Saggalosos

Vural Yigit
Vural YigitDoç.Dr um Independent Consultant
Dr. Vural Yi itğ
1.04.20171.04.2017
SagalassosSagalassos
AntikAntik
SAGALASSOS NERDE?SAGALASSOS NERDE?
• Sagalassos, Antalya'ya 110, Ispartaya 41 km
uzaklıkta, Burdur'un Ağlasun ilçesinin 7 km
kuzeydoğusunda yer alan antik bir kent.
• Batı Toroslarda, Ağlasun Dağı’nın güney
eteklerinde, 1450–1700 m yükseklikteki
meyilli bir arazi üzerine kurulu kentin
kalıntıları, doğu-batı yönünde 2.5 km, kuzey-
güney yönünde ise 1,5 km'yi kapsayan bir
alana yayılır.
• Antik Dönemde Psidya Bölgesinin başkentiydi.
AĞLASUN İLÇESİAĞLASUN İLÇESİ
Sagalassos
Saggalosos
PİSİDYA(PİSİDİA) BÖLGESİPİSİDYA(PİSİDİA) BÖLGESİ
• Pisidya, Toros Dağlarının,
kuzey-güney doğrultusunda
yer alan antik bölgedir.
• Kuzeyde ve batıda Frigya,
güneybatıda Likya, güneyde
Pamfilya, doğuda Likaonya
ile çevriliydi.
• Bugünkü Isparta İlinin
tümünü, Afyonkarahisar,
Burdur, Antalya ve Konya
İllerininde bazı bölümlerini
de içine alıyordu.
• MÖ 1. yy. bu halk küçük
kabileler ya da köy grupları
biçiminde örgütlenmişti.
• Kralları Amyntas ölünce
(M.Ö. 25) Pisidya'nın büyük
bölümü, Roma’nın bir Eyaleti
olan Galatya'ya bağlandı.
• Burdur, Eğirdir ve Beyşehir
göllerinden Antalya
Körfezi’ne uzanan bu alan
arkeolojik açıdan oldukça
zengindi.
PİSİDYAPİSİDYA
• Pisidya, M.Ö. 188-133 yılları
arasında, Attalos Bergama
Krallığı’nın bir parçası olur.
• İmparator Vespasianus
döneminde ise, Likya ve
Pamfilya ile birleştirildi (M.S 74).
• Roma uygarlığının yöreyi
etkilemesi , 2. yüzyılda hızlandı.
• Diocletianus'un düzenlemesiyle
Pisidya (Diocesis Asiana) adlı
yönetsel bölüme katıldı.
Sagalassos’ta YerleşimSagalassos’ta Yerleşim
• İklim koşullarının elverişli olması nedeniyle bu
yerleşim, Büyük İskender’in bölgeyi M.Ö. 333
yılında ele geçirmesiyle ünlendi.
• Helenleşme süreci içinde birkaç defa el
değiştiren Sagalassos, M.Ö. 25 yılında Roma
İmparatorluğu yönetiminde parlak dönemlerini
yaşar.
• Önemi her geçen gün gittikçe artan kent, M.S.
120 yılında imparatorluğun bölgedeki kült
merkezi ilan edilir ve Pisidya’nın (Göller Bölgesi)
en önemli kenti durumuna gelir.
SAGALASSOS TARİHÇESİSAGALASSOS TARİHÇESİ
• Sagalassos’un yazılı kaynaklardan bilinen tarihi,
Büyük İskender’in bu şehri, M.Ö. 333 yılında fethi
ile başlıyor.
• M.Ö. 129’dan itibaren çeşitli Roma eyaletleri içine
dâhil edilen Sagalassos, M.S. 5.–7.yy’larda, ardı
ardına gelen depremler ve özellikle Arap saldırıları
sonucu, nüfüs yitirerek terk edilme sürecine girer.
• Daha sonra Bizanslılar yöreyi Thrakesion ve
Anatolikon thema'ları (yerel yönetim birimi)
arasında böldüler.
ARKEOLOJİK KAZILARARKEOLOJİK KAZILAR
• Sagalassos İlk olarak, 1706‘da Fransız gezgin Paul Lucas
tarafından keşfedilir.
• 1884-1886, Polonyalı Kont K. Lanckoronski kapsamlı
mimari ve epigrafik çalışmalar yürütmüştür.
• 1972-1974, Avusturyalı R. Fleischer ve ekibi genel bir yüzey
araştırmasına başlamıştır.
• 1986-1989, Galler Üniversitesi’nden S. Mitchell
başkanlığında bir ekip Pisidya Yüzey Araştırmaları
yapmıştır.
• 1990 senesinde, Sagalassos, Prof. Dr. Marc Waelkens
başkanlığında yürütülen, bir kazı projesi haline gelmiştir.
Saggalosos
1834
Saggalosos
ANTİK KALINTILARANTİK KALINTILAR
• Çeşmelerinin görkemiyle anılan Sagalassos,
dünyanın en yüksek rakımlı, 9 bin kişilik
tiyatrosu ve kaya mezarları ortaya çıkar.
• Traian dönemine tarihlenen Ares, Herakles,
Hermes, Zeus, Athena ve Poseidon büstleri
Antik Dönem heykeltıraşlığının önemli
örneklerinden sayılır.
• Daha pek çok kalıntının ortaya çıkarılması ile
Sagalossos antik bir açıkhava müzesine dönüşür.
SÜTUNLU CADDESÜTUNLU CADDE
Saggalosos
ONURSAL SÜTUNLARONURSAL SÜTUNLAR
• UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde bulunan
Sagalassos Antik Kenti’ndeki agoranın dört
kenarında, dört büyük onursal sütun bulunuyor.
• Bu sütunlar, kentin soyluları tarafından yaptırılmış
ve üzerlerindeki bronz heykellerin kendilerine ait
olduğu tahmin ediliyor.
• Bu 14 metre yükseklikteki sütunlar, kentin her
yerinden görülmek üzere yapılmış.
• Üzerindeki yazıtlardan, batıdaki iki sütunun Eilagoas
ve Krateros adlı iki kardeşe ithaf edildiği anlaşılıyor.
KUZEYBATI HEREONKUZEYBATI HEREON
HADRİAN ÇEŞMESİHADRİAN ÇEŞMESİ
99 Mousalar (müzler)Mousalar (müzler)
İlham perileriİlham perileri
•Kalliope (Destan)
•Clio (tarih)
•Polymnia (Dinsel şiir)
•Euterpe (Lirik şiir- müzik)
•Thalia (Çoban şiiri –
komedya)
•Melpemone (Tragedya)
•Terpsikhore (Dans)
•Erato (Erotik-aşk şiirleri)
•Urania (Astronomi)
DİĞER ANTİK KALINTILARDİĞER ANTİK KALINTILAR
• Kentin en önemli tapınaklarından birinin (Dor Tapınağı),
cella (Tanrı heykellerinin yer aldığı kutsal bölüm) duvarları
kısmen ayaktadır.
• Büyük tiyatronun cavea’sı (İzleyicilerin oturduğu bölüm)
ve sahne binasının büyük bir kısmı «in-situ» durumdadır.
• Yukarı ve Aşağı Agora ile çevresindeki yapılar ve bazı
anıtlar açığa çıkarılmıştır.
• Roma Hamamı, Agora çeşmeleri, Hadrian Çeşmesi, Geç
Helenistik Çeşme, Neon Kütüphanesi, Sütunlu Cadde,
Bouleuterion, Heroon, Antoninler Çeşmesi, Macellum ve
Odeion gibi anıtsal yapılar oldukça iyi korunmuş
durumdadır.
Saggalosos
Saggalosos
Çömlekçiler Mahallesi’nde yapılan kazılarda
çömlek atölyeleri ve birçok seramik bulundu.
Saggalosos
DİONYSOS’UN ASASIDİONYSOS’UN ASASI
• Tanrı Dionysos’un
Ucunda çam kozalağı
takılı bir sarmaşık ya
da şarabın simgesi
olan asma dallarıyla
sarılı bir değnek
bulunan PILASTR.
(Dörtgen biçimli ve
duvara bağlı yarım
sütun).
MUDUSA’NIN BAŞIMUDUSA’NIN BAŞI
• Antoninler çeşmesinin, 4.
aedicula* sında bulunan,
iyi korunmuş bir medusa
başı.
*Aedikula, edikula veya
edikül, antik dönemlerde
kullanılan, üzerilerinde
alınlığı olan nişler
şeklinde
tanımlanabilecek mimari
elementler.
M.S. 2. yüzyıla tarihlenen lahit, kremasyon
(yakarak gömme) urnesi ve tonozlu mezar odası
bulunanlar arasında.
Sagalassos Pazar Yapısı
(Macellum)
Et-balık pazarı kazısında ise küçük
bir dükkânın gün ışığına çıkarıldı.
