(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
Afdracht beslag:
maandelijks of
jaarlijks?
Ahmed Ajjaji, Sandra van de Grift &
Jouke In der Maur
07-09-2023
Agenda
• Programma Verbinden Schuldendomein 2.0
• Aanleiding:
• Invoering Wvbvv en MvT 01-01-2021
• Uitspraak RB Noord-Holland maart 2023
• Kamervragen april 2023
• Beantwoording augustus 2023
• Handelingskader, Q&A en uitvoeringsscan
• Afwegingen bij volledige uitkering
• Afwegingen bij aanvullende uitkering
• Specifieke situaties
• Toekomstige & lopende beslagen
• Vragen en ondersteuningsbehoeften
Programma Verbinden Schuldendomein 2.0
Verduurzamen & opschalen
Wvbvv 01-01-2021
• Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 01-01-2021 van kracht
• Nieuw systeem moest:
• transparant en uitvoerbaar zijn, ook in massale processen;
• mensen een reëel minimum bieden, waardoor zij in de (basale) kosten van
levensonderhoud kunnen voorzien;
• een evenwichtige balans bieden tussen de belangen van schuldeiser en
schuldenaar; en
• voorkomen dat een significante groep mensen in geval van beslag bij voorbaat geen
enkel verhaal biedt (doordat zij over geen enkele afloscapaciteit beschikken omdat
zij een inkomen hebben onder de beslagvrije voet).
• Beslagruimte altijd minimaal 5% van totale netto inkomen
• MvT 3.8: “Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze de uitvoering
inrichten” (SZW: ‘belang inwoner voorop’ (2021))
Uitspraak RB en Kamervragen (2023)
• Eigen afweging gemeenten op basis van MvT 3.8 onveranderd
• Maar; een recente uitspraak en de antwoorden op de Kamervragen
maken duidelijk
• welke overwegingen meespelen bij deze keuze,
• hoe de afdracht van beslag en de reservering van vakantiegeld zich tot
elkaar verhouden, en
• welke wijze van afdracht de voorkeur heeft.
• Dus; invulling gegeven aan ‘belang inwoner’ (bestaansminimum +
zoveel mogelijk aflossen)
Uitspraak RB Noord-Holland 23-03-2023
• De beslagvrije voet (95% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief
vakantiegeld) moet op maandelijkse basis worden gerespecteerd.
• Bij maandelijkse afdracht in combinatie met maandelijks reserveren van
vakantiegeld houdt de inwoner een inkomen over dat lager is dan de
beslagvrije voet. Daarmee wordt het bestaansminimum op maandbasis
niet geborgd: dit is “in strijd met de wettelijke regels over de beslagvrije
voet”
• Vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatig besluit (artikel
8:88, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet
bestuursrecht), waarbij gestelde schade verband moet houden met het
onrechtmatige besluit
• Kostenaspect op zichzelf niet onrechtmatig
Kamervragen 14-04-2023 / Antwoorden 14-08-2023
• Gemeenten houden -conform de MvT- de vrijheid om te kiezen voor
maandelijks of jaarlijks afdragen
• Beslagvrije voet dient op maandbasis gerespecteerd te worden
• Twee opties:
1. Jaarlijks afdragen + maandelijks vakantiegeld reserveren
2. Maandelijks afdragen + maandelijks vakantiegeld uitbetalen
• Voorkeur voor jaarlijks afdragen (optie 1) i.v.m. innings- en
verdelingskosten (belang inwoner)
• In specifieke situaties maandelijks afdragen (optie 2) wenselijk /
noodzakelijk, bijvoorbeeld:
• LBIO kinderalimentatie
• Aanvullende bijstand
Acties VNG
• Handelingskader
• Q&A
• Uitvoeringsscan lopende beslagen op 'oude' manier
• Vervolg
• Verdere ondersteuning gemeenten
• KbvG
• SZW
• Softwareleveranciers
Afwegingen bij volledige uitkering
Aanvullende uitkering i.c.m. beslag
• Reservering vakantiegeld (5% van uitkering) is onvoldoende voor
afdracht beslag (5% van totale netto inkomen)
• Dus: maandelijks afdragen + maandelijks vakantiegeld uitbetalen
• Of inwoners met deze werkwijze hun beslagvrije voet op maandelijkse
basis ontvangen, verschilt per situatie:
• De inwoner heeft ander inkomen inclusief vakantiegeld + de gemeente betaalt het
vakantiegeld maandelijks uit = de beslagvrije voet wordt gerespecteerd
a. De inwoner heeft ander inkomen exclusief vakantiegeld + de gemeente betaalt het
vakantiegeld maandelijks uit = de inwoner komt onder beslagvrije voet (inwoner
verwijzen naar andere inkomensverstrekker, geen garantie)
• Aanvullende bijstand onvoldoende voor 5% afdracht?
