(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
Belastingdienst en
ondernemers met
betalingsachterstanden
Franceline Visser
Lara Kielman
8 juni 2023
Agenda
• Programma Verbinden Schuldendomein 2.0
• Project Ondernemers uit de Financiële Zorgen
• Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden
• mr. J.C. Roovers en mr. R.T. van Lambalgen
Programma Verbinden schuldendomein 2.0
• Borgen van de vier wetten
• De Routekaart Financiële Zorgen als basis voor integrale aanpak
• Preventie van schulden (financiële educatie en life events)
• Jongeren
• Ondernemers uit de Financiële Zorgen
• Versterken informele infrastructuur
• Opschalen en verduurzamen bewezen effectieve interventies
Ondernemers uit de financiële zorgen
• Ondersteuning met concrete producten (voor en met gemeenten)
• Projectpagina Ondersteuning ondernemers met financiële zorgen | VNG
• Handreikingen, formats, Q&A’s, tekeningen, best practices
• Bespreekuren, podcast, nieuwsbrieven, VNG forum
• Verbinden verschillende gemeentelijke domeinen
• Inbrengen uitvoering(svraagstukken) op overlegtafels en werkgroepen
• Verkenning voorjaar 2022
• Ministerie(s), aanjager, aanpak geldzorgen, armoede en schulden
• Ketenpartners
• Afstemmen en verbinden initiatieven gericht op ondernemers
• Routekaart financiële zorgen – spoor ondernemer
• KVK Programma Zwaar Weer, Levensgebeurtenissen,
• Passend beeld van rol en diensten gemeenten en verbindingen in keten
mr. J.C. (Cock) Roovers
Vaktechnisch coördinator inning CAP
mr. R.T. (Richard) van Lambalgen
Vaktechnisch coördinator Invordering MKB Den Haag
De visie op schulden van de Belastingdienst en
handelingsperspectieven (problematische)
schulden bij (kleine) ondernemers
8 juni 2023
(Kleine) ondernemers
in financiële
problemen
Programma
Voettekst
 Introductie
 Schuldenvisie Belastingdienst
 Handelingsperspectieven
 Uitstel van betaling verband met betalingsproblemen
 Uitstel van betaling i.v.m. coronaschuld
 Handelingsperspectieven wanneer uitstel van betaling geen oplossing meer biedt
 Contact met de Belastingdienst
 Vragen?
Schuldenaanpak Belastingdienst
De Belastingdienst en Toeslagen dragen bij aan een financieel gezond Nederland. We doen ons
best om dat zo veel mogelijk te doen op een manier die goed is voor de samenleving.
Zorgvuldig, efficiënt en geautomatiseerd – maar met aandacht en begrip voor mensen die daar
behoefte aan hebben.
3 Pijlers van de schuldenaanpak
1. We proberen schulden te voorkomen
 Makkelijker aangifte doen en
toeslagen aanvragen
 Persoonlijkere dienstverlening, die beter aansluit op wensen en behoeften van burgers
 Uitleg aan de balie, aan de telefoon, op papier en digitaal
 Betalingsherinneringen voorafgaand aan aanmaning
 Steeds vaker proactief telefonisch contact met burgers en ondernemers
2. We ondersteunen mensen met schulden
 Dienstverlening duidelijker, persoonlijker en passender
 Betalingsregelingen, persoonlijke begeleiding en doorverwijzing naar organisaties die verder
kunnen helpen, zoals maatschappelijke organisaties en gemeenten.
 Speciaal team voor urgente situaties (Stella-team)
3. We werken samen met Gemeenten
 Schuldenproblematiek bekijken vanuit het perspectief van de burger, maar ook vanuit het
perspectief van de partijen met wie we samenwerken
 Door dienstverlening af te stemmen op bijvoorbeeld de gemeenten en maatschappelijke
dienstverleners kunnen problemen adequaat worden opgepakt.
 Samen met andere overheidsorganisaties een convenant gesloten met de NVVK
Handelingsperspectieven
De Belastingdienst biedt een breed scala aan handelingsperspectieven voor de burger en
ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen.
De eerste stap bij (tijdelijke) betalingsproblemen is de mogelijkheid tot het verkrijgen van een
betalingsregeling.
