Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vip natverkets arbete i svenskfinland valteri educa 2020

474 Aufrufe

Veröffentlicht am

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Vip natverkets arbete i svenskfinland valteri educa 2020

 1. 1. V E RY I M P O RTA N T P E R S O N S = E L E V E R , I B E H OV AV K R Ä VA N D E S Ä R K I LT S T Ö D F Ö R S I N S KO L G Å N G O C H S I T T L Ä R A N D E https://VIP informationsvideo
 2. 2. E t t m å l ä r a t t s a m l a i h o p a k t ö r e r s o m v e r k s t ä l l e r s ä r s k i l t k r ä v a n d e s t ö d t i l l e t t n ä t v e r k a t t u t f o r m a u t b u d t i l l s ä r s k i l t k r ä v a n d e s t ö d o c h a t t t i l l s a m m a n s d i s k u t e r a o c h f u n d e r a k r i n g o m r å d e t s c e n t r a l a m å l f ö r u t v e c k l i n g e n . D ä r t i l l u t v e c k l a r m a n i d e é r o c h p l a n e r f ö r a t t m e r f l e x i b e l t m ö t a e f t e r f r å g a n o c h u t b u d e t a v s ä r s k i l t k r ä v a n d e s t ö d s a m t a t t m ö j l i g g ö r a e t t f ö r e b y g g a n d e a r b e t e
 3. 3. VAD ÄR KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD? Forsknings- och utvecklingsprojektet för krävande särskilt stöd VETURI 2011–2015 Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet: Barn och unga som på grund av svåra psykiska problem, flera eller grava funktionsnedsättningar, utvecklingsstörningar eller autism behöver yrkesövergripande och krävande särskilt stöd i sitt lärande och sin habilitering. Det kan också vara fråga om barn i ”hemundervisning”. En del av barnen har förlängd läroplikt. I gruppen kan också ingå elever för vilka undervisningen ordnas genom särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning. Undervisningen kräver samarbete mellan sakkunniga inom flera områden.
 4. 4. BAKGRUND  Forsknings- och utvecklingsprojektet vid Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet för krävande särskilt stödVETURI 2011–2015.  Utmaningar som utbildningsanordnare, lärare, vårdnadshavare och organisationer lyft fram när det gäller att ordna undervisning och elevens rätt att få undervisning.  Resultaten från den utredning om trestegsstödet som lämnades till riksdagen 2014  Responsen från laglighetsövervakarna, responsen från barnatillsyningsmannen  Undervisningen för elever i behov av krävande särskilt stöd ordnas på olika undervisningsställen  Iakttagandet av internationella avtal, grundlagen, lagen om grundläggande utbildning, lagen om likabehandling
 5. 5. • http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5 • Utvecklingsförslag 3
 6. 6. Enheter för sjukhusundervisning, Elmeri-skolor, statens skolhemsskolor, kommunala specialskolor, Centret Valteri för lärande och kompetens samt universitetsbaserade och övriga forsknings- och utbildningsenheter inom specialpedagogik utgör regionala samarbetsnätverk, som benämns VIP-nätverk. Nätverket består av fem samarbetsområden. Utifrån dessa nätverk tas fram styr- och utvecklingsnätverk för krävande särskilt stöd. Krävande särskilt stöd i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2017
 7. 7. 23/01/2020 Opetushallitus 7 VIP-nätverkets målsättningar: UTVECKLING AV MÅNGPROFESSIONELLT SAMARBETTE FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETSKULTUR FÖRSTÄRKA KUNNANDET SAMARBETE MED LÄRARUTBILDNINGEN OCH FORSKNINGEN H Kärn- grupp Kärn- grupp Kärn- grupp Kärn- grupp HUCS ÅUCS TAUS KUS OUS Kärn- grupp 100 100 100 100 100 Styrgrupp Tema- grupper Tema- grupper Tema- grupper Tema- grupper Tema- grupper