• Beslaglegger wijkt af van beslagvolgorde
• Gemeente is niet (langer) de derde-beslagene
• Op verzoek maandelijks vakantiegeld uitbetalen
Afwegingen bij aanvullende uitkering
Specifieke situaties
• Verrekening: bvv van toepassing (m.u.v. schending inlichtingenplicht /
inkomensverrekening)
• Wisselende inkomsten(-bronnen)
• Inwoner krijgt gedurende het jaar ander inkomen onder norm: maandelijks afdragen
+ VT uitbetalen, reeds gereserveerd vakantiegeld uitbetalen aan beslaglegger
• Inwoner krijgt gedurende het jaar inkomen boven norm: uitkering (en beslag) stopt,
reeds gereserveerd vakantiegeld uitbetalen aan beslaglegger
• Inwoner valt gedurende het jaar terug in de uitkering: na 30 dagen nieuwe uitkering
+ nieuw beslag
• Inwoner heeft sterk wisselend inkomen (soms boven en soms onder norm): aan
beslaglegger om af te wijken van de beslagvolgorde
• Bijzondere bijstand (bijvoorbeeld jongeren): niet voor beslag vatbaar
• Expliciet verzoek inwoner: afstemming met inwoner en eventueel
professional i.v.m. bestaanszekerheid / rondkomen, en direct
terugdraaien op verzoek. Risico = andere stappen.
Toekomstige beslagen
• Twee mogelijkheden:
1. U kiest voor jaarlijks afdragen en reserveert maandelijks het vakantiegeld
(voorkeur). Als in specifieke situaties jaarlijks afdragen niet mogelijk en/of niet
passend is, draagt u maandelijks af. In dat geval betaalt u maandelijks het
vakantiegeld uit
2. U blijft maandelijks 5% afdragen, maar doet dat niet meer in combinatie met het
maandelijks reserveren van het vakantiegeld. In plaats daarvan, betaalt u het
vakantiegeld maandelijks uit (geen voorkeur i.v.m. kostenaspect)
• Vakantiegeld volledig naar beslaglegger
• Betrekken softwareleverancier
• Informeren inwoner en beslaglegger:
• de manier van afdragen
• de uitbetaling of reservering van het vakantiegeld
• consequenties
• andere mogelijkheden
Lopende beslagen
• Checken of aan voorwaarden is voldaan:
• bestaansminimum borgen (maandelijks 95%)
• kostenafweging
• Eerdere keuze maandelijks afdragen én maandelijks reserveren
vakantiegeld? Dan:
• Omzetten naar nieuwe werkwijze
• Jaarlijks afdragen maandelijks gereserveerde vakantiegeld
• Maandelijks afdragen en uitbetalen vakantiegeld
• Uitbetalen reeds gereserveerd vakantiegeld
• Informeren inwoner en beslaglegger
Uitvoeringsscan lopende beslagen
• Meerdere handelingen (o.a. inventariseren, aanpassen en
communiceren)
• Zorgvuldigheid
• Bovenop bestaande werkzaamheden
• Voldoende overgangstijd
• Behoefte aan voorbeeldbrieven, handelingskader en Q&A (VNG)
• Informatie aan betrokken partijen (o.a. KbvG en SZW)
• Werkinstructies leveranciers gewenst
• Verwachtingen inwoners (jaarlijks vakantiegeld)
• Samenhang wetsvoorstel Participatiewet in balans
Ondersteuning VNG
• Handelingskader: https://vng.nl/sites/default/files/2023-
08/handelingskader_afdracht-maandelijks_of_jaarlijks.pdf
• Q&A: https://vng.nl/artikelen/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-
wvbvv
• SlideShare: https://www.slideshare.net/VNGRealisatie/presentations
• Mail: schulden@vng.nl
• Telefoon: 070 - 373 82 32
Vragen?
