Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Loonjournaal 2012 2013,38,39,40,41

592 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Loonjournaal 2012 2013,38,39,40,41

  1. 1. Uitgave van ANB – mei 2012 – nr. 38InleidingVoor u ligt het 38e exemplaar van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal de werknemer een geheel andere functie gaat vervullen, kunt u opnieuwinformeert Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. u over zaken, een proeftijd afspreken.die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. HetANB-loonjournaal verschijnt eenmaal per kwartaal en is door medewerkers Omzettenvan Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. met zorg samen- Als de proeftijd niet volgens de regels is afgesproken, is het proeftijdbedinggesteld. Noud Smits, directeur ANB B.V. nietig. Dat houdt in dat er feitelijk geen proeftijd is afgesproken. De werk- nemer moet zich wel beroepen op die nietigheid. Als u in geval van zo’nProeftijdbeding arbeidsovereenkomst niet bestaande proeftijd de arbeidsovereenkomst opzegt, kan dat behoorlijke financiële gevolgen hebben. U moet dan bijvoorbeeld alsnog het loonDe proeftijd die de werkgever en de werknemer afspreken is een mooie betalen, of u krijgt zelfs een schadevergoeding opgelegd, als het ontslagperiode om elkaar af te tasten. Tijdens de proeftijd kunnen de wegen na- onregelmatig of kennelijk onredelijk is. Een ongeldig proeftijdbeding kunt umelijk zonder gevolgen weer eenvoudig scheiden. Uiteraard is een proef- niet omzetten in een geldig proeftijdbeding. Zorg er dus altijd voor dat u detijdbeding wel aan de nodige regels gebonden. Afwijken van deze regels proeftijd meteen goed afspreekt.kan vervelende financiële gevolgen hebben. Verkenning loonsomheffingHet voordeel van een proeftijd is dat zowel de werkgever als de werknemertijdens die periode de arbeidsovereenkomst op ieder moment kan opzeg- De overheid is bezig met een aantal maatregelen om met betrekking tot degen. Dit houdt in dat u de reguliere voorschriften voor ontslag niet hoeft te loonadministratie een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfs-volgen. Na de proeftijd gelden die voorschriften wel. leven te bewerkstelligen. Hiervoor is de werkkostenregeling, waar we u al eerder over hebben bericht, in het leven geroepen en streeft men naar eenStrijd uniformering van het loonbegrip. Deze uniformering van het loonbegripEr kleven dus geen gevolgen aan een opzegging tijdens de proeftijd. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2013 geen verschil meer zal zijn tussenbetekent dat er geen opzegtermijn geldt, er geen ontslagvergunning van het loon voor loonheffing, loon voor sociale verzekeringen en loon voorUWV WERKbedrijf nodig is en de opzegging niet vernietigbaar, onregel- inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Daarnaast komen allematig of kennelijk onredelijk kan zijn. Het ontslag geldt met onmiddellijke premies werknemersverzekeringen voor rekening van de werkgever eningang en zonder schadeloosstelling. Alleen een ontslag in strijd met het wordt de WW-franchise afgeschaft. Het doel hiervan is, dat de werkgeveralgemene discriminatieverbod (sekse, huidskleur, ziekte, zwangerschap) dan de verschillende premiepercentages bij elkaar op kan tellen en dezekan u toch schadeplichtig maken. Ook als het ontslag te wijten is aan een los kan laten op dezelfde premiegrondslag.slechte sollicitatieprocedure of aan slecht werkgeverschap, kunt u – ondankseen beroep op het proeftijdbeding – toch schadeplichtig worden gesteld. Nu wil het kabinet nog een stap verder gaan in de vereenvoudiging van deDe werknemer moet er dan wel werk van maken. Maar ook de werk- loonheffingen en heeft onlangs het rapport Verkenning Loonsomheffingnemer kan schadeplichtig zijn als hij of zij tijdens de proeftijd opzegt en gepubliceerd. In dit rapport wordt ingegaan op de uiteenlopende belangenbijvoorbeeld duidelijk is dat de arbeidsovereenkomst alleen is gebruikt als van werkgevers, werknemers, burgers en overheid en worden de rand-onderhandelingsargument bij een andere werkgever. voorwaarden genoemd voor het vorm geven van de loonsomheffing. In zijn meest verregaande vorm betekent de loonsomheffing: een heffing bij deAfwijken werkgever in de vorm van één uniform tarief over de totale loonsom van deDe proeftijd mag maximaal één maand bedragen. Alleen bij een arbeids- werkgever. De berekening van de afdracht loonheffingen, sociale verzekeringen enovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of voor onbepaalde inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet is dan dus niet meertijd, mag de proeftijd twee maanden zijn. Er geldt geen minimumperiode en afhankelijk van de individuele kenmerken van de werknemers, bijzondereeen proeftijd is dan ook geen verplichting. Een cao kan afwijken van deze voorwaarden of omstandigheden. De overheid zal jaarlijks het uniformeregels, maar nooit een proeftijd van meer dan twee maanden bevatten. tarief vast gaan stellen. Het is echter nog maar de vraag hoe dit eruit gaatVerder moet dezelfde periode aan proeftijd gelden voor de werkgever en zien. Het is zelfs nog niet duidelijk of er één tarief komt voor alle werkge-de werknemer. Verlenging van de proeftijd is mogelijk als hiervoor wet- vers, voor groepen van werkgevers of dat deze per werkgever vastgesteldtelijke ruimte bestaat, bijvoorbeeld als er twee maanden proeftijd mogelijk gaat worden.waren geweest, maar u slechts één maand heeft afgesproken, dan kande proeftijd met een maand worden verlengd, overigens alleen bij cao. De heffing van het uniforme tarief over de collectieve loonsom is pas goedAls u een te lange proeftijd afspreekt of de arbeidsovereenkomst buiten mogelijk als de personenkring gelijk aan elkaar is. Momenteel zijn er nogde proeftijd beëindigt, is een beroep op het proeftijdbeding niet mogelijk. verschillen in de diverse personenkringen. Zo zijn bijvoorbeeld de regels omtrent loonheffingen verschillend voor o.a. Directeuren Grootaandeel-Mondeling houder en stagiaires ten opzichte van “gewone” werknemers. Om deZowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – zelfs als dit loonsomheffing goed vorm te kunnen geven is het uitgangspunt: één tarief,maar een korte periode is – als voor onbepaalde tijd kunt u een proeftijd één grondslag en één personenkring.afspreken. De proeftijd moet u schriftelijk overeenkomen. Een mondelingafgesproken proeftijd is niet rechtsgeldig. Dat houdt in dat de werknemer Het door het kabinet gepubliceerde rapport neemt geen definitieve beslissingenkan stellen dat er geen proeftijd is afgesproken. Een opzegging leidt dan over bovenstaande wijzigingen, maar is bedoeld als een beginpunt voortot een nietig of schadeplichtig ontslag. Een cao kan zelfs een proeftijd bevatten discussies met als einddoel een administratieve lastenverlichting voor alledie ook geldt als dit niet in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, onder betrokken partijen. Een complete uniformering is echter niet reëel als menvoorwaarde dat de cao zowel de werkgever als de werknemer bindt. het progressieve belastingstelsel in stand wil houden. De sterkste schouders zullen uiteraard de zwaarste lasten moeten blijven dragen, dus zal er uiteindelijkWisseling toch een vorm van individualisering plaats moeten vinden. Deze individualiseringU mag alleen bij een eerste arbeidsovereenkomst een proeftijd afspreken. zou dan via de inkomstenbelasting plaats moeten gaan vinden, wat bete-Bij een contractverlenging of als de werknemer later opnieuw in dienst kent dat werkelijk iedereen in de toekomst aangifte inkomstenbelastingtreedt, kunt u dus niet weer een proefperiode afspreken. Dit kan zelfs moet doen. Wil men echter een daadwerkelijke lastenverlichting (en geenniet als er tussen uitdiensttreding en latere indiensttreding meer dan drie lastenverschuiving) bewerkstelligen, dan zal ook een vereenvoudiging inmaanden zitten en er dus een nieuwe keten aan arbeidsovereenkomsten de inkomstenbelasting doorgevoerd moeten worden.ontstaat. Ook als een werknemer bij een andere werkgever in dienst treedtdie als opvolger van de oude werkgever kan worden gezien, mag geen De loonsomheffing kan pas definitief volledig worden ingevoerd als deproeftijd worden afgesproken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vereenvoudigingen in zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting zijn afge-werknemer die na een uitzendperiode bij de vroegere inlener in dienst rond. In de Verkenning Loonsomheffing wordt daarom een schets gegeven vankomt of een wisseling van werkgever binnen concernverband. Alleen als een eindbeeld op langere termijn. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
