з порцеляни
Ma

podajnik do mydła

low water consumption
outdoor washstand

рукомойник
PaNTONE

miarka

measuring tape

мірна стрічка
            88 → 89
90 → 91
zubaryev    rom an
ро м а н
      Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40
зубарев

                  93 → 93
roman
zubaryev
1981
STół Zu                ZU TABLe               СтіЛ zU
      Stół jest częścią ludzkiego życia.   The table is an element of human   Стіл це частина людського життя.
      projekt ten oparty jest na pomyśle,  life. The basic idea is to design   Цей проект виник з ідеї стври-
      by stworzyć stół bliższy człowieko-  a  table closer to man and the en-  ти стіл ближчий до людини та  її
      wi i jego środowisku dzięki otwar-   vironment in which he lives, due to  середовища завдяки відкритості
      tości materiału, prostym kształtom,  the openness of the material, clean  матеріалу, простій формі, кутам,
      kątom, opływowej linii i mobilności.  shapes, angles, streamlining and   плавним лініям і мобільності.
      Stół może przyjąć różne pozycje,    mobility. The table can take dif-   Стіл може змінювати форму в за-
      zależnie od nastroju użytkownika    ferent positions depending on the   лежності від настрою власника
      lub wnętrza.              mood of the user or interior.     або інтер'єру.
                                                    sklejka
                       zu                            plywood

                                                    фанера


                       2010

                                             www.behance.net/zubarev


Charków / Kharkiv / Харків                                                 94 → 95
umywalka

    wash basin

    умивальник
sofa

sofa

диван
uDaV

krzesło-zabawka

toy-chair

крісло-іграшка
         GaVRIL

         haczyk na ubrania

         hook for clothing

         гачок для одягу
                   Zu

                   krzesło-stół-ławka-półka

                   chair-table-bench-shelf

                   крісло-стіл-лавка-полиця
         umywalka

         wash basin

         умивальник
                                 96 → 97
sofa
 2011
98 → 99
н ата л і я
ауло ва
a u lo va


n ata l i ya
        Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40
                  101 → 101
nataliya
aulova
1988
ORGaNy auLOVa            AULOVA’S ORGAN           огрАни АУЛовА
      Oryginalne drewniane krzesło, któ-  An original wooden chair, with   Оригінальний дерев’яний стілець,
      rego korpus przypomina piszczałki  a shape resembling organ pipes.  корпус якого нагадує органні труби.
      organów. Dzięki licznym nogom    Due to numerous legs it is very  Завдяки чисельнним ніжкам він
      jest bardzo stabilne i wygodne.   stable and convenient. Would al-  дуже стабільний та зручний. Твер-
      Twardo trzyma się podłoża.      ways hold its ground.       до тримається на ногах.
                                                  drewno

                                                  wood

                                                  деревина
                        aulova's
                        organ
                        2011

Charków / Kharkiv / Харків                                                102 → 103
LOV

       krzesła

       chairs

       крісла
umywalka

wash basin

умивальник
ChERRy

lampa

lamp

лампа
      filiżanki

      cups

      чашки
      ChaISE

siedziska  szezlong

chairs   lounge

крісла   шезлонг
            104 → 105
derzhprom
 building
  1928
106 → 107
decor-
      kuznetsov
        декор-
куз н е цо в
Dnipropetrovsk / Дніпропетровськ , 4118 кm, M18
                    109 → 109
studio
decorkuznetsov
kateryna kuznetsova, valeriy kuznetsov
plane                          sklejka z drewna
                                                  brzozowego                      2006                          birch plywood

                                                  березова фанера
PLaNE                  pLANe                 пЛощинА
Kawałek płaskiej sklejki został     A piece of plane has been cut and   Відрізаємо кавалок пласкої фане-
odcięty i zgięty. Światło wydo-     bent. Light is emitted through the   ри та загинаємо. Зі створенного та-
bywa się z utworzonego w ten      hole formed in this way.        ким чином отвору проникає стітло.
sposób otworu.LyING-IN                LYING-IN                ЛежА-к
Ławka została skonstruowana       The bench has been made so as     Лавку зроблино таким чином,
w taki sposób, żeby można było się   to enable lying on it without taking  щоб можна було на неї лягти не
na niej położyć, nie ściągając butów.  off your shoes. There is also has a  скидаючи черевиків. Вона також
Zawiera także półkę oraz dodatko-    shelf and an additional seat.     має полицю та додаткове сидіння.
we siedzisko.
         drewno jesionowe

         ash wood

         деревина, ясен
                      lying
                      in                      www.decorkuznetsov.com


                      2008                                    110 → 111
VENEER

                  lampa

                  lamp

                  лампа
          MOjKa-VSTaN'Ka

          umywalka

          wash basin

          умивальник
LaCE

kafle łazienkowe

bathroom tiles

керамічна плитка
BOxES

lampy

lamps

лампи
         TOGEThER

         umywalka

         wash basin

         умивальник
MIShINa GORa

projekt wnętrza

interior design

дизайн інтр'єру
         kafle łazienkowe

         bathroom tiles

         керамічна плитка  113 → 113
oksana
shmygol
1989
...and i
woke up
in europe
catalog
2011
  www.oksanashmygol.com


            118 → 119
MILCZENIE ROśLIN

ilustrowany
tomik poezji

illustrated
poetry book

ілюстований
збір поезії
4 CITIES

graficzna książka

graphic book

книга
fotografia
analogowa

analoge
photography

фоторафія
       120 → 121
pomogli
nam:
we were
supported
by:
нам
допомогли:
patron honorowy
Współorganizatorzy
partner strategiczny
patroni
patronat medialny
Współpraca
EGO

                                       antonio Citterio
Sanitec Koło m.in. z firmami: Kera-   kabiny prysznicowe) bardzo do-    Istniejąca na Ukrainie silna struktura
mag (Niemcy), IDO (Finlandia), IFö   brze znane są we wszystkich kra-   marketingowo-handlowa odpowiada
(Szwecja), pozzi Ginori (Włochy) oraz  jach europy Środkowo-Wschod-     za sprzedaż wyrobów marki KOŁO
Twyford (Anglia) tworzy wiodącą     niej oraz Rosji.           oraz firm Keramag, IDO i IFö.
w  europie grupę producentów wy-    Szczególną uwagę zwraca obecność   Wyroby marki KOŁO znajdują się w ty-
posażenia łazienek - Sanitec Group.   Sanitec Koło na rynku ukraińskim,   siącach ukraińskich mieszkań i domów
produkowane w polsce wyroby       gdzie zlokalizowane są duże fabryki  oraz w tak prestiżowych obiektach
marki KOŁO (m.in. ceramika i me-    produkujące ceramikę (Sławuta) oraz  publicznych, jak nowo wybudowane
ble łazienkowe, wanny akrylowe,     wanny i brodziki akrylowe (Dymer).  stadiony w Charkowie i Lwowie.
Ukraina to nasz ważny partner
handlowy. posiadamy salony i sto-
iska firmowe we Lwowie, Kijowie
oraz w  Odessie. Nasze meble są
dostępne także w innych miastach:
Iwanofrankowsk, Tarnopol, Chmiel-
nickij, Równe, Winnica, Charków,
Donieck, Dniepropietrowsk, Mariupol.
w w w. d e sig n f ro m u k r a i n e . c o m

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

«Поетеса української сцени»
«Поетеса української сцени»«Поетеса української сцени»
«Поетеса української сцени»NTB VNTU
 
шевченко художник
шевченко художникшевченко художник
шевченко художникSvetikShvager
 
