LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx

Learning packet for grade 1o

Learning Packet for Week 5-6
I. LESSON TITLE Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
II. MOST ESSENTIAL
LEARNING COMPETENCIES
(MELCs)
Napapahalagahan ang tugon ng pamahalaan at mamamayan Pilipinas sa
mga isyu ng karahasan at diskriminasyon
III. CONTENT/CORE CONTENT Karahasan at diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBTQIA+
IV. LEARNING PHASES
Learning Activities
A. Introduction
Panimula
Sa araling ito, ilalatag ang impormasyong nagpapakita ng diskriminasyon
at karahasan sa mga babae, lalaki, at LGBT. Nakapaloob din sa araling ito
ang ilan sa mga halimbawa ng mga nasabing diskriminasyon at karahasan sa
ibat’ ibang bahagi ng daigdig.
Pagkatapos mong maisagawa ang mga gawain sa modyul na ito ikaw
ay inaasahang:
1. Nakatutukoy ng mga batas na nagbibigay proteksiyon at nagsusulong
sa kapakanan ng mga kalalakihan, kababaihan, at LGBTQIA+
2. Nakapagpapaliwanag ng tugon ng pamahalaan at mamamayan
sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon sa kalalakihan,
kababaihan at LGBTQIA+
3. Nakapagpapakita ng kahalagahan sa pagtugon ng pamahalaan at
ng iba’t ibang samahan sa mga isyu ng karahasan at
diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+
Karahasan sa Kalalakihan, Kababaihan at LGBTQIA+
Karahasan sa Kalalakihan
Maging ang kalalakihan ay biktima rin ng karahasan. Maaaring
magsimulaito sa kanilang pamilya at maging sa trabaho. Wala itong pinipiling
edad, maging bata man o matanda. Ang pang-aabuso sa kalalakihan ay
hindi kinakailangang maging pisikal, ngunit maaaring emosyonal at
seksuwal. Marami pa ring mga lalaking biktima ng karahasan ang
nahihiyang lumantad at magbahagi ng kanilang karanasan kaya walang
malinaw na bilang kung ilan sa kanila ang naging biktima ng pang-aabuso.
May kalalakihang nakararanas ng seksuwal na pang-aabuso mula sa
kanilang pamilya o mga taong pinagkakatiwalaan nila na maaaring
makaapekto sakanilang damdamino emosyon. May mgapagkakataon na
silarin ay biktima ng pisikal na pananakit mula sa kanilang asawa o partner.
Karahasan sa Kababaihan
Learning Area Araling Panlipunan Grade Level 10
Quarter 3RD Date March 28 2022
Ayon sa United Nations (UN), ang karahasan sa kababaihan (violence against
women) ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na humahantong
sa pisikal,seksuwalomental na pananakit o pagpapahirap sakababaihan,
kasamanaang mgapagbabanta at pagsikil sakanilang kalayaan. Hindi
lamang limitadosa pisikal na pang-aabuso ang violence against women.
Maaari rin itong sa paraang berbal, seksuwal, sikolohikal, at ekonomikal.
Maraming paraan ang mga kalalakihan upang maipamalas ang
kanilang kapangyarihan sa mga kababaihan. Ang pananakit na pisikal ay
isang halimbawa nito. Mula sa berbal na pang-aabuso ay nauuwi sa
abusong pisikal. Ang lahat ng kababaihang nakaranas ng pisikal na
pananakit ay biktima rin ngiba pang anyo ng pang-aabuso.
Ang General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity,
Equality, Leadership, and Action (GABRIELA), ay isang samahan sa
Pilipinas na laban sa iba’t ibang anyo ng karahasang nararanasan ng
kababaihan na tinagurian nilang Seven Deadly Sins Against Women. Ang
mga ito ay ang:
1. pambubugbog/pananakit,
2. panggagahasa,
3. incestat iba pang seksuwal na pang-aabuso,
4. sexual harassment,
5. sexual discrimination at exploitation,
6. limitadong access sa reproductive health, at
7. sex trafficking at prostitusyon.
