Leren Veranderen

Vakmedianet
VakmedianetVakmedianet
Veranderkunde
Leren veranderen
Léon de Caluwé, Twynstra Gudde
            Organisatie:
                   Partners:

  © Twynstra Gudde
VeranderkundeBij organisatieveranderingen zijn vijf
manieren van denken te onderkennen
 Denkwijze     Er verandert iets als je:…

 Geeldruk     De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een
          consensus door middel van een onderhandelingsproces


 Blauwdruk     Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in
          een rationeel proces


 Rooddruk     Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien
          voelen in een sociaal proces


 Groendruk     Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt
          waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces


 Witdruk      Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit
          en blokkades slecht in een dynamiserend proces© Twynstra Gudde                                       2
Veranderkunde
De vijf kleuren in één oogopslag
         Geeldruk        Blauwdruk         Rooddruk         Groendruk        witdruk


Er verandert   belangen bij elkaar  eerst denkt en dan    mensen op de juiste   mensen in leersituaties ruimte maakt voor
iets als je....  brengt         (planmatig) doet     manier prikkelt     brengt         spontane evolutie

in een ....    machtsspel       rationeel proces     ruilexercitie      leerproces       dynamiserend proces


naar....     een haalbare      de beste oplossing, een een motiverende      een oplossing die  een oplossing die
         oplossing,       maakbare wereld     oplossing, de beste ´fit´ mensen samen vinden energie losmaakt
         win-winsituatie

Interventies   coalitievoming,    projectmatig werken,   beoordelen en      gaming en coaching,  open space meetings,
zoals....     topstructurering    strategische analyse    belonen,        open systems planning zelfsturende teams
                                  sociale bijeenkomsten
door een...    procesbegeleider die  inhoudelijk expert, een  HRM-expert, een     procesbegeleider die  patroonduider die
         zijn macht gebruikt  projectleider       coachend manager     mensen steunt     zichzelf op het spel zet

gericht op...   posities en context  kennis en resultaten   procedures, inspiratie  setting en       complexiteit en
                                  en sfeer         communicatie      betekenissen

Het resultaat   onbekend en      omschreven en       bedacht, niet      geschetst, niet    onvoorspelbaar
is...       verschuivend      gegarandeerd       gegarandeerd       gegarandeerd

De borging    beleidsdocumenten en  meten = weten,      HRM-systemen, goede lerende organisatie     zelforganisatie, kwaliteit
schuilt in...   machtsbalans,     bijsturen         verhoudingen,                  van dialoog
         loyaliteit                    communicatie

De valkuil    luchtfietserij,    negeren van externe en verstikkende systemen, niemand uitsluiten,     oppervlakkig begrip,
schuilt in...   loose-loosesituatie  irrationele aspecten  zachte heelmeesters  gebrek aan actie      laissez-faire© Twynstra Gudde                                                               3
Veranderkunde
Geeldrukdenken
 Aannames                   Idealen
AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie
Er verandert iets als je belangen bij elkaar - Democratische samenleving
BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren
brengt                    - Poldermodel van politieke coalities
- van de sleutelfiguren           - Haalbare oplossing
DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander
- in een onderhandelings- en lobbyproces
- om een consensus te vormen (win-win)
OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren
                       Schaduwkanten
PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder
Condities:
- Achter gesloten deuren           - Oppervlakkig geel: achterkamertjesgedoe, de
StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheids-
- Sense of urgency               sterkste wint
                       - Valkuilen: luchtfietsen, loose-loose strijd,
graadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen
Motto: veranderen is een machtspel       onbetrouwbaarheid
AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis
 Traject                   - Allergieën: ideologen, details, gezichtsverlies
Interventies:
ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht-
- Mediatie, alliantievorming, stemsessies
                       Veranderaar
MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro-
- Topstructurering, beleidsvorming
Diagnosebrillen:               Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet
bleemPoliticusPolitiserenPressurecookerProcedureProcesontwerpPu-
- Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur - Politiek fingerspitzengefühl (posities en context)
- Policy windows, besluitvormingsfuik    - Besturen, beschouwen en conflicten hanteren
bliekSpelregelStakeholderStatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVer-
Beheersbaarheid:               - Onafhankelijk, beheerst en met goede
- Onbekend en verschuivend resultaat      netwerken
klaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinWinAanpassenAkkoord
- Borging via contracten en machtsbalans
AchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten
                       Andere actoren: afgevaardigden, achterbannen,
                        opinieleiders

