Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter nr 8_august_2014_

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Newsletter nr 8_august_2014_ (20)

Anzeige

Newsletter nr 8_august_2014_

  1. 1. Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea BIBLIOTECAJUDE|EAN~ „ANTIMIVIREANUL”V^LCEA Nr. 8 - august 2014 - Comisia European` a adoptat un „Acord de parteneriat” cu România privind utilizarea Fondurilor structurale ]i de investiii europene pentru cre]tere economic` ]i creare de locuri de munc` în perioada 2014-2020 Comisia European` a adoptat un „Acord de parteneriat” cu Româ-nia, în care este stabilit` strategia de utilizare optim`, în întreaga ar`, a fondurilor structurale ]i de investiii europene. Acordul preg`te]te terenul pentru investirea a 23 de miliarde de euro, sum` care reprezint` totalul finan`rilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (în preuri curente, incluzând finanarea în cadrul Cooper`rii teritoriale europene ]i aloc`rile bugetare pentru Iniiativa privind ocuparea forei de munc` în rândul tinerilor). De asemenea, România prime]te 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rural` ]i 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului ]i pen-tru cel maritim. Investiiile UE vor atenua ]omajul ]i vor stimula competitivitatea ]i cre]terea economic` prin sprijinul acordat inov`rii, form`rii profe-sionale ]i înv``mântului în ora]e ]i în zonele rurale. De asemenea, investiiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate exclu-ziunea social` ]i vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient. Fondurile structurale ]i de investiii europene (fondurile ESI) sunt: • Fondul european de dezvoltare regional` • Fondul social european • Fondul de coeziune • Fondul european pentru pescuit ]i afaceri maritime • Fondul european agricol pentru dezvoltare rural` Oveste bun` pentru tinerii pasionai de traduceri! S-a dat startul înscrierilor la concursul ]colar de traduceri „Juvenes Translatores”! - Termenul-limit` de înscriere este 20 octombrie - Juvenes Translatores este un concurs anual care se adreseaz` elevilor cu vârsta de 17 ani. Ediia din 2014 a con-cursului, deschis` tinerilor n`scui în 1997, va avea loc în ziua de 27 noiembrie. Pentru a participa, ]coli-le trebuie s` se înscrie în baza de date în perioada 1 septembrie - 20 octombrie. Tema din acest an este „identitatea european`”. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/trans-latores/ index_ro.htm Donald Tusk a fost ales Pre]edinte al Consiliului European, iar Federica Mogherini a fost numit` ca {nalt Reprezentant al Uniunii Europene Consiliul European a decis [n data de 30 au-gust 2014 alegerea lui Donald Tusk [n funcia de Pre]edinte al Consiliului European ]i numirea doamnei Federica Mogherini ca {nalt Reprezen-tant al Uniunii pentru Afaceri Externe ]i Politica de Securitate. Pre]edintele Consiliului European []i va [ncepe mandatul [n data de 1 decembrie 2014 ]i [l va [ncheia [n data de 31 mai 2017. Mandatul de doi ani ]i jumatate al Pre]edintelui Consiliului Eu-ropean poate fi re[nnoit o singur` dat`. Donald Tusk a fost de asemenea numit [n funcia de Pre]edinte al Summit-ului European. {naltul Reprezentant al Uniunii pentruAface-ri Externe ]i Politica de Securitate []i [ncepe ac-tivitatea de la finalizarea actualului mandat al Comisiei ]i o [ncheie la data de 31 octombrie 2019. Numirea a fost facut` de c`tre Consiliul Eu-ropean, [n consens cu Pre]edintele ales al Comisiei, iar Pre]edintele Comisiei, {naltul Reprezentant ]i ceilali membri ai Comisiei vor fi supu]i votului de investire [n faa Parlamentului European. Fundaia Cultural` European` sprijin` mobilitatea