Istatistika ng Karahasan sa Kababaihan
2017 National Demographic and Health Survey
(NDHS)
a. Isa sa bawat apat (26%) nababaeng may edad 15-49angnakaranas
na pananakit na pisikal, seksuwal, at emosyonal. Karamihan sa
mga nananakit ay ang mga kasalukuyang asawang lalaki o partner.
b. Limang porsyento (5%) na babae ang nakaranas ng
seksuwal napananakit.
c. Labing-apat na porsyento (14%) na mga babae ang nakaranas ng
pisikalna pananakit.
d. Isa sa bawat lima (20%) na babaeng may-asawa ang
nakaranas ng emosyonalna pananakit mulasa kanilang mga
asawao partner.
Karahasan sa LGBTQIA+
Patuloy ang pagpatay sa mga miyembro ng LGBTQIA+ sa kabila
ng panawagan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan sa lahat ng uri ng
diskriminasyon at pang-aabuso. Ayon sa ulat ng Transgender Europe noong
2015mahigit 1,700 LGBTQIA+ ang biktima ng pagpatay mula 2008-2015.
Ang United Nations Human Rights Council ay nagkaroon ng ulat noong
2011 tungkol sa mga ebidensya at kaso ng mga diskriminasiyon at karahasan
laban sa mga LGBTQIA+. Ang bansang Uganda ay nagpasa ng
batas na AntiHomosexuality Act of 2014 na nagsasaad na ang same-
sex relations at marriages ay maaaring parusahan ng panghabambuhay
na pagkabilanggo.
Hindi lamang kababaihan ang biktima ng karahasang nagaganap sa isang
relasyon o ang tinatawag na domestic violence, maging ang kalalakihan ay
biktima rin. Ang ganitong uri ng karahasan sa mga kalalakihan ay hindi
madaling makita o kilalanin. Ang karahasan ay may iba’t ibang uri: emosyonal,
seksuwal, pisikal, at banta ng pang-aabuso. Ito ay maaari ring maganap sa
heterosexual at homosexual na relasyon.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1
Panuto: Suriing mabuti ang mga larawan. Tukuyin ang mga
karahasan atdiskriminasyong ipinakikita ng mga ito. Isulat ang iyong sagot sa
isang papel.
Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay makaranas o makasaksi ng
karahasanat diskriminasyong ipinakita sa mga larawan?
B. Development
Pagpapaunlad
Sa pagkakataong ito mababasa mo ang isang tula na aantig sa iyong
damdamin. Unawain mong mabuti ito at sagutan ang pamprosesong
tanong.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 2
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang mensaheng nais ipabatid ng tula?
2. Ilarawan ang mga tauhan sa tula.
3. Ano-ano ang kanilang pagkakaiba?
4. Bakit nakakaranas ng karahasan at diskriminasyon ang iba’t ibang
kasarian?
5. Bilang isang mamamayan, paano ka makatutulong upang
mawakasan na ang diskriminasyon at karahasan sa mga
kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+?
B. Tayo ngayon ay nasa makabagong panahon na, subalit hindi pa rin
maaalis sa ating lipunan ang patuloy na pakikibaka ng mga iba’t ibang
kasarian upang makaiwas sa mga karahasan at diskriminasyon. Sa
bansang patuloy na nangingibabaw ang batas, may pagkakataon pa
kayang maipakita ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+ ang
angking husay nang walang mararanasang diskriminasyon at
karahasan?
Basahin at unawaing mabuti ang teksto upang malaman mo kung
paano mabibigyang proteksyon at benepisyo ang mga kalalakihan,
kababaihan at LGBTQIA+.
Sanggunian: Modyul ng Guro
Aralin:
1. CEDAW
2. Anti-Violence Against Women and Their Children Act (Republic Act
No. 9262)
3. Magna Carta for Women (Republic Act No. 9710)
Sa isinagawang pagtatalakay ay nagkaroon ka ng kamalayan sa konsepto
ng mga batas na may kinalaman sa karahasan sa kababaihan.
Gawain sa Pagkatuto bilang 3: Da-Hu?
