Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von VNG Realisatie (20)

Aktuellste (19)

Anzeige

(be)spreekuur - 27 oktober 2022 - Opfrissessie Wvbvv

 1. 1. Opfrisbijeenkomst beslagvrije voet Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Ahmed Ajjaji & Jenny Wildenbos, VNG Realisatie 27-10-2022
 2. 2. Agenda 1. Onze ondersteuning aan jullie Meld je aan als contactpersoon! https://formulieren.vngrealisatie.nl/Coordinator_Schuldendomein 2. De Wvbvv in vogelvlucht 3. Onder de motorkap bij de BVV 4. Veelgestelde vragen
 3. 3. Zet je vragen vast in de chat!
 4. 4. Wetswijzigingen in het schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) Wskd Stroomlijningketen voor derdenbeslag (NTB) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 5. 5. Routekaart implementatie en toolkits
 6. 6. Samenhang • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren Implementatieondersteuning Wvbvv • Handreiking Wvbvv • Impactanalyse • Effectbeoordeling/DPIA • Q&A • Handreiking Beslagvolgorde en CDW • Matrix bepalen CDW • Handreiking techniekkeuze • Procesflow en tekening beslaglegging & communicatie • Format begeleidende brief Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Effectbeoordeling/DPIA, Q&A, leidraad vroegsignalen, proces-termijnen-bronnen, format beschikking & PvA etc. • Wekelijks (be)spreekuren • Contact met IM via schulden@vng.nl en 070-373 82 32 • www.vng.nl/schulden • Nieuwsbrief, Youtube, Forum Adviesrecht Schuldenbewind (Ags) Handreiking, aanmeldformulier, best practices, advies, afwegingskader etc.
 7. 7. De Wvbvv in vogelvlucht
 8. 8. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Doel: zorgvuldige en verantwoorde incasso met betere borging van de beslagvrije voet. Hoofdlijnen: 1. Iedereen heeft tenminste 5% afloscapaciteit 2. Meer overzicht door een vaste beslagvolgorde 3. Berekening beslagvrije voet uniform via rekentool 4. Coördinerend deurwaarder
 9. 9. Voor 1-1-2021 Na 1-1-2021 • Inwoner levert gegevens aan (of niet..) • Verschillende berekeningen • BVV = 90% + veel individuele factoren • Geen vaste beslagvolgorde, weinig inzicht in andere beslagen • Samenloop? Rol oudste deurwaarder • Geautomatiseerde uitvraag brongegevens, inwoner controleert en vult aan • Uniforme berekening via rekentools • BVV = max. 95% (ten minste 5% afloscapaciteit) minder individuele factoren • Vaste beslagvolgorde, eerder samenloop, betere garantie bestaansminimum • Samenloop? Coördinerend deurwaarder Wijzigingen door Wvbvv
 10. 10. 1. Iedereen lost af • Voor elke inwoner geldt dat zij tenminste 5% van hun netto inkomen inclusief vakantiegeld als afloscapaciteit beschikbaar stellen • Voor inwoners met een P-wet uitkering geldt dat ook zij 5% van de voor hun geldende bijstandsnorm inzetten als afloscapaciteit
 11. 11. 2. Vaste beslagvolgorde* 1. Uitkering P-wet 2. Overige sociale zekerheidswetten (geen kinderbijslag) 3. Uitkeringen of buitengewone pensioenen oorlogsgetroffenen 4. Periodieke bezoldiging ambtenaren 5. Loon 6. Uitkeringen verzekeringen 7. Pensioen en lijfrente 8. Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 9. Overige uitkeringen levensonderhoud of vergoeding tot schade 10. Tegemoetkomingen inkomensafhankelijke regelingen (geen kinderopvangtoeslag) * Artikel 475c Rv
 12. 12. 3. Berekenen en vaststellen BVV, wanneer? • Vaststellen bij beslag: Rekentool + modelmededeling + begeleidende brief • Toepassen bij verrekening: altijd 5% afloscapaciteit, geen rekentool, geen modelmededeling. Is percentage dus ‘veert mee’ met normwijzigingen. Wettelijke plicht betreft ‘elke 12 maanden vaststellen’. • Bij bijstandsuitkeringen waarbij percentage wordt gehanteerd is jaarlijks herberekenen niet meer nodig. • Pseudo-verrekenen bij andere gemeente of uwv. • Niet van toepassing bij individuele betalingsregelingen of leningen.