1 von 18

Recomendados

(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv von
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv(be)spreekuur - 10 maart 2022 - Wvbvv
(be)spreekuur - 10 maart 2022 - WvbvvVNG Realisatie
247 views35 Folien
(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv) von
(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv)(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv)
(Be)spreekuur - 15 december 2021 - Dit verandert er in januari 2022 (Wvbvv)VNG Realisatie
59 views17 Folien
(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv von
(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv
(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie WvbvvVNG Realisatie
46 views33 Folien
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022 von
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022
(be)spreekuur - 15 december - dit verandert er in januari 2022VNG Realisatie
76 views17 Folien
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv von
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvv
(be)spreekuur - 28 oktober - Onder de motorkap bij de bvvVNG Realisatie
131 views30 Folien
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch... von
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...
20210615 (be)spreekuur toeslagen - 15 juni 2021 - kwijtschelding publieke sch...VNG Realisatie
100 views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks

(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...VNG Realisatie
24 views18 Folien
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schuldenVNG Realisatie
40 views29 Folien
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...VNG Realisatie
24 views29 Folien
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...VNG Realisatie
82 views13 Folien
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren von
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasserenVNG Realisatie
20 views17 Folien
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV von
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVVVNG Realisatie
123 views13 Folien

Similar a (Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(20)

(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
(Be)spreekuur Toeslagen - 9 december - Special Belastingsamenwerkingen SPUK e...
VNG Realisatie24 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
(Be)spreekuur - 22 september 2022 - Msnp-Wsnp - publieke en private schulden
VNG Realisatie40 views
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
VNG Realisatie24 views
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden... von VNG Realisatie
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
20210608 (Be)spreekuren Toeslagen - 8 juni - Kwijtschelding publieke schulden...
VNG Realisatie82 views
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
(Be)spreekuur schulden 19 april - Verantwoord incasseren
VNG Realisatie20 views
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
VNG Realisatie123 views
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
(Be)spreekuur - 23 juni 2022 - Dienstverlening aan niet-erkend gedupeerde oud...
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur 12 mei 2021 - Berekenen en begrijpen van de bvv von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 12 mei 2021 - Berekenen en begrijpen van de bvv(Be)spreekuur 12 mei 2021 - Berekenen en begrijpen van de bvv
(Be)spreekuur 12 mei 2021 - Berekenen en begrijpen van de bvv
VNG Realisatie85 views
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn von VNG Realisatie
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
VNG Realisatie140 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie147 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
(Be)spreekuur Toeslagen - 14 oktober - besluit betaling private schulden
VNG Realisatie188 views
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare von VNG Realisatie
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
20210713 (Be)spreekuur toeslagen 13 juli: Aanvraag compensatie msnp slideshare
VNG Realisatie252 views
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd von VNG Realisatie
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
(Be)spreekuur Toeslagen - 2december - opstarten invordering niet gedupeerd
VNG Realisatie70 views
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid von VNG Realisatie
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
(be)spreekuur 14 oktober 2020: Aandachtspunten voor beleid