© Twynstra Gudde                                       4
Veranderkunde
Blauwdrukdenken
 Aannames                      Idealen
 ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument
Er verandert iets als je eerst denkt en dan     - Maakbare en kenbare wereld
 BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheckl
(planmatig) doet                  - Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid
- onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting - Beste concrete oplossing (harde organisatie-
-istControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase
 oplossingen worden ontworpen (stappenplan)     aspecten)
- implementatie gaat planmatig en transparant
 GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting
Condities:                      Schaduwkanten
 ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp-
- Toereikend sponsorschap              - Oppervlakkig blauw: mechanistisch, irrationele en
-drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor
 Sense of control, objectiviteit           externe aspecten negeren
                          - Valkuil: alles maakbaar verklaren, over mensen
 -tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand
Motto: veranderen is een rationeel proces       heen walsen, hired gun´ analyses
 Traject                      - Allergie: vage toestanden, emotionaliteit,
 ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument
                           ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit
Interventies:
-BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheckl
 ISO, BPR,ABC, PMW
- Strategische analyse (SWOT, portfolio´s, e.d.)   Veranderaar
 istControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase
Diagnosebrillen:                  Veranderaar: expert, projectleider
-GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting
 Visgraatdiagrammen, portfolio-analyse       - Inhoudelijke deskundigheid
- Structuren, organisatieconfiguraties       - Analyseren, structureren, presenteren, plannen
 ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp-
Beheersbaarheid:                  - Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig
- Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat
-drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor
 Borging via ´meten = weten´, monitoringssystemen Andere actoren: opdrachtgevers, project-
                          medewerkers, doelgroepen, (boze) buitenwereld
 -tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand

© Twynstra Gudde                                            5
Veranderkunde
Rooddrukdenken
 Aannames                     Idealen
AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning
 Er verandert iets als je mensen op de juiste   - Gemeenschap in harmonie, zorgzame
BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculum
 manier prikkelt                   samenleving
 - mensen (situationeel) straffen en belonen    - Het beste uit mensen halen, de beste ´fit´ tussen
vitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbus
 - mensen verleiden en het ´wij´-gevoel versterken  organisatie en individu vinden
 - aandacht, steun en erkenning bieden       - Motiverende oplossing
JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei-
                          Schaduwkanten
denOutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRui-
 Condities:
 - Respectvolle en zorgvuldige procedures     - Oppervlakkig rood: verstikkende systemen, wollen
lenSalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen
 - Mensen zoeken elkaar op              dekengedrag, onechte aandacht
                          - Valkuilen: negeren van macht, zachte heel-
StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorg
 Motto: veranderen is een sociaal gebeuren      meesters, conflictmijding
vuldigAandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBelo-
 Traject                     - Allergieën: solo- of macho-gedrag, onzorg-
                           vuldigheid, problematiseren
 Interventies:
ningBeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega
 - Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten
                          Veranderaar
´sCompetentieCurriculumvitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunte
 - Management by walking around en de zeepkist
 Diagnosebrillen:                 Veranderaar: coachende manager, HRM- of
rHuisstijlIdeeënbusJuniorKwaliteitLief-en-leed-
 - Motivatiefactoren, bronnen van weerstand    communicatie-expert
 - Rollen in teams, situationeel leiderschap    - Mensen-mens
potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOpleiden
 Beheersbaarheid:                 - Motiveren, verleiden, communiceren, samen-
 - Bedacht, maar niet gegarandeerd          werken
OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen
 - HRM-systemen, goede verhoudingen,        - Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd
SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen
  communicatie                  Andere actoren: smaakmakers, teambuilders,
                          rolmodellen, betrokkenen
StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving
© Twynstra Gudde                                         6
Veranderkunde
Groendrukdenken
 Aannames                     Idealen
ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic
 Er verandert iets als je mensen in leersituaties - Lerende organisatie: met iedereen, over alles,
CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaring
 brengt                       altijd
 - bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) - Groeien en ontdekken
EvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding
 - experimenten en exploreren van nieuwe     - Oplossingen die mensen zelf vinden
  mogelijkheden
KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeer
 - in een koerszoekend, collectief proces
                          Schaduwkanten
situatieLerenLerendeorganisatieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwik-
 Condities:
 - (Net) genoeg veiligheid, rust en respect    - Oppervlakkig groen: individueel leren los van het
kelingOpvoedingOrganisatieontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage
 - Sense of professionalism             werk, gebrek aan actie
                         - Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten,
TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen
 Motto: veranderen is leren en ontwikkelen     navelstaren
UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBeteke-
 Traject                     - Allergie: politieke spelletjes, mensen met een bord
                          voor hun hoofd
 Interventies:
nisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculum
 - Feedback, coaching opleiding, gaming
                          Veranderaar
DebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita-
 - Organisatie-ontwikkeling, survey-feedback,
  communities of practice            Veranderaar: procesbegeleider die mensen steunt
torFeedbackGedragGroepslerenHoudingKennisKennisoverdrachtLeer-
 Diagnosebrillen:                 -´reflective practitioner´ als rolmodel
 - Johari window, leercurve, leerniveaus     - Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen,
cyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorgani-
 - Organisatie-ijsberg, systeemdenken        coachen
 Beheersbaarheid:                 - Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid
satieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwikkelingOpvoedingOrganisatie-
 - Geschetst, niet gegarandeerd
ontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage actoren: trekkers, coaches, meesters,
 - Borging via voortdurende reflectie       Andere TrainerTrail-and-error
                          deelnemers, beschermheren