Panuto: Tukuyin kung ano ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin at isulat
ang letra ng tamang sagot sa isang papel.
a. CEDAW
b. Pamahalaan
c. Marginalized Women
d. Magna Carta for Women
e. Women in Especially Difficult Circumstances
f. Anti-Violence Against Women and Their Children Act
1. Layunin nitong itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at
ang potensiyal nila bilang alagad ng pagbabago at pag-unlad.
2. Ito ay batas na nagbibigay ng lunas at proteksiyon sa mga
kababaihan at anak nito.
3. Ito ang itinalaga ng Magna Carta for Women bilang
pangunahing tagapagpatupad ng batas na ito.
4. Sila ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso, armadong
sigalot at prostitusyon.
5. Sila ang mga babaeng nasa di-panatag na kalagayan, may
limitadong kakayahan, at maralitang-tagalungsod.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Hanep Salita
Panuto: Hanapin at isulat sa isang papel ang mga letrang nakatapat sa
bawat bilang upang mabuo ang mga salita.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Mind Map ko ‘to
Panuto: Gumawa ng sariling Mind Map tulad ng nasa ibaba. Punan ito ng
mga tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga karahasan at
diskriminasyong nararanasan ng iba’t ibang kasarian. Ilahad kung paano
ito makatutulong sa iyo bilang isang mag-aaral.
C. Engagement
Pakikipagpalihan
Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Magkalinawan tayo
Panuto: Punan ang mga dialogue box sa ibaba, base sa mga tanong na sa
kaliwang bahagi ng papel. Isulat ang iyong paliwanag sa 2-3
pangungusap. Isulat ang mga ito sa isang papel.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: I-minapang Konsepto
Panuto: Gumawa ng isang concept map ukol sa napapanahong isyu ng
kararahasan at diskriminasyon. Gawing basesahan ang nasa ibaba. Ibigay
ang maaaring tugon ng pamahalaan at mamamayan upang maiwasan ito.
Isulat ang sagot sa papel.
Gawain sa Pagkatuto bilang 8: Aking Aalamin
Panuto: Magsaliksik sa internet o magtanong sa iyong mga nakatatandang
kasama sa bahay ng mga programa, samahan, batas o ordinansa na
nagtataguyod ng mga karapatan ng mga kalalakihan, kababaihan at
LGBTQIA+ sa iyong pamayanan. Gumawa ng isang talahanayan upang
mailagay ang mga nasaliksik. Isulat ang iyong sagot sa isang papel.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 9: Wall ng Kaalaman
Panuto: Kopyahin ang graphic organizer sa ibaba at punan ito ng angkop
na mga kasagutan. Isulat ang sagot sa isang papel.
D. Assimilation
Paglalapat
Gawain sa Pagkatuto Bilang 10: Ikampanya mo na!
Panuto: Bilang isang mamamayang Pilipino, paano mo maipakikita ang
iyong pagpapahalaga sa mga tugon ng pamahalaan at mamamayan sa
mga isyu ng kasarian at diskriminasyon sa lipunan? Ilahad ang iyong
kasagutan gamit ang isang campaign slogan. Gamiting gabay ang
pamantayan sa rubrik.
V. ASSESSMENT Sa bahaging ito ay masusukat mo ang iyong kaalaman ukol sa
konseptong iyong nabuo sa mga aralin.
Gawain sa Pagkatuto Bilang 11
Panuto: Sumulat ng talata na tumatalakay sa kalagayan ng LGBTQIA+ sa
ating bansa.
VI. REFLECTION Gawain sa Pagkatuto Bilang 12: Makatutulong ako!
Panuto: Bilang isang mamamayan, paano ka makatutulong upang maging
epektibo ang mga batas na nagbibigay-proteksiyon sa iba’t ibang
kasarian? Isulat sa isang buong papel ang iyong kasagutan.
