Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kvaliteetse e kursuse loomine

1.847 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Business, Wirtschaft & Finanzen
 • Als Erste(r) kommentieren

Kvaliteetse e kursuse loomine

 1. 1. Varje Tipp 13.november 2010 Haapsalu
 2. 2.  Analüüs  Õppeprotsessi kavandamine  Kursuse väljatöötamine  Kursuse läbiviimine  Kursusele hinnangu andmine
 3. 3.  Vajaduste analüüs ◦ Sõnastada eesmärgid ja alameesmärgid  Tingimuste analüüs ◦ Millised on aja- raha ressursid väljatöötamiseks ja läbiviimiseks? ◦ Milliseid materjale on juba olemas? ◦ Kes hakkab õpetama? ◦ Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on vaja, mis on olemas? ◦ Millised võimalused ja piirangud seab väljatöötamisel veebipõhine keskkond?
 4. 4. ◦ Kursuse vorm – kas auditoorne, kombineeritud, kaugkoolituskursus? ◦ Kas see on õpetaja/koolitaja/tuutori poolt juhitud või iseõppimiskursus? Tingimuste analüüsi lõpus peavad olema välja selgitatud: ◦ kursuse planeeritav maht; ◦ võimalikud tugiisikud; ◦ rahalised ressursid; ◦ kasutatav tarkvara; ◦ tegijate meeskond ja nende oskused.
 5. 5.  Kes on kursusel osalejad? Kui heterogeenne on rühm?  Millised on õppijate eelteadmised, vajadused ja oskused?  Kui suurt rühma on võimalik antud tingimustel õpetada?  Milline on õppijate varustatus vajalike tehniliste vahenditega (arvutid, juurdepääs Internetile, vajalikud lisaseadmed jne)?  Millised on õppijate oskused neid vahendeid kasutada?
 6. 6.  Kas kursuse autoritel tuleb kursuse alguses arendada õppijate õpioskusi?  Toetudes õppijate analüüsile, kursuse eesmärkidele ning visioonile kursuse soovitud sisust, tuleks luua kursuse sisu skeem.
 7. 7. Sisu peab olema: ◦ sobiva mahuga; ◦ vastab kursuse tasemele, töökoormusele jt akadeemilistele nõuetele. ◦ asjakohane ja arusaadavalt esitatud; ◦ eelteadmistest ja -oskustest lähtuvalt teadmisi ja oskusi kasvatav ning kinnistav; ◦ loogiliselt üles ehitatud ja järjestatud; ◦ interaktiivne.
 8. 8. Struktuur ◦ Õpitegevused ◦ Ajakava ◦ Tehnoloogilised vahendid ◦ Hindamine – kuidas hinnata kursuse eesmärkide saavutamist. Eesmärk Teema Materjal tulemus/ väljund hindamis meetod ülesanne Kriteerium
 9. 9.  Meetodid, mida e-kursusel kasutada ◦ Probleemipõhine õpe; ◦ Koostööl põhinev õpe (rühmatööd); ◦ Kogukonnapõhine õpe (kommenteerimine); ◦ Jt...
 10. 10.  Hindamine peab lähtuma eesmärkidest ja tuleb planeerida enne õppematerjalide koostamist. ◦ Millist tüüpi hindamist on vaja? ◦ Millal hindamine toimub? ◦ Millist vahendit/meetodit kasutatakse?  Test;  Ülesanne;  tööde portfoolio;  Jt...
 11. 11.  Enesehindamist;  Automaatne hindamine (keskkond võimaldab);  Kursuse läbiviija poolt;  Kaasõppijate hindamine.
 12. 12.  Õpihaldussüsteemid (e-õppekeskkonnad);  Materjali loomise vahendid;  Suhtlusvahendid (sünkroonsed ja asünkroonsed);  Koostöövahendid.
