20160227220217 ppp6034 pengurusan sumber manusia dalam pendidikan ri

ri

0 | P a g e
PPP6034
Pengurusan Sumber
Manusia dalam
Pendidikan
RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan
Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Pengesahan Ketua Jabatan:
Tarikh:
SESI 2015/2016
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti : Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Jabatan : Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan
Semester : Satu/Dua
Sesi : 2015/2016
Nama Kursus : Pengurusan Sumber Manusia dalam Pendidikan
Kod Kursus : PPP6034
Jam Kredit : 4 jam
Pra Syarat : Tiada
MAKLUMAT PENSYARAH:
Nama : Professor Madya Dr. Marinah Awang
E-mel : marinah@fpe.upsi.edu.my
Nombor telefon : 015-48117715 / 0178163313
Nombor bilik : PY10, Aras 3, Blok 10
Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City
SINOPSIS KURSUS:
Kursus ini berfokus kepada pengurusan sumber manusia dalam organisasi. Setiap
komponen pengurusan sumber manusia akan dianalisis dalamkonteks organisasi
pendidikan. Pendekatan komperatif digunakan bagi membincang dan mengkritik isu-isu
semasa.
Pengesahan Ketua Jabatan:
Tarikh:
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
RASIONAL KURSUS:
Pengurusan sumber manusia yang cekap dan mantap merupakan kompenen penting dalam
menjayakan falsafah pendidikan negara. Perancangan keperluan , latihan, etika, penilaian
prestasi serta teknologi dalampengurusan sumber manusia adalah ilmu yang harus digarap
oleh setiap kepimpinan organisasi pendidikan.
HASIL PEMBELAJARAN:
1. Mengaplikasi dan mengintegrasi pengetahuan konsep pengurusan sumber
manusia dalam organisasi. (C4)
2. Menganalisis secara terperinci setiap komponen pengurusan sumber manusia
dalam konteks organisasi pendidikan. (C6)
3. Membincang dan mengkritik isu-isu semasa dalampengurusan sumber
manusia. (CT4, A3)
4. Menghasilkan kertas reaksi berkaitan isu semasa pengurusan sumber
manusia dalam sektor pendidikan. (P3)
5. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang
diamanahkan. (TS4)
KEMAHIRAN YANG BOLEH DIPINDAHKAN:
1. Menerapkan nilai murni, etika dan moral professional.
2. Kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan.
3. Kemahiran pengurusan dan perancangan organisasi.
RUJUKAN:
Rebore, Ronald W. (2014). Human resources administration in education . A management
approach (10th ed.). New York, USA: Pearson.
Webb, L. Dean & Norton, M. Scott. (2012). Human Resources Administration. Personnel
Issues and needs in education (6th ed). New Jersey: Prentice Hall.
Young, I. Philip & Castetter, WilliamB. (2007). The human resource function in
educational administration (9th ed.). New Jersey, USA: Pearson.
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
RUJUKAN TAMBAHAN:
Ali Mohamed, Mallow, MS & Sardar Baig, FB. (2011). Sexual Harassment at Workplace In
Malaysia. Selangor: Dolphin Press sdn Bhd.
Byars, Lloyd L. & Rue, Leslie W. (2010). Human Resource Management. (10th ed).
Singapore: McGraw-Hill, Inc.
Decenzo, D.A. & Robbins, S.P. (2012). Fundamentals of Human Resource Management.
(11th ed). USA: John Wiley & Sons, Inc.
Dessler, Gary. (2014). Human Resource Management. (14thed) . New Jersey: Prentice Hall,
Inc.
Dessler, Gary & Tan CH. (2008). Human Resource Management. An Asian Perspective
(2nd ed). Singapore: Prentice Hall.
Khaliq Ahmad. (2005). Malaysian Management Styles: Policy, Practice and Human
Resource. UK: Asean Academic Press.
Mumtaj Hasan & Harlida Abdul Wahab. (2003). Undang-undang Pekerja untuk Pengurus.
Malaysia: PPSK Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Buku Akta Perintah Am, Akta Kerja 1955, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994,
Akta Pampasan Pekerja 1952, Akta Perhubungan Pekerjaan 1967 dan akta lain yang
berkaitan
Artikel daripada jurnal berwasit
Keratan akhbar
Laman-laman Web seperti Kementerian Sumber Manusia serta agensinya, Jabatan
Perkhidmatan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia, NIOSH dan lain-lain.
