Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

AP3-W5-Q3.docx

  1. DAILY LESSON LOG School: LIMOS-TURKO ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: 3 Teacher: VIRGILIO A. GALARIO JR. Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: MARCH 13-17, 2023 Quarter: 3 – WEEK 5 I. LAYUNIN MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon. Naipapamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon. Naipapamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon. Naipapamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon. Naipapamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon. B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagpapahayag ng may pagmamalaki at pagkilala sa nabubuong kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Nakapagpapahayag ng may pagmamalaki at pagkilala sa nabubuong kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Nakapagpapahayag ng may pagmamalaki at pagkilala sa nabubuong kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Nakapagpapahayag ng may pagmamalaki at pagkilala sa nabubuong kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Nakapagpapahayag ng may pagmamalaki at pagkilala sa nabubuong kultura ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code sa bawat kasanayan) Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon II. NILALAMAN (Subject Matter) Ang Mga Kaugalian, Paniniwala, at Tradisyon ng iba’t ibang Lalawigan sa Rehiyon Ang Mga Kaugalian, Paniniwala, at Tradisyon ng iba’t ibang Lalawigan sa Rehiyon Ang Mga Kaugalian, Paniniwala, at Tradisyon ng iba’t ibang Lalawigan sa Rehiyon Ang Mga Kaugalian, Paniniwala, at Tradisyon ng iba’t ibang Lalawigan sa Rehiyon Ang Mga Kaugalian, Paniniwala, at Tradisyon ng iba’t ibang Lalawigan sa Rehiyon III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay sa Pagtuturo K to12 MELC- GUIDE p 35 K to12 MELC- GUIDE p 35 K to12 MELC- GUIDE p 35 K to12 MELC- GUIDE p 35
  2. 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa LRDMS SLM/ADM/PIVOT Modules SLM/ADM/PIVOT Modules SLM/ADM/PIVOT Modules SLM/ADM/PIVOT Modules B. Iba pang Kagamitang Panturo Audio/Visual Presentation Audio/Visual Presentation Audio/Visual Presentation, Activity Card Audio/Visual Presentation IV. PAMAMARAAN A. Balik –Aral sa nakaraang Aralin o pasimula sa bagong aralin (Drill/Review/ Unlocking of difficulties) Pagmasdan ang mga larawan, tukuyin kung saang lalawigan sa Rehiyon IVA ito makikita. 1. 2. 3. 4. 5. Magbigay ng mga kaugalian ng ating lalawigan/rehiyon. Magbigay ng mga paniniwal sa ating lalawigan o rehiyon. Magbigay ng halimbawa ng kaugalian/ paniniwala/tradisyon sa inyong lalawigan. Summative Test/ Weekly Progress Check B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Motivation) Pagmasdan ang mga larawan. Tukuyin kung anon g kaugaliang ipinapakita nito. Naniniwala ka ba sa pamahiin? Magbigay ng mga paniniwalang gginagawa mo o ng iyong pamilya. Anong mga pagdiriwang bayan ang iyo nang napuntahan? Ano ang mga napansin mop sa mga pagdiriwang na ito?
  3. C.Pag- uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presentation) Ano-ano ang mga kaugalian sa inyong bayan? Ginagawa pa ba ito sa bayan ninyo? Dapat ba itong ipagmalaki? Tingnan ang larawan. Ano ang nakikita ninyo? Anong paniniwala ang tinutukoy nito? Pagmasdan ang mga larawan. Anong pagdiriwang ang ipinakikita sa larawan? Ano ang inyong paniniwala sa pagdiriwang ng piyesta? Ilahad at talakayin ang aralin gamit ang mga nasa talahanayan. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan No I (Modeling) Ang kaugalian ay gawi o kasanayan ng isang pangkat ng lipunan na karaniwang namamana ng bawat henerasyon at sa susunod pang henerasyon. Ang paniniwala ay nagmumula sa sariling pagmamasid, pagbabasa at pakikiniog sa paniniwala o turo ng ibang tao. Tinatawag din itong pilosopiya ng buhay. Ang tradisyon ay koleksyon ng mga paniniwala, opinyon, mga kwento, alamat, kultura at pamantayang panlipunan na karaniwang isinasalin mula sa isang henerasyon papunta sa isa pa. Mga tradisyon sa ating lalawigan/rehiyon: 1. Pista 2. Harana 3. Pamamanhikan 4. Senakulo 5. Simbang gabi 6. Ramadan Araw ng Pasasalamat Ang bawat lalawigan sa isang rehiyon ay may iba-ibang paniniwala, kaugalian, at tradisyon na nakabatay sa kanilang kultura. Ang mga ito ay kinagawian na bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Mahalaga ito sa isang lugar sapagkat ang kanilang kultura ang kumakatawan at sumasalamin sa yaman ng kanilang lugar. Karamihan sa kaugalian, paniniwala, at tradisyong ito ay may kaugnayan sa kanilang pananampalataya.
  4. Ang pagdaraos ng mga kapistahan ay nagsimula sa mga ritwal at seremonya ukol sa mga espiritu at diyos- diyosan noong unang panahon. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan No. 2. ( Guided Practice) Mga kaugalian sa ating lalawigan/rehiyon: 1. Pagmamano 2. Paggamit ng po at opo 3. Pagbubuklud-buklod ng pamilya 4. Pagtanaw ng utang na loob 5. Pakikisama 6. Bayanihan Pagsasalo-salo Mga paniniwala sa ating lalawigan/rehiyon: 1. Bawal kumanta sa harap ng kalan 2. Bawal isukat ang damit pangkasal 3. Bawal matuluan ng luha ang kabaong 4. Bawal maggupit ng kuko sa gabi Malas ang makabasag ng pinggan kapag may okasyon Ang pagdaraos ng mga kapistahan ay nagsimula sa mga ritwal at seremonya ukol sa mga espiritu at diyos- diyosan noong unang panahon. Ang Pahiyas Festival ay ginaganap tuwing ika -15 ng Mayo sa Lucban, Quezon . Ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas na ang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. Ang mga magsasaka ay naghahandog ng kanilang mga naaning mga pagkain sa simbahan bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanilang masaganang ani. Sa lalawigan ng Quezon ang tinawag na Niyogyugan Festival ay naglalayong ipakita ang puno ang buhay na naging pangunahing mapagkukunan ng kita ng karamihan sa mga taga- Quezon noong unang bahagi ng siglo. Ang Higantes Festival ay isang sekular na pagdiriwang na pinasimulan ng Munisipalidad ng Angono upang ipahayag ang pasasalamat sa tagapagtaguyod nito na si Pangkatang Gawain Pangkatin ang mga mag- aaral. Magtala ng mga ginagawang kaugalian, paniniwala at tradisyon. Kaugalian 1. _______________________. 2. _______________________. Paniniwala 1. _______________________. 2. _______________________. Tradisyon 1. _______________________. 2. _______________________.
  5. Saint Clement sa parada ng mga higante na ginaganap sa Linggo bago ang pagdiriwang ng a sa panahon ng Pilgrimage Season sa Mayo. Iyon ang dahilan kung bakit kilalang- kilala ang Antipolo bilang Pilgrimage City ng Pilipinas. Ang Sumakah ay isang pagpapaikling-salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka na ginamit dati bilang isang paraan ng transportasyon. Ang piyesta ay nilikha upang itaguyod ang mga produkto ng Antipolo. Ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo. F.Paglilinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment ( Independent Practice ) Tumawag ng mga mag-aaral na bubunot ng papel sa loob ng kahon na naglalaman ng iba’t ibang kaugalian. Isagawa ang nakasulat sa nabunot na papel. Pahulaan sa klase (sa loob lamang ng 1 minuto) sa pamamagitan ng “character charades”. Pangkatang Gawain Hatiin ang klase sa limang pangkat. Pag-usapan sa bawat pangkat kung ano pang mga paniniwala ang nakikita o naririnig sa ating lalawigan o rehiyon. Itala ito sa papel at iulat sa klase. Pag-uulat ng pangkatang gawain. G. Paglalapat ng aralin sa pang araw araw na buhay (Application/Valuing) Bakit natin kailangang ipagmalaki/ pahalagahan ang mga kaugalian ng ating lalawigan? Ano-ano pang mga paniniwala sa inyong bayan o lugar ang patuloy pa rin ninyog ginagawa? Ibahagi ang paniniwalang ito sa klase. Paano mo mapapahalagahan ang mga tradisyon ng ating lalawigan/rehiyon? Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga kaugalian, paniniwala at mga tradisyon ng ating lugar? H. Paglalahat ng Aralin (Generalization) Ano ang kaugalian? Ano-ano ang mga kaugalian na nakikita pa din natin sa kasalukuyan? Ano ang paniniwala? Magbigay ng mga paniniwala sa ating lalawgan o rehiyon? Ano ang tradisyon? Ano-ano ang mga tradisyon ng ating rehiyon? Magbigay ng nga mga pagdiriwang sa ating lalwigan/rehiyon. Ano-ano ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa ating lugar?
  6. I. Pagtataya ng Aralin Panuto: Magtala ng mga kaugalian sa ating sariling lalawigan o rehiyon. Panuto: Magtala ng mga paniniwala sa ating sariling lalawigan o rehiyon. Panuto: Tukuyin ang mga isinasaad ng bawat pangungusap. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. 1. Lugar kung saan ipinagdiriwang ang Higantes Festival. 2. Tumutukoy sa isang matangkad at matayog na 'katiwala' o hacienda caretaker. 3. Pinaikling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka. 4. Kinilala ang bilang Pilgrimage City ng Pilipinas. 5. Buwan kung kailan ginaganap ang Pahiyas Festival. Panuto: Isulat ang salitang “tama” kung ang pahayag ay tama, at “mali” naman kung ito ay mali. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. _____ 1. Karamihan sa kaugalian, paniniwala, at tradisyong ito ay walang kaugnayan sa kanilang pananampalataya. _____ 2. Ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas na ang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. _____ 3. Ang bawat lalawigan sa ating rehiyon ay may kani- kaniyang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon. _____ 4. Ang Sumakah ay isang pagpapaikling-salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka. _____ 5. Niyogyogan Festival ay naglaalayon ipakita ang puno ang buhay na naging pangunahing mapagkukunan ng kita ng karamihan sa mga taga-Quezon noong unang bahagi ng siglo. J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin (Assignment) Gumawang scrapbook na nagpapakita ng pagmamalaki sa natatanging kaugalian sa kinabibilangang rehiyon.(Rehiyong IV-A). Magtanong sa magulang kung ano pa ang alam nilang kaugalian, paniniwala at tradisyon na ginagawa sa kanilang lugar. Gumawa ng scrapbook na nagpapakita ng pagmamalaki sa natatanging tradisyon,sa kinabibilangang rehiyon.(Rehiyong IV-A). Gumawa ng likhang sining na nagpapakita ng pagmamalaki sa natatanging kaugalian, paniniwala, at tradisyon. Gawin ito sa pamamagitan ng pagguhit, tula, o awit. Gumawa ng likhang sining batay sa iyong kakayahan. V. Mga Tala VI. Pagninilay
  7. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawaing remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation C. Nakakatulong ba ang remedia? Bilang ng mag aaral na nakaunawa sa aralin ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson D. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. Anong suliraninang aking __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude
  8. nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works G. Anong gagamitang pangturo ang aking nadibuho na nais kung ibahagi sa mga kapwa ko guro? Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition
Anzeige