Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Upotreba na socijalnite mediumi vo spisanijata so otvoren pristap-20.10.2020

Vladimir Trajkovski
Vladimir TrajkovskiFull Professor at Faculty of Philosophy um Faculty of Philosophy
Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми,
предизвици во 21-от век
УПОТРЕБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ
ВО СПИСАНИЈАТА СО ОТВОРЕН ПРИСТАП
Проф. д-р Владимир Трајковски
20.10.2020
20/10/2020
Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со
отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век
2
• Во време на голем број на информации, уредувањето и објавувањето
научно списание е сè повеќе зависно од дигиталните алатки и
вештачката интелигенција.
• Во голема мера, ова е позитивен тренд кој поттикнува масовно
ширење на научните трудови и списанија на Интернет во сите
академски дисциплини.
• Социјалните мрежи сега се интегриран дел од животот во повеќето
дигитално поврзани општества.
• Објавување на научни трудови од интерес за дефинирана публика со
користење на соодветен канал може значително да придонесат за
влијанието на научното откритие.
• Различните медиуми и метрики дојдоа до израз при стратегијата на
дисеминацијата на научните информации.
20/10/2020
Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со
отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век
3
Вовед (1)
• Социјалните медиуми овозможуваат ангажирање на специјалисти со
различен јазик и разни стручни лица и соработници на научните
друштва во научните комуникации.
• Altmetrics.com се појави како ветувачка платформа за мерење на
влијанието на социјалните медиуми и популарност на нејзините
канали.
• Во моментов се вработени посебни уредници на списанија, а се
користи визуелизација на научните статии со следење социјални
медиуми и традиционални активности за цитирање.
20/10/2020
Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со
отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век
4
Вовед (2)
• Прелиминарните статистичките податоци сугерираат дека 45% од
глобалното население е застапено на социјалните мрежи.
• Во моментов бројни квалитетни списанија се регистрирани на Твитер,
Фејсбук, Линкедин и други популарни платформи за да ја промовираат
нивната содржина и веднаш да привлечат внимание на јавноста.
• Таквата стратегија, заедно со правилно апстрахирање и
визуелизирање, резултира со зголемена цитираност.
• Широко е прифатено дека новоотворените списанија со отворен
пристап можат брзо да станат високо престижни научни платформи со
јавно промовирање на нивната содржина на популарните социјални
медиуми.
• Уредниците сè повеќе ги користат социјалните медиуми за да можат
да следат дискусии по објавувањето.
20/10/2020
Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со
отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век
5
Вовед (3)
6
JRTDD on Google Scholar
7
JRTDD on ResearhGate
8
JRTDD on Facebook
9
JRTDD on Twitter
10
JRTDD Blog
11
JRTDD on LinkedIn
12
JRTDD on Instagram
Цел на истражувањето
Да се утврдат ставовите на уредниците и
членовите на уредувачките одбори на научните
списанија од Македонија за употребата на
социјалните медиуми и да се иницира идна
поширока примена на истите.
13
Методологија на истражувањето
• Испратени е-пошти до уредници, заменици уредници,
членови на уредувачки одбори и административен
персонал.
• Креиран Гугл формулар за онлајн пополнување.
• Формуларот содржи 16 прашања.
• Опфатени списанија од општествените, хуманистичките и
биомедицинските науки.
• Време на истражување од 27 септември до 10 октомври
2020.
• 29 пополнети прашалници.
• Стапка на вратени прашалници 36%. 14
Резултати
Вид на списание
15
Резултати
16
Резултати
Дали користите социјални
медиуми во секојдневната
работа?
17
Резултати
18
Резултати
19
Резултати
20
Резултати
21
Резултати
22
Резултати
23
Резултати
24
Резултати
25
Резултати
26
Резултати
27
Резултати
28
Резултати
29