Prepared by: VIRGIL B. NIERVA
AP MAJOR, BENGUET STATE UNIVERSITY
Checked by:

Recomendados

Banghay aralin sa araling panlipunan 10 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Crystal Mae Salazar
18K views5 Folien
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx von
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxYnnejGem
9.6K views18 Folien
karahasan sa kababaihan demo lesson plan von
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson planCashmir Bermejo
3.7K views4 Folien
ARALIN 4- WEEK 7.pptx von
ARALIN 4- WEEK 7.pptxARALIN 4- WEEK 7.pptx
ARALIN 4- WEEK 7.pptxNoemi Marcera
550 views36 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
14.7K views7 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School
110.1K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4 von
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4DIEGO Pomarca
12.7K views4 Folien
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated von
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedChuckry Maunes
13.7K views7 Folien
QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N... von
QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N...QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N...
QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N...ARLYN P. BONIFACIO
3K views34 Folien
Masusing banghay aralin sa ap 10 von
Masusing banghay aralin sa ap 10Masusing banghay aralin sa ap 10
Masusing banghay aralin sa ap 10Mirabeth Encarnacion
7.1K views8 Folien
Mga hamong pangkapaligiran von
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranJared Ram Juezan
131.5K views102 Folien

Was ist angesagt?(20)

AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4 von DIEGO Pomarca
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
DIEGO Pomarca12.7K views
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated von Chuckry Maunes
Araling Panlipunan 10 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 10 - MELC Updated
Araling Panlipunan 10 - MELC Updated
Chuckry Maunes13.7K views
QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N... von ARLYN P. BONIFACIO
QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N...QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N...
QUARTER 1 WEEK 3 PAGHAHANDANG NARARAPAT GAWIN SA HARAP NG PANGANIB NA DULOT N...
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok von Crystal Lynn Gonzaga
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Crystal Lynn Gonzaga77.2K views
Araling Asyano Learning Module - Second Quarter von 南 睿
Araling Asyano Learning Module - Second QuarterAraling Asyano Learning Module - Second Quarter
Araling Asyano Learning Module - Second Quarter
南 睿40.6K views
ISYU NG PAGGAWA von edmond84
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWA
edmond8494.1K views
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ... von Joehaira Mae Trinos
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Joehaira Mae Trinos10.9K views
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL521.8K views
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1) von faithdenys
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
faithdenys77.1K views
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor von edmond84
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang SektorKalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat-ibang Sektor
edmond8481.3K views
Banghay aralin sa araling panlipunan 8 (inquiry based-method) von Crystal Mae Salazar
Banghay aralin sa araling panlipunan 8 (inquiry based-method)Banghay aralin sa araling panlipunan 8 (inquiry based-method)
Banghay aralin sa araling panlipunan 8 (inquiry based-method)
Crystal Mae Salazar8.1K views
Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4 von JoeHapz
Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4
Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4
JoeHapz70.4K views
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo von edwin planas ada
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
edwin planas ada79.1K views

Similar a LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx

C4 T9 Sarmiento ppt.pptx von
C4 T9 Sarmiento ppt.pptxC4 T9 Sarmiento ppt.pptx
C4 T9 Sarmiento ppt.pptxJhonMarkSarmiento
173 views40 Folien
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10 von
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10ruth ferrer
200.4K views44 Folien
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop... von
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...RyanVincentSugay
212 views32 Folien
CSE-Demo-LP-2022-AP.docx von
CSE-Demo-LP-2022-AP.docxCSE-Demo-LP-2022-AP.docx
CSE-Demo-LP-2022-AP.docxMaLynFernandez2
151 views7 Folien
yunit 7.docx von
yunit 7.docxyunit 7.docx
yunit 7.docxDexterJamero1
149 views7 Folien
AP10 Q3 MODYUL4.pdf von
AP10 Q3 MODYUL4.pdfAP10 Q3 MODYUL4.pdf
AP10 Q3 MODYUL4.pdfEmz Rosales
1.4K views29 Folien

Similar a LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx(20)

Isyu at Hamong Panlipunan AP 10 von ruth ferrer
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
ruth ferrer200.4K views
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop... von RyanVincentSugay
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
ap10_q3_mod4_pagtanggapatpaggalangsakasariantungosapagkapantaypantay_finalcop...
