Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
S GDT Bình Thun KÌ THI TH TRUNG HC PH THÔNG NAM 
2015 
 1- Môn: Toán 
Thi gian làm bài 180 phút, không k thi gian phát 
C...
ng th
ng d: ct (C) ti hai i
m phân bit 
A, B sao cho tip tuyn c	a (C) ti A, B song song vi nhau. 
Câu 2 (1,0 	i
m). Gii ph...
i gm 10 nam và 5 n. Tính xác sut 
 chn ra 
nhóm ng ca gm 8 ngư
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie 3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận) (20)

Anzeige

Weitere von Vui Lên Bạn Nhé (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)

 1. 1. S GDT Bình Thun KÌ THI TH TRUNG HC PH THÔNG NAM 2015 1- Môn: Toán Thi gian làm bài 180 phút, không k thi gian phát Câu 1 (2,0 i m). Cho hàm s (1) • Kho sát s bin thiên và v th (C) c a hàm s (1) • Xác nh m ư
 2. 2. ng th ng d: ct (C) ti hai i m phân bit A, B sao cho tip tuyn c a (C) ti A, B song song vi nhau. Câu 2 (1,0 i m). Gii phương trình Câu 3 (1,0 i m). Tính tích phân Câu 4 (1,0 i m). • Tìm phn thc, phn o c a s phc bit: • Mt i van ngh có 15 ngư
 3. 3. i gm 10 nam và 5 n. Tính xác sut chn ra nhóm ng ca gm 8 ngư
 4. 4. i trong ó phi có ít nht là 3 n. Câu 5 (1,0 i m). Trong không gian vi h ta Oxyz cho Vit phương trình mt ph ng (P) cha OA, sao cho khong cách t B n (P) bng khong cách C n (P). Câu 6 (1,0 i m). Cho lang tr ABC.A’B’C’ có A’. ABC là hình chop tam giác u, cnh áy AB = a, cnh bên AA’= b. Gi là góc gia hai mt ph ng (ABC) và (A’BC). Tính tan và th tích khi chóp A’.BB’C’C. Câu 7 (1,0 i m). Trong mt ph ng vi h ta Oxy cho tam giác ABC có nh và hai ư
 5. 5. ng th ng ln lư t cha các ư
 6. 6. ng cao v t B và C có phương 1
 7. 7. trình tương ng là và . Tính din tích tam giác ABC. Câu 8 (1,0 i m). Gii phương trình Câu 9 (1,0 i m). Cho hai s thc dương thay !i ta mãn iu kin . Tìm giá tr nh nht c a bi u thc ……………Ht…………… S GIÁO D
 8. 8. C VÀ ÀO T O BÌNH THUN 2 MU ÔN THI THPT QUC GIA 2015 MÔN : TOÁN THI GIAN: 180 phút (không k thi gian phát ) Câu 1. (2,0 i m) Cho hàm s (1) a. Kho sát s bin thiên và v th (C) c a hàm s (1). b. L#p phương trình tip tuyn vi (C) bit nó song song vi ư
 9. 9. ng th ng (d): 9x - y + 6 = 0. Câu 2. (1,0 i m) Gii phương trình Câu 3. (1,0 i m) Tính tích phân Câu 4. (1,0 i m) a/ Tìm s phc z tha |z|-3 = 4(3i-1). b/ Tìm h s c a trong khai tri n Niu tơn a thc vi n là s t nhiên tha mãn: Câu 5. (1,0 i m) : Trong không gian ta Oxyz, cho tam giác ABC vi A(1;− 2