arti]tilor emergeni ]i a profesioni]tilor din domeniul culturii E]ti artist sau activezi în domeniul cul-turii? A venit momentul s` faci un pas înainte, al`turi de Fundaia Cultural` Euro-pean`! Prin intermediul programului "Step Beyond", European Cultural Foundation sprijin` mobilitatea arti]tilor debutani ]i a profesioni]tilor din domeniul culturii, ajutându-i s` viziteze `rile vecine cu scopul de a explora, de a schimba opinii ]i de a g`si noi surse de inspiraie. Mai multe informaii: http://europa.eu/youth/eu/article/face%C 5%A3i-un-pas-%C3%AEnainte-cu-funda% C5%A3ia-cultural%C4%83-euro-pean% C4%83_ro
  2. 2. Pagina 2 Nr. 8 Newsletter Concurs de fotografie „Eu ]i mediul înconjur`tor” Scopul premiilor MEDEA este de a încuraja inovaia ]i bunele practici în folosirea media (audio, video, grafic` ]i animaie) în educaie. Din 2010 ]i pân` în 2014, Premiile MEDEA sunt sprijinite de Programul de înv`are pe tot parcursul vieii prin proiectul MEDEA 2020. Categorii 2014 - Premiile MEDEA pentru media educaionale create de utilizator Acest premiu acord` recunoa]tere materialelor trimise de profesori, studeni, p`rini, reprezentani de organizaii sau persoane din cadrul înv``mântului primar, secundar, superior, din educaia adulilor, educaie vocaional` ]i/sau formare. - Premiile MEDEA pentru media educaionale create de profesioni]ti Premiul se va acorda coninutului media profe-sionist, creat de o companie produc`tor multimedia profesionist, companie de difuzare media, companie de web design, departament media sau audiovizual din instituii ]i organizaii cum ar fi universit`ile, de-partamentele guvernamentale, companiile, instituiile multinaionale etc. - Premiul special pentru cooperare european` în crearea de media educaionale - Premiul specialMEDEA al juriului. Juriul poate acorda un premiu special pentru o producie sau iniiativ`, în semn de recunoa]tere a inovaiei peda-gogice excepionale sau a design-ului tehnic. Condiii înscriere: poate fi înscris orice material sau program multimedia creat dup` 1 ianuarie 2010 ]i dedicat folosirii în educaia formal`-informal` sau în formare-training. Termen limit`: [nscrierile se fac pân` la 30 sep-tembrie 2014. Detalii despre competiie: http://www.medea-awards. com/ Agenia European` de Mediu (AEM) a lansat un concurs de fo-tografie pe tema „Eu ]i mediul înconjur`tor”. Cet`enii `rilor mem-bre aleAEM]i `rilor co-operante din Balcanii Occidentali, cu vârsta de minimum 18 ani, sunt in-vita i s` î]i exprime vizi-unea asupra mediului prin fotografii, benzi de-senate sau materiale video care s` prezinte o poveste personal` sau general` legat` de tema propus`. {nscriere - Realizai o fotografie original`, un scurt mate-rial video sau benzi dese-nate, însoite de un scurt text ]i respectând in-dica iile din regulile con-cursului. - Fiecare participant poate trimite cel mult 5 materiale. - Materialele se în-carc` pe un site de parta-jare online, precum YouTube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish sau Photobucket. Premii Câ]tig`torul fiec`rei categorii (foto, video, benzi desenate) va primi un premiu de 2.000 EUR pentru locul I, 1.500 EUR pentru locul al II-lea ]i 1.000 EURO pentru locul al III-lea. De asemenea, se vor oferi 500 EUR pentru premiul publicului ]i pen-tru premiul de tineret. În plus, un Premiu pentru tineret va fi acor-dat proiectului câ]tig`tor, selectat dintre proiectele trimise de persoane cu vârste cuprinse între 18 ]i 24 de ani (n`scute în anii calendaristici 1990-1996) la oricare din categoriile concursului. Toi finali]tii vor fi propu]i pentru Premiul publicului ]i pot fi inclu]i în viitoarele materiale digitale ]i tip`rite ale AEM ]i partenerilor s`i europeni. Data limit`: 30 sep-tembrie 2014, ora 12.00. Pentru mai multe de-talii: http://www.eea.eu-ropa. eu/highlights/2018e nvironment-me2019- photo-competition-open Premiile MEDEA