RyanVincentSugay212 views
AP10 Q3 MODYUL4.pdf von Emz Rosales
AP10 Q3 MODYUL4.pdfAP10 Q3 MODYUL4.pdf
AP10 Q3 MODYUL4.pdf
Emz Rosales1.4K views
(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von Beth Aunab
(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Beth Aunab192 views
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383... von MaryJoyTolentino8
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx von JaiVilla2
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
JaiVilla234 views
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx von jamesmarken1
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptxPresentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
jamesmarken121 views
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx von jamesmarken1
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptxPresentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
Presentation-in-ARAL-PAN-final-3.pptx
jamesmarken121 views
(Kaye Elnas) Kompilasyon ng Akademikong Sulatin sa Piling Larang von Beth Aunab
(Kaye Elnas) Kompilasyon ng Akademikong Sulatin sa Piling Larang(Kaye Elnas) Kompilasyon ng Akademikong Sulatin sa Piling Larang
(Kaye Elnas) Kompilasyon ng Akademikong Sulatin sa Piling Larang
Beth Aunab503 views
Mga karapatang sibil at pulitikal von icgamatero
Mga karapatang sibil at pulitikalMga karapatang sibil at pulitikal
Mga karapatang sibil at pulitikal
icgamatero92.8K views

LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx

 • 1. Learning Packet for Week 5-6 I. LESSON TITLE Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan II. MOST ESSENTIAL LEARNING COMPETENCIES (MELCs) Napapahalagahan ang tugon ng pamahalaan at mamamayan Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon III. CONTENT/CORE CONTENT Karahasan at diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBTQIA+ IV. LEARNING PHASES Learning Activities A. Introduction Panimula Sa araling ito, ilalatag ang impormasyong nagpapakita ng diskriminasyon at karahasan sa mga babae, lalaki, at LGBT. Nakapaloob din sa araling ito ang ilan sa mga halimbawa ng mga nasabing diskriminasyon at karahasan sa ibat’ ibang bahagi ng daigdig. Pagkatapos mong maisagawa ang mga gawain sa modyul na ito ikaw ay inaasahang: 1. Nakatutukoy ng mga batas na nagbibigay proteksiyon at nagsusulong sa kapakanan ng mga kalalakihan, kababaihan, at LGBTQIA+ 2. Nakapagpapaliwanag ng tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+ 3. Nakapagpapakita ng kahalagahan sa pagtugon ng pamahalaan at ng iba’t ibang samahan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+ Karahasan sa Kalalakihan, Kababaihan at LGBTQIA+ Karahasan sa Kalalakihan Maging ang kalalakihan ay biktima rin ng karahasan. Maaaring magsimulaito sa kanilang pamilya at maging sa trabaho. Wala itong pinipiling edad, maging bata man o matanda. Ang pang-aabuso sa kalalakihan ay hindi kinakailangang maging pisikal, ngunit maaaring emosyonal at seksuwal. Marami pa ring mga lalaking biktima ng karahasan ang nahihiyang lumantad at magbahagi ng kanilang karanasan kaya walang malinaw na bilang kung ilan sa kanila ang naging biktima ng pang-aabuso. May kalalakihang nakararanas ng seksuwal na pang-aabuso mula sa kanilang pamilya o mga taong pinagkakatiwalaan nila na maaaring makaapekto sakanilang damdamino emosyon. May mgapagkakataon na silarin ay biktima ng pisikal na pananakit mula sa kanilang asawa o partner. Karahasan sa Kababaihan Learning Area Araling Panlipunan Grade Level 10 Quarter 3RD Date March 28 2022