Резултати
30
Дискусија (1)
31
• Пред повеќе од 60 год., Eugene Garfield, основач на библиометријата, воведе
концепт на цитатниот индекс.
• Неговите идеи прераснаа во „фактор на влијание“ кој го мери степенот на
влијанието на списанието со броење на тоа колку неговите трудови се цитираат.
• Бидејќи академскиот напредок е поврзан со објавување, повеќето истражувачи
доставуваат статии до списанија со висок импакт, иако стапките на прифаќање
можат да бидат едноцифрени.
• Иако на трудовите со отворен пристап може да им се пристапува почесто,
традиционалниот фактор на влијание мери повеќе цитати отколку читателска
публика.
• Обично научните списанија со најголеми фактори на влијание не се со отворен
пристап.
• Кога отворениот пристап е комбиниран со социјалните медиуми, влијанието на
написите за истражување преминува од публикациите на индивидуални
истражувачи.
Дискусија (2)
32
• Дигитализацијата најавува употреба на разни нови метрики за мерење
на влијанието на објавите на социјалните медиуми.
• На пример, Твитер нуди анализа за квантифицирање ретвитови,
лајкови, кликови на врски и впечатоци на ден.
• Се поголем број списанија објавуваат и редовно ажурираат анализа на
метрика на индивидуални трудови.
• Одење низ трудот, креирање линија за ознаки и релевантни хаштагови
и отсекување на слики за подобро визуелно искуство) трае околу 20
мин.
Дискусија (3)
33
Употреба на социјални медиуми во светот (јули
2019)
20/10/2020
Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со
отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век
34
Предизвици (1)
35
• За жал, не постојат широко одобрени упатства за ширење на научни информации
на социјалните мрежи. Исто така, регулаторна контрола на протокот на
информации помеѓу истражувачите и пациентите недостасува.
• Во огромното море на знаење, филтрирањето на релевантното може да одземе
многу време.
• Објавувањето на платформите на социјалните медиуми е одговорност на
претставници на разни организации.
• Уредниците на социјалните мрежи треба да бидат сигурни како да ја постават
играта за да соберат следбеници на почетокот.
• Првичните следбеници се обично колеги.
• Употребата на хаштагови може да помогне да се собере потребното внимание и
привлекување нови следбеници.
Предизвици (2)
36
• Важно е да се следат релевантните списанија и влијателни иматели на сметка.
• Објавите на социјалните мрежи може да имаат подобри резултати за трудовите со
отворен пристап.
• Преговори со издавачи на претплатнички списанија за да обезбедат бесплатен
пристап до одредени написи за одреден период можат да бидат корисни.
• Како што визуелните апстракти прават подобро кога станува збор за ширење на
знаење, добрата инфографика бара искусен веб-дизајнер.
• Мора да има добра комуникација помеѓу уредниците на социјалните медиуми и
веб-дизајнери за да овозможат достапност на трудовите од списанијата.
• Културните и географските разлики можат да влијаат употребата на социјалните
медиуми. Како главен пример, Кина го забрани пристапот до Google и Facebook.
Заклучоци
37
• Плагините за социјални медиуми слабо достапни во македонските списанија.
• Македонските уредници не многу често ги користат социјалните медиуми.
• Македонските списанија немаат услови за вработување на специјални уредници.
• Социјалните медиуми обезбедуваат дополнителни можности за научниците во
процесот на академско истражување.
• Излезот на научните информации на социјалните медиуми отвори нови патишта за
дисперзија на знаењето.
• Иако некои правила допрва треба да бидат поставени, веќе постојат широко
познати социјални медиуми, техники за оптимизација за успешно промовирање на
содржината на трудовите.
38
39
Ви благодарам на
вниманието!
+389-2-3116-520 (234)
+389-2-3118-143
vladotra@fzf.ukim.edu.mk
http://vladotra68.blogspot.com
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
@vladotra
http://www.linkedin.com/profile/VladimirTrajkovski
@vladotra1968
1 von 39