ТОП 5 цікавинок українського живопису
ТОП 5 цікавинок українського живописуТОП 5 цікавинок українського живопису
ТОП 5 цікавинок українського живописуestet13
 
тарас шевченко художник- презентація (2)
тарас шевченко        художник- презентація (2)тарас шевченко        художник- презентація (2)
тарас шевченко художник- презентація (2)Виталий Базаль
 
Новгород-Сіверський – любов моя
Новгород-Сіверський – любов мояНовгород-Сіверський – любов моя
Новгород-Сіверський – любов мояestet13
 
художники італії
художники італіїхудожники італії
художники італіїSlovyansk School
 
presentation T.G Shevchenko
presentation T.G Shevchenkopresentation T.G Shevchenko
presentation T.G ShevchenkoKostya Dalan
 
проект видатні постаті вітчизняної культури
проект  видатні постаті вітчизняної культурипроект  видатні постаті вітчизняної культури
проект видатні постаті вітчизняної культуриуля стукало
 
Т. Г. Шевченко, як художник
Т. Г. Шевченко, як художникТ. Г. Шевченко, як художник
Т. Г. Шевченко, як художникkarishka99
 
російські художники
російські художникиросійські художники
російські художникиSlovyansk School
 
T g__shevchenko_hudozhnik
T g__shevchenko_hudozhnikT g__shevchenko_hudozhnik
T g__shevchenko_hudozhnikschoole1927
 

Was ist angesagt? (20)

«Поетеса української сцени»
«Поетеса української сцени»«Поетеса української сцени»
«Поетеса української сцени»
 
шевченко художник
шевченко художникшевченко художник
шевченко художник
 
Т.Шевченко.Офорти
Т.Шевченко.ОфортиТ.Шевченко.Офорти
Т.Шевченко.Офорти
 
ТОП 5 цікавинок українського живопису
ТОП 5 цікавинок українського живописуТОП 5 цікавинок українського живопису
ТОП 5 цікавинок українського живопису
 
Dadada
DadadaDadada
Dadada
 
тарас шевченко художник- презентація (2)
тарас шевченко        художник- презентація (2)тарас шевченко        художник- презентація (2)
тарас шевченко художник- презентація (2)
 
презентація 3
презентація 3презентація 3
презентація 3
 
Новгород-Сіверський – любов моя
Новгород-Сіверський – любов мояНовгород-Сіверський – любов моя
Новгород-Сіверський – любов моя
 
художники італії
художники італіїхудожники італії
художники італії
 
Т.Шевченко. Сепія.
 Т.Шевченко. Сепія. Т.Шевченко. Сепія.
Т.Шевченко. Сепія.
 
presentation T.G Shevchenko
presentation T.G Shevchenkopresentation T.G Shevchenko
presentation T.G Shevchenko
 
Таємнича сила картин Тетяни Яблонської
Таємнича сила картин Тетяни ЯблонськоїТаємнича сила картин Тетяни Яблонської
Таємнича сила картин Тетяни Яблонської
 
мікрокосмос івана марчука
мікрокосмос івана марчукамікрокосмос івана марчука
мікрокосмос івана марчука
 
проект видатні постаті вітчизняної культури
проект  видатні постаті вітчизняної культурипроект  видатні постаті вітчизняної культури
проект видатні постаті вітчизняної культури
 
презентація 17
презентація 17презентація 17
презентація 17
 
презентація 1
презентація 1презентація 1
презентація 1
 
5
55
5
 
Т. Г. Шевченко, як художник
Т. Г. Шевченко, як художникТ. Г. Шевченко, як художник
Т. Г. Шевченко, як художник
 
російські художники
російські художникиросійські художники
російські художники
 
T g__shevchenko_hudozhnik
T g__shevchenko_hudozhnikT g__shevchenko_hudozhnik
T g__shevchenko_hudozhnik
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (7)

M.ziemak2
M.ziemak2M.ziemak2
M.ziemak2
 
1
11
1
 
Securitatea virtualizarii
Securitatea virtualizariiSecuritatea virtualizarii
Securitatea virtualizarii
 
Hostingowe i domenowe pułapki
Hostingowe i domenowe pułapkiHostingowe i domenowe pułapki
Hostingowe i domenowe pułapki
 
2k12 Justyna Skorupska
2k12 Justyna Skorupska2k12 Justyna Skorupska
2k12 Justyna Skorupska
 
Wirtualna Polska 3
Wirtualna Polska 3Wirtualna Polska 3
Wirtualna Polska 3
 
Wirtualna Polska 4
Wirtualna Polska 4Wirtualna Polska 4
Wirtualna Polska 4
 

Ähnlich wie Design From Ukraine

ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)
ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)
ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)Literature group STAN
 
урок чичулін 10
урок чичулін 10урок чичулін 10
урок чичулін 10Elena Bosa
 
The scientific heritage VOL-5-No-60-2021
The scientific heritage VOL-5-No-60-2021The scientific heritage VOL-5-No-60-2021
The scientific heritage VOL-5-No-60-2021The scientific heritage
 
Музичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикою
Музичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикоюМузичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикою
Музичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикоюЕлектронні книги Ранок
 
лекція про довженка
лекція про довженкалекція про довженка
лекція про довженкаryabich1976
 
проект бродская
проект бродскаяпроект бродская
проект бродскаяelmir271987
 
"Творець прекрасного"
"Творець прекрасного""Творець прекрасного"
"Творець прекрасного"РОМЦ БКР
 
портфоліо вчителя музичного мистецтва сзош
портфоліо вчителя музичного  мистецтва сзошпортфоліо вчителя музичного  мистецтва сзош
портфоліо вчителя музичного мистецтва сзошnataliyu roschina
 
Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Tatyana Dudka
 
укрліт 11
укрліт 11укрліт 11
укрліт 11Dan444
 
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...НБ МДУ
 
проект бродская
проект бродскаяпроект бродская
проект бродскаяelmir271987
 
мистецтво 20 століття теорія 1
мистецтво 20 століття теорія 1мистецтво 20 століття теорія 1
мистецтво 20 століття теорія 1Andy Levkovich
 

Ähnlich wie Design From Ukraine (20)

Toxic treasures by Oleg Kharch
Toxic treasures by Oleg KharchToxic treasures by Oleg Kharch
Toxic treasures by Oleg Kharch
 
ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)
ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)
ARTDROME - festival of contemporary art in Luhansk (booklet_2012)
 
Культура і мистецтво народів Європи
Культура і мистецтво народів ЄвропиКультура і мистецтво народів Європи
Культура і мистецтво народів Європи
 
урок чичулін 10
урок чичулін 10урок чичулін 10
урок чичулін 10
 
Novy chasй
Novy chasйNovy chasй
Novy chasй
 
VOL-4-No-53-2020
VOL-4-No-53-2020VOL-4-No-53-2020
VOL-4-No-53-2020
 
The scientific heritage VOL-5-No-60-2021
The scientific heritage VOL-5-No-60-2021The scientific heritage VOL-5-No-60-2021
The scientific heritage VOL-5-No-60-2021
 
Музичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикою
Музичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикоюМузичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикою
Музичне мистецтво. 7 клас. Новаторство, що стало класикою
 
лекція про довженка
лекція про довженкалекція про довженка
лекція про довженка
 
довженко
довженкодовженко
довженко
 
проект бродская
проект бродскаяпроект бродская
проект бродская
 
"Творець прекрасного"
"Творець прекрасного""Творець прекрасного"
"Творець прекрасного"
 
портфоліо вчителя музичного мистецтва сзош
портфоліо вчителя музичного  мистецтва сзошпортфоліо вчителя музичного  мистецтва сзош
портфоліо вчителя музичного мистецтва сзош
 
Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"
 
укрліт 11
укрліт 11укрліт 11
укрліт 11
 
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
Виставка нових надходжень з історії та теорії української літератури "Увага! ...
 