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH:
PENILAIAN PRESTASI PELAJAR
Kerja Kursus Peratusan
Perincian LO %
60
Tugasan 1 – Individu (pemahaman
konsep)
C4, C6 10
Tugasan 2 – Berkumpulan
(pembentangan topik)
C6, CT4, A3 20
Tugasan 3 – Berkumpulan (kajian mini
dan pembentangan)
P3, TS4 30
Peperiksaan Akhir 40
Jumlah 100%
Aktiviti KOM BKMM PBPM KKBP KKU KKP EM
Kuliah √ √
Perbincangan √ √ √ √
Pembentangan √ √ √ √ √
Singkatan Kemahiran
KOM Kemahiran Komunikasi
BKMM Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
PBPM Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
KKBP Kemahiran Kerja Berpasukan
KKU Kemahiran Keusahawanan
KKP Kemahiran Kepimpinan
EM Etika dan Moral Profesional
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
SKALA PENGGREDAN:
MARKAH GRED NILAI
80-100 A 4.00
75- 79 A- 3.75
70-74 B+ 3.45
65-69 B 3.00
60-64 C+ 2.75
59 dan ke bawah F 0.00
SKALA PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH:
Rubrik Sebagaimana Dalam Buku Kemahiran Insaniah.
Skala
4 Cemerlang
3 Baik
2 Sederhana
1 Lemah
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
1
JADUAL PENGAJARAN MINGGUAN:
*Pilihan
Minggu Tajuk Hasil pembelajaran
Pada akhir setiap minggu, pelajar
dapat:
Kemahiran
Insaniah
Aktiviti P&P Penilaian
1  Penerangan Rancangan Instruksional
 Pengenalan kepada Pengurusan
Sumber Manusia (PSM)
 Sejarah perkembangan dan perspektif
PSM
i. Menjelaskan konsep dan fungsi PSM,
ii. Menerangkan kaitan PSM dengan
bidang pengurusan yang lain.
KOM Kuliah dan
perbincang
an.
*Singkatan Aktiviti Singkatan Penilaian
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
2
2  Perancangan dan pengurusan sumber
manusia
 Analisis pekerjaan
 Kaedah mengumpul dan
menginterpretasi maklumat
 Perancangan dan ramalan
pekerjaan
i. Membincangkan proses yang terlibat
dalam membuat analisis pekerjaan
ii Membincangkan bagaimana
perancangan dan ramalan pekerjaan di
lakukan
KOM Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
3  Perancangan dan pengurusan sumber
manusia
 Pemilihan dan pengambilan
 Ujian dan temu duga
 Penempatan
i. Membincangkan proses yang terlibat
dalam proses pemilihan dan
pengambilan
ii. Menjustifikasikan kepentingan
setiap aktiviti yang terlibat dalam
proses pemilihan dan ujian temu duga,
iii. Menyatakan bagaimana proses
penempatan pekerja.
KOM
KBPM
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
4  Pembangunan Sumber Manusia
 Orientasi
 Induksi
 Sosialisasi
 Latihan dan pembangunan
i. Membanding beza orientasi, induksi
dan orientasi.
ii. Menyatakan keperluan latihan dan
jenis-jenis latihan
iii. Membincangkan mengenai proses
dan komponen dalam latihan dan
pembangunan pekerja
KOM
KBPM
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
5  Pengurusan dan Penilaian Prestasi
 Model-model penilaian prestasi
 Aplikasi model-model penilaian
prestasi dalam organisasi
i. Mnyatakan kepentingan pengurusan
prestasi
ii. Membincangkan mengenai model-
model dalam membuat penilaian
KOM
KBPM
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
3
pendidikan prestasi
iii. Memberi pandangan kepada
beberapa kaedah dalam menilai
pekerja
6  Faedah dan pampasan
 Pengurusan faedah dan
pampasan dalam pelbagai sektor
 Faedah dan pampasan dalam
sektor pendidikan
 Perbandingan pengurusan faedah
dan pampasan tempatan dan global
i. Membincangkan pengurusan faedah
dan pampasan yang ditawarkan kepada
pekerja,
ii. Membanding beza pengurusan
faedah dan pampasan tempatan dan
global.