 13. 13.  Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks. (Haridustehnoloogia sõnaraamat, 2007)
 14. 14. Tasulised: • Blackboard learning System (WebCT) • EDUTIZER Tasuta:  Moodle  IVA  VIKO  ILIAS
 15. 15. Kursuse väljatöötamine on protsess, mille jooksul toimub kursuse autori poolt sisu (õppematerjalid, testid, juhendid jne...) üleviimine e-õppesse. E-kursuse loomisel, läbiviimisel ja kasutamisel peab kindlasti arvestama ka autoriõiguse seadusega.
 16. 16. E-õppe materjalide väljatöötamisel on soovitav järgida alljärgnevaid põhimõtteid:  õppematerjalide esitamiseks kasutatakse erinevaid alternatiivseid tehnoloogilisi vahendeid ja lahendusi: ◦ tekstipõhised materjalid (nt konspektid, juhendid); ◦ slaidid (auditoorse õppe toena).
 17. 17.  illustratsioonid (joonised, pildid, graafikud);  audiomaterjalid;  Videomaterjalid;  integreeritud lahendused (nt slaidid kombineeritud audio või videoga);  Animatsioonid;  Veebiviiteid;  Jne...
 18. 18.  Õppesisu arvestab õppijate vajaduste ja eripäradega (sh erivajadustega õppijatega).  Kursusel osalemine on võimalik ka kehva internetiühenduse korral.
 19. 19.  õppesisu on usaldusväärne, täpne ja ajakohane. Selgelt on esitatud looja ja õppeasutuse andmed;  viidatud on vastavalt autoriõiguse seadusele;  õppematerjalide juures on märge selle viimati uuendamise kohta;  kõik kursusel viidatud veebilingid ja videod töötavad.  õppematerjal on kasutatav erinevate veebilehitsejate ning operatsioonisüsteemidega;  õppematerjalid on keeleliselt korrektsed.
 20. 20. Tekstipõhiste õppematerjalide väljatöötamisel on soovitav järgida alljärgnevaid põhimõtteid:  Õppematerjalid on kas üldtunnustatud formaadis, mille kasutamiseks õppija ei pea tegema täiendavaid kulutusi või tagab kursuse autor/läbiviija õppijatele vajaliku eritarkvara;  Õppematerjalides kasutatavad graafilised elemendid on oma mahult kompaktsed.
 21. 21. Kui õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, peab seda toetama kogu struktuur: ◦ olemas on selged ja ülevaatlikud sissejuhtavad materjalid; ◦ viidatud reflekteerimisvahendid; ◦ Rühmatöövahendid; ◦ õpitu tagasiside võimalused; ◦ kontaktid võimalike küsimuste puhuks jm. Õppijal on võimalik soovi korral vähese vaevaga õppematerjal oma arvutisse salvestada või välja trükkida.
 22. 22.  Õppematerjalid on lihtsalt loetavad, mis tähendab selget, ühtlast ja ülevaatlikku struktuuri.  Lehekülgedel on selged pealkirjad, alapealkirjad, loetelud. Sarnaste elementide kujundus on sama.  Õppematerjalide koostamisel on arvestatud õppijate tähelepanu eripäraga.  Õppematerjalide kujundamisel on lähtutud pigem tagasihoidlikust värvigammast.  Kirjastiil veebimaterjalide puhul võiks olla ekraanilt kergesti loetav, nt Arial või Verdana.
 23. 23. Veebipõhise kursuse läbiviimisel eristatakse viit etappi:  kursusele sisenemine ja kursusest osavõtjate motiveerimine;  sotsialiseerumine;  informatsiooni vahetamine;  teadmiste omandamine;  hinnangu andmine ja kokkuvõtete tegemine.
 24. 24. Õpetajad/õppejõud ja tuutorid peavad e-õppes täitma alljärgnevaid rolle:  tehniline (technical) - arvuti ja õpikeskkonnaga seotud abi kursusel osalejatele;  organisatoorne (managerial) - õppeprotsessi juhtimine;  sotsiaalne (social) - toetava õhkkonna loomine kursusel osalejate vahel;  pedagoogiline (pedagogical) - olulistele materjalidele tähelepanu juhtimine, iseseisva töö  juhtimine ja tagasiside andmine.
