ธัญชนก

Wandee Thanandonwilai
Wandee Thanandonwilaiพนักงานราชการ um โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : 
IEP) 
ด.ญ.ธัญชนก เลาหมี่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2557 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>> 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) 
( ) ระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้น 
ฐาน 
( ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สังกัด สำานักบริหาร 
งานการศึกษาพิเศษ 
เริ่มใช้แผนวันที่ ............................................... สิ้นสุดแผนวัน 
ที่................................................................ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – ชื่อสกุล ด.ญ.ธัญชนก เลาหมี่ ( ) ชาย ( ) หญิง 
เลขประจำาตัวประชาชน 1-5807-00072-71-7 
การจดทะเบียนคนพิการ ( ) ไม่จด () ยังไม่จด ( ) จดแล้ว 
เลขทะเบียน....... 
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กรกฎาคม 2549 อายุ 8 ปี 1 เดือน 
ศาสนา คริสต์ 
ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะความพิการ มี 
สมาธิสั้น มีปัญหาการอ่าน การเขียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิด 
คำานวณไม่ได้ 
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา นายสุพจน์ เชียงใหม่ อายุ.....51.....ปี 
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางอุทุมพร เลาหมี่ อายุ.....43.....ปี 
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง............................. 
อายุ..........ปี เกี่ยวข้องเป็น.................... 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ถนน – ตำาบลสบ 
ป่อง อำาเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 50180 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 053 – 617037 โทรสาร 053 – 617037 E-mail 
address – 
บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล เลขที่บัตร 1-5807- 
00067-17-9 บัตรหมดอายุ – 
2. ข้อมูลด้านการศึกษา 
( ) ไม่เคยได้รับการศึกษา/ บริการทางการศึกษา 
() เคยได้รับการศึกษา/ บริการทางการศึกษาจาก
( ) ศูนย์การศึกษาพิเศษ .......................................... 
ระดับ....................พ.ศ...................... 
( ) โรงเรียนเฉพาะความ 
พิการ.....................................ระดับ....................พ.ศ...................... 
()โรงเรียนเรียนรวม รปค.34..................................... 
ระดับ....................พ.ศ. 2557 
( ) การศึกษาด้าน 
อาชีพ...............................................ระดับ....................พ.ศ............... 
....... 
( ) การศึกษานอก 
ระบบ...............................................ระดับ....................พ.ศ................ 
...... 
( ) การศึกษาตาม 
อัธยาศัย...........................................ระดับ....................พ.ศ................ 
...... 
() ปัจจุบันรับการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
3. การวางแผนการจัดการศึกษา 
ระดับความสามารถใน 
ปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะเวลา 1 
ปี 
จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 
การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
วิชาภาษาไทย จุดเด่น คือ 
อ่านคำาที่สะกดมาตราแม่ ก 
กา ได้ 