Biedt een betalingsregeling geen uitkomst (meer), dan biedt de Belastingdienst (al dan niet in
samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere derden) diverse
mogelijkheden om problematische schuldenproblematiek het hoofd te bieden.
Betalingsregeling
Er zijn verschillende soorten betalingsregelingen mogelijk. Het beleid voor particulieren en
ondernemers wijkt op diverse punten van elkaar af.
Zowel ondernemers als particulieren hebben de mogelijkheid tot:
 Kort telefonisch uitstel (4 maanden)
 Regulier uitstel voor maximaal 12 maanden
 Bijzonder uitstel (voor de ondernemer die door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke
liquiditeitsproblemen is gekomen)
Alleen voor ondernemers:
 Betalingsregeling Corona (voor schulden met een betaaldatum voor 1 april 2022)
NB. ZZP’ers en andere natuurlijke personen die een onderneming drijven vallen onder de (uitstel)regels voor
ondernemers
Het beleid is in beweging
 Voor betalingsregeling < 20.000,- geen verplichting tot aanleveren onderliggende stukken
 Duur betalingsregeling ondernemers gewijzigd
 Geen verplichte zekerheidsstelling voor ondernemers
 Na kort telefonisch uitstel is regulier uitstel mogelijk (totale termijn gezamenlijk uitstel
maximaal 12 maanden)
 Uitstel voor motorrijtuigenbelasting niet langer uitgesloten
Betalingsregeling Corona
 Belastingschuld over de periode met een betaaldatum tot 1 april 2022.
 Betalingsregeling van 60 maanden met startdatum 1 oktober 2022.
 Versoepelingen in termijn, betaalpauze en kwartaalbetaling mogelijk
 Lopende verplichtingen moeten worden bijgehouden om voor betalingsregeling in
aanmerking te (blijven) komen.
 Meest ruime uitstel regeling ter wereld!
Betalingsregeling Corona
 Een veel groter aantal ondernemers dan verwacht voldoet niet aan de
betalingsverplichtingen uit het corona-uitstel.
 De Belastingdienst zet interventies in (bijvoorbeeld dienstverlenende bezoeken
deurwaarders). Doel is het bieden van handelingsperspectief, om zo de ondernemers aan te
zetten alsnog aan de betalingsregeling te voldoen of om de ondernemer richting een andere
oplossing te bewegen
Omvang schuldenproblematiek corona:
Aantal ondernemers dat uitstel heeft aangevraagd: ca. 400.000
Aantal ondernemers met uitstel: ca. 238.000
Aantal kleine ondernemers met uitstel ca. 140.545
Aantal ondernemers met achterstand ca. 92.500
Aantal kleine ondernemers met achterstand ca.
66.000
Cijfers 2 mei 2023
Handelingsperspectieven wanneer uitstel van betaling geen
oplossing meer biedt
 Waar nodig: doorverwijzing naar Geldfit/Zakelijk, Gemeente, KvK
 MSNP/WNSP
 Sanering (tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid vanaf 1 augustus 2022 tot 1
oktober 2023)
 Kwijtschelding (ex-ondernemers)
 Akkoorden
 WHOA (Wet Homologatie onderhandsakkoord)
 Afzien van Invorderingsmaatregelen
 Faillissement
 Bedrijfsbeëindiging (eventueel in combinatie met een van de voorgaande mogelijkheden)
MSNP (1)
 Convenant met de NVVK
 Vanaf de ontvangst van een afschrift van de stabilisatie-overeenkomst neemt de ontvanger
gedurende een periode van maximaal 240 dagen geen dwanginvorderingsmaatregelen.
 Lopende invorderingsmaatregelen schort de ontvanger op, zo nodig in overleg met de
schuldhulpverlener.
 Verrekening vindt alleen plaats met belastingteruggaven die (materieel) zijn ontstaan tot en
met de dag waarop het afschrift van de stabilisatie-overeenkomst is ontvangen.
 Het in deze alinea beschreven terughoudende beleid geldt niet in situaties waarin op
voorhand duidelijk is dat de belastingschuldige niet in aanmerking komt voor uitstel van
betaling op basis van het beleid. De ontvanger informeert de schuldhulpverlener hierover.