Saggalosos
2 bin yıl önce yapıldığı ve soğuk hava deposu olarak
kullanıldığı tahmin edilen bir yapı bulundu.
BEREKETLİ SULAR ŞEHRİBEREKETLİ SULAR ŞEHRİ
• Sagalassos, Roma egemenliğine girdikten sonra
doğal su kaynaklarının zenginliğiyle dikkat
çekmiştir.
• Paul Lucas bölgenin güzelliği ve suyunun bolluğu
hakkında, “Hayatımda burası kadar çok pınarı olan
bir yer daha görmedim. Pınardan çıkan sular
hemen dereler oluşturuyor ve her yere bereket
getiriyor.” demiştir.
• Burdur Ovası gibi verimli yöreler de zamanla
Bölgenin sınırlarına dâhil etmiştir.
ANTONİNLER ÇEŞMESİANTONİNLER ÇEŞMESİ
(Nymphaeum)(Nymphaeum)
• Antoninler Çeşmesi, M.S. 161–180 yılları arasında
Roma İmparatoru, Marcus Aurelius zamanında
yapılmış ve Roma İmparatorluğu'nun prestij
göstergesi olarak inşa edilmiştir.
• M.S. 500 yılında, yaşanan depremde yıkılan ve
toprak altında kalan Çeşme yedi farklı renkteki
taşları ile dikkati çeker.
• UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan
antik kentin en göze çarpan yapılarından biridir.
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
HEYKELLİ ÇEŞMELERHEYKELLİ ÇEŞMELER
• Aşağı Agora’daki çeşmelerde zafer tanrısı Nike’ı,
aşk tanrıçası Aphrodite’i, deniz tanrısı
Poseidon’u,
• Yukarı Agoraki çeşmelerde ise ilahi adalet
tanrıçası Nemesis, sağlık tanrısı Asklepion ve
şarap ve eğlence tanrısı Dionysos ile Satyr
heykellerini görmek mümkündür.
• Bu Tanrı heykellerinin bulunduğu çeşmelerden
su içerek ömür geçirmek, güzel bir şey olsa
gerek...
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
HAMAMHAMAM
• 2’nci yüzyıl başlarında,
İmparator Hadrian zamanında
yapılan hamamın
süslemelerindeki detaylardan
4’üncü yüzyılda onarım
geçirdiği anlaşılıyor.
• Üç katlı ve 4 bin metrekarelik
hamamın sıcak odalarının
duvarları, 40 ton Afyon
mermeriyle kaplı.
• 6’ncı yüzyılda ısıtma
sistemi eklenmiş.
• Hamamda bulunan; kol,
bacak, kafa parçaları
birleştirildiğinde,
• 5 metre yüksekliğinde,
İmparator Hadrian
heykeline ait oldukları
ortaya çıktı..
NEON KÜTÜPHANESİNEON KÜTÜPHANESİ
• Bu kütüphane, M.S 120’li
yıllarda şehrin zengin bir
ailesince yaptırılarak, Ailenin
adı kütüphaneye verilmiş.
• 4’üncü yüzyıl sonlarına
doğru zemini, 40 ve 60
metrekarelik iki mozaikle
kaplanmış.
• Büyüğünün ortasında Aşil’in
Troya Savaşı’na katılması
betimlenmiş durumda.
NEON KÜTÜPHANESİNEON KÜTÜPHANESİ
ANTİK TİYATROANTİK TİYATRO
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
BURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİBURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİ
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında
çıkarılan Roma imparatorları Hadrian ile Marcus Aurelius’a
ait heykeller, Burdur Arkeoloji Müzesi’deki İmparatorlar
kültünde sergileniyor.
• Markus Aurelius
heykelinin 1 metre
boyundaki başını,
• 80 cm boyundaki
ayağını görünce bu
heykellerin bir bütün
olarak sergilendiği
alandaki yapıların ne
kadar büyük
olabileceğini bir
düşünün.
Saggalosos
Müze girişine yerleştirilmiş “Dans Eden Kızlar” friziMüze girişine yerleştirilmiş “Dans Eden Kızlar” frizi
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
Saggalosos
‘Çağlar Boyu Saat’ sergisinde, Sagalassos Antik Kenti’nde
ortaya çıkarılan güneş saati büyük ilgi çekiyor.