VNG Realisatie310 views
(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV
(Be)spreekuur - 30 augustus 2022 - modelmededeling - overzicht van uw BVV
VNG Realisatie69 views
Consultatie nieuw pensioencontract von SyntrusAchmea
Consultatie nieuw pensioencontractConsultatie nieuw pensioencontract
Consultatie nieuw pensioencontract
SyntrusAchmea461 views
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
VNG Realisatie55 views
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
(be)spreekuur 29 september - privacyvraagstukken wgs
VNG Realisatie100 views
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool von VNG Realisatie
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
VNG Realisatie59 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie10 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
12 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
4 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
31 views19 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...VNG Realisatie
11 views15 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
44 views14 Folien
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schuldenVNG Realisatie
65 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie12 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie4 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie11 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie44 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie65 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie89 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie136 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
VNG Realisatie66 views
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
(Be)spreekuur 27 juni 2023 - Toeslagen servicepunt
VNG Realisatie22 views

(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks

 • 1. Afdracht beslag: maandelijks of jaarlijks? Ahmed Ajjaji, Sandra van de Grift & Jouke In der Maur 07-09-2023
 • 2. Agenda • Programma Verbinden Schuldendomein 2.0 • Aanleiding: • Invoering Wvbvv en MvT 01-01-2021 • Uitspraak RB Noord-Holland maart 2023 • Kamervragen april 2023 • Beantwoording augustus 2023 • Handelingskader, Q&A en uitvoeringsscan • Afwegingen bij volledige uitkering • Afwegingen bij aanvullende uitkering • Specifieke situaties • Toekomstige & lopende beslagen • Vragen en ondersteuningsbehoeften
 • 5. Wvbvv 01-01-2021 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 01-01-2021 van kracht • Nieuw systeem moest: • transparant en uitvoerbaar zijn, ook in massale processen; • mensen een reëel minimum bieden, waardoor zij in de (basale) kosten van levensonderhoud kunnen voorzien; • een evenwichtige balans bieden tussen de belangen van schuldeiser en schuldenaar; en • voorkomen dat een significante groep mensen in geval van beslag bij voorbaat geen enkel verhaal biedt (doordat zij over geen enkele afloscapaciteit beschikken omdat zij een inkomen hebben onder de beslagvrije voet). • Beslagruimte altijd minimaal 5% van totale netto inkomen • MvT 3.8: “Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze de uitvoering inrichten” (SZW: ‘belang inwoner voorop’ (2021))
 • 6. Uitspraak RB en Kamervragen (2023) • Eigen afweging gemeenten op basis van MvT 3.8 onveranderd • Maar; een recente uitspraak en de antwoorden op de Kamervragen maken duidelijk • welke overwegingen meespelen bij deze keuze, • hoe de afdracht van beslag en de reservering van vakantiegeld zich tot elkaar verhouden, en • welke wijze van afdracht de voorkeur heeft. • Dus; invulling gegeven aan ‘belang inwoner’ (bestaansminimum + zoveel mogelijk aflossen)
 • 7. Uitspraak RB Noord-Holland 23-03-2023 • De beslagvrije voet (95% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief vakantiegeld) moet op maandelijkse basis worden gerespecteerd. • Bij maandelijkse afdracht in combinatie met maandelijks reserveren van vakantiegeld houdt de inwoner een inkomen over dat lager is dan de beslagvrije voet. Daarmee wordt het bestaansminimum op maandbasis niet geborgd: dit is “in strijd met de wettelijke regels over de beslagvrije voet” • Vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatig besluit (artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht), waarbij gestelde schade verband moet houden met het onrechtmatige besluit • Kostenaspect op zichzelf niet onrechtmatig