 • 2. Ayon sa United Nations (UN), ang karahasan sa kababaihan (violence against women) ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na humahantong sa pisikal,seksuwalomental na pananakit o pagpapahirap sakababaihan, kasamanaang mgapagbabanta at pagsikil sakanilang kalayaan. Hindi lamang limitadosa pisikal na pang-aabuso ang violence against women. Maaari rin itong sa paraang berbal, seksuwal, sikolohikal, at ekonomikal. Maraming paraan ang mga kalalakihan upang maipamalas ang kanilang kapangyarihan sa mga kababaihan. Ang pananakit na pisikal ay isang halimbawa nito. Mula sa berbal na pang-aabuso ay nauuwi sa abusong pisikal. Ang lahat ng kababaihang nakaranas ng pisikal na pananakit ay biktima rin ngiba pang anyo ng pang-aabuso. Ang General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action (GABRIELA), ay isang samahan sa Pilipinas na laban sa iba’t ibang anyo ng karahasang nararanasan ng kababaihan na tinagurian nilang Seven Deadly Sins Against Women. Ang mga ito ay ang: 1. pambubugbog/pananakit, 2. panggagahasa, 3. incestat iba pang seksuwal na pang-aabuso, 4. sexual harassment, 5. sexual discrimination at exploitation, 6. limitadong access sa reproductive health, at 7. sex trafficking at prostitusyon. Istatistika ng Karahasan sa Kababaihan 2017 National Demographic and Health Survey (NDHS) a. Isa sa bawat apat (26%) nababaeng may edad 15-49angnakaranas na pananakit na pisikal, seksuwal, at emosyonal. Karamihan sa mga nananakit ay ang mga kasalukuyang asawang lalaki o partner. b. Limang porsyento (5%) na babae ang nakaranas ng seksuwal napananakit. c. Labing-apat na porsyento (14%) na mga babae ang nakaranas ng pisikalna pananakit. d. Isa sa bawat lima (20%) na babaeng may-asawa ang nakaranas ng emosyonalna pananakit mulasa kanilang mga asawao partner. Karahasan sa LGBTQIA+ Patuloy ang pagpatay sa mga miyembro ng LGBTQIA+ sa kabila
 • 3. ng panawagan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan sa lahat ng uri ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ayon sa ulat ng Transgender Europe noong 2015mahigit 1,700 LGBTQIA+ ang biktima ng pagpatay mula 2008-2015. Ang United Nations Human Rights Council ay nagkaroon ng ulat noong 2011 tungkol sa mga ebidensya at kaso ng mga diskriminasiyon at karahasan laban sa mga LGBTQIA+. Ang bansang Uganda ay nagpasa ng batas na AntiHomosexuality Act of 2014 na nagsasaad na ang same- sex relations at marriages ay maaaring parusahan ng panghabambuhay na pagkabilanggo. Hindi lamang kababaihan ang biktima ng karahasang nagaganap sa isang relasyon o ang tinatawag na domestic violence, maging ang kalalakihan ay biktima rin. Ang ganitong uri ng karahasan sa mga kalalakihan ay hindi madaling makita o kilalanin. Ang karahasan ay may iba’t ibang uri: emosyonal, seksuwal, pisikal, at banta ng pang-aabuso. Ito ay maaari ring maganap sa heterosexual at homosexual na relasyon. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Suriing mabuti ang mga larawan. Tukuyin ang mga karahasan atdiskriminasyong ipinakikita ng mga ito. Isulat ang iyong sagot sa isang papel. Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay makaranas o makasaksi ng karahasanat diskriminasyong ipinakita sa mga larawan? B. Development Pagpapaunlad Sa pagkakataong ito mababasa mo ang isang tula na aantig sa iyong damdamin. Unawain mong mabuti ito at sagutan ang pamprosesong tanong.
