Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

India.3

 1. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 2. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 3. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 លិង្គសិវៈជានិម្មិតសញ្ញា ការក ើនក ើង្ថាម្ពលននម្នសិការនិង្ជីវិត នុង្ធម្មជាតិ Shiva Linga Symbolize Accending Energy of Consciousness And Life In Nature. លិង្គសិវៈកៅភ្នំគូកលន Shiva Linga at Kulen Mountain, Cambodia.
 4. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 5. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 6. ऋग्वेदः ២១ ជំពូ ប្រហែល ១០២វគគ។ ១០០០វគគជាសាច់កាពយ។ ១០០០វគគជាសាច់កាពយ។ ៥០វគគជាសាច់កាពយ។ सामवेदः यजुवेदः វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 (ឯ សារខ្លះថាមាន២០កានទៈ៦០ពាន់គាថា)។ សពវនងៃកគក ើញមានកៅសល់១០ភាគរយ។ ហនន ទំង្៤ រញគកវទចាស់ជាង្កគ និង្មានអ សរកប្ចើនជាង្កគ។ កវទៈ,​​សំស្កសរឹត वेदः មានប្រភ្ពម្ ពីពា យ “វីដ” ហដលមានន័យថា“ចំក ះដឹង្” គឺជាតួ សាសនាធំម្ួយហដលមានកដើម្ ំក ើតកៅឥណ្ឌា រុរា ។ នសំជាភាសាសំស្កសរឹត ជាអតថរទរកង្រើត បានជាអ សរសិលប៍សំស្កសរឹតចំណ្ឌស់ជាង្កគនិង្ជាគម្ពីរចំណ្ឌស់ជាង្កគរំនុតននែិ ាូ សាសនា។
 7. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 8. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ១.២ តនម្លអ សរសិលប៍ នុង្គម្ពីរកវទ • ជនជាតិឥណ្ឌា ប៊ុរាណមានជំធនឿថា អាទិធទពជាអ្នកបធ្កើតគម្ពីរធវទ ធ ើយបញ្ជ ូនម្កឲ្យបពវជិតព្រា មណ៍តាម្រយៈ “ម្ន៊ុ” ជន ដែលបានកត់ព្រតា រូបសំណ្ឌក “ម្ន៊ុ”• ជាែំបូ្គឹព្រា មណ៍មាន ក់ធ្ម ោះ ព្រគឺស្នន ឌ្យយបា៉ា យ៉ា ណ្ឌ (Krisnha Dvaipayana) ធ ើយ ធព្រោយម្កក៏បានផ្សពវផ្ាយែល់បពវជិតព្រា មណ៍ជំនាន់ធព្រោយមម្កធទ ត • ជាោរពិតគម្ពីរធវទគឺជាសម្ិទធផ្លសម្ូ ភាពឌ្នព្របជាជាតិឥណ្ឌា ឆ្ល្ោត់អ្ស់ជា ធព្ររើនសម្័យោល ផ្សពវផ្ាយតមគ្នន រ ូតម្កែល់បរច ុបបនន • ោរពិភាកាពីសម្័យោលឌ្នកំធណើតគម្ពីរធវទ មានអ្នកព្រស្នវព្រជាវ​ពីឥណ្ឌា ធៅធលើ ពិភពធោកជាធព្ររើនមានម្តិធផ្ស្មពីគ្នន • តាម្ម្តិរបស់ធោក Max Muller (១៨២៣ ែល់ ១៩០០) ថាជាគម្ពីរធវទចាប់កំធណើត ជាធលើកែំបូ្រវា្ឆ្ន ំ១២០០ម្៊ុនគ.ស • ឯ ទី ឡាក់ (Ti Lak) បានធជឿថារាស់ជាកន ុ្រវា្ឆ្ន ំ៤៥០០ម្៊ុនគ.ស • តាម្ម្តិ Huang បានអ្ោះអា្ថាព្របដ ល២៤០០ឆ្ន ំម្៊ុនគ.ស ធ ើយម្ួយរំនួនធទ ត បាន​អ្ោះអា្ថា កំធណើតគម្ពីរធវទឆ្ា យជា្ធនោះធៅធទ ត • ដតក៏មានម្តិខ្លោះយល់ថាធទើបដតចាប់កំធណើតកន ុ្រវា្ស.វខា្ធែើម្ឌ្នគ.សដតប៉ា៊ុណ្ ធណ្ឌោះ
 9. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ១.២ តនម្លអ សរសិលប៍ នុង្គម្ពីរកវទ • ជាែំបូ្គឹព្រា មណ៍មាន ក់ធ្ម ោះ ព្រគឺស្នន ឌ្យយបា៉ា យ៉ា ណ្ឌ (Krisnha Dvaipayana) ធ ើយធព្រោយម្កក៏បានផ្សពវផ្ាយែល់ បពវជិតព្រា មណ៍ជំនាន់ធព្រោយមម្កធទ ត • ជាោរពិតគម្ពីរធវទគឺជាសម្ិទធផ្លសម្ូ ភាពឌ្នព្របជាជាតិឥណ្ឌា ឆ្ល្ោត់អ្ស់ជាធព្ររើនសម្័យោល ផ្សពវផ្ាយតមគ្នន រ ូតម្កែល់បរច ុបបនន • ោរពិភាកាពីសម្័យោលឌ្នកំធណើតគម្ពីរធវទ មានអ្នកព្រស្នវព្រជាវ​ពីឥណ្ឌា ធៅធលើពិភពធោកជាធព្ររើនមានម្តិធផ្ស្ម ពីគ្នន • តាម្ម្តិរបស់ធោក Max Muller (១៨២៣ ែល់ ១៩០០) ថាជាគម្ពីរធវទចាប់កំធណើតជាធលើកែំបូ្រវា្ឆ្ន ំ១២០០ម្៊ុនគ .ស • ឯ ទី ឡាក់ (Ti Lak) បានធជឿថារាស់ជាកន ុ្រវា្ឆ្ន ំ៤៥០០ម្៊ុនគ.ស • តាម្ម្តិ Huang បានអ្ោះអា្ថាព្របដ ល២៤០០ឆ្ន ំម្៊ុនគ.ស ធ ើយម្ួយរំនួនធទ តបាន​អ្ោះអា្ថា កំធណើតគម្ពីរធវទ ឆ្ា យជា្ធនោះធៅធទ ត • ដតក៏មានម្តិខ្លោះយល់ថាធទើបដតចាប់កំធណើតកន ុ្រវា្ស.វខា្ធែើម្ឌ្នគ.សដតប៉ា៊ុធណ្ឌណ ោះ • ធ ោះបីយ៉ា ្ណ្ឌក៏ធោយ និនាន ោររួម្ម្ួយឌ្នម្តិភាគធព្ររើនរបស់អ្នកព្រស្នវព្រជាវបានកំណត់រាស់ថាគម្ពីរធវទអារចាប់
 10. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 11. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 12. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 13. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 14. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 15. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 16. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 17. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 18. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 19. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 20. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 21. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 22. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 23. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 24. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 https://www.ancient.eu/The_Vedas/ https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas#:~:text=The%20Vedas%20(%2F%CB%88ve%C9%AA,the%20oldest%20scriptures%20of%20Hinduism. កម្ ដី https://en.wikipedia.org/wiki/Dyaus
 25. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 A sandstone statue of the Hindu god Brahma. The god is in typical pose with four faces representing his creation of the four Vedas in Hindu mythology. 1.20 m tall. Cambodia, 10th century CE. (Metropolitan Museum of Art, New York)
Anzeige