KAYNAKLARKAYNAKLAR
• Anatolian Studies, 1950
• Epigrhttp://interactive.archaeology.org/sagalassos
/field05/anastylosis6.htmlaphica Anatolica, 1978-
• Tituli Asiae Minoris [Collected works of Louis
Robert]
• Mitchell, Stephen, Anatolia. Land, men, and gods
in Asia Minor. Vol 1
• http://www.rehberalicelik.com/sagalassos.html
• http://interactive.archaeology.org/sagalassos/field05
1 von 72

Recomendados

AİGAİ 1 von
AİGAİ 1AİGAİ 1
AİGAİ 1Vural Yigit
717 views35 Folien
La Acrópolis de Atenas von
La Acrópolis de AtenasLa Acrópolis de Atenas
La Acrópolis de AtenasPilar González
2.6K views212 Folien
Arte griego von
Arte griegoArte griego
Arte griegoFRS1
33.1K views42 Folien
Anadolu sikkelerinde mitoloji 1 von
Anadolu sikkelerinde mitoloji 1 Anadolu sikkelerinde mitoloji 1
Anadolu sikkelerinde mitoloji 1 Vural Yigit
3.5K views25 Folien
Egipto. El Arte del Imperio Antiguo von
Egipto. El Arte del Imperio AntiguoEgipto. El Arte del Imperio Antiguo
Egipto. El Arte del Imperio AntiguoSergio de la Llave Muñoz
990 views50 Folien
Escultura griega. Evolución von
Escultura griega. EvoluciónEscultura griega. Evolución
Escultura griega. Evoluciónpedrosevilla81
6.8K views62 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Mezopotamya uygarlığı von
Mezopotamya uygarlığıMezopotamya uygarlığı
Mezopotamya uygarlığıAdıyamanlı RÜZGAR
4.2K views28 Folien
Ysabella Sangrona-La arquitectura griega.pdf von
Ysabella Sangrona-La arquitectura griega.pdfYsabella Sangrona-La arquitectura griega.pdf
Ysabella Sangrona-La arquitectura griega.pdfYsabella Sangrona
127 views13 Folien
EMPORION-AMPURIAS von
EMPORION-AMPURIASEMPORION-AMPURIAS
EMPORION-AMPURIASCarmen Madruga
3.3K views107 Folien
Escultura Griega Del Helenismo von
Escultura Griega Del HelenismoEscultura Griega Del Helenismo
Escultura Griega Del HelenismoMVictoria Landa Fernandez
15K views33 Folien
Eski çAğ Anadolu UygarlıKları von
Eski çAğ Anadolu UygarlıKlarıEski çAğ Anadolu UygarlıKları
Eski çAğ Anadolu UygarlıKlarıderslopedi
8.6K views20 Folien
Egipto, imperio antiguo von
Egipto, imperio antiguoEgipto, imperio antiguo
Egipto, imperio antiguoLeonorBarragan
9K views54 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ysabella Sangrona-La arquitectura griega.pdf von Ysabella Sangrona
Ysabella Sangrona-La arquitectura griega.pdfYsabella Sangrona-La arquitectura griega.pdf
Ysabella Sangrona-La arquitectura griega.pdf
Ysabella Sangrona127 views
Eski çAğ Anadolu UygarlıKları von derslopedi
Eski çAğ Anadolu UygarlıKlarıEski çAğ Anadolu UygarlıKları
Eski çAğ Anadolu UygarlıKları
derslopedi8.6K views
H αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνων von irinikel
H αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνωνH αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνων
H αρχιτεκτονική των κλασικών χρόνων
irinikel8.6K views
Η τέχνη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο von Akis Ampelas
Η τέχνη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδοΗ τέχνη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο
Η τέχνη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο
Akis Ampelas10.5K views
Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας von Maniatis Kostas
Η Βιβλιοθήκη της ΑλεξάνδρειαςΗ Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
Maniatis Kostas1.5K views
μυκήνες von evstamou
μυκήνεςμυκήνες
μυκήνες
evstamou5.9K views
Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 - 800 π.Χ. Η πολιτισμική αναγέννηση von vserdaki
Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 - 800 π.Χ. Η πολιτισμική αναγέννησηΟ ελληνικός κόσμος από το 1100 - 800 π.Χ. Η πολιτισμική αναγέννηση
Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 - 800 π.Χ. Η πολιτισμική αναγέννηση
vserdaki56.8K views
cultura minoica von mfierro1
 cultura minoica cultura minoica
cultura minoica
mfierro13.2K views
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ) von elnas
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ)Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ)
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ)
elnas5.2K views
Escultura Romana I. Bulto redondo. von Alfredo García
Escultura Romana I. Bulto redondo.Escultura Romana I. Bulto redondo.