 10. 10. 1;0), B(3;3;2), C(5;1;−2). Chng t tam giác ABC là tam giác u. Tìm ta i m S sao cho S.ABC là hình chóp tam giác u có th tích bng 6. Câu 6. (1,0 i m) : Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình vuông cnh a, mt bên SAB là tam giác u và nm trong mt ph ng vuông góc vi mt ph ng áy. Tính theo a th tính c a khi chóp S.ABCD và khong cách t i m A n mt ph ng (SCD). Câu 7. (1,0 i m) : Trong mt ph ng Oxy, cho ư
 11. 11. ng tròn (C): và ư
 12. 12. ng th ng d: . Tìm m trên d có duy nht mt i m M mà t ó k ư c hai tip tuyn MA, MB ti (C) (A, B là các tip i m) sao cho góc AMB b ng 1200. Câu 8. (1,0 i m) Gii h phương trình Câu 9. (1,0 i m). Cho a, b, c là ba s dương tho mãn : a + b + c = . Tìm giá tr nh nht c a bi u thc : --------------------------H'T------------------------ Thí sinh không c s dng tài li u. Cán b coi thi không gii thích gì thêm. H và tên thí sinh..................................................... S báo danh............................. S GIÁO D
 13. 13. C VÀ ÀO T O BÌNH THUN 3 MU ÔN THI THPT QUC GIA 2015 MÔN : TOÁN THI GIAN: 180 phút (không k thi gian phát ) Câu 1 (2,0 im). Cho hàm s , (1) ,vi m là tham s a) Kho sát s bin thiên và v th ( C) c a hàm s (1) khi m = 4. b) Tìm m th hàm s (1) ct trc hoành ti ba i m phân bit. 3
 14. 14. Câu 2 (1,0 im). Gii phương trình: . Câu 3 (1,0 im). Tính tích phân: Câu 4 (1,0 im). a) Tìm s phc z tha mãn: và phn thc c a z bng hai ln phn o c a nó. b) Hai hp cha các qu cu. Hp th nht cha 3 qu cu và 2 qu cu xanh, hp th hai cha 4 qu cu và 6 qu cu xanh. Ly ng(u nhiên t m)i hp 1 qu cu. Tính xác sut sao cho chn ư c 2 qu cu khác màu. Câu 5 (1,0 im). Trong không gian vi h ta 0xyz cho i m M(5; 2 ;-3) và mt ph ng (P) :2x+2y-z+1 = 0. a) Gi M1 là hình chiu vuông góc c a M trên mt ph ng ( P ). Xác nh ta i m M1 và tính dài on M1M. b) Vit phương trình mt ph ng (Q) i qua i m M và cha ư
 15. 15. ng th ng d: . Câu 6 (1,0 im). Cho hình chóp lc giác u S.ABCDEF vi SA = a, AB= b. Tính th tích c a khi chóp S.ABCDEF và khong cách gia hai ư
 16. 16. ng th ng SA, BE Câu 7 (1,0 im). Trong mt ph ng vi h ta 0xy, hãy l#p phương trình chính tc c a elip(E) có dài trc ln bng , các nh trên trc nh và các tiêu i m c a (E) cùng nm trên mt ư