KOM
KBPM
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
7  Pembangunan kerjaya
 Pengurusan kerjaya
 Pembangunan kerjaya
 Kerjaya sektor pendidikan
i. Menyatakan maksud pengurusan dan
pembangunan kerjaya
ii. Menghuraikan bentuk-bentuk
kerjaya dan laluan kerjaya.
KOM
KBPM
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
8  Keganasan dan gangguan seksual di
tempat kerja
 Definisi keganasan dan gangguan
seksual
 Jenis-jenis dan faktor
 Pembentangan
 Masalah dan langkah
mengatasinya
i. Menerangkan maksud keganasan
dan gangguan seksual di tempat kerja.
ii. Menghuraikan jenis-jenis dan faktor
yang menyebabkan berlakunya
keganasan dan gangguan seksual
iii. Menerangkan masalah dalam
keganasan dan gangguan seksual di
tempat kerja
iv. Membincangkan langkah-langkah
pencegahan bagi isu keganasan dan
gangguan seksual.
KOM,
KBPM
ETIK
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
4
9  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 Kepentingan keselamatan dan
kesihatan pekerja.
 Keperluan Akta 514/1994
 Ergonomik
 Isu-isu keselamatan dan kesihatan
dalam konteks pendidikan
 Wellness Program, PBSS dan 3K di
sekolah
i. Menjelaskan mengenai keperluan
Akta 514.
ii. Menjelaskan mengenai peranan dan
komitmen pengurusan keselamatan
dan kesihatan pekerja.
iii. Membincangkan isu-isu
keselamatan dan kesihatan dalam
konteks pendidikan.
KOM
KBPM
ETIK
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
10  Hubungan buruh
 Konsep hubungan industri
 Akta Pekerja
 Kesatuan-kesatuan sekerja
i. Menjelaskan fungsi kesatuan sekerja
dan mahkamah perusahaan,
ii. Memberi pandangan mengenai
aktiviti kesatuan sekerja.
KOM
KBPM
Kuliah dan
perbincang
an.
Perbincangan
&
Pembentangan
11 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep
Pengurusan Sumber Manusia
ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber
Manusia dalam konteks
KOM
KBPM
ETIK
Pembentng
an
Perbincangan
&
Pembentangan
12 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep
Pengurusan Sumber Manusia
ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber
Manusia dalam konteks
KOM
KBPM
ETIK
Pembentng
an
Perbincangan
&
Pembentangan
13 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep
Pengurusan Sumber Manusia
ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber
Manusia dalam konteks
KOM
KBPM
ETIK
Pembentng
an
Perbincangan
&
Pembentangan
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
5
14 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep
Pengurusan Sumber Manusia
ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber
Manusia dalam konteks
KOM
KBPM
ETIK
Pembentng
an
Perbincangan
&
Pembentangan
RANCANGAN TUTORIAL / MAKMAL
Bil Topik Hasil
Pembelajaran
Kemahiran
Insaniah
AKtiviti pengajaran &
pembelajaran
Penilaian
1
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00
6
Peringatan:(pilihan)
1. Students’ attendance to all lectures, tutorials and lab works is compulsory
2. Students with total of attendance of less than 80% can be barred from taking final examination
3. Anyabsence due tohealthproblemmustbe corroboratedwithamedical certificationfromPusatKesihatanPelajar UPSI, UPSI’s Panel clinics
or Clinic/Government Hospital.