  3. 3. Nr. 8 Newsletter Pagina 3 Programul european de schimb pentru antreprenori Erasmus pentru tinerii antreprenori este un pro-gram de schimb trans-frontalier care ofer` antreprenorilor noi sau aspirani ]ansa de a înv`a de la antreprenorii cu ex-perien` care conduc mici companii în alte `ri par-ticipante. Schimbul de expe-rien` are loc în cadrul unui stagiu cu antre-prenorul cu experien`, ceea ce permite antre-prenorului nou s` dobân-deasc` abilit`ile necesare conducerii unei mici firme. Gazda beneficiaz` de perspective noi privind compania pe care o con-duce ]i are ocazia s` coopereze cu parteneri str`ini sau s` afle mai multe informaii despre pieele noi. Mai multe informaii: http://www.erasmus-en-trepreneurs. eu/index.ph p?lan=ro#.U_SF0GM0c pw Consultare public` privind sigurana aviaiei ]i o posibil` revizuire a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviaiei civile ]i instituirea unei Agenii Europene de Siguran` a Aviaiei Termen-limit` pentru participare: 15 septembrie 2014 Grup int`: companii, autorit`i publice, mediul academic, asociaii, cet`eni ]i alte p`ri interesate de sigurana ]i îmbun`t`irea eficienei sectorului aviatic din cadrul UE. Obiectivul general al acestei consult`ri este acela de a îmbun`t`i performana sistemului aviatic european în termeni de siguran`, competitivitate, protecia mediului ]i calitate a serviciilor de transport aerian oferite cet`enilor, prin definirea unui cadru de reglementare adecvat. Scopul consult`rii este de a evalua dac` provoc`rile iden-tificate de c`tre Comisia European` sunt corecte ]i în confor-mitate cu opiniile p`rilor interesate ]i, de asemenea, de a afla în ce m`sur` p`rile interesate sprijin` obiectivele, respectiv m`surile, propuse. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/focus/18082014_consultare_pub lica_privind_siguranta_aviatiei_ro.htm Comisia European` anun` m`suri de sprijinire Comisia Euro-pean` a anunat c` va oferi sprijin pentru depo-zitarea în regim privat a untului, laptelui praf de-gresat (LPD) ]i anumitor brânzeturi, în scopul de a atenua impactul restriciilor ruse]ti la im-porturile de produse lac-tate din UE ]i pentru a limita efectele negative pe piaa intern`. Comisia a confirmat, de asemenea, c` perioada de intervenie public` în sectorul untului ]i laptelui praf degresat va fi prelungit` pân` la sfâr]itul anului. Comisarul UE pentruAgricultur` ]i Dez-voltare Rural` Dacian Ciolo] a explicat: „Sem-nalele de pe piaa euro-pean` a produselor lactate în ceea ce prive]te preurile arat` c` embar-goul impus de Federaia Rus` începe s` afecteze acest sector. Câteva state membre ale c`ror venituri din exporturi scad, trebuie s` g`seasc` noi piee de desfacere. Sectorul euro-pean al produselor lactate are nevoie de timp ]i de ajutor pentru a se adapta ]i, din acest motiv, anun` o serie de m`suri special orientate de susinere a pieei, concentrându-se pe sectoarele ce privesc laptele praf, untul ]i brânzeturile de export. Dac` va fi necesar, vom lua ]i alte m`suri supli-mentare”. Comisia va oferi sprijin pentru depozitarea în regim privat a untului ]i laptelui praf degresat, sprijin care s` acopere costurile zilnice de depo-zitare acestor produse de la 3 la 7 luni. Având în vedere importana anumi-tor brânzeturi în valoarea exporturilor UE c`tre Federaia Rus`, Comisia dore]te s` extind` aceast` m`sur` ]i în acest sector. Normele privind depo-zitarea în regim privat a brânzeturilor ]i prelun-girea perioadei de inter-ven ie vor fi reglementate printr-un act delegat ce va fi prezentat de Comisie, în conformitate cu nor-mele de urgen` în ceea ce prive]te piaa stabilite în cadrul reformei PAC de anul trecut. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/ro-mania/ news/28082014_ masuri_de_sprijinire_a_ pietei_in_sectorul_laptel ui_ro.htm a pieei în sectorul laptelui