Recomendados

Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Stavovite na urednicite i chlenovite na ureduv... von
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Stavovite na urednicite i chlenovite na ureduv...Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Stavovite na urednicite i chlenovite na ureduv...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Stavovite na urednicite i chlenovite na ureduv...Vladimir Trajkovski
104 views29 Folien
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Open access, plagiarism and selfplagiarism von
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Open access, plagiarism and selfplagiarismProf. Dr. Vladimir Trajkovski - Open access, plagiarism and selfplagiarism
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Open access, plagiarism and selfplagiarismVladimir Trajkovski
99 views40 Folien
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - 10 years open access in Macedonia von
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - 10 years open access in MacedoniaProf. Dr. Vladimir Trajkovski - 10 years open access in Macedonia
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - 10 years open access in MacedoniaVladimir Trajkovski
63 views12 Folien
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти von
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиОтворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиMetamorphosis
417 views27 Folien
Usage of social media in higher education von
Usage of social media in higher educationUsage of social media in higher education
Usage of social media in higher educationVladimir Trajkovski
804 views41 Folien
Upotreba na socijalni mrezhi vo visokoto obrazovanie von
Upotreba na socijalni mrezhi vo visokoto obrazovanieUpotreba na socijalni mrezhi vo visokoto obrazovanie
Upotreba na socijalni mrezhi vo visokoto obrazovanieVladimir Trajkovski
1.2K views43 Folien

Más contenido relacionado

Más de Vladimir Trajkovski

Vladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdf von
Vladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdfVladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdf
Vladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdfVladimir Trajkovski
25 views34 Folien
Vladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdf von
Vladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdfVladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdf
Vladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdfVladimir Trajkovski
5 views13 Folien
Vladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with Autism von
Vladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with AutismVladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with Autism
Vladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with AutismVladimir Trajkovski
24 views75 Folien
Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a... von
Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a...Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a...
Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a...Vladimir Trajkovski
10 views31 Folien
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers... von
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...Vladimir Trajkovski
15 views30 Folien
Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar... von
Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar...Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar...
Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar...Vladimir Trajkovski
26 views45 Folien

Más de Vladimir Trajkovski(20)

Vladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdf von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdfVladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdf
Vladimir Trajkovski-Ethics and Human Genetics-Lithuania-27.10.2023.pdf
Vladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdf von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdfVladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdf
Vladimir Trajkovski-13 years open access in Macedonia.pdf
Vladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with Autism von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with AutismVladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with Autism
Vladimir Trajkovski-Evidence-based Practices for Children with Autism
Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a... von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a...Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a...
Vladimir Trajkovski-Journal of Health and Rehabilitation Sciences-14 months a...
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers... von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...
Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar... von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar...Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar...
Vladimir Trajkovski-Kako da go dijagnosticirame autizmot vo novata era-Gaspar...
Vladimir Trajkovski-Open Access Plagiarism i selfplagiarism.pdf von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Open Access Plagiarism i selfplagiarism.pdfVladimir Trajkovski-Open Access Plagiarism i selfplagiarism.pdf
Vladimir Trajkovski-Open Access Plagiarism i selfplagiarism.pdf
Vladimir Trajkovski-Negative effects of COVID-19 on children with ASD.pdf von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Negative effects of COVID-19 on children with ASD.pdfVladimir Trajkovski-Negative effects of COVID-19 on children with ASD.pdf
Vladimir Trajkovski-Negative effects of COVID-19 on children with ASD.pdf
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers... von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...
Vladimir Trajkovski-Mental health issues during the COVID-19 pandemic in pers...
Vladimir Trajkovski-Da gi podgotvime licata so poprechenost za katastrofi -12... von Vladimir Trajkovski
Vladimir Trajkovski-Da gi podgotvime licata so poprechenost za katastrofi -12...Vladimir Trajkovski-Da gi podgotvime licata so poprechenost za katastrofi -12...
Vladimir Trajkovski-Da gi podgotvime licata so poprechenost za katastrofi -12...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Autism friendly spaces von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Autism friendly spacesProf. Dr. Vladimir Trajkovski-Autism friendly spaces
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Autism friendly spaces
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Ulogata na urednikot vo proces na recenzija von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Ulogata na urednikot vo proces na recenzijaProf. Dr. Vladimir Trajkovski - Ulogata na urednikot vo proces na recenzija
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Ulogata na urednikot vo proces na recenzija
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Nutricija i mentalno zdravje kaj deca so pervaz... von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Nutricija i mentalno zdravje kaj deca so pervaz...Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Nutricija i mentalno zdravje kaj deca so pervaz...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski-Nutricija i mentalno zdravje kaj deca so pervaz...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Metodi i intervencii bazirani na dokazi vo spe... von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Metodi i intervencii bazirani na dokazi vo spe...Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Metodi i intervencii bazirani na dokazi vo spe...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Metodi i intervencii bazirani na dokazi vo spe...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Autism in Macedonia AFS project von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Autism in Macedonia AFS projectProf. Dr. Vladimir Trajkovski - Autism in Macedonia AFS project
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Autism in Macedonia AFS project
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Inkluzija na uchenicite so ASN vo jugozapadna... von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Inkluzija na uchenicite so ASN vo jugozapadna...Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Inkluzija na uchenicite so ASN vo jugozapadna...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Inkluzija na uchenicite so ASN vo jugozapadna...
Проф. д-р Владимир Трајковски: Аутистичен спектар на нарушувања како зачестен... von Vladimir Trajkovski
Проф. д-р Владимир Трајковски: Аутистичен спектар на нарушувања како зачестен...Проф. д-р Владимир Трајковски: Аутистичен спектар на нарушувања како зачестен...
Проф. д-р Владимир Трајковски: Аутистичен спектар на нарушувања како зачестен...
Vladimir Trajkovski1.3K views
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Dali vakcinite se prichiniteli na regresiven a... von Vladimir Trajkovski
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Dali vakcinite se prichiniteli na regresiven a...Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Dali vakcinite se prichiniteli na regresiven a...
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski: Dali vakcinite se prichiniteli na regresiven a...

Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Upotreba na socijalnite mediumi vo spisanijata so otvoren pristap-20.10.2020

 • 1. Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век УПОТРЕБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ ВО СПИСАНИЈАТА СО ОТВОРЕН ПРИСТАП Проф. д-р Владимир Трајковски 20.10.2020
 • 2. 20/10/2020 Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век 2
 • 3. • Во време на голем број на информации, уредувањето и објавувањето научно списание е сè повеќе зависно од дигиталните алатки и вештачката интелигенција. • Во голема мера, ова е позитивен тренд кој поттикнува масовно ширење на научните трудови и списанија на Интернет во сите академски дисциплини. • Социјалните мрежи сега се интегриран дел од животот во повеќето дигитално поврзани општества. • Објавување на научни трудови од интерес за дефинирана публика со користење на соодветен канал може значително да придонесат за влијанието на научното откритие. • Различните медиуми и метрики дојдоа до израз при стратегијата на дисеминацијата на научните информации. 20/10/2020 Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век 3 Вовед (1)
 • 4. • Социјалните медиуми овозможуваат ангажирање на специјалисти со различен јазик и разни стручни лица и соработници на научните друштва во научните комуникации. • Altmetrics.com се појави како ветувачка платформа за мерење на влијанието на социјалните медиуми и популарност на нејзините канали. • Во моментов се вработени посебни уредници на списанија, а се користи визуелизација на научните статии со следење социјални медиуми и традиционални активности за цитирање. 20/10/2020 Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век 4 Вовед (2)
 • 5. • Прелиминарните статистичките податоци сугерираат дека 45% од глобалното население е застапено на социјалните мрежи. • Во моментов бројни квалитетни списанија се регистрирани на Твитер, Фејсбук, Линкедин и други популарни платформи за да ја промовираат нивната содржина и веднаш да привлечат внимание на јавноста. • Таквата стратегија, заедно со правилно апстрахирање и визуелизирање, резултира со зголемена цитираност. • Широко е прифатено дека новоотворените списанија со отворен пристап можат брзо да станат високо престижни научни платформи со јавно промовирање на нивната содржина на популарните социјални медиуми. • Уредниците сè повеќе ги користат социјалните медиуми за да можат да следат дискусии по објавувањето. 20/10/2020 Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век 5 Вовед (3)
 • 13. Цел на истражувањето Да се утврдат ставовите на уредниците и членовите на уредувачките одбори на научните списанија од Македонија за употребата на социјалните медиуми и да се иницира идна поширока примена на истите. 13
 • 14. Методологија на истражувањето • Испратени е-пошти до уредници, заменици уредници, членови на уредувачки одбори и административен персонал. • Креиран Гугл формулар за онлајн пополнување. • Формуларот содржи 16 прашања. • Опфатени списанија од општествените, хуманистичките и биомедицинските науки. • Време на истражување од 27 септември до 10 октомври 2020. • 29 пополнети прашалници. • Стапка на вратени прашалници 36%. 14
