Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Khánh Hội

Trung Tâm Gia Sư Việt Trí
Trung Tâm Gia Sư Việt TríTrung Tâm Gia Sư Việt Trí um Trung Tâm Gia Sư Việt Trí

Đây là đề thi thực tế để các em rèn luyện, là tài liệu quý giá cho thầy cô tham khảo

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
TRƯỜNG THCS KHÁNH HỘI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đề chính thức
(Đề thi có 2 trang)
Bài 1/ (2,25 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) 2
2x x 20 2x 7
    
b)
 
2 x 3 y 1
x 2(y 3) 17
   

  

c) 4 2
x 11x 18 0
  
Bài 2/ (1,5 điểm) Cho hai hàm số (P):
2
x
y
4
 và (D):
x
y 2
2
  .
a) Vẽ đồ thị của (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ xOy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.
Bài 3/ (1,25 điểm) Cho phương trình: 2 2
x 3mx m 1 0
    (1) (với x là ẩn số, m là
tham số)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 thỏa hệ thức:
x1
2 + x2
2 = 9
Bài 4/ (0,75 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3,5m. Nếu
tăng chiều rộng thêm 3,5m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích miếng đất bằng 100m2.
Tìm diện tích của mảnh đất.
Bài 5/ (0,75 điểm) Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình
tròn có chu vi 10m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông?
(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
Bài 6/ (0,5 điểm) Lúc 10 giờ sáng, người ta dùng máy bơm nước vào một cái bể hình
hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m (kích thước đo bên
trong của bể nước).
a) Tính thể tích của bể chứa nước.
b) Hỏi đến mấy giờ thì đầy bể? Biết lưu lượng của máy bơm là 32 lít/phút và 1 lít
nước bằng 1 dm3.
Bài 7/ (3 điểm) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB của
đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M
và D; A và O nằm khác phía so với đường thẳng MD). Kẻ OI vuông góc MD tại I.
a) Chứng minh: tứ giác MAOB và tứ giác MAIO nội tiếp.
b) Gọi K là trung điểm AM, đoạn thẳng KB cắt đường tròn (O) tại P (P ≠ B). Chứng
minh: AK2 = KP.KB.
c) MP cắt đường tròn (O) tại N (P ≠ N). Chứng minh: AM // BN.
------ Hết------
Họ và tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh:.........
ĐÁP ÁN
BÀI NỘI DUNG ĐIỂM
1
a/ 2x2 + x – 20 = – 2x + 7  2x2 + 3x – 27 = 0
 = (b)2 – 4a.c = 225 > 0   = 225 = 15
Phương trình có 2 nghiệm x1; x2:
x1=
b+ Δ
2.a

=
3+15 12
3
2.2 4

 
x2 =
b
2.a
  
=
3 15 18 9
2.2 4 2
   
 
0,25
0,25
0,25
b/
 
 
2 x 3 + y =1
x 2 y 3 =17








2x y 7
x 2y 11



 

 
4x 2y 14
x 2y 11



 

 
5x 25
2x y 7





 
x 5
2x y 7





 
x 5
y 3





 
0,25
0,25
0,25
c/ x4 – 11x2 + 18 = 0
Đặt: x2 = t  x4 = t2 (ĐK:t  0)
Ph/trình trở thành: t2 – 11t + 18 = 0 0,25
 = (b)2 – 4a.c = 49 > 0   = 49 = 7
Ph/trình có 2 nghiệm theo t:
t1 =
b+ 11 7
9
2.a 2
  
  (nhận)
t2 =
b 11 7
2
2.a 2
   
  (nhận)
Vậy theo cáchđặt: x2 = 9  x =  3
x2 = 2  x = 2

S ={ 2
 ,  3}
0,25
0,25
2
a/ Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy
Bảng giá trị:
x – 4 – 2 0 2 4
2
x
y
4
 4 1 0 1 4
x 0 2
x
y 2
2
  2 3
Đồ thị:
0,25
0,25
0,25
0,25
b/ Phương trình hoành độ giao điểm:
2
x x
= 2
4 2
 