 25. 25.  Tehnilise toe pakkumisel selgitatakse õppijatele, millist riist- ja tarkvara on vaja kursusel osalemiseks.  Õppijatele jagatakse näpunäiteid õpikeskkonnas liikumiseks ja erinevate vahendite kasutamiseks ning nõustatakse tehnilistes küsimustes või suunatakse nad esinevate probleemide lahendamiseks vastavate spetsialistide poole.  Tehnilise toe eesmärk on tagada õpikeskkonna tõrgeteta funktsioneerimine kogu kursuse vältel.  Tehniline tugi peab olema pidevalt kättesaadav sõltumata ajast ja kohast.
 26. 26. E-kursusel õpetamise organisatoorne aspekt hõlmab järgnevaid tegevusi:  Kursuse ajakava planeerimine (algus, lõpp, kestus, auditoorse õppe toimumise ajad ja kohad, vajalikud ruumid ja tehnika jm);  õppijate registreerimine kursusele, info jagamine jne...
 27. 27.  õppijate osalemisaktiivsuse jälgimine ja eneseusalduse tõstmine;  õppeprotsessi juhtimine - teadete edastamine õppeprotsessi kulgemise kohta, info ja meeldetuletuste jagamine koduste ülesannete kohta;  foorumis toimuvatele aruteludele kaasa aitamine, reaalajas toimuvate jututoa vestluste jälgimine, rühmatööde sujumise tagamine;  õppijate julgustamine ja õhutamine oma kogemusi jagama.
 28. 28. VÄLINE JA SISENE HINDAMINE  E-kursuse hindamisel tuleb keskenduda: ◦ Sisule; ◦ teostusviisile; ◦ Interaktiivsuse tasemetele
 29. 29. E-kursuse läbiviimise dokumenteerimisel võib kasutada järgmist raamistikku, nn „Õpetamise päevikut”, et kursust hiljem hõlpsasti täiendada ja parendada: ◦ Aine, maht, õppeaasta, õpetajad/tuutorid, õppijate arv ◦ Kuupäev ◦ Teema ◦ Mis õnnestus väga hästi ◦ Probleemid ◦ Ideed edaspidiseks ◦ Dokumenteerimise osaks on ka õppijate tagasiside kogumine. Saadud tulemusi võetakse arvesse ja tehakse võimalikud parandused, täiendused jm.
 30. 30. Kvaliteedinõuded e-kursusele väljatöötamise etapis  Kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada;  Õppematerjalide esitamisel kasutatakse kursuse õpiväljunditele vastavalt sobivaid meediume (nt  tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm);  Väljatöötatud õppematerjalid vastavad õppematerjalide loomise headele tavadele;
 31. 31.  Kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate vajadustele ja tehnilistele võimalustele;  Kursuselt viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav;  Õpijuhis on põhjalik ja terviklik, sisaldades osalise e-kursuse puhul ka ülevaadet auditoorsest õppetööst;  Õpikeskkonna kasutamine ei nõua eraldi tasulise lisatarkvara soetamist;  Kursust testitakse enne reaalses õppeprotsessis kasutamist.  Kursus on tehniliselt töökorras (lingid töötavad, vajalikud vahendid avanevad jms);
 32. 32.  http://www.slideshare.net/kajaloo/pihaldusssteem  http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e- kursuse_loomiseks SOOVITAN tutvuda! E-kursuse kvaliteedi käsiraamatuga  http://www.eope.ee/_download/repository/Kasiraamat 2.0.pdf E-kursuse hindamise maatriks http://www.eope.ee/images/50000886/eneseanaluusi_m aatriks_VER2.0.xlsx
 33. 33. https://sites.google.com/site/ekursuseloomine/

×