 • 8. Kamervragen 14-04-2023 / Antwoorden 14-08-2023 • Gemeenten houden -conform de MvT- de vrijheid om te kiezen voor maandelijks of jaarlijks afdragen • Beslagvrije voet dient op maandbasis gerespecteerd te worden • Twee opties: 1. Jaarlijks afdragen + maandelijks vakantiegeld reserveren 2. Maandelijks afdragen + maandelijks vakantiegeld uitbetalen • Voorkeur voor jaarlijks afdragen (optie 1) i.v.m. innings- en verdelingskosten (belang inwoner) • In specifieke situaties maandelijks afdragen (optie 2) wenselijk / noodzakelijk, bijvoorbeeld: • LBIO kinderalimentatie • Aanvullende bijstand
 • 9. Acties VNG • Handelingskader • Q&A • Uitvoeringsscan lopende beslagen op 'oude' manier • Vervolg • Verdere ondersteuning gemeenten • KbvG • SZW • Softwareleveranciers
 • 11. Aanvullende uitkering i.c.m. beslag • Reservering vakantiegeld (5% van uitkering) is onvoldoende voor afdracht beslag (5% van totale netto inkomen) • Dus: maandelijks afdragen + maandelijks vakantiegeld uitbetalen • Of inwoners met deze werkwijze hun beslagvrije voet op maandelijkse basis ontvangen, verschilt per situatie: • De inwoner heeft ander inkomen inclusief vakantiegeld + de gemeente betaalt het vakantiegeld maandelijks uit = de beslagvrije voet wordt gerespecteerd a. De inwoner heeft ander inkomen exclusief vakantiegeld + de gemeente betaalt het vakantiegeld maandelijks uit = de inwoner komt onder beslagvrije voet (inwoner verwijzen naar andere inkomensverstrekker, geen garantie) • Aanvullende bijstand onvoldoende voor 5% afdracht? • Beslaglegger wijkt af van beslagvolgorde • Gemeente is niet (langer) de derde-beslagene • Op verzoek maandelijks vakantiegeld uitbetalen
 • 13. Specifieke situaties • Verrekening: bvv van toepassing (m.u.v. schending inlichtingenplicht / inkomensverrekening) • Wisselende inkomsten(-bronnen) • Inwoner krijgt gedurende het jaar ander inkomen onder norm: maandelijks afdragen + VT uitbetalen, reeds gereserveerd vakantiegeld uitbetalen aan beslaglegger • Inwoner krijgt gedurende het jaar inkomen boven norm: uitkering (en beslag) stopt, reeds gereserveerd vakantiegeld uitbetalen aan beslaglegger • Inwoner valt gedurende het jaar terug in de uitkering: na 30 dagen nieuwe uitkering + nieuw beslag • Inwoner heeft sterk wisselend inkomen (soms boven en soms onder norm): aan beslaglegger om af te wijken van de beslagvolgorde • Bijzondere bijstand (bijvoorbeeld jongeren): niet voor beslag vatbaar • Expliciet verzoek inwoner: afstemming met inwoner en eventueel professional i.v.m. bestaanszekerheid / rondkomen, en direct terugdraaien op verzoek. Risico = andere stappen.
 • 14. Toekomstige beslagen • Twee mogelijkheden: 1. U kiest voor jaarlijks afdragen en reserveert maandelijks het vakantiegeld (voorkeur). Als in specifieke situaties jaarlijks afdragen niet mogelijk en/of niet passend is, draagt u maandelijks af. In dat geval betaalt u maandelijks het vakantiegeld uit 2. U blijft maandelijks 5% afdragen, maar doet dat niet meer in combinatie met het maandelijks reserveren van het vakantiegeld. In plaats daarvan, betaalt u het vakantiegeld maandelijks uit (geen voorkeur i.v.m. kostenaspect) • Vakantiegeld volledig naar beslaglegger • Betrekken softwareleverancier • Informeren inwoner en beslaglegger: • de manier van afdragen • de uitbetaling of reservering van het vakantiegeld • consequenties • andere mogelijkheden
 • 15. Lopende beslagen • Checken of aan voorwaarden is voldaan: • bestaansminimum borgen (maandelijks 95%) • kostenafweging • Eerdere keuze maandelijks afdragen én maandelijks reserveren vakantiegeld? Dan: • Omzetten naar nieuwe werkwijze • Jaarlijks afdragen maandelijks gereserveerde vakantiegeld • Maandelijks afdragen en uitbetalen vakantiegeld • Uitbetalen reeds gereserveerd vakantiegeld • Informeren inwoner en beslaglegger
 • 16. Uitvoeringsscan lopende beslagen • Meerdere handelingen (o.a. inventariseren, aanpassen en communiceren) • Zorgvuldigheid • Bovenop bestaande werkzaamheden • Voldoende overgangstijd • Behoefte aan voorbeeldbrieven, handelingskader en Q&A (VNG) • Informatie aan betrokken partijen (o.a. KbvG en SZW) • Werkinstructies leveranciers gewenst • Verwachtingen inwoners (jaarlijks vakantiegeld) • Samenhang wetsvoorstel Participatiewet in balans
 • 17. Ondersteuning VNG • Handelingskader: https://vng.nl/sites/default/files/2023- 08/handelingskader_afdracht-maandelijks_of_jaarlijks.pdf • Q&A: https://vng.nl/artikelen/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet- wvbvv • SlideShare: https://www.slideshare.net/VNGRealisatie/presentations • Mail: schulden@vng.nl • Telefoon: 070 - 373 82 32