Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 1.docx(20)

Último(17)

Anzeige

1.docx

 1. 1) นักเรียน 1. นักเรียนมีทักษะการคิดคานวณในเรื่องการคิดเลขเร็วไ ด้เร็วขึ้น 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาคณิตศาสตร ์ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 สูงขึ้น
 2. 3. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดั บต่าง ๆ 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์มีความคิดสร ้า งสรรค์และกล้าแสดงออกมากขึ้น 5. กิจกรรมสนุกคิดพิชิตโจทย์ช่วยให้นักเรียนเรียนคณิตศ าสตร ์
 3. ด้ ว ย ค ว า ม ส นุ ก ล ด ค ว า ม ตึ ง เ ค รี ย ด มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์ 2) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางก ารเรียน วิชาคณิตศาสตร ์ของโรงเรียน 3) ครู และโรงเรียน 1. ครูผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ พัฒนา
 4. นักเรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร ์ 2. ผู้บริหารเป็ นผู้มีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนในการทางาน ให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงการเรียนการสอนโดย ใช ้สื่อที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม จะทาให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและเข้าใจในเนื้อ หาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น หาโจทย์ที่สามารถคิดด้วยวิธีการหลากหลาย
 5. ในการหาคาตอบเพื่อเป็ นการฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ และเกิดความมั่นใจในตัวเอง 1. นักเรียนมีทักษะด้าน การคิดคานวณ การวิเคราะห์โจทย์ร ้อยละ 80 ขึ้นไป 2. มีเกียรติบัตรมอบให้นักเรียนในการจัดการแข่งขันภายใ น
 6. 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาส ตร ์ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคานวณของนักเรียนชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสต ร
 7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขั นทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 1. วิเคราะห์โครงสร ้างของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ชั้ นประถมศึกษา
 8. 2. ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรีย นรู้ 3. จั ด ท า ชุ ด ฝึ ก ส นุ ก คิ ด พิ ชิ ต โ จ ท ย์ ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร ์ 4. จัดหาชั่วโมงในการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และเป็ นจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร ้า ง เ จ ต ค ติ ที่ ดี ข อ ง ผู้เ รีย น
 9. เพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร ้นในการศึกษาเล่าเรียนวิชาค ณิตศาสตร ์ 5. จัดกิจกรรมสนุกคิดพิชิตโจทย์ที่เน้น การบวก การลบ การคูณ และ การหาร โดยใช ้เกม 24 , A Math บิงโก เป็ นต้น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนก่อนเรียนหรือให้นักเรีย นได้เล่น กิจกรรมในเวลาว่าง
 10. 6. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามศั กยภาพ ของผู้เรียน 8. สรุปผลการดาเนินการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกล างการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้สม
 11. รรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลั กว่า ผู้เรียนสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง สมอง เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม มีกระบวนการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ น สาคัญ
 12. คณิตศาสตร ์เป็ นวิชาที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาค วามคิดของผู้เรียน ให้มีความคิดสร ้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่า วิชาคณิตศาสตร ์เป็ นเป็ นวิชาที่ยาก ไม่สนุก และมีเนื้อหามาก จึงไม่ชอบ เบื่อหน่าย มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์จึงได้นากิจกรรม
 13. “ สนุกคิดพิชิตโจทย์” มาช่วยในการจัดกิจกรรม การสอนเพื่อมาเสริมสร ้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของ ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร ้นสนุกสนานและช่วยพัฒนา ทักษะกระบวนการคิดคานวณของผู้เรียน
Anzeige