Escultura Romana I. Bulto redondo.
Alfredo García33.2K views
Αναγεννησιακή Τέχνη von Angeliki Chroni
Αναγεννησιακή ΤέχνηΑναγεννησιακή Τέχνη
Αναγεννησιακή Τέχνη
Angeliki Chroni2.5K views
Arquitectura Clásica Griega . El Partenón 2016 2017 von francisco gonzalez
Arquitectura Clásica Griega . El Partenón 2016 2017Arquitectura Clásica Griega . El Partenón 2016 2017
Arquitectura Clásica Griega . El Partenón 2016 2017
francisco gonzalez908 views
07β.Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (ζωγραφική-ψηφιδωτά) von Peter Tzagarakis
07β.Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (ζωγραφική-ψηφιδωτά)07β.Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (ζωγραφική-ψηφιδωτά)
07β.Η Τέχνη των Βυζαντινών χρόνων (ζωγραφική-ψηφιδωτά)
Peter Tzagarakis13.3K views

Similar a Saggalosos

Milli parklar ve dünyanın 7 harikası von
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıMilli parklar ve dünyanın 7 harikası
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıÖnder Alkan
3.4K views111 Folien
Istanbul tarihi von
Istanbul tarihiIstanbul tarihi
Istanbul tarihiAhmet Türkan
371 views27 Folien
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti von
Antik Anadoluda 12 İyon KentiAntik Anadoluda 12 İyon Kenti
Antik Anadoluda 12 İyon KentiVural Yigit
23.9K views41 Folien
Aizonai Antik Kenti von
Aizonai  Antik KentiAizonai  Antik Kenti
Aizonai Antik KentiVural Yigit
1.9K views47 Folien
Istanbul von
Istanbul Istanbul
Istanbul Alp Savaş Balçık
1.2K views28 Folien
Xantos von
XantosXantos
Xantosİsak Uzun
1.1K views19 Folien

Similar a Saggalosos(20)

Milli parklar ve dünyanın 7 harikası von Önder Alkan
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıMilli parklar ve dünyanın 7 harikası
Milli parklar ve dünyanın 7 harikası
Önder Alkan3.4K views
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti von Vural Yigit
Antik Anadoluda 12 İyon KentiAntik Anadoluda 12 İyon Kenti
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti
Vural Yigit23.9K views
Aizonai Antik Kenti von Vural Yigit
Aizonai  Antik KentiAizonai  Antik Kenti
Aizonai Antik Kenti
Vural Yigit1.9K views
1_2.hafta.pdf von deha11
1_2.hafta.pdf1_2.hafta.pdf
1_2.hafta.pdf
deha111 view
12 Antik Aiol Kenti 1 von Vural Yigit
12 Antik Aiol Kenti 1 12 Antik Aiol Kenti 1
12 Antik Aiol Kenti 1
Vural Yigit2.1K views
Dolmen Can Akin von Can Akin
Dolmen Can AkinDolmen Can Akin
Dolmen Can Akin
Can Akin535 views
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1 von Vural Yigit
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
Vural Yigit669 views
ANTİK ÇAĞ ANTİK TİYATROLARI von AWFiS Gdańsk
ANTİK ÇAĞ ANTİK TİYATROLARIANTİK ÇAĞ ANTİK TİYATROLARI
ANTİK ÇAĞ ANTİK TİYATROLARI
AWFiS Gdańsk9.1K views
Kastamonu von CBÜ
KastamonuKastamonu
Kastamonu
CBÜ6.2K views
Anadolu Uygarlıkları Didim von Önder Alkan
Anadolu Uygarlıkları DidimAnadolu Uygarlıkları Didim
Anadolu Uygarlıkları Didim
Önder Alkan1.2K views
12 Antik Aiol Kenti 2 von Vural Yigit
12 Antik Aiol Kenti 2 12 Antik Aiol Kenti 2
12 Antik Aiol Kenti 2
Vural Yigit6.3K views
Türki̇ye anti̇k kentler von Raci Göktaş
Türki̇ye anti̇k kentlerTürki̇ye anti̇k kentler
Türki̇ye anti̇k kentler
Raci Göktaş3.4K views
NOTİON ANTİK KENTİ von Vural Yigit