MSNP (2)
 Nadat de schuldhulpverlener de ontvanger schriftelijk heeft bericht dat de overeenkomst tot
schuldregeling tot stand is gekomen, verleent de ontvanger uitstel van betaling voor een periode
van, in beginsel, maximaal 36 maanden als voldaan is aan de voorwaarden (artikel 73.5.1
Leidraad Invordering 2008).
 Deze regeling is ook van toepassing op belastingaanslagen waarvan in beginsel geen
kwijtschelding wordt verleend (zoals belastingaanslagen motorrijtuigenbelasting), omdat de
wettelijke schuldsaneringsregeling ook van toepassing is op die belastingaanslagen.
 Om de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden van ondernemers te bevorderen,
neemt de ontvanger in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 genoegen met ten
minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren op hun vorderingen wordt
aangeboden.
NB. Ontwikkelingen m.b.t. verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen zijn (nog) niet in het
beleid verwerkt. De Belastingdienst sluit voor de ingangsdatum waar mogelijk aan bij de landelijke
afspraken hieromtrent. Hiervoor loopt nu een Uitvoeringstoets.
Voorwaarden sanering (ondernemers)
 Kwijtschelding voor ondernemers vindt alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar
en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.
 Geen redelijke mogelijkheid om derden aansprakelijk te stellen.
 Het te ontvangen deel van de belastingschuld:
a. Bedraagt ten minste het dubbele percentage van hetgeen aan concurrente schuldeisers wordt
uitgekeerd;
b. Heeft een substantiële omvang, zowel absoluut als in relatie tot de totale belastingschuld;
c. Is van ten minste dezelfde omvang als kan worden verkregen door middel van
executiemaatregelen;
 Fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek moeten tijdig en volledig
worden nagekomen.
 Er moeten reële vooruitzichten aanwezig zijn voor de voortzetting van de onderneming.
Tijdelijke versoepeling saneringsbeleid ivm corona
 GEEN: generieke kwijtschelding
 WEL: mogelijkheden tot sanering van (belasting)schulden onder voorwaarden.
 Het hiervoor geschetste saneringsbeleid kent een tijdelijke versoepeling om ondernemers
die door corona in betalingsproblemen gekomen zijn tegemoet te komen.
 Doel: Ondersteunen van in de kern gezonde bedrijven die door de coronacrisis zijn
getroffen en ondanks de ruimhartige corona-uitstelregeling niet in staat zijn hun volledige
schuld af te lossen.
 Vastgelegd in: ‘Tijdelijke instructie saneringen’ (te vinden op de website van de
Belastingdienst).
 Versoepeling van diverse voorwaarden voor sanering.
 De ontvanger neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 genoegen met
ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren op hun
vorderingen wordt aangeboden (bij ondernemingen die worden voortgezet).
Kwijtschelding ex-ondernemers
 Als een ex-ondernemer om kwijtschelding vraagt, past de ontvanger het
kwijtscheldingsbeleid voor particulieren toe.
 Er is geen sprake van een ex-ondernemer als (een deel van) het bedrijfsvermogen nog
aanwezig is.
 Het nog aanwezige bedrijfsvermogen zal geheel moeten worden gebruikt ter aflossing van
de openstaande (zakelijke) belastingaanslagen.
Bedrijfsbeëindiging
 https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijf-stoppen-in-10-stappen/
Contact met de Belastingdienst
Contact met de BelastingTelefoon
 0800 - 0543
 Speciale lijn bewindvoerders
Contact met (beslagleggende) deurwaarder
 Via contactgegevens op beslagstukken
Contact met competent kantoor
 Via contactgegevens op correspondentie
Postadres Invordering
 Postbus 100, 6400 AC Heerlen
Handig om te weten in het contact met de
Belastingdienst
 Onze medewerkers zijn enorm gedreven om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Helaas
kampt ook de Belastingdienst met personele uitdagingen. Niet alleen het personeelstekort
speelt de Belastingdienst parten. Ook het feit dat op dit moment ongeveer 240.000
ondernemers méér dan voorheen een betalingsachterstand hebben helpt niet mee.