© Twynstra Gudde                                          7
Veranderkunde
Witdrukdenken
 Aannames                       Idealen
AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlok-
 Er verandert iets als je spontane evolutie een    - Wonderlijk universum vol parallele werkelijkheden
kadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie
 handje helpt                     - Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie-
 - patroonduiding van wat mensen/ organisaties     grenzen
EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit
  beweegt                      - Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties
 - ruimte bieden voor ondernemerschap en
InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen
  dynamiek
                            Schaduwkanten
PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie
 - blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren
 Condities:                      - Oppervlakkig wit: new age uiterlijkheden,
UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge-
 - Paradoxaal adviseren                 ´alles is goed´
 - Sense of humor                   - Valkuilen: oppervlakkig begrip van drijvende
vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden
 Motto: veranderen gaat over energie/ vitaliteit     krachten, laissez-faire, medewerkers opzadelen
BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie
 Traject                        met ´zelfsturing´
                           - Allergieën: saaiheid, middelmaat, regels,
 Interventies:
EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit
 - Zelfsturende teams, zoekconferenties         bevoogding, groepsdwang
                            Veranderaar
InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen
 - Appreciative inquiry, open space meetings
 Diagnosebrillen:                   Veranderaar: patroonduider die zichzelf op het spel
PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie
 - Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen   zet
  e.d.                        - Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden
UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge-
 - Chaostheorie, megatrends, beelden van       - Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren,
  organisaties                     ondernemen
vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden
 Beheersbaarheid:                   - Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk,
BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie
 - Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces  eigenwijs
- Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog Andere actoren: intra-/ entrepreneurs, kiemen,
                            sponsors, netwerken
© Twynstra Gudde                                             8
Veranderkunde
Vier praktische toepassingen
 – Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te
  praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’
  …

 – Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties,
  vraagstukken.…, vooral als het complex is

 – Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor
  een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie,
  bij …?

 – Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames,
  competenties, beperkingen…
© Twynstra Gudde                         9
Veranderkunde
Het kleurendenken: model of taal?
– Oplossen van vraagstukken    – Hanteren van dilemma’s en
 en problemen           ambiguïteit
– Situationeel kiezen van beste  – Omgaan met concurrerende
 aanpak en interpretatie      werkelijkheden
– Regie bij ontwerp en      – Multi-actor productie en
 implementatie           evaluatie
– Constructie, creëren van    – Deconstructie, ontsnappen
 nieuwe visies, daadkracht     van ideeën, plek der moeite
© Twynstra Gudde                      10
Veranderkunde
Typische vragen over vier toepassingen
  Diagnose                    Aanpak
  –Hoeveel kleuren heeft een organisatie     –Werkt een regenboogaanpak?
    nodig?                    –Welk criterium is doorslaggevend bij
  –Moeten alle organisaties lerende         het kiezen van een kleurenaanpak?
    organisaties worden?             –Zijn alle kleuren even krachtig en
  –Begrijp je organisaties het beste door ze     welke winnen als ze gaan vechten?
  te                       –Hoe introduceer je een nieuwe kleur
    bekijken in hun eigen kleur of juist niet?  in
  –Kun je een meerkleurige diagnose in je      een omgeving die daar haaks op
    eentje maken?                  staat?

  Veranderaar                   Communicatie
  –Kun je alle kleuren beheersen?         –Hoe kun je nou het beste teams
  –Moet je leren geloven in de kleur waar je    samenstellen: meerkleurig of niet?
    van nature goed in bent? Of andersom?    –Kun je boven de kleuren staan?
  –Verschieten veranderaars van kleur in     –Zijn de kleuren cultuurgebonden?
  hun                       –Hoe haal je het meeste uit het
    carrière?                  werken
  –Wat maakt je nou echt professioneel in      met de kleuren?
  een
    complexe omgeving?
© Twynstra Gudde                                      11
Veranderkunde
Meer lezen…
 Er is veel gepubliceerd over het ‘kleuren’-concept, zowel in het Nederlands als in het
 Engels. Het concept is vertaald naar soorten interventies, diagnosemodellen, compe-
 tenties, taalgebruik, literatuurstromingen, therapiebenaderingen, communicatieprocessen,
 casestudies, e.d. Daarnaast is er gepubliceerd over de andere zes kennisgebieden binnen
 de veranderkunde.

