Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Chinese literature.4

 1. ២-ប្រលោមលោកចិន វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19
 2. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 • ប្រលោមលោកតនតីចិន ជាពិលេេលៅកន ុងរជ្ជកាល(េនតិវងស) មីញ(១៣៦៨ ដល់ ១៦៤៤)េ៊ុទ្ធតតមាន ប្រភពលចញមកពីលរឿងដំណាលពីកន ុងរជ្ជកាលេ៊ុង(៩៦០ ដល់១២៧៩)។ • ររឿងអាណាចក្របីរបស់អ្នរនិពនធ លូ គួនចុងមិនក្ាន់ តែមានក្បភពរចញមរពីការដំណាលតែបុរណាណ ោះ រេ តែអ្នរនិពនធរ៏បានអ្នុរោមរលើឯរសាររសេងៗរេៀែ ពងាវតា រសៀវរៅក្បវែតិសាស្រសត ររឿងរក្ពង ក្បជាក្បិយ និងររឿងរោោ នដទេ ឯរេៀែជារក្ចើនរន ុងរាជវងេយុន។ • ររឿងសាមរុរនិពនធឈររលើក្ពឹែតិការណ៍មានពិែតដលបានររើែរ ើងរៅខាងចុងរជជកាលហាន។ កាល រ ោះមានរុបបរមមជារក្ចើនបានស្ ុោះរ ើងតដលបងកជាភាពចោចលរន ុងនគរ។ • សាន ទដររឿងសាមរុរ៖  មាន៧៥មុ៉ឺងអ្រេរ។  ១២០តសេ ពិព័ណ អ្ំពីសស្ររា មទសៃរន ុង សម័យកាលរ ោះ(ឆ្ន ំ ១៨៤ ដល់ ២៨០ ទនគ.ស)។ ២-ប្រលោមលោកចិន ប្រវតតិសាស្តេត ននអាណាចប្ករី
 3. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ២-ប្រលោមលោកចិន ប្រវតតិសាស្តេត ននអាណាចប្ករី • លៅកន ុងលរឿងអាណាចប្ករីបានរង្ហា ញពីតំណរយៈ កលកើត ររ កកចលប្មើន និងការវ ិនាេលៅវ ិញននសាមនតរាជ្ េកតិភូមិ េំខាន់ៗននេនតតិវងសរីគឺ នវ វូេួ ។ • ែំណកាលរ ោះចាប់រសតើមពីឆ្ន ំ១៨៤ (រៅរពលតដលសាមនតរាជសរតិភូមិចិនរួមាន វាយក្បហារបស្ររក បការ រងើបក្បឆ្ំងរបស់ក្បជាជន)។ • រ ើយបានបញ្ច ប់រៅឆ្ន ំ២៨០(ជារពលតដលពលរដឋមាន រ់រ្ម ោះ សូ មាយានបានវាយដរណត ើមរាជបលល ងា របស់រសត ចទវ រ ើយបស្ររក ប់សនតែិវងេពីររសេងរេៀែយរមរបញ្ច ូលរន ុងស ព័នធសរតិភូមិ​ចិនតែមួយ​​គ៉ឺ សនតែិវងេ សុិន (Tsin )• អាណាចប្ករីគឺជាសាា នដដ៏លអ អសាា រយកប្មមាន បានរង្ហា ញពី ទ្ំនាេ់ រវ ិទទ្រទងប្រលទ្េរី តដលដកកនាំលយយ ឆាវឆាវ លីវរ៊ុី និង េ៊ុនឈាន។ • ទសៃររឿងទំងមូលរោររពញរៅរោយការសនៃ ពីររាោះរណត ំគួរឲ្យ ចង់សាត ប់ និងចងចាំេុរ។ • ររឿងរនោះរ៏បរា ញពីនរយាបាយ និងរយាធរិចចដ៏ក្ជាលរក្ៅមាន េំ រ់េំនងាន ពីបញ្ហា មួយរៅបញ្ហា មួយរេៀែដ៏សមរ ែុសល។
 4. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ជ្ីវលប្រវតតិលោក លូ គួនច៊ុង រគមិនដឹងចាស់ោស់រ ើយ។ រគក្ាន់ តែដឹងថា ាែ់មានរ្ម ោះរដើម ថា “ លូ បុិន” ររើែរៅឆ្ន ំ១៣៣០ រៅថាយយ័ន(Taiyuan) (太原 市)? រសែតសានសុី រ ើយសាល ប់រៅឆ្ន ំ១៤០០ រៅ ង់ចូវ (HANG ZHOU) លឈាម ោះកំលណើត លូ LUO 羅(罗) រ៊ុិន Ben 本 លឈាម ោះប្តូវបាន លគនិយមលៅជាទ្ូលៅ លូ LUO 羅(罗)គួន GUAN 貫(贯) ចុង ZHONG 中(中)