 8. 8. Hösten 2019 Våren 2020 Hösten 2020 Våren 2019 Nätverkets möten 2 dgr, bl.a. elevhälsa, mångprofessionellt arbete Temagrupp: De som inte går i skola Temagrupper: Placerade barn och unga, utbildning som ordnas enligt verksamhetsområde 31.12 2020 Styrgruppspilotering för elevvården Nätverkets möten 2 dgr bl.a. konsultation, mångprofessionellt arbete, familj, småbarnspedagogik Nätverkets möten? Aktörer inom krävande särskilt stöd/nationell utveckling av VIP-nätverket/ samband med utvecklingen av kunskaps- och stödcenter Fortbildning Utnyttjande av regionala och riksomfattande LAPE-resultat, LAPE-akademier TO2019 Informationsinslag RegionaltutvecklingsarbeteNationelltutvecklingsarbete Fortbildning TUVET – forsknings- och utvecklingsprojekt (lärarutbildning, fortbildning, forskning) Regional utveckling planerad, ledd och koordinerad av kärngruppen (bl.a. att utnyttja insamlad information) VIP-rekommendationer/ställningstaganden Regionalt samarbete mellan aktörer inom krävande särskilt stöd
 9. 9. Skolgångsförmåga mångprofessionell utvärdering Gemensamma kriterier Att sammanställa stödåtgärderna Rådgivning i särskilt krävande stöd STÖDÅTRGÄRDEROCHPLANER • Samordnade tjänster: närtjänster, sote, specialsjukvård, VIP • Stödperioder, ambulerande tjänster, distanstjänster • Stöd och komplettering av utvecklingsmiljöns kompetens BARNET/DEN UNGA En förändring upptäcks -> Behovet av (särskilt ) stöd ändras Mångprofessionell expertgrupp, elevvårdsgrupp, nätverk Aktörer inom krävande särskilt stöd Konsultation Utvärdering Tjänster Valteri Statliga skolhem Elmeri Sjukhusskolan 1. STÖD AV ELEVVÅRDEN 3. SAMARBETE MELLAN AKTÖRERNA I VIP-NÄTVERKET 2. SAMARBETE MED REGIONALA AKTÖRER https://vip-verkosto.fi T r e s t e g s s t ö d OT Kompetens - och stödcenter UTKAST 2.0 4. SAMARBETE MELLAN VIP-NÄTVERKET OCH OT-CENTRENA
 10. 10. VERHSAMHETSPRINCIP: Koordinering av speciellt kärvande särskilt stöd och förstärkning av kunskap (forskning om god praxis) alla åldersgrupper AKTÖRER: Universitetssjukhus Centralsjukhus Kommunernas specialtjänster Städer i området Socialverkets kunskapscenter och universitet VERKSAMHET: koordinering av tjänster,stödjande av operativa aktörer inom krävande särskilt stöd: elevvården, förstärkning av gemensamma goda modeller; elevvårdens styrgrupp. Småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande utbildning AKTÖRER: *VAATU = Elmeri- ja Valteri-skolor Sjukhusundervisning Statens skolhems skolor ****** Den kommunala elevvården och styrgruppen ? Elevvårdsgrupperna och övriga OT VIP VIP aktörerna är av OT erkända utbildnings- anordnare med kunskap inom området Samarbete påbörjas: När ett barn styrs till OT centret som behöver krävande särskilt stöd i sin uppväxt och utveckling behövs som stöd utbildningssidans kunnande om krävande särskilt stöd. OT- aktörerna är av VIP nätverket erkända social- hälsovårds- och familjerättigheters tjänsteproducenter med kunnande inom området. Samarbete påbörjas: När ett barn styrs till VIP nätverket som behöver krävande särskilt stöd i sin uppväxt och utveckling behövs som stöd för VAATU aktörerna kompletterande kunskap Nätverksbaserat arbete på de 5 erva-områden vip-verkosto.fi
