Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

site selection

  1. การสร ้างความสอดคล้องระหว่างแนวถนนกับ สภาพแวดล้อม วัตถุที่จะได้รับความสนใจในสนามของการมอง ประมาณ 2 ใน 3 จะเป็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าหรือค่อนไป ข้างหน้า เพียง 1/3 จะอยู่ด้านข้าง ทั้งนี้ความเร็วของ การเดินทางจะมีผลกับมุมมองด้วย เมื่อความเร็วเพิ่ม ความสนใจของคนในพาหนะจะพุ่งตรงไปข้างหน้าในมุม แคบมากขึ้น และเนื่องจากวัตถุที่อยู่ใกล้ดูผ่านไปอย่าง รวดเร็ว ซึ่งรับเข้าสู่การรับรู้ได้ยากขึ้น ดังนั้นความสนใจ จะเป็นการมองในระยะไกล สิ่งต่างๆที่เป็นกลุ่มจะสื่อ ความหมายได้ดีกว่าวัตถุเดี่ยว ความสนใจจะเป็น
  2. ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ของผู้เดินทางจะเป็น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นวัตถุรอบข้างเคลื่อนที่ ทั้งที่ผู้สังเกตทราบว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่จะเป็น การแปลสู่ความรู้สึกเคลื่อนที่ของตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงของขนาดวัตถุ นั้นย่อมเกิดจากการ เลี้ยวหรือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หากวัตถุรอบๆอยู่ชิดถนนหรือมีความถี่ของสิ่งที่อยู่ ใกล้ถนนจะทาให้รู้สึกถึงความเร็วสูงกว่าความจริง เช่น ขับ
  3. วัตถุสาคัญในภาพอาจดูเคลื่อนที่ หรือถูกปิดบัง เผยออก หรือแยกออกจากกัน ถนนที่วิ่งไปสู่ข้างหน้าแปลความหมายว่าเป็ น ช่วงต่อๆไปที่จะต้องไป ถนนมองดูเหมือนเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในภูมิ ประเทศ วิ่งเข้าหาวัตถุสาคัญหรืออาจดูเบี่ยงตัวหรือเอี้ยวผ่าน สภาพแวดล้อมไป ดังนั้นผู้ออกแบบสามารถตกลงใจว่าอะไรควรถูกเน้น แนว ขอบฟ้ าโดยรอบ ลักษณะโดยคร่าวๆ หรือที่หมายตาที่เห็นเด่นชัด
  4. ความรู้สึกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะของที่ โล่งและวัตถุ ความรู้สึกของการมองวัตถุในที่โล่งอาจแปลไป ได้หลายอย่างด้วยรูปร่างหรือสัดส่วนของที่โล่ง ด้วยลักษณะของวัตถุที่อยู่ในที่โล่งหรือ ตาแหน่งของผู้มอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้เดินทางด้วยช่อง เปิดที่เห็นที่ความเร็ว 60 กม/ชม ดูไม่มีรูปร่าง ไม่มีความหมาย แต่อาจดูใหญ่โตและสาคัญที่ ความเร็ว 3 กม/ชม ขอบเขตของที่ว่างจะมองเห็นได้ อาจเห็นจาก อุโมงค์อาคารสูง หรือด้านข้างของเนินเขา
  5. ความรู้สึกถึงการเข้าสู่จุดหมายและการกาหนด ตาแหน่งในการเดินทาง สามารถส่งเสริมได้โดยการออกแบบแนวถนน และ ส่วนประกอบเพื่อให้เกิดภาพที่จะทาให้ผู้เดินทาง ทราบถึง ตาแหน่งของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  6. ระบบความต่อเนื่องของภาพ ความต่อเนื่องของภาพนี้หมายถึง ความต่อเนื่อง ของความรู้สึกของผู้เดินทางอันมีผลจากสภาพการ มองเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ความรู้สึกหลักของการ เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในขณะที่เดินทางผ่าน บริเวณต่างๆต่อเนื่องกัน การแปลเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นได้ หลายลักษณะเช่น - ความหมายหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนเป็นอีก ่
  7. - ความหมายแรกหายไป แล้วอันที่สองเริ่ม ปรากฎขึ้น - ความหมายแรกหายไป แล้วอันที่สองเริ่มปรากฎขึ้น แล้วอันแรกย้อนกลับมาอีก
  8. - ความหมายเปลี่ยนไปทันทีทันใด - การเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนเชื่อมโยงกันอยู่
  9. - มีสิ่งต่อเนื่องร่วมกันในขณะที่บางส่วนในภาพที่เห็น เปลี่ยนไป
  10. จุดมุ่งหมายของการออกแบบ โดยสรุปแล้ว การออกแบบสภาพแวดล้อมถนนที่ดีควรคานึงถึง หัวข้อ 3 ประการดังนี้ 1. ให้ผู้เดินทางได้รับความรู้สึกราบรื่น ต่อเนื่อง เพลิดเพลินตลอดเส้นทางของการเดินทางโดยคานึงถึง ระบบที่ว่าง แสง สี ผิวสัมผัส และลักษณะการเคลื่อนที่ ของผู้เดินทาง 2. ให้ผู้เดินทางสามารถสร ้าง Image ของสิ่งแวดล้อมที่ เขาเดินทางผ่านไปได้โดยสามารถรับรู้ตาแหน่งของการ เดินทางว่าเขาอยู่ส่วนไหนของการเดินทางของเขา
Anzeige