จุดด้อย คือ อ่านคำาที่สะกด 
ด้วยมาตรา แม่กน ไม่ได้ 
1. อ่านคำาที่สะกดมาตรา 
แม่กนได้ 
1. นักเรียนสามารถอ่าน 
คำาที่สะกดมาตราแม่กน 
อย่างน้อย 20 คำา ได้ 
วิธีการประเมินผลและ 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจากความ 
ถูกต้องของใบงานที่ 
นักเรียนทำา 
2. ประเมินจากการ 
ทำาข้อสอบการอ่าน 
และการเขียนซึ่งครูผู้ 
สอนจัดทำาขึ้นเป็น 
พิเศษ โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินปกติ 
น.ส.วันดี 
ฐานันดรวิไลครูผู้ 
สอน 
วิชาคณิตศาสตร์ 
จุดเด่น คือ บวกและลบ 
จำานวนที่ไม่เกิน 1,000 ได้ 
จุดด้อย คือ บวกและลบ 
จำานวนที่เกิน 1,000 ไม่ได้ 
1. บวกและลบจำานวนที่ 
เกิน 1,000 ได้ 
1. นักเรียนสามารถ บวก 
และลบจำานวนที่เกิน 
1,000 ได้ อย่างถูกต้อง 
วิธีการประเมินผลและ 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจากความ 
ถูกต้องของใบงานที่ 
นักเรียนทำา 
2. ประเมินจากการ 
ทำาข้อสอบ บวกและลบ 
จำานวนที่เกิน 1,000 
ซึ่งครูผู้สอนจัดทำาขึ้น 
โดยใช้เกณฑ์การ 
ประเมินปกติ 
น.ส.วันดี 
ฐานันดรวิไลครูผู้ 
สอน 
ภาษาอังกฤษ 
จุดเด่น คือ ท่อง A – Z และ 
a – z ได้ 
จุดด้อย คือ อ่านและเขียน 
ตัวอักษร A – Z และ a – z 
1. อ่านและเขียนตัว 
อักษร A – Z และ a – z 
ได้ 
1. นักเรียนสามารถอ่าน 
ตัวอักษร A – Z และ a – 
z ได้ 
วิธีการประเมินผลและ 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจากความ 
ถูกต้องของใบงานที่ 
นักเรียนทำา 
น.ส.วันดี 
ฐานันดรวิไลครูผู้ 
สอน
ไม่ได้ 2. ประเมินจากการ 
ทำาข้อสอบการอ่าน 
และการเขียนซึ่งครูผู้ 
สอนจัดทำาขึ้นเป็น 
พิเศษ โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินปกติ 
4. ความต้องการ สิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง 
ที 
ี 
ี่ 
รายการ รหัส 
สิ่งที่มีอยู่แล้ว/ แหล่ง 
ที่มา 
สิ่งที่ต้องการ/ แหล่ง 
ที่มา 
จำาน 
วน 
เงิน 
ที่ขอ 
อุดห 
นุน 
เหตุผลและ 
ความจำาเป็น ผจูั้ดหา วิธีการ ผจูั้ดหา วิธีการ ผปู้ระเมิน 
( 
1 
) 
( 
2 
) 
( 
3 
) 
( 
1 
) 
( 
2 
) 
( 
3 
) 
( 
1 
) 
( 
2 
) 
( 
3 
) 
( 
1 
) 
( 
2 
) 
( 
3 
) 
1 บริการสอน 
เสริมวิชาตาม 
สาระการเรียน 
รู้วิชาภาษา 
ไทย 
CS01 
01 
  500 เพื่อให้นักเรียนมี 
ความรู้พื้นฐาน 
ด้านภาษาไทย 
ซึ่งเป็นพื้นฐานใน 
การเรียนขั้นสูง 
ต่อไปและส่งผล 
ต่อการเรียนใน 
วิชาอื่นที่ต้องใช้ 
ทักษะภาษาไทย 
น.ส.วันดี 
ฐานันดรวิไล 
ครูผู้สอน 
2 บริการสอน 
เสริมวิชาตาม 
สาระการเรียน 
รู้วิชา 
คณิตศาสตร์ 
CS01 
01 
  500 เพื่อให้นักเรียนมี 
พื้นฐานในการ 
คิดคำานวณซึ่งส่ง 
ผลต่อการเรียน 
ขั้นสูงด้าน 
คณิตศาสตร์ต่อ 
ไป 
3 ชดุสอื่ส่งเสรมิ 
พัฒนาทักษะ 
E 18   เพื่อใช้ในการ 
ผลิตสื่อ การเรียน
ทางด้านการ 
เรียนรู้ 
การสอนให้กับ 
นักเรียนซึ่งจะ 
ช่วยให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้อย่าง 
หลากหลายและมี 
ประสิทธิภาพมาก 
ขึ้น 
4 อุปกรณ์พัฒนา 
ทักษะการ 
สื่อสาร 
N 01   
5 คองพิวเตอร์ 
แบบเน็ตบุ๊ค 
AC05 
03 
  
รวมรายการที่ขอรับการ 
อุดหนุน 
5 รายการ 
รวมจำานวนเงินที่ขอรับการ 
อุดหนุน 
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ผู้จัดหา (1) ผู้ปกครอง (2) สถานศึกษา (3) สถานพยาบาลอื่นๆ 
วิธีการ (1) ขอรับการอุดหนุน (2) ขอยืม (4) ขอยืมเงิน
5. คณะกรรมการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
5.1 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำานวยการโรงเรียน 
............................... 