 Wij blijven ons inspannen burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bereiken. Dat doen we
waar mogelijk zo veel mogelijk persoonlijk. Collega’s leggen dienstverlenende bezoeken af
en we bellen méér dan ooit.
 Tegelijkertijd wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de ontwikkeling van allerlei
systemen om het voor de burger en bedrijven gemakkelijker te maken aan hun
verplichtingen te voldoen.
 Geef in je contact met de BelastingTelefoon duidelijk aan met welke afdeling je wenst te
spreken!
Laatste oproep!
Kom in beweging voordat het te laat is!
Vragen?
Vragen?
• Wensen volgende (be)spreekuren?
• Mail naar schulden@vng.nl
• Volgende bespreekuur is dinsdag 20 juni om 10.00 uur: NVVK over Pilot
Saneringskrediet Ondernemers Agenda | VNG
• Wie is de contactpersoon bij uw gemeente?
• Aanmelden coördinator gemeentelijk schuldendomein
• Aanmelden contactpersoon van het project Ondernemers met financiële zorgen
schulden@vng.nl
070 - 373 82 32
vng.nl/schulden
Meer weten?
• Routekaart
• Toolkit Implementatie
• Toolkit Training
• Toolkit Communicatie
• Format PvA & Kick-off implementatie
• Aandachtspunten beleid
• Leidraad uitbestede diensten
• PPT + Samenvattingen (be)spreekuren
• Fora (VNG-forum | VNG)
schulden@vng.nl
vng.nl/schulden
Beluister ook elke 2 weken
een nieuwe podcast op
Spotify
1 von 29

Recomendados

20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...VNG Realisatie
100 views15 Folien
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)VNG Realisatie
25 views16 Folien
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...VNG Realisatie
82 views13 Folien
2012 Special Miljoenennota von
2012 Special Miljoenennota2012 Special Miljoenennota
2012 Special MiljoenennotaOlivier Walravens
335 views13 Folien
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h... von
Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...Jeroen Oversteegen
486 views4 Folien
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolgVNG Realisatie
10 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden

(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)VNG Realisatie
43 views21 Folien
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregelingVNG Realisatie
147 views22 Folien
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1 von
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1VNG Realisatie
13 views21 Folien
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schuldenVNG Realisatie
40 views29 Folien
Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelen von
Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelenBeknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelen
Beknopt overzicht van de belangrijkste CORONA -maatregelenAgentschap Innoveren & Ondernemen
1.2K views56 Folien
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...VNG Realisatie
31 views18 Folien

Similar a (Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden(20)

(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
(Be)spreekuur 12 juni 2023 - Msnp van 36 naar 18 mnd (vervolg)
VNG Realisatie43 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie147 views
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
VNG Realisatie13 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
VNG Realisatie40 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen von VNG Realisatie
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen
(be)spreekuur 30 november - special belastingsamenwerkingen
VNG Realisatie469 views
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
VNG Realisatie131 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
VNG Realisatie54 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
VNG Realisatie70 views
(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling
(Be)spreekuur - 26 september 2022 - Gegevensuitwisseling
VNG Realisatie23 views
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers
VNG Realisatie32 views
Rsm highlights prinsjesdag 2012 von Raymond Both
Rsm highlights prinsjesdag 2012Rsm highlights prinsjesdag 2012
Rsm highlights prinsjesdag 2012
Raymond Both287 views
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
VNG Realisatie100 views
(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv
(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