  2. 2. Richtlijnen bij een zieke werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij of zij op grond van de Wet WIA recht op een IVA- uitkering (inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschik-Ziekteverzuim komt voor in alle organisaties. Wat moet u nu precies doen ten).vanaf de eerste dag dat de werknemer zich ziek heeft gemeld tot en methet tweede ziektejaar? In dergelijke situaties geeft het UWV geen oordeel over de geleverde re-integratie-inspanningen. Re-integratie is dan immers niet aan de orde.Als één van uw werknemers ziek is moet u er samen met uw werknemeralles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat Meld je werknemer beterkan zijn eigen werk zijn, maar ook ander passend werk binnen uw bedrijf. Heeft de werknemer zich bij u weer beter gemeld, geef dan binnen 2 werkdagenOf, als dat niet lukt, werk bij een andere werkgever. U als werkgever krijgt na deze melding de hersteldmelding door aan de arbodienst of bedrijfsarts.te maken met allerlei regels en verplichtingen. Daarom hierbij een handig Indien de werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, dan meldt u hem ofvereenvoudigd stappenplan: haar vanzelfsprekend beter bij het UWV.Meld je werknemer ziek Betaling loonheffingenZodra de werknemer zich bij u ziek heeft gemeld, kunt u zijn verzuim enziekmelding doorgeven aan uw arbodienst of bedrijfsarts. Vaak wordt Vanaf 2012 wordt de ”Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen”ziekengeld verzekerd bij een ziekteverzuimverzekeraar. Om aanspraak te niet meer verstuurd door de Belastingdienst. U krijgt ook geen acceptgirokunnen maken op een eventuele uitkering van deze verzekering zal u ook meer. Wel blijft de Belastingdienst u aan het eind van elk aangiftetijdvakbij hen een melding van het ziekteverzuim in moeten dienen. Indien de een e-mail sturen, tenminste als u op het beveiligde deel van de websitewerknemer ook recht heeft op een ziektewetuitkering, moet u de werknemer van de Belastingdienst hebt aangegeven dat u een e-mailnotificatie wiltuiterlijk op de vierde ziektedag ziekmelden bij het UWV. ontvangen. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk dat op de “Aangiftebrief loonheffingen” staat. Het betalingskenmerk staat ook afge-Een werknemer kan recht hebben op een ziektewetuitkering indien: drukt op het overzicht “Loonaangifte totalen op papier”, dat u periodiek- het dienstverband eindigt tijdens ziekte; van ons ontvangt.- er sprake is van een oproep- of uitzendkracht, die bij ziekte geen recht heeft op loondoorbetaling; Het moment waarop uw betaling op de rekening van de Belastingdienst- hij/zij een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek is; staat, bepaalt of uw betaling op tijd is. Betalingen kunt u doen op rekening-- hij/zij een bijzonder dienstverband heeft (bijvoorbeeld stagiair, thuis- nummer 2445588, ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn o.v.v. werker of freelancer); het juiste betalingskenmerk. Als u geen of een onjuist betalingskenmerk- er sprake is van een arbeidsgehandicaptestatus; vermeldt, is het mogelijk dat uw betaling niet of niet tijdig verwerkt kan- hij/zij minder dan vier weken geleden uit dienst is gegaan en ziek wordt worden. U kunt dan een naheffingsaanslag krijgen. Het betalingskenmerk (nawerking); is voor iedere aangifte en aanslag verschillend. Wees hier zorgvuldig mee.- er sprake is van vrijwillige verzekering voor de ziektewet. De betaling moet op de rekening staan op de datum die staat in deIndien geen van deze opties van toepassing is, hoeft u pas in de 42e ziek- “Aangiftebrief loonheffingen”. Als die datum valt op een zaterdag, zondagteweek aangifte te doen bij UWV. U zult dan gedurende een maximale of een algemeen erkende feestdag, moet de betaling vóór die datum op deperiode van twee jaar het loon van uw werknemer door moeten betalen. rekening van de Belastingdienst staan. Betaal nooit voor het begin van hetNa twee jaar kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. aangiftetijdvak, want dan kan uw betaling niet verwerkt worden. Als u de aangifte te laat betaalt, of als u niet of te weinig betaalt, geldt het volgende:Houd contact met je werknemerNeem tijdens de verzuimperiode regelmatig contact op met uw werknemer, U betaalt te laatzodat u weet wanneer u hem terug kunt verwachten. Indien er sprake is U betaalt te laat als uw betaling na de uiterste betaaldatum bij devan regelmatig kort verzuim kunt u aan uw werknemer voorstellen om het Belastingdienst binnenkomt. Als u alsnog betaalt binnen de coulancetermijn,spreekuur van een bedrijfsarts te bezoeken. Deze kan vaak achterhalen krijgt u mogelijk geen boete. De coulancetermijn begint na de uiterstewat het regelmatige verzuim veroorzaakt. betaaldatum en eindigt 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum.Laat een probleemanalyse maken Er zijn drie mogelijkheden:Uiterlijk in de zesde week dat de werknemer ziek is, is de bedrijfsarts of 1. U betaalt te laat, maar binnen de coulancetermijn.arbodienst verplicht om een probleemanalyse te maken. Hierin staan de In dit geval zijn er twee mogelijkheden:oorzaak en klachten van het verzuim nauwkeurig in beschreven. Verderstelt de arts vast of, hoe en wanneer de werknemer weer aan het werk kan. betaalverzuimboete. U krijgt wel een verzuimmededeling.Bekijk samen met een arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden betaalverzuimboete van 2% van het te laat betaalde bedrag metEen arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van re-integratie en een minimum van € 50 en een maximum van € 4.920.bekijkt op welke manier de werknemer zijn eigen werk weer uit kan 2. U betaalt te laat en na de coulancetermijn.oefenen. Indien de werknemer zijn eigen werk niet meer kan doen, In dit geval krijgt u een betaalverzuimboete van 2% van het te laat betaaldeonderzoekt de arts of er ander werk is dat hij kan gaan uitvoeren. Als bedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 4.920.er geen passend werk is binnen uw organisatie, moet u samen met 3. U betaalt te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn.uw werknemer op zoek naar werk bij een andere werkgever. Leg alle In dit geval krijgt u voor het totaal te laat betaalde bedrag (het totaalre-integratieafspraken vast in een document en zorg ervoor dat de werknemer van het bedrag dat u binnen en na de coulancetermijn hebt betaald) eenhier een kopie van krijgt. betaalverzuimboete van 2% met een minimum van € 50 en een maximum van € 4.920.Meld je werknemer ziek bij het UWVIndien de werknemer langdurig afwezig is door ziekte, dan meldt u dit U betaalt niet of te weiniguiterlijk in de 42e ziekteweek bij het UWV. U kunt deze ziekmelding (42e Hebt u op het moment waarop de Belastingdienst controleert (een deelweeksmelding) digitaal doen of met een door u aangevraagd account via van) uw aangifte niet betaald? Dan krijgt u een naheffingsaanslag met eenhet werkgeversportaal op de website van het UWV. Indien de werknemer betaalverzuimboete van 2% van het niet-betaalde bedrag met een mini-langer dan anderhalf jaar ziek is, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. De mum van € 50 en een maximum van € 4.920. Hebt u ook een gedeelte teWIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en vervangt de vroegere WAO. laat betaald? Dan berekent de Belastingdienst de boete over het totaal van het niet-betaalde en het te laat betaalde bedrag.Indien tijdens de wachttijd al sprake is van volledige en duurzame arbeids-ongeschiktheid, kan de werknemer vervroegd een WIA-aanvraag doen Let op!en kan de wachttijd dus worden verkort. Dit bespaart u als werkgever Als u door een correctie een bedrag moet bijbetalen, is er meestal ookop de loonkosten. Als de werknemer inderdaad volledig en duurzaam sprake van een betaalverzuim. Voor meer en uitgebreide informatie omtrent bovenstaande onderwerpen en andere nieuwsfeiten, raadpleegt u uw ANB-relatiebeheerder, of onze website www.anb.nl. Administratie~ en Adviesburo Noord-Brabant B.V. Postbus 7137 ! 5605 JC Eindhoven ! Tel. (040) 250 45 55 ! Fax (040) 250 45 44 ! email@anb.nl ! www.anb.nl