5.2 นางกนกศรี สายสอด รองผู้อำานวยการโรงเรียน 
............................... 
5.3 นางณัฎฐาพร อุ่นใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................... 
5.4 นางสาววันดี ฐานันดรวิไล ครูประจำาชั้น 
............................... 
5.5 นางสาววันเพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล ผู้ปกครอง 
............................... 
5.6 ด.ญ.ธัญชนก เลาหมี่ นักเรียน 
............................... 
ประชุมเมื่อวันที่.......... เดือน.............. พ.ศ. 2557 
6. ความคิดเห็นของบิดา/ มารดา หรือผู้ปกครอง 
การจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้ 
ข้าพเจ้า () เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล........................................................ 
ลงชื่อ............................................. 
(นางสาววันเพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล) 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
วันที่........เดือน............... พ.ศ. 
2557
คป. ๐๑ 
แบบคำาขอสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วย 
เหลืออื่นใดทางการศึกษา 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการ 
ศึกษา/ผอู้ำานวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) วันเพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล c 
คนพิการ c ผู้ปกครองของ 
เด็กหญิง ธัญชนก เลาหมี่ เลขประจำาตัวประชาชน cc-ccc-ccccc- 
ccc มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน / ขอยืม ตามกฎ 
กระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง 
อำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ตามลำาดับความสำาคัญดังนี้ 
1. รหัส E 18 ชื่อรายการ/ชื่อสินค้า ชดุสอื่ส่งเสรมิพัฒนาทกัษะทางด้านการเรยีน 
รู้ จำานวนเงิน ………….. บาท 
2. รหัส N 01 ชอื่รายการ/ชอื่สินค้า อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
จำานวนเงิน ………….. บาท 
3. รหัส AC0503 ชื่อรายการ/ชื่อสินค้า คอมพิวเตอร์แบบเน็ตบุ๊ค 
จำานวนเงิน ………….. บาท 
รวมเป็นเงิน …………………….. บาท 
( …………………………………………………………….. ) 
ข้าพเจ้าได้แนบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และเอกสารหลักฐาน 
อื่นๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
ลงชื่อ 
…………………………………. ผู้ปกครอง 
( นางสาววัน 
เพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิ์กุล) 
………../ 
……………/………… 
สำาหรับคนพิการ 
/ ผู้ปกครอง
หมายเหตุ : คนพิการที่สามารถลงลายมือชอื่ พิมพ์ลายนวิ้มือ นวิ้เทา้ หรอือนื่ๆได้ ต้องศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาขนึ้ไป 
ข้าพเจ้า นายสมพงษ ์ อนุ่ใจ ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา โรงเรียนราช 
ประชานุเคราะห์ ๓๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานของ เดก็หญงิ ธญัชนก 
เลาหมี่ แล้วเห็นว่า c ถูกต้อง c ความเห็นอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ……………… 
…… 
ลงชื่อ 
…………………………………………. 
(นายสมพงษ์ อุ่นใจ) 
ตำาแหน่งผู้อำานวย 
การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 
…………/………………/……… 
สำาหรับ 
สถาน
หมายเหตุ : คนพิการที่สามารถลงลายมือชอื่ พิมพ์ลายนวิ้มือ นวิ้เทา้ หรอือนื่ๆได้ ต้องศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาขนึ้ไป 
ข้าพเจ้า นายสมพงษ ์ อนุ่ใจ ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา โรงเรียนราช 
ประชานุเคราะห์ ๓๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานของ เดก็หญงิ ธญัชนก 
เลาหมี่ แล้วเห็นว่า c ถูกต้อง c ความเห็นอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ……………… 
…… 
ลงชื่อ 
…………………………………………. 