  4. 4. Pagina 4 Nr. 8 Newsletter Colul de lectur` EUROPE DIRECT Cei interesai putei pro-cura gratuit de la Centrul de Informare EUROPE DI-RECT V@lcea din Bib-lioteca Judeean` bro]ura „P`rinii fondatori ai UE”. „{n urm` cu peste o ju-matate de secol, un grup de lideri vizionari a iniiat crearea Unuinii Europene [n care tr`im ast`zi. F`r` energia ]i motivaia lor, nu ne-am mai bucura de acest spaiu al p`cii ]i stabilit`ii despre care credem deseori c` ni se cuvine de drept. Oameni cu preocup`ri di-verse, de la lupt`tori ai mi]c`rii de rezisten`, p@n` la avocai, p`rinii fondatori au fost animai de acela]i ideal: crearea unei Eu-rope unite, pa]nice ]i prospere. Aceast` publicaie v` prezint` povestea a 11 dintre p`rinii fondatori ai UE”. Bro]ura este editat` de Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene ]i face parte din seria „S` [nelegem politicile Uniunii Europene”. Ajutai-ne s` [mbun`t`im serviciile ce le oferim vâlcenilor! Dragi utilizatori ai Centrului de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea, pentru îmbun`t`irea activit`ii noastre, v` rug`m s` avei amabilitatea de a completa un scurt chestionar privind nevoia de in-forma ie european`. Acesta se poate completa la adresa http://ec.europa.eu/eu-survey/ runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=RO • Este bine s` ]tii! • Este bine s` ]tii! • Europass Despre Europass este un portofoliu personal de docu-mente menit s` faciliteze recunoa]terea calificarilor ]i competenelor cet`enilor la nivel european. Portofoliul Europass este alc`tuit din curriculum vitae, pa]aportul lingvistic, suplimentul la diploma de licen`, suplimentul la certificatul profesional ]i documentul de mobilitate. Centrul Naional Europass din Rom@nia dezvolt` ]i implementeaz` strategia naional` Europass, in-formeaz` ]i promoveaz` documentele Europass, ofer` sprijin [n completarea ]i emiterea documentelor Europass, informeaz` ]i [ndrum` alte centre locale de informare cu privire la programul ]i documentele acestuia ]i coordoneaz` procesul de eliberare a docu-mentului de mobilitate Europass [mpreun` cu in-stitu iile emitente. Se adreseaz`: Persoanelor aflate [n c`utarea unui loc de munc` ]i angajatorilor interesai de piaa de munc` euro-pean`. }tiai c`? Toate documentele Europass se elibereaz` gra-tuit. Utilizarea lor este util` [n perspectiva angaj`rii, a accesului la programele de educaie ]i formare, sau pentru a avea o imagine mai clar` cu privire la cu-no] tinele, calific`rile ]i competenele solicitantului. Cele cinci documente pot fi utilizate [n orice combinaie astfel [nc@t s` reflecte c@t mai bine situaia prezent` a posesorului ]i s`-l sprijine pe acesta [n demersurile sale. Contact: Centrul Naional Europass E-mail: europass@anpcdefp.ro Web: http://www.europass-ro.ro/ Sursa: bro]ura Reele de informare ]i asisten` Centrul de Informare EUROPE DIRECTV@lcea Biblioteca Judeean` „Antim Ivireanul” V@lcea ale Uniunii Europene Str. Carol I, nr. 26, Rm. V@lcea, cod 240591 Telefon/fax: 0350/424 540 E-mail: europedirect.valcea@yahoo.com, bibliotecavl_cic@yahoo.com www.cicvalcea.ro V` mulumim! Proiectul este finanat de Comisia European` ]i Consiliul Judeean V@lcea Coninutul acestei publicaii nu reprezint` [n mod necesar poziia oficial` a Uniunii Europene

×