Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Educa 2018 Anne Vierelä

177 Aufrufe

Veröffentlicht am

Miten turvata jokaisen oppilaan oikeus saada opetusta?

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Educa 2018 Anne Vierelä

 1. 1. www.otf2017.fi https://www.valteri.fi/
 2. 2. 29.1.2018 Tekijän nimi Esityksen nimi "People cry, not because they're weak. It's because they've been strong for too long." - Johnny Depp-
 3. 3. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Kansallisena tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuki omassa lähiympäristössä pääsääntöisesti omassa lähikoulussa. Tavoitteeseen edetään vahvistamalla kaikkien oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä varhaista ja ennalta ehkäisevää tukea tarvittaessa moniammatillisesti. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen tärkeä keino tukea kaikkien oppilaiden kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. - ”normit/säädökset/julistukset yhteenveto”-
 4. 4. Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/ 80629 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015-2017
 5. 5. • Koulukuntoisuus / - koulunkäyntikyky? • Vaativa erityinen tuki – Määritelmä? 29.1.2018 Tekijän nimi Esityksen nimi
 6. 6. Mitä on vaativa erityinen tuki? Vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kehittämishanke VETURI 2011 - 2015 HY & JY: Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua ”kotiopetuksessa” olevia lapsia. Osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua oppilaita, joilla on perusopetuslain 18 §:n mukaisia erityisiä opetusjärjestelyjä. Opetuksen vaativuutta osoittaa se, että sen yhteydessä tehdään yhteistyötä monen ammattilaisen kesken. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017
 7. 7. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Yksilön terveydentila: yleinen hyvinvointi, fyysiset oireet, psyykkiset oireet, oppimisvaikeudet Yksilön toimintakyky: toiminnanohjaus, ajanhallinta, tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen, sosiaaliset taidot, tunteiden ja käyttäytymisen säätely, aggression hallinta, ongelmanratkaisutaidot Yksilön voimavarat: persoonallisuus, resilienssi, elämänhallinta, vahvuudet, itsetuntemus, hoito ja tukitoimet Opiskeluympäristö: fyysiset tilat ja olosuhteet ryhmän koko ja dynamiikka, muiden erityisoppilaiden määrä, aikuisten määrä ja toiminta, luokka- ja kouluyhteisö, opettajien yhteisöilmapiiri, odotukset, arvot Motivaatioon vaikuttavat tekijät: aiemmat kokemukset, minäkuva, omaksuttu malli, odotettavissa oleva subjektiivinen / objektiivinen hyöty Opetus: resurssit tukitoimet ja vaikeuksien huomioiminen, pedagogiset menetelmät ryhmän ohjaus opettajien asenne opettajan saama tuki Opiskelutaidot: orientaatio, käsitys itsestä oppijana, opetetut ja omaksutut tekniikat, ajankäyttö Yksilön elämäntilanne: perheen ja ympäristön tuki koulunkäynnille, huolenpito perustarpeista, elämäntilanteen vakaus, muutokset, stressaavat kokemukset, kiusaaminen Koulunkäyntikyky -mukaillen Puustjärvi, Kuntti jne-
 8. 8. 29.1.2018 Lapsen vointi – mitä on oireen / käyttäytymisen taustalla? - Toimintakyky jne. Muiden tahojen järjestämä tuki - Mahdollisen sairauden hoito - Lastensuojelun tukimuodot? Koulun ja ryhmän tilanne -Tukitoimet - Opettajan jaksaminen jne Koulukuntoisuuden … Koulunkäyntikyvyn arvioinnissa huomioitavia seikkoja HALLINTORAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ!? EDELLEEN HAASTAVAA ! ERITYISESTI PSYYKK.OIREILU , NEUROPSYK.-, ”SOS.EMO”- PUOLEN HAASTEIDEN OLLESSA KYSEESSÄ (vrt. ero liik.vamma, keh.vamm.) Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017
 9. 9. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Kaikki oppilaat ( =Yleisopetus ja kaikki kolmiportaisen tuen piirissä olevat oppilaat) yhteensä 550 236Tehostetun tuen oppilaat 49 442 Erityisen tuen oppilaat 41 037 Vaativan erityisen tuen oppilaita n. 10 000 Syksy 2016/Tilastokeskus 2017
 10. 10. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Elmeri- koulut Yksityiset koulukodit Valteri- koulu Sairaala- koulut Yksityiset erityiskoulut Valtion koulukodit Kunnalliset erityiskoulut Yleisopetuksen piirissä olevat vaativan erityisen tuen oppilaat Missä erityisen tuen oppilaat opiskelevat? Koulupaikka?