 Enkele referenties:
 – L. de Caluwé, F. Que en H. Vermaak; “Denken over veranderen van mensen en
  organisaties”, M&O, 2001
 – H. Vermaak; “Veranderkunde in zeven vragen”, Holland Management Review, 2002
 – L. de Caluwé en H. Vermaak, “Learning to Change; A Guide for Organization
  Change Agents”, Sage Publications, 2003 (ISBN 0761927026)
 – L. de Caluwé, H. Vermaak; “Thinking about Change: Complexity and Multiplicity in
  Change Processes”, J. Boonstra (ed): Dynamics in Organizational Change and
  Learning, John Wiley and Sons, Chicester, England, 2004 (ISBN: 0471877379)
 – L. de Caluwé, H. Vermaak; “Change Paradigms: An Overview”, Organization
  Development Journal, 2004
 – L. de Caluwé, H. Vermaak; “Leren veranderen; een handboek voor de
  veranderkundige’’, Kluwer, Deventer, 2006 (ISBN 9013016545)
© Twynstra Gudde                                    12
Veranderkunde
Léon de Caluwé
lca@tg.nl
www.twynstragudde.nl

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze
presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze
presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra
Gudde.
© Twynstra Gudde                       13
1 von 13

Recomendados

Léon de Caluwé - Keynote von
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - KeynoteKVANdagen
10.9K views13 Folien
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht von
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtCrowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtFrank Willems
926 views55 Folien
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media von
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social mediaInspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social mediaFrank Willems
2.8K views102 Folien
Methoden en technieken van organisatieadvies von
Methoden en technieken van organisatieadvies Methoden en technieken van organisatieadvies
Methoden en technieken van organisatieadvies Ouke Arts
9.8K views105 Folien
Thema 5 diagnosemodellen von
Thema 5 diagnosemodellenThema 5 diagnosemodellen
Thema 5 diagnosemodellenMiki Blom
6K views10 Folien
Hoofdstuk 6 Veranderstrategie von
Hoofdstuk 6 VeranderstrategieHoofdstuk 6 Veranderstrategie
Hoofdstuk 6 VeranderstrategieGuido Heijman
43.5K views58 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschap von
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschapVeranderkunde, sociale netwerken en leiderschap
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschapFrank Willems
4.8K views102 Folien
Van moeten naar willen gebruiken von
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenSasja Beerendonk
3.2K views67 Folien
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken von
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerkenTias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerkenFrank Willems
4.1K views64 Folien
Les 4 Verandermanagement von
Les 4  VerandermanagementLes 4  Verandermanagement
Les 4 VerandermanagementIfk Bigfood
2.1K views36 Folien
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...3ND B.V.
1.3K views32 Folien
Effectiviteit | Target Point, guide to change von
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change angela van de Loo
920 views40 Folien

Was ist angesagt?(20)

Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschap von Frank Willems
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschapVeranderkunde, sociale netwerken en leiderschap
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschap
Frank Willems4.8K views
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken von Frank Willems
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerkenTias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken
Frank Willems4.1K views
Les 4 Verandermanagement von Ifk Bigfood
Les 4  VerandermanagementLes 4  Verandermanagement
Les 4 Verandermanagement
Ifk Bigfood2.1K views
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von 3ND B.V.
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.1.3K views
Effectiviteit | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change
angela van de Loo920 views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken689 views
Verandermanagement 5 De Consultant von Rinie Altena
Verandermanagement 5 De ConsultantVerandermanagement 5 De Consultant
Verandermanagement 5 De Consultant
Rinie Altena222 views
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von Philippe Bailleur
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen
Philippe Bailleur1.5K views
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] von jaloul
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
jaloul1.3K views
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderen von Mediaprofiel ❖
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderenPresentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Mediaprofiel ❖869 views
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam... von Frank Willems
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Frank Willems1.1K views
Verandermanagement 1 von Rinie Altena
Verandermanagement 1Verandermanagement 1
Verandermanagement 1
Rinie Altena1.8K views
Veranderdiagnose (een samenvatting) von Jan Wietsma
Veranderdiagnose (een samenvatting)Veranderdiagnose (een samenvatting)
Veranderdiagnose (een samenvatting)
Jan Wietsma10.2K views
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von Diane Dros
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Diane Dros472 views
Alléén-voor-bazen-met-ballen1 von TimeToChange
Alléén-voor-bazen-met-ballen1Alléén-voor-bazen-met-ballen1
Alléén-voor-bazen-met-ballen1
TimeToChange116 views