(นายสมพงษ์ อุ่นใจ) 
ตำาแหน่งผู้อำานวย 
การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 
…………/………………/……… 
สำาหรับ 
สถาน

Recomendados

พลังงานน้ำ von
พลังงานน้ำพลังงานน้ำ
พลังงานน้ำอะลิ้ตเติ้ล นก
13.7K views48 Folien
ปัญหาสิ่งแวดล้อม von
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมTangkwa Pawarisa
25K views21 Folien
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56 von
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
3.3K views4 Folien
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ von
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอJaturapad Pratoom
3.6K views2 Folien
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ von
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์kruood
15.2K views1 Folie
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม von
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมthunchanok
12.7K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

หน้าปกโครงงาน von
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
392.5K views1 Folie
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล von
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลphotnew
10.9K views22 Folien
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ von
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์Ponpirun Homsuwan
6.8K views24 Folien
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ von
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
8.6K views5 Folien
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ von
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯศิริพัฒน์ ธงยศ
50.6K views4 Folien
มาตรฐานการเรียนรู้ von
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้Bhayubhong
72.8K views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

หน้าปกโครงงาน von Kanistha Chudchum
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
Kanistha Chudchum392.5K views
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล von photnew
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
photnew10.9K views
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ von Ponpirun Homsuwan
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
Ponpirun Homsuwan6.8K views
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ von ศิริพัฒน์ ธงยศ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
มาตรฐานการเรียนรู้ von Bhayubhong
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
Bhayubhong72.8K views
ตัวอย่างโครงงานเครื่องกลองน้ำ เลขที่6 8 10 11 21 22 31 von Phai Trinod
ตัวอย่างโครงงานเครื่องกลองน้ำ เลขที่6 8 10 11 21 22 31ตัวอย่างโครงงานเครื่องกลองน้ำ เลขที่6 8 10 11 21 22 31
ตัวอย่างโครงงานเครื่องกลองน้ำ เลขที่6 8 10 11 21 22 31
Phai Trinod65.6K views
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท von chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M views
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58 von renusaowiang
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
renusaowiang138K views
นิราศนรินทร์คำโคลง von Surapong Klamboot
นิราศนรินทร์คำโคลงนิราศนรินทร์คำโคลง
นิราศนรินทร์คำโคลง
Surapong Klamboot24.5K views
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม von Guntima NaLove
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่มรายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
รายงานทางวิชาการเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
Guntima NaLove168.6K views
การพัฒนาหลักสูตร von Jiraprapa Suwannajak
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
Jiraprapa Suwannajak25.5K views
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด von พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
พัน พัน349.5K views
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ von srkschool
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
srkschool71.3K views
แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน von Chanabodee Ampalin
แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบินแบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน
แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน
Chanabodee Ampalin8.5K views
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง von krupornpana55
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุงหน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
หน่วยย่อยที่ 3 แรงพยุง
krupornpana55176.7K views
ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5 von sripayom
ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5
ชุดการสอนวิชาสุขศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล ชั้น ป.5
sripayom20.8K views
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน von Khemjira_P
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
Khemjira_P2.1K views

Similar a ธัญชนก

แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ von
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการtassanee chaicharoen
20.6K views6 Folien
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า von
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้าKruthai Kidsdee
714 views44 Folien
แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3 von
แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3
แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3sompriaw aums
35.2K views174 Folien
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc von
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc Aobinta In
372 views16 Folien
แผนการสอนยูเนียน von
แผนการสอนยูเนียนแผนการสอนยูเนียน
แผนการสอนยูเนียนชูชีพ ศรีโชติ
3.3K views5 Folien
ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน... von
ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน...ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน...
ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน...sornordon
37.1K views148 Folien

Similar a ธัญชนก(20)

แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ von tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
tassanee chaicharoen20.6K views
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า von Kruthai Kidsdee
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า
1.รายงานปฏิบัติงาน255538หน้า
Kruthai Kidsdee714 views
แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3 von sompriaw aums
แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3
แผนการสอนอาเซียนศึกษา ป.1-3
sompriaw aums35.2K views
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc von Aobinta In
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
Aobinta In372 views
ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน... von sornordon
ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน...ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน...
ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน...
sornordon37.1K views
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2 von sonsukda
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ชุดที่ 2
sonsukda22.3K views
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ von guest5660a9a
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
guest5660a9a3.3K views
แผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพ von pronprom11
แผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพแผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพ
แผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพ
pronprom116K views
แผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพ von pronprom11
แผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพแผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพ
แผนการจัดการเรียนรู้การงาน วพ
pronprom119.2K views
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Cbi von Wanida Keawprompakdee
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Cbiแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Cbi
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Cbi
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6 von Napadon Yingyongsakul
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
Napadon Yingyongsakul48.9K views
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา von tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ von Jaturapad Pratoom
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
Jaturapad Pratoom17.4K views

ธัญชนก

 • 1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ด.ญ.ธัญชนก เลาหมี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
 • 2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ( ) ระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ( ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สังกัด สำานักบริหาร งานการศึกษาพิเศษ เริ่มใช้แผนวันที่ ............................................... สิ้นสุดแผนวัน ที่................................................................ 1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ – ชื่อสกุล ด.ญ.ธัญชนก เลาหมี่ ( ) ชาย ( ) หญิง เลขประจำาตัวประชาชน 1-5807-00072-71-7 การจดทะเบียนคนพิการ ( ) ไม่จด () ยังไม่จด ( ) จดแล้ว เลขทะเบียน....... วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กรกฎาคม 2549 อายุ 8 ปี 1 เดือน ศาสนา คริสต์ ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะความพิการ มี สมาธิสั้น มีปัญหาการอ่าน การเขียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิด คำานวณไม่ได้ ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา นายสุพจน์ เชียงใหม่ อายุ.....51.....ปี ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางอุทุมพร เลาหมี่ อายุ.....43.....ปี ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง............................. อายุ..........ปี เกี่ยวข้องเป็น.................... ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 4 ถนน – ตำาบลสบ ป่อง อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 50180 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 053 – 617037 โทรสาร 053 – 617037 E-mail address – บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล เลขที่บัตร 1-5807- 00067-17-9 บัตรหมดอายุ – 2. ข้อมูลด้านการศึกษา ( ) ไม่เคยได้รับการศึกษา/ บริการทางการศึกษา () เคยได้รับการศึกษา/ บริการทางการศึกษาจาก