 17. 17. ng tròn. Câu 8 (1,0 im). Gii h phương trình Câu 9 (1,0 im). Cho nam s thc a, b, c, d, e thuc on [0 ; 1]. Tìm giá tr ln nht c a P = . Thí sinh không c s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm. H và tên thí sinh :………………………………..; S báo danh:…………….. 4
 18. 18. ÁP ÁN – THANG IM - 1 Câu áp án 1 (1,0 i m) (2,0) TX*: Hàm s nghch bin trên tng khong xác nh 0 tim c#n ngang: tim c#n ng 0 BBT 0 * th 0 b) (1,0 i m) Pthg: 0 Phương trình này luôn có 2 nghim phân bit khác 1 nên d luôn ct (C) tai 2 i m phân bit A,B. 0 Ycbt 0 0 2 (1,0) *k: 0 (tha k) 0 0 5
 19. 19. 3 (1,0) *t 0 0 0 4 (1,0) • *t theo gi thit ta có h 0 V#y phn thc bng 3, phn o bng -2 0 • S phn t+ c a không gian m(u là S phn t+ c a bin c “ trong 8 ngư
 20. 20. i có ít nht 3 n” V#y xác sut là 5 (1,0) Gi pt mp(P) là Do 0 0 Vi 4b=3c, chn 0 Vi 4b=-3c, chn 6 (1,0) Gi E là trung i m BC, H là tâm tam giác ABC suy ra 0 0 6
 21. 21. , 0 0 7 (1,0) AC có pt: , AB có pt: 0 0 H là chân ư
 22. 22. ng cao h t C xung AB, ta H là nghim c a h 0 8 (1,0) *k: pt 0 0 tha mãn k 0 9 (1,0) 0 (tha ) 0 V#y GTNN c a A là khi ÁP ÁN VÀ THANG IM CHM 2 7
 23. 23. Câu Ý Ni dung 1. a 1 Khi m = 1, ta có + TX*: + Gii hn: +S bin thiên: 0 Hàm s ng bin trên khong Hàm s nghch bin trên khong Hàm s t cc i ti x = 0, yC* = 1 Hàm s t cc ti u ti x = 2, yCT = -3 0 Bng bin thiên x 0 2 + 0 0 + y 1 - 3 0 * th: th hàm s ct trc tung ti i m (0;1) *i m un là tâm i xng. 0 b 1 Ta có : y’ = 3x2 - 6x Vì tip tuyn cn tìm song song vi (d) nên có h s góc k = 9 0 Do ó hoành tip i m là nghim c a PT: 3x2 - 6x = 9 0 • Vi x = -1, ta có y(-1) = -3. Khi ó tip tuyn có PT là : y = 9x + 6 ( loi và song song vi (d)) • Vi x = 3, ta có y(3) = 1. Khi ó tip tuyn có PT là : y = 9x - 26 0 V#y tip tuyn cn tìm là : y = 9x - 26 0 2 1 8
 24. 24. *k: . 0 0 0 D, thy h nghim trên tha mãn iu kin. 0 3 1,00 I= 0 Xét t 0 thay vào trên có I= 0 0 4 a 0,5 *t z=x+yi (x,yR) Ta có 3i(y-4)+ -3x+4=0 suy ra 0 z=3+4i 0 b 0,5 T suy ra tìm ư c n = 5 0 9
 25. 25. = = KQ : hay 0 5 6 1,00 + =(2;4;2); =(4;2;2); =(2;-2;-4) ;AB=BC=CA= .V#y tam giác ABC u. 0 + =(-12;12;-12) S-ABC = = (vdt) 0 Ta trng tâm tam giác ABC: G(3;1;0); Phương trình ư
 26. 26. ng th ng - qua G và vuông góc vi (ABC): Do SABC là hình chóp tam giác u suy ra SG(ABC) S- nên S(3+t;1-t;t). 0 SG= = t=-1;t=1 +Vi t=-1 ta ư c S(2;2;-1) ; +Vi t=1 ta ư c S(4;0;1) 0 1,00 0 10
 27. 27.