Similar a Leren Veranderen

iChange: Mensen veranderen von
iChange: Mensen verandereniChange: Mensen veranderen
iChange: Mensen veranderencommunicatieonline
2.2K views19 Folien
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] von
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]jaloul
338 views16 Folien
Alles van waarde is kansrijk von
Alles van waarde is kansrijkAlles van waarde is kansrijk
Alles van waarde is kansrijkWIJbegintbijjou
237 views23 Folien
Nieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagers von
Nieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagersNieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagers
Nieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagersHuibert de Man
2.7K views21 Folien
Talent met een knipoog von
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoogMark van den Broek
836 views103 Folien
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg von
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgVan WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgJohn Beckers
5.2K views29 Folien

Similar a Leren Veranderen(20)

090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] von jaloul
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
jaloul338 views
Nieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagers von Huibert de Man
Nieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagersNieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagers
Nieuw organiseren in oude organisaties: uitdaging voor programmamanagers
Huibert de Man2.7K views
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg von John Beckers
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgVan WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
John Beckers5.2K views
Introductie yellow elephant von Dick Gaasbeek
Introductie yellow elephantIntroductie yellow elephant
Introductie yellow elephant
Dick Gaasbeek277 views
College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change ... von Frank Willems
College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change ...College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change ...
College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change ...
Frank Willems2.2K views
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101 von Edwin Holwerda
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
Edwin Holwerda678 views
Waarderende benadering of appreciative inquiry von HRwijs
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
HRwijs2K views
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von Pieter Rop
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Pieter Rop935 views
170321 fdc - zit leiderschap in je dna - bernard van de weert von Flevum
170321  fdc - zit leiderschap in je dna - bernard van de weert170321  fdc - zit leiderschap in je dna - bernard van de weert
170321 fdc - zit leiderschap in je dna - bernard van de weert
Flevum201 views
Kennismaking yellow elephant von Dick Gaasbeek
Kennismaking yellow elephantKennismaking yellow elephant
Kennismaking yellow elephant
Dick Gaasbeek319 views
Presentatie Mayan Exel 5 maart von Michelle
Presentatie Mayan Exel 5 maartPresentatie Mayan Exel 5 maart
Presentatie Mayan Exel 5 maart
Michelle1.2K views
Bijeenkomst 5 maart Presentatie Mayan Exel von Michelle
Bijeenkomst 5 maart Presentatie Mayan ExelBijeenkomst 5 maart Presentatie Mayan Exel
Bijeenkomst 5 maart Presentatie Mayan Exel
Michelle467 views
Prof. Dr. P.G.W. Jansen "Wat voor soort organisaties zijn cross-mediabedrijve... von Jim Stolze
Prof. Dr. P.G.W. Jansen "Wat voor soort organisaties zijn cross-mediabedrijve...Prof. Dr. P.G.W. Jansen "Wat voor soort organisaties zijn cross-mediabedrijve...
Prof. Dr. P.G.W. Jansen "Wat voor soort organisaties zijn cross-mediabedrijve...
Jim Stolze539 views
Presentatie mathieu weggemans - Modern leiderschap von Lia van Meegen
Presentatie mathieu weggemans - Modern leiderschapPresentatie mathieu weggemans - Modern leiderschap
Presentatie mathieu weggemans - Modern leiderschap
Lia van Meegen707 views

Más de Vakmedianet

Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke... von
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...Vakmedianet
691 views12 Folien
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born von
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den BornPresentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den BornVakmedianet
1.3K views10 Folien
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe von
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico KnibbePresentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico KnibbeVakmedianet
1.3K views18 Folien
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel von
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke VerbakelPlenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke VerbakelVakmedianet
432 views14 Folien
Opening door Aukje Nauta von
Opening door Aukje NautaOpening door Aukje Nauta
Opening door Aukje NautaVakmedianet
562 views8 Folien
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven von
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van VeldhovenPlenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van VeldhovenVakmedianet
557 views35 Folien

Más de Vakmedianet(20)

Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke... von Vakmedianet
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Vakmedianet691 views
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born von Vakmedianet
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den BornPresentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Vakmedianet1.3K views
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe von Vakmedianet
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico KnibbePresentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Vakmedianet1.3K views
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel von Vakmedianet
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke VerbakelPlenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Vakmedianet432 views
Opening door Aukje Nauta von Vakmedianet
Opening door Aukje NautaOpening door Aukje Nauta
Opening door Aukje Nauta
Vakmedianet562 views
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven von Vakmedianet
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van VeldhovenPlenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Vakmedianet557 views
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ... von Vakmedianet
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
Vakmedianet512 views
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen von Vakmedianet
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
Vakmedianet636 views
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls von Vakmedianet
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne DaniëlsWorkshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
Vakmedianet391 views
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels von Vakmedianet
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne DanielsWorkshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
Vakmedianet576 views
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek von Vakmedianet
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
Vakmedianet451 views
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door... von Vakmedianet
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
Vakmedianet2.5K views
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen von Vakmedianet
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassenPraktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
Vakmedianet530 views
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase! door Pat... von Vakmedianet
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase!  door Pat...Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase!  door Pat...
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase! door Pat...
Vakmedianet911 views
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va... von Vakmedianet
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Vakmedianet687 views
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail... von Vakmedianet
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
Vakmedianet629 views
Aan de slag met verlies. von Vakmedianet
Aan de slag met verlies.Aan de slag met verlies.
Aan de slag met verlies.
Vakmedianet574 views
Praktijkcase De Wereldomroep von Vakmedianet
Praktijkcase De WereldomroepPraktijkcase De Wereldomroep
Praktijkcase De Wereldomroep
Vakmedianet257 views
Soepel veranderen met ons olifantenbrein von Vakmedianet
Soepel veranderen met ons olifantenbreinSoepel veranderen met ons olifantenbrein
Soepel veranderen met ons olifantenbrein
Vakmedianet339 views
Emoties bij veranderingen op het werk von Vakmedianet
Emoties bij veranderingen op het werkEmoties bij veranderingen op het werk
Emoties bij veranderingen op het werk
Vakmedianet878 views