NOTİON ANTİK KENTİNOTİON ANTİK KENTİ
NOTİON ANTİK KENTİ
Vural Yigit2K views

Más de Vural Yigit

Eskişehir Evleri 2 von
Eskişehir Evleri 2Eskişehir Evleri 2
Eskişehir Evleri 2Vural Yigit
1.2K views94 Folien
Costa Rica 2 von
Costa Rica 2Costa Rica 2
Costa Rica 2Vural Yigit
370 views74 Folien
Costa Rica-1 von
Costa Rica-1Costa Rica-1
Costa Rica-1Vural Yigit
311 views42 Folien
Buca ve Bornova Evleri von
Buca ve Bornova EvleriBuca ve Bornova Evleri
Buca ve Bornova EvleriVural Yigit
873 views59 Folien
Karşiyaka Eski Evleri von
Karşiyaka Eski EvleriKarşiyaka Eski Evleri
Karşiyaka Eski EvleriVural Yigit
2.1K views61 Folien
Foça evleri von
Foça evleriFoça evleri
Foça evleriVural Yigit
2.5K views57 Folien

Más de Vural Yigit(20)

Saggalosos

 • 1. Dr. Vural Yi itğ 1.04.20171.04.2017 SagalassosSagalassos AntikAntik
 • 2. SAGALASSOS NERDE?SAGALASSOS NERDE? • Sagalassos, Antalya'ya 110, Ispartaya 41 km uzaklıkta, Burdur'un Ağlasun ilçesinin 7 km kuzeydoğusunda yer alan antik bir kent. • Batı Toroslarda, Ağlasun Dağı’nın güney eteklerinde, 1450–1700 m yükseklikteki meyilli bir arazi üzerine kurulu kentin kalıntıları, doğu-batı yönünde 2.5 km, kuzey- güney yönünde ise 1,5 km'yi kapsayan bir alana yayılır. • Antik Dönemde Psidya Bölgesinin başkentiydi.
 • 6. PİSİDYA(PİSİDİA) BÖLGESİPİSİDYA(PİSİDİA) BÖLGESİ • Pisidya, Toros Dağlarının, kuzey-güney doğrultusunda yer alan antik bölgedir. • Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevriliydi. • Bugünkü Isparta İlinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya İllerininde bazı bölümlerini de içine alıyordu. • MÖ 1. yy. bu halk küçük kabileler ya da köy grupları biçiminde örgütlenmişti. • Kralları Amyntas ölünce (M.Ö. 25) Pisidya'nın büyük bölümü, Roma’nın bir Eyaleti olan Galatya'ya bağlandı. • Burdur, Eğirdir ve Beyşehir göllerinden Antalya Körfezi’ne uzanan bu alan arkeolojik açıdan oldukça zengindi.
 • 7. PİSİDYAPİSİDYA • Pisidya, M.Ö. 188-133 yılları arasında, Attalos Bergama Krallığı’nın bir parçası olur. • İmparator Vespasianus döneminde ise, Likya ve Pamfilya ile birleştirildi (M.S 74). • Roma uygarlığının yöreyi etkilemesi , 2. yüzyılda hızlandı. • Diocletianus'un düzenlemesiyle Pisidya (Diocesis Asiana) adlı yönetsel bölüme katıldı.
 • 8. Sagalassos’ta YerleşimSagalassos’ta Yerleşim • İklim koşullarının elverişli olması nedeniyle bu yerleşim, Büyük İskender’in bölgeyi M.Ö. 333 yılında ele geçirmesiyle ünlendi. • Helenleşme süreci içinde birkaç defa el değiştiren Sagalassos, M.Ö. 25 yılında Roma İmparatorluğu yönetiminde parlak dönemlerini yaşar. • Önemi her geçen gün gittikçe artan kent, M.S. 120 yılında imparatorluğun bölgedeki kült merkezi ilan edilir ve Pisidya’nın (Göller Bölgesi) en önemli kenti durumuna gelir.
 • 9. SAGALASSOS TARİHÇESİSAGALASSOS TARİHÇESİ • Sagalassos’un yazılı kaynaklardan bilinen tarihi, Büyük İskender’in bu şehri, M.Ö. 333 yılında fethi ile başlıyor. • M.Ö. 129’dan itibaren çeşitli Roma eyaletleri içine dâhil edilen Sagalassos, M.S. 5.–7.yy’larda, ardı ardına gelen depremler ve özellikle Arap saldırıları sonucu, nüfüs yitirerek terk edilme sürecine girer. • Daha sonra Bizanslılar yöreyi Thrakesion ve Anatolikon thema'ları (yerel yönetim birimi) arasında böldüler.