проект бродская
проект бродскаяпроект бродская
проект бродская
 
мистецтво 20 століття теорія 1
мистецтво 20 століття теорія 1мистецтво 20 століття теорія 1
мистецтво 20 століття теорія 1
 
Сучасне українське книгодрукування
Сучасне українське книгодрукуванняСучасне українське книгодрукування
Сучасне українське книгодрукування
 
мистецтво
мистецтвомистецтво
мистецтво
 

Mehr von Wojciech Kubisz

Mehr von Wojciech Kubisz (10)

Wirtualna Polska 2
Wirtualna Polska 2Wirtualna Polska 2
Wirtualna Polska 2
 
EXKLUSIV 10.2011
EXKLUSIV 10.2011EXKLUSIV 10.2011
EXKLUSIV 10.2011
 
EXKLUSIV 10.2011
EXKLUSIV 10.2011EXKLUSIV 10.2011
EXKLUSIV 10.2011
 
SALON 09/2011 Vistafki 1 1
SALON 09/2011 Vistafki 1 1SALON 09/2011 Vistafki 1 1
SALON 09/2011 Vistafki 1 1
 
ELLE LISTOPAD 2011
ELLE LISTOPAD 2011ELLE LISTOPAD 2011
ELLE LISTOPAD 2011
 
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEKELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
 
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEKELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
 
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEKELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
ELLE DECORATION 5/2011 DODATEK
 
