Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter nr 6 iunie 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Newsletter nr 6 iunie 2014 (20)

Anzeige

Newsletter nr 6 iunie 2014

  1. 1. Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea BIBLIOTECAJUDE|EAN~ „ANTIMIVIREANUL”V^LCEA Nr. 6 - iunie 2014 - Romania a primit 8 recomand`ri pentru m`suri [n perioada 2014-2015 Comisia European` a transmis României 8 recomand`ri pentru m`suri în perioada 2014-2015 în urm`toarele domenii: (I) implementarea programului de asisten` UE-FMI; (II) implementarea strategiei bugetare pentru 2014; (III) accelerarea reformelor din sectorul s`n`t`ii; (IV) consoli- darea m`surilor active de ocupare pe piaa muncii; (V) cre]terea calit`ii ]i accesibilit`ii educaiei ]i form`rii profesionale; (VI) cre]terea eficienei ]i eficacit`ii transferurilor sociale; (VII) accelerarea eforturilor de consolidare a capacit`ii administrative; ]i (VIII) promovarea competitivit`ii ]i eficienei în sectoarele de transport ]i energie. Comisia a adoptat recomand`ri în materie de politic` economic` pentru fiecare stat membru, mai puin Grecia ]i Cipru, în scopul de a se con- solida redresarea care a început în urm` cu un an. Recomand`rile au la baz` analize detaliate privind situaia din fiecare ar` ]i formuleaz` orient`ri cu privire la modalit`ile de stimulare a cre]terii economice, de intensificare a competitivit`ii ]i de creare de locuri de munc` în perioada 2014-2015. Acestea vor fi adoptate oficial de c`tre Consiliul UE al mini]trilor de finane la data de 8 iulie. În continuare va fi la latitudinea statelor mem- bre s` pun` în aplicare aceste recomand`ri, prin adoptarea lor în momentul elabor`rii bugetelor lor naionale ]i a altor politici relevante pentru 2015. Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de pres` din pagina: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_ro.htm Ve]ti bune pentru utilizatorii de servicii de telefonie mobil` din România ]i din în- treaga Uniune Euro- pean` – începând cu data de 1 iulie 2014, în roaming, costurile legate de transferul de date se vor reduce cu peste 50%, în timp ce celelalte servicii de telefonie mobil` vor înregistra ]i ele redu- ceri ale costurilor, si- tuate între 21 ]i 28,5% în funcie de tipul serviciului. Aceste reduceri fac parte din m`surile luate de UE, începând cu 2007, pentru sc`- derea costurilor legate de roaming. Rezulta- tul acestor m`suri este reducerea cu 80-90% a tarifelor în domeniu în 2014, comparativ cu 2007. UE lucreaz` ]i la elaborarea unor noi reglement`ri care vor elimina cu totul tar- ifele pentru roaming. Regulamentul Comi- siei privind realizarea unui continent conec- tat prevede eliminarea acestor tarife, acces garantat, deschis ]i neutru la internet, pre- cum ]i o mai bun` protecie a intereselor utilizatorilor reelelor mobile ]i de band` larg` în calitate de consumatori. Un exemplu a ceea ce înseamn` în termeni practici aces- te reduceri: un micro- bist aflat în alt` ar` UE timp de o s`pt`- mân` ar putea pl`ti pentru diferite tipuri de transfer de date în jur de 30,84 de euro în iulie 2014, compar- ativ cu 69,39 euro în iunie 2014 sau chiar cu 983,75 euro în tim- pulcampionatuluimon- dial de fotbal din 2010. Mai multe detalii: http://ec.europa.e u/romania/news/240 62014_reduceri_tari- fare_trafic_roam- ing_ro.htm Costul serviciilor de transfer de date [n roaming, redus la jum`tate {ntreprinderile vor obine mai u]or finanare prin intermediul produselor InnovFin lansate de CE ]i BEI {ntreprinderile inovatoare din Româ- nia vor putea beneficia mai u]or de finanare prin intermediul unui nou set de instrumente financiare ]i de servicii de consultan` - InnovFin, lansat de Comisia European` ]i Banca European` de In- vestiii (BEI). Pe parcursul urm`torilor ]apte ani, este de a]teptat ca aceste pro- duse s` dispun` de fonduri în valoare de peste 24 de miliarde de euro, destinate finan`rii activit`ilor de cercetare ]i ino- vare (C&I) desf`]urate de întreprinderile mici, mijlocii ]i mari, precum ]i de pro- motorii infrastructurilor de cercetare. Se preconizeaz` c` aceast` finanare va spri- jini investiii finale în C&I în valoare de pân` la 48 de miliarde de euro. Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12 062014_ue_bei_investitii_cercetare_ino- vare_ro.htm