Leren Veranderen

 • 1. Veranderkunde Leren veranderen Léon de Caluwé, Twynstra Gudde Organisatie: Partners: © Twynstra Gudde
 • 2. Veranderkunde Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je:… Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces © Twynstra Gudde 2
 • 3. Veranderkunde De vijf kleuren in één oogopslag Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert belangen bij elkaar eerst denkt en dan mensen op de juiste mensen in leersituaties ruimte maakt voor iets als je.... brengt (planmatig) doet manier prikkelt brengt spontane evolutie in een .... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar.... een haalbare de beste oplossing, een een motiverende een oplossing die een oplossing die oplossing, maakbare wereld oplossing, de beste ´fit´ mensen samen vinden energie losmaakt win-winsituatie Interventies coalitievoming, projectmatig werken, beoordelen en gaming en coaching, open space meetings, zoals.... topstructurering strategische analyse belonen, open systems planning zelfsturende teams sociale bijeenkomsten door een... procesbegeleider die inhoudelijk expert, een HRM-expert, een procesbegeleider die patroonduider die zijn macht gebruikt projectleider coachend manager mensen steunt zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie setting en complexiteit en en sfeer communicatie betekenissen Het resultaat onbekend en omschreven en bedacht, niet geschetst, niet onvoorspelbaar is... verschuivend gegarandeerd gegarandeerd gegarandeerd De borging beleidsdocumenten en meten = weten, HRM-systemen, goede lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit schuilt in... machtsbalans, bijsturen verhoudingen, van dialoog loyaliteit communicatie De valkuil luchtfietserij, negeren van externe en verstikkende systemen, niemand uitsluiten, oppervlakkig begrip, schuilt in... loose-loosesituatie irrationele aspecten zachte heelmeesters gebrek aan actie laissez-faire © Twynstra Gudde 3
 • 4. Veranderkunde Geeldrukdenken Aannames Idealen AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie Er verandert iets als je belangen bij elkaar - Democratische samenleving BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren brengt - Poldermodel van politieke coalities - van de sleutelfiguren - Haalbare oplossing DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander - in een onderhandelings- en lobbyproces - om een consensus te vormen (win-win) OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren Schaduwkanten PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder Condities: - Achter gesloten deuren - Oppervlakkig geel: achterkamertjesgedoe, de StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheids- - Sense of urgency sterkste wint - Valkuilen: luchtfietsen, loose-loose strijd, graadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen Motto: veranderen is een machtspel onbetrouwbaarheid AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis Traject - Allergieën: ideologen, details, gezichtsverlies Interventies: ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht- - Mediatie, alliantievorming, stemsessies Veranderaar MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro- - Topstructurering, beleidsvorming Diagnosebrillen: Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet bleemPoliticusPolitiserenPressurecookerProcedureProcesontwerpPu- - Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur - Politiek fingerspitzengefühl (posities en context) - Policy windows, besluitvormingsfuik - Besturen, beschouwen en conflicten hanteren bliekSpelregelStakeholderStatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVer- Beheersbaarheid: - Onafhankelijk, beheerst en met goede - Onbekend en verschuivend resultaat netwerken klaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinWinAanpassenAkkoord - Borging via contracten en machtsbalans AchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten Andere actoren: afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders © Twynstra Gudde 4
 • 5. Veranderkunde Blauwdrukdenken Aannames Idealen ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Er verandert iets als je eerst denkt en dan - Maakbare en kenbare wereld BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheckl (planmatig) doet - Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid - onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting - Beste concrete oplossing (harde organisatie- -istControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase oplossingen worden ontworpen (stappenplan) aspecten) - implementatie gaat planmatig en transparant GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting Condities: Schaduwkanten ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp- - Toereikend sponsorschap - Oppervlakkig blauw: mechanistisch, irrationele en -drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor Sense of control, objectiviteit externe aspecten negeren - Valkuil: alles maakbaar verklaren, over mensen -tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand Motto: veranderen is een rationeel proces heen walsen, hired gun´ analyses Traject - Allergie: vage toestanden, emotionaliteit, ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit Interventies: -BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheckl ISO, BPR,ABC, PMW - Strategische analyse (SWOT, portfolio´s, e.d.) Veranderaar istControleDeelprojectDetaillerenDoelDoorlooptijdEfficiëntEisenFase Diagnosebrillen: Veranderaar: expert, projectleider -GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting Visgraatdiagrammen, portfolio-analyse - Inhoudelijke deskundigheid - Structuren, organisatieconfiguraties - Analyseren, structureren, presenteren, plannen ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOp- Beheersbaarheid: - Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig - Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat -drachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor Borging via ´meten = weten´, monitoringssystemen Andere actoren: opdrachtgevers, project- medewerkers, doelgroepen, (boze) buitenwereld -tageReductieResultaatStapTaakTaakgeledingVoortgangWeerstand © Twynstra Gudde 5
 • 6. Veranderkunde Rooddrukdenken Aannames Idealen AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning Er verandert iets als je mensen op de juiste - Gemeenschap in harmonie, zorgzame BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega´sCompetentieCurriculum manier prikkelt samenleving - mensen (situationeel) straffen en belonen - Het beste uit mensen halen, de beste ´fit´ tussen vitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunterHuisstijlIdeeënbus - mensen verleiden en het ´wij´-gevoel versterken organisatie en individu vinden - aandacht, steun en erkenning bieden - Motiverende oplossing JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- Schaduwkanten denOutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRui- Condities: - Respectvolle en zorgvuldige procedures - Oppervlakkig rood: verstikkende systemen, wollen lenSalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen - Mensen zoeken elkaar op dekengedrag, onechte aandacht - Valkuilen: negeren van macht, zachte heel- StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorg Motto: veranderen is een sociaal gebeuren meesters, conflictmijding vuldigAandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBelo- Traject - Allergieën: solo- of macho-gedrag, onzorg- vuldigheid, problematiseren Interventies: ningBeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega - Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten Veranderaar ´sCompetentieCurriculumvitaeFunctiebeschrijvingFunctionerenHeadhunte - Management by walking around en de zeepkist Diagnosebrillen: Veranderaar: coachende manager, HRM- of rHuisstijlIdeeënbusJuniorKwaliteitLief-en-leed- - Motivatiefactoren, bronnen van weerstand communicatie-expert - Rollen in teams, situationeel leiderschap - Mensen-mens potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOpleiden Beheersbaarheid: - Motiveren, verleiden, communiceren, samen- - Bedacht, maar niet gegarandeerd werken OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen - HRM-systemen, goede verhoudingen, - Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen communicatie Andere actoren: smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving © Twynstra Gudde 6