 13. 13. 4. Introductie van coördinerend deurwaarder (CDW) • Alleen bij samenloop op een inkomensbron • Bij samenloop stelt CDW de definitieve BVV vast • CDW is aanspreekpunt voor inwoner, derde en andere beslagleggers • Bij verrekening is nooit sprake van samenloop want verrekening gaat voor beslag (be)spreekuur CDW 1 november 10:00
 14. 14. Rol en taken coördinerend deurwaarder • Vaststellen BVV • Innen • Herverdelen • Communicatie • Tussentijds herberekenen BVV • Minimaal elke 12 maanden opnieuw vaststellen BVV ‘In het beschreven proces is er voor de schuldenaar steeds één duidelijk aanspreekpunt als het gaat om de hoogte van zijn beslagvrije voet: de coördinerende deurwaarder. Aan deze deurwaarder is de derde-beslagene gehouden het netto-inkomen voor zover dit hoger ligt dan de beslagvrije voet af te dragen. Eventuele andere beslag leggende partijen nemen de door de coördinerende deurwaarder vastgestelde beslagvrije voet over, inclusief eventueel tussentijds herberekeningen.’ Uit Memorie van Toelichting Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
 15. 15. Invorderingsproces op hoofdlijnen
 16. 16. Vragen of opmerkingen?
 17. 17. Onder de motorkap bij de beslagvrije voet
 18. 18. Berekening BVV De BVV bestaat in basis uit 95% van de voor de inwoner geldende bijstandsnorm. De BVV wordt berekend via de leefsituatie en de hoogte van het inkomen o.b.v. het BRP en de Polisadministratie. Er worden vier leefsituaties onderscheiden: 1. Alleenstaande 2. Alleenstaande met kinderen 3. Gehuwd zonder kinderen 4. Gehuwd met kinderen • Geen kostendelersnorm! Voor het inkomen wordt uitgegaan van het loon voor loonheffing (belastbaar inkomen).
 19. 19. De BVV berekening • Gegevens uit de polis en BRP kunnen veranderen. • Wat de rekentool niet weet: • Lopende beslagen of verrekeningen • Hoge woonkosten (nu alleen nog voor hoogste inkomens*) • Koopwoning, dus geen htsl (volgt: wel huurwoning maar geen huurtoeslag*) • Hardheidsclausule • Ingehouden loonbelasting ivm leaseauto (via derde) • (be)spreekuur woonkosten release januari 2023 op 9 november! • Info over BVV-rekentool Inlichtingenbureau: https://www.inlichtingenbureau.nl/Beleidsterreinen/Schulden/Derdenbeslag
 20. 20. Vragen / opmerkingen?
 21. 21. Veelgestelde vragen Is het mogelijk dat op de site van VNG een onderdeel ”veel gestelde vragen m.b.t. de beslagvrije voet” inclusief antwoorden kan worden bijgevoegd? Ja, want wist je dat… We (bijna) alle vragen die jullie stelden afgelopen 2,5 jaar opgenomen hebben in een Q&A? https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/qa_wvbvv.pdf Dat zijn er nu 93!
 22. 22. Welke vragen hebben jullie?
 23. 23. Wanneer mag ik de rekentool bevragen ? • De tool bevraagt bronnen: BRP en UWV Polisadministratie • Mag pas na executoriale titel (dwangbevel) • In voortraject BVV inschatten? Burgerportaal: uwbeslagvrijevoet.nl • • Burgerportaal bevraagt geen bronnen, maar hanteert wel dezelfde rekenregels (werkt op tool SNG) • Opportuniteitstoets -> Wskd
 24. 24. Hoe telt de partner mee in de bvv berekening? Q&A 3.8 • Leefsituatie vastgesteld op gehuwd? Partner telt mee bij de berekening. • Al het onbeslagen netto maandinkomen telt mee. Deze inkomsten verlagen de BVV tot maximaal de helft van de beslagvrije voet. • Het maakt voor de berekening niet uit of de partner ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld waaruit het beslag voortvloeit • Wel voor de keuze van het beslagobject, bij hoofdelijke aansprakelijkheid mag ikv van de partner ook gekozen worden als beslagobject
 25. 25. • Moeten we eerst suwinet raadplegen voor we de bvv berekenen in de rekentool? • Nee, de rekentool bevraagt (ook) de BRP en UWV polis dat zijn de componenten voor bvv berekening. Zie ook Q&A 2.3 over het proces. VNG Realisatie rapport • Soms is de cliënt pas 1 maand werkzaam bij de nieuwe werkgever. Vaak is het niet bekend of er sprake is van een fulltime overeenkomst en of het gaat om een vaste aanstelling. Kunnen wij dan al beslag leggen en hoe moeten wij dat verwerken in de Rekentool • Periodiek inkomen dat binnen de selectieperiode valt wordt meegenomen in de bvv berekening of kan daaraan toegevoegd worden. Zie ook handleiding IB blz 60 • Heeft verrekening t.b.v. (nog niet opeisbaar gestelde) leenbijstand ook voorrang op loonbeslag? • Nee, pas als leenbijstand terugvordering wordt, als inwoner niet aflost. Zie Q&A 3.21
 26. 26. • Waar kunnen we zien wat er op de achtergrond gebeurt i.v.m. de berekening toeslagen etc.? Ik vind het van belang om dat te zien omdat het soms ook is dat mensen recht hebben maar vanwege een terugbetaling nu geen toeslagen ontvangen • De rekentool gaat standaard uit van recht op en ontvangst van toeslagen obv het inkomen. Als er sprake is van verrekening vul je dat in bij stap 4:
 27. 27. • Wordt de beslagvrije voet aangepast als de uitkeringen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 10%? Inflatiecompensatie irt BVV heeft onze aandacht, vooralsnog moet om herberekening gevraagd worden en is de plicht elke 12 maanden herberekenen. Bij bijstandsuitkering wordt een percentage gehanteerd en ‘veert’ de BVV mee.
 28. 28. Na een berekening van een Bvv komt er achterop het formulier een uiterste reactie datum te staan. Kan deze variabel worden (of een mogelijkheid dat wij dit handmatig kunnen aanpassen)? Wij versturen namelijk ons Modelmededeling met de overbetekening deze wordt later verstuurd dan de aanmaakdatum. In het huidige overzicht van uw beslagvrije voet (voorheen modelmededeling) kan deze datum niet aangepast worden. Dit punt heeft onze aandacht, omdat dit vaker is aangekaart. We kijken naar een oplossing voor de 01/23 release. Een mogelijkheid voor nu is om in de begeleidende brief wel de correcte uiterlijke datum op te nemen.
 29. 29. Indien een klant een uitkering ontvangt staat er bij bvv nu 95%. Kan daar een bedrag komen te staan? Nu gaan onze klanten dit niet zelf zitten uitrekenen. En een bedrag is toch iets duidelijker/overzichtelijker. Nee, er is bewust voor een percentage gekozen, vanwege het vakantietoeslag issue. Daarom wordt in het overzicht van de Bvv medegedeeld dat de BVV 95% van het inkomen inclusief vakantietoeslag is. De beslaglegger weet dit exacte bedrag niet, maar de derde (in dat geval de gemeente die de bijstand verstrekt) wel. De inwoner ziet het bedrag op zijn uitkeringsspecificatie of kan dit bij de bijstandsconsulent vragen.
 30. 30. Moet ik een begeleidende brief meesturen? • Ja, dat is verplicht aanvullend op het overzicht van de Bvv (voorheen modelmededeling) • De begeleidende brief is bedoeld als toelichting op het overzicht van uw Bvv en biedt daarnaast handelingsperspectief aan inwoner (bijv. Door te wijzen op lokale hulp) • Gemeenten kunnen gebruik maken van het format en deze eventueel aanpassen/aanvullen. • Format is te downloaden via:format-brief-bij-modelmededeling- wvbvv.docx (live.com)
 31. 31. Agenda (be)spreekuren Starttijd bijeenkomsten 10:00 uur Meld je aan via: https://formulieren. vngrealisatie.nl/sch ulden_spreekuur Datum Toelichting Sessie 1-11-2022 Brede samenloop, sessie CDW (Be)spreekuur 3-11-2022 Hoe kan je als gemeenten onderling samenwerken amenwerken binnen gemeente ihk van schulden Samenwerksessie 7-11-2022 Omgaan met CAK-meldingen (Be)spreekuur 9-11-2022 Januari release BVV rekentool, veranderingen in de berekening (o.a. woonkosten) en communicatie naar inwoners (Be)spreekuur 14-11-2022 De menselijke maat (Be)spreekuur
 32. 32. MEER WETEN OVER DE SAMENHANG BREDE SCHULDENAANPAK EN DE WETGEVING? schulden@vng.nl 030 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden Wensen en vragen voor volgende (be)spreekuren? Mail ze naar schulden@vng.nl

×