VNG Realisatie24 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongerenVNG Realisatie
89 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie137 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
VNG Realisatie79 views
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
(Be)spreekuur - 15 juni 2023 - Brede Hulpteam
VNG Realisatie89 views

(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden

 • 2. Agenda • Programma Verbinden Schuldendomein 2.0 • Project Ondernemers uit de Financiële Zorgen • Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden • mr. J.C. Roovers en mr. R.T. van Lambalgen
 • 3. Programma Verbinden schuldendomein 2.0 • Borgen van de vier wetten • De Routekaart Financiële Zorgen als basis voor integrale aanpak • Preventie van schulden (financiële educatie en life events) • Jongeren • Ondernemers uit de Financiële Zorgen • Versterken informele infrastructuur • Opschalen en verduurzamen bewezen effectieve interventies
 • 4. Ondernemers uit de financiële zorgen • Ondersteuning met concrete producten (voor en met gemeenten) • Projectpagina Ondersteuning ondernemers met financiële zorgen | VNG • Handreikingen, formats, Q&A’s, tekeningen, best practices • Bespreekuren, podcast, nieuwsbrieven, VNG forum • Verbinden verschillende gemeentelijke domeinen • Inbrengen uitvoering(svraagstukken) op overlegtafels en werkgroepen • Verkenning voorjaar 2022 • Ministerie(s), aanjager, aanpak geldzorgen, armoede en schulden • Ketenpartners • Afstemmen en verbinden initiatieven gericht op ondernemers • Routekaart financiële zorgen – spoor ondernemer • KVK Programma Zwaar Weer, Levensgebeurtenissen, • Passend beeld van rol en diensten gemeenten en verbindingen in keten
 • 5. mr. J.C. (Cock) Roovers Vaktechnisch coördinator inning CAP mr. R.T. (Richard) van Lambalgen Vaktechnisch coördinator Invordering MKB Den Haag De visie op schulden van de Belastingdienst en handelingsperspectieven (problematische) schulden bij (kleine) ondernemers 8 juni 2023 (Kleine) ondernemers in financiële problemen
 • 6. Programma Voettekst  Introductie  Schuldenvisie Belastingdienst  Handelingsperspectieven  Uitstel van betaling verband met betalingsproblemen  Uitstel van betaling i.v.m. coronaschuld  Handelingsperspectieven wanneer uitstel van betaling geen oplossing meer biedt  Contact met de Belastingdienst  Vragen?
 • 7. Schuldenaanpak Belastingdienst De Belastingdienst en Toeslagen dragen bij aan een financieel gezond Nederland. We doen ons best om dat zo veel mogelijk te doen op een manier die goed is voor de samenleving. Zorgvuldig, efficiënt en geautomatiseerd – maar met aandacht en begrip voor mensen die daar behoefte aan hebben.
 • 8. 3 Pijlers van de schuldenaanpak
 • 9. 1. We proberen schulden te voorkomen  Makkelijker aangifte doen en toeslagen aanvragen  Persoonlijkere dienstverlening, die beter aansluit op wensen en behoeften van burgers  Uitleg aan de balie, aan de telefoon, op papier en digitaal  Betalingsherinneringen voorafgaand aan aanmaning  Steeds vaker proactief telefonisch contact met burgers en ondernemers
 • 10. 2. We ondersteunen mensen met schulden  Dienstverlening duidelijker, persoonlijker en passender  Betalingsregelingen, persoonlijke begeleiding en doorverwijzing naar organisaties die verder kunnen helpen, zoals maatschappelijke organisaties en gemeenten.  Speciaal team voor urgente situaties (Stella-team)
 • 11. 3. We werken samen met Gemeenten  Schuldenproblematiek bekijken vanuit het perspectief van de burger, maar ook vanuit het perspectief van de partijen met wie we samenwerken  Door dienstverlening af te stemmen op bijvoorbeeld de gemeenten en maatschappelijke dienstverleners kunnen problemen adequaat worden opgepakt.  Samen met andere overheidsorganisaties een convenant gesloten met de NVVK
 • 12. Handelingsperspectieven De Belastingdienst biedt een breed scala aan handelingsperspectieven voor de burger en ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen. De eerste stap bij (tijdelijke) betalingsproblemen is de mogelijkheid tot het verkrijgen van een betalingsregeling. Biedt een betalingsregeling geen uitkomst (meer), dan biedt de Belastingdienst (al dan niet in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere derden) diverse mogelijkheden om problematische schuldenproblematiek het hoofd te bieden.