  2. 2. Pagina 2 Nr. 6 Newsletter Dac` mergei [n vacan` [n str`in`tate, ESTE BINE S~ AVE|I LA DVS. Cardul european de asigur`ri sociale de s`n`tate Potrivit celui mai recent raport de convergen`, România înc` nu îndepline]te condiiile pentru adoptarea monedei euro. Evaluarea Comisiei arat` c` legislaia româneasc` nu este în totalitate compatibil` cu normele europene în domeniu, iar dintre criteriile avute în vedere România îndepline]te doar dou` (cel referitor la finanele publice ]i cel privind conver- gena ratei dobânzii pe termen lung), pentru celelalte dou` (criteriul privind rata de schimb ]i cel referitor la stabilitatea preurilor) fiind necesare eforturi su- plimentare. În raportul de convergen` din 2014, prezentat de Comisia European`, se evalueaz` stadiul de preg`tire a opt state membre UE (Bulgaria, Cehia, Croaia, Lituania, Polonia, România, Suedia ]i Ungaria) în vederea adopt`rii monedei unice. Raportul con- cluzioneaz` c` progresele realizate de aceste `ri în direcia adopt`rii monedei euro sunt inegale. Toate statele membre ale UE, cu excepia Marii Britanii ]i a Danemarcei, s-au angajat, conform tratat- ului, s` adopte moneda euro dup` ce îndeplinesc condiiile necesare. Optsprezece `ri au adoptat deja moneda unic`. Alte opt state membre ale UE nu fac parte, înc`, din zona euro. În conformitate cu Tratatul UE, la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care dore]te s` adere la zona euro, Comisia ]i Banca Central` Euro- pean` evalueaz` modul în care statele membre în- deplinesc condiiile necesare pentru adoptarea monedei unice. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/04062014_ad erare_zona_euro_lituania_ro.htm Ce este cardul european de asigur`ri sociale de s`n`tate? Este un card gratuit cu ajutorul c`ruia, la nevoie, putei beneficia de serviciile acordate de unit`i medicale de stat în timpul unei ]ederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, precum ]i în Islanda, Liechtenstein, Norvegia ]i Elveia, în acelea]i condiii ]i la acelea]i tarife ca asiguraii din ara respec- tiv` (în unele `ri, serviciile sunt gratuite). Cardurile sunt eliberate de c`tre casa de asigur`ri de s`n`tate. Important – cardul european de asigur`ri sociale de s`n`tate: • nu este o alternativ` la asigurarea de c`l`torie; acesta nu acoper` costurile serviciilor medicale private sau costuri precum preul c`l`toriei cu avionul înapoi în ara de origine ori con- travaloarea bunurilor pierdute/furate; • nu v` acoper` costurile în situaia în care scopul expres al c`l`toriei este de a obine tratament medical; • nu garanteaz` servicii gratuite; date fiind diferenele din- tre sistemele de s`n`tate ale fiec`rei `ri, este posibil ca unele ser- vicii care sunt gratuite în ara de origine s` nu fie gratuite într-o alt` ar`. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro Romanianu[ndepline]te [nc`condiiilepentru adoptareamonedeieuro BEI acord` [mprumut pentru finanarea proiectelor IMM-urilor Banca European` de Investiii (BEI) a acordat UniCredit Leasing Corporation un împrumut de 50 de milioane de euro pentru finanarea proiectelor promo- vate de întreprinderile mici ]i mijlocii (IMM-uri) ]i de întreprinderile cu capitalizare medie din domeniul agri- culturii, industriei ]i serviciilor din România. Se preconizeaz` c` 70% din împrumut va spri- jini proiectele IMM-urilor, în timp ce întreprinderile cu capitalizare medie vor beneficia de circa 30% din valoarea împrumutului. O parte din împrumut se va combina cu Facili- tatea de finanare a IMM-urilor, un program comun al BEI ]i al Comisiei Europene care îmbin` împrumuturile BEI ]i ajutoarele nerambursabile ale Comisiei pentru a îmbun`t`i capacitatea ]i infrastructura de creditare pentru IMM-uri. Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12062014_bei_cres te_sprijinul_pentru_imm_ro.htm