Nasze Slowo
Nasze SlowoNasze Slowo
Nasze Slowo
 
Wirtualna Polska
Wirtualna PolskaWirtualna Polska
Wirtualna Polska
 

Design From Ukraine

 • 1. s i m f e r o p o l mykolaiv ky iv l v i v k h a r k i v dnipropetrovsk
 • 2.
 • 3. ... і прокинувся я в Європі ... i obudziłem się w Europie ... and I woke up in Europe
 • 4. Kurator projektu project curator куратор проекту Ksenia Kaniewska Opracowanie graficzne Graphic design дизайн Oksana Shmygol Redakcja editing редакцiя Anna Kaniewska Tłumaczenia Translations переклад Natalya Riabinska Ewa Bąkowicz Pavlo Łoza Fotografie photography фотографii Ksenia Kaniewska Druk printing друк Katalog został wydrukowany na pa- W projekcie katalogu użyto krojów Technikolor pierze Munken Lynx 150 g/m2 (środek) Oksana Sans Narrow autorstwa ukra- produkowanym przez Arctic Paper. Pa- ińskiego projektanta Andrija Szewczen- pier ten posiada certyfikat FSC®. Papier ki i Code Pro Svetoslava SImova. kolorowy występujący w katalogu to Vanguard 160 g/m2, kolor 50, szary. Pa- pier transparentny użyty w katalogu to Glama Basic 112 g/m2. The fonts used in these catalogue are Oksana Sans Narrow by the Ukrainian Serdecznie dziękujemy firmie Europa- Type Designer Andrij Shevchenko and pier-Impap za przekazanie nam papieru. Code Pro by Svetoslav Simov. У проекті каталогу використано шрифти Oksana Sans Narrow україн- ського дизайнера Андрія Шевченка та Code Pro Светослава Сімова.
 • 5. Warszawa / Warsaw / Варшава, 0 кm W Drogę вируш а йм о le t's hi t the road
 • 6. Fot.: Jacek poremba ksenia kaniewska
 • 7. Projekt ...i obudziłem się w Europie jest pierwszą prezentacją ukraińskie- go designu w Europie (na świecie ). Większość prezentowanych prac powstała w cią- Ukraina. Idealna geografia: stanowić nieodłączną gu ostatnich pięciu lat, a więc kilkanaście lat część europy, wpisywać się w światowy kontekst, po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz 20  lat a jednocześnie zachowywać swoją fantastyczną po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. unikatowość. projekt ...i obudziłem się w Europie O wschodnich sąsiadach Zachodowi jednak przy- nie jest jedynie ekspozycją wybranych kilkunastu pomniało dopiero zaangażowanie świata w „po- przykładów współczesnego wzornictwa. Towa- marańczową rewolucję”. I kiedy raptem Zachód rzyszący wystawie katalog, prezentujący sylwetki ocknął się, żeby może Ukrainę do europy wresz- poszczególnych projektantów i ich miast, stanowi cie zaprosić, okazało się, że ona dawno już tam zapis śladów i miejsc, w których kumulują się emo- była. Ukraińcy sami pewnego dnia przebudzili się cje młodego, wolnego pokolenia. To emocjonalny i zrozumieli, że podążają tą samą drogą. Że teraz zapis pewnej drogi, która biegnie przez europę. wszystko, co robią, robią na europejskim pozio- Drogi bez granic, szlabanów i wiz. mie. I taki też jest ukraiński design. Dojrzały, Tytułem wystawy jest zdanie bez początku. świadomy – z jednej strony swej tradycji, a z dru- Dla nas liczy się to, co tu i teraz. przeszłość po- giej – przynależności do wspólnej europy. zostawiamy historykom. To ona stanowi właśnie Nowa fala, tzw. pokolenie posttransformacyj- pierwszą część zdania. Resztę niech każdy dopo- ne, lekcję europejskiej sztuki, która przez dziesiąt- wie sobie sam. Nas interesuje ów moment prze- ki lat kształtowała doświadczenie pozostałej czę- budzenia. pokazujemy sztukę pozbawioną cięża- ści kontynentu, odrobiło zaledwie w ciągu dwóch ru historii i wolną od epatowania martyrologią. dekad. Młodzi ukraińscy projektanci wytyczyli proponujemy za to kreatywny potencjał i dojrza- sobie drogę daleką od najprostszej. Jest w ich łość młodego pokolenia. projektach coś świeżego, nowego, przede wszyst- projekt ...i obudziłem się w Europie nie de- kim pozbawionego ideologicznych ograniczeń. finiuje charakteru ukraińskiego designu, ale To harmonijny wielogłos typowych dla ukraiń- stanowi próbę pokazania dzieła w toku, work skiej postmoderny zjawisk: buntu, prowokacji, in progress, zmiany. przecież jesteśmy świadka- niedopowiedzeń, karnawalizacji i ekscentryzmu. mi początku zmian na mentalnej mapie europy. Młodzi bawią się funkcją, mieszają hierarchie, projekt ma charakter otwarty, gdyż, wedle ukra- prowokują pytania. Szanują tradycję i dobre rze- ińskiego poety Andrija Lubki, zmiana jest tym, miosło. Stawiają na profesjonalizm, ale, jedno- co już można odczuć, ale czego jeszcze nie cześnie, w ciężkiej pracy wciąż odnajdują pasję. można opisać. Ksenia Kaniewska, kurator projektu 6→7
 • 8. the project ...and i woke up in europe “ is the first presentation of Ukrainian design in Europe (and in the world). Most of the presented works were created in the Ukraine. Ideal geography: to be an inseparable last 5 years, i.e. more than 10 years after the dis- part of europe, set in the global context, and, solution of the Soviet Union and 20 years after at the same time, to retain the fantastic uniqu- Ukraine gained independence. The West took eness. The “... and I woke in Europe” project notice of its eastern neighbours only after the is not only an exhibition of several selected world got involved in “the Orange Revolution.” examples of contemporary design. The accom- So when the West finally decided to invite Ukra- panying catalogue, presenting individual desi- ine to europe, it turned out that it was already gners and their cities, is a record of places and there. The Ukrainians woke up one day and un- traces which accumulate emotions of the young derstood that they are on the same train and and free generation. It is an emotional record whatever they do, they do it on the european of a road which runs across europe. A road wi- level. Ukrainian design is the same. It is matu- thout borders, gates and visas. re and conscious of its tradition and european  The title of the exhibition is a sentence wi- membership. thout the beginning. We value only here and  New wave, the so called post-transformation now. We leave the past to historians. The first generation, took their lesson on european art, part of the sentence is past. The rest is up to which had been shaping the experience of the you. We are interested in this moment of awa- remaining part of the continent for ages, in less kening. We show art devoid of historical weight than two decades. Young Ukrainian designers and free from martyrological shocking. Instead, have chosen a course far from the easiest one. we offer the creative potential and maturity In their projects, there is something fresh, new, of the young generation. devoid of ideological limitations. This is a  har- The “... and I woke in Europe” project does monious choir of typically post-modernist Ukra- not define the character of Ukrainian design, inian defiance, provocation, understatement, but it is an attempt to show work in progress, carnivalesque and eccentricity. The young play change. We witness changes on the mental map with function, they mix hierarchies and provo- of europe. The project is of open character sin- ke questions. They respect tradition and good ce, according to Ukrainian poet Andrij Lubka, craftsmanship, and they believe in professiona- change is what can be already experienced, but lism, but, still, they find passion in hard work. not yet described.   Ksenia Kaniewska, curator of the project