 • 3. ( ) ศูนย์การศึกษาพิเศษ .......................................... ระดับ....................พ.ศ...................... ( ) โรงเรียนเฉพาะความ พิการ.....................................ระดับ....................พ.ศ...................... ()โรงเรียนเรียนรวม รปค.34..................................... ระดับ....................พ.ศ. 2557 ( ) การศึกษาด้าน อาชีพ...............................................ระดับ....................พ.ศ............... ....... ( ) การศึกษานอก ระบบ...............................................ระดับ....................พ.ศ................ ...... ( ) การศึกษาตาม อัธยาศัย...........................................ระดับ....................พ.ศ................ ...... () ปัจจุบันรับการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
 • 4. 3. การวางแผนการจัดการศึกษา ระดับความสามารถใน ปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา 1 ปี จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ วิชาภาษาไทย จุดเด่น คือ อ่านคำาที่สะกดมาตราแม่ ก กา ได้ จุดด้อย คือ อ่านคำาที่สะกด ด้วยมาตรา แม่กน ไม่ได้ 1. อ่านคำาที่สะกดมาตรา แม่กนได้ 1. นักเรียนสามารถอ่าน คำาที่สะกดมาตราแม่กน อย่างน้อย 20 คำา ได้ วิธีการประเมินผลและ เกณฑ์การประเมินผล 1. ประเมินจากความ ถูกต้องของใบงานที่ นักเรียนทำา 2. ประเมินจากการ ทำาข้อสอบการอ่าน และการเขียนซึ่งครูผู้ สอนจัดทำาขึ้นเป็น พิเศษ โดยใช้เกณฑ์ การประเมินปกติ น.ส.วันดี ฐานันดรวิไลครูผู้ สอน วิชาคณิตศาสตร์ จุดเด่น คือ บวกและลบ จำานวนที่ไม่เกิน 1,000 ได้ จุดด้อย คือ บวกและลบ จำานวนที่เกิน 1,000 ไม่ได้ 1. บวกและลบจำานวนที่ เกิน 1,000 ได้ 1. นักเรียนสามารถ บวก และลบจำานวนที่เกิน 1,000 ได้ อย่างถูกต้อง วิธีการประเมินผลและ เกณฑ์การประเมินผล 1. ประเมินจากความ ถูกต้องของใบงานที่ นักเรียนทำา 2. ประเมินจากการ ทำาข้อสอบ บวกและลบ จำานวนที่เกิน 1,000 ซึ่งครูผู้สอนจัดทำาขึ้น โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินปกติ น.ส.วันดี ฐานันดรวิไลครูผู้ สอน ภาษาอังกฤษ จุดเด่น คือ ท่อง A – Z และ a – z ได้ จุดด้อย คือ อ่านและเขียน ตัวอักษร A – Z และ a – z 1. อ่านและเขียนตัว อักษร A – Z และ a – z ได้ 1. นักเรียนสามารถอ่าน ตัวอักษร A – Z และ a – z ได้ วิธีการประเมินผลและ เกณฑ์การประเมินผล 1. ประเมินจากความ ถูกต้องของใบงานที่ นักเรียนทำา น.ส.วันดี ฐานันดรวิไลครูผู้ สอน
 • 5. ไม่ได้ 2. ประเมินจากการ ทำาข้อสอบการอ่าน และการเขียนซึ่งครูผู้ สอนจัดทำาขึ้นเป็น พิเศษ โดยใช้เกณฑ์ การประเมินปกติ 4. ความต้องการ สิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง ที ี ี่ รายการ รหัส สิ่งที่มีอยู่แล้ว/ แหล่ง ที่มา สิ่งที่ต้องการ/ แหล่ง ที่มา จำาน วน เงิน ที่ขอ อุดห นุน เหตุผลและ ความจำาเป็น ผจูั้ดหา วิธีการ ผจูั้ดหา วิธีการ ผปู้ระเมิน ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 บริการสอน เสริมวิชาตาม สาระการเรียน รู้วิชาภาษา ไทย CS01 01   500 เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้พื้นฐาน ด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานใน การเรียนขั้นสูง ต่อไปและส่งผล ต่อการเรียนใน วิชาอื่นที่ต้องใช้ ทักษะภาษาไทย น.ส.วันดี ฐานันดรวิไล ครูผู้สอน 2 บริการสอน เสริมวิชาตาม สาระการเรียน รู้วิชา คณิตศาสตร์ CS01 01   500 เพื่อให้นักเรียนมี พื้นฐานในการ คิดคำานวณซึ่งส่ง ผลต่อการเรียน ขั้นสูงด้าน คณิตศาสตร์ต่อ ไป 3 ชดุสอื่ส่งเสรมิ พัฒนาทักษะ E 18   เพื่อใช้ในการ ผลิตสื่อ การเรียน