 11. 11. 29.1.2018 Loppuraporttiin kirjattiin kaiken kaikkiaan 12 kehittämisehdotusta Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017
 12. 12. Kehittämisehdotus– etenee ”nyt”… Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP-verkostoiksi. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistoiminta- alueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja. Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 3
 13. 13. Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) asetti ohjausryhmän (22.1.2018) ! • OKM käynnistää seuraaviksi talousarviovuosiksi kehittämis- ja ohjaustyön yhteistyössä Opetushallituksen (OPH) kanssa alueellisten vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanemiseksi. • Ohjaus- ja palveluverkostojen kehittämisessä huomioidaan yhteydet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) myötä rakentuviin vaativan erityisen tason osaamis- ja tukikeskusverkostoihin.
 14. 14. Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Ohjausryhmä asetetaan 1.2.2018 - 31.12.2020. • Puheenjohtaja Johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö • Varapuheenjohtaja Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus • Jäsenet: – Opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö – Opetusneuvos Ulla Laine, Opetushallitus – Johtava rehtori Anne Vierelä, Valteri – Projektipäällikkö Mari Routti, Imatran kaupunki – Lakimies Minna Antila, Kuntaliitto – Koordinoiva rehtori Jani Méling, Valtion koulukodit – Apulaisrehtori Tiina Mäenpää, Rajasalmen koulu, Nokian kaupunki – Koulunjohtaja Niina Ekqvist, Kiinamyllyn koulu, Turun kaupunki – Yliopistonlehtori Tanja Äärelä, Lapin yliopisto – Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto – Sosiaali- ja terveysministeriötä pyydetään nimeämään oma edustajansa ohjausryhmään. • Ohjausryhmän sihteerinä toimii opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta.
 15. 15. Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 (Kuva: Laura Pursiainen)
 16. 16. Moniammatillisuus Vaativan tuen oppilaan kanssa ei kukaan voi toimia yksin! Koulun ja opettajien tukeminen työssään! Varhain on parhain! Toiminta- Kyky - Yhteinen tavoiteasetanta Lopulta on jatkossa kyse yhteistyöstä - isosti! Aidosta mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä! Kaiken mahdollisen osaamisen ja tietämyksen kokoamisesta yhteen! OPS / HOJKS KUSU Oppilashuolto! JA ENNEN KAIKKEA kaikki hallintorajat ylittävä yhteistyö PERHETYÖ! Opo työ Nivelvaiheet!!!! - Aineenopetus - Mitä perusopetuksen jälkeen? V Ä L I T T Ä M I N E N Y H D E S S Ä T E K E M I N E N KAIKKIEN J A K S A M I N E N Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017
 17. 17. Koulu on tärkeä… • Koti on kaiken pohja, voima ja alku ja juuri! • Joskus opettaja voi olla se, jonka muistaa aina ”elämän käänteentekevistä hetkistä”! • Koulu voi olla ”kaikki”! • Varhain …heikot signaalit… Missä muualla heikot signaalit voidaan hyvin harvain havaita kuin kotona tai koulussa? 29.1.2018 Tekijän nimi Esityksen nimi
 18. 18. Mitä seuraavaksi : • Kevään aikana selkiytetään askeleet miten tavoite verkostomaisesta, pitkäjänteisestä toiminnasta saavutetaan konkreettisesti…. • Aletaan välittömästi rakentaa laajapohjaisia verkostoja viiteen alueeseen perustuen… • Koulutetaan, kohdataan, tiivistetään.. • Luodaan systeemejä… osaamisen jakamisen toimintakulttuuria… • Saadaan aikaan uudenlaista täydennyskoulusta, vaikutetaan opettajankoulutukseen… • 2020 arvioidaan….muuttuuko jotain pysyvästi vaativan erityisen tuen alueella?...uusi toimintakulttuuri? 29.1.2018 Tekijän nimi Esityksen nimi