 • 31. Дискусија (1) 31 • Пред повеќе од 60 год., Eugene Garfield, основач на библиометријата, воведе концепт на цитатниот индекс. • Неговите идеи прераснаа во „фактор на влијание“ кој го мери степенот на влијанието на списанието со броење на тоа колку неговите трудови се цитираат. • Бидејќи академскиот напредок е поврзан со објавување, повеќето истражувачи доставуваат статии до списанија со висок импакт, иако стапките на прифаќање можат да бидат едноцифрени. • Иако на трудовите со отворен пристап може да им се пристапува почесто, традиционалниот фактор на влијание мери повеќе цитати отколку читателска публика. • Обично научните списанија со најголеми фактори на влијание не се со отворен пристап. • Кога отворениот пристап е комбиниран со социјалните медиуми, влијанието на написите за истражување преминува од публикациите на индивидуални истражувачи.
 • 32. Дискусија (2) 32 • Дигитализацијата најавува употреба на разни нови метрики за мерење на влијанието на објавите на социјалните медиуми. • На пример, Твитер нуди анализа за квантифицирање ретвитови, лајкови, кликови на врски и впечатоци на ден. • Се поголем број списанија објавуваат и редовно ажурираат анализа на метрика на индивидуални трудови. • Одење низ трудот, креирање линија за ознаки и релевантни хаштагови и отсекување на слики за подобро визуелно искуство) трае околу 20 мин.
 • 34. Употреба на социјални медиуми во светот (јули 2019) 20/10/2020 Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век 34
 • 35. Предизвици (1) 35 • За жал, не постојат широко одобрени упатства за ширење на научни информации на социјалните мрежи. Исто така, регулаторна контрола на протокот на информации помеѓу истражувачите и пациентите недостасува. • Во огромното море на знаење, филтрирањето на релевантното може да одземе многу време. • Објавувањето на платформите на социјалните медиуми е одговорност на претставници на разни организации. • Уредниците на социјалните мрежи треба да бидат сигурни како да ја постават играта за да соберат следбеници на почетокот. • Првичните следбеници се обично колеги. • Употребата на хаштагови може да помогне да се собере потребното внимание и привлекување нови следбеници.
 • 36. Предизвици (2) 36 • Важно е да се следат релевантните списанија и влијателни иматели на сметка. • Објавите на социјалните мрежи може да имаат подобри резултати за трудовите со отворен пристап. • Преговори со издавачи на претплатнички списанија за да обезбедат бесплатен пристап до одредени написи за одреден период можат да бидат корисни. • Како што визуелните апстракти прават подобро кога станува збор за ширење на знаење, добрата инфографика бара искусен веб-дизајнер. • Мора да има добра комуникација помеѓу уредниците на социјалните медиуми и веб-дизајнери за да овозможат достапност на трудовите од списанијата. • Културните и географските разлики можат да влијаат употребата на социјалните медиуми. Како главен пример, Кина го забрани пристапот до Google и Facebook.
 • 37. Заклучоци 37 • Плагините за социјални медиуми слабо достапни во македонските списанија. • Македонските уредници не многу често ги користат социјалните медиуми. • Македонските списанија немаат услови за вработување на специјални уредници. • Социјалните медиуми обезбедуваат дополнителни можности за научниците во процесот на академско истражување. • Излезот на научните информации на социјалните медиуми отвори нови патишта за дисперзија на знаењето. • Иако некои правила допрва треба да бидат поставени, веќе постојат широко познати социјални медиуми, техники за оптимизација за успешно промовирање на содржината на трудовите.
 • 38. 38
 • 39. 39 Ви благодарам на вниманието! +389-2-3116-520 (234) +389-2-3118-143 vladotra@fzf.ukim.edu.mk http://vladotra68.blogspot.com Prof. Dr. Vladimir Trajkovski @vladotra http://www.linkedin.com/profile/VladimirTrajkovski @vladotra1968