 • 9. Проект …і я прокинувся в Європі є першою пре- зентацією українсько- го дизайну в Європі (і в світі) Більшість представлених праць з’явилася про- Україна. Ідеальна географія: бути тягом останніх п’яти років, що означає кіль- невід’ємною частиною Європи, вписуватися канадцять років після розпаду Радянського в світовий контекст, а одночасно зберігати Союзу та 20 років після здобуття Україною не- свою фантастичну неповторність. Проект ...і я залежності. Однак, своїми східними сусідами прокинувся в Європі не є тільки експозицією Захід зацікавився тільки тоді, коли цілий світ понад десяти вибраних прикладів сучасного слідкував за подіями «помаранчевої револю- дизайну. Виставку супроводжує каталог, що ції». І, коли Захід раптом прокинувся, щоб на- презентує силуети окремих проектувальників решті запросити, може, Україну до Європи, і їх міст,  складає запис слідів і місць, в яких виявилося, що вона вже віддавна там була. накопичуються емоції молодого, вільного по- Українці самі певного дня обудилися і зрозу- коління. Це емоційний запис певної дороги, міли, що рухаються у тому власне напрямку. яка біжить через Європу.  Дороги без кордо- Що тепер багато чого роблять саме на європей- нів, шлагбаумів і віз.   ському рівні. І таким є український дизайн. Зрі- Назва виставки – це речення без початку. лий, свідомий, з одного боку, власної традиції, Для нас рахується це, що є тут і зараз. Мину- і з іншої – приналежності до спільної Європи. ле ми залишаємо історикам. Це воно власне Нова хвиля, так зване пост-трансформа- складає першу частину назви. Решту хай ко- ційне покоління, уроки європейського мисте- жен договорить собі сам. Нас цікавить отой цтва, яке десятки років формувало досвід ре- момент прокидання. Ми показуємо мистецтво шти континенту, засвоїло протягом неповних позбавлене ваги історії і вільне від епатуван- двох декад. Молоді українські проектанти ня мучеництвом. Сповнене натомість творчого вибрали собі дорогу далеку від найпростішої. потенціалу і зрілості молодого покоління. Є в їхніх проектах щось свіже, нове, а передусім Проект ...і я прокинувся в Європі не ви- вільне від ідеологічних обмежень. Це гармоній- значає характеру українського дизайну, не багатоголосся типових для українського по- але є спробою показати справу в русі, work стмодерну: бунту, провокації, недомовленого, in progress, зміни. Адже ми є свідками початку карнавалізації і ексцентризму. Молоді бавлять- змін на ментальній мапі Європи. Проект має ся функцією, перемішують ієрархії, провокують відкритий характер, тому що, як пише україн- питання. Шанують традицію і добре ремесло. ський поет Андрій Лубка, зміна є тим, що вже Ставлять на професіоналізм, але, одночасно, можна відчути, але ще неможливо описати. у важкій роботі надалі віднаходять пристрасть. Ксенія Каневська, куратор проекту 8→9
 • 10.
 • 11. Łódź design Festival to wydarze- Centralnym punktem Łódź Design Festival jest nie, które od 2007 r. tworzy platformę wymiany zawsze tematyczny program główny, składający myśli i doświadczeń dla środowisk twórczych się z wystaw kuratorskich, a jego dopełnienie identyfikujących się z designem oraz dla biznesu. oraz rozwinięcie stanowi otwarty i bogaty re- Dzięki staraniom organizatora imprezy – Łódź Art pertuar wydarzeń towarzyszących. Wśród nich Center – oraz dzięki wsparciu licznych partnerów, centralne miejsce zajmują: wykłady prowadzone festiwal w ciągu kilku lat przeistoczył się z lokal- przez światowej sławy specjalistów, konkurs dla nej, składającej się z paru wystaw imprezy, i urósł młodych projektantów make me! oraz przegląd do rangi największego w Polsce wydarzenia w ca- portfolio, który umożliwia studentom i absol- łości poświęconego projektowaniu. Prezentuje on wentom szkół artystycznych bezpośrednią kon- design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa frontację swoich pomysłów z profesjonalistami przemysłowego, poprzez art i craft design, projek- (kuratorami, projektantami i producentami). towanie graficzne i architekturę, aż po modę. Lodz design FestivaL is an event The key point of Lodz Design Festival is al- which, since its creation in 2007, has been the ways a  thematic main programme consisting ground for thought and experience exchange of curator exhibitions. It is developed and for artistic circles who identify with design completed by open and varied range of ac- in general, and for business. the efforts of the companying events. The most important are: organizer – Lodz art Center – and the support lectures held by world renowned specialists, of many partners made it possible for the festi- contest for young designers “make me!” and val to become the largest Polish event on design a  portfolio review which enables the stu- only a few years after it had been launched as dents and graduates of art schools to con- a local, minor exhibition. the festival presents front their ideas directly with professionals design in its various modes – starting from in- (curators, designers and producers). dustrial design, through arts and crafts, graphic design, architecture, up to fashion. Ключовий моментом Łódź Design Festiwal Łódź design Festival це подія, яка є  головна тематична програма, яка скла- від 2007 р. є платформою обміну думок, до- дається з  кураторських виставок, а його свіду творчих середовищ, які ототожнюють додаткові атракції – це багатий репертуар себе з дизайном, а також для бізнесу. Завдяки супровідних подій. Серед них центральне стараняям організатора фестивалю – Łódź Art місце займають: лекції світової слави фахів- Center – та підтримки багатьо партнерів, про- ців, конкурс для молодих дизайнерів make тягом років він перетворився з локального за- me! та перегляд портфоліо, який дозволяє ходу, що складався з декількох виставок, на студентам та випускникам мистецьких шкіл найбільшу в Польщі подію повністю присвя- представити свої творчі ідеї безпосередньо чену дизайну. Він презентує дизайн у всьому професіоналам високого рівня (кураторам, його різноманітті, від промислового дизайну, проектантам та виробникам). графічногу дизайну та архітектуриаж по моду. 10 → 11
 • 12. Ukraiński design: początek drogi Współczesne wzornictwo przemysłowe na Ukra- Szczególnie cieszy nas fakt, że światowa scena inie to zjawisko paradoksalne, ponieważ rodzi się designu nie jest obojętna na twórczą aktywność ono w kraju praktycznie pozbawionym zaplecza naszych projektantów, którzy w swoim dorobku wytwórczego. A jednak, choć nasi młodzi projek- mają już poważne osiągnięcia. Wyróżnić tu moż- tanci stawiają dopiero swoje pierwsze profesjonal- na przede wszystkim nagrody Red Dot: cztery dla ne kroki, już dziś widać, że poruszają się pewnie Saszy Mukomelova, dwie dla Studia Dorogaya i w dobrym kierunku. Optymistycznie zakładamy, (Igor pinigin i Sergiy Chebotaryov), jedną dla Jur- że właśnie niezależność od wytwórcy i „rynku” na- ki Huculaka, a także wygrane na moskiewskim daje młodemu ukraińskiemu designowi indywidu- Salone Satellite dla Studia Dorogaya i pracow- alizm i oryginalność. ni Mukomelov oraz ich udział w mediolańskim Na razie zjawisko to funkcjonuje jako ekspery- SaloneSatellite. ment podlegający kontroli wyłącznie swoich twór- pracami młodych Ukraińców zainteresowane ców, z czym wiąże się kolejny paradoks. Nowe są przodujące zagraniczne koncerny z Włoch, pokolenie ukraińskich projektantów być może Francji i USA. Część z tych projektów wdrażana włączy się w światowy obieg pomysłów i proces jest do produkcji. Trzeba też podkreślić imponu- produkcji równie łatwo jak ich koledzy pochodzą- jący wysiłek i inicjatywę samych twórców, którzy cy z krajów z rozwiniętym przemysłem produkcyj- potrafili zorganizować minifabryki realizujące ich nym i nieprzerwaną historią szkół projektowych. projekty na Ukrainie. Młodzi ukraińscy projektanci, we własnej oj- Dziś młodzi projektanci muszą mieć dostęp do czyźnie praktycznie wolni od narzucanych odgór- wszystkich informacji niezbędnych do twórczej nie wskazówek i mód, kierują swoją myśl twórczą pracy. powinni także utrzymywać nieustanny ku nowym ideom, które znajdują odniesienie we kontakt umożliwiający wymianę pomysłów z de- wszystkich sferach szeroko pojętej kultury. Dzięki signerami z całego świata, łączyć się w zespoły, wolności myśli, nie odczuwając nacisku ze strony brać udział w wystawach i innych profesjonal- rodzimych autorytetów, nowe pokolenie znakomi- nych przedsięwzięciach. cie odnajduje się w ekosystemie współczesnego Co roku miesięcznik „SALON” organizuje projektowania. w  Kijowie Ukraiński Tydzień Designu, pragnąc porównując studenckie prace młodych ludzi stworzyć platformę wymiany kontaktów i idei w z  krajów takich jak Ukraina, w których jeszcze celu rozwoju designu w naszym kraju. Tym bar- piętnaście lat temu nikt nie myślał kategoriami dziej jest nam miło znaleźć wspólną myśl u sąsia- współczesnego designu, zauważamy ich wspólną da – w polsce. Łódź Design Festival jest dla nas cechę – indywidualne podejście konceptualne. po- symbolicznym i radosnym wydarzeniem. Jest do- dobne duchem projekty całkiem niedawno ogląda- wodem na to, że w designie nie ma granic i że oto liśmy u młodych Brytyjczyków czy Koreańczyków, dziś na jego mapie pojawił się nowy gorący punkt. a dziś obserwujemy je u siebie – na Ukrainie. Natalia Karpenko, Redaktor naczelna magazynu „SALON”