 • 10. ARKEOLOJİK KAZILARARKEOLOJİK KAZILAR • Sagalassos İlk olarak, 1706‘da Fransız gezgin Paul Lucas tarafından keşfedilir. • 1884-1886, Polonyalı Kont K. Lanckoronski kapsamlı mimari ve epigrafik çalışmalar yürütmüştür. • 1972-1974, Avusturyalı R. Fleischer ve ekibi genel bir yüzey araştırmasına başlamıştır. • 1986-1989, Galler Üniversitesi’nden S. Mitchell başkanlığında bir ekip Pisidya Yüzey Araştırmaları yapmıştır. • 1990 senesinde, Sagalassos, Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında yürütülen, bir kazı projesi haline gelmiştir.
 • 12. 1834
 • 14. ANTİK KALINTILARANTİK KALINTILAR • Çeşmelerinin görkemiyle anılan Sagalassos, dünyanın en yüksek rakımlı, 9 bin kişilik tiyatrosu ve kaya mezarları ortaya çıkar. • Traian dönemine tarihlenen Ares, Herakles, Hermes, Zeus, Athena ve Poseidon büstleri Antik Dönem heykeltıraşlığının önemli örneklerinden sayılır. • Daha pek çok kalıntının ortaya çıkarılması ile Sagalossos antik bir açıkhava müzesine dönüşür.
 • 17. ONURSAL SÜTUNLARONURSAL SÜTUNLAR • UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti’ndeki agoranın dört kenarında, dört büyük onursal sütun bulunuyor. • Bu sütunlar, kentin soyluları tarafından yaptırılmış ve üzerlerindeki bronz heykellerin kendilerine ait olduğu tahmin ediliyor. • Bu 14 metre yükseklikteki sütunlar, kentin her yerinden görülmek üzere yapılmış. • Üzerindeki yazıtlardan, batıdaki iki sütunun Eilagoas ve Krateros adlı iki kardeşe ithaf edildiği anlaşılıyor.
 • 20. 99 Mousalar (müzler)Mousalar (müzler) İlham perileriİlham perileri •Kalliope (Destan) •Clio (tarih) •Polymnia (Dinsel şiir) •Euterpe (Lirik şiir- müzik) •Thalia (Çoban şiiri – komedya) •Melpemone (Tragedya) •Terpsikhore (Dans) •Erato (Erotik-aşk şiirleri) •Urania (Astronomi)
 • 21. DİĞER ANTİK KALINTILARDİĞER ANTİK KALINTILAR • Kentin en önemli tapınaklarından birinin (Dor Tapınağı), cella (Tanrı heykellerinin yer aldığı kutsal bölüm) duvarları kısmen ayaktadır. • Büyük tiyatronun cavea’sı (İzleyicilerin oturduğu bölüm) ve sahne binasının büyük bir kısmı «in-situ» durumdadır. • Yukarı ve Aşağı Agora ile çevresindeki yapılar ve bazı anıtlar açığa çıkarılmıştır. • Roma Hamamı, Agora çeşmeleri, Hadrian Çeşmesi, Geç Helenistik Çeşme, Neon Kütüphanesi, Sütunlu Cadde, Bouleuterion, Heroon, Antoninler Çeşmesi, Macellum ve Odeion gibi anıtsal yapılar oldukça iyi korunmuş durumdadır.
 • 24. Çömlekçiler Mahallesi’nde yapılan kazılarda çömlek atölyeleri ve birçok seramik bulundu.
 • 26. DİONYSOS’UN ASASIDİONYSOS’UN ASASI • Tanrı Dionysos’un Ucunda çam kozalağı takılı bir sarmaşık ya da şarabın simgesi olan asma dallarıyla sarılı bir değnek bulunan PILASTR. (Dörtgen biçimli ve duvara bağlı yarım sütun).
 • 27. MUDUSA’NIN BAŞIMUDUSA’NIN BAŞI • Antoninler çeşmesinin, 4. aedicula* sında bulunan, iyi korunmuş bir medusa başı. *Aedikula, edikula veya edikül, antik dönemlerde kullanılan, üzerilerinde alınlığı olan nişler şeklinde tanımlanabilecek mimari elementler.
 • 28. M.S. 2. yüzyıla tarihlenen lahit, kremasyon (yakarak gömme) urnesi ve tonozlu mezar odası bulunanlar arasında.
 • 30. Et-balık pazarı kazısında ise küçük bir dükkânın gün ışığına çıkarıldı.
 • 32. 2 bin yıl önce yapıldığı ve soğuk hava deposu olarak kullanıldığı tahmin edilen bir yapı bulundu.
