Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
D211  vé 111213‘ bay Vé Re M61 N gay

fanpagei facebook/ veremoingay. vn

VEREMll| NGAY. VN

Ju11e 02nd,  2015

 

Son Don...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

[Infographic] Sơn Đoòng - hang động tự nhiên Việt Nam lớn nhất thế giới

438 Aufrufe

Veröffentlicht am

Sơn Đoòng - hang động tự nhiên ở Việt Nam lớn nhất thế giới

============================
Đặt vé du lịch Sơn Đoòng ngay tại http://veremoingay.vn và nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác.

Veröffentlicht in: Reisen
  • Als Erste(r) kommentieren

[Infographic] Sơn Đoòng - hang động tự nhiên Việt Nam lớn nhất thế giới

  1. 1. D211 vé 111213‘ bay Vé Re M61 N gay fanpagei facebook/ veremoingay. vn VEREMll| NGAY. VN Ju11e 02nd, 2015 Son Dong: Nhfrng diéu chusa biét Written b_'3 'eren1o1nga§'. Vn KHAM PHA SON DOONG Ha11g Son Doong or Xa Son Trach. l1u_Vé11 Bo Trach, tinh Quang Binh. Viét Nam. La hang dong tit nhién Ion nhat the gioi. Ho sut cita l1a11g Son Doong 1121111 o toa do 17do 28ph1'1t. 18 B, 106do 17phut 14 D tré11 Google Earth. Hang nay natn trong quan the hang‘ dong Pl1ong Nha-Ké Bang. Hang Ia mot phan cna he thong ngatn 1161 V61 hon 1:30 dong khac o Viét Nam gan bien gioi V61 Lao. The New York Times xép hang Son Doong Vao vi tri tl11'r 8 trong 52 dia da1111 trong da11l1 sach Nl11‘n1g 1101 nén dén 1151111 2014. >( M6i Ngay. .«. , Hang Son Doong dtroc hinh thanh khoang 2-5 t1'1éu 1151111 truoc, k111 niroc song cl1ay 11ga11g qua viing da V61 da bi V111 lap doc theo mot dtr_o11g dtfrt ga_'. Dong 111rc'rc lain X01 111611 Va tao ra mot dtrémg 1111111 k11o11g lo trong long dat dirdi day 11111. T211 11l_1frng 1101 da 111én1. phan tran sup xuong tao t_11a11l1 11111‘rng 16 hong, Ian 11g, ay tao thanh nhfrng V0111 hang khong lo, Hang co chiéu rong 1:30 mét. cao 11011 200 tnét. chiéu dai lé11 tori gan 9 klll . Uo'c tinh dung tich cua Hang Son Doong la 38.5 trieu 111ét khdi. TOUR SON DQONG 7 NGAY 6 DEM .1 ‘us. V61 gia 3.000 USD/ 1 ngtroi cho mot tour (111 lich Son Doong 7 ngay 6 dérn, ban sé duoc khain pha hang dong V1 nhat the gioi. hoa niinh Vao rirng ni'11 ‘thién n_h1én 11guyén so. hitng vi. lung linh, huyén ao, két hop cant trai. can ca. .. DAT VE NGAY °" M6/' Ngc‘1y. m Good Morning AMERICA 6h sang ngay 13/5/2015 (theo gio dia phuong): Doan lam phim chtrong trinh da dén Viét Nam Va phat song trtrc tiép nhfrng hinh anh bén trong hang Sorn Doong den 6 triéu thué bao trén toan ntroc M5‘. https: //mw'. yo11tt1l)e. t*0111_, /vat('h? V=_4 7t83ZbK1-I E111a1lI Vere111o1nga_'. saIe@g111a1l. co111 Hot linei 0944 180 888 Good Morning America cna kénh ABC

×