 • 13. Ukrainian Design: the Beginning of the Road Contemporary design in Ukraine is a paradox- It is especially pleasing to see that the inter- ical phenomenon as it has flourished in a coun- national design scene has not remained indiffer- try practically devoid of any manufacturing her- ent to the creative output of Ukrainian design- itage. Today it is already apparent that, despite ers, who have already accomplished significant only taking their first professional steps, young achievements. These include four Red Dot Awards Ukrainian designers are moving confidently in for Sasha Mukomelov, two for Studio Dorogaya the right direction. We can optimistically pre- (Igor pinigin and Sergiy Chebotaryov), one for sume that this independence from the manu- Jurka Huculak, as well as the winning prizes for facturing market gives contemporary Ukrainian Studio Dorogaya and Mukomelov Studio in the design its individualism and originality. Salone Satellite in Moscow and their participa- For now, this phenomenon merely functions tion in the SaloneSatellite in Milan. as an experiment conducted exclusively by the In addition, the work of young Ukrainian de- creative community, which gives rise to a sec- signers has attracted interest from leading inter- ond paradox. The new generation of Ukrainian national companies in Italy, France and the USA. designers may find it as easy to break into the Some of these projects have already been com- international design circuit as their counter- mercialised. What should also be emphasised is parts from countries with highly developed the impressive effort and initiative of the design- manufacturing and an uninterrupted history of ers themselves, who have managed to organise design schools. mini production factories in Ukraine. Historically deprived of any top-down guid- Today young designers must have access to all ance in their own country, young Ukrainian de- of the necessary information to set the creative signers channel their creative thinking into new process in motion. They should also remain in ideas, which may be useful in all areas of main- constant touch with design practitioners around stream culture. Thanks to freedom of thought, the word in order to exchange ideas, establish and without any pressure from the Ukrainian collaborations and participate in trade exhibi- establishment, this new generation has landed tions and events. squarely on its two feet in the contemporary every year, SALON Magazine organises Ukraine design ecosystem. Design Week in Kiev, created as a networking Fifteen years ago Ukraine had no design cul- platform to facilitate the development of design ture. However, looking at the work of our design in Ukraine. Hence, we are pleased to find a shared students, we notice their highly individualised philosophy in neighbouring poland. The Łódź De- conceptual approach. projects in a similar vein sign Festival is for us a symbolic and joyous event. have recently been witnessed in the UK and It proves that design has no limits and today there South Korea. Today we can see them in Ukraine. is a new hot spot on the Festival circuit. Natalia Karpenko, editor-in-Chief, SALON Magazine 12 → 13
 • 14. Український дизайн: на початку шляху Сучасний предметний дизайн в Україні – яви- бачили у молодих британців і корейців, а сьо- ще парадоксальне, оскільки зароджується він годні споглядаємо і вдома – в Україні. у  країні, практично позбавленій виробничої Особливо нас тішить той факт, що світовий бази. Нині наші молоді дизайнери роблять свої дизайнерський процес є небайдужим до творчої перші професійні кроки, але вже зараз зрозумі- активності наших дизайнерів, в арсеналі яких ло, що рухаються вони впевнено й у правиль- уже є серйозні перемоги. Зокрема, чотири премії ному напрямку. Red Dot Award у Сашка Мукомелова, дві у сту- Як оптимісти ми припускаємо, що саме не- дії Dorogaya (Ігор Пінігін і Сергій Чеботарьов) та залежність від виробництва та «ринку», в ши- одна у Юрка Гуцуляка, перемога в московсько- рокому розумінні цього слова, робить молодий му та участь у міланському Salone Satellite студії український дизайн індивідуальним і цікавим. Dorogaya і студії Сашка Мукомелова. Наразі він існує як експеримент, підконтроль- Проектами молодих українців цікавляться ний виключно своїм авторам-творцям. провідні світові виробники – компанії з Італії, Із цим пов’язаний ще один парадокс: ново- Франції та США. Деякі з цих проектів впрова- му поколінню українських дизайнерів, мож- джуються у виробництво. Також гідна поваги ливо, легше долучитися до світового процесу енергія та ініціатива дизайнерів, які зуміли виробництва дизайн-концептів, ніж дизайне- організувати міні-виробництва своїх розробок рам, які мешкають у країнах із розвиненим ви- в Україні. робництвом і тривалою історією національних Сьогодні молодим дизайнерам слід отри- дизайнерських шкіл. мувати якомога більше інформації задля реа- Практично не маючи визначних орієнтирів лізації власного потенціалу, якомога активні- у себе на Батьківщині, українська молодь спря- ше спілкуватися, об'єднуватися в групи, брати мовує свій талант на втілення ідей, які можуть участь у  виставках та інших професійних за- знадобитися у найрізноманітніших сферах ходах. культурного соціуму. Завдяки свободі думки, Щороку ми, журнал «Салон», організову- не відчуваючи тиску національних авторитетів, ємо в  Києві «Український тиждень дизайну», нове покоління легко вловлює дух часу, загаль- прагнучи сформувати платформу для спілку- ний для всього світового дизайн-простору. вання та розвитку дизайну в нашій країні. І нам Порівнюючи студентські роботи молодих особливо приємно знаходити однодумців людей із країн, де ще років 15 тому ніхто не мис- у  сусідній Польщі. Фестиваль у Лодзі для нас лив категоріями сучасного дизайну, помічаємо дуже знакова та радісна подія. Вона є доказом їх спільну рису – незалежний концептуальний того, що для дизайну немає кордонів і віднині підхід. Схожі за духом проекти ми нещодавно на його карті з’явилася нова гаряча точка. Наталія Карпенко, головний редактор журналу «Салон»
 • 15. ostapenko / hvorostyanov ostapenko hvorostyanov / sorokina pedan hvorostyanov shykarenko tipakova zavoloka 14 → 15
 • 16.
 • 17. 20 I . s i m f e r o p o l 28 II. mykolaiv 36 iii. ky iv 52 I V . l v i v 76 V. k h a rk i v 110 VI. dnipropetrovsk 17 → 17
 • 18. M03 3245km M19 975km ... і проки- нувся я у європі ... i obudzi- E58 łem się 1743km w Europie ... and I woke up M06 E40 2975km 2458km in europe M18 4639km
 • 19. 28 studio mukomelov 28 andrey bondarenko 36 alexander kozynets 44 60 grycja tereza erde barabash 52 68 roman oleksandr shpelyk shestakovych 76 92 kateryna roman sokolova zubaryev 84 100 studio nataliya dorogaya aulova 110 studio decorkuznetsov
 • 20. m u ko m e lo v st u dio ст уд і я Мукомел ов
 • 21. Simferopol / Симферополь Simferopol / Сімферополь, 1514 кm, e97 1862 кm e105 21 → 21
 • 23. plastik plastic пластик shark lamp 2010 LaMPa-REKIN SHARK LAMp ЛАмпА АкУЛА elegancka lampa stojąca. Świetna elegant floor lamp. excellent fun Елегантна підлогова лампа, від- rozrywka i dekoracja zarówno do and decoration of interiors and ex- мінна і весела прикраса інтер'єрів wnętrza, jak i do ogrodu. Lampa na teriors. The lamp will surely scare та екстер'єрів. Лампа напевно pewno odstraszy ciemność wokół away all the darkness around. For розлякає всю темряву навколо siebie. Dla miłośników ryzyka i moc- risk-takers and thriller enthusiasts. себе. Для любителів ризику та nych wrażeń. гострих вражень. www.mukomelov.com Symferopol / Simferopol / Сімферополь 22 → 23
 • 25. NEIjI krzesło, plastik chair, plastic стілець, пластик OMI TIN krzesło, plastik lampa chair, plastic lamp стілець, пластик лампа INFINITy wanna bath ванна * Red Dot Design award 2010 25 → 25
 • 26.
 • 28. bondarenko andrey андрій б о нд а ренко