 • 13. Betalingsregeling Er zijn verschillende soorten betalingsregelingen mogelijk. Het beleid voor particulieren en ondernemers wijkt op diverse punten van elkaar af. Zowel ondernemers als particulieren hebben de mogelijkheid tot:  Kort telefonisch uitstel (4 maanden)  Regulier uitstel voor maximaal 12 maanden  Bijzonder uitstel (voor de ondernemer die door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen) Alleen voor ondernemers:  Betalingsregeling Corona (voor schulden met een betaaldatum voor 1 april 2022) NB. ZZP’ers en andere natuurlijke personen die een onderneming drijven vallen onder de (uitstel)regels voor ondernemers
 • 14. Het beleid is in beweging  Voor betalingsregeling < 20.000,- geen verplichting tot aanleveren onderliggende stukken  Duur betalingsregeling ondernemers gewijzigd  Geen verplichte zekerheidsstelling voor ondernemers  Na kort telefonisch uitstel is regulier uitstel mogelijk (totale termijn gezamenlijk uitstel maximaal 12 maanden)  Uitstel voor motorrijtuigenbelasting niet langer uitgesloten
 • 15. Betalingsregeling Corona  Belastingschuld over de periode met een betaaldatum tot 1 april 2022.  Betalingsregeling van 60 maanden met startdatum 1 oktober 2022.  Versoepelingen in termijn, betaalpauze en kwartaalbetaling mogelijk  Lopende verplichtingen moeten worden bijgehouden om voor betalingsregeling in aanmerking te (blijven) komen.  Meest ruime uitstel regeling ter wereld!
 • 16. Betalingsregeling Corona  Een veel groter aantal ondernemers dan verwacht voldoet niet aan de betalingsverplichtingen uit het corona-uitstel.  De Belastingdienst zet interventies in (bijvoorbeeld dienstverlenende bezoeken deurwaarders). Doel is het bieden van handelingsperspectief, om zo de ondernemers aan te zetten alsnog aan de betalingsregeling te voldoen of om de ondernemer richting een andere oplossing te bewegen Omvang schuldenproblematiek corona: Aantal ondernemers dat uitstel heeft aangevraagd: ca. 400.000 Aantal ondernemers met uitstel: ca. 238.000 Aantal kleine ondernemers met uitstel ca. 140.545 Aantal ondernemers met achterstand ca. 92.500 Aantal kleine ondernemers met achterstand ca. 66.000 Cijfers 2 mei 2023
 • 17. Handelingsperspectieven wanneer uitstel van betaling geen oplossing meer biedt  Waar nodig: doorverwijzing naar Geldfit/Zakelijk, Gemeente, KvK  MSNP/WNSP  Sanering (tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023)  Kwijtschelding (ex-ondernemers)  Akkoorden  WHOA (Wet Homologatie onderhandsakkoord)  Afzien van Invorderingsmaatregelen  Faillissement  Bedrijfsbeëindiging (eventueel in combinatie met een van de voorgaande mogelijkheden)
 • 18. MSNP (1)  Convenant met de NVVK  Vanaf de ontvangst van een afschrift van de stabilisatie-overeenkomst neemt de ontvanger gedurende een periode van maximaal 240 dagen geen dwanginvorderingsmaatregelen.  Lopende invorderingsmaatregelen schort de ontvanger op, zo nodig in overleg met de schuldhulpverlener.  Verrekening vindt alleen plaats met belastingteruggaven die (materieel) zijn ontstaan tot en met de dag waarop het afschrift van de stabilisatie-overeenkomst is ontvangen.  Het in deze alinea beschreven terughoudende beleid geldt niet in situaties waarin op voorhand duidelijk is dat de belastingschuldige niet in aanmerking komt voor uitstel van betaling op basis van het beleid. De ontvanger informeert de schuldhulpverlener hierover.
 • 19. MSNP (2)  Nadat de schuldhulpverlener de ontvanger schriftelijk heeft bericht dat de overeenkomst tot schuldregeling tot stand is gekomen, verleent de ontvanger uitstel van betaling voor een periode van, in beginsel, maximaal 36 maanden als voldaan is aan de voorwaarden (artikel 73.5.1 Leidraad Invordering 2008).  Deze regeling is ook van toepassing op belastingaanslagen waarvan in beginsel geen kwijtschelding wordt verleend (zoals belastingaanslagen motorrijtuigenbelasting), omdat de wettelijke schuldsaneringsregeling ook van toepassing is op die belastingaanslagen.  Om de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden van ondernemers te bevorderen, neemt de ontvanger in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren op hun vorderingen wordt aangeboden. NB. Ontwikkelingen m.b.t. verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen zijn (nog) niet in het beleid verwerkt. De Belastingdienst sluit voor de ingangsdatum waar mogelijk aan bij de landelijke afspraken hieromtrent. Hiervoor loopt nu een Uitvoeringstoets.