 11. 11. PRESSMEDDELANDE 26.11.2019 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET INLEDER UTVECKLINGSPROGRAMMET UTBILDNING FÖR ALLA – EN JÄMLIK START PÅ STUDIEVÄGEN INOM SMÅBAR NSPEDAGOGIKEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN. PROGRAMMET GENOMFÖRS ÅREN 20 20–2022 OCH ÄR REGERINGSPERIODENS VIKTIGASTE UTVECKLINGSHELHET INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING. • Koostuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi toteutettavista hankkeista vuosille 2020–2022 • Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan kolmen vuoden aikana 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 125 miljoonaa euroa. • Sisältää mm. ”Jatketaan vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston kehittämistä vakiinnuttamalla olemassa olevaVIP- verkostorakenne” • https://minedu.fi/laatuohjelmat Består av utveckling av projekt som kommer att genomföras gällande grundläggande utbildning och småbarnspedagogiken år 2020-2022 Til programmet reserveras under tre år 180 miljoner euro för utveckling av grundläggande utbildning och för utveckling av småbarnspedagogiken 125 miljoner euro. Innehåller bla. Följande påstående; ”Vi fortsätter utvecklingen av krävande särskilt stöd genom att etablera det redan befintligaVIP-nätverket” vip-verkosto.fi
 12. 12. vip-verkosto.fi
 13. 13. DE SVENSKSPRÅKIGA AKTÖRERNA INOM KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD • Sjukhusskolorna – finns egentligen inte egna svenskspråkig sjukhusskolor, tvåspråkigt iVasa och Ekparkens skola i Raseborg. Sjukhusundervisningen på svenska ges i samband med de finskspråkiga sjukhusskolorna eller någon annan skola. • Skilla - Valteriskolan Skilla finns i Helsingfors. Skolan hör till UBS verksamhetsområde och är en del av det riksomfattandeValteri centret för lärande och kompetens. Erbjuder svenskspråkiga handledningstjänster nationellt. • Statens skolhem – av fem statliga skolhem erbjuder Lagmansgården i Pedersöre svenskspråkig vård och undervisning för omhändertagna barn och unga (12-18 år). • Undervisning enligt verksamhetsområde – finns ingen nationell aktör (jmf. Elmeri-koulut) utan verksamheten utformas enligt kommunvisa lösningar. Undervisningen sker i samband med en vanlig skola, i specialskola eller inkluderat i allmänundervisningen.
 14. 14. ÅUCS Undervisning enligt verksamhetsområde: Karleby – Villa Skola Jakobstad – Kyrkostrands skola Munsala – Munsala skola Åbo - Sirkkalabackens skola Vasa – Haga skola Sjukhusundervisning: Karleby – Mariankadun koulu Vasa – Haga skola Åbo – Kiinamyllyn koulu Statliga skolhem: Pedersöre – Statens skolhem Lagmansgården Valteri center för lärande och kompetens: Vasa - Helsingfors – Skilla Övriga aktörer: Jakobstad – Resursskolan (smågrupper åk 1-6 och åk 7-9) Vasa – Haga skola, smågruppsundervisning Åbo – Sirkkalabackens skola, smågruppsundervisning Pargas – Malms och Sarlinska skolan KARLEBY JAKOBSTAD PEDERSÖRE VASA ÅBO PARGAS LOVISA RASEBORG ESBO HELSINGFORS BORGÅ
 15. 15. HUCS Undervisning enligt verksamhetsområde: Helsingfors – Zacharias Topeliusskolan Borgå – Strömborgska skolan Valteri center för lärande och kompetens: Helsingfors - Skilla Sjukhusundervisning: Raseborg – Ekparkens skola Helsingfors – Zacharias Topeliusskolan Esbo – Finno skola - Keinumäen koulu Jorv Statliga skolhem: Vichtis – Vuorelan koulukoti/Lagmansgården Pedersöre Övrig verksamhet: Esbo – Finno skola, smågruppsundervisning Helsingfors – Skilla, undervisning och konsultation Borgå – Strömborgska skola, specialklasser Lovisa – Generalshagens skola KARLEBY JAKOBSTAD PEDERSÖRE VASA ÅBO PARGAS LOVISA RASEBORG ESBO HELSINGFORS BORGÅ