  3. 3. Nr. 6 Newsletter Pagina 3 Cea de-a treia ediie a concursului anual de fo- tografie „Europa în regiunea mea” va avea loc vara aceasta ]i î]i propune din nou s` creasc` gradul de con]ti- entizare privind proiec- tele care au beneficiat de finanare, ca parte din po- litica regional` a UE. Asemenea ediiei an- terioare, concursul se desf`]oar` pe pagina de Facebook a Comisiei Eu- ropene. Concursul a în- ceput în 12 iunie, iar fotografiile vor putea fi înscrise pân` luni, 25 au- gust 2014 (la ora prânzu- lui). Cele 100 de fotografii cu cele mai multe voturi, precum ]i pân` la 50 de înscrieri „necalificate” (care nu s-au num`rat printre fo- tografiile din prima grup`, cu cele mai multe voturi) vor fi evaluate de un juriu format din 3 fo- tografi profesioni]ti, care vor alege 3 câ]tig`tori. Câ]tig`torilor li se vor în- mâna premiile – o excur- sie la Bruxelles ]i 1 000 euro pentru achiziionarea de echipamente foto – în timpul aciunii OPEN DAYS 2014 din oc- tombrie. Pentru a v` bucura de mai mult` vizibilitate ]i de mai multe partaj`ri, folosii hashtag-ul oficial al concursului când v` partajai pe Facebook sau Twitter fotografia în- scris`: #EUmyRegion. https://www.face- book.com/European- Commission/app_38631 0531430573 Concurs de fotografie Aveiocazias`câ]tigaiechipamentefotoînvaloarede 1000euro]ioexcursielaBruxelles Comisia Europea- n` a deschis competiia pen- tru cea de-a cincea ediie a premiului european pentru ora]e accesibile, Access City Award 2015. Premiul anual recunoa]te ]i oma- giaz` ora]ele pentru efor- turile depuse de acestea în vederea facilit`rii accesului persoanelor cu dizabilit`i ]i persoanelor vârstnice la spaiile publice, cum ar fi locuinele, spaiile de joac` pentru copii, transportul public sau tehnologiile co- municaiilor. 171 de ora]e au participat pân` acum, în cele 4 ediii precedente ale Ac- cess City Award, începând cu 2010. Premiul face parte din eforturile mai ample ale UE de a crea o Europ` f`r` bariere: îmbun`t`irea acce- sibilit`ii aduce ora]elor be- neficii economice ]i sociale durabile, în special în con- textul îmb`trânirii de- mografice. Ora]ele cu cel puin 50.000 de locuitori au la dispoziie pân` pe 10 sep- tembrie 2014 s`-]i depun` candidaturile pentru premiu. Comisia Europea- n` va decerna premiile pe 3 decembrie 2014, la Brux- elles, cu ocazia conferinei anuale „Ziua european` a persoanelor cu dizabilit`i”. Se vor acorda premiul întâi, doi ]i trei, plus patru meniuni speciale, câte una în fiecare dintre domeniile acoperite de premiu. Competiia Access City Award a fost lansat` în 2010 pentru a cre]te nivelul de con]tientizare cu privire la dizabilitate ]i a promova iniiativele de accesibilitate în ora]ele europene care au peste 50.000 de locuitori. Premiul se acord` pentru asigurarea accesului egal la viaa urban` pentru per- soanele cu dizabilit`i. Iniiativa urm`re]te s` încu- rajeze ora]ele s` se inspire unele de la celelalte pentru a inova ]i a partaja bune prac- tici. Premiul este acor- dat ora]ului care a îmbu- n`t`it accesibilitatea, în mod demonstrabil ]i durabil, în aspectele fundamentale ale vieii urbane ]i care are planuri concrete pentru îm- bun`t`iri viitoare. Premiul acoper` aciuni în urm`- toarele domenii: • Zon` intravilan` ]i spaii publice; • Transport ]i infrastructuri conexe; • Tehnologia informaiei ]i comunicaiilor, inclusiv noile tehnologii (TIC); ]i • Facilit`i ]i servicii pub- lice. Procesul de selecie al juriului european pentru Access City Award 2015 Pân` la trei ora]e vor fi se- lectate de c`tre juriile naionale din fiecare ar`, pe baza criteriilor de evaluare furnizate de c`tre Comisia European`. Ace]ti candidai naionali vor fi evaluai de c`tre un juriu european. Cum pot participa? Candidaturile tre- buie depuse prin comple- tarea ]i trimiterea formularului de înscriere on- line pân` la data de 10 sep- tembrie 2014. Pentru informaii suplimentare http://ec.europa.eu/jus- tice/events/access-city- award-2015/index_ro.htm Premiuluieuropeanpentruora]e