2
x x
2 = 0
4 2
   x1 = – 2 ; x2 = 4
* x1 = – 2  y = 1
Giao điểm thứ I là (– 2; 1)
* x2 = 4  y = 4
Giao điểm thứ II là ( 4; 4)
0,25
0,25
3
a/ Chứng tỏ phương trình luôn có 2 nghiệm x1; x2 với mọi m
Xét  = (b)2 – 4.a.c
= (3m)2 – 4( m2 – 1)
= 9m2 – 4m2 + 4 = 5m2 + 4 > 0 với mọi m
Vậy (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m.
0,25
0,25
b/ Theo Vi-ét ta có: S =
b
a
 = – 3m ; P =
c
a
= m2 – 1
0,25
Do đó:S2 – 2P = 9
 9m2 – 2m2 + 2 = 9
 7m2 = 7
 m1 = 1; m2 = – 1 là các giá trị cần tìm.
0,25
0,25
4
Gọi x (m) là chiều rộng mảnh đất (x > 0)
x + 3,5 (m) là chiều dài mảnh đất.
Chiều rộng tăng 3,5m: x + 3,5
Tăng chiều rộng 3,5m thì diện tích mảnh đất là 100m2, ta có
phương trình:
(x + 3,5)2 = 100
 x + 3,5= 10 (Vì x > 0)
 x = 6,5
Vậy diện tích khu đất là: 6,5. (6,5 + 3,5) = 65m2.
0,25
0,25
0,25
5
Bán kính của đường tròn chân đống cát:
C 5
R (m)
2
 
 
Diện tích của chân đống cát:
2 2
2
25 25
S R 8(m )
     
 
0,25
0,25
Làm tròn
đúng
0,25
6
Thể tíchbể: 4. 1,5 . 1,2 = 7,2m3 = 7200 dm3 = 7200 l
Thời gian bơm nước đầy bể: 7200: 32= 225 phút = 3 giờ 45 phút.
Vậy lúc 13 giờ 45 phút nước sẽ được bơm đầy bể
0,25
0,25
7
a) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp
MA, MB là tiếp tuyến của (O) tại A, B OA  MA, OB  MB
Xét tứ giác MAOB ta có:
góc OAM=góc góc OBM=90 độ
=>góc OAM+góc OBM=180 độ
Tứ giác MAOB nội tiếp
Chứng minh: tứ giác MAIO nội tiếp
Xét tứ giác MAIO ta có:
0,25
0,25
0,25
O
N
I
D
C
P
K
B
A
M
Góc OIM=góc OAM=90 độ là hai góc kề cùng nhìn OM
dưới 900
Tứ giác MAIO nội tiếp
0,25
0,25
b) Chứng minh: AK2
= KP. KB
Xét AKP và BKA có:
2
KAP KBA
AP)
K
AKP BKA(g.g)
AK KP
BK KA
AK KP.KB
 






  
 
 
∽
(goù
c taï
o bôû
i tia tieá
p tuyeá
n
vaø
daâ
y cung, goù
c noä
i tieá
p cuø
ng chaé
n
laø
goù
c chung
0,25
0,25
0,25
0,25
c) Chứng minh: AM //BN
KM2 = KP.KB
MKP BKM

∽ (c.g.c)
Góc AMN=góc MNP AM // BN
0,25
0,25
0,25

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(19)

Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Đặng Tấn TàiĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Đặng Tấn Tài
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Đặng Tấn Tài
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí40 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Minh XuânĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Minh Xuân
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Minh Xuân
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí56 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hồng BàngĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hồng Bàng
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hồng Bàng
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí59 views
Đề Thi Hk2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Nam ViệtĐề Thi Hk2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Nam Việt
Đề Thi Hk2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Nam Việt
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí27 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc ThạchĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Ngọc Thạch
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí105 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Bình ChánhĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Bình Chánh
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Bình Chánh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí429 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân TạoĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Tạo
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Tạo
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP147 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Đặng Trần CônĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Đặng Trần Côn
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Đặng Trần Côn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí5 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Bình ChánhĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Bình Chánh
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Bình Chánh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí9 views
Đề Thi Hk2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Anh QuốcĐề Thi Hk2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Anh Quốc
Đề Thi Hk2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Anh Quốc
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí24 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Sương Nguyệt AnhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Sương Nguyệt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Sương Nguyệt Anh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí125 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Sào NamĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Sào Nam
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Sào Nam
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí58 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn TámĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí1K views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trương Công ĐịnhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trương Công Định
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trương Công Định
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí139 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài GònĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí203 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Hồng BàngĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Hồng Bàng
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Hồng Bàng
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí334 views

Similar a Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Khánh Hội(20)

Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hưng BìnhĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hưng Bình
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hưng Bình
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí78 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Lý PhongĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Lý Phong
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Lý Phong
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí31 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Phan Châu TrinhĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Phan Châu Trinh
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Phan Châu Trinh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí9 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn TrãiĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Trãi
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Trãi
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí517 views
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Việt MỹĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Việt Mỹ
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Việt Mỹ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí15 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Kiến ThiếtĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Kiến Thiết
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Kiến Thiết
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí195 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Hai Bà TrưngĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Hai Bà Trưng
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Hai Bà Trưng
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí3 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Hai Bà TrưngĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Hai Bà Trưng
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Hai Bà Trưng
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí8 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Cần ThạnhĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Cần Thạnh
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Cần Thạnh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí2 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Phan Châu TrinhĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Phan Châu Trinh
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS THPT Phan Châu Trinh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí4 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hoàng Hoa ThámĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hoàng Hoa Thám
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Hoàng Hoa Thám
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí226 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công HớnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phan Công Hớn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí216 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thường KiệtĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thường Kiệt
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Thường Kiệt
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí86 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú MỹĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Mỹ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Mỹ
Công Ty TNHH VIETTRIGROUP148 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý PhongĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Phong
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lý Phong
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí55 views
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hậu GiangĐề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hậu Giang
Đề Thi HK2 Toán 6 - THCS Hậu Giang
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí19 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Âu LạcĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Âu Lạc
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Âu Lạc
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí87 views
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Cửu LongĐề Thi HK2 Toán 9 - THCS Cửu Long
Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Cửu Long
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí9 views

Más de Trung Tâm Gia Sư Việt Trí(20)

Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa LưĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS - THPT Hoa Lư
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí245 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống ĐaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí335 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới TâyĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Quới Tây
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí170 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân KiênĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí206 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong PhúĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phong Phú
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí127 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh BìnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Thanh Bình
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí82 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn HiềnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí127 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa PhướcĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đa Phước
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí99 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại NghĩaĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí1.8K views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn QuangĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Văn Quang
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí318 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường ChinhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trường Chinh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí517 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt AnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí91 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần PhúĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Trần Phú
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí180 views
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc TuấnĐề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Đề Thi HK2 Toán 8 -THCS Trần Quốc Tuấn
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí95 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú ThọĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Thọ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí640 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình HổĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phạm Đình Hổ
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí99 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Hoàng Lê KhaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Hoàng Lê Kha
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Hoàng Lê Kha
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí66 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình TâyĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Tây
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Bình Tây
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí64 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú ĐịnhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Định
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Phú Định
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí94 views
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân BìnhĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Bình
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Bình
Trung Tâm Gia Sư Việt Trí1.1K views

Último(17)

Nhận Viết Assignment Không Đạo Văn Cho Sinh Viên Tại Hà NộiNhận Viết Assignment Không Đạo Văn Cho Sinh Viên Tại Hà Nội
Nhận Viết Assignment Không Đạo Văn Cho Sinh Viên Tại Hà Nội
lamluanvan.net Viết thuê luận văn12 views