 • 7. Veranderkunde Groendrukdenken Aannames Idealen ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic Er verandert iets als je mensen in leersituaties - Lerende organisatie: met iedereen, over alles, CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaring brengt altijd - bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) - Groeien en ontdekken EvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding - experimenten en exploreren van nieuwe - Oplossingen die mensen zelf vinden mogelijkheden KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeer - in een koerszoekend, collectief proces Schaduwkanten situatieLerenLerendeorganisatieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwik- Condities: - (Net) genoeg veiligheid, rust en respect - Oppervlakkig groen: individueel leren los van het kelingOpvoedingOrganisatieontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage - Sense of professionalism werk, gebrek aan actie - Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten, TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen Motto: veranderen is leren en ontwikkelen navelstaren UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBeteke- Traject - Allergie: politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd Interventies: nisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculum - Feedback, coaching opleiding, gaming Veranderaar DebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita- - Organisatie-ontwikkeling, survey-feedback, communities of practice Veranderaar: procesbegeleider die mensen steunt torFeedbackGedragGroepslerenHoudingKennisKennisoverdrachtLeer- Diagnosebrillen: -´reflective practitioner´ als rolmodel - Johari window, leercurve, leerniveaus - Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, cyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeersituatieLerenLerendeorgani- - Organisatie-ijsberg, systeemdenken coachen Beheersbaarheid: - Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid satieMentaalmodelMotivatieOefenenOntwikkelingOpvoedingOrganisatie- - Geschetst, niet gegarandeerd ontwikkelingReflectieSpelSpiegelenStage actoren: trekkers, coaches, meesters, - Borging via voortdurende reflectie Andere TrainerTrail-and-error deelnemers, beschermheren © Twynstra Gudde 7
 • 8. Veranderkunde Witdrukdenken Aannames Idealen AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlok- Er verandert iets als je spontane evolutie een - Wonderlijk universum vol parallele werkelijkheden kadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie handje helpt - Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- - patroonduiding van wat mensen/ organisaties grenzen EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit beweegt - Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties - ruimte bieden voor ondernemerschap en InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen dynamiek Schaduwkanten PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren Condities: - Oppervlakkig wit: new age uiterlijkheden, UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge- - Paradoxaal adviseren ´alles is goed´ - Sense of humor - Valkuilen: oppervlakkig begrip van drijvende vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden Motto: veranderen gaat over energie/ vitaliteit krachten, laissez-faire, medewerkers opzadelen BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Traject met ´zelfsturing´ - Allergieën: saaiheid, middelmaat, regels, Interventies: EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit - Zelfsturende teams, zoekconferenties bevoogding, groepsdwang Veranderaar InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen - Appreciative inquiry, open space meetings Diagnosebrillen: Veranderaar: patroonduider die zichzelf op het spel PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen zet e.d. - Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge- - Chaostheorie, megatrends, beelden van - Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren, organisaties ondernemen vingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden Beheersbaarheid: - Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie - Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces eigenwijs - Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog Andere actoren: intra-/ entrepreneurs, kiemen, sponsors, netwerken © Twynstra Gudde 8
 • 9. Veranderkunde Vier praktische toepassingen – Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’ … – Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.…, vooral als het complex is – Strategie: situationele keus voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij …? – Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen… © Twynstra Gudde 9
 • 10. Veranderkunde Het kleurendenken: model of taal? – Oplossen van vraagstukken – Hanteren van dilemma’s en en problemen ambiguïteit – Situationeel kiezen van beste – Omgaan met concurrerende aanpak en interpretatie werkelijkheden – Regie bij ontwerp en – Multi-actor productie en implementatie evaluatie – Constructie, creëren van – Deconstructie, ontsnappen nieuwe visies, daadkracht van ideeën, plek der moeite © Twynstra Gudde 10
 • 11. Veranderkunde Typische vragen over vier toepassingen Diagnose Aanpak –Hoeveel kleuren heeft een organisatie –Werkt een regenboogaanpak? nodig? –Welk criterium is doorslaggevend bij –Moeten alle organisaties lerende het kiezen van een kleurenaanpak? organisaties worden? –Zijn alle kleuren even krachtig en –Begrijp je organisaties het beste door ze welke winnen als ze gaan vechten? te –Hoe introduceer je een nieuwe kleur bekijken in hun eigen kleur of juist niet? in –Kun je een meerkleurige diagnose in je een omgeving die daar haaks op eentje maken? staat? Veranderaar Communicatie –Kun je alle kleuren beheersen? –Hoe kun je nou het beste teams –Moet je leren geloven in de kleur waar je samenstellen: meerkleurig of niet? van nature goed in bent? Of andersom? –Kun je boven de kleuren staan? –Verschieten veranderaars van kleur in –Zijn de kleuren cultuurgebonden? hun –Hoe haal je het meeste uit het carrière? werken –Wat maakt je nou echt professioneel in met de kleuren? een complexe omgeving? © Twynstra Gudde 11
 • 12. Veranderkunde Meer lezen… Er is veel gepubliceerd over het ‘kleuren’-concept, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het concept is vertaald naar soorten interventies, diagnosemodellen, compe- tenties, taalgebruik, literatuurstromingen, therapiebenaderingen, communicatieprocessen, casestudies, e.d. Daarnaast is er gepubliceerd over de andere zes kennisgebieden binnen de veranderkunde. Enkele referenties: – L. de Caluwé, F. Que en H. Vermaak; “Denken over veranderen van mensen en organisaties”, M&O, 2001 – H. Vermaak; “Veranderkunde in zeven vragen”, Holland Management Review, 2002 – L. de Caluwé en H. Vermaak, “Learning to Change; A Guide for Organization Change Agents”, Sage Publications, 2003 (ISBN 0761927026) – L. de Caluwé, H. Vermaak; “Thinking about Change: Complexity and Multiplicity in Change Processes”, J. Boonstra (ed): Dynamics in Organizational Change and Learning, John Wiley and Sons, Chicester, England, 2004 (ISBN: 0471877379) – L. de Caluwé, H. Vermaak; “Change Paradigms: An Overview”, Organization Development Journal, 2004 – L. de Caluwé, H. Vermaak; “Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige’’, Kluwer, Deventer, 2006 (ISBN 9013016545) © Twynstra Gudde 12
 • 13. Veranderkunde Léon de Caluwé lca@tg.nl www.twynstragudde.nl Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. © Twynstra Gudde 13