  4. 4. Pagina 4 Nr. 6 Newsletter Coninutul acestei publicaii nu reprezint` [n mod necesar poziia oficial` a Uniunii Europene CentruldeInformareEUROPEDIRECTV@lcea Biblioteca Judeean` „Antim Ivireanul” V@lcea Str. Carol I, nr. 26, Rm. V@lcea, cod 240591 Telefon/fax: 0350/424 540 E-mail: europedirect.valcea@yahoo.com, bibliotecavl_cic@yahoo.com www.cicvalcea.ro Proiectul este finanat de Comisia European` ]i Consiliul Judeean V@lcea Cei interesai putei pro- cura gratuit de la Centrul de Infor- mare EUROPE DIRECT V@lcea bro]ura „Ocuparea forei de munc` ]i afaceri sociale” - „In- vestiii [n locuri de munc`, incluzi- une ]i politic` social`”. Din cuprins: „De ce inter- vine UE?; Cum implementeaz` UE politicile?; Ce face UE; Ce urmeaz`?; Informaii suplimen- tare”. Bro]ura este editat` de Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene ]i face parte din seria „S` [nelegem politicile Uniunii Europene”. Coluldelectur`EUROPEDIRECT Dac` suntei [n c`utarea unui loc de munc` vacant [n str`in`tate Serviciul EURES v` poate ajuta EURES – Serviciul European de Ocupare a Forei de Munc` - este o reea de cooperare destinat` s` faciliteze libera circulaie a lucr`torilor în Spaiul Economic European. Elveia particip`, de asemenea, la EURES. Partenerii din reea includ serviciile publice de ocupare a forei de munc`, organizaii sindicale ]i patronale. Reeaua este coordonat` de Comisia European`. Principalele obiective ale EURES sunt urm`toarele: - a informa, a orienta ]i a oferi recomand`ri potenialilor lucr`tori mo- bili în leg`tur` cu posturile disponibile, precum ]i în leg`tur` cu condiiile de via` ]i de munc` din Spaiul Economic European; - a oferi asisten` angajatorilor care doresc s` recruteze lucr`tori din alte `ri ]i - a oferi consiliere ]i orientare pentru lucr`torii ]i angajatorii din regiu- nile transfrontaliere. Mai multe informaii: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=ro Dac` dorii s` lucrai la Parlamentul Euro- pean, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Eu- ropean`, Curtea de Justiie a Comunit`ilor Europene, Curtea European` de Conturi sau în orice alt organism al Uniunii Europene (cum ar fi Banca Central` European`, Comitetul Regiu- nilor etc.), trebuie s` vizitai site-ul web al Ofi- ciului European pentru Selecia Personalului: EPSO, unde se g`sesc toate informaiile despre posturile scoase la concurs în instituiile Uniu- nii Europene. Misiunea EPSO este de a organiza concur- suri deschise tuturor candidailor eligibili pentru a seleciona personal de înalt` calificare profe- sional` pentru instituiile Uniunii Europene. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/eu_you/work- ing_institutions/index_ro.htm Cumv`puteiangajaîninstituiileUE Noul pa]aport european al competenelor va facilita recrutarea în sectorul hotelier Comisia European` a lansat pa]aportul eu- ropean al competenelor în domeniul hotelier, un in- strument care a fost elaborat pentru a facilita contactul între persoanele aflate în c`utarea unui loc de munc` ]i angajatorii din sectorul hotelier ]i al turis- mului în Europa. Pa]aportul european al compe- tenelor permite lucr`torilor ]i angajatorilor s` dep`]easc` barierele lingvistice ]i s` compare com- petenele lucr`torilor din sectorul hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în acest sector. G`zduit pe Por- talul mobilit`ii europene pentru ocuparea forei de munc` EURES, pa]aportul competenelor este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Pa]aportul va fi extins la alte sectoare în viitor. Mai multe informaii: http://europa.eu/rapid/press- release_IP-14-678_ro.htm

×