 • 6. ทางด้านการ เรียนรู้ การสอนให้กับ นักเรียนซึ่งจะ ช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่าง หลากหลายและมี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น 4 อุปกรณ์พัฒนา ทักษะการ สื่อสาร N 01   5 คองพิวเตอร์ แบบเน็ตบุ๊ค AC05 03   รวมรายการที่ขอรับการ อุดหนุน 5 รายการ รวมจำานวนเงินที่ขอรับการ อุดหนุน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หมายเหตุ ผู้จัดหา (1) ผู้ปกครอง (2) สถานศึกษา (3) สถานพยาบาลอื่นๆ วิธีการ (1) ขอรับการอุดหนุน (2) ขอยืม (4) ขอยืมเงิน
 • 7. 5. คณะกรรมการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 5.1 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำานวยการโรงเรียน ............................... 5.2 นางกนกศรี สายสอด รองผู้อำานวยการโรงเรียน ............................... 5.3 นางณัฎฐาพร อุ่นใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ............................... 5.4 นางสาววันดี ฐานันดรวิไล ครูประจำาชั้น ............................... 5.5 นางสาววันเพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล ผู้ปกครอง ............................... 5.6 ด.ญ.ธัญชนก เลาหมี่ นักเรียน ............................... ประชุมเมื่อวันที่.......... เดือน.............. พ.ศ. 2557 6. ความคิดเห็นของบิดา/ มารดา หรือผู้ปกครอง การจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้ ข้าพเจ้า () เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย เหตุผล........................................................ ลงชื่อ............................................. (นางสาววันเพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง วันที่........เดือน............... พ.ศ. 2557
 • 8. คป. ๐๑ แบบคำาขอสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วย เหลืออื่นใดทางการศึกษา เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการ ศึกษา/ผอู้ำานวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) วันเพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล c คนพิการ c ผู้ปกครองของ เด็กหญิง ธัญชนก เลาหมี่ เลขประจำาตัวประชาชน cc-ccc-ccccc- ccc มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน / ขอยืม ตามกฎ กระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง อำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามลำาดับความสำาคัญดังนี้ 1. รหัส E 18 ชื่อรายการ/ชื่อสินค้า ชดุสอื่ส่งเสรมิพัฒนาทกัษะทางด้านการเรยีน รู้ จำานวนเงิน ………….. บาท 2. รหัส N 01 ชอื่รายการ/ชอื่สินค้า อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร จำานวนเงิน ………….. บาท 3. รหัส AC0503 ชื่อรายการ/ชื่อสินค้า คอมพิวเตอร์แบบเน็ตบุ๊ค จำานวนเงิน ………….. บาท รวมเป็นเงิน …………………….. บาท ( …………………………………………………………….. ) ข้าพเจ้าได้แนบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และเอกสารหลักฐาน อื่นๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ลงชื่อ …………………………………. ผู้ปกครอง ( นางสาววัน เพ็ญ เสรีสิทธิ์ฤทธิ์กุล) ………../ ……………/………… สำาหรับคนพิการ / ผู้ปกครอง
 • 9. หมายเหตุ : คนพิการที่สามารถลงลายมือชอื่ พิมพ์ลายนวิ้มือ นวิ้เทา้ หรอือนื่ๆได้ ต้องศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาขนึ้ไป ข้าพเจ้า นายสมพงษ ์ อนุ่ใจ ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ ๓๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานของ เดก็หญงิ ธญัชนก เลาหมี่ แล้วเห็นว่า c ถูกต้อง c ความเห็นอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ……………… …… ลงชื่อ …………………………………………. (นายสมพงษ์ อุ่นใจ) ตำาแหน่งผู้อำานวย การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 …………/………………/……… สำาหรับ สถาน
 • 10. หมายเหตุ : คนพิการที่สามารถลงลายมือชอื่ พิมพ์ลายนวิ้มือ นวิ้เทา้ หรอือนื่ๆได้ ต้องศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาขนึ้ไป ข้าพเจ้า นายสมพงษ ์ อนุ่ใจ ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ ๓๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานของ เดก็หญงิ ธญัชนก เลาหมี่ แล้วเห็นว่า c ถูกต้อง c ความเห็นอื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ……………… …… ลงชื่อ …………………………………………. (นายสมพงษ์ อุ่นใจ) ตำาแหน่งผู้อำานวย การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 …………/………………/……… สำาหรับ สถาน