 • 4. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Pamprosesong tanong: 1. Ano ang mensaheng nais ipabatid ng tula? 2. Ilarawan ang mga tauhan sa tula. 3. Ano-ano ang kanilang pagkakaiba? 4. Bakit nakakaranas ng karahasan at diskriminasyon ang iba’t ibang kasarian? 5. Bilang isang mamamayan, paano ka makatutulong upang mawakasan na ang diskriminasyon at karahasan sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+? B. Tayo ngayon ay nasa makabagong panahon na, subalit hindi pa rin maaalis sa ating lipunan ang patuloy na pakikibaka ng mga iba’t ibang kasarian upang makaiwas sa mga karahasan at diskriminasyon. Sa bansang patuloy na nangingibabaw ang batas, may pagkakataon pa kayang maipakita ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+ ang angking husay nang walang mararanasang diskriminasyon at karahasan? Basahin at unawaing mabuti ang teksto upang malaman mo kung paano mabibigyang proteksyon at benepisyo ang mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+. Sanggunian: Modyul ng Guro Aralin: 1. CEDAW 2. Anti-Violence Against Women and Their Children Act (Republic Act No. 9262) 3. Magna Carta for Women (Republic Act No. 9710)
 • 5. Sa isinagawang pagtatalakay ay nagkaroon ka ng kamalayan sa konsepto ng mga batas na may kinalaman sa karahasan sa kababaihan. Gawain sa Pagkatuto bilang 3: Da-Hu? Panuto: Tukuyin kung ano ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa isang papel. a. CEDAW b. Pamahalaan c. Marginalized Women d. Magna Carta for Women e. Women in Especially Difficult Circumstances f. Anti-Violence Against Women and Their Children Act 1. Layunin nitong itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at ang potensiyal nila bilang alagad ng pagbabago at pag-unlad. 2. Ito ay batas na nagbibigay ng lunas at proteksiyon sa mga kababaihan at anak nito. 3. Ito ang itinalaga ng Magna Carta for Women bilang pangunahing tagapagpatupad ng batas na ito. 4. Sila ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso, armadong sigalot at prostitusyon. 5. Sila ang mga babaeng nasa di-panatag na kalagayan, may limitadong kakayahan, at maralitang-tagalungsod. Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Hanep Salita Panuto: Hanapin at isulat sa isang papel ang mga letrang nakatapat sa bawat bilang upang mabuo ang mga salita.
 • 6. Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Mind Map ko ‘to Panuto: Gumawa ng sariling Mind Map tulad ng nasa ibaba. Punan ito ng mga tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga karahasan at diskriminasyong nararanasan ng iba’t ibang kasarian. Ilahad kung paano ito makatutulong sa iyo bilang isang mag-aaral. C. Engagement Pakikipagpalihan Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Magkalinawan tayo Panuto: Punan ang mga dialogue box sa ibaba, base sa mga tanong na sa kaliwang bahagi ng papel. Isulat ang iyong paliwanag sa 2-3 pangungusap. Isulat ang mga ito sa isang papel. Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: I-minapang Konsepto Panuto: Gumawa ng isang concept map ukol sa napapanahong isyu ng kararahasan at diskriminasyon. Gawing basesahan ang nasa ibaba. Ibigay ang maaaring tugon ng pamahalaan at mamamayan upang maiwasan ito. Isulat ang sagot sa papel. Gawain sa Pagkatuto bilang 8: Aking Aalamin Panuto: Magsaliksik sa internet o magtanong sa iyong mga nakatatandang kasama sa bahay ng mga programa, samahan, batas o ordinansa na nagtataguyod ng mga karapatan ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+ sa iyong pamayanan. Gumawa ng isang talahanayan upang mailagay ang mga nasaliksik. Isulat ang iyong sagot sa isang papel.
 • 7. Gawain sa Pagkatuto Bilang 9: Wall ng Kaalaman Panuto: Kopyahin ang graphic organizer sa ibaba at punan ito ng angkop na mga kasagutan. Isulat ang sagot sa isang papel. D. Assimilation Paglalapat Gawain sa Pagkatuto Bilang 10: Ikampanya mo na! Panuto: Bilang isang mamamayang Pilipino, paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga sa mga tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng kasarian at diskriminasyon sa lipunan? Ilahad ang iyong kasagutan gamit ang isang campaign slogan. Gamiting gabay ang pamantayan sa rubrik. V. ASSESSMENT Sa bahaging ito ay masusukat mo ang iyong kaalaman ukol sa konseptong iyong nabuo sa mga aralin. Gawain sa Pagkatuto Bilang 11 Panuto: Sumulat ng talata na tumatalakay sa kalagayan ng LGBTQIA+ sa ating bansa.
 • 8. VI. REFLECTION Gawain sa Pagkatuto Bilang 12: Makatutulong ako! Panuto: Bilang isang mamamayan, paano ka makatutulong upang maging epektibo ang mga batas na nagbibigay-proteksiyon sa iba’t ibang kasarian? Isulat sa isang buong papel ang iyong kasagutan. Prepared by: VIRGIL B. NIERVA AP MAJOR, BENGUET STATE UNIVERSITY Checked by: