SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 33
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Opfrisbijeenkomst
beslagvrije voet
Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet
Ahmed Ajjaji & Jenny Wildenbos,
VNG Realisatie
27-10-2022
Agenda
1. Onze ondersteuning aan jullie
Meld je aan als contactpersoon!
https://formulieren.vngrealisatie.nl/Coordinator_Schuldendomein
2. De Wvbvv in vogelvlucht
3. Onder de motorkap bij de BVV
4. Veelgestelde vragen
Zet je vragen vast in de chat!
Wetswijzigingen in het schuldendomein
Ags
Adviesrecht Gemeenten bij
Schuldenbewindzaken
(1-1-2021, opt-in)
Wvbvv
Vereenvoudiging
Beslagvrije Voet
(1-1-2021)
Wskd
Stroomlijningketen
voor derdenbeslag
(NTB)
Wgs
Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)
Wgs
Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)
Routekaart implementatie en toolkits
Samenhang
• Routekaart
• Toolkit Implementatie
• Toolkit Training
• Toolkit Communicatie
• Format PvA & Kick-off
implementatie
• Aandachtspunten beleid
• Leidraad uitbestede
diensten
• PPT + Samenvattingen
(be)spreekuren
Implementatieondersteuning
Wvbvv
• Handreiking Wvbvv
• Impactanalyse
• Effectbeoordeling/DPIA
• Q&A
• Handreiking Beslagvolgorde en CDW
• Matrix bepalen CDW
• Handreiking techniekkeuze
• Procesflow en tekening beslaglegging &
communicatie
• Format begeleidende brief
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Effectbeoordeling/DPIA, Q&A, leidraad
vroegsignalen, proces-termijnen-bronnen, format
beschikking & PvA etc.
• Wekelijks (be)spreekuren
• Contact met IM
via schulden@vng.nl en 070-373
82 32
• www.vng.nl/schulden
• Nieuwsbrief, Youtube, Forum
Adviesrecht Schuldenbewind (Ags)
Handreiking, aanmeldformulier, best
practices, advies, afwegingskader etc.
De Wvbvv in vogelvlucht
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Doel: zorgvuldige en verantwoorde incasso met betere borging van de
beslagvrije voet.
Hoofdlijnen:
1. Iedereen heeft tenminste 5% afloscapaciteit
2. Meer overzicht door een vaste beslagvolgorde
3. Berekening beslagvrije voet uniform via rekentool
4. Coördinerend deurwaarder
Voor 1-1-2021 Na 1-1-2021
• Inwoner levert gegevens aan (of niet..)
• Verschillende berekeningen
• BVV = 90% + veel individuele factoren
• Geen vaste beslagvolgorde, weinig
inzicht in andere beslagen
• Samenloop? Rol oudste deurwaarder
• Geautomatiseerde uitvraag brongegevens,
inwoner controleert en vult aan
• Uniforme berekening via rekentools
• BVV = max. 95% (ten minste 5%
afloscapaciteit) minder individuele factoren
• Vaste beslagvolgorde, eerder samenloop,
betere garantie bestaansminimum
• Samenloop? Coördinerend deurwaarder
Wijzigingen door Wvbvv
1. Iedereen lost af
• Voor elke inwoner geldt dat zij tenminste 5% van hun netto inkomen inclusief
vakantiegeld als afloscapaciteit beschikbaar stellen
• Voor inwoners met een P-wet uitkering geldt dat ook zij 5% van de voor hun geldende
bijstandsnorm inzetten als afloscapaciteit
2. Vaste beslagvolgorde*
1. Uitkering P-wet
2. Overige sociale zekerheidswetten (geen kinderbijslag)
3. Uitkeringen of buitengewone pensioenen oorlogsgetroffenen
4. Periodieke bezoldiging ambtenaren
5. Loon
6. Uitkeringen verzekeringen
7. Pensioen en lijfrente
8. Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
9. Overige uitkeringen levensonderhoud of vergoeding tot schade
10. Tegemoetkomingen inkomensafhankelijke regelingen (geen kinderopvangtoeslag)
* Artikel 475c Rv
3. Berekenen en vaststellen BVV, wanneer?
• Vaststellen bij beslag: Rekentool + modelmededeling + begeleidende brief
• Toepassen bij verrekening: altijd 5% afloscapaciteit, geen rekentool, geen
modelmededeling. Is percentage dus ‘veert mee’ met normwijzigingen.
Wettelijke plicht betreft ‘elke 12 maanden vaststellen’.
• Bij bijstandsuitkeringen waarbij percentage wordt gehanteerd is jaarlijks
herberekenen niet meer nodig.
• Pseudo-verrekenen bij andere gemeente of uwv.
• Niet van toepassing bij individuele betalingsregelingen of leningen.
4. Introductie van coördinerend deurwaarder (CDW)
• Alleen bij samenloop op een inkomensbron
• Bij samenloop stelt CDW de definitieve BVV vast
• CDW is aanspreekpunt voor inwoner, derde en andere beslagleggers
• Bij verrekening is nooit sprake van samenloop want verrekening gaat voor beslag
(be)spreekuur CDW 1 november 10:00
Rol en taken coördinerend deurwaarder
• Vaststellen BVV
• Innen
• Herverdelen
• Communicatie
• Tussentijds herberekenen BVV
• Minimaal elke 12 maanden opnieuw vaststellen BVV
‘In het beschreven proces is er voor de schuldenaar steeds één duidelijk aanspreekpunt als het gaat om de hoogte
van zijn beslagvrije voet: de coördinerende deurwaarder. Aan deze deurwaarder is de derde-beslagene gehouden
het netto-inkomen voor zover dit hoger ligt dan de beslagvrije voet af te dragen. Eventuele andere beslag leggende
partijen nemen de door de coördinerende deurwaarder vastgestelde beslagvrije voet over, inclusief eventueel
tussentijds herberekeningen.’
Uit Memorie van Toelichting Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Invorderingsproces op hoofdlijnen
Vragen of opmerkingen?
Onder de motorkap bij de
beslagvrije voet
Berekening BVV
De BVV bestaat in basis uit 95% van de voor de inwoner geldende bijstandsnorm.
De BVV wordt berekend via de leefsituatie en de hoogte van het inkomen o.b.v. het BRP
en de Polisadministratie.
Er worden vier leefsituaties onderscheiden:
1. Alleenstaande
2. Alleenstaande met kinderen
3. Gehuwd zonder kinderen
4. Gehuwd met kinderen
• Geen kostendelersnorm!
Voor het inkomen wordt uitgegaan van het loon voor loonheffing (belastbaar inkomen).
De BVV berekening
• Gegevens uit de polis en BRP kunnen veranderen.
• Wat de rekentool niet weet:
• Lopende beslagen of verrekeningen
• Hoge woonkosten (nu alleen nog voor hoogste inkomens*)
• Koopwoning, dus geen htsl (volgt: wel huurwoning maar geen
huurtoeslag*)
• Hardheidsclausule
• Ingehouden loonbelasting ivm leaseauto (via derde)
• (be)spreekuur woonkosten release januari 2023 op 9 november!
• Info over BVV-rekentool Inlichtingenbureau:
https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Schulden/Derdenbeslag
Vragen / opmerkingen?
Veelgestelde vragen
Is het mogelijk dat op de site van VNG een onderdeel ”veel gestelde vragen m.b.t.
de beslagvrije voet” inclusief antwoorden kan worden bijgevoegd?
Ja, want wist je dat…
We (bijna) alle vragen die jullie stelden afgelopen 2,5 jaar opgenomen hebben in
een Q&A?
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/qa_wvbvv.pdf
Dat zijn er nu 93!
Welke vragen hebben jullie?
Wanneer mag ik de rekentool bevragen ?
• De tool bevraagt bronnen: BRP en UWV Polisadministratie
• Mag pas na executoriale titel (dwangbevel)
• In voortraject BVV inschatten? Burgerportaal: uwbeslagvrijevoet.nl
•
• Burgerportaal bevraagt geen bronnen, maar hanteert wel dezelfde
rekenregels (werkt op tool SNG)
• Opportuniteitstoets -> Wskd
Hoe telt de partner mee in de bvv berekening? Q&A 3.8
• Leefsituatie vastgesteld op gehuwd? Partner telt mee bij de berekening.
• Al het onbeslagen netto maandinkomen telt mee. Deze inkomsten verlagen de BVV tot
maximaal de helft van de beslagvrije voet.
• Het maakt voor de berekening niet uit of de partner ook hoofdelijk aansprakelijk is voor
de schuld waaruit het beslag voortvloeit
• Wel voor de keuze van het beslagobject, bij hoofdelijke aansprakelijkheid mag ikv van
de partner ook gekozen worden als beslagobject
• Moeten we eerst suwinet raadplegen voor we de bvv berekenen in de rekentool?
• Nee, de rekentool bevraagt (ook) de BRP en UWV polis dat zijn de componenten
voor bvv berekening. Zie ook Q&A 2.3 over het proces. VNG Realisatie rapport
• Soms is de cliënt pas 1 maand werkzaam bij de nieuwe werkgever. Vaak is het
niet bekend of er sprake is van een fulltime overeenkomst en of het gaat om een
vaste aanstelling. Kunnen wij dan al beslag leggen en hoe moeten wij dat
verwerken in de Rekentool
• Periodiek inkomen dat binnen de selectieperiode valt wordt meegenomen in de bvv
berekening of kan daaraan toegevoegd worden. Zie ook handleiding IB blz 60
• Heeft verrekening t.b.v. (nog niet opeisbaar gestelde) leenbijstand ook voorrang
op loonbeslag?
• Nee, pas als leenbijstand terugvordering wordt, als inwoner niet aflost. Zie Q&A 3.21
• Waar kunnen we zien wat er op de achtergrond gebeurt i.v.m. de berekening toeslagen
etc.? Ik vind het van belang om dat te zien omdat het soms ook is dat mensen recht
hebben maar vanwege een terugbetaling nu geen toeslagen ontvangen
• De rekentool gaat standaard uit van recht op en ontvangst van toeslagen obv het inkomen.
Als er sprake is van verrekening vul je dat in bij stap 4:
• Wordt de beslagvrije voet aangepast als de uitkeringen per 1 januari 2023
worden verhoogd met 10%?
Inflatiecompensatie irt BVV heeft onze aandacht, vooralsnog moet om herberekening
gevraagd worden en is de plicht elke 12 maanden herberekenen. Bij bijstandsuitkering
wordt een percentage gehanteerd en ‘veert’ de BVV mee.
Na een berekening van een Bvv komt er achterop het formulier een
uiterste reactie datum te staan. Kan deze variabel worden (of een
mogelijkheid dat wij dit handmatig kunnen aanpassen)? Wij versturen
namelijk ons Modelmededeling met de overbetekening deze wordt later
verstuurd dan de aanmaakdatum.
In het huidige overzicht van uw beslagvrije voet (voorheen
modelmededeling) kan deze datum niet aangepast worden. Dit punt heeft
onze aandacht, omdat dit vaker is aangekaart. We kijken naar een
oplossing voor de 01/23 release. Een mogelijkheid voor nu is om in de
begeleidende brief wel de correcte uiterlijke datum op te nemen.
Indien een klant een uitkering ontvangt staat er bij bvv nu 95%. Kan daar
een bedrag komen te staan? Nu gaan onze klanten dit niet zelf zitten
uitrekenen. En een bedrag is toch iets duidelijker/overzichtelijker.
Nee, er is bewust voor een percentage gekozen, vanwege het
vakantietoeslag issue. Daarom wordt in het overzicht van de Bvv
medegedeeld dat de BVV 95% van het inkomen inclusief vakantietoeslag
is. De beslaglegger weet dit exacte bedrag niet, maar de derde (in dat
geval de gemeente die de bijstand verstrekt) wel. De inwoner ziet het
bedrag op zijn uitkeringsspecificatie of kan dit bij de bijstandsconsulent
vragen.
Moet ik een begeleidende brief meesturen?
• Ja, dat is verplicht aanvullend op het overzicht van de
Bvv (voorheen modelmededeling)
• De begeleidende brief is bedoeld als toelichting op het overzicht van
uw Bvv en biedt daarnaast handelingsperspectief aan inwoner (bijv.
Door te wijzen op lokale hulp)
• Gemeenten kunnen gebruik maken van het format en deze eventueel
aanpassen/aanvullen.
• Format is te downloaden via:format-brief-bij-modelmededeling-
wvbvv.docx (live.com)
Agenda (be)spreekuren
Starttijd
bijeenkomsten
10:00 uur
Meld je aan via:
https://formulieren.
vngrealisatie.nl/sch
ulden_spreekuur
Datum Toelichting Sessie
1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW
(Be)spreekuur
3-11-2022
Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van
schulden
Samenwerksessie
7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen
(Be)spreekuur
9-11-2022
Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en
communicatie naar inwoners
(Be)spreekuur
14-11-2022 De menselijke maat (Be)spreekuur
MEER WETEN OVER DE SAMENHANG BREDE SCHULDENAANPAK
EN DE WETGEVING?
schulden@vng.nl
030 - 373 82 32
www.vng.nl/schulden
Wensen en vragen voor volgende (be)spreekuren?
Mail ze naar schulden@vng.nl

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie (be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv

(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen WvbvvVNG Realisatie
 
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzendingVNG Realisatie
 
Voorzieningen voor niet verdiende provisie
Voorzieningen voor niet verdiende provisieVoorzieningen voor niet verdiende provisie
Voorzieningen voor niet verdiende provisieFrans Kemper
 
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVVVNG Realisatie
 
Toeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSa
Toeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSaToeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSa
Toeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSaVNG Realisatie
 
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...Jeroen Oversteegen
 
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijnVNG Realisatie
 
Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012
Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012
Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012Edwin Van Anraad
 
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015KING
 
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv(be)spreekuur 30 juni - wvbvv
(be)spreekuur 30 juni - wvbvvVNG Realisatie
 
Consultatie nieuw pensioencontract
Consultatie nieuw pensioencontractConsultatie nieuw pensioencontract
Consultatie nieuw pensioencontractSyntrusAchmea
 
CROP nieuwsbrief-februari 2014
CROP nieuwsbrief-februari 2014CROP nieuwsbrief-februari 2014
CROP nieuwsbrief-februari 2014Karen Bootsma-Kuil
 
(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling
(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling
(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - ModelmededelingVNG Realisatie
 
Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?
Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?
Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?Evelien Verkade
 
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...VNG Realisatie
 

Ähnlich wie (be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv (20)

(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
 
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
20210519 (be)spreekuur toeslagen - 19 mei - vragen en actualiteit verzending
 
Voorzieningen voor niet verdiende provisie
Voorzieningen voor niet verdiende provisieVoorzieningen voor niet verdiende provisie
Voorzieningen voor niet verdiende provisie
 
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
(Be)spreekuur - 20 december 2022 - Actualiteiten rondom BVV
 
Toeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSa
Toeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSaToeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSa
Toeslagen bespreekuur - 25 januari 2024 - SiSa
 
CROP Nieuwsbrief 2 2010
CROP Nieuwsbrief 2 2010CROP Nieuwsbrief 2 2010
CROP Nieuwsbrief 2 2010
 
Inhuren, inlenen of aannemen
Inhuren, inlenen of aannemenInhuren, inlenen of aannemen
Inhuren, inlenen of aannemen
 
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...Hypotheekbond  Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
Hypotheekbond Jeroen Dijsselbloem_kamerbrief_inzake_boetevrij_oversluiten_h...
 
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
(be)spreekuur 27 november 2020 - aanvragen overgangstermijn
 
Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012
Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012
Presentatie pensioenakkoord dhr. winter 10 10-2012
 
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
Leveranciersbijeenkomst trekkingsrecht pgb 11092015
 
Update Wet DBA
Update Wet DBA Update Wet DBA
Update Wet DBA
 
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv(be)spreekuur 30 juni - wvbvv
(be)spreekuur 30 juni - wvbvv
 
CROP Nieuwsbrief 1 2010
CROP Nieuwsbrief 1 2010CROP Nieuwsbrief 1 2010
CROP Nieuwsbrief 1 2010
 
Consultatie nieuw pensioencontract
Consultatie nieuw pensioencontractConsultatie nieuw pensioencontract
Consultatie nieuw pensioencontract
 
CROP nieuwsbrief-februari 2014
CROP nieuwsbrief-februari 2014CROP nieuwsbrief-februari 2014
CROP nieuwsbrief-februari 2014
 
(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling
(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling
(Be)spreekuur - 14 juli 2022 - Modelmededeling
 
Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?
Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?
Handleiding Qsuite | Wat is budgetbeheer en -controle en hoe doe ik dat?
 
CROP Nieuwsbrief 3 2009
CROP Nieuwsbrief 3 2009CROP Nieuwsbrief 3 2009
CROP Nieuwsbrief 3 2009
 
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
(Be)spreekuur 8 juni 2023 - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachte...
 

Mehr von VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeentenVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbodVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...VNG Realisatie
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptxVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - NabestaandenregelingVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulpVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptxVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleidVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdfVNG Realisatie
 
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - LotgenotencontactVNG Realisatie
 
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpakVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa SpecialVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvangVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events
(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events
(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life eventsVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatieVNG Realisatie
 

Mehr von VNG Realisatie (20)

(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
 
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
 
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
 
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
 
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact
 
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie - 6 februari 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
(Be)spreekuur - 1 februari 2024 - Werken met doelen in het plan van aanpak
 
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
(Be)spreekuur - 8 februari 2024 - Vijf meestgestelde vragen van ouders over f...
 
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - SiSa Special
 
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...
(Be)spreekuur - 29 januari 2024 - Vroegsignalen van ondernemers, hoe pak je z...
 
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Knelpunten schuldhulpverlening vrouwenopvang
 
(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events
(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events
(Be)spreekuur - 22 januari 2024 - keuzes maken in life events
 
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie
(Be)spreekuur - 18 januari 2024 - Schuldregelingen in de hersteloperatie
 

(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv

 • 1. Opfrisbijeenkomst beslagvrije voet Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Ahmed Ajjaji & Jenny Wildenbos, VNG Realisatie 27-10-2022
 • 2. Agenda 1. Onze ondersteuning aan jullie Meld je aan als contactpersoon! https://formulieren.vngrealisatie.nl/Coordinator_Schuldendomein 2. De Wvbvv in vogelvlucht 3. Onder de motorkap bij de BVV 4. Veelgestelde vragen
 • 3. Zet je vragen vast in de chat!
 • 4. Wetswijzigingen in het schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) Wskd Stroomlijningketen voor derdenbeslag (NTB) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 • 6. Samenhang • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren Implementatieondersteuning Wvbvv • Handreiking Wvbvv • Impactanalyse • Effectbeoordeling/DPIA • Q&A • Handreiking Beslagvolgorde en CDW • Matrix bepalen CDW • Handreiking techniekkeuze • Procesflow en tekening beslaglegging & communicatie • Format begeleidende brief Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Effectbeoordeling/DPIA, Q&A, leidraad vroegsignalen, proces-termijnen-bronnen, format beschikking & PvA etc. • Wekelijks (be)spreekuren • Contact met IM via schulden@vng.nl en 070-373 82 32 • www.vng.nl/schulden • Nieuwsbrief, Youtube, Forum Adviesrecht Schuldenbewind (Ags) Handreiking, aanmeldformulier, best practices, advies, afwegingskader etc.
 • 7. De Wvbvv in vogelvlucht
 • 8. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Doel: zorgvuldige en verantwoorde incasso met betere borging van de beslagvrije voet. Hoofdlijnen: 1. Iedereen heeft tenminste 5% afloscapaciteit 2. Meer overzicht door een vaste beslagvolgorde 3. Berekening beslagvrije voet uniform via rekentool 4. Coördinerend deurwaarder
 • 9. Voor 1-1-2021 Na 1-1-2021 • Inwoner levert gegevens aan (of niet..) • Verschillende berekeningen • BVV = 90% + veel individuele factoren • Geen vaste beslagvolgorde, weinig inzicht in andere beslagen • Samenloop? Rol oudste deurwaarder • Geautomatiseerde uitvraag brongegevens, inwoner controleert en vult aan • Uniforme berekening via rekentools • BVV = max. 95% (ten minste 5% afloscapaciteit) minder individuele factoren • Vaste beslagvolgorde, eerder samenloop, betere garantie bestaansminimum • Samenloop? Coördinerend deurwaarder Wijzigingen door Wvbvv
 • 10. 1. Iedereen lost af • Voor elke inwoner geldt dat zij tenminste 5% van hun netto inkomen inclusief vakantiegeld als afloscapaciteit beschikbaar stellen • Voor inwoners met een P-wet uitkering geldt dat ook zij 5% van de voor hun geldende bijstandsnorm inzetten als afloscapaciteit
 • 11. 2. Vaste beslagvolgorde* 1. Uitkering P-wet 2. Overige sociale zekerheidswetten (geen kinderbijslag) 3. Uitkeringen of buitengewone pensioenen oorlogsgetroffenen 4. Periodieke bezoldiging ambtenaren 5. Loon 6. Uitkeringen verzekeringen 7. Pensioen en lijfrente 8. Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 9. Overige uitkeringen levensonderhoud of vergoeding tot schade 10. Tegemoetkomingen inkomensafhankelijke regelingen (geen kinderopvangtoeslag) * Artikel 475c Rv
 • 12. 3. Berekenen en vaststellen BVV, wanneer? • Vaststellen bij beslag: Rekentool + modelmededeling + begeleidende brief • Toepassen bij verrekening: altijd 5% afloscapaciteit, geen rekentool, geen modelmededeling. Is percentage dus ‘veert mee’ met normwijzigingen. Wettelijke plicht betreft ‘elke 12 maanden vaststellen’. • Bij bijstandsuitkeringen waarbij percentage wordt gehanteerd is jaarlijks herberekenen niet meer nodig. • Pseudo-verrekenen bij andere gemeente of uwv. • Niet van toepassing bij individuele betalingsregelingen of leningen.
 • 13. 4. Introductie van coördinerend deurwaarder (CDW) • Alleen bij samenloop op een inkomensbron • Bij samenloop stelt CDW de definitieve BVV vast • CDW is aanspreekpunt voor inwoner, derde en andere beslagleggers • Bij verrekening is nooit sprake van samenloop want verrekening gaat voor beslag (be)spreekuur CDW 1 november 10:00
 • 14. Rol en taken coördinerend deurwaarder • Vaststellen BVV • Innen • Herverdelen • Communicatie • Tussentijds herberekenen BVV • Minimaal elke 12 maanden opnieuw vaststellen BVV ‘In het beschreven proces is er voor de schuldenaar steeds één duidelijk aanspreekpunt als het gaat om de hoogte van zijn beslagvrije voet: de coördinerende deurwaarder. Aan deze deurwaarder is de derde-beslagene gehouden het netto-inkomen voor zover dit hoger ligt dan de beslagvrije voet af te dragen. Eventuele andere beslag leggende partijen nemen de door de coördinerende deurwaarder vastgestelde beslagvrije voet over, inclusief eventueel tussentijds herberekeningen.’ Uit Memorie van Toelichting Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 • 17. Onder de motorkap bij de beslagvrije voet
 • 18. Berekening BVV De BVV bestaat in basis uit 95% van de voor de inwoner geldende bijstandsnorm. De BVV wordt berekend via de leefsituatie en de hoogte van het inkomen o.b.v. het BRP en de Polisadministratie. Er worden vier leefsituaties onderscheiden: 1. Alleenstaande 2. Alleenstaande met kinderen 3. Gehuwd zonder kinderen 4. Gehuwd met kinderen • Geen kostendelersnorm! Voor het inkomen wordt uitgegaan van het loon voor loonheffing (belastbaar inkomen).
 • 19.
 • 20. De BVV berekening • Gegevens uit de polis en BRP kunnen veranderen. • Wat de rekentool niet weet: • Lopende beslagen of verrekeningen • Hoge woonkosten (nu alleen nog voor hoogste inkomens*) • Koopwoning, dus geen htsl (volgt: wel huurwoning maar geen huurtoeslag*) • Hardheidsclausule • Ingehouden loonbelasting ivm leaseauto (via derde) • (be)spreekuur woonkosten release januari 2023 op 9 november! • Info over BVV-rekentool Inlichtingenbureau: https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Schulden/Derdenbeslag
 • 22. Veelgestelde vragen Is het mogelijk dat op de site van VNG een onderdeel ”veel gestelde vragen m.b.t. de beslagvrije voet” inclusief antwoorden kan worden bijgevoegd? Ja, want wist je dat… We (bijna) alle vragen die jullie stelden afgelopen 2,5 jaar opgenomen hebben in een Q&A? https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/qa_wvbvv.pdf Dat zijn er nu 93!
 • 24. Wanneer mag ik de rekentool bevragen ? • De tool bevraagt bronnen: BRP en UWV Polisadministratie • Mag pas na executoriale titel (dwangbevel) • In voortraject BVV inschatten? Burgerportaal: uwbeslagvrijevoet.nl • • Burgerportaal bevraagt geen bronnen, maar hanteert wel dezelfde rekenregels (werkt op tool SNG) • Opportuniteitstoets -> Wskd