  3. 3. Uitgave van ANB – augustus 2012 – nr. 39InleidingVoor u ligt het 39e exemplaar van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal vereiste zekerheid hebben gesteld jaarlijks een verklaring af. U weet daninformeert Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. u over zaken, dat het storten op de g-rekening, voor de werkmaatschappijen die onder-die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het deel uitmaken van zo’n in een OESO-land beursgenoteerde uitzendonder-ANB-loonjournaal verschijnt eenmaal per kwartaal en is door medewerkers neming, in principe niet is vereist.van Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. met zorg samen-gesteld. Noud Smits, directeur ANB B.V. Als u zeker wilt weten of u gevrijwaard bent moet u nagaan of:Vrijwaring van aansprakelijkheid voor inleners • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent, beschikt van arbeidskrachten over een verklaring van de Belastingdienst. De uitzendonderneming kan u hierover informeren;Leent u weleens arbeidskrachten in van een uitzendbureau? Zo ja, dan • De werkmaatschappij waarvan u inleent, in het SNA-register staatloopt u als inlener van arbeidskrachten het risico aansprakelijk te worden vermeld.gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die het uitzendbureau,waarvan u de arbeidskrachten heeft ingeleend, niet heeft betaald. De Overgangsregelingfinanciële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt De gewijzigde voorwaarden voor vrijwaring zijn in gegaan per 1 juli 2012.door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de Voor stortingen op de g-rekening gedaan vóór 1 juli 2012 geldt het ‘oude’uitlener. Ondanks die storting kunt u toch nog aansprakelijk worden ge- regime; dat wil zeggen dat inleners vrijwaring kunnen krijgen tot het bedragsteld als achteraf blijkt dat meer loonheffingen of omzetbelasting verschul- dat zij op de g-rekening van de uitlener hebben gestort. Stortingen op dedigd is dan het bedrag dat u op de g-rekening van de uitlener heeft gestort. g-rekening gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op tijdvakken ge- legen vóór 1 juli 2012 volgen ook het ‘oude’ regime. Voor stortingen opWijziging per 1 juli 2012 de g-rekening gedaan na 1 juli 2012 die betrekking hebben op tijdvakkenPer 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk gelegen na 1 juli 2012 geldt het nieuwe regime.kunt worden gesteld gewijzigd. Als u aan deze gewijzigde voorwaardenvoldoet, kunt u een beroep doen op de zogenoemde “disculpatieregeling” Wijziging 30%-regelinginlenersaansprakelijkheid. U wordt dan niet aansprakelijk gesteld, ook nietals achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting De 30%-regeling is een fiscale faciliteit die veel wordt toegepast bij uit hetheeft afgedragen. buitenland afkomstige werknemers die in Nederland komen werken. Zij maken veelal extra kosten voor reis en verblijf. Het doel van de regelingDe voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn: is enerzijds het voor buitenlandse werknemers aantrekkelijk maken om in Nederland te komen werken door toepassing van een lager belastingtarief1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet en anderzijds het verminderen van de administratieve lasten van een werk- aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het gever. De faciliteit bestaat eruit dat deze werknemers 30% van hun salaris register van de Stichting Normering Arbeid (SNA); onbelast mogen genieten; dit wordt namelijk gezien als een kostenvergoe-2. U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g- ding voor de genoemde extra kosten. rekening van de in het SNA-register opgenomen uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing is, De 30%-regeling geldt voor werknemers die een dienstbetrekking heb- stort u 20% van het factuurbedrag; ben. De 30%-regeling moet door middel van een gezamenlijk verzoek van3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden: de werkgever en de werknemer binnen vier maanden na aanvang van de • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de werkzaamheden van de werknemer worden aangevraagd bij de Belasting- omzetbelasting daaraan stelt; dienst. Alsdan geldt de 30%-regeling vanaf aanvang dienstverband; wordt • Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de het verzoek later gedaan, dan geldt de 30%-regeling pas na de maand factuur betrekking heeft wordt vermeld; waarin de aanvraag is gedaan. • Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld; Met ingang van 1 januari 2012 is de 30%-regeling voor werknemers die • De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld; naar Nederland komen aangescherpt op de volgende punten:4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur; • Het schaarste- en deskundigheidsvereiste;5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens • De eerdere periode van verblijf of werkzaamheden in Nederland; met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de • De definitie van het begrip ‘ingekomen werknemer’. betalingen direct kunnen worden teruggevonden;6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen; Het schaarste- en deskundigheidsvereiste7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende Het schaarste- en deskundigheidsvereiste houdt in dat een werkne- werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning mer, om te kwalificeren voor toepassing van de 30%-regeling, specifieke beschikt. deskundigheid moet hebben die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Per 1 januari 2012 is hier een inkomenseisOverigens zijn niet alle voorwaarden nieuw. Aan de voorwaarden genoemd aan gekoppeld. Werknemers met een salaris van ten minste € 35.000in de punten 3 t/m 5 moest u als inlener ook voor 1 juli 2012 voldoen. Aan worden geacht deze specifieke deskundigheid te bezitten. Daarnaast isde voorwaarden genoemd onder de punten 6 en 7 moet u voldoen bij een het in bepaalde gevallen van belang om de schaarste nog op de gebruike-beroep op de matiging van het anoniementarief. lijke manier aan te tonen.Alternatief voor het storten op de g-rekening De eerdere periode van verblijf of werkzaamheden in NederlandEen aantal (grote) in een OESO-land beursgenoteerde uitzendonder- De maximale looptijd van de 30%-regeling is verkort van tien naar achtnemingen die in Nederland actief zijn, kunnen als alternatief voor het jaar. Per 1 januari 2012 wordt iedere periode van verblijf of van werkzaam-storten op de g-rekening zekerheid stellen voor de betaling van de heden in Nederland over de afgelopen 25 jaar afgetrokken van de looptijd.loonheffingen en omzetbelasting. Als u arbeidskrachten inleent van eendergelijke beursgenoteerde uitzendonderneming dan geldt niet de voor- Wisseling werkgeverwaarde dat u 25% van het factuurbedrag op de g-rekening moet storten. Wanneer de werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regelingU kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendon- wisselt van werkgever, kan de 30%-regeling bij de nieuwe werkgeverderneming en desondanks een beroep doen op de hiervoor genoemde worden voortgezet. De totstandkoming van de arbeidsovereenkomst metdisculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid, zodat u niet aansprakelijk de nieuwe inhoudingsplichtige wordt het nieuwe meetpunt. Dit betekentwordt gesteld. De Belastingdienst geeft aan uitzendondernemingen die de dat de werknemer die binnen drie maanden na het einde van de tewerk-