 19. 19. 29.1.2018 Tekijän nimi Esityksen nimi Lapsen runo Lapsi jota ivataan, oppii pelkäämään. Lapsi, jota arvostellaan, oppii tuomitsemaan. Lapsi jota petetään, oppii pettämään. Lapsi, joka kohtaa vihamielisyyttä, oppii hyökkäämään. Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii rakastamaan. Lapsi, jota rohkaistaan, oppii luottamaan itseensä. Lapsi joka saa tuntea totuuden, oppii ymmärtämään totuutta. Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan kiitollinen. Lapsi, joka näkee annettavan omasta muille, oppii olemaan huomaavainen. Lapsi, joka saa tietoa, oppii tuntemaan viisauden. Lapsi, jota kohtaan tunnetaan kärsivällisyyttä, oppii olemaan pitkämielinen. Lapsi joka elää onnellisena, löytää rakkauden ja kauneuden.” - Ronald Russell
 20. 20. 29.1.2018 Anne Vierelä KIITOS HUOMIOSTASI!
 21. 21. 29.1.2018 Tekijän nimi Esityksen nimi Lisäaineisto; - Muut kehittämisehdotukset jne
 22. 22. Kehittämisehdotukset Varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä selkeytetään ja vahvistetaan nykyistä säätelyä lapselle järjestettävän tuen osalta. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Luodaan toimintamalleja varhaiskasvatuksessa toteutettavan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen ja esiopetuksen oppilashuollon toteuttamiseksi sekä kehitetään toimintamalleja kehityksen ja oppimisen tuen jatkumon toteuttamiseksi. 1 2
 23. 23. Kehittämisehdotus– etenee ”nyt”… Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut, kunnalliset erityiskoulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka nimetään VIP-verkostoiksi. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistoiminta- alueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja. Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 3
 24. 24. Kehittämisehdotukset Varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä selkeytetään ja vahvistetaan nykyistä säätelyä lapselle järjestettävän tuen osalta. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Perusopetuslain 25 §:n säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että oppivelvollisuuden jatkamista koskeva päätös voidaan tehdä kesken oppivelvollisuuden suorittamisen, mikäli vammaisuuden tai sairauden vuoksi ja on ilmeistä, että oppilas ei saavuta perusopetuksen päättötodistusta perusopetuslaissa 25 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa oppilaalle annetuista tukitoimista huolimatta. Tästä käytetään nimitystä jatkettu oppivelvollisuus. 4 5
 25. 25. Kehittämisehdotukset • Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ohjeistavat opetuksen järjestäjiä perusopetuslain 4a §:n mukaisen sairaalaopetuksen järjestämisestä. • OKM selvittää, kuinka moni peruskoulun oppilas on erityishuoltolain tai lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen nojalla lyhytaikaisissa asumispalveluissa tai laitoshoidossa tai kuntoutus- tai tutkimusjaksolla kotikuntansa ulkopuolella. • Arvioinnissa huomioidaan STM:n kuntoutuksen uudistamistyön tekemät muutosesitykset kuntoutusta koskeviin säädöksiin. OKM tekee selvitystyön päätyttyä tarvittavat lainsäädännön muutokset oppilaan oikeuden saada perusopetusta turvaamiseksi. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 6
 26. 26. Kehittämisehdotukset OKM ja STM yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ohjeistavat kodin ulkopuolelle sijoitettujen oppivelvollisuusikäisten opetuksen järjestämisestä valtakunnallisesti. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Kehitetään sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökäytäntöjä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. 7 8
 27. 27. Kehittämisehdotukset 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Varmistetaan vaativan erityisen tuen oppilaiden toisen asteen nivelvaiheen tuki korostaen lähikouluperiaatetta ja vahvistaen opiskelijoiden arkielämän taitoja. Käynnistetään vaativan erityisen tuen toteuttamista, laatua ja vaikuttavuutta kartoittavat kansalliset tutkimukset, joiden tuloksia voidaan käyttää kehittämisen ja päätöksenteon tukena VETURI-hankkeen tulosten lisäksi. Myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen näkökulmat liitetään mukaan. 9 10