4. Absence due to other problems must be justified using a show cause letter.

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Kuliah VIII-IX: Pengembangan SDMKuliah VIII-IX: Pengembangan SDM
Kuliah VIII-IX: Pengembangan SDM
Dadang Iskandar2.3K views
10. penyusunan personalia10. penyusunan personalia
10. penyusunan personalia
Yosie Andre Victora3.5K views
Makalah Profesi KependidikanMakalah Profesi Kependidikan
Makalah Profesi Kependidikan
wahyusrisayekti24.3K views
Pengembangan sdmPengembangan sdm
Pengembangan sdm
Nusa Group5.9K views
pembangunan organisasipembangunan organisasi
pembangunan organisasi
Estefania Sofea20.2K views
Kuliah 10 penyusunan personalia organisasiKuliah 10 penyusunan personalia organisasi
Kuliah 10 penyusunan personalia organisasi
Mukhrizal Effendi13.5K views
Training and developmentTraining and development
Training and development
febbyarfiyah198 views
BMP EKMA4366 Pengembangan SDMBMP EKMA4366 Pengembangan SDM
BMP EKMA4366 Pengembangan SDM
Mang Engkus51.2K views
Inisiatif majukan sekolahInisiatif majukan sekolah
Inisiatif majukan sekolah
Azman Adnan14.4K views
Profesi kependidikanProfesi kependidikan
Profesi kependidikan
Leo Da Mees7.3K views
TRAINING AND DEVELOPMENTTRAINING AND DEVELOPMENT
TRAINING AND DEVELOPMENT
Naura Seulanga56 views
Makalah pengembangan karir pioMakalah pengembangan karir pio
Makalah pengembangan karir pio
psepti2210.4K views
Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi Pengurusan
Ckg Nizam354.6K views
Fungsi manajemen  staffingFungsi manajemen  staffing
Fungsi manajemen staffing
Sthefanie Parera18.6K views
Makalah pioMakalah pio
Makalah pio
Resha Agustina1.4K views
Pelatihan sdm dengan tikPelatihan sdm dengan tik
Pelatihan sdm dengan tik
pelatihan human capital598 views

20160227220217 ppp6034 pengurusan sumber manusia dalam pendidikan ri

 • 1. 0 | P a g e PPP6034 Pengurusan Sumber Manusia dalam Pendidikan RANCANGAN INSTRUKSIONAL Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris Pengesahan Ketua Jabatan: Tarikh: SESI 2015/2016
 • 2. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti : Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Jabatan : Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan Semester : Satu/Dua Sesi : 2015/2016 Nama Kursus : Pengurusan Sumber Manusia dalam Pendidikan Kod Kursus : PPP6034 Jam Kredit : 4 jam Pra Syarat : Tiada MAKLUMAT PENSYARAH: Nama : Professor Madya Dr. Marinah Awang E-mel : marinah@fpe.upsi.edu.my Nombor telefon : 015-48117715 / 0178163313 Nombor bilik : PY10, Aras 3, Blok 10 Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City SINOPSIS KURSUS: Kursus ini berfokus kepada pengurusan sumber manusia dalam organisasi. Setiap komponen pengurusan sumber manusia akan dianalisis dalamkonteks organisasi pendidikan. Pendekatan komperatif digunakan bagi membincang dan mengkritik isu-isu semasa. Pengesahan Ketua Jabatan: Tarikh:
 • 3. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 RASIONAL KURSUS: Pengurusan sumber manusia yang cekap dan mantap merupakan kompenen penting dalam menjayakan falsafah pendidikan negara. Perancangan keperluan , latihan, etika, penilaian prestasi serta teknologi dalampengurusan sumber manusia adalah ilmu yang harus digarap oleh setiap kepimpinan organisasi pendidikan. HASIL PEMBELAJARAN: 1. Mengaplikasi dan mengintegrasi pengetahuan konsep pengurusan sumber manusia dalam organisasi. (C4) 2. Menganalisis secara terperinci setiap komponen pengurusan sumber manusia dalam konteks organisasi pendidikan. (C6) 3. Membincang dan mengkritik isu-isu semasa dalampengurusan sumber manusia. (CT4, A3) 4. Menghasilkan kertas reaksi berkaitan isu semasa pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan. (P3) 5. Bekerja secara berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. (TS4) KEMAHIRAN YANG BOLEH DIPINDAHKAN: 1. Menerapkan nilai murni, etika dan moral professional. 2. Kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. 3. Kemahiran pengurusan dan perancangan organisasi. RUJUKAN: Rebore, Ronald W. (2014). Human resources administration in education . A management approach (10th ed.). New York, USA: Pearson. Webb, L. Dean & Norton, M. Scott. (2012). Human Resources Administration. Personnel Issues and needs in education (6th ed). New Jersey: Prentice Hall. Young, I. Philip & Castetter, WilliamB. (2007). The human resource function in educational administration (9th ed.). New Jersey, USA: Pearson.
 • 4. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 RUJUKAN TAMBAHAN: Ali Mohamed, Mallow, MS & Sardar Baig, FB. (2011). Sexual Harassment at Workplace In Malaysia. Selangor: Dolphin Press sdn Bhd. Byars, Lloyd L. & Rue, Leslie W. (2010). Human Resource Management. (10th ed). Singapore: McGraw-Hill, Inc. Decenzo, D.A. & Robbins, S.P. (2012). Fundamentals of Human Resource Management. (11th ed). USA: John Wiley & Sons, Inc. Dessler, Gary. (2014). Human Resource Management. (14thed) . New Jersey: Prentice Hall, Inc. Dessler, Gary & Tan CH. (2008). Human Resource Management. An Asian Perspective (2nd ed). Singapore: Prentice Hall. Khaliq Ahmad. (2005). Malaysian Management Styles: Policy, Practice and Human Resource. UK: Asean Academic Press. Mumtaj Hasan & Harlida Abdul Wahab. (2003). Undang-undang Pekerja untuk Pengurus. Malaysia: PPSK Publications & Distributors Sdn. Bhd. Buku Akta Perintah Am, Akta Kerja 1955, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Pampasan Pekerja 1952, Akta Perhubungan Pekerjaan 1967 dan akta lain yang berkaitan Artikel daripada jurnal berwasit Keratan akhbar Laman-laman Web seperti Kementerian Sumber Manusia serta agensinya, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia, NIOSH dan lain-lain.
 • 5. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH: PENILAIAN PRESTASI PELAJAR Kerja Kursus Peratusan Perincian LO % 60 Tugasan 1 – Individu (pemahaman konsep) C4, C6 10 Tugasan 2 – Berkumpulan (pembentangan topik) C6, CT4, A3 20 Tugasan 3 – Berkumpulan (kajian mini dan pembentangan) P3, TS4 30 Peperiksaan Akhir 40 Jumlah 100% Aktiviti KOM BKMM PBPM KKBP KKU KKP EM Kuliah √ √ Perbincangan √ √ √ √ Pembentangan √ √ √ √ √ Singkatan Kemahiran KOM Kemahiran Komunikasi BKMM Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah PBPM Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat KKBP Kemahiran Kerja Berpasukan KKU Kemahiran Keusahawanan KKP Kemahiran Kepimpinan EM Etika dan Moral Profesional
 • 6. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 SKALA PENGGREDAN: MARKAH GRED NILAI 80-100 A 4.00 75- 79 A- 3.75 70-74 B+ 3.45 65-69 B 3.00 60-64 C+ 2.75 59 dan ke bawah F 0.00 SKALA PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH: Rubrik Sebagaimana Dalam Buku Kemahiran Insaniah. Skala 4 Cemerlang 3 Baik 2 Sederhana 1 Lemah
 • 7. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 1 JADUAL PENGAJARAN MINGGUAN: *Pilihan Minggu Tajuk Hasil pembelajaran Pada akhir setiap minggu, pelajar dapat: Kemahiran Insaniah Aktiviti P&P Penilaian 1  Penerangan Rancangan Instruksional  Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia (PSM)  Sejarah perkembangan dan perspektif PSM i. Menjelaskan konsep dan fungsi PSM, ii. Menerangkan kaitan PSM dengan bidang pengurusan yang lain. KOM Kuliah dan perbincang an. *Singkatan Aktiviti Singkatan Penilaian
 • 8. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 2 2  Perancangan dan pengurusan sumber manusia  Analisis pekerjaan  Kaedah mengumpul dan menginterpretasi maklumat  Perancangan dan ramalan pekerjaan i. Membincangkan proses yang terlibat dalam membuat analisis pekerjaan ii Membincangkan bagaimana perancangan dan ramalan pekerjaan di lakukan KOM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 3  Perancangan dan pengurusan sumber manusia  Pemilihan dan pengambilan  Ujian dan temu duga  Penempatan i. Membincangkan proses yang terlibat dalam proses pemilihan dan pengambilan ii. Menjustifikasikan kepentingan setiap aktiviti yang terlibat dalam proses pemilihan dan ujian temu duga, iii. Menyatakan bagaimana proses penempatan pekerja. KOM KBPM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 4  Pembangunan Sumber Manusia  Orientasi  Induksi  Sosialisasi  Latihan dan pembangunan i. Membanding beza orientasi, induksi dan orientasi. ii. Menyatakan keperluan latihan dan jenis-jenis latihan iii. Membincangkan mengenai proses dan komponen dalam latihan dan pembangunan pekerja KOM KBPM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 5  Pengurusan dan Penilaian Prestasi  Model-model penilaian prestasi  Aplikasi model-model penilaian prestasi dalam organisasi i. Mnyatakan kepentingan pengurusan prestasi ii. Membincangkan mengenai model- model dalam membuat penilaian KOM KBPM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan
 • 9. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 3 pendidikan prestasi iii. Memberi pandangan kepada beberapa kaedah dalam menilai pekerja 6  Faedah dan pampasan  Pengurusan faedah dan pampasan dalam pelbagai sektor  Faedah dan pampasan dalam sektor pendidikan  Perbandingan pengurusan faedah dan pampasan tempatan dan global i. Membincangkan pengurusan faedah dan pampasan yang ditawarkan kepada pekerja, ii. Membanding beza pengurusan faedah dan pampasan tempatan dan global. KOM KBPM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 7  Pembangunan kerjaya  Pengurusan kerjaya  Pembangunan kerjaya  Kerjaya sektor pendidikan i. Menyatakan maksud pengurusan dan pembangunan kerjaya ii. Menghuraikan bentuk-bentuk kerjaya dan laluan kerjaya. KOM KBPM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 8  Keganasan dan gangguan seksual di tempat kerja  Definisi keganasan dan gangguan seksual  Jenis-jenis dan faktor  Pembentangan  Masalah dan langkah mengatasinya i. Menerangkan maksud keganasan dan gangguan seksual di tempat kerja. ii. Menghuraikan jenis-jenis dan faktor yang menyebabkan berlakunya keganasan dan gangguan seksual iii. Menerangkan masalah dalam keganasan dan gangguan seksual di tempat kerja iv. Membincangkan langkah-langkah pencegahan bagi isu keganasan dan gangguan seksual. KOM, KBPM ETIK Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan
 • 10. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 4 9  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerja.  Keperluan Akta 514/1994  Ergonomik  Isu-isu keselamatan dan kesihatan dalam konteks pendidikan  Wellness Program, PBSS dan 3K di sekolah i. Menjelaskan mengenai keperluan Akta 514. ii. Menjelaskan mengenai peranan dan komitmen pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja. iii. Membincangkan isu-isu keselamatan dan kesihatan dalam konteks pendidikan. KOM KBPM ETIK Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 10  Hubungan buruh  Konsep hubungan industri  Akta Pekerja  Kesatuan-kesatuan sekerja i. Menjelaskan fungsi kesatuan sekerja dan mahkamah perusahaan, ii. Memberi pandangan mengenai aktiviti kesatuan sekerja. KOM KBPM Kuliah dan perbincang an. Perbincangan & Pembentangan 11 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep Pengurusan Sumber Manusia ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber Manusia dalam konteks KOM KBPM ETIK Pembentng an Perbincangan & Pembentangan 12 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep Pengurusan Sumber Manusia ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber Manusia dalam konteks KOM KBPM ETIK Pembentng an Perbincangan & Pembentangan 13 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep Pengurusan Sumber Manusia ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber Manusia dalam konteks KOM KBPM ETIK Pembentng an Perbincangan & Pembentangan
 • 11. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 5 14 Pembentangan mini kajian dan refleksi i. Memahami aplikasi konsep Pengurusan Sumber Manusia ii. Menilai amalan Pengurusan Sumber Manusia dalam konteks KOM KBPM ETIK Pembentng an Perbincangan & Pembentangan RANCANGAN TUTORIAL / MAKMAL Bil Topik Hasil Pembelajaran Kemahiran Insaniah AKtiviti pengajaran & pembelajaran Penilaian 1
 • 12. UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM) Pindaan 00 6 Peringatan:(pilihan) 1. Students’ attendance to all lectures, tutorials and lab works is compulsory 2. Students with total of attendance of less than 80% can be barred from taking final examination 3. Anyabsence due tohealthproblemmustbe corroboratedwithamedical certificationfromPusatKesihatanPelajar UPSI, UPSI’s Panel clinics or Clinic/Government Hospital. 4. Absence due to other problems must be justified using a show cause letter.