 • 25. Hoe telt de partner mee in de bvv berekening? Q&A 3.8 • Leefsituatie vastgesteld op gehuwd? Partner telt mee bij de berekening. • Al het onbeslagen netto maandinkomen telt mee. Deze inkomsten verlagen de BVV tot maximaal de helft van de beslagvrije voet. • Het maakt voor de berekening niet uit of de partner ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld waaruit het beslag voortvloeit • Wel voor de keuze van het beslagobject, bij hoofdelijke aansprakelijkheid mag ikv van de partner ook gekozen worden als beslagobject
 • 26. • Moeten we eerst suwinet raadplegen voor we de bvv berekenen in de rekentool? • Nee, de rekentool bevraagt (ook) de BRP en UWV polis dat zijn de componenten voor bvv berekening. Zie ook Q&A 2.3 over het proces. VNG Realisatie rapport • Soms is de cliënt pas 1 maand werkzaam bij de nieuwe werkgever. Vaak is het niet bekend of er sprake is van een fulltime overeenkomst en of het gaat om een vaste aanstelling. Kunnen wij dan al beslag leggen en hoe moeten wij dat verwerken in de Rekentool • Periodiek inkomen dat binnen de selectieperiode valt wordt meegenomen in de bvv berekening of kan daaraan toegevoegd worden. Zie ook handleiding IB blz 60 • Heeft verrekening t.b.v. (nog niet opeisbaar gestelde) leenbijstand ook voorrang op loonbeslag? • Nee, pas als leenbijstand terugvordering wordt, als inwoner niet aflost. Zie Q&A 3.21
 • 27. • Waar kunnen we zien wat er op de achtergrond gebeurt i.v.m. de berekening toeslagen etc.? Ik vind het van belang om dat te zien omdat het soms ook is dat mensen recht hebben maar vanwege een terugbetaling nu geen toeslagen ontvangen • De rekentool gaat standaard uit van recht op en ontvangst van toeslagen obv het inkomen. Als er sprake is van verrekening vul je dat in bij stap 4:
 • 28. • Wordt de beslagvrije voet aangepast als de uitkeringen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 10%? Inflatiecompensatie irt BVV heeft onze aandacht, vooralsnog moet om herberekening gevraagd worden en is de plicht elke 12 maanden herberekenen. Bij bijstandsuitkering wordt een percentage gehanteerd en ‘veert’ de BVV mee.
 • 29. Na een berekening van een Bvv komt er achterop het formulier een uiterste reactie datum te staan. Kan deze variabel worden (of een mogelijkheid dat wij dit handmatig kunnen aanpassen)? Wij versturen namelijk ons Modelmededeling met de overbetekening deze wordt later verstuurd dan de aanmaakdatum. In het huidige overzicht van uw beslagvrije voet (voorheen modelmededeling) kan deze datum niet aangepast worden. Dit punt heeft onze aandacht, omdat dit vaker is aangekaart. We kijken naar een oplossing voor de 01/23 release. Een mogelijkheid voor nu is om in de begeleidende brief wel de correcte uiterlijke datum op te nemen.
 • 30. Indien een klant een uitkering ontvangt staat er bij bvv nu 95%. Kan daar een bedrag komen te staan? Nu gaan onze klanten dit niet zelf zitten uitrekenen. En een bedrag is toch iets duidelijker/overzichtelijker. Nee, er is bewust voor een percentage gekozen, vanwege het vakantietoeslag issue. Daarom wordt in het overzicht van de Bvv medegedeeld dat de BVV 95% van het inkomen inclusief vakantietoeslag is. De beslaglegger weet dit exacte bedrag niet, maar de derde (in dat geval de gemeente die de bijstand verstrekt) wel. De inwoner ziet het bedrag op zijn uitkeringsspecificatie of kan dit bij de bijstandsconsulent vragen.
 • 31. Moet ik een begeleidende brief meesturen? • Ja, dat is verplicht aanvullend op het overzicht van de Bvv (voorheen modelmededeling) • De begeleidende brief is bedoeld als toelichting op het overzicht van uw Bvv en biedt daarnaast handelingsperspectief aan inwoner (bijv. Door te wijzen op lokale hulp) • Gemeenten kunnen gebruik maken van het format en deze eventueel aanpassen/aanvullen. • Format is te downloaden via:format-brief-bij-modelmededeling- wvbvv.docx (live.com)
 • 32. Agenda (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW (Be)spreekuur 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur 14-11-2022 De menselijke maat (Be)spreekuur
 • 33. MEER WETEN OVER DE SAMENHANG BREDE SCHULDENAANPAK EN DE WETGEVING? schulden@vng.nl 030 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden Wensen en vragen voor volgende (be)spreekuren? Mail ze naar schulden@vng.nl