 5. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 6. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19
 7. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 8. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 9. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 10. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 11. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 12. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 ក-េលងេរលរឿង សា មក៊ុក
 13. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក ខ. ខលកមសារននលរឿងសាមក៊ុក មានមូលរញ្ហា ំៗជាលប្ចើន៖  ការត រ ួ រាន ដរណត ើមអ្ំណាច តដលជានិ ន ការទនពួរ បូោ៌ា ក្បរេស។  រថាក លរទសវណណ ៈក្ែួែក្តាសរតិភូមិសាហាវរោររៅតដល មានែួអ្ងាែំណាង៖ តាំងែុ(ែុងជ័រ) និងចូឆូ(ឆ្វឆ្វ)  គំរូវ ីរជនតដលមានក្បជាជនាំក្េ រក្ោោះរគហានពលីជីវ ិែ រដើមបីក្បជាជន និងរដើមបីភាពសុសសានតទនមាែុភូមិ។ គ. ​វ ិភាគែួអ្ងា៖  រៅរន ុងររឿងសាមរុរមានែួអ្ងាបីក្បរភេ៖  ែួអ្ងាសរមម​(លអ ) បានដល់វ ីរជនទននគរធុរ (សូ ហានតដលដឹរ ំរោយរៅពី(លីវបុី))  ែួអ្ងាអ្សរមម​(អាក្ររ់) ភាគរក្ចើនែួអ្ងាទននគរងុយ (ទវតដលដឹរ ំរោយចូឆូ(ឆ្វឆ្វ))  ែួអ្ងារណាត លភាគរក្ចើនែួអ្ងាទននគរងូ (អ្ូ(វូ)តដលដឹរ ំរោយ (សុន ្ន))
 14. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • តាមទ្េសនៈននអាកនិពនធតួអងគលៅនគរងូ លអ ប្តកមប្តូវលៅលពលតដលចងេមព័នធជាមួយ ៊ុកនគរ។ • គ.១. លៅពី (លីវរ៊ុី)៖ ជារេក្ែទនធុរនគរតដលអ្នរនិពនធបានរលើរយរមរថាែួអ្ងាែំណាងឲ្យ ឧែតមគ ែិ។
 15. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • អ្នរនិពនធចង់បរា ញនូវែួអ្ងារនោះជាគំរូដល់រេក្ែ ជំ ន់រក្កាយៗរេៀែ។ • រៅពីមានចិែតសមបុ រសធម៌ា ាែ់រសាម ោះសម ័ក្គជាមួយបងបអ ូនធម៌ា គួនអ្ួ(គួនអ្ុី) និងទ ុយ​(ចាងទ ៃ ) តាំងពីរៅរន ុងក្ាលំបារ់រ ូ ែដល់ក្ាសុសក្សួ ល(រេក្ែ) រ ើយរ៏រ ូ ែមរណភាពររៀងៗ សល ួន។ រៅពី បានយំរ ូ ែដល់រចញ្មតាមតភនររៅរពលតដលដឹងថាបអ ូនធម៌ារបស់ាែ់ សាល ប់។ • រទោះបីសល ួនជារេក្ែ រៅពីសុសពីរេក្ែឯរេៀែៗាែ់មានេំ រ់េំនងលអ ជាមួយ ក្បជាជន រដើមបី ក្បជាជន និងរ៏ក្ែូវបានក្បជាជនក្សឡាញ់ាែ់វ ិញរោយបត ូវផ្តត ច់។ ឧទ រណ៍៖ • តសេេី ១៧៖ រៅរពលតដលរមេ័ពពីររូបរបស់សល ួនបានឆរ់បលន់ក្បជាជន កាែ់បានោរ់ រទសក្បហារជីវ ិែេុរជារមររៀនសក្មាប់េ័ពដទេ។ • តសេេី ១៩៖ រៅពីក្ែូវបាន លីពូរដញវាយ បារ់េ័ពអ្ស់រសបៀង បុតនតរោររៅដល់េីណារ៏ក្បជា ជនដ រណត ើមាន សតល់រសបៀងអាហារតដរ។
 16. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • តខសទ្ី ៤១៖លៅលពលតដលប្តូវទ្័ពចូឆូលដញទយ មានប្រជាជ្នរារ់ម៊ុឺនប្គួសារេម ័ប្គចិតតលដើរតាម ល ោះរី មានលមទ្័ព ទ្ីប្រកកាបានជ្ូនលោរល់ឲ្យលបាោះរង់ប្រជាជ្ន ំងលនាោះលោល។ រ៊ុតនតលៅពីយំល ើយលោល តរថា៖”ភារកិចាដ៏ ំររេ់លយើងគឺជ្ួយប្រជាជ្ន យកប្រជាជ្នជារតងអក។ ប្រជាជ្នេ៊ុខចិតតមកតាម លយើងៗេ៊ុខចិតតសាល រ់ មិនអាចលបាោះរង់ប្រជាជ្នបានលទ្”។ • ចំលោោះអតតចរ ិតផ្ទា ល់ លៅពីជាមន៊ុេសលសាម ោះប្តង់ េល ូតរូត ប្ពម ំងគ្មម នកលល ិច។ • លៅពីបានប្រដូចខល ួនជាមួយចូឆូថា៖”ចូឆូសាហាវលោរលៅ ររ កយលយើងេល ូតប្តង់ ចូឆូេមូ រកលល ិច លយើងេ៊ុចារ ឹតលសាម ោះប្តង់”។ • លូ េ៊ុីនបានទយតនមល លៅពីថា៖”ជារូបារមមណ៍ននកសប្តមួយរូរដ៏លអ អាណិតប្រជាជ្ន និងលដើម ីប្រជាជ្ន”។ • រ៊ុតនតកន ុងរររេកតិភូមិមិនអាចមានកសប្តតររលនោះលទ្ ល ត៊ុលនោះការពិពណ៌នាររេ់អាកនិពនធក៏មាន កតនលងខលោះ វគគខលោះអាកអានលមើលល ើញថា៖”លៅពីល វើព៊ុត”។ គ.១. លៅពី (លីវរ៊ុី)៖
 17. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក គ.២. ខ៊ុង លមង(ខ៊ុងមីង)៖ ជាមនុសេមានក្បាជាា ឆ្ល ែទវអ្សាច រយរលើក្គប់ តសនរ៖ នរយាបាយ រសដឋរិចច រងេ័ព ការេូែ... ។
 18. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • តខសទ្ី ៤១៖ ខ៊ុងលមងលប្រើប្បាជាា ដលណត ើមយកប្ពួញ១០ម៊ុឺនពីចូឆូតតមួយប្ពកក...។ • តខសទ្ី ៤៣៖ ខ៊ុងលមងបានកំោត់”ប្ទ្កេត ីច៊ុោះោញ់ចូឆូ”ននមស្តនតីវូតដលលគឲ្យលឈាម ោះថា៖”េស្តង្ហគ មថ្វីមាត់ោង សាហាវ”។ • ខ៊ុង លមងមានលកេណៈេម តតិេំខាន់រីោងគឺ៖  ភកតីភាព៖ កាលអាយ៊ុ២១ឆាា ំ បានចូលរលប្មើ លៅពីរ ូតដល់អាយ៊ុ ៥៨ឆាា ំ គ្មត់សាល រ់លយយសារជ្មងឺ។ ខ៊ុងលមងឥតមានចិតតផ្ទល េ់រត ូរចិតតលោលលៅពីល ើយ។  រញ្ហា ញាណសាកល៖ គ្មត់អាច យទ្៊ុកជាម៊ុនចំលោោះេភាពការណ៍បានោង ចាេ់ោេ់។ ដូចជាកាលអាយ៊ុ២១ឆាា ំលពលតដលគ្មត់រេ់លៅកន ុងភូមិគ្មត់បាន យទ្៊ុកថាប្រលទ្េចិននាេម័យលនាោះអំណកៈតលៅនកងប្តូវតរងតចកជារី។ លប្ៅពីលនាោះគ្មត់បាន បាន់សាម នប្តូវនូវល ិចកលខាម ំងលយយមានយ៊ុទ្ធសាស្តេត និងយ៊ុទ្ធវ ិ ី ប្ពម ំងបានទ្ទ្ួលលទ្ធផល ោងគ្មរ់ប្រលេើរ។  លទ្ពលកាេលយកន ុងប្រតិតការ៖ គ្មត់អាចេលប្មចកិចាការតដលអាកផងមិនអាចល វើបាន។ ខ៊ុងលមង បានលប្រើល ិច លភលើងដ៊ុតរំផ្ទល ញទ្័ពររេ់ចូឆូ។
 19. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក រ ើយបរញ្ហច ែសុ៉ឺរបអ្ុីរោយរបើរទៃ រប ៃ យចំ រ។ ល ិចប្ក ុងទ្លទ្
 20. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក និយាយរួមគ៉ឺជាែួអ្ងាែំណាងឲ្យបញ្ហា ញាណសារលទនក្បជាជន។ បុតនតរោយចង់បរា ញនូវបញ្ហា ញាណដ៏ អ្សាច រយ ែួអ្ងារនោះក្ែូវបានអ្នរនិពនធបំរបាងបតនែម។ លូ សុីនបានចាែ់េុរសុងរមងថា៖”សុងរមងជាែួអ្ងា ែំណាងឲ្យបញ្ហា ញាណសរុបរបស់ក្បជាជន”។ រ ើយលូ សុីន រ៏បានរ ិៈគន់ តដរថា៖”រោយចង់សតមតងឲ្យរ ើញ ថា សុងរមងជាមនុសេតដលមានរេពរកាសលយអ្សាច រយ រគបានពិពណ៌ា ឲ្យ ួ សរលើសខាល ំងតដលរធៃើឲ្យែួ អ្ងារនោះហារ់បីដូចជាអាេិរេព”។
 21. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក គ.៣. តាំងត៊ុ(ត៊ុងជ្័រ)៖ ជាែួអ្ងាែំណាងជនរោភលន់ អាក្ររ់ជួរជាែិ តដលក្ែូវមនុសេក្គប់រូបសអ ប់។ • រៅរន ុងដំរណើរររឿងក្ែង់ឈុែតាំងែុ ំេ័ពរចញរៅសមរភូមិ តែសមាល ប់ខាម ំងមិនបាន។ លុោះដល់ក្ែ ប់មរវ ិញក្ែូវរធៃើដំរណើរកាែ់ភូមិមួយតដលមានក្បជាជនរាំតររសបាយរន ុងរពលបុណយទន វារ៏បាន បញ្ហជ ឲ្យរងេ័ពកាប់សមាល ប់ក្បជាជនភូមិរ ោះក្បត លមួយមុ៉ឺន រ់ក្ពមទំងបញ្ហជ ឲ្យពយួ ររាលក្បជា ជនរលើ ររសោះរួចបំរផ្តល ងដំណឹងថាសល ួនបានសមាល ប់ខាម ំងបានមួយមុ៉ឺន រ់...។ • តាំងែុ(ែុងជ័រ)ជាជំហានររៀបចំសល ូវ(ក្ែួសក្តាយសល ួវ)ឲ្យចូឆូរលចរចញ។ ចូឆូដរក្សង់បានបេពិរសាធន៍ ពីតាំងែុ។
 22. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក គ.៤. ចូឆូ(ឆាវឆាវ)៖ ជាែួអ្ងាអ្វ ិជាជ មាន។ • ចូឆូមានរេពរកាសលបសពស់ មានចរ ិែក្ររ ចក្រ ុ ច និងពិសពុលបំសុែ។
 23. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 វ.រ៊ុនល ឿន.
 24. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • ចូឆូមានរ៊ុគគលិកលកេណៈពិលេេពីរោង៖  ឈាល តនវ  អង់អាចកាល ហាន។ • រ៊ុគគលិកលកេណៈពិលេេពីរោងលនាោះបានរង្ហា ញលៅកន ុងតខសទ្ី ១៧លៅលពលដកកនាំកងទ្័ព លម កំព៊ុងលៅត ប្ពម ំងប្តូវល ើងភាំផង កងទ្័ព ំងឡាយលប្េកទ្កក ប្ពម ំងល វ ត់ោងខាល ំង។ ចូឆូ បានរលញ្ហោ តទ្័ព ំងលនាោះថា៖”លៅខាងម៊ុខលនោះ១០គ.ម មាននប្ពអំពិល”។ កងទ្័ព ំងលនាោះប្េក់ទ្កក មាត់ តដលជាល ត៊ុរនថយការលប្េកទ្កក។ • ចូឆូជាមន៊ុេសលចោះលប្រើមន៊ុេសតដលជាល ត៊ុល វើឲ្យមស្តនតីររេ់ចូឆូគ្មម ននរណាមាា ក់រត់លោល និងច៊ុោះចូល ខាម ំងល ើយ។ • ចូឆូបានល វើពលិកមមលដើម ីរ៊ុពវល ត៊ុររេ់ខល ួនលពញមួយជ្ីវ ិត។ • តាំងពីវ័យលកមងរ ូតដល់អាយ៊ុ៦៦ឆាា ំគ្មម ននថ្ងណាតដលលគមិនអងគ ុយលលើខាងលេោះប្រយ៊ុទ្ធល ើយ។ • ចូឆូមិនបានយកលទ្ពលកាេល ំងឡាយររេ់ខល ួនលៅរលប្មើប្រលោជ្ន៍ជាតិ តតបានរលប្មើតត
 25. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • ចរ ិតេងស័យនិងប្ក ិចប្ក ុ ច និងមានល ិចពិេព៊ុលលោរលៅ។ • លៅកន ុងតខសទ្ី៤ចូឆូបានេមាល រ់អេ់មួយប្គួសារ គឺជាប្គួសារននមិតតភកតិឪព៊ុកររេ់ខល ួន។ • ពំលនាលចូឆូ៖”លយើងេ៊ុខចិតតរំផ្ទល ញអាកដនទ្ យច់ខាតមិនឲ្យអាកដនទ្រំផ្ទល ញលយើងលទ្”។ • លៅកន ុងតខសទ្ី ១៧៖ចូឆូបានខាីកាលលមោល ំង អួង ូវលដើម ីក៊ុំឲ្យទ្័ពចោចល។ • តខសទ្ី៧២៖ ចូឆូេមាល រ់អាករលប្មើខល ួន លៅលពលអាករលប្មើលនាោះយកភួយតដលធ្លល ក់មកដណត រ់ឲ្យខល ួនកំព៊ុងលដ ក។ កន ុងលគ្មលរំណងការោរក៊ុំឲ្យអាកដនទ្ចូលមកជ្ិតខល ួនកន ុងលពលខល ួនកំព៊ុងលដក។ • កន ុងតខសទ្ី៧៨៖ ម៊ុនលពលសាល រ់ចូឆូឲ្យជាងល វើផន ូរតកលងកាល យចំនួន៧២កតនលងលដើម ីក៊ុំឲ្យអាកដនទ្ដកងថាខល ួន ករ់លៅទ្ីណា។ • និោយរួមរ៊ុគគលិកលកេណៈររេ់ចូឆូមានពីរគឺលអ និងអាប្កក់។
 26. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក • តួអងគលនោះល ីលពញពិភពលោកថាតំណាងឲ្យចរ ិតលកេណៈ  នវឆាល ត  អង់អាចកាល ហាន  េងស័យ  ប្ក ិចប្ក ុ ច និងពិេព៊ុលសាហាវនប្ពនផស។ . លកាណៈពិលេេលៅកន ុងលរឿងសាមក៊ុក • សាា នដលរឿងសាមក៊ុកមានេិល ៈចងប្កងដ៏ជ្ិតេា ិត និងអសាា រយ។ • សាា នដោតេនធកងរយៈលពល១០០ឆាា ំមានរារ់រយលរឿងរា៉ា វ និងរារ់ោន់េមរភូមិ។ • តួអងគេំខាន់ជាង៤០០រយនាក់ រ៊ុតនតអាកអានលៅតតមិនប្ច ូ កប្ច ំ។ • អាកនិពនធមានលគ្មលរំណងចាេ់ោេ់កន ុងេភាពចិតត៖  េអ រ់លខពើម  ប្េឡាញ់  ប្រឆាំង និង  គ្មំប្ទ្ ង.េនាិយា ន • សាា នដលរឿងសាមក៊ុកជាសាា នដមួយមានតនមលខពេ់អាប្េ័យលយយចំណ៊ុ ចរី៖
 27. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 េិកាលរឿង សាមក៊ុក ង.េនាិយា ន • សាា នដលរឿងសាមក៊ុកជាសាា នដមួយមានតនមលខពេ់អាប្េ័យលយយចំណ៊ុ ចរី៖ • មានលកេណៈប្រជាជានខពេ់ តដលតេត ងលចញលៅប្តង់សាា នដលនោះបានលលើកល ើងពីរំណងប្បាថាា ររេ់ប្រជា ជ្នកន ុង េម័យេកតិភូមិ តដលចង់បានប្រលទ្េចិនមួយតដលមានយកភាព និងេនតិភាពលប្កាមការ ប្គរ់ប្គងននកសប្តមួយអងគ តដលលអ ដកងពីេ៊ុខទ្៊ុកេរាស្តេត ប្រជា មានមស្តនតី លមទ្័ពពូតក រលប្មើប្រជាជ្ន និង មាត៊ុភូមិ...។
 28. វ.រ៊ុនល ឿន. COVID-19 • https://en.wikipedia.org/wiki/Luo_Guanzhong • https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Kingdoms • https://www.travelchinaguide.com/intro/history/three_kingdoms/ • https://www.chinahighlights.com/travelguide/china-history/three-kingdoms.htm • http://www.absolutechinatours.com/china-travel/kings-of-three-kingdoms.html
Anzeige