  4. 4. stelling een nieuw contract tekent, maar pas na vier maanden begint met moetkomingen op grond van artikel 10 van de Wet tegemoetkoming chro-zijn nieuwe tewerkstelling, toch in aanmerking komt voor de voortzetting nisch zieken en gehandicapten en uitkeringen op grond van de Uitkerings-van de 30%-regeling. wet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen. De eindheffing over deze uitkeringen wordt berekend op basis van het gebruteerde ta-Definitie ‘ingekomen werknemer’ beltarief.Als extra voorwaarde voor toepassing van de 30%-regeling geldt per 1januari 2012 dat deze alleen geldt voor werknemers die minimaal 150 Loon met een bestemmingskarakterkilometer van de Nederlandse grens woonden voordat zij in Nederland De wetgever heeft erin voorzien om bepaalde loonemolumenten te kwalifi-gingen werken. Concreet betekent dit dat toepassing van de 30%-regeling ceren als loon met een bestemmingskarakter waarop de inhoudingsplich-voor werknemers die uit de directe buurlanden (zoals België of Duitsland) tige eindheffing moet toepassen. Het gaat onder andere om de vergoedingkomen in veel gevallen niet langer mogelijk zal zijn. van aan- en verkoopkosten van woningen bij een zakelijke verhuizing, vergoeding van parkeergelden en uitkeringen en verstrekkingen voor deOvergangsrecht compensatie van het verlies van een persoonlijke zaak van de werknemerDe beperking van de looptijd tot acht jaar en de verruiming van de tijdens het uitoefenen van de dienstbetrekking. Bij de berekening van dekortingsregeling gelden niet voor 30%-regelingen die al voor 1 eindheffing over loon met een bestemmingskarakter is het enkelvoudigejanuari 2012 werden toegepast. 30%-regelingen die op 1 januari 2012 tarief van toepassing.meer dan vijf jaar werden toegepast (dat wil zeggen: voor 1 januari 2007zijn ingegaan), houden in ieder geval gedurende de resterende looptijd Pseudo-eindheffingenrecht op de 30%-regeling. Als een werknemer in 2012 uit dienst gaat, moet de werkgever onder be- paalde omstandigheden 30% belasting betalen over het excessieve deelLoonheffing als eindheffing van de vertrekvergoeding van deze werknemer. Het toetsloon van deze werknemer moet meer bedragen dan € 531.000 en de vertrekvergoedingNormaal gesproken drukt de loonheffing op de werknemer, maar in be- moet hoger zijn dan het toetsloon. Een andere pseudo-eindheffing (tegenpaalde gevallen komt deze voor rekening van de werkgever. Dit zijn de 15%) is de backservice bij een eindloonstelsel. Het gaat dan om dezogenaamde eindheffingen. Om naheffingsaanslagen en boetes te voor- situatie waarin de werknemer, die uit dienst treedt, een loonsverhogingkomen is het voor de werkgever belangrijk om te weten wanneer het toe- ontvangt en de werkgever de bestaande pensioenaanspraken over depassen van de eindheffing verplicht is en hoe deze moet worden berekend. achterliggende dienstjaren aanvult. Of de werkgever neemt een werk- nemer in dienst en deze werknemer gaat bij hem meer verdienen dan bijDe ingehouden loonheffing is een voorheffing die de werknemer kan verre- zijn vorige werkgever. De werknemer koopt bij de nieuwe werkgever ver-kenen in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Past volgens een pensioentekort in.de werkgever de eindheffing toe, dan is de loonheffing niet verrekenbaar.Over loonbestanddelen waarop de werkgever eindheffing toepast betaalt VUT-regelingenhij in beginsel alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen. De inhou- Over de uitkeringen (de werkgeversbijdragen en -premies) uit regelingendingsplichtige moet de eindheffing aangeven op de aangifte loonheffingen voor vervroegd uittreden en het omslaggefinancierde deel van pre-in het betreffende loontijdvak. De eindheffing draagt hij samen af met de pensioenregelingen betaalt de werkgever een eindheffing van 52%.‘normale’ loonheffingen. TipTariefstelling De Belastingdienst kan in sommige gevallen ook een ontslagvergoedingWelk tarief van toepassing is, hangt af van de soort eindheffing. Voor de aanmerken als een VUT-regeling. Als de werkgever hierover meer duidelijk-berekening van de verschuldigde eindheffing gelden de volgende tarieven: heid wil, kan hij vóór het uitbetalen van de ontslagvergoeding de Belastingdienst benaderen.• het enkelvoudige tarief bedraagt maximaal 52% en wordt vastgesteld op basis van wettelijke tabellen. Dit tarief wordt berekend als een per Werkkostenregeling centage van het jaarloon van de werknemer. Het tarief is afhankelijk Als de werkgever gebruik maakt van de werkkostenregeling (WKR) kan hij van de leeftijd van de werknemer en van de vraag of de loonheffings- maximaal 1,4% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon besteden aan korting van toepassing is; onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. Over het• het (gebruteerde) tabeltarief bedraagt maximaal 108,30% en wordt op meerdere betaalt hij alleen loonbelasting in de vorm van een eindheffing een soortgelijke wijze als het enkelvoudige tarief vastgesteld op basis van 80%. De werkgever die heeft gekozen voor de WKR mag de volgende van wettelijke tabellen; eindheffingen niet toepassen:• het vaste tarief van 15%, 20%, 30%, 45%, 52%, 75% of 80%;• een vast bedrag van € 300 op jaarbasis. Dit geldt alleen voor de werk- • bezwaarlijk te individualiseren loon; gever die te maken heeft met een doorlopend afwisselend gebruik van • loon met een bestemmingskarakter; bestelauto’s door zijn werknemers. • geschenken in natura; • bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen.NaheffingsaanslagenCorrigeert de Belastingdienst naar aanleiding van een controle de aangifte Kiezen voor eindheffingdoor het opleggen van een naheffingsaanslag loonbelasting, dan vindt De werkgever, die nog geen gebruik maakt van de werkkostenregelingvaak een eindheffing plaats. In dat geval neemt de werkgever de kosten (WKR) kan ervoor kiezen een eindheffing toe te passen bij:van de correcties voor zijn rekening. Bij een naheffing geldt het gebru-teerde tabeltarief. Indien de werkgever kan aantonen dat hij de loonheffing • bezwaarlijk individualiseerbaar loon tegen het enkelvoudige tarief;over het loon voor zijn rekening neemt op een later tijdstip dan waarop • geschenken in natura aan werknemers tot € 70 per kalenderjaarhet loon is genoten, dan is het enkelvoudig tarief van toepassing. Bij een tegen 20%;naheffingsaanslag zijn overigens wel premies werknemersverzekeringen • geschenken en verstrekkingen aan anderen dan het eigen personeel verschuldigd. tegen 45% of 75%; • bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen aan werknemers Tijdelijke knelpunten van ernstige aard tot een maximumbedrag van € 200 per maand per werknemer.In situaties waarin het redelijkerwijs voor een inhoudingsplichtige niet mo-gelijk is het belastbaar voordeel per individuele werknemer op een juiste Advieswijze te verwerken, kan de Belastingdienst volstaan met een eindheffing. De regels voor eindheffingen wijken in diverse opzichten af van de normaleDit besluit geldt in beginsel voor een periode van maximaal één jaar. De wijze van loonheffing. Dit geldt overigens niet alleen voor de berekening.eindheffing wordt berekend op basis van het gebruteerde tabeltarief. Eindheffingsbestanddelen (behalve bij naheffingsaanslagen) worden bij- voorbeeld niet geboekt in de loonstaat en bepaalde (pseudo-) eindheffingenPubliekrechtelijke uitkeringen moeten zelfs in een aparte aangifte worden opgenomen. Het is belangrijkPubliekrechtelijke uitkeringen waarover eindheffing plaatsvindt zijn tege- om dit onderscheid goed in de gaten te houden. Voor meer en uitgebreide informatie omtrent bovenstaande onderwerpen en andere nieuwsfeiten, raadpleegt u uw ANB-relatiebeheerder, of onze website www.anb.nl. Administratie~ en Adviesburo Noord-Brabant B.V. Postbus 7137 n 5605 JC Eindhoven n Tel. (040) 250 45 55 n Fax (040) 250 45 44 n email@anb.nl n www.anb.nl