 • 33. BEREKETLİ SULAR ŞEHRİBEREKETLİ SULAR ŞEHRİ • Sagalassos, Roma egemenliğine girdikten sonra doğal su kaynaklarının zenginliğiyle dikkat çekmiştir. • Paul Lucas bölgenin güzelliği ve suyunun bolluğu hakkında, “Hayatımda burası kadar çok pınarı olan bir yer daha görmedim. Pınardan çıkan sular hemen dereler oluşturuyor ve her yere bereket getiriyor.” demiştir. • Burdur Ovası gibi verimli yöreler de zamanla Bölgenin sınırlarına dâhil etmiştir.
 • 34. ANTONİNLER ÇEŞMESİANTONİNLER ÇEŞMESİ (Nymphaeum)(Nymphaeum) • Antoninler Çeşmesi, M.S. 161–180 yılları arasında Roma İmparatoru, Marcus Aurelius zamanında yapılmış ve Roma İmparatorluğu'nun prestij göstergesi olarak inşa edilmiştir. • M.S. 500 yılında, yaşanan depremde yıkılan ve toprak altında kalan Çeşme yedi farklı renkteki taşları ile dikkati çeker. • UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kentin en göze çarpan yapılarından biridir.
 • 42. HEYKELLİ ÇEŞMELERHEYKELLİ ÇEŞMELER • Aşağı Agora’daki çeşmelerde zafer tanrısı Nike’ı, aşk tanrıçası Aphrodite’i, deniz tanrısı Poseidon’u, • Yukarı Agoraki çeşmelerde ise ilahi adalet tanrıçası Nemesis, sağlık tanrısı Asklepion ve şarap ve eğlence tanrısı Dionysos ile Satyr heykellerini görmek mümkündür. • Bu Tanrı heykellerinin bulunduğu çeşmelerden su içerek ömür geçirmek, güzel bir şey olsa gerek...
 • 46. HAMAMHAMAM • 2’nci yüzyıl başlarında, İmparator Hadrian zamanında yapılan hamamın süslemelerindeki detaylardan 4’üncü yüzyılda onarım geçirdiği anlaşılıyor. • Üç katlı ve 4 bin metrekarelik hamamın sıcak odalarının duvarları, 40 ton Afyon mermeriyle kaplı. • 6’ncı yüzyılda ısıtma sistemi eklenmiş. • Hamamda bulunan; kol, bacak, kafa parçaları birleştirildiğinde, • 5 metre yüksekliğinde, İmparator Hadrian heykeline ait oldukları ortaya çıktı..
 • 47. NEON KÜTÜPHANESİNEON KÜTÜPHANESİ • Bu kütüphane, M.S 120’li yıllarda şehrin zengin bir ailesince yaptırılarak, Ailenin adı kütüphaneye verilmiş. • 4’üncü yüzyıl sonlarına doğru zemini, 40 ve 60 metrekarelik iki mozaikle kaplanmış. • Büyüğünün ortasında Aşil’in Troya Savaşı’na katılması betimlenmiş durumda.
 • 53. BURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİBURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİ
 • 63. Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan Roma imparatorları Hadrian ile Marcus Aurelius’a ait heykeller, Burdur Arkeoloji Müzesi’deki İmparatorlar kültünde sergileniyor.
 • 64. • Markus Aurelius heykelinin 1 metre boyundaki başını, • 80 cm boyundaki ayağını görünce bu heykellerin bir bütün olarak sergilendiği alandaki yapıların ne kadar büyük olabileceğini bir düşünün.
 • 66. Müze girişine yerleştirilmiş “Dans Eden Kızlar” friziMüze girişine yerleştirilmiş “Dans Eden Kızlar” frizi
 • 71. ‘Çağlar Boyu Saat’ sergisinde, Sagalassos Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan güneş saati büyük ilgi çekiyor.
 • 72. KAYNAKLARKAYNAKLAR • Anatolian Studies, 1950 • Epigrhttp://interactive.archaeology.org/sagalassos /field05/anastylosis6.htmlaphica Anatolica, 1978- • Tituli Asiae Minoris [Collected works of Louis Robert] • Mitchell, Stephen, Anatolia. Land, men, and gods in Asia Minor. Vol 1 • http://www.rehberalicelik.com/sagalassos.html • http://interactive.archaeology.org/sagalassos/field05

Hinweis der Redaktion

 1. http://interactive.archaeology.org/sagalassos/field05/anastylosis6.html