 • 31. drewno, tkanina wood, textile деревина, тканина Dog and ta x 2011 DOG aND Tax DOG AND TAx DOg AND TAx Wielu ludzi chciałoby mieć w domu Lot of people want to have domes- Іграшки DOG AND TAx призначе- zwierzęta, ale większość nie zda- tic pets, but most of them are not ні для молодих людей, що хочуть je sobie sprawy, że wymagają one aware that animals need care and мати якусь хатню тварину, але за uwagi i opieki. DOG AND TAx to protection. DOG AND TAx is a se- певних причин не можуть, або не miniaturowe meble wyglądające jak ries of toys – they look like animals впевнені, що впораються з  нею. zwierzątka, idealnie nadające się dla and are perfect for those who want DOG AND TAx не поребують їжі та osób, które chciałyby je przygarnąć, to take a pet, but can’t do that for води, їх не треба вигулювати, і вони ale z różnych powodów nie mogą. different reasons. ніколи не вкусять. www.jolkalapalkala.blogspot.com Mikołajów / Mykolaiv / миколаїв 30 → 31
 • 34.
 • 36. koz y n e ts a l e xa n d e r А л екса нд р
 • 37. Kyiv / Kиїв, 2342 кm, e95 козинець 37 → 37
 • 39. LINNE LINNe Лінне Bardzo często czerpię inspirację Very often I find my inspiration in Дуже часто моєю інспірацією z natury, obserwacji zwierząt, nature, observing animals, and it є  натура та спостереження сві- i tak właśnie było tym razem. pracu- happened so this time, too. While ту тварин, так було і цього разу. jąc nad tym fotelem, dążyłem do creating this armchair, I was chas- Роблячи це крісло я намагався stworzenia czegoś organicznego ing the idea of making an organic, створити щось органічне і оду- i uduchowionego, aby mogło od- spiritual object so that it could be хотворене, щоб воно могло грати grywać rolę głównego bohatera the main character amongst other головну роль серед інших меблів. pośród innych mebli. furniture pieces. linne 2010 metalowa podstawa, styropian, tkanina metal base, styrofoam, textile металева рама, пінопласт, тканина www.kozynets.com Kijów / Kiev / Kиїв 38 → 39
 • 40. sofa sofa диван SaVE ThE PENGuINS lampy lamps лампи
 • 41. ThE REINDEER DESK biurko desk стіл BaD DOG pouf puf пуф TROPIC krzesła chairs стільці 40 → 41
 • 42.
 • 45. erde g rycja Lviv / Львів, 2883 кm, M06 45 → 45
 • 46. grycja erde 1986 NajPROSTSZE KRZESłO THe SIMpLeST CHAIR нАйпроСтіШий СтіЛець Nie jest to wariacja na temat Donal- Is not a remix of Donald Judd or Найпростіший стілець – це не ва- da Judda ani oda do minimalizmu. ode to minimalism. A simple chair ріяція на тему Дональда Джадда proste krzesło kryje w sobie drugie hides a more elaborate empire- ані ода мінімалізму. Простий сті- oblicze – bogato zdobione, z  drew- style one, made of oak and leath- лець криє в собі друге обличчя, na dębowego i skóry, o miękkim sie- er, richly ornamented, but we hide багато оздоблене, зі шляхетних dzisku. Chowamy je jednak, bo jest it – it is too expensive. матеріалів: дуба і шкіри. Однак ми za drogie. Lwów / Lviv / Львів
 • 47. dębina wood (oak) дерево (дуб) the simplest chair 2010 Ten wygodny mebel jest ergono- This convenient piece of furni- приховуємо його, бо є за дороге. miczny i funkcjonalny. Będzie od- ture is ergonomic and functional. Це зручний, ергономічний та powiedni dla osób o skomplikowa- It is very suitable for people with функціональний стілець. В сам nym charakterze, ze skłonnością complex character and propensity раз для людей зі складним харак- do  ascetyzmu, paranoi i obsesyj- to  asceticism, paranoia and ob- тером, схильних до аскетизму, па- nych myśli. Można w nim także sessive thoughts. It is also a good раної та шалених думок. В ньому ukryć szkielet. place to hide a skeleton. можна також сховати скелет. www.grycja.com 45 → 46
 • 48. krzesło bujane rocking chair крісло качалка VEGETaBLES proj. Grycja Erde + Pavlo Gudimov talerze, serwetki plates, napkins тарілки, серветки PLay OBjECT biurko desk стіл
 • 49. kolaż collage колаж poduszki pillows подушки pufy poufs пуфи rysunek drawing малюнок kolaż collage колаж 48 → 49
 • 50.
 • 53. s h p e ly k roman Lviv / Львів, 2883 кm, M06 роман шпел и к
 • 55. farbowana płyta MDF painted MDF фарбований мдф piano- comod 2011 PIaNOKOMODa pIANOCOMOD тУмбА PIANO Komoda przypominająca pianino, A painted MDF piano-like piece, Тумба схожа на піаніно, виго- wykonana z malowanej płyty pil- with a storage compartment divid- товлена з пофарбованного MDF. śniowej, zawiera pojemny schowek ed in 9 sections. Складається з суцільного корпусу podzielony na 9 sekcji. та 9 двірцят, в середині поділена на секції для зберігання речей. www.shpelyk.com Lwów / Lviv / Львів 54 → 55
 • 56. szezlong chaise longue шезлонг EKO krzesło chair стілeць
 • 57. stół table стіл fotografia photo фото 56 → 57 57
 • 60. barabash tereza
 • 61. ба рабаш Lviv / Львів, 2883 кm, M06 тереза 61 → 61
 • 63. KIDS мАЛюки DZIECI A triptych made with the use У своїх працях авторка часто Tryptyk wykonany mieszaną autor- of the author’s own technique.  звертається до таких тем, як ską techniką. The author often refers to themes співвідношення: людини і со- Autorka często nawiązuje do te- concerning the correlation be- ціуму, людини та оточуючого matów poruszających kwestię tween human and society, human середовища. Одним з основних współzależności człowieka i  społe- and environment. A human em- образних знаків у її творчості czeństwa, a także człowieka i środo- bryo is one of the main symbols виступає «ембріон», що симво- wiska. Ludzki embrion jest jednym in her creative work. The embryo лізує собою народження ново- z  głównych symboli pojawiających means a new human life, some- го життя, зародження та станов- się w jej twórczości. embrion to thing new rising and forming. At лення чогось нового. Та разом narodziny nowego człowieka, wzra- the same time, it stays just one з тим, він залишається лише stanie i  formowanie czegoś nowe- of the elements and a  small cog одним з  елементів, маленьким go. Jednocześnie jest tylko jednym in the mechanism of the whole so- гвинтиком в  механізмі функціо- z  elementów, maleńkim trybikiem cial system functioning. нування цілої системи соціуму. w mechanizmie funkcjonowania ca- The triptych was largely influ- До створення цього триптиху ав- łego systemu społecznego. enced by pop-art. It also reveals, торку надихнуло мистецтво поп- Tryptyk ten w znacznym stopniu in some way, what consumes арту, яке також, в якійсь мірі, ви- zainspirowany jest sztuką pop-art. a modern society. криває споживацькі властивості Odsłania także to, co trawi współ- суспільства. czesne społeczeństwo. Triptych: kids 2007 kolaż: tkanina, papier, druk, 40x40cm collage: fabric, paper, print, 40x40 cm колаж: папір, тканина, друк, 40x40 cm www.trbarabash.blogspot.com Lwów / Lviv / Львів 62 → 63
 • 65. FLuCTuaTION I land art land art ленд арт FLuCTuaTION II land art land art ленд арт VITINaNKa kolaż collage колаж 64 → 65
 • 66. instalacja Terezy Barabash rain installation by Tereza Barabash інсталяція Терези Барабаш дощ
 • 68. Lviv Львів 3901 км e879 ол е кса ндр shestakovich droga ш е ста ко ви ч
 • 69. s h e s ta ko v yc h olek sa ndr Lviv / Львів, 2883 кm, M06 69 → 69
 • 70. oleksandr shestakovych 1987 DuGa DUGA дУгА Krzesło Duga zostało wykonane “Duga” chair was inspired by Vien- Крісло було продуктом натхен- pod wpływem inspiracji wiedeń- nese bentwood furniture and vin- ня трековими і дорожніми вело- skimi meblami z giętego drewna tage bicycles. сипедами середини xx століття i starymi rowerami. а також естетикою австрійських меблів з гнутої деревини.
 • 71. duga 2011 pogięte i zespawane metalowe rury, miękkie siedzisko bent and welded metal, soft seat гнуті металеві труби, м'яке сидіння www. shestakovych.com Lwów / Lviv / Львів 70 → 71
 • 73. graffiti graffiti графіті aRMS krzesło chair стілець krzesło chair стілець graffiti graffiti графіті 73 → 73 72
 • 74.
 • 76. s o ko катер с около ва
 • 77. o lo va k at e r y n a ина Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 77 → 77