  5. 5. Uitgave van ANB – november 2012 – nr. 40InleidingVoor u ligt het 40e exemplaar van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal Bij ANB hebben we de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2013 SEPA-informeert Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. u over zaken, betalingen te doen ten behoeve van de salarisbetalingen. Voor de goededie te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. orde wijzen wij u erop dat het niet mogelijk is om binnen één betaalbestandHet ANB-loonjournaal verschijnt eenmaal per kwartaal en is door mede- IBAN- en normale banknummers tegelijkertijd te gebruiken.werkers van Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. met zorgsamengesteld. Noud Smits, directeur ANB B.V. Werkgeversheffing excessieve salarissenVerhoging tarief salarisverwerking per 1-1-2013 Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werk- geversheffing over hoge lonen. Bedraagt het loon van uw werknemer dit jaarOntwikkelingen in de kostprijs van onze dienstverlening hebben als gevolg meer dan € 150.000, dan wordt u als werkgever volgend jaar geconfron-dat wij onze tarieven voor de salarisverwerking per 1 januari 2013 aanpassen. teerd met een extra werkgeversheffing van 16% (pseudo-eindheffing). Ook de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt forsAls gevolg hiervan zullen onze tarieven met ingang van 1 januari 2013 met verhoogd: van 30% naar 75%.2,3% worden verhoogd. Werkgeversheffing over hoge lonenWij streven ernaar onze operationele kosten zo laag mogelijk te houden. U krijgt volgend jaar te maken met de werkgeversheffing over hoog loonEr zijn echter externe factoren waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. als u dit jaar een werknemer in dienst heeft met een loon hoger danU als relatie bent uitsluitend gebaat bij een hoge graad van betrouwbaarheid € 150.000. Daarbij wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordigevan onze dienstverlening en Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele enB.V. blijft dan ook nu en in de toekomst streven naar een zo hoog mogelijk incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling privégebruik auto.kwaliteitsniveau. De werkgeversheffing is éénmalig in 2013 en bedraagt 16% over het meerdere boven de € 150.000. Deze werkgeversheffing komt dus bovenOver op IBAN op de reguliere loonkosten die u als werkgever al heeft.De komende jaren gaan we over op IBAN als bankrekeningnummer, dit Werkgeversheffing in de praktijkgeldt voor zowel bedrijven als voor consumenten. Ook gaan we gebruik Stel: uw werknemer heeft in 2012 een jaarloon verdiend van € 165.000. Hetmaken van nieuwe Europese standaarden voor betaalmiddelen, zoals meerdere boven de € 150.000 is in 2013 belast tegen 16% eindheffing. Hetoverschrijvingen en incasso’s. Met name de incasso’s verschillen van de verschil tussen € 165.000 en € 150.000 is € 15.000. Over dit bedrag wordthuidige manier van incasseren. Voor betaalopdrachten die we bij de bank de werkgeversheffing berekend. Die bedraagt dus 16% van € 15.000 isaanleveren gaan we een ander bestandsformaat gebruiken. Dit betekent € 2.400. Dit bedrag bent u als werkgever uiterlijk op 31 maart 2013dat organisaties hun administratie, software en bedrijfsvoering hierop verschuldigd en moet u afdragen aan de Belastingdienst.moeten aanpassen. Zonder maatregelen is er straks geen betalings-verkeer meer mogelijk. De huidige bankrekeningnummers en betaalmiddelen Let op: De werkgeversheffing is éénmalig en komt dus niet meer terug inzijn na 1 februari 2014 namelijk niet meer te gebruiken. Het is dan ook 2014.belangrijk dat bedrijven, overheden, verenigingen en alle andere organisatiestijdig actie ondernemen. Heeft uw werknemer in het jaar 2012 meerdere banen gehad, dan is geen werkgeversheffing verschuldigd, zolang geen van de werkgevers in hetIBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer jaar 2012 een loon hoger dan € 150.000 heeft betaald. Vervult de werk-is in elk land op soortgelijke wijze opgebouwd. Het nummer bestaat uit nemer binnen één concern meerdere dienstbetrekkingen, dan gaat dezehet huidige bankrekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de land- regel niet op. In dat geval moet namelijk worden uitgegaan van het totaal-code (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van bedrag aan loon verdiend in 2012. De werkgever binnen het concern diede bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen. IBAN wordt in 2012 het grootste deel van het loon heeft verstrekt, betaalt dan ook denu nog vooral voor grensoverschrijdende betalingen gebruikt, maar straks werkgeversheffing.ook voor alle binnenlandse betalingen. In Nederland bestaat IBAN uit 18tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens. Samenloop met de gebruikelijk loonregeling Verdient u als aanmerkelijkbelanghouder in 2012 een gebruikelijk loon datEuropa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA), waar we hoger ligt dan € 150.000, dan krijgt uw B.V. te maken met de werkgevers-straks overal op dezelfde manier kunnen betalen. SEPA: Single Euro Pay- heffing over hoge lonen.ments Area, omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen,IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussenRuimte), Zwitserland en Monaco. Om te zorgen dat eurobetalingen in dit Tot slot wordt volgend jaar ook de werkgeversheffing op excessievegebied straks overal op dezelfde manier plaats kunnen vinden, komen er vertrekbonussen aan werknemers aanzienlijk verhoogd. Betaalt u nu nognieuwe standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer als werkgever 30% belasting over een excessieve vertrekbonus (hoger danen voor betaalmiddelen. Het rekeningnummer IBAN, overschrijvingen, € 531.000), in 2013 is dat 75%.incasso’s en betaalpassen zijn straks zowel voor binnenlandse als voorgrensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. Dit heeft voorde-len voor bedrijven en personen die betalingen in het buitenland doen of Veranderingen in de bijdrage Zorgverzekeringswetbetalingen vanuit het buitenland ontvangen. Bedrijven die internationaalzaken doen kunnen onder meer gemakkelijk salaris uitbetalen aan Zoals we u in februari van dit jaar al berichtten wordt op 1 januari 2013buitenlandse werknemers. Ook het incasseren bij buitenlandse klanten de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) van kracht. In het kort betekentwordt met de nieuwe standaard mogelijk. dit dat er één loonbegrip komt voor de heffing van loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens-De einddatum van 1 februari 2014 is in Europese wetgeving vastgelegd. afhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, in plaats van het huidigeDan moeten alle 32 landen binnen SEPA (Single Euro Payments Area) systeem waarbij er nog verschillende grondslagen zijn voor de berekeningover zijn op IBAN. Een einddatum biedt duidelijkheid aan alle aanbieders van de sociale premies en loonheffingen. Door de invoering van de WULen gebruikers van het betalingssysteem. Ook maakt een einddatum de verandert onder meer het systeem van de inhouding en vergoeding van deovergangsperiode zo kort mogelijk waarin dubbele systemen moeten worden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).gebruikt. Consumenten en bedrijven hebben de tijd om te wennen aanIBAN als rekeningnummer. Bedrijven kunnen zich voorbereiden om hun In het huidige systeem wordt de inkomensafhankelijke bijdrage ZVWadministratie, systemen en software aan te passen aan de nieuwe ingehouden op het loon van de werknemer en draagt de werkgever destandaarden. premie af via de aangifte loonheffingen. Voor de meeste werknemers
