Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

small grant proposal writing for RNN.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

small grant proposal writing for RNN.pptx

  1. 1. ការសរសសរសំស ើរ្ នា តតូច 1
  2. 2. មាតិកា នៃ សំណ ើរគណរមាងខ្ន ា តតូច 1. ណ្ ម ោះគណរមាង 2. ការវ ិភាគបរ ិបទ/បញ្ហ ា /ណសចក្តីរតូវការរបស់អ្ាក្ទទួលផល 3. អ្ាក្ទទួលផល 4. ការពិព ៌នាគណរមាង ៤.១. ណោលណៅរបស់គណរមាង ៤.២. ណោលបំ ងរបស់គណរមាង ៤.៣. លទធផលរំពឹងទុក្របស់គណរមាង ៤.៤. សក្ម្មភាពរបស់គណរមាង 5. ផផៃការ ៍សក្ម្មភាព 6. ផផៃការ ៍ថវ ិកា 2
  3. 3. ១. ណ្ ម ោះគណរមាង • គួរផតខ្លី • គួរផតសណងេប • អាចណោងណៅណលើលទធផលគណរមាងសំខ្នៃ់ៗជាក្់លាក្់ ឬ សក្ម្មភាពសំខ្នៃ់របស់គណរមាង • គួរផតអាចរាប់អ្ាក្អាៃៃូវអ្វីផែលរតូវរំពឹងពីខ្លឹម្សារនៃ សំណ ើណៃោះ។ 3
  4. 4. ២. ការវ ិភាគបរ ិបទ • ពិព ៌នាអ្ំពីរបវតតិសងគម្ ណសែឋក្ិចច ៃណោាយ ៃិងវបប ធម្៌ ផែលគណរមាងណៃោះរតូវាៃផត ួ ចណផតើម្ណ ើង • គួរផតមាៃទិៃាៃ័យពាក្់ព័ៃធផែលរបម្ូលាៃម្ុៃណពលសរ ណសរសំណ ើ • របផវងគួរផតមាៃតុលយភាពជាម្ួយៃឹងទំហំនៃសំណ ើ ទំងម្ូល • ណរបើទិៃាៃ័យពី ការវ ិភាគណែើម្ណ ើបញ្ហ ា ណែើម្បីពិព ៌នាអ្ំពី បញ្ហ ា ណៅក្ ន ុងផផាក្ណៃោះ។ 4
  5. 5. ៣. ការវ ិភាគបរ ិបទ • ពិព ៌នាអ្ំពីរបវតតិសងគម្ ណសែឋក្ិចច ៃណោាយ ៃិងវបប ធម្៌ ផែលគណរមាងណៃោះរតូវាៃផត ួ ចណផតើម្ណ ើង • គួរផតមាៃទិៃាៃ័យពាក្់ព័ៃធផែលរបម្ូលាៃម្ុៃណពលសរ ណសរសំណ ើ • របផវងគួរផតមាៃតុលយភាពជាម្ួយៃឹងទំហំនៃសំណ ើ ទំងម្ូល • ណរបើទិៃាៃ័យពី ការវ ិភាគណែើម្ណ ើបញ្ហ ា ណែើម្បីពិព ៌នាអ្ំពី បញ្ហ ា ណៅក្ ន ុងផផាក្ណៃោះ។ 5
  6. 6. ៤. ការពិព ៍នាពីគសរោង • សោលសៅគសរោង៖ ជាអ្ត ថ របណោជៃ៍រយៈណពលផវងសរមាប់អ្ាក្ ទទួលផល ៃិងអ្ត ថ របណោជៃ៍កាៃ ់ ផតទូលំទូលាយចំណពាោះរក្ ុម្ ណផេងណទៀត។ • សោលបំ ង៖ អ្ត ថ របណោជៃ ៍ ផែលរតូវទទួលាៃណោយអ្ាក្ទទួល ផលគណរមាង ឬរក្ ុម្ណោលណៅ។ • លទធផល៖ ណសវាក្ម្មផែលរតូវបញ្ ជ ូៃណៅកាៃ់អ្ាក្ទទួលផល ឬរក្ ុម្ ណោលណៅ • សកម្មភាព៖ ណតើអ្ៃតរាគម្ៃ៍ៃឹងរតូវាៃអ្ៃុវតតោ ៉ា ងែូចណម្តច។ 6