 28. 28. Kehittämisehdotukset Vaativan erityisen tuen ryhmä pitää olennaisena, että vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvää osaamista, lapsen tuen tarpeen tunnistamiseen, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvää osaamista sekä muuta erityispedagogista osaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön, opettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja muiden oppilaan kanssa työskentelevien ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa koulutuksessa. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 11
 29. 29. Kehittämisehdotukset Oppilaan koulunkäyntikyvyn arviointi tehdään opetuksen järjestäjän toimesta monialaisesti. Tarvittavat jatkotoimenpiteet suunnitellaan ja ne vastuutetaan moniammatillisesti. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 12
 30. 30. Kehittämisryhmä asetettiin 12.3.2015 mm. seuraavista ”nostoista” johtuen:  Opetuksen järjestäjien, opettajien, huoltajien ja järjestöjen esille nostamat haasteet, jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen ja oppilaan oikeuteen saada opetusta.  Eduskunnalle v. 2014 annetun kolmiportaista tukea koskevan selvityksen tulokset.  Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen VETURI-hanke 2011 - 2015.  Laillisuusvalvojien palaute, Lapsiasiainvaltuutetun palaute.  Sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin, perustuslaki, perusopetuslaki, yhdenvertaisuuslaki.  Koska vaativan erityisen tuen oppilaita opiskelee monissa erilaisissa opetuksen järjestämispaikoissa. 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017
 31. 31. Kehittämisryhmä  Helsingin yliopisto  Kalliomaan koulu, Tuusula  Kolpeneen palvelukeskus  Kehitysvammaliitto  Kuntaliitto  Lappeenrannan kaupunki  Lapuan kaupunki (osan aikaa)  Lapsiasianvaltuutetun toimisto  Opettajien ammattijärjestö  Opetushallitus  Opetus- ja kulttuuriministeriö  Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri  Sosiaali - ja terveysministeriö JA  Rinnekotisäätiö, Valtion lastensuojeluyksiköt, Valtion koulukodit 29.1.2018 Anne Vierelä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä 2015 - 2017 Hox. Jaostojen rooli työssä oli tärkeä: - Sairaalaopetuksen jaosto ja laitos opetuksen jaosto
 32. 32. Vaativa erityinen tuki – tartu toimeen Aiheita esim.  Tunne- ja vuorovaikutustaidot  Turvataidot  Oppimisympäristö – vaativan erityisen tuen peruspilari  Oppimisen ja olemisen onni  Autismikirjo – miten tukea oppimista?  Haastava käyttäytyminen – yhdessä yli esteiden  Toiminta-alueittain järjestettävä opetus  Puhetta tukevat kommunikointimenetelmät ja vuorovaikutuksen aktiivinen tukeminen  Monitarpeisen oppijan oppimisen tuki  Koulunkäyntipulmat ja tuetut verkko- opetusmahdollisuudet 29.1.2018 Anne Vierelä ja Ohjauspalvelut/Valteri Valterin tilauskoulutuksia https://www.valteri.fi/palvelut/koulutus/tilauskoulutukset/
 33. 33. 29.1.2018 Anne Vierelä ja Ohjauspalvelut/Valteri https://puoti.valteri.fi/
 34. 34. Valteri verkossa Palvelu sisältää sekä maksullisia että maksuttomia verkkojulkaisuja ja –luentoja. Käy tutustumassa: www.voppi.fi Tule Valterin tykkääjäksi Facebookissa: https://www.facebook.com/valteri.fi/ Valterin julkaisut löydät Valteri-Puodista: http://www.valteri.fi/puoti/ Valteri järjestää ilmaisia pedagogisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen https://www.valteri.fi/nettikahvila/ Valterin nettisivut: www.valteri.fi Anne Vierelä ja Ohjauspalvelut/Valteri29.1.2018

×