  6. 6. is de werkgever verplicht deze netto inhouding als bruto bijdrage te maar de werknemer vanwege een vrijstelling slechts 60% van het totalevergoeden, zodat de werknemer per saldo alleen loonbelasting/premies opleidingsprogramma hoeft te volgen, de maximale duur van devolksverzekeringen over de bijdrage betaalt. Alleen in specifieke gevallen, afdrachtvermindering 60% van twee jaar bedraagt. Dit is ook het gevalzoals bijvoorbeeld bij DGA’s, uitkeringen van lijfrente of pensioen, is deze als de werknemer langer over zijn onderwijsprogramma doet.bruto vergoeding niet verplicht. en HBO-werknemers hun diploma te laten behalen wordt eenVanaf 1 januari 2013 komen er twee aparte regelingen: de bijdrage ZVW aanvullende afdrachtvermindering ingevoerd. De afdrachtvermindering die gedurende de opleiding toegepast magwaarbij in het huidige systeem de bruto vergoeding verplicht is, wordt de worden gaat omlaag. Maar bij het behalen van het diploma mag eenbijdrage ZVW vanaf 2013 een werkgeversheffing. De werknemer hoeft dus aanvullende afdrachtvermindering toegepast worden (€ 350 voorgeen bijdrage meer te betalen. De inhouding en vergoeding verdwijnen BBL en € 240 voor werknemers die werk doen in het kader van een initiëlevan de loonstrook en de werkgever betaalt de bijdrage ZVW middels de opleiding in het HBO).loonaangifte aan de Belastingdienst. Er komen twee tarieven voor de werk-geversheffing: een algemeen hoog tarief en een 0%-tarief voor zeevarenden. Over vijf jaar zal een evaluatie volgen. Als blijkt dat deze regels niet hetBij werknemers waar in het huidige systeem geen verplichte bruto ver- beoogde effect hebben, wordt de afdrachtvermindering onderwijs moge-goeding bestaat (zoals DGA’s en uitkeringen pensioen/lijfrente) blijft de lijk per 1 januari 2018 afgeschaft.inhouding een werknemersbijdrage tegen verlaagd tarief. Voor deze groepmensen blijft de bijdrage ZVW dus wel op de loonstrook zichtbaar als netto Geen dubbele premiekortinginhouding. Volgend jaar kan uw onderneming niet meer gelijktijdig de premiekortingNu is het niet zo dat de werknemer bij wie de bijdrage ZVW van de voor oudere werknemers en de premiekorting voor arbeidsgehandicaptenloonstrook verdwijnt er hierdoor netto op vooruit gaat. Zoals elk jaar zal de toepassen. Als u in 2013 een oudere werknemer met een arbeidsbeperkingBelastingdienst ook in 2013 de loonbelastingtabellen dusdanig aanpassen aanneemt, kunt u alleen nog maar gebruik maken van de premiekorting voorzodat het effect gemiddeld genomen neutraal is. arbeidsgehandicapten, ook al komt deze werknemer voor beide premie- kortingen in aanmerking.Strengere regels WVA Onderwijs 2013 Per 2013 geldt voor de korting op de premies werknemersverzekeringenAls u uw werknemers een cursus of een andere vorm van onderwijs het navolgende:laat volgen, kunt u daar op dit moment, als aan alle voorwaarden wordtvoldaan, subsidie voor krijgen in de vorm van afdrachtverminderingonderwijs. Deze subsidie wordt volgens het kabinet echter te weinig houden van 62-plussers komt te vervallen;gebruikt om leerwerktrajecten daadwerkelijk tot een goed eind te brengen,waardoor de regels per 2013 worden aangescherpt: indiensttreding een uitkering had, gaat van € 6.500 naar € 7.000 per jaar; intentie hebben een volledige opleiding te volgen en deze ook af te die minimaal het minimumloon gaat verdienen, gaat van € 2.042 naar sluiten met een diploma. In de leerwerkovereenkomst zal dan ook € 7.000 per jaar. Gaat de werknemer met loondispensatie werken, dan een intentieverklaring moeten worden opgenomen. Hierin moet u kunt u een premiekorting van € 3.500 per jaar krijgen. melden welk deel van de opleiding wordt gevolgd, waaruit het volgende deel bestaat en hoe lang de opleidingsduur is. Als u de ver- Deze premiekortingen kunt u maximaal drie jaar toepassen, maar vanaf klaring niet opstelt, niet tussentijds aanpast of niet bewaart bij de 2013 dus nooit meer tegelijk. loonadministratie, dan riskeert u een verzuimboete van € 2.460 die kan oplopen tot maximaal € 4.920. Premiekorting voor werknemers met een arbeidshandicap Als de werknemer tussentijds besluit om de omvang of inhoud van het De premiekorting voor werknemers met een arbeidshandicap blijft in 2013 te volgen onderwijs aan te passen, moet u dit ook aanpassen in de bestaan. De korting geldt voor werknemers die recht hebben op een WIA-, leerwerkovereenkomst. een Wajong- of vergelijkbare uitkering. Ook voor werknemers die de status SFB (structurele functionele beperking) hebben, geldt deze premiekorting. BBL en werkend leren op Hbo-niveau. Dit moet de administratieve lasten van werkgevers verminderen. Uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder Neemt u in 2013 een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die aangewezen scholing volgen voor het behalen van een startkwalificatie direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeids- komt te vervallen. ongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering kreeg, dan hebt u bij een urennorm gelden voor de opleidingsvarianten BOL, BBL dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een volledige en werkend leren op hbo- en vmbo-niveau. Voldoet een opleiding niet premiekorting. Bij een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, aan de urennorm of studielast, dan wordt deze uitgesloten van de bestaat er recht op premiekorting naar rato. Wilt u deze premiekorting toepassing van de afdrachtvermindering. toepassen, dan moet u wel kunnen bewijzen dat er voor de werknemer Aangezien pas op het eind van het jaar beoordeeld kan worden of aan voor indiensttreding een uitkeringssituatie gold. Uw werknemer kan een dit criterium wordt voldaan, kan vanaf 2013 voor deze varianten nog zogenaamde doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie, maar één keer per kalenderjaar de afdrachtvermindering toegepast deze verklaring moet bij de loonadministratie bewaard worden. worden en dus niet meer verdeeld over de tijdvakken zoals nu gebeurt. Let op: indien u voornemens bent om een oudere werknemer die recht procedure volgen geen sprake is van het volgen van een heeft op premievrijstelling uit dienst te laten gaan, zodat hij tijdelijk een onderwijsprogramma is de afdrachtvermindering voor deze categorie uitkering krijgt en u hem zodoende later weer in dienst kunt nemen om in vanaf 2013 niet meer van toepassing. Op dit moment geldt nog een aanmerking te komen voor de premiekorting voor uitkeringsgerechtigden afdrachtvermindering van € 2.781 per kalenderjaar en € 334 per EVC- van 50 jaar en ouder, heeft de fiscus hier beperkende voorwaarden aan procedure. gesteld. U heeft namelijk geen recht op premiekorting als u de werknemer duur en de inhoud binnen zes maanden opnieuw aanneemt. van het onderwijsprogramma. Het is daardoor niet meer mogelijk om de duur van de opleiding op te rekken om zo in aanmerking te komen voor Tenslotte wijzen wij u nog op het feit dat het voor uw eigen portemonnee de maximale afdrachtvermindering. van belang is dat u, middels het volledig invullen van de dataconcepten Dit geldt ook voor een werknemer die vrijstelling krijgt voor een deel voor het aanmelden van nieuwe werknemers bij ons kantoor, de mogelijk- van de opleiding. De afdrachtvermindering moet dan naar rato heid geeft aan uw relatiebeheerder om te kunnen beoordelen of er recht toegepast worden. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld een opleiding bestaat op deze toch wel aanzienlijke premiekorting. bij het volgen van een volledig onderwijsprogramma twee jaar duurt, Voor meer en uitgebreide informatie omtrent bovenstaande onderwerpen en andere nieuwsfeiten, raadpleegt u uw ANB-relatiebeheerder, of onze website www.anb.nl. Administratie~ en Adviesburo Noord-Brabant B.V. Postbus 7137 ! 5605 JC Eindhoven ! Tel. (040) 250 45 55 ! Fax (040) 250 45 44 ! email@anb.nl ! www.anb.nl