 16. 16. SVENSKSPRÅKIGA REPRESENTANTER I VAATU • HUCS Sjukhusundervisningen: rektor Carita Glasgow Verksamhetsområden (Elmeri): speciallärare Katja Helenelund Valteri, Skilla: rektor Josefin Holmkvist, vikarie Liisa Pentikäinen Statens skolhem, Lagmansgården: biträdande rektor JanWeckström • ÅUCS Sjukhusundervisningen: rektor Ann-Christin Loo-Örn Verksamhetsområden (Elmeri): rektor Johanna Lindfors Valteri, Skilla: rektor Josefin Holmkvist, vikarie Liisa Pentikäinen Statens skolhem, Lagmansgården: biträdande rektor JanWeckström
 17. 17. UTMANINGARNA IDAG • På finskt håll finns det behov av att koordinera existerande tjänster, på svenskt håll önskar man få svenskspråkiga tjänster! • Bedömningen vem som studerar enligt verksamhetsområde och vem som studerar enligt läroämnen är oklar. • Informationsöverföringen vid stadieövergångar saknar ofta fungerande rutiner. • Brist på behöriga specialklasslärare inom undervisning per verksamhetsområde (åtm. i Nyland) Åtgärdsförslag: En svenskspråkig kompletterande utbildning (60sp) motsvarande den som erbjudits i Jyväskylä för undervisning av gravt utvecklingsstörda. • MerTID skulle behövas för pedagogiska diskussioner och för att kunna genomföra försök till nya arrangemang. Åtgärdsförslag: Helhetsarbetstid • Avsaknad av heltäckande sjukhusundervisning
 18. 18. AKTUELLT INOM NÄTVERKET: • Nätverksdagar för ledare i kommunerna – bildnings- social- och hälsovårdssidan - ÅUCS tillsammans med TAUS 7.2. i Tammerfors - HUCS 10.2. i Borgå TUVET forskningsprojekt i anknytning tillVIP verksamheten www.tuvet.fi Nedladdningsbar skolfrånvaroenkät påVIP hemsidan https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Guide_Svensk_web.pdf Skolfrånvaroenkät för högklasserna öppen till 30.1. https://link.webropolsurveys.com/S/0F612ED88123C9F9 Pilotgrupper för Elevvårdens styrgrupp i kommunerna ansökan öppen t.o.m. Den 24.1.2020 https://vip- verkosto.fi/opiskeluhuollon-ohjausryhmapilotoinnin-haku-on-kaynnissa/ Fortbildningar inom de olika temaområdena;
 19. 19. Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus/ Perusopetus ja varhaiskasvatus puh. 0295 33 1101, pirjo.koivula@oph.fi VIP-verkoston koordinaattori Terhi Ojala hanke- ja koulutuspäällikkö Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri puh. 0295 29 4711, terhi.ojala@valteri.fi HYKS yhteyshenkilö Minna Sillanpää ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis, Helsinki puh. 0295 33 5322, minna.sillanpaa@valteri.fi TYKS yhteyshenkilö Merja Koivisto ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Jyväskylä puh. 0295 33 2859, merja.koivisto@valteri.fi TAYS yhteyshenkilö Johanna Sergejeff ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael, Mikkeli puh. 0295 33 2110, johanna.sergejeff@valteri.fi KYS yhteyshenkilö Inkeri Kekäläinen rehtori Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas, Kuopio puh. 0295 33 2050, inkeri.kekalainen@valteri.fi OYS yhteyshenkilö Jaakko Viitasaari rehtori Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä, Oulu puh. 0295 29 4356, jaakko.viitasaari@valteri.fi Svenskspråkiga tjänster Misa Möller handledande lärare Valteri center för lärande och kompetens, Skilla, Helsingfors puh. 0295 33 2232, misa.moller@valteri.fi
 20. 20. HEMSIDA: VIP-verkosto.fi

×