 • 79. ZIG&ZaG ZIG&ZAG zIg&zAg Redesign krzesła Gerrita Rietvelda Redesign  of Gerrit Rietveld’s „Zig&Zag” це редизайн стільця „Zig „Zig Zag” z roku 1934. “Zig Zag” chair from 1934. Zag” створеного Геррітом Рітвель- Krzesło Rietvelda to prawdziwe The chair is a real masterpiece дом в 1934 році.  arcydzieło modernizmu. Mimo of  modernism and didn't go out Цей стілець є дійсно шедевром upływu lat nie przestaje być ide- of  fashion even after many years. модернізму і не втратив актуль- alnym wzorem. Dodawszy jeszcze By adding a new zigzag the author ність навіть через багато років.  jeden zygzak, autorka otrzymała created a new shape, more complex Додавши ще один зигзаг я отри- nową, bardziej skomplikowaną and playful, with a modern spirit. мала нову форму більш складну i figlarną nowoczesną formę. Me- The chair also obtained new func- і грайливу в дусі сучасності.  Також bel zyskał też na funkcjonalności tional benefits, now it has shelves з’явились нові функціональні мож- dzięki dodaniu półek na książki for books and other little things. ливості. Тепер у стільця є полички i inne drobiazgi. для книг та різних дрібниць. sklejka plywood фанера zig&zag 2006 www.behance.net/sokolova Charków / Kharkiv / Харків 78 → 79
 • 80. aQua VITa umywalka wash basin умивальник plac zabaw children's playground дитячий майданчик
 • 81. meble parkowe park furniture паркові меблі VITaMIN umywalka wash basin умивальник STONES głośniki speakers спікери Charków / Kharkiv / Харків 80 → 81
 • 82. Katedra Wzornictwa Charkowskiej aSP, założona w 1962 r. Design Faculty of Kharkov Academy of Arts, established in 1962 кафедра дизайну Харківської Академії мистецтв, заснована в 1962 р.
 • 84. d o r o g aya studio
 • 85. студія Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 до р о га я 85 → 85
 • 87. FöhN FöHN FöhN „Foeon” to termowentylator “Foeon” is a fan heater with the „Foeon” це термічний вентилятор z  wizualizacją ciepła, możliwą effect of heat visualization which з візуалізацією тепла, яка досяга- dzięki zmianie koloru podświetle- is possible thanks to changes of ється за допомогою зміни кольо- nia w  zależności od temperatury the colour of illumination depend- ру світла в залежності від зміни strumienia powietrza. Wizualiza- ing on the temperature of air flow. температури потоку повітря. cja ciepła jest innowacją w  dzie- Heat visualization is an innovative Візуалізація тепла є іновацією dzinie domowych grzejników. idea for home heaters. “Foeon” у дизайні домашніх радіаторів. „Foeon” w harmonijny sposób łą- harmoniously combines form and „Foeon” гармонійно поєднує фор- czy formę z funkcją. function. му із функцією. termoodporny polimer, szkło ceramiczne, metalowa rama thermoresistant polymer, ceramic glass, metal frame термостійкий полімер, керамічне скло, металева рама Föhn 2010 www.dorogaya.com Charków / Kharkiv / Харків 86 → 87
 • 88. MaIS zestaw talerzy set of plates набір тарілок ETERNaL MaGNETIC CaLENDaR kalendarz magnetyczny magnetic calendar магнетичний календарь CuT ceramiczny pierścionek ceramic ring перстень з порцеляни
 • 89. Ma podajnik do mydła low water consumption outdoor washstand рукомойник PaNTONE miarka measuring tape мірна стрічка 88 → 89
 • 90.
 • 92. zubaryev rom an
 • 93. ро м а н Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 зубарев 93 → 93
 • 95. STół Zu ZU TABLe СтіЛ zU Stół jest częścią ludzkiego życia. The table is an element of human Стіл це частина людського життя. projekt ten oparty jest na pomyśle, life. The basic idea is to design Цей проект виник з ідеї стври- by stworzyć stół bliższy człowieko- a  table closer to man and the en- ти стіл ближчий до людини та  її wi i jego środowisku dzięki otwar- vironment in which he lives, due to середовища завдяки відкритості tości materiału, prostym kształtom, the openness of the material, clean матеріалу, простій формі, кутам, kątom, opływowej linii i mobilności. shapes, angles, streamlining and плавним лініям і мобільності. Stół może przyjąć różne pozycje, mobility. The table can take dif- Стіл може змінювати форму в за- zależnie od nastroju użytkownika ferent positions depending on the лежності від настрою власника lub wnętrza. mood of the user or interior. або інтер'єру. sklejka zu plywood фанера 2010 www.behance.net/zubarev Charków / Kharkiv / Харків 94 → 95
 • 96. umywalka wash basin умивальник sofa sofa диван
 • 97. uDaV krzesło-zabawka toy-chair крісло-іграшка GaVRIL haczyk na ubrania hook for clothing гачок для одягу Zu krzesło-stół-ławka-półka chair-table-bench-shelf крісло-стіл-лавка-полиця umywalka wash basin умивальник 96 → 97
 • 100. н ата л і я ауло ва
 • 101. a u lo va n ata l i ya Кharkiv / Харків, 3901 кm, e40 101 → 101
 • 103. ORGaNy auLOVa AULOVA’S ORGAN огрАни АУЛовА Oryginalne drewniane krzesło, któ- An original wooden chair, with Оригінальний дерев’яний стілець, rego korpus przypomina piszczałki a shape resembling organ pipes. корпус якого нагадує органні труби. organów. Dzięki licznym nogom Due to numerous legs it is very Завдяки чисельнним ніжкам він jest bardzo stabilne i wygodne. stable and convenient. Would al- дуже стабільний та зручний. Твер- Twardo trzyma się podłoża. ways hold its ground. до тримається на ногах. drewno wood деревина aulova's organ 2011 Charków / Kharkiv / Харків 102 → 103
 • 104. LOV krzesła chairs крісла umywalka wash basin умивальник
 • 105. ChERRy lampa lamp лампа filiżanki cups чашки ChaISE siedziska szezlong chairs lounge крісла шезлонг 104 → 105
 • 108. decor- kuznetsov декор- куз н е цо в
 • 109. Dnipropetrovsk / Дніпропетровськ , 4118 кm, M18 109 → 109
 • 111. plane sklejka z drewna brzozowego 2006 birch plywood березова фанера PLaNE pLANe пЛощинА Kawałek płaskiej sklejki został A piece of plane has been cut and Відрізаємо кавалок пласкої фане- odcięty i zgięty. Światło wydo- bent. Light is emitted through the ри та загинаємо. Зі створенного та- bywa się z utworzonego w ten hole formed in this way. ким чином отвору проникає стітло. sposób otworu. LyING-IN LYING-IN ЛежА-к Ławka została skonstruowana The bench has been made so as Лавку зроблино таким чином, w taki sposób, żeby można było się to enable lying on it without taking щоб можна було на неї лягти не na niej położyć, nie ściągając butów. off your shoes. There is also has a скидаючи черевиків. Вона також Zawiera także półkę oraz dodatko- shelf and an additional seat. має полицю та додаткове сидіння. we siedzisko. drewno jesionowe ash wood деревина, ясен lying in www.decorkuznetsov.com 2008 110 → 111
 • 112. VENEER lampa lamp лампа MOjKa-VSTaN'Ka umywalka wash basin умивальник LaCE kafle łazienkowe bathroom tiles керамічна плитка
 • 113. BOxES lampy lamps лампи TOGEThER umywalka wash basin умивальник MIShINa GORa projekt wnętrza interior design дизайн інтр'єру kafle łazienkowe bathroom tiles керамічна плитка 113 → 113
 • 114.
 • 115.
 • 116.
 • 117.
 • 119. ...and i woke up in europe catalog 2011 www.oksanashmygol.com 118 → 119
 • 120. MILCZENIE ROśLIN ilustrowany tomik poezji illustrated poetry book ілюстований збір поезії 4 CITIES graficzna książka graphic book книга
 • 124. EGO antonio Citterio Sanitec Koło m.in. z firmami: Kera- kabiny prysznicowe) bardzo do- Istniejąca na Ukrainie silna struktura mag (Niemcy), IDO (Finlandia), IFö brze znane są we wszystkich kra- marketingowo-handlowa odpowiada (Szwecja), pozzi Ginori (Włochy) oraz jach europy Środkowo-Wschod- za sprzedaż wyrobów marki KOŁO Twyford (Anglia) tworzy wiodącą niej oraz Rosji. oraz firm Keramag, IDO i IFö. w  europie grupę producentów wy- Szczególną uwagę zwraca obecność Wyroby marki KOŁO znajdują się w ty- posażenia łazienek - Sanitec Group. Sanitec Koło na rynku ukraińskim, siącach ukraińskich mieszkań i domów produkowane w polsce wyroby gdzie zlokalizowane są duże fabryki oraz w tak prestiżowych obiektach marki KOŁO (m.in. ceramika i me- produkujące ceramikę (Sławuta) oraz publicznych, jak nowo wybudowane ble łazienkowe, wanny akrylowe, wanny i brodziki akrylowe (Dymer). stadiony w Charkowie i Lwowie.
 • 125. Ukraina to nasz ważny partner handlowy. posiadamy salony i sto- iska firmowe we Lwowie, Kijowie oraz w  Odessie. Nasze meble są dostępne także w innych miastach: Iwanofrankowsk, Tarnopol, Chmiel- nickij, Równe, Winnica, Charków, Donieck, Dniepropietrowsk, Mariupol.
 • 126.
 • 127.
 • 128. w w w. d e sig n f ro m u k r a i n e . c o m