Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Anzeige

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx

  1. Elektron sayı əsasında valentliyin təyini Biratomlu ionun tərkibi ilə bağlı hesablamalar Çoxatomlu ionlarla bağlı hesablamalar Bəzi terminləri bilməyi tələb edən tapşırıqlar Elementin orta nisbi atom kütləsinin hesablanması Mol anlayışı üzərində qurulmuş hesablamalar Vizuallaşdırılmış tapşırıqların həlli Həlli əlavə riyazi bilik tələb edən tapşırıqlar
  2. Elektron sayı əsasında valentliyin təyini X )2 )8 )5 … 3s2 3p3 3d0 +12X )2 )8 )2 …3s2 II valentli +17Y )2 )8 )7 … 3s2 3p5 I valentli X Y2  12 + 2*17 = 46 elektron
  3. Biratomlu ionun tərkibi ilə bağlı hesablamalar X-3  3 elektron alıb X+3  3 elektron itirib X+5  5 elektron itirib Hər üçündə eyni sayda (X sayda) p var x + 3 + x -3 + x - 5 = 40 3x = 45 x = 15
  4. Çoxatomlu ionlarla bağlı hesablamalar 2*24 + 7*8 = 48+ 56 = 104 106 – 104 = 2 elektron artıq n = (-2) III II Me2 (XO4)3  XO4 -2  n = (-2) XO4 -2  x+4*8+2=50  x = 16 +16X )2 )8 )6 …3s23p4  VIA
  5. Bəzi terminləri bilməyi tələb edən tapşırıqlar İONLAŞMA ENERJİSİ = Neytral atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerji. X )8 )3 Valent təbəqədə 3 elektron var Y )8 )1 Valent təbəqədə 1 elektron var Z )8 )2 Valent təbəqədə 2 elektron var İZOELEKTRONLU = Elektron sayı bərabər olan +2 -3 X3 Y2 x - 2 = y + 3 3x + 2y = 90 x = 20 y = 15 x + y = 35
  6. Elementin orta nisbi atom kütləsinin hesablanması 6Li  7,3 % 7Li  92,7% Ar = (6*7,3 + 7*92,7) / 100 = (43,8 + 648,9) / 100 = 6,927 X elementi: Np = 12 Ar = 12*2 = 24 0,2 0,2 X + Y2  XY2 0,2 mol XY2 == 19 q 1 mol XY2 == x q x = 95 q Mr(XY2)  24 + 2Y = 95 Y = 35,5 Ar(Y) = 35,5
  7. Mol anlayışı üzərində qurulmuş hesablamalar 1 mol = 6,02 * 1023 6 mol elektronu olan C == 12 qram gəlir 1 mol elektronu olan C == x qram gələr x = 2 q Nn (C4D6) = 4*6 + 1*6 = 24 + 6 = 30 mol neytron Mr(C4D6) = 4*12 + 6*2 = 60 30 mol neytron olanda == 60 q olursa 1 mol neytron olanda == x q olar x = 2 q
  8. Vizuallaşdırılmış tapşırıqların həlli Şəkildə elektronlar təbəqələr üzərində qara dairələr şəklində verilib ƏVVƏL SONRA X0 Xn a elektron - 4e 12 elektron a – 4 = 12  a = 16 e if Ne == Np: Np = 16
  9. Həlli əlavə riyazi bilik tələb edən tapşırıqlar aX2+  Np = a Ne = a-2 bY3-  Np = b Ne = b+3 bY3+  Np = b Ne = b-3 Şərtə görə: a - 2 + b + 3 = 20 a = 3(b – 3) Sistemi həll etsək: a = 12 b = 7
Anzeige