Đề Thi HK2 Toán 9 - THCS Khánh Hội

 • 1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 TRƯỜNG THCS KHÁNH HỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN 9 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề chính thức (Đề thi có 2 trang) Bài 1/ (2,25 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 2x x 20 2x 7      b)   2 x 3 y 1 x 2(y 3) 17          c) 4 2 x 11x 18 0    Bài 2/ (1,5 điểm) Cho hai hàm số (P): 2 x y 4  và (D): x y 2 2   . a) Vẽ đồ thị của (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ xOy. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán. Bài 3/ (1,25 điểm) Cho phương trình: 2 2 x 3mx m 1 0     (1) (với x là ẩn số, m là tham số) a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 thỏa hệ thức: x1 2 + x2 2 = 9 Bài 4/ (0,75 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3,5m. Nếu tăng chiều rộng thêm 3,5m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích miếng đất bằng 100m2. Tìm diện tích của mảnh đất. Bài 5/ (0,75 điểm) Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 10m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) Bài 6/ (0,5 điểm) Lúc 10 giờ sáng, người ta dùng máy bơm nước vào một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m (kích thước đo bên trong của bể nước). a) Tính thể tích của bể chứa nước.
 • 2. b) Hỏi đến mấy giờ thì đầy bể? Biết lưu lượng của máy bơm là 32 lít/phút và 1 lít nước bằng 1 dm3. Bài 7/ (3 điểm) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB của đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D; A và O nằm khác phía so với đường thẳng MD). Kẻ OI vuông góc MD tại I. a) Chứng minh: tứ giác MAOB và tứ giác MAIO nội tiếp. b) Gọi K là trung điểm AM, đoạn thẳng KB cắt đường tròn (O) tại P (P ≠ B). Chứng minh: AK2 = KP.KB. c) MP cắt đường tròn (O) tại N (P ≠ N). Chứng minh: AM // BN. ------ Hết------ Họ và tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh:......... ĐÁP ÁN BÀI NỘI DUNG ĐIỂM 1 a/ 2x2 + x – 20 = – 2x + 7  2x2 + 3x – 27 = 0  = (b)2 – 4a.c = 225 > 0   = 225 = 15 Phương trình có 2 nghiệm x1; x2: x1= b+ Δ 2.a  = 3+15 12 3 2.2 4    x2 = b 2.a    = 3 15 18 9 2.2 4 2       0,25 0,25 0,25 b/     2 x 3 + y =1 x 2 y 3 =17         2x y 7 x 2y 11         4x 2y 14 x 2y 11         5x 25 2x y 7        x 5 2x y 7        x 5 y 3        0,25 0,25 0,25 c/ x4 – 11x2 + 18 = 0 Đặt: x2 = t  x4 = t2 (ĐK:t  0) Ph/trình trở thành: t2 – 11t + 18 = 0 0,25
 • 3.  = (b)2 – 4a.c = 49 > 0   = 49 = 7 Ph/trình có 2 nghiệm theo t: t1 = b+ 11 7 9 2.a 2      (nhận) t2 = b 11 7 2 2.a 2       (nhận) Vậy theo cáchđặt: x2 = 9  x =  3 x2 = 2  x = 2  S ={ 2  ,  3} 0,25 0,25 2 a/ Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy Bảng giá trị: x – 4 – 2 0 2 4 2 x y 4  4 1 0 1 4 x 0 2 x y 2 2   2 3 Đồ thị: 0,25 0,25 0,25 0,25 b/ Phương trình hoành độ giao điểm: 2 x x = 2 4 2   2 x x 2 = 0 4 2    x1 = – 2 ; x2 = 4 * x1 = – 2  y = 1 Giao điểm thứ I là (– 2; 1) * x2 = 4  y = 4 Giao điểm thứ II là ( 4; 4) 0,25 0,25 3 a/ Chứng tỏ phương trình luôn có 2 nghiệm x1; x2 với mọi m Xét  = (b)2 – 4.a.c = (3m)2 – 4( m2 – 1) = 9m2 – 4m2 + 4 = 5m2 + 4 > 0 với mọi m Vậy (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m. 0,25 0,25 b/ Theo Vi-ét ta có: S = b a  = – 3m ; P = c a = m2 – 1 0,25
 • 4. Do đó:S2 – 2P = 9  9m2 – 2m2 + 2 = 9  7m2 = 7  m1 = 1; m2 = – 1 là các giá trị cần tìm. 0,25 0,25 4 Gọi x (m) là chiều rộng mảnh đất (x > 0) x + 3,5 (m) là chiều dài mảnh đất. Chiều rộng tăng 3,5m: x + 3,5 Tăng chiều rộng 3,5m thì diện tích mảnh đất là 100m2, ta có phương trình: (x + 3,5)2 = 100  x + 3,5= 10 (Vì x > 0)  x = 6,5 Vậy diện tích khu đất là: 6,5. (6,5 + 3,5) = 65m2. 0,25 0,25 0,25 5 Bán kính của đường tròn chân đống cát: C 5 R (m) 2     Diện tích của chân đống cát: 2 2 2 25 25 S R 8(m )         0,25 0,25 Làm tròn đúng 0,25 6 Thể tíchbể: 4. 1,5 . 1,2 = 7,2m3 = 7200 dm3 = 7200 l Thời gian bơm nước đầy bể: 7200: 32= 225 phút = 3 giờ 45 phút. Vậy lúc 13 giờ 45 phút nước sẽ được bơm đầy bể 0,25 0,25 7 a) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp MA, MB là tiếp tuyến của (O) tại A, B OA  MA, OB  MB Xét tứ giác MAOB ta có: góc OAM=góc góc OBM=90 độ =>góc OAM+góc OBM=180 độ Tứ giác MAOB nội tiếp Chứng minh: tứ giác MAIO nội tiếp Xét tứ giác MAIO ta có: 0,25 0,25 0,25 O N I D C P K B A M
 • 5. Góc OIM=góc OAM=90 độ là hai góc kề cùng nhìn OM dưới 900 Tứ giác MAIO nội tiếp 0,25 0,25 b) Chứng minh: AK2 = KP. KB Xét AKP và BKA có: 2 KAP KBA AP) K AKP BKA(g.g) AK KP BK KA AK KP.KB                ∽ (goù c taï o bôû i tia tieá p tuyeá n vaø daâ y cung, goù c noä i tieá p cuø ng chaé n laø goù c chung 0,25 0,25 0,25 0,25 c) Chứng minh: AM //BN KM2 = KP.KB MKP BKM  ∽ (c.g.c) Góc AMN=góc MNP AM // BN 0,25 0,25 0,25