 28. 28. ng tròn (C) có tâm I(2;-3) và bán kính R=2. Theo gi thit ta có tam giác IAM vuông . A và . Suy ra: IM = . 0 Vì nên M=(1 + 4t; -1 + +3t). Ta có 0 Suy ra: Ta có : 0 * có 1 i m M tha mãn bài thì PT(*) có 1 nghim duy nht 0 8 1,00 *K x.y/0 ; 2x+3y/0. Nhân hai v c a pt (1) vi 2x+3y và nhân 2 v c a phương trình (2) vi 4x2+9y2 ta ư c h 0 *t Ta ư c: hoc . 0 0 0 11
 29. 29. 9 1,00 áp dng Bt ng thc Côsi cho ba s dương ta có (*) áp dng (*) ta có 0 áp dng Bt ng thc Côsi cho ba s dương ta có + + + ( + ) £ = ( + + ) + + + ( + ) £ = ( + + ) + + + ( ) ( ) 3 3 3 a 3b 1 1 1 a 3b 1.1 a 3b 2 3 3 b 3c 1 1 1 b 3c 1.1 b 3c 2 3 3 c 3a 1 1 1 c 3a 1.1 c 3a 2 + £ = + + 3 3 0 Suy ra Do ó 0 Du = xy ra V#y P t giá tr nh nht bng 3 khi 0 Chú ý: H
 30. 30. c sinh làm khác áp án mà úng thì cho im t i a. ÁP ÁN VÀ THANG IM CHM 3 Câu áp án i m 1 1a) (1,0 ) Khi m= 4, tacó y= x3+3x2-4 TXD: D = R 025 y/= 3x2+6x; y/= 0 Hs ng bin trên các khong ; nghch bin trên (-2; 0) Hs t C ti x=-2, yCD= 0; t CT ti x= 0; yCT=-4 ; 025 12
 31. 31. BBT x -2 0 y/ + 0 - 0 + y 025 i m c bit x -3 -1 1 y -4 -2 0 th: h!c sinh t v# th 025 1b) ( 1,0 ) Ta có pth g c$a th hàm s% (1) và trc hoành là * th hàm s (10 ct 0x ti 3 i m phân bit thì pt (2) có 2 nghim p/b khác 1 025 025 025 025 2 1,0 2(8sin 1)cos 5 + − = 3 2 cos 5 2 4 cos 2cos 4 x 8sin 2 x 5 Û + − k Z 2 5 x = + k 12 x k 3 x VN x x x x x x x Î = + Û = = Û − + = Û , 12 1 2 sin 2 ( ) 2 sin 2 4sin 2 8sin 2 3 0 p p p p 025 025 025 025 3 1,0 t , 025 i cn ta c t=1; t=0 13
 32. 32. Suy ra 025 025 025 4 a) 0,5 Ta có 025 025 b) 0,5 025 n(A)= P(A)= 26/50=0,52 025 5 a)0,5 Vit ptst t a i qua M và vuông góc voi (P) ta có: ,t , 025 T!a M1(1; -2; -1) và M1M=6 025 b)0,5 mp(Q) nhn tích có h'ng 2 vectơ và ,v'i M2(1;1;5) làm vec tơ pháp tuyn. 025 Suy ra pt mp (Q) là x+4y+z-10=0 025 6 (1,0 ) H!c sinh t v) hình 025 Tâm O c$a lc giác u là giao i m các *ng chéo AD,BE,CF Tacó SO vuông góc (ABCDEF), các tam giác OAB,OBC,OCD,ODE,OEF,OFA là các tam giác u cnh = b, Suy ra din tich áy S= ; h= SO = Vy V= 025 BE và SA chéo nhau, và BE song song AF nên d(BE,SA)= d(BE,(SAF))= d(O, (SAF)) 025 H OI ,suy ra AF 14
 33. 33. Mà SI nên OJ suy ra OJ là khong cách c+n tìm. Tam giác SOI vuông ti O, suy ra OJ= 025 7 (1,0 ) Pt chính t,c c$a (E) có dng Theo gt ,các -nh trên oy B1(0;-b); B2(0;b),các tiêu i m F1(-c;0);F2(c;0). T. giác F1B1F2B2 là hình thoi, mà 4 -nh trên cùng n/m trên *ng tròn nên nó là hình vuông, vy b=c, mà a2=b2+c2 suy ra b=c=2 025 025 025 KL: 025 8 (1,0 ) T0 (2) Ta có x2+y2=2 = =2(1+xy) Do ó (1) (vì hàm s% f(t0 = 2t ng bin Vây h ã cho tr thành Vy h có nghim (1;1) và (-1;-1) 025 025 025 025 9 (1,0 ) Không m1t tính tng quát gi s ,khi ó do a,b,c,d,e thuc on [0;1] nên (1-abc)(1-de)+(1-ab)(1-c)+(1-d)(1-e)+(1-b)(1-a) Suy ra a+b+c+d+e Do ó 2ng th.c xy ra khi a=0,b=c=d=e=1.Vy maxP=4 025 025 025 025 15

×