 • 20. Voorwaarden sanering (ondernemers)  Kwijtschelding voor ondernemers vindt alleen plaats bij een saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.  Geen redelijke mogelijkheid om derden aansprakelijk te stellen.  Het te ontvangen deel van de belastingschuld: a. Bedraagt ten minste het dubbele percentage van hetgeen aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd; b. Heeft een substantiële omvang, zowel absoluut als in relatie tot de totale belastingschuld; c. Is van ten minste dezelfde omvang als kan worden verkregen door middel van executiemaatregelen;  Fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek moeten tijdig en volledig worden nagekomen.  Er moeten reële vooruitzichten aanwezig zijn voor de voortzetting van de onderneming.
 • 21. Tijdelijke versoepeling saneringsbeleid ivm corona  GEEN: generieke kwijtschelding  WEL: mogelijkheden tot sanering van (belasting)schulden onder voorwaarden.  Het hiervoor geschetste saneringsbeleid kent een tijdelijke versoepeling om ondernemers die door corona in betalingsproblemen gekomen zijn tegemoet te komen.  Doel: Ondersteunen van in de kern gezonde bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen en ondanks de ruimhartige corona-uitstelregeling niet in staat zijn hun volledige schuld af te lossen.  Vastgelegd in: ‘Tijdelijke instructie saneringen’ (te vinden op de website van de Belastingdienst).  Versoepeling van diverse voorwaarden voor sanering.  De ontvanger neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente crediteuren op hun vorderingen wordt aangeboden (bij ondernemingen die worden voortgezet).
 • 22. Kwijtschelding ex-ondernemers  Als een ex-ondernemer om kwijtschelding vraagt, past de ontvanger het kwijtscheldingsbeleid voor particulieren toe.  Er is geen sprake van een ex-ondernemer als (een deel van) het bedrijfsvermogen nog aanwezig is.  Het nog aanwezige bedrijfsvermogen zal geheel moeten worden gebruikt ter aflossing van de openstaande (zakelijke) belastingaanslagen.
 • 24. Contact met de Belastingdienst Contact met de BelastingTelefoon  0800 - 0543  Speciale lijn bewindvoerders Contact met (beslagleggende) deurwaarder  Via contactgegevens op beslagstukken Contact met competent kantoor  Via contactgegevens op correspondentie Postadres Invordering  Postbus 100, 6400 AC Heerlen
 • 25. Handig om te weten in het contact met de Belastingdienst  Onze medewerkers zijn enorm gedreven om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Helaas kampt ook de Belastingdienst met personele uitdagingen. Niet alleen het personeelstekort speelt de Belastingdienst parten. Ook het feit dat op dit moment ongeveer 240.000 ondernemers méér dan voorheen een betalingsachterstand hebben helpt niet mee.  Wij blijven ons inspannen burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bereiken. Dat doen we waar mogelijk zo veel mogelijk persoonlijk. Collega’s leggen dienstverlenende bezoeken af en we bellen méér dan ooit.  Tegelijkertijd wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de ontwikkeling van allerlei systemen om het voor de burger en bedrijven gemakkelijker te maken aan hun verplichtingen te voldoen.  Geef in je contact met de BelastingTelefoon duidelijk aan met welke afdeling je wenst te spreken!
 • 26. Laatste oproep! Kom in beweging voordat het te laat is!
 • 28. Vragen? • Wensen volgende (be)spreekuren? • Mail naar schulden@vng.nl • Volgende bespreekuur is dinsdag 20 juni om 10.00 uur: NVVK over Pilot Saneringskrediet Ondernemers Agenda | VNG • Wie is de contactpersoon bij uw gemeente? • Aanmelden coördinator gemeentelijk schuldendomein • Aanmelden contactpersoon van het project Ondernemers met financiële zorgen schulden@vng.nl 070 - 373 82 32 vng.nl/schulden
 • 29. Meer weten? • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) schulden@vng.nl vng.nl/schulden Beluister ook elke 2 weken een nieuwe podcast op Spotify