  7. 7. Uitgave van ANB – februari 2013 – nr. 41InleidingVoor u ligt het 41e exemplaar van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal In de loop van dit jaar zullen wij een korte uiteenzetting geven in de vorminformeert Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. u over zaken, van een stappenplan, die u verder kan helpen met de verplichte invoeringdie te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. van de werkkostenregeling per 1 januari 2014.Het ANB-loonjournaal verschijnt eenmaal per kwartaal en is doormedewerkers van Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. met Levensloopregelingzorg samengesteld. Noud Smits, directeur ANB B.V. Werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minimaal € 3.000 inWerkkostenregeling: deadline nadert hun levenslooptegoed hadden staan, mogen hun levenslooptegoed vanaf 2013 ook voor andere doelen dan verlof gebruiken. U moet het tegoedPer 1 januari 2011 is onder de naam werkkostenregeling het nieuwe bij opname wel volledig belasten. Alleen als uw werknemers dit jaar hunregime voor vrije vergoedingen en verstrekkingen van kracht geworden. U volledige levensloopaanspraken – inclusief de in het verleden opgebouw-kunt alleen nog in 2013 kiezen of u de werkkostenregeling gaat toepassen de levensloopverlofkorting – in één keer opnemen, hoeft u maar over 80%of dat u vooralsnog vasthoudt aan de bestaande regelgeving. van het tegoed dat op 31 december 2011 op hun levenslooprekening stond, loonheffingen te betalen. Alles wat uw werknemer ná 31 decemberInmiddels kan er al twee jaar met de werkkostenregeling worden gewerkt, 2011 heeft ingelegd, moet u wel volledig belasten. Deze versoepeling ismaar slechts 1 op de 10 werkgevers past de werkkostenregeling nu al ingegeven doordat de vitaliteitsregeling die per 1 januari 2013 ingevoerdtoe. Van de grote werkgevers (500 werknemers of meer) past slechts 3 zou worden, niet doorgaat. Hierdoor is de mogelijkheid om het levensloop-op de 10 de werkkostenregeling toe. Uit onderzoek van het ministerie van saldo in 2013 door te storten naar de vitaliteitsregeling, waardoor het saldoFinanciën blijkt dat dit vooral wordt veroorzaakt door onduidelijkheid en vrij opneembaar zou worden, komen te vervallen. Het einde van de levens-onbekendheid. Behoort u tot de groep werkgevers die de regeling nog loopregeling is ook in zicht: per 1 januari 2022 zal de levensloopregelingniet toepast? Let op: uiterlijk eind 2013 moet u klaar zijn voor de overstap tot een einde komen. Werknemers die op 31 december 2011 een levens-naar de werkkostenregeling. looptegoed van minimaal € 3.000 hadden, mogen dit tegoed tot en met 31 december 2021 jaarlijks nog aanvullen.Zorg dat u, als u nog niet over bent, genoeg tijd uittrekt voor deimplementatie. Uw organisatie kan namelijk voor grote uitdagingen Werknemers die op 31 december 2011 minder dan € 3.000 op hunkomen te staan, aangezien de huidige vergoedingen en verstrekkingen levenslooprekening hadden staan, mochten al niet meer inleggen inin kaart moeten worden gebracht, arbeidsvoorwaarden wellicht moeten hun levensloopregeling. Het tegoed is met ingang van 1 januari 2013 vrijworden herzien en administraties ook opnieuw moeten worden ingericht. gevallen. Ook dit tegoed is voor 80% belast voor de loonheffingen.Een optimale samenwerking tussen HR, de financiële administratie en de Heeft uw werknemer echter op 1 januari 2013 als gevolg van ontvangenloonadministratie is hiervoor cruciaal. U loopt bij het niet tijdig aanpassen rente een hoger tegoed dan op 31 december 2011, dan moet u over hetvan de administratie aan de werkkostenregeling het risico op onjuiste meerdere de volledige loonheffingen afdragen.aangiften loonheffingen alsmede op eventuele naheffingen en boetes. Indien u als inhoudingsplichtige de vrijgevallen bedragen heeftHet merendeel van de werkgevers (78%) denkt voldoende te hebben ontvangen, gelieve dit door te geven aan uw relatiebeheerder bij ANB, wijaan de vrije ruimte (algemeen forfait) binnen de werkkostenregeling zullen dan de juiste fiscale verwerking toepassen.om het vergoedingen- en verstrekkingenniveau belastingvrij te kunnenhandhaven. Werkgevers in de bedrijfstakken detailhandel, horeca en Actualiteiten arbeidsrechtcommunicatie vinden de vrije ruimte te beperkt. Waarde vakantiedagen bij einde dienstverbandVerhoging forfait per 1 januari 2013 Bij het einde van het dienstverband hebben werknemers soms nog eenBinnen de werkkostenregeling mocht u in 2012 maximaal 1,4% van de aanzienlijk aantal niet genoten vakantiedagen. In de wet is geregeld datfiscale loonsom onbelast vergoeden en verstrekken aan uw werknemers een werknemer in dat geval recht heeft op uitbetaling van zijn niet genoten(de vrije ruimte). Deze vrije ruimte is met ingang van 2013 met 0,1% vakantiedagen. Tevens is de werkgever verplicht bij einde van het dienst-verhoogd tot 1,5% van de fiscale loonsom. De voorgenomen verhoging verband een verklaring af te geven waarin staat hoeveel vakantiedagennaar 1,6% gaat definitief niet door. Een en ander hangt samen met het de werknemer uitbetaald heeft gekregen. Deze dagen kan hij vervolgensverdwijnen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw uit de loonsom. bij een eventuele nieuwe werkgever onbetaald opnemen. Dit omdat hij zeAls gerekend wordt met 1,5% (percentage 2013) over de loonsom van immers al uitbetaald heeft gekregen. Maar hoeveel is één vakantiedag2012, dan wordt er te veel vrije ruimte berekend. De loonsom bestaat waard? Met andere woorden: welk bedrag dient u voor de niet genotenuit het loon waarover de loonbelasting wordt ingehouden (volgens de vakantiedagen uit te keren?normale tarieftabellen, het anoniementarief of de tabel bijzonderebeloning). Eindheffingsloon behoort daarom niet tot de grondslag. Over Wettelijk is bepaald dat de vergoeding voor niet genoten vakantiedagenhet bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de peri-een eindheffing van 80%. U kunt echter ook nog bepaalde zaken onbelast ode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW). Ditblijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te betekent feitelijk dat één vakantiedag één dag loon waard is. Echter, inmaken van de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. de wet is niet expliciet opgenomen wat onder het ‘laatstverdiende loon’ moet worden verstaan. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het gaat omiPad gekwalificeerd als computer het gehele overeengekomen loon tussen werkgever en werknemer. In deEen iPad moet als computer worden aangemerkt, zo oordeelde lagere rechtspraak is hier verder invulling aan gegeven. Concreet komtRechtbank Haarlem recentelijk. De overweging hierbij was dat de iPad het erop neer dat een werknemer niet alleen recht heeft op het basis-door de werknemer niet (nagenoeg) geheel zakelijk wordt gebruikt, salaris vermeerderd met de vakantiebijslag, maar dat het basissalaris ookwaardoor de werkgever niet aan de voorwaarden voldoet waar- vermeerderd dient te worden met een eventuele ploegentoeslag en eenonder computers vrij van loonheffing kunnen worden verstrekt. Deze dertiende maand.kwalificatievraag is van belang, omdat als de iPad zou vallen onder hetbegrip “telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen”, de iPad Volgens het Europese Hof moet onder ‘vakantieloon’ ook worden be-belastingvrij kan worden verstrekt als het zakelijk gebruik van meer grepen alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken vandan bijkomstig belang is. Is de iPad daarentegen een meer met een de werknemer en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt. Denkcomputer vergelijkbaar apparaat, dan kan de iPad alleen belastingvrij hierbij aan een bonus die afhankelijk is van de te behalen individuele re-worden verstrekt als de iPad geheel of nagenoeg geheel zakelijk wordt sultaten.gebruikt. Gelet op het formaat, het geheugen en de vele gebruiksmoge-lijkheden, is de iPad veeleer aan te merken als een (kleine) computer die Rechtbank Amsterdam was zelfs van mening dat onder loon ook verstaanook geschikt is voor vele vormen van communicatie. moest worden het werkgeversaandeel van de pensioenpremie. Dit met