  7. 7. ៤. ការពិព ៍នាពីគសរោង (ត) • ការសរណសរណោលណៅ, ណោលបំ ង, លទធផល, ៃិង សក្ម្មភាពរតូវណោរពៃូវលក្េខ្ ឌ ៥ ោ ៉ា ងៈ១)ជាក្់ លាក្់, ២) អាចវាស ់ ផវងាៃ, ៣) អាចសំណរចាៃ, ៤) ណ្លើយតបជាម្ួយបញ្ហ ា , ៥) មាៃណពលណវលាចាស់លាស់ • ការសរណសរណោលណៅ ៃិង ណោលបំ ងរបស់គណរមាង រតូវណរបើពាក្យៈ ណែើម្បី + ក្ិរ ិោស័ពទសក្ម្ម + ក្ម្មវត ថ ុ • ការសរណសរលទធផលរតូវសរណសរណោយភា ា ប់ពាក្យា បាន 7
  8. 8. ៥. ផផនការ ៍សកម្មភាពគសរោង ល.រ ពិព ៍នាសកម្មភាព ផែ....ឆ្ នា ំ ២០២.. ដល់ ផែ...........ឆ្ នា ំ២០២........ ម្ក្រា ក្ុម្ភៈ ម្ិនា .................................. ធ ន ូ ១ លទធផលរំពឹងទុក្ទី១៖ យុវជៃជៃជាតិណែើម្ភាគតិចណខ្តតរតៃគិរ ីចំៃួៃ ២០ នាក្់ (រសី ១០ នាក្់) ាៃណក្ើៃណ ើងចំណ ោះែឹងាៃ៧០% សត ីពីការសរណសរសំណ ើរគណរមាងណៅចុងឆ្ ា ំ ២០២២ ២ សក្ម្មភាព១.១៖ ផតល់វគគប ត ុ ោះប ្ តាលចំៃួៃ១ ែង ១នថៃ ែល់យុវ ជៃជៃជាតិណែើម្ភាគតិចណខ្តត រតៃគិរ ីចំៃួៃ ២០ នាក្់សត ីពីការ សរណសរគណរមាងណៅរក្ ុងាៃលុង សក្ម្មភាព១.១៖ ណធវីការបងវឹក្ ចំៃួៃ១ ែង ១នថៃ ែល់យុវជៃជៃ ជាតិណែើម្ភាគតិចណខ្តតរតៃគិរ ី ចំៃួៃ ២០ នាក្់សត ីពីការសរណសរ 8
  9. 9. ៥. ផផនការ ៍ថវ ិកាគសរោង ល.រ ពិព ៍នាសកម្មភាព ផែ....ឆ្ នា ំ ២០២.. ដល់ ផែ...........ឆ្ នា ំ២០២........ ឯក្តា ចំៃួៃ នៃ ឯក្ តា ចំណាយក្ ន ុង ១ឯក្តា (ែុលា ល រ) សរុប ១ លទធផលរំពឹងទុក្ទី១៖ យុវជៃជៃជាតិណែើម្ភាគតិចណខ្តតរតៃគិរ ីចំៃួៃ ២០ នាក្់ (រសី ១០ នាក្់) ាៃណក្ើៃណ ើងចំណ ោះែឹងាៃ៧០% សត ីពីការសរណសរសំណ ើរគណរមាងណៅចុងឆ្ ា ំ ២០២២ ២ សក្ម្មភាព១.១៖ ផតល់វគគប ត ុ ោះបណា ត លចំៃួៃ១ ែង ១នថៃ ែល់យុវជៃជៃ ជាតិណែើម្ភាគតិចណខ្តតរតៃគិរ រ ី ចំៃួៃ ២០ នាក្់សត ីពីការសរណសរ គណរមាងណៅរក្ ុងាៃលុង ែង ១ ៥០០ ៥០០ សក្ម្មភាព១.១៖ ណធវីការបងវឹក្ចំៃួៃ ១ ែង ១នថៃ ែល់យុវជៃជៃជាតិ ែង ១ ៥០០ ៥០០ 9
  10. 10. អ្រគុ សរមាប់ការយក្ចិតតទុក្ោក្់សា ត ប់ សំៃួរ ៃិង ចណម្លើយ 10

×