Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Chinese literature.3

 1. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 2. ១. Pangu បធ្កើតពិភពធោក ២. Nuwa បធ្កើតមន៊ុស្ស ៣. Fushi បធ្្ៀនមន៊ុស្ស ៤. Gong Gong (aka Kang Hui) ធេវេឹក ធេវកថាចិនទាំ្ដប់
 3. ៦. The Grand Archer Yi អ្នកជួយធេវតា ៧. Chang-O (or Chang’e) ធេ ីតា្ពះចនទ ៨. The Unicorn’s Prophecy េាំនាយរបស្់ Unicorn(ធស្ះ) ជាស្តវពិធស្ស្របស្់ជនជាតិចិន ៥. Yu បធ្កើតផែនដីធ ើ្វ ិញ ធេវកថាចិនទាំ្ដប់
 4. ធេវកថាចិនទាំ្ដប់ ១០. Kwan Yin ធេព ីតាននធមតាា ករ៊ុណា ៩. Sun Wukong ការពារ Xuanzang (ថា្ធច្) ធៅចមល្ ម៌
 5. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ្បធេស្ចិនជាជ្្ ុកវបប ម៌ននមន៊ុស្សជាតិ។ • កាលពីកនលះោនឆ្ន ាំម៊ុនមានមន៊ុស្សស្វវ ដ៏ប៊ុរាណមួយ ្បធភេបានធបាះេីតាាំ្ធៅតាំបន់េាំនាបនន៖ • េធនល ហ៊័្ហ៊ុ៊ឺ(េធនលធលឿ្ ៥,៤៦៤គ.ម) និ្ • េធនលយ៉្់ធស្កយ្់(េធនល្កហម​៦,៣០០គ.ម )។ • កាំណាយធៅភូមិភាគខា្ពាយ័ពយ និ្ និរតីនន ្បធេស្ មន៊ុស្សស្វវ ទាំ្ធនាះធចះធ្បើធភលើ្និ្របស្់ របរធ្បើ្បាស្់ អ្ាំពីថ្ម។ • មន៊ុស្សប៊ុពវប៊ុរស្ចិនធចះឆ្អឹ្យកមកធ វើជាមជ ុលធដរ ផស្បកស្តវធ វើស្ធមលៀកបាំពាក់។ • ពួកបានយកស្ាំបកធលៀស្ ធចៅ ខ្យ្ និ្ធ មញស្តវស្វហាវនានាមកធ វើអ្លល ង្កក រផដលធគចូលចិតា ជា្ធគ។ • ធ្ៅពីក៊ុលស្មព័នធផដលរស្់ធៅតាមបធណាា យមាត់េធនល ហ៊័្ហ៊ុ៊ឺ និ្េធនលយ៉្ធស្កយ្់មាន
 6. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 Yangtze Kiang River
 7. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • កន ុ្ចាំធណាមក៊ុលស្មព័នធទាំ្ធនាះពួក វ៉ា ស្យា (ហ៊ា៊័រស៊ា Huaxia) (1) កាន់កាប់វាេាំនាបេធនលហ៊័្ ហ៊ុ៊ឺ ធោយស្វរអាកាស្ ធាត៊ុលអ ដ៊ឺមានជីជាតិលអ ធ វើឲ្យេីធនាះមានរ ីកចធ្មើនជា្ធគ។ • ពួកធនះបានធ វើស្មាហរណកមមនិ្ស្ញ្ជា តិដនេបនាិចមា្ៗមករួមរស្់ជាមួយខ្ល ួន ធហើយក៏បានកាល យធៅជាជន ជាតិ”ហាន”។ • ការវ ិវតា្បវតាិស្វស្រស្ា ជា្១០ពាន់ឆ្ន ាំមកធហើយ។ • តាមធេវកថា និ្ធ្ព្កថាទាំ្ឡាយការវ ិវតាធនះស្ា ិតកន ុ្ននធច្នួ្ កស្ិធេព វា៉ា ្េី យ៉ ្ជួន។ល។ • មិនខ្៊ុស្ពីធេវកថា ្កិក ហិណឌ ូ ធអ្ហសុ ីប ធេវកថាចិនធលចធចញពីស្្គមប៊ុពវកាលស្ម័យម៊ុន្បវតាិស្វស្រស្ា • ធេវកថាចិនមានេាំនាក់េាំន្នឹ្ក៊ុមារភាពននមន៊ុស្សជាតិ ផដលពួកធគជាស្វកសីននស្វម រតីមន៊ុស្សតាាំ្ពី ដាំណាក់ កាលដាំបូ្ននការរ ីកចធ្មើនរបស្់ខ្ល ួនមកធម៉លះ។ • ធេវកថាវាបានជួយមន៊ុស្សយល់បានពី មមជាតិ និ្ស្្គមបានខ្លះផដរ។ • កន ុ្អ្កសរស្ិលប៍្បជា្បិយចិនប៊ុរាណ ធេវកថា និ្ធ្ព្កថាផត្ផត្ចបូក្ចបល់ជាញឹកញាប់ បធ្កើតបានជា ស្ាំធយគមួយធៅថា៖”ធ្ព្ធេវកថា”។
 8. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ភាពមិនោច់គ្នន បណាា លមកពីអ្នកអ្កសរស្វស្រស្ា ចិនស្ម័យធ្កាយៗច្់ធ វើឲ្យធេវកថាមានលកខណៈ្បវតាិស្វស្រស្ា ធបើ មិនបានធ្ចើនក៏បានតិចតួចផដរ។ • ពួកធគធ វើដូធចនះធ្ពាះពួកធគមិនចូលចិតាធេវៈ ឬបិស្វចធេ។ • ដូធចនះធរឿ្ទាំ្ធនាះផល្្តូវធគចាត់េ៊ុកថាជាលេធែលននស្វម រតីបរ ិស្៊ុេធរបស្់មន៊ុស្សស្្គមប៊ុពវកាលធេៀតធហើយ។ • ធេវកថាចិនផដល្បមូលបានមកមានមិនធ្ចើនធេ ធ្ពាះមានការបាត់ប្់ និ្ ការបាំែលិចបាំផ្លល ញននពពួកកាន់ ស្វស្នាខ្៊ុ្ជ៊ឺ។ • ធេវកថាមួយផែនកធេៀត្តូវបានធៅថាជាធ្ព្កថាធៅវ ិញ។ • េស្សនៈ និ្ការវ ិភាគននអ្នក្បាជញអ្នកវ ិភាគធលើលកខណៈពិធស្ស្ននធេវកថាចិនដូចខា្ធ្កាម៖  ធេវកថាទក់េ្ធៅនឹ្្បវតាិស្វស្រស្ា ដ៏យូ រល្់ ផដលធកើតមានម៊ុនធពលមានអ្កសរកត់្តា្ពឹតាិការណ៍។  ធ្ព្កថាជា្បភពទក់េ្នឹ្ធេវកថាផដរ។  អ្នកកាល ហាន ឬធស្ា ចមួយចាំនួនគ៊ឺជាតួអ្្គស្ាំខាន់កន ុ្ធេវកថាធហើយេេួលបានអ្នារាគមន៍ពីធេវៈ។  ចធ្មៀ្ផដលធរៀបរាប់ពីការបធ្កើតអ្វីៗធែស្ៗមានដូចការបធ្កើតស្ាំណាញ់ និ្អ្នាទ ក់ចាប់ស្តវយកគាំរូតាម ស្ាំប៊ុកពី្ពា្
 9. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ធរឿ្ Shennong (ធេវកស្ិករ ឬធេវកស្ិកមម ឬអាចធៅថាធេវ មមជាតិ្បាាំ) ធដើរ ភលកស្គប់ធមម និ្ រ៊ុកខជាតិ។ ភលកស្គប់ធមម រ៊ុកខជាតិគ៊ឺភលកសពី គ៊ុណភាពរបស្់វាធោយខ្ល ួនគ្នត
 10. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ធរឿ្ហូជី(Houji) បធ្្ៀនមន៊ុស្សឲ្យធចះោាំដាំណាាំ • ធរឿ្ទាំ្ធនះធកើតធ ើ្កន ុ្រជាកាល Wei និ្​Jin។  ធលើកេឹកចិតាឲ្យមន៊ុស្ស្ស្ឡាញ់ ប៊ុណយ និ្ ស្អ ប់បាប ននជាធគ្នលការណ៍ននធរឿ្ផដលធកើតធ្កាយរជាកាល Wei និ្ Jin។  អ្នកនិពនធទាំ្ធនាះពិតជាបានេេួលឥេធិពលេស្សនៈខ្៊ុ្ ជ៊ឺ ផដលស្ា ីអ្ាំពីកាតពវកិចៅ និ្ករណីកិចៅរបស្់មន៊ុស្ស កន ុ្ស្្គម ធហើយនឹ្េស្សនៈធ្វើល្អ បានល្អ ធ្វើអាក្ររ់បានអាក្ររ់ នន្ពះព៊ុេធស្វស្នា។ • Dong Yong
 11. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ធរឿ្ហូជី(Houji) បធ្្ៀនមន៊ុស្សឲ្យធចះោាំដាំណាាំ • ធរឿ្ទាំ្ធនះធកើតធ ើ្កន ុ្រជាកាល Wei និ្​Jin។  ការបូជាជីវ ិតធដើមបីប៊ុពវធហត៊ុអ្វីមួយមានធរឿ្ជាឧបមាដូចជា៖ • គួន(១)(Gun ដែលគេស្គា ល់ថាCount of Chong) និ្ វូ(?)បស្រង្កក បេឹកធោយលួ ចធលើកដីឲ្យខ្ពស្់មិនឲ្យដឹ្។ • ធរឿ្ក៊ុ្ៗរំោយភនាំ.  បង្កា ញពីការធ្កាកឈរ ្បឆ្ាំ្នឹ្ការជិៈជាន់៖ • ធរឿ្ Ganjiang ជា្ពូផកធ វើោវ ធហើយ្តូវធស្ា ច្បហារជីវ ិត ធហើយ្តូវបានកូន្ប ុស្ធៅស្្ស្ឹក។  ដធង្កា យធៅរកអ្នកធស្ន ហាជាតិពិតៗ។ • អ្នកគង្កវ ល និ្្ស្ីតមាញ គ៊ឺជាធរឿ្ធស្ន ហាដាំបូ្ននអ្កសរស្ិលប៍ចិន។ • ធរឿ្ធែស្ៗធេៀតនូវធស្ចកាីធស្ន ហាដ៏ធស្វម ះ្ត្់រវា្មន៊ុស្សនិ្ធខាម ច ធខាម ច និ្មន៊ុស្ស និ្ធេព ីតា និ្មន៊ុ ស្ស។ Hou Ji អ្េិធេព្ស្ូវមី ផលល តមី ផលល ត-Millet
 12. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  ធលើកេឹកឲ្យមន៊ុស្ស្ស្ឡាញ់ប៊ុណយ ស្អ ប់បាប ធនះជាធគ្នលការណ៍ចមប្ននធរឿ្ផដលធកើតធ្កាយរជាកាល Wei និ្ Jin។ ក៏ធ្ពាះអ្នកនិពនធបានេេួលឥេធិពលពីេស្សនៈខ្៊ុ្ ជ៊ឺ ផដលស្ា ីអ្ាំពី កាតពវកិចៅ ករណីកិចៅរបស្់មន៊ុស្សកន ុ្ស្្គម។ និ្េស្សនៈ ធ វើលអ បានលអ ធ វើអា្កក់បានអា្កក់នន្ពះព៊ុេធស្វស្នា។ ឧទ. ធរឿ្ Dong Yong (Tian Xian Pei天仙配) ផដលនិយយអ្ាំពីប៊ុរស្មាន ក់បានធមើលផថ្ទាំឪព៊ុកមាា យ ធហើយ្តូវ បាន្ពះធៅឋានធលើបញ្ជ ូនធេព ីតាមាន ក់មកឲ្យគ្នត់។  បណាា ធេវកថាទាំ្ធនាះ្បផហលដាំបូ្ធ ើយស្រធស្រធោយ្បជាជនស្វមញ្ញ ។ ធោយមានការផកលាំអ្ពីអ្នក្បាជញនា ស្ម័យធ្កាយ។ • ធខាម ច • ្ពាយ • អារកស • អ្នកតា  ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាភាវៈដែលគៅជុុំវិញមនុស្ស និងបង្ហា ញពីទស្សនៈរបស្់ត្បជាជន។  ពួកគនេះគៅជាប់ទាក់ទងនឹងមនុស្ស។  ពួកគនេះអាចកាឡាខ្លួនមកជាមនុស្ស។  ពួកគនេះ(ជួនកាល)ចូលស្ណឋ ិរគៅកនុងរាងកាយមនុស្ស
 13. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  អ្នកនិពនធផត្បធ្កើតរូបរា្ និ្ស្កមមភាពននពួកអាេិស្សមានកាយដូចមន៊ុស្សអ្ញ្ៅ ឹ្ផដរ។  ធរឿ្ខ្លះបង្កា ញពីបាប ប៊ុណយ កមមធពៀរ ការចាប់ជាតិ។  ធនះជាធរឿ្ មមតាដូចធយើ្បានដឹ្ថា”អ្កសរស្ិលប៍ជាកញ្ៅ ក់ឆ្ល ុះបញ្ជៅ ាំ្ពីស្្គម(ជាំធនឿ)មួយធៅកន ុ្ស្ម័យកាល ផដលបាន និពនធធនាះ”។  ធេវកថាចិនតាាំ្ពីកធកើតមក ខ្លីៗង្កយយល់ និ្ង្កយអាន។  ធេវកថាចិនស្ាំខាន់ៗមាន៖  ធេព ីតា នីវវា៉ា  កាវ ្វូធដញចាប់្ពះអាេិតយ  ធហវ អ្៊ុី កាំចាត់្ពះអាេិតយ  គួន វូបស្រង្កក បេឹក  ចិនក៏ធរឿ្ផដលនិទនពីមនាអាគមន៍ជាធ្ចើនផដរ។
 14. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្៖ ធៅធ្តើយខា្ធកើតននស្ទ ឹ្ស្ួ គ៌គ៊ឺជាលាំធៅោា នននប៊ុ្តីនន្ពះឥនទនា្ជាអ្នកតមាញ។ ពីមួយឆ្ន ាំធៅមួយឆ្ន ាំ នា្្បឹ្ផ្ប្តមាញមិនឈប់ឈរ នូវស្ធមលៀកបាំពាក់ច្ម ុះពណ៌ស្វអ តៗធដើមបីែគត់ែគ្់ធៅពួក ឋានធលើ(ស្ួ គ៌) ផដលមាន្ពះឥនទ ធេពាា ធេព ីតា។ ធោយយល់ថានា្ធ វើការលអ ធេើប្ពះឥនទមិនអាចជាំទស្់នឹ្បាំណ្្បាថាន របស្់នា្បានគ៊ឺនា្បាន្ស្ឡាញ់អ្នក គង្កវ លមាន ក់ធោយធស្វម ះស្ម ័្គផដលរស្់ធៅឯធ្តើយខា្លិចននស្ទ ឹ្។ ធ្កាយពីធរៀបការរួចធហើយនា្ក៏ឈប់តមាញធហើយបានរស្់ធៅជាមួយបាីយ៉ ្ស្បាយ។ ្ពះឥនទធ ើញដូធចាន ះក៏បានប្ខាំឲ្យនា្ផបកធចញពីបាី ធោយឲ្យនា្បានជួបបាីផតមួយដ្កន ុ្មួយឆ្ន ាំ។ ជាធរៀ្រាល់ឆ្ន ាំធៅនថ្ៃេី ៧ ននផខ្៧(៨?) តាមចនទគតិននជនជាតិចិន ផត្ផតស្តវោវ ធចកផដលេាំ ផពក។ មានធរឿ្និទនអ្ាំពីស្តវោវ ធចកផដលេាំ ផពកកាលធនាះថា ធៅធពលផដលប៊ុរស្ផដល្តូវជាបាីធនាះមកជួបនា្កន ុ្ មួយឆ្ន ាំមួយដ្ធនាះបានធដើរធលើស្វព នផដលមានស្តវោវ ធចកធនាះជាេ្មធនាះធេើបបណាា លឲ្យធរាមកាលស្តវធនាះ្ជ ុះ អ្ស្់កាល យជាេាំ ផពក។
 15. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 Qixi (七夕) Festival | Chinese Valentine's Day
 16. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្៖ កន ុ្រជាកាលធស្ា ច Gaoxin មានស្រស្ា ីមាន ក់មានជមៃ៊ឺកន ុ្្តធចៀក។ ធ្កាយពីធពេយពិនិតយធ ើញថាមានដ្ក ូវមួយ ាំធៅកន ុ្ ធនាះ ្ពមទាំ្បានទញវាធចញមកធ្ៅធេើបបាត់ឈ៊ឺ។ ស្រស្ា ីធនាះបានយកដ្ក ូវធនាះោក់កន ុ្ផែលធលល ក ធហើយយកចាន្គប។ ដ្ក ូវធនាះបានកាល យធៅជាផឆ្កមួយកាលផដលមាន ធរាមស្វអ ត គ្នត់ក៏បានោក់ធ្ម ះថា “ Panhu “។ ចាំធណរកាលខា្ធ្កាយមកមាន្ក ុមឧទមផដលដឹកនាាំធោយ Rong Wu បាននាាំគ្នន បះធបារ និ្្បយ៊ុេធធៅតាំបន់ ជាយផដន។ ្ពះរាជាបានបញ្ជ ូនេ័ពធៅបស្រង្កក បជាធ្ចើនធលើកផត្តូវបរាជ័យរហូត។ ធេើប្ពះរាជា្បកាស្ធៅេូទាំ្្បធេស្ថាធបើ មាននរណាអាចកាត់កាល Rong Wu បាន្ពះអ្្គនឹ្្បទន្េពយស្មបតិា ្ពមទាំ្ធលើកប៊ុ្តីឲ្យធ វើជាមធហស្ី។ មិនយូ រប៉៊ុនាម នធគធ ើញ Panhu បានពាាំកាលរបស្់ Rong Wu ចូលវាាំ្ថាវ យធស្ា ច។ ធោយពិនិតយធៅដឹ្ថាពិតជាកាល របស្់ Rong Wu ធស្ា ចក៏្ពួយ្ពះេ័យខាល ាំ្តបិតមស្រនាីទាំ្អ្ស្់ស្៊ុេធផតបានជាំទស្់មិនឲ្យមានធរៀបអ្ភិធស្កប៊ុ្តីជាមួយស្តវ ផឆ្ក។
 17. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្៖ ្ពះរាជាក៏យល់្ស្បតាម។ Panhu បាននាាំ្បពនធធៅរស្់ធៅភនាំខា្តបូ ្(Nanshan)។ ធៅេីធនាះមិនមានមន៊ុស្សធេ មានផតធដើមធឈើនិ្វាលធមម ស្វអ តៗ។ ពួកធគទាំ្ពីរបានធរៀបជីវភាពរស្់ធៅឲ្យស្មធៅតាម មមជាតិនាេីធនាះ។ ធ្កាយមក្ពះរាជាមាន្ពះេ័យនឹកប៊ុ្តីធោកផត្ផតបានបញ្ជ ូនមន៊ុស្សធៅតាមលល ាំធមើលប៉៊ុផនាគ្នម ននរណាមាន ក់ បានធៅដល់េីធនាះធ ើយ។ ល៊ុះបីឆ្ន ាំធ្កាយមកធេើបដឹ្ថាអ្នកទាំ្ពីរបានបធ្កើតកូនបាន្បាាំមួយនាក់ ធហើយក៏បានយកគ្នន ជាបាី្បពនធតធៅ។
 18. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្ (ស្វន នដេីមួយ)៖ កាលពីយូ រល្់មកធហើយ ក៊ុ្ៗបាន្បយ៊ុេធនឹ្ ជាន់ហូ ធដើមបីដធណា ើមរាជបលល ្ក ច្កព្តា ិរាជ។ ធៅកន ុ្ការ្បយ៊ុេធធនាះវាបានយកកាលធៅជល់នឹ្ភនាំ ប៉៊ុ្ជូ បណាា លឲ្យបាក់ ស្ស្រផដល្េស្វា នស្ួ គ៌ ធហើយរញ្ជ ួលដល់ ផែនដី ផថ្មធេៀត។ ស្វា នស្ួ គ៌បានធែអៀ្ធៅរកេិស្ពាយ័ពយ ឯផែនដីក៏បានធ្េតធៅេិស្អ្ធគនយ៍។ េឹកហូរជាន់ធជារធៅរកផតេិស្ផតមួយធោយនាាំយកទាំ្ខ្ាច់និ្ភក់ធៅជាមួយែ្.... ស្វា នស្ួ គ៌ទាំ្មូលបាន ្តូវ ធភលើ្ធឆ្ះមានអ្ណាា តធភលើ្ស្ធនាធ រស្ធៅធ ។ ឯពពួកស្តវបានផហកមន៊ុស្សស្៊ុី មាំស្ាំបកសីពាាំយកដ៊ុាំស្វច់ ធខាម ចមន៊ុស្សធៅ ្គប់េីកផនល្។ នីវវា៉ា ក៏្បញាប់្បញាល់ធរៀបចាំឲ្យមានរធបៀបធរៀបរយកន ុ្ច្កវា ធ ើ្វ ិញ។ នា្បាន្បមូលយកដ៊ុាំថ្មពណ៌ឥនទនូមកធ្បើ ធដើមបីជួស្ជ៊ុលពិោនធម ។ នា្បានកាត់ធជើ្អ្ធណា ើកយកសមកធ វើ ស្ស្រធដើមបី្េ្ជ ុ្ទាំ្បួនននស្វា នស្ួ គ៌។ នា្បានស្មាល ប់នាគធចម ក៊ុ្ៗ បនាទ ប់មកនា្បានយកធែះធដើមផ្ត្ មកពួនធ វើជាេាំនប់េឹក។
 19. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 20. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្ (ស្វន នដេីពីរ)៖ ធៅធពលកធកើតធម និ្ដីមិនទន់មានមន៊ុស្សធៅធ ើយធេ។ នីវវា៉ា បានយកដីពណ៌ធលឿ្មកធដើមបីស្ូ នយជារូបមន៊ុស្ស។ កិចៅការធនះពិបាកណាស្់ធហើយដី្បធភេធនះក៏មានចាំនួនតិចមិន្គប់្គ្នន់ ដូធចនះធហើយបានជានា្ធ្បើផខ្សពួ ាំមាាំមួយស្ាំរូតច៊ុះរហូតដល់បានេធនលធលឿ្ ដួស្យកភក់មកស្ូ នយជារូបមន៊ុស្សធែស្ធេៀត។ ពួកអ្កសរស្វស្រស្ា ចិនផដលនិយម្េឹស្ា ីម៉្់ស្៊ុីស្ ចូលចិតាអ្ួតស្រធស្ើរផតពួកអ្ភិជន ធហើយបានស្ផមា្ការស្អ ប់ធខ្ពើមចាំធពាះអ្នកផ្ស្បាន្បឌិត បាំណក្ស្វយផដលគួរឲ្យអ្ស្់ស្ាំធណើចធ្ពាះពួកធនាះបានបាំនភលភាពបរ ិស្៊ុេធននធេវកថាអ្ស្់រលី្៖ គ៊ឺថាពួកអ្ភិជន្តូវបាន នីវវា៉ា យកដីធលឿ្មកស្ូ នយជារូប ខ្ល ួន។ ធហើយបានយកដីភក់មក ស្ូ នយជារូបមន៊ុស្ស(កស្ិករ)។
 21. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 22. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្ ៖ • េឹកបានជន់ធជារដល់ស្វា នស្ួ គ៌។ • ធោយមិនរ្់ចាាំបញ្ជា ពី្ពះឥស្រនាទ ិរាជ គួនបានយកដីម៉ា្ធ្ម ះ ស្៊ុីយ៉៊ុ្យកដី(ដីនឹ្រ ីក ធពោប៉ះេឹក)មកធ វើជាេាំនប់េប់េឹក។ • េាំនប់ធនាះដ៊ុះកាន់ ផតខ្ពស្់ធ ើ្ៗធោយខ្ល ួនឯ្អាចេប់េឹកជាប់។ • ្ពះឥនទខ្ឹ្ណាស្់បានបញ្ជា ជូយ៉្់(ធេវៈធភលើ្)មកស្មាល ប់គួនពីកាំហ៊ុស្ខ្វះវ ិន័យ និ្បាំពាន ្ពះធចស្វា ។ • គួនក៏ស្វល ប់ធៅទាំ្មិនមានកាំហ៊ុស្។ • ចាំធណរកាលបីឆ្ន ាំមកធហើយផដលស្ពរបស្់គួនមិនរលួ យធ ើយ។ • ្ពះឥនទបានចាត់នីរស្វមកវះធពាះគួនធពលធនាះវូក៏បានធកើតធ ើ្កន ុ្ធពលធនាះ។
 23. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្ ៖ • ស្វកស្ពគួនបានផ្បធៅជាស្តវនាគពណ៌ធលឿ្ ធហើយបានជួយវូកន ុ្ការបស្រង្កក បេឹកតធៅធេៀត។ • វូមិនបានស្វា បនាេាំនប់េឹកធៅតាមវ ិ ីស្វស្រស្ា របស្់ឪព៊ុកខ្ល ួន(គួន)ធេ ផតផបជាប្ហ ូរេឹកឲ្យហូរធៅកាន់ ស្ម៊ុ្េវ ិ ញ។ • នាគធលឿ្យកកនទ ុយ្តួស្្តាយគូស្វាស្កាំណត់ស្មាគ ល់ស្្មាប់ឲ្យកូនធដើរតាមធ្កាយ។ • ការតស្ូ ដ៏ស្វ ិតស្វវ ញធ្ចើន(៨)ឆ្ន ាំមក វូក៏បានយកឈនះធលើេឹកបាន។ • វូមានភរ ិយធ្ម ះនា្ េូ ចាន់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ធេើបបានបួននថ្ៃ្តូវបានបាី(វូ)ចាកធចញធៅបស្រង្កក បេឹក។ • ធៅែទះនា្បានកាន់េ៊ុកខកន ុ្ធពលអ្វតាមានបាីនា្រយៈធពល្បាាំបីឆ្ន ាំធនាះ ធោយ្គ្នន់ ផតមកខា្ម៊ុខ្ែទះបាន ផតបីដ្គត់។ • ធគបានឮស្ធមល្កូនធគយាំ បាីនា្បានកាល យធៅជាស្តវខាល ្ ុាំធលឿ្រួចធហើយ ធៅផតជីកដីទាំ្នថ្ៃទាំ្យប់។ • នា្េូ ចាន់មានការខាម ស្់ធអ្ៀនជាខាល ាំ្ ធហើយបានធដើរធចញឆ្ៃ យធៅៗក៏ ផ្បធៅជាថ្មមួយដ៊ុាំធៅ្ត្់ជាំរាលភនាំ ឆ្ឹក កាវ។
 24. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 ដាំធណើរធរឿ្ ៖ • ស្វកស្ពគួនបានផ្បធៅជាស្តវនាគពណ៌ធលឿ្ ធហើយបានជួយវូកន ុ្ការបស្រង្កក បេឹកតធៅធេៀត។ • វូមិនបានស្វា បនាេាំនប់េឹកធៅតាមវ ិ ីស្វស្រស្ា របស្់ឪព៊ុកខ្ល ួន(គួន)ធេ ផតផបជាប្ហ ូរេឹកឲ្យហូរធៅកាន់ ស្ម៊ុ្េវ ិ ញ។ • នាគធលឿ្យកកនទ ុយ្តួស្្តាយគូស្វាស្កាំណត់ស្មាគ ល់ស្្មាប់ឲ្យកូនធដើរតាមធ្កាយ។ • ការតស្ូ ដ៏ស្វ ិតស្វវ ញធ្ចើន(៨)ឆ្ន ាំមក វូក៏បានយកឈនះធលើេឹកបាន។ • វូមានភរ ិយធ្ម ះនា្ េូ ចាន់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ធេើបបានបួននថ្ៃ្តូវបានបាី(វូ)ចាកធចញធៅបស្រង្កក បេឹក។ • ធៅែទះនា្បានកាន់េ៊ុកខកន ុ្ធពលអ្វតាមានបាីនា្រយៈធពល្បាាំបីឆ្ន ាំធនាះ ធោយ្គ្នន់ ផតមកខា្ម៊ុខ្ែទះបាន ផតបីដ្គត់។ • ធគបានឮស្ធមល្កូនធគយាំ បាីនា្បានកាល យធៅជាស្តវខាល ្ ុាំធលឿ្រួចធហើយ ធៅផតជីកដីទាំ្នថ្ៃទាំ្យប់។ • នា្េូ ចាន់មានការខាម ស្់ធអ្ៀនជាខាល ាំ្ ធហើយបានធដើរធចញឆ្ៃ យធៅៗក៏ ផ្បធៅជាថ្មមួយដ៊ុាំធៅ្ត្់ជាំរាលភនាំ ឆ្ឹក កាវ។
 25. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 © ២០២០ បង្កា ញពីចមាៃ យ
 26. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_River • https://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze • https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Chinese_history#List_of_ethnic_groups • https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Chinese_history • https://www.chinahighlights.com/travelguide/nationality/ • https://en.wikipedia.org/wiki/Huaxia#:~:text=Huaxia%20refers%20to%20a%20confederation,took%20hold%20in%20ancient%20China. • https://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese • https://en.wikipedia.org/wiki/Shennong • https://en.wikipedia.org/wiki/Hou_Ji • https://www.shenyunperformingarts.org/blog/view/article/e/-jbREs3rt_M/chinese-autumnal-holidays-not-to-miss.html • https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_(Chinese_mythology) • https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_mythology • https://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Jiang_and_Mo_Ye • https://www.theworldofchinese.com/2015/04/the-legend-of-dong-yong-and-the-seventh-fairy/ • https://en.wikipedia.org/wiki/Qixi_Festival • https://www.ancient.eu/article/894/most-popular-gods--goddesses-of-ancient-china/ • https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/08/top-10-chinese-myths • https://www.ancienthistorylists.com/china-history/top-10-astonishing-ancient-chinese-mythology/ • https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Flood_(China)
Anzeige