  8. 8. als overweging dat als de werknemer nog in dienst was geweest en de Diversenvakantiedagen had opgenomen, de werkgever tijdens deze periode hetwerkgeversdeel pensioenpremie zou hebben doorbetaald. Bijtellingspercentages voor auto’sKortom, het is zaak extra alert te zijn bij de uitbetaling van vakantietegoeden Sinds 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen voor het 14%-tarief (zeer zuinigeen daar op voorhand duidelijke afspraken over te maken. auto’s) en het 20%-tarief (zuinige auto’s) van de bijtelling auto van de zaak aangescherpt. Jaarlijks (vanaf 1 januari 2013) vindt er in januari eenNieuwe wetgeving in de maak voor 65-plussers aanpassing plaats.De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstelingediend waarin de regels om AOW-gerechtigden te laten (door)werken, Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/kmworden versoepeld. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2013. die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 zijn dan wel worden aangeschaft, geldt gedurende zestig maanden een 0%-tariefHieronder een overzicht van een aantal van de aangekondigde voor de bijtelling. Op auto’s die al vóór 1 januari 2012 zijn aangeschaft enmaatregelen: niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is – voor zover ze daar nog geen • er komt maximaal 6 weken in plaats van 104 weken loondoor- recht op hadden – vanaf 1 januari 2012 het 0%-tarief van toepassing tot betalingsverplichting bij ziekte voor de AOW-gerechtigde; 1 januari 2017. • voor werkgevers worden de re-integratieverplichtingen voor AOW-gerechtigden beperkt; Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km • voor AOW-gerechtigden zullen de bepalingen van het wettelijk die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden minimumloon rechtstreeks van toepassing worden. Nu geldt de aangeschaft, geldt gedurende zestig maanden een 7%-tarief voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag tot de leeftijd van bijtelling. 65 jaar; • de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan met AOW- Het nog bestaande onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel gerechtigden wordt verruimd, zodat er minder snel sprake zal zijn zal de komende jaren steeds meer naar elkaar toe groeien en uiteindelijk van een verplichte omzetting in een contract voor onbepaalde in 2015 verdwijnen. tijd. Tabel CO2-uitstoot:Verder wordt wettelijk geregeld dat een arbeidsovereenkomst tussen een 2011 juli 2012 2013 2014 2015werkgever en een werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van deAOW-gerechtigde leeftijd (die vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd Benzinezal gaan worden) als daarover geen andere afspraken tussen werkgever 14% bijtelling < 111 < 103 < 96 < 89 < 83en werknemer zijn gemaakt. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat eendergelijke ontbindende voorwaarde, die thans door veel werkgevers in 20% bijtelling 111-140 103 - 132 96 - 124 89 - 117 83 - 110arbeidsovereenkomsten met medewerkers wordt opgenomen (ook 25% bijtelling > 140 > 132 > 124 > 117 > 110wel bekend onder de noemer ‘pensioenontslagbeding’), toelaatbaar is.Genoemde regel zal alleen gaan gelden voor de marktsector, omdat hetvoor overheidspersoneel vaak al geregeld is wanneer een dienstverbandautomatisch eindigt. De overige maatregelen gelden zowel voor de Dieselmarktsector als de publieke sector. Werkgever en werknemer kunnen ook 14% bijtelling < 96 < 92 < 89 < 86 < 83in de nieuwe wetgeving onderling afspreken de arbeidsovereenkomst opeen bepaalde wijze voort te zetten na de AOW-leeftijd. 20% bijtelling 96 - 116 92 - 114 89 - 112 86 - 111 83 - 110 25% bijtelling > 116 > 114 > 112 > 111 > 110TipHet is raadzaam na te gaan op welk moment de contracten voor onbepaalde Bovenstaande percentages en termijnen zijn gekoppeld aan hettijd met uw medewerkers eindigen. Als daar nog is aangehaakt bij de leeftijd kentekenbewijs. Wisselt de auto van eigenaar of stelt u de auto aan eenvan 65 jaar, kan er immers een gat ontstaan tussen einde arbeidsovereenkomst andere werknemer ter beschikking, dan blijven ze gelden.en ingangsdatum AOW. Het is zaak hier nadere afspraken over te maken. Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder (DGA)AOW-leeftijd verhoging Het gebruikelijk (fictief) loon voor een DGA bedraagt in 2013 € 43.000Per 1 januari 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd tot de (2012: € 42.000). Het is formeel alleen toegestaan een lager loon uit teleeftijd van 65 jaar plus één maand. Dit betekent dat de verzekeringsplicht keren aan de DGA als dit met de inspecteur is overeengekomen.en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen ook doorlopen toten met de dag voorafgaand aan de AOW. Ook de betaling van de werk- In sommige situaties mag het loon van de DGA afwijken van dezegeversheffing Zvw duurt een maand langer. Vanaf 30 november 2013 gaat gebruikelijkloongrens. Als de DGA aannemelijk kan maken dat voor zijnde AOW-leeftijd pas twee maanden na de leeftijd van 65 jaar in. Dus: werkzaamheden een loon lager dan € 43.000 gebruikelijk is, mag dat lagere loon uitgekeerd worden. Hetzelfde geldt voor een loon hogerOp 12 mei 2013 65 jaar: AOW op 12 juni 2013 dan € 43.000. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienst-Op 5 december 2013 65 jaar: AOW op 5 februari 2014 betrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGAWat ongewijzigd blijft, is de AOW-opbouw gedurende vijftig jaar. in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijk loon met een ondergrens van € 43.000 óf aan het loon van de meestverdienendeVerval kortingsmaand bij ontbindingsprocedure werknemer in de onderneming.Wettelijk is geregeld dat als een arbeidsovereenkomst eindigt door op-zegging na verkregen toestemming van UWV WERKbedrijf of als gevolg Proefplaatsing opgerekt van drie naar zes maandenvan een ontbinding door de kantonrechter, de (fictieve) opzegtermijn met Als een ziekte of handicap er de oorzaak van is dat u twijfelt of eenéén maand mag worden verkort. Er moet dan wel minimaal een maand sollicitant de werkzaamheden wel aankan, dan is een proefplaatsingoverblijven. Deze kortingsmaand is bedoeld als compensatie voor de tijd mogelijk. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werknemer het recht op zijndie gemoeid is met de ontslagprocedure. Als gevolg van de invoering ZW- WIA- of WW-uitkering. U dient de aanvraag samen met uwvan de Wet vereenvoudiging regelingen UWV is deze kortingsmaand werknemer bij het UWV in te dienen via het formulier melding UWVbij een keuze voor de ontbindingsprocedure met ingang van 1 januari proeftijd. U moet wel de intentie hebben om bij gebleken geschiktheid2013 komen te vervallen. Het is dus niet meer nodig de afspraken die zijn een arbeidsovereenkomst met de werknemer aan te gaan voor eengemaakt in een beëindigingsovereenkomst nog te laten formaliseren via periode van ten minste zes maanden. Een proefplaatsing is ookde kantonrechter om op die manier de (fictieve) opzegtermijn met een mogelijk bij een werkloze werknemer met een WW-uitkering, mits dezemaand te bekorten. Is het ontbindingsverzoek echter ingediend vóór 1 minimaal zes maanden werkloos is. U bent verplicht voor de werknemerjanuari 2013, dan is, ook al wordt de arbeidsovereenkomst pas in 2013 een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.ontbonden, toch de kortingsmaand nog van toepassing. De arbeidsomvang dient minimaal twaalf uur per week te bedragen. Voor meer en uitgebreide informatie omtrent bovenstaande onderwerpen en andere nieuwsfeiten, raadpleegt u uw ANB-relatiebeheerder, of onze website www.anb.nl. Administratie~ en Adviesburo Noord-Brabant B.V. Postbus 7137 n 5605 JC Eindhoven n Tel. (040) 250 45 55 n Fax (040) 250 